Kapitel 1 Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Sammenfatning"

Transkript

1 4. Økonomirapport 2007

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Apoteket Sundhedsområdet fælles Sygesikring Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Anlægsinvesteringer Indtægter og finansielle poster...62 Bilag 1 Bevillingsændringer...66 Bilag 2 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 på driftsområdet...75 Bilag 3 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 på anlægsområdet...77

3 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 25. september 2007, var det vurderingen, at der i 2007 kan skabes balance og dermed overholdelse af den givne udgiftsramme. Det er nu vurderingen, at der opnås et samlet mindreforbrug på driftsbudgettet på sundhedsområdet på 55 mio. kr. Beløbet består af et mindreforbrug på 70 mio. kr. på fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet, fælles og et merforbrug på i alt 15 mio. kr. på visse hospitaler. Beløbet er opgjort efter fradrag af forventede mindreforbrug på 311 mio. kr., men således at de merforbrug, der kan forventes for visse hospitaler, indtil videre er modregnet. Der vil blive foretaget indstilling om konsekvenserne for de hospitaler, der har merforbrug i forbindelse med 1. økonomirapport for Der kan derudover forventes mindreforbrug på det sociale område på 21 mio. kr., som skal tilbagebetales i forbindelse med takstberegningen for Endelig er der som følge af forskydninger på regional udvikling et forventet mindreforbrug på 70 mio. kr. På anlægsområdet forventes forskydninger på samlet 366 mio. kr. Det endelige mindreforbrug afledt af forskydninger vil blive søgt genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport Der forventes en aktivitet på sundhedsområdet, der indebærer opnåelse af det statslige aktivitetsafhængige bidrag og de budgetterede indtægter på 756 mio. kr. Denne aktivitetsprognose svarer til en vis meraktivitet for hospitalerne, og der vil med takststyringsmodellen samlet set blive udløst en budgetforhøjelse på hospitalerne på 91,7 mio. kr. samt 15,8 mio. kr. til en række konkrete projekter ved træk på de afsatte midler. Der er forskel mellem hospitalernes aktivitetsniveau. Der forventes et stigende aktivitetsniveau for især Herlev Hospital, men også Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital får tilført takststyringsmidler som følge af meraktivitet. Omvendt forventes der mindreaktivitet på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Gentofte Hospital, som får reduceret deres budgetter i rapporten. Som led i finansieringen af sundhedsområdet skal kommunerne medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, behandlingspsykiatri og sygesikringsområdet. I det korrigerede budget er der i 2007 budgetteret med indtægter på mio. kr. I 3. økonomirapport blev der orienteret om, at en fremskrivning af datagrundlaget tydede på, at der kunne være mindreindtægter vedrørende kommunal medfinansiering på ca. 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev derfor iværksat en analyse med henblik på at undersøge årsagerne til de vigende indtægter. Analysen viste, at de vigende indtægter skyldtes et lavere aktivitetsniveau samt manglende færdigregistreringer på hospitalerne. Der er derfor på hospitalsniveau iværksat en kampagne med henblik på at sikre et tilfredsstilende niveau for færdigregistreringer. På baggrund af dette samt data fra afregningssystemet forventes det, at de budgetterede indtægter opnås. 1

4 Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr., som blandt andet kan henføres til udvidet frit sygehusvalg. Det er imidlertid fortsat vanskeligt at udarbejde en samlet prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i Prognosen herfor er fortsat behæftet med usikkerhed. Omvendt forventes vedrørende sygesikring, på baggrund af de foreliggende ydelses- og regnskabstal, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på i størrelsesordenen 50 mio. kr., ekskl. overførsler til Da det er regionens første år, vanskeliggøres en sammenligning af udviklingen i år med sidste år. Dette indebærer, at det fortsat er vanskeligt at udarbejde en prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet/foreliggende regnskabstal for Prognosen er derfor behæftet med usikkerhed. Når der tages hensyn til bevillingsændringerne som følge af takststyringsordningen og andre budgetomplaceringer forventes mindreforbrug på Amager Hospital på -6,7 mio. kr., mindreforbrug på Hvidovre Hospital på -12 mio. kr., Nordsjællands Hospital på -27 mio. kr. og et mindreforbrug på Rigshospitalet på -94 mio. kr. Omvendt forventes merforbrug på Bispebjerg Hospital på 1,1 mio. kr., på Frederiksberg Hospital på ca. 4 mio. kr., på Gentofte Hospital på ca. 4 mio. kr., og på Glostrup Hospital på 6 mio. kr. For de hospitaler der har mindreforbrug, kan dette især henføres til forventede forskydninger, som vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Der vil samtidig blive foretaget indstilling om konsekvensen for de hospitaler, der i forbindelse med regnskabsafslutningen har merforbrug i Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Der er afsat 225 mio. kr. i 2007 til en midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejdsgangene på kræftområdet. Beløbet fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen for I medfør af denne aftale forventes Region Hovedstaden tilført 70,8 mio. kr. i Beløbet er indarbejdet i denne økonomirapport som en forhøjelse af bloktilskuddet og en tilsvarende forøgelse af udgiftsbudgettet. På grund af det fremskredne tidspunkt på året forudsættes beløbet at skulle overføres til anvendelse i 2008 til de formål, der tilgodeses med aftalen. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Udgiftspres og mindreudgifter Ved 2. økonomirapport blev merforbruget til medicin på hospitalerne vurderet til 175 mio. kr. svarende til samlede budgettilførsler på 270 mio. kr. I forbindelse med 3. økonomirapport tydede tendensen på fortsat højt udgiftsniveau, svarende til en samlet vækst på området på 285 mio. kr. i Idet forventningen var udarbejdet på baggrund af årets første 7 måneder, var det vurderingen, at der fortsat kunne ske afvigelser i både op- og nedadgående retning. I forbindelse med 4. økonomirapport er medicinområdet igen vurderet baseret på de faktiske udgiftsstigninger i efteråret. Samlet skønnes væksten på medicinområdet i 2007 nu at udgøre 216 mio. kr. 2

5 Det betyder, at der i forhold til den afsatte ramme vil være et mindreforbrug på 54 mio. kr. på området. Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport gennemført en analyse af, om budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede patienter i forbindelse med takststyringsordningen var realistiske. I denne rapport er gennemført en ny analyse af budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede patienter i forbindelse med takststyringsordningen, og der gennemføres en række tilpasninger, som samlet set resulterer i en nedskrivning af indtægtsbudgetterne med 12,7 mio. kr. Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Vedrørende behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor det fra 1. oktober i år gælder, at såfremt en patient ikke kan behandles på et offentligt sygehus inden for 1 måned mod tidligere 2 måneder - har patienten ret til på regionens regning at blive behandlet på et privat sygehus. Da den nye regel har været gældende i så kort tid, er virkningen af reglen fortsat behæftet med usikkerhed. CSC-Scandihealth, der varetager den mellemregionale afregning, har først efter sommerferien fra Sundhedsstyrelsen modtaget grupperingsnøglen, men ikke regler og bidrag til fortolkning. Regionerne i Danmark blev derfor enige om at anmode CSC-Scandihealth om et igangsætte den mellemregionale afregning med 2007-grupperingsnøglen, men efter de regler, der var gældende i Afvikling af den mellemregionale afregning er derfor først påbegyndt i slutningen af september/begyndelsen af oktober. Afviklingen af den mellemregionale afregning er på denne baggrund endnu ikke ajour. Hertil kommer, at det er regionens første år, hvorfor en sammenligning af udviklingen i år med sidste år vanskeliggøres. Ovenstående indebærer således, at prognosen for den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i 2007 er usikker. Der er ikke i økonomirapporten søgt bevillingsændring. På baggrund af de foreliggende ydelses- og regnskabstal for januar-september 2007 forventes, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på sygesikringen på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Prognosen er usikker som følge af vanskelighederne ved sammenligning af udviklingen i år med sidste år. Der er imidlertid en tendens i de foreliggende regnskabstal, som er lagt til grund for prognosen, og som ved fremskrivning til helår giver grundlag for forventningen om mindreforbruget på samlet 50 mio. kr. På grund af usikkerheden, er der ikke i økonomirapporten søgt bevillingsændring for sygesikringsområdet. Under sundhedsområdets fælles driftsbudget har det været nødvendigt at afsætte dækning for merudgifter på 47 mio. kr. på it-området i forhold til det hidtil afsatte budget. Beløbet skyldes permanente merudgifter på 25 mio. kr. vedrørende licenser og driftsaftaler, som ikke har været indarbejdet i grundbudgettet, ekstraordinære engangsudgifter på 15 mio. kr. ved etablering og organisation af 3

6 området tillagt forsinkelser i tidligere forudsatte besparelser på 7 mio. kr., som indhentes ved mindreforbrug i Af de resterende 40 mio. kr. modsvares merforbruget på området af et mindreforbrug på 12 mio. kr. på anlægsbudgettet til it, mens det resterende merforbrug på 28 mio. kr. disponeres af mindreudgifter på andre områder. Som nævnt indledningsvis er det forventningen at der isoleret set på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. fremkommer et mindreforbrug på 70 mio. kr. bortset fra overførsler. Mindreforbruget er blandt andet sammensat af den omtalte mindreudgift til sygehusmedicin på 53 mio. kr., merindtægter vedrørende kræftområdet mindreudgifter på hospiceområdet og forskellige aktivitetsområder, samt blandt andet merindtægter vedrørende amgros og mammografiscreening og mindreudgifter vedrørende patienterstatninger. Modgående har måttet disponeres dækning for de omtalte merudgifter til akut befordring på 20 mio. kr. og vedrørende it-budgettet på 28 mio. kr. Kommunal medfinansiering Kommunerne skal medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, behandlingspsykiatri og sygesikringsområdet. I det korrigerede budget er der i 2007 budgetteret med indtægter på mio. kr. Den faktiske afregning af disse indtægter og dokumentation af aktiviteter sker via Sundhedsstyrelsens informations- og afregningssystem, der er udviklet specielt til dette formål. I 3. økonomirapport blev der orienteret om, at en fremskrivning af datagrundlaget tydede på, at der kunne være mindreindtægter på ca. 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev derfor iværksat en analyse med henblik på at undersøge årsagerne til de vigende indtægter. Analysen viste, at de vigende indtægter skyldtes et lavere aktivitetsniveau samt manglende færdigregistreringer på hospitalerne. Der er derfor på hospitalsniveau iværksat en kampagne med henblik på at sikre et tilfredsstilende niveau for færdigregistreringer. På baggrund af dette samt data fra afregningssystemet forventes det derfor, at de budgetterede indtægter opnås. Takststyring Takststyringsordningen indebærer blandt andet, at der for det enkelte hospital er fastsat et præstationsbudget. Ved afvigelser fra præstationsbudgettet sker der en automatisk korrektion af hospitalets driftsbudget med en mer- eller mindrebevilling beregnet som 50 % af DRG-værdien af afvigelserne. Korrektionerne er indarbejdet i den foreliggende økonomirapport. Når det endelige regnskab for aktiviteten foreligger, vil der med udgangspunkt heri ske en endelig opgørelse af budgettilførslerne/budgetreduktionerne. Resultatet heraf vil af praktiske årsager indgå i 1. økonomirapport En prognose baseret på aktiviteten i de første 8 måneder af 2007 viser, at der på en række hospitaler forventes meraktivitet, mens der på andre forventes mindreaktivitet. Prognosen er udarbejdet efter at der for en række hospitaler er indarbejdet korrektioner primært som følge af virkninger af hospitalsplanen, og delvist korrigeret for evt. mindreaktivitet. Prognosen viser at Bispebjerg Hospital skal tilføres 12,8 mio. kr., Glostrup Hospital 7,9 mio. kr., Herlev Hospital 47,5 mio. kr., Hvidovre 16,5 mio. kr., Nordsjællands Hospital 23,1 mio. kr. og Rigshospitalet 0,3 mio. kr. 4

7 Omvendt skal budgettet for Amager Hospital reduceres med 2,9 mio. kr., Frederiksberg Hospital med 5 mio. kr. og Gentofte Hospital med 8,6 mio. kr. Den manglende målopfyldelse kan henføres til aktivitetsnedgang blandt andet som følge af personalemangel på grund af usikkerhed som følge af hospitalsplanen. For Bornholms Hospital sker der ingen tilførsel eller reduktion, hvilket skyldes at hospitalets præstationsbudget er blevet justeret på grund af rekrutteringsproblemerne på lægesiden. Samlet tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr. fra den pulje, der er afsat hertil under sundhedsområdet, fælles. I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatrisk onkologi, samt behandling for søvnapnø. Projekterne er alle indenfor områder med stigende ventetid, og hvor der er behov for kapacitetsudvidelse i forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober Andre forhold for hospitalerne Generelt oplever hospitalerne udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse. Selv om hospitalsdirektionerne har fokus på en stram økonomistyring forventer flere af hospitalerne, at der vil blive tale om merforbrug i 2007, dog af beskeden størrelse. De berørte hospitaler har iværksat en række initiativer, f.eks. i form af nærmere analyse af udvalgte områder, tættere opfølgning over for afdelingsledelser, konkret vurdering af behovet for genbesættelser på udvalgte områder, tilbageholdelse af centrale puljer osv.. Der vil blive foretaget indstilling om konsekvenserne for de hospitaler, der har merforbrug i forbindelse med 1. økonomirapport for Frederiksberg Hospital oplever udgiftspres samtidig med, at der forventes en beskeden mindreaktivitet, og hospitalet har vanskeligheder med at udvise den tilsvarende tilpasning af udgiftsniveauet. Samlet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. På Gentofte Hospital forventes på samme måde en beskeden mindreaktivitet, som der er vanskeligheder ved at imødegå ved en tilsvarende reduktion af udgifterne. Den manglende målopfyldelse kan henføres til aktivitetsnedgang inden for thoraxkirurgien og på det gastrokirurgiske område. Aktivitetsnedgangen skyldes primært personalemangel blandt andet på grund af usikkerhed som følge af hospitalsplanen. Samlet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. Glostrup Hospital oplever fortsat et udgiftspres på lønområdet, hvor der forventes et merforbrug. Efter tilførsel fra takststyringsordningen resterer der et forventet merforbrug på ca. 6 mio. kr. Årsagen til lønmerforbruget er, at hospitalet har et stort antal ledige stillinger og for at kunne opretholde aktiviteten kompenserer afdelingerne for personalemanglen ved at anvende såvel interne frivillige merarbejdsordninger som eksterne vikarer. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for hvert af de omkostningsbaserede områder udviser det korrigerede budget balance. I forhold til det forventede regnskab forventes der overskud inden for begge områder. 5

8 På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et overskud på 21 mio. kr., hovedsageligt begrundet i større takstindtægter end budgetteret, da belægningen på institutionerne forventes at overstige de forudsætninger om belægningsprocenter, der er lagt til grund for takstberegningen. På det sociale område indgår overskuddet i takstberegningen for På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et overskud på 70 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler på aktivitetsområderne miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i at aktiviteter er blevet udskudt. I henhold til budget- og regnskabssystemet overføres overskuddet til Bevillingsændringer på driftsbudgettet Rapporten indeholder virkningen af aftalen om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter, hvorefter regionen kan forventes at modtage 70,8 mio. kr. i På grund af det fremskredne tidspunkt på året forudsættes beløbet at skulle overføres til anvendelse i 2008 til anvendelse til de formål, der tilgodeses med aftalen. I medfør af takststyringsordningen tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr., jf. afsnittet om takststyring. Samtidig er foretaget en nedskrivning af indtægtsbudgetterne med 12,7 mio. kr. I forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober 2007 er udmøntet midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatrisk onkologi, samt behandling for søvnapnø. I forbindelse med vækst i udgifter på medicinområdet udmøntes 30 mio. kr. Derudover er vedrørende eksperimentel kræftbehandling tilført 7 mio. kr. netto til Herlev Hospital. Derudover foretages en række budgetomplaceringer mellem hospitalerne som følge af påbegyndelse af implementeringen af hospitalsplanen. Den væsentligste vedrører flytningen af hæmatologien fra Nordsjællands Hospital i Hillerød til Herlev Hospital, i hvilken forbindelse der overflyttes i alt 11 mio. kr. På it-området er der gennemført en række justeringer vedrørende merudgifter, som er nærmere beskrevet ovenfor. Budgettet til den centrale barselsfond udgør 187 mio. kr., hvoraf 181 mio. kr. er finansieret af sundhedsområdet, mens de resterende 6 mio. kr. er finansieret af de øvrige aktivitetsområder. På sundhedsområdet tilbageføres budget til virksomhederne, svarende til prognosen for refusion for hele året Differencen vil blive søgt overført til budget 2008 i forbindelse med 1. økonomirapport, hvor der ligeledes vil blive reguleret for ændringer i forhold til den faktiske refusionsopgørelse for hele året i regnskab Bevillingsændringer på anlægsbudgettet Det korrigerede anlægsbudget 2007 udgør 1.369,2 mio. kr. I denne rapport søges indarbejdet bevillingsændringer på i alt 35,3 mio. kr., således at det nye korrigerede anlægsbudget udgør 1.404,5 mio. kr. 6

9 Ændringen består af bevillingsmæssige konsekvenser af godkendte anlægsprojekter i regionsrådet i september, oktober og november måned. Desuden er indarbejdet konsekvenser af beslutninger der udmøntes i denne rapport. Endelig er der indarbejdet konsekvenser af sagen om tillægsbevilling til ti rammebevillinger til hospitalerne til anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Sagen forelægges parallelt med økonomirapporten og medfører ikke merudgifter. På baggrund af det forventede regnskabsresultat, forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2008, som følge af tidsforskydninger, på 366 mio. kr. De forventede overførsler fremgår af bilag 2. Når regnskabsresultatet for 2007 foreligger, vil overførsler til budget 2008 blive indarbejdet i 1. økonomirapport Bevillingsændringer mio. kr. Bevillingsændringer mellem 3.- og 4. økonomirapport Tillægsbevilling til mammografiscreening på 20,4 mio. kr. hvoraf 19,9 mio. kr. finansieres af medicoteknisk pulje og 0,5 mio. kr. finansieres af Bornholm Hospitals driftsbudget 0,5 Udskiftning af MR- og CT-scannere på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital (lånefinansieres) 32,9 Indledende projektering vedrørende gennemførelse af hospitals- og psykiatriplanerne (lånefinansieres) 15,7 Teknisk korrektion vedrørende låneadgang til stråleterapiudbygningen på Rigshospitalet -2,5 Bevillingsændringer i 4. økonomirapport Modernisering af operations- og opvågningsstue - merforbrug finansieret af Bispebjerg Hopitals driftsbudget 1,0 Mindreforbrug vedrørende EPJ-projekt. Modsvares af merforbrug på ITdrift -12,3 I ALT 35,3 Indtægter og finansielle poster i øvrigt Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger på drift, anlæg, renter og finansielle poster til og med 4. økonomirapport er gengivet i tabel 2 nedenfor. 7

10 Tabel 2. Balanceoversigt/Likviditetsvirkning Mio. kr. Sundhed Socialomr ådet Regional udvikling Administra tionsomr I alt Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt Budget Vedtaget budget Nyt Budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Korr. Budget 4. ør Korrektioner i alt Nettodriftsudgifter , ,6 888,6 921,6 592,6 593,8 762,1 902, , , ,0 Anlægsudgifter 874, ,4 8,8 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 882, ,5 521,6 Udgifter til finansiering , ,0 897,4 938,7 592,6 593,8 762,1 902, , , ,6 Fordelte administrationsomkostninger 669,5 816,3 34,0 22,9 61,4 65,5-764,9-904,7 0,0 0,0 0,0 Fordelte renter *) -4,5 13,4 23,0 21,4 6,0 6,0 24,5 40,8 16,3 Tillagte øvrige omkostninger 27,2 16,0-7,1-10,4 2,7 2,1 22,8 7,7-15,1 Udgifter og omkostninger til finansiering , ,6 981,6 999,0 652,9 655,0-0,1 0, , , ,8 Ordinær finansiering i alt , ,6-981,6-998,4-652,8-654, , ,0-844,5 Balance 325, ,1 0,0 0,6 0,1 0,9-0,1 0,0 325, ,6 814,3 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer 51,0 37,8 0,0-3,2 0,0 0,0 51,0 34,6-16,4 Likviditetsvirkning finansielle poster , ,9-759,8 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6-251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2 0,0 91,2 Samlet likviditetsvirkning 17,5-886,5 51,0 37,2-0,1-4,1 0,1 0, ,6 983,5-162,1 Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo ,6 983,5 *) Note: I kolonnen for "vedtaget budget" under Sundhed er renten tilpasset med -4,5 mio. kr., således at renter i alt svarer til de samlede forventede renter Den samlede likviditetsvirkning til og med 4. økonomirapport kan specificeres som følger (tabel 3): Tabel 3 Likviditetsvirkninger af budgetkorrektioner efter 4. økonomirapport (Mio. kr.) Beløb Primo kassebeholdning ,0 Kassehenlæggelse i oprindelig budget ,6 Budgetkorrektioner, 1. økonomirapport -848,5 Budgetkorrektioner, 2. økonomirapport -404,8 Budgetkorrektioner, 3. økonomirapport 900,9 Budgetkorrektioner, 4. økonomirapport 190,3 Herunder: Ændringer, driftsbudgettet 69,7 Ændringer, anlægsbudgettet 35,3 Bloktilskud og kommunal medfinansiering -70,8 Finansielle poster i øvrigt 156,1 I alt kassetræk økonomirapport -162,1 Korrigeret ultimo Kassebeholdning ,5 Der er i det oprindelige budget 2007 forudsat en kassehenlæggelse på 1.145,6 mio. kr. og en tilsvarende ultimo kassebeholdning. Bevillingsændringerne til og med 4. økonomirapport udløser et samlet likviditetsforbrug på 162,1 mio. kr. Samlet resulterer ændringerne i en ultimo kassebeholdning på 983,5 mio. kr. 8

11 De anførte kassetræk og forventninger til ultimo kassebeholdning vil endvidere skulle vurderes i lyset af, at der ikke i det ajourførte budget er taget hensyn til forskydninger og mindreforbrug ved regnskabsafslutningen, der forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de angivne tal. Det skal bemærkes, at der fortsat ikke er en endelig afklaring på Københavns Amts og Frederiksborg Amts tilgodehavender vedrørende skatterestancer for tidligere år. Hvis det opgjorte tilgodehavende ikke accepteres, medfører det en likviditetsforværring på 145,7 mio. kr. i kassebeholdningen. I ultimobeholdningen er der ikke indregnet udlodningen til regionen af formuen fra FBS efter salg af KgF-aktierne. Det drejer sig om 93,7 mio. kr., som er blevet udbetalt primo december måned Beløbet skal ifølge reglerne optages i åbningsbalancen. Forventede overførsler til 2008 Efter det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at det vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den oprindelige bevilling. Sådanne tilkendegivelser vil udgøre regionsrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område. Der må således efterfølgende forelægges en tillægsbevillingsansøgning i de tilfælde, hvor en bevillingshaver ønsker at udnytte overførselsadgangen. På denne baggrund er der i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som anlægsområdet, der foreløbigt ønskes overført til Regnskabsresultatet kan medføre ændringer heri. Der er således ikke i denne økonomirapport foretaget budgetkorrektioner som følge heraf. Det fremgår af nedenstående tabeller, at der i alt forventes overført 383,4 mio. kr. på driftsområdet og 366,2 mio. kr. på anlægsområdet.. Det fremgår ligeledes, at de tilsvarende beløb som regionens budget i 2007 er blevet forhøjet med udgør 264,6 mio. kr. på driftsområdet og 445,6 mio. kr. på anlægsområdet. 9

12 DRIFT - GENBEVILLING AF MINDREFORBRUG FRA 2006 til 2007 og 2007 til kr. Genbevilling Genbevilling Amager Hospital: Bispebjerg Hospital: Frederiksberg Hospital: GentofteHospital: Glostrup Hospital: Herlev Hospital: Hvidovre Hospital: Rigshospitalet: Nordsjællands Hospital: Region Hovedstadens Psykiatri: Region Hovedstadens Apotek: Sundhed fælles: Sygesikring: Social- og specialundervisning: 388 Regional udvikling: Administration: Samlet genbevilling Anlæg Genbevilling af mindreforbrug fra 2006 til 2007 og 2007 til 2008 Mio. kr., 2007-priser Overført fra 2006 til 2007 Forventet overførsel fra 2007 til 2008 Amager Hospital 0,0 1,8 Bispebjerg Hospital 0,4 20,4 Bornholms Hospital 0,0 6,6 Frederiksberg Hospital 0,0 0,9 Gentofte Hospital 6,3 8,8 Glostrup Hospital 39,1 37,0 Herlev Hospital 143,9 101,5 Hvidovre Hospital 87,0 56,2 Rigshospitalet 68,7 49,9 Nordsjællands Hospital 44,4 32,5 Psykiatrivirksomheden 26,3 13,4 Administrationsområdet 11,3 12,7 Fællespulje 9,6 0,0 Apotek 0,1 6,8 Påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplan 0,0 16,4 Investeringsrammer, socialområdet 8,3 1,3 Anlæg i alt 445,6 366,2 Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer 10

13 evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 11

14 Kapitel 2 Bevillingsområder Samlet oversigt Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet af- Forventet af- Budget budget 4. ØR budget regnskab vigelse incl. vigelse excl. overførsler overførsler Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 781,3 607,2 1,5 608,7 602,0-6,7 0,0 Bispebjerg Hospital 1.565, ,6 26, , ,1 1,1 1,1 Bornholms Hospital 353,2 371,4-4,4 366,9 366,9 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital 814,4 662,8 8,9 671,7 675,7 4,0 4,0 Gentofte Hospital 1.467, ,2 19, , ,7 4,0 4,0 Glostrup Hospital 1.244, ,6 1, , ,5 6,0 6,0 Herlev Hospital 1.938, ,2 81, , ,6 0,0 0,0 Hvidovre Hospital 1.598, ,3 28, , ,3-12,0 0,0 Rigshospitalet 2.999, ,1 140, , ,7-94,0 0,0 Nordsjællands Hospital 2.402, ,3-7, , ,5-27,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 1.293, ,2 30, , ,3-33,6 0,0 Region Hovedstadens Apotek 68,4 88,5 2,5 91,0 91,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 703,1 694,9 0,0 694,9 744,9 50,0 50,0 Fælles driftsudgifter m.v. 873,5 671,4-116,5 554,9 373,5-181,4-70,0 Sygesikring Sygesikring 6.108, ,8 0, , ,5-60,0-50,0 I alt Sundhed, excl. Administration , ,4 214, , ,2-349,6-54,9 Administration Administration 669,5 952,4-136,1 816,3 799,8-16,5 0,0 I alt Sundhed , ,8 78, , ,0-366,1-54,9 12

15 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 532,3 415,8 3,1 418,9 418,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 258,5 199,0-1,5 197,5 190,8-6,7 Driftsudgifter i alt 790,8 614,7 1,6 616,3 609,6-6,7 Indtægter -9,5-7,6-0,1-7,6-7,6 0,0 Nettodriftsudgifter 781,3 607,2 1,5 608,7 602,0-6,7 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,3 3,3 0,0 3,3 3,7 0,4 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,1 5,1 0,0 5,1 5,5 0,4 Indtægter -5,1-5,1 0,0-5,1-3,9 1,2 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Den forventede afvigelse indgår ikke i den samlede oversigt for hospitalet. Afvigelsen i 2007 vil regnskabsteknisk blive overført til Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger og 3 ør. -174,1 Nye tillægsbevillinger 1,5 I alt -172,6 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 1,5 mio. kr., der primært vedrører tilbageførsel af budget vedrørende barselsrefusion på 4,5 mio. kr. og -2,9 mio. kr. vedrørende mindreaktivitet i forhold til takststyringsmodellen. Derudover er der en række mindre modsatrettede ændringer der samlet set går i nul. Hospitalet forventer samlet set et mindreforbrug i 2007 på 6,7 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger på besluttede og igangsatte projekter. Derudover har hospitalet på baggrund af usikkerhed om takststyringsresultatet udvist tilbageholdenhed med apparaturanskaffelser og andre engangsinvesteringer. Mindreforbruget vil blive søgt overført i 1. økonomirapport 2008, jf. sammenfatningens afsnit om forventede overførsler til

16 Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for Amager hospitals forventede mindreaktivtet svarende til 5,8 mio. kr. samlet, som udløser en korrektion i driftsbudgettet på i alt - 2,9 mio. kr. Budgettet forventes herefter at balancere. Mindreaktiviteten kan for Amager hospital primært henføres til effekter af den igangværende implementering af hospitalsplan. 14

17 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.342, ,0 28, , ,8-26,0 Øvrige driftsudgifter 332,5 294,2 4,4 298,5 326,6 28,1 Driftsudgifter i alt 1.675, ,2 33, , ,4 2,1 Indtægter -109,9-100,5-6,8-107,3-108,3-1,0 Nettodriftsudgifter 1.565, ,6 26, , ,1 1,1 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 56,5 56,5 56,5 45,0-11,5 Øvrige driftsudgifter 30,5 30,5 30,5 34,9 4,4 Driftsudgifter i alt 87,0 87,0 87,0 79,9-7,1 Indtægter -87,0-87,0-87,0-95,0-8,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0-15,1-15,1 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1., 2. og 3. ør -255,4 Nye tillægsbevillinger 26,4 I alt -229,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Bispebjerg Hospital på i alt 26,4 mio. kr., som består af en række forskellige korrektioner. Den største enkeltkorrektion er tilførsel af budget på 15,8 mio. kr. vedrørende barselsrefusion. Der er tilført 9,3 mio. kr. som følge af takststyringsordningen. Endvidere kan nævnes, at der tilføres 1,5 mio. kr. til stigende medicinudgifter Bispebjerg Hospital forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr., som kan henføres til driften af Centralvaskeriet. Centralvaskeriet forudsættes at udvise et tilsvarende mindreforbrug ved driften i Bispebjerg Hospitals driftsbudget forventes overholdt ved hjælp af en stram budgetstyring.. Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr

18 Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på samlet 25,6 mio. kr., der har medført en korrektion i Bispebjerg Hospitals driftsbudget på i alt 12,8 mio. kr. Budgettet forventes dernæst at balancere. Den ajourførte meraktivitet skyldes primært en øget aktivitet på de intern medicinske afdelinger, herunder lungemedicin & kardiologi. 16

19 2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 216,5 218,2 0,9 219,1 221,4 2,3 Øvrige driftsudgifter 141,0 157,4-5,3 152,1 149,8-2,3 Driftsudgifter i alt 357,4 375,6-4,4 371,2 371,2 0,0 Indtægter -4,2-4,2 0,0-4,2-4,2 0,0 Nettodriftsudgifter 353,2 371,4-4,4 366,9 366,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1., 2. og 3. ør 18,2 Nye tillægsbevillinger -4,4 I alt 13,7 Der søges om bevillingsændringer på i alt -4,4 mio. kr. Der er indarbejdet en tilpasning af budgettet vedrørende centralisering af akut befordring. På denne baggrund reduceres Bornholms Hospitals budget med 11,7 mio. kr. Bornholms Hospital tilføres budget til øgede medicinudgifter på i alt 6,0 mio. kr., samt 1,3 mio. kr. til barselsrefusioner. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Bornholms Hospital oplever problemer med at overholde lønbudgettet på grund af ledige lægestillinger, som har medført øgede udgifter til vikarbureauer, ansættelse af speciallæger i korte vikariater, samt dyre konsulentaftaler m.v. Der er særlige problemer med, at omkring halvdelen af nødvendige speciallæge stillinger til opretholdelse af akutmodtagelse, samt 2 radiologstillinger, er ledige. Bornholms Hospital oplever desuden en vækst i lægeassisterede helikoptertransporter, som tilmed øger behovet for vikarer m.v. Bornholms Hospital arbejder på at få etableret aftaler om blandt andet telemedicin, konsulenter og fællesstillinger med andre hospitaler, som har til formål at nedbringe udgiftsniveauet og forbedre vakancesituationen. Bornholms Hospitals forventer på nuværende tidspunkt ingen afgivelser i forhold til nettorammen. Aktivitet Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr

20 Der er med det ajourførte budget taget højde for en mindreaktivitet på Bornholms Hospital der kan henføres til rekrutteringsproblemer på speciale lægesiden. Der sker herefter ingen korrektion i forbindelse med 4 Økonomirapport. 18

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. december 2009 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne

Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Notat om evaluering af den standardiserede økonomiopfølgning i regionerne Juni 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk

Årsrapport 2009 Maj 2010. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Maj 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsrapporten findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-252-4

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Forslag til budget 2016 2019

Forslag til budget 2016 2019 Bilag 1 - Side -1 af 141 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2016 2019 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side -2 af 141 2 Bilag 1 - Side

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 6 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 6 BEVILLINGSREGLER Indhold Side 0 Indledning 6.0-1 1 Bevillingstyper 6.1-1 2 Bevillingsniveau

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 14. december 2010. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 14. december 2010 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland

Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Viborg, 10. september 2007 Aftale om budget 2008 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 12. juni 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere