Kapitel 1 Sammenfatning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Sammenfatning"

Transkript

1 4. Økonomirapport 2007

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Apoteket Sundhedsområdet fælles Sygesikring Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Anlægsinvesteringer Indtægter og finansielle poster...62 Bilag 1 Bevillingsændringer...66 Bilag 2 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 på driftsområdet...75 Bilag 3 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 på anlægsområdet...77

3 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 25. september 2007, var det vurderingen, at der i 2007 kan skabes balance og dermed overholdelse af den givne udgiftsramme. Det er nu vurderingen, at der opnås et samlet mindreforbrug på driftsbudgettet på sundhedsområdet på 55 mio. kr. Beløbet består af et mindreforbrug på 70 mio. kr. på fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet, fælles og et merforbrug på i alt 15 mio. kr. på visse hospitaler. Beløbet er opgjort efter fradrag af forventede mindreforbrug på 311 mio. kr., men således at de merforbrug, der kan forventes for visse hospitaler, indtil videre er modregnet. Der vil blive foretaget indstilling om konsekvenserne for de hospitaler, der har merforbrug i forbindelse med 1. økonomirapport for Der kan derudover forventes mindreforbrug på det sociale område på 21 mio. kr., som skal tilbagebetales i forbindelse med takstberegningen for Endelig er der som følge af forskydninger på regional udvikling et forventet mindreforbrug på 70 mio. kr. På anlægsområdet forventes forskydninger på samlet 366 mio. kr. Det endelige mindreforbrug afledt af forskydninger vil blive søgt genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport Der forventes en aktivitet på sundhedsområdet, der indebærer opnåelse af det statslige aktivitetsafhængige bidrag og de budgetterede indtægter på 756 mio. kr. Denne aktivitetsprognose svarer til en vis meraktivitet for hospitalerne, og der vil med takststyringsmodellen samlet set blive udløst en budgetforhøjelse på hospitalerne på 91,7 mio. kr. samt 15,8 mio. kr. til en række konkrete projekter ved træk på de afsatte midler. Der er forskel mellem hospitalernes aktivitetsniveau. Der forventes et stigende aktivitetsniveau for især Herlev Hospital, men også Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital får tilført takststyringsmidler som følge af meraktivitet. Omvendt forventes der mindreaktivitet på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Gentofte Hospital, som får reduceret deres budgetter i rapporten. Som led i finansieringen af sundhedsområdet skal kommunerne medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, behandlingspsykiatri og sygesikringsområdet. I det korrigerede budget er der i 2007 budgetteret med indtægter på mio. kr. I 3. økonomirapport blev der orienteret om, at en fremskrivning af datagrundlaget tydede på, at der kunne være mindreindtægter vedrørende kommunal medfinansiering på ca. 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev derfor iværksat en analyse med henblik på at undersøge årsagerne til de vigende indtægter. Analysen viste, at de vigende indtægter skyldtes et lavere aktivitetsniveau samt manglende færdigregistreringer på hospitalerne. Der er derfor på hospitalsniveau iværksat en kampagne med henblik på at sikre et tilfredsstilende niveau for færdigregistreringer. På baggrund af dette samt data fra afregningssystemet forventes det, at de budgetterede indtægter opnås. 1

4 Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr., som blandt andet kan henføres til udvidet frit sygehusvalg. Det er imidlertid fortsat vanskeligt at udarbejde en samlet prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i Prognosen herfor er fortsat behæftet med usikkerhed. Omvendt forventes vedrørende sygesikring, på baggrund af de foreliggende ydelses- og regnskabstal, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på i størrelsesordenen 50 mio. kr., ekskl. overførsler til Da det er regionens første år, vanskeliggøres en sammenligning af udviklingen i år med sidste år. Dette indebærer, at det fortsat er vanskeligt at udarbejde en prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet/foreliggende regnskabstal for Prognosen er derfor behæftet med usikkerhed. Når der tages hensyn til bevillingsændringerne som følge af takststyringsordningen og andre budgetomplaceringer forventes mindreforbrug på Amager Hospital på -6,7 mio. kr., mindreforbrug på Hvidovre Hospital på -12 mio. kr., Nordsjællands Hospital på -27 mio. kr. og et mindreforbrug på Rigshospitalet på -94 mio. kr. Omvendt forventes merforbrug på Bispebjerg Hospital på 1,1 mio. kr., på Frederiksberg Hospital på ca. 4 mio. kr., på Gentofte Hospital på ca. 4 mio. kr., og på Glostrup Hospital på 6 mio. kr. For de hospitaler der har mindreforbrug, kan dette især henføres til forventede forskydninger, som vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Der vil samtidig blive foretaget indstilling om konsekvensen for de hospitaler, der i forbindelse med regnskabsafslutningen har merforbrug i Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Der er afsat 225 mio. kr. i 2007 til en midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejdsgangene på kræftområdet. Beløbet fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen for I medfør af denne aftale forventes Region Hovedstaden tilført 70,8 mio. kr. i Beløbet er indarbejdet i denne økonomirapport som en forhøjelse af bloktilskuddet og en tilsvarende forøgelse af udgiftsbudgettet. På grund af det fremskredne tidspunkt på året forudsættes beløbet at skulle overføres til anvendelse i 2008 til de formål, der tilgodeses med aftalen. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Udgiftspres og mindreudgifter Ved 2. økonomirapport blev merforbruget til medicin på hospitalerne vurderet til 175 mio. kr. svarende til samlede budgettilførsler på 270 mio. kr. I forbindelse med 3. økonomirapport tydede tendensen på fortsat højt udgiftsniveau, svarende til en samlet vækst på området på 285 mio. kr. i Idet forventningen var udarbejdet på baggrund af årets første 7 måneder, var det vurderingen, at der fortsat kunne ske afvigelser i både op- og nedadgående retning. I forbindelse med 4. økonomirapport er medicinområdet igen vurderet baseret på de faktiske udgiftsstigninger i efteråret. Samlet skønnes væksten på medicinområdet i 2007 nu at udgøre 216 mio. kr. 2

5 Det betyder, at der i forhold til den afsatte ramme vil være et mindreforbrug på 54 mio. kr. på området. Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport gennemført en analyse af, om budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede patienter i forbindelse med takststyringsordningen var realistiske. I denne rapport er gennemført en ny analyse af budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede patienter i forbindelse med takststyringsordningen, og der gennemføres en række tilpasninger, som samlet set resulterer i en nedskrivning af indtægtsbudgetterne med 12,7 mio. kr. Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Vedrørende behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor det fra 1. oktober i år gælder, at såfremt en patient ikke kan behandles på et offentligt sygehus inden for 1 måned mod tidligere 2 måneder - har patienten ret til på regionens regning at blive behandlet på et privat sygehus. Da den nye regel har været gældende i så kort tid, er virkningen af reglen fortsat behæftet med usikkerhed. CSC-Scandihealth, der varetager den mellemregionale afregning, har først efter sommerferien fra Sundhedsstyrelsen modtaget grupperingsnøglen, men ikke regler og bidrag til fortolkning. Regionerne i Danmark blev derfor enige om at anmode CSC-Scandihealth om et igangsætte den mellemregionale afregning med 2007-grupperingsnøglen, men efter de regler, der var gældende i Afvikling af den mellemregionale afregning er derfor først påbegyndt i slutningen af september/begyndelsen af oktober. Afviklingen af den mellemregionale afregning er på denne baggrund endnu ikke ajour. Hertil kommer, at det er regionens første år, hvorfor en sammenligning af udviklingen i år med sidste år vanskeliggøres. Ovenstående indebærer således, at prognosen for den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i 2007 er usikker. Der er ikke i økonomirapporten søgt bevillingsændring. På baggrund af de foreliggende ydelses- og regnskabstal for januar-september 2007 forventes, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på sygesikringen på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Prognosen er usikker som følge af vanskelighederne ved sammenligning af udviklingen i år med sidste år. Der er imidlertid en tendens i de foreliggende regnskabstal, som er lagt til grund for prognosen, og som ved fremskrivning til helår giver grundlag for forventningen om mindreforbruget på samlet 50 mio. kr. På grund af usikkerheden, er der ikke i økonomirapporten søgt bevillingsændring for sygesikringsområdet. Under sundhedsområdets fælles driftsbudget har det været nødvendigt at afsætte dækning for merudgifter på 47 mio. kr. på it-området i forhold til det hidtil afsatte budget. Beløbet skyldes permanente merudgifter på 25 mio. kr. vedrørende licenser og driftsaftaler, som ikke har været indarbejdet i grundbudgettet, ekstraordinære engangsudgifter på 15 mio. kr. ved etablering og organisation af 3

6 området tillagt forsinkelser i tidligere forudsatte besparelser på 7 mio. kr., som indhentes ved mindreforbrug i Af de resterende 40 mio. kr. modsvares merforbruget på området af et mindreforbrug på 12 mio. kr. på anlægsbudgettet til it, mens det resterende merforbrug på 28 mio. kr. disponeres af mindreudgifter på andre områder. Som nævnt indledningsvis er det forventningen at der isoleret set på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. fremkommer et mindreforbrug på 70 mio. kr. bortset fra overførsler. Mindreforbruget er blandt andet sammensat af den omtalte mindreudgift til sygehusmedicin på 53 mio. kr., merindtægter vedrørende kræftområdet mindreudgifter på hospiceområdet og forskellige aktivitetsområder, samt blandt andet merindtægter vedrørende amgros og mammografiscreening og mindreudgifter vedrørende patienterstatninger. Modgående har måttet disponeres dækning for de omtalte merudgifter til akut befordring på 20 mio. kr. og vedrørende it-budgettet på 28 mio. kr. Kommunal medfinansiering Kommunerne skal medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, behandlingspsykiatri og sygesikringsområdet. I det korrigerede budget er der i 2007 budgetteret med indtægter på mio. kr. Den faktiske afregning af disse indtægter og dokumentation af aktiviteter sker via Sundhedsstyrelsens informations- og afregningssystem, der er udviklet specielt til dette formål. I 3. økonomirapport blev der orienteret om, at en fremskrivning af datagrundlaget tydede på, at der kunne være mindreindtægter på ca. 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev derfor iværksat en analyse med henblik på at undersøge årsagerne til de vigende indtægter. Analysen viste, at de vigende indtægter skyldtes et lavere aktivitetsniveau samt manglende færdigregistreringer på hospitalerne. Der er derfor på hospitalsniveau iværksat en kampagne med henblik på at sikre et tilfredsstilende niveau for færdigregistreringer. På baggrund af dette samt data fra afregningssystemet forventes det derfor, at de budgetterede indtægter opnås. Takststyring Takststyringsordningen indebærer blandt andet, at der for det enkelte hospital er fastsat et præstationsbudget. Ved afvigelser fra præstationsbudgettet sker der en automatisk korrektion af hospitalets driftsbudget med en mer- eller mindrebevilling beregnet som 50 % af DRG-værdien af afvigelserne. Korrektionerne er indarbejdet i den foreliggende økonomirapport. Når det endelige regnskab for aktiviteten foreligger, vil der med udgangspunkt heri ske en endelig opgørelse af budgettilførslerne/budgetreduktionerne. Resultatet heraf vil af praktiske årsager indgå i 1. økonomirapport En prognose baseret på aktiviteten i de første 8 måneder af 2007 viser, at der på en række hospitaler forventes meraktivitet, mens der på andre forventes mindreaktivitet. Prognosen er udarbejdet efter at der for en række hospitaler er indarbejdet korrektioner primært som følge af virkninger af hospitalsplanen, og delvist korrigeret for evt. mindreaktivitet. Prognosen viser at Bispebjerg Hospital skal tilføres 12,8 mio. kr., Glostrup Hospital 7,9 mio. kr., Herlev Hospital 47,5 mio. kr., Hvidovre 16,5 mio. kr., Nordsjællands Hospital 23,1 mio. kr. og Rigshospitalet 0,3 mio. kr. 4

7 Omvendt skal budgettet for Amager Hospital reduceres med 2,9 mio. kr., Frederiksberg Hospital med 5 mio. kr. og Gentofte Hospital med 8,6 mio. kr. Den manglende målopfyldelse kan henføres til aktivitetsnedgang blandt andet som følge af personalemangel på grund af usikkerhed som følge af hospitalsplanen. For Bornholms Hospital sker der ingen tilførsel eller reduktion, hvilket skyldes at hospitalets præstationsbudget er blevet justeret på grund af rekrutteringsproblemerne på lægesiden. Samlet tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr. fra den pulje, der er afsat hertil under sundhedsområdet, fælles. I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatrisk onkologi, samt behandling for søvnapnø. Projekterne er alle indenfor områder med stigende ventetid, og hvor der er behov for kapacitetsudvidelse i forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober Andre forhold for hospitalerne Generelt oplever hospitalerne udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse. Selv om hospitalsdirektionerne har fokus på en stram økonomistyring forventer flere af hospitalerne, at der vil blive tale om merforbrug i 2007, dog af beskeden størrelse. De berørte hospitaler har iværksat en række initiativer, f.eks. i form af nærmere analyse af udvalgte områder, tættere opfølgning over for afdelingsledelser, konkret vurdering af behovet for genbesættelser på udvalgte områder, tilbageholdelse af centrale puljer osv.. Der vil blive foretaget indstilling om konsekvenserne for de hospitaler, der har merforbrug i forbindelse med 1. økonomirapport for Frederiksberg Hospital oplever udgiftspres samtidig med, at der forventes en beskeden mindreaktivitet, og hospitalet har vanskeligheder med at udvise den tilsvarende tilpasning af udgiftsniveauet. Samlet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. På Gentofte Hospital forventes på samme måde en beskeden mindreaktivitet, som der er vanskeligheder ved at imødegå ved en tilsvarende reduktion af udgifterne. Den manglende målopfyldelse kan henføres til aktivitetsnedgang inden for thoraxkirurgien og på det gastrokirurgiske område. Aktivitetsnedgangen skyldes primært personalemangel blandt andet på grund af usikkerhed som følge af hospitalsplanen. Samlet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. Glostrup Hospital oplever fortsat et udgiftspres på lønområdet, hvor der forventes et merforbrug. Efter tilførsel fra takststyringsordningen resterer der et forventet merforbrug på ca. 6 mio. kr. Årsagen til lønmerforbruget er, at hospitalet har et stort antal ledige stillinger og for at kunne opretholde aktiviteten kompenserer afdelingerne for personalemanglen ved at anvende såvel interne frivillige merarbejdsordninger som eksterne vikarer. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for hvert af de omkostningsbaserede områder udviser det korrigerede budget balance. I forhold til det forventede regnskab forventes der overskud inden for begge områder. 5

8 På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et overskud på 21 mio. kr., hovedsageligt begrundet i større takstindtægter end budgetteret, da belægningen på institutionerne forventes at overstige de forudsætninger om belægningsprocenter, der er lagt til grund for takstberegningen. På det sociale område indgår overskuddet i takstberegningen for På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et overskud på 70 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler på aktivitetsområderne miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i at aktiviteter er blevet udskudt. I henhold til budget- og regnskabssystemet overføres overskuddet til Bevillingsændringer på driftsbudgettet Rapporten indeholder virkningen af aftalen om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter, hvorefter regionen kan forventes at modtage 70,8 mio. kr. i På grund af det fremskredne tidspunkt på året forudsættes beløbet at skulle overføres til anvendelse i 2008 til anvendelse til de formål, der tilgodeses med aftalen. I medfør af takststyringsordningen tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr., jf. afsnittet om takststyring. Samtidig er foretaget en nedskrivning af indtægtsbudgetterne med 12,7 mio. kr. I forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober 2007 er udmøntet midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatrisk onkologi, samt behandling for søvnapnø. I forbindelse med vækst i udgifter på medicinområdet udmøntes 30 mio. kr. Derudover er vedrørende eksperimentel kræftbehandling tilført 7 mio. kr. netto til Herlev Hospital. Derudover foretages en række budgetomplaceringer mellem hospitalerne som følge af påbegyndelse af implementeringen af hospitalsplanen. Den væsentligste vedrører flytningen af hæmatologien fra Nordsjællands Hospital i Hillerød til Herlev Hospital, i hvilken forbindelse der overflyttes i alt 11 mio. kr. På it-området er der gennemført en række justeringer vedrørende merudgifter, som er nærmere beskrevet ovenfor. Budgettet til den centrale barselsfond udgør 187 mio. kr., hvoraf 181 mio. kr. er finansieret af sundhedsområdet, mens de resterende 6 mio. kr. er finansieret af de øvrige aktivitetsområder. På sundhedsområdet tilbageføres budget til virksomhederne, svarende til prognosen for refusion for hele året Differencen vil blive søgt overført til budget 2008 i forbindelse med 1. økonomirapport, hvor der ligeledes vil blive reguleret for ændringer i forhold til den faktiske refusionsopgørelse for hele året i regnskab Bevillingsændringer på anlægsbudgettet Det korrigerede anlægsbudget 2007 udgør 1.369,2 mio. kr. I denne rapport søges indarbejdet bevillingsændringer på i alt 35,3 mio. kr., således at det nye korrigerede anlægsbudget udgør 1.404,5 mio. kr. 6

9 Ændringen består af bevillingsmæssige konsekvenser af godkendte anlægsprojekter i regionsrådet i september, oktober og november måned. Desuden er indarbejdet konsekvenser af beslutninger der udmøntes i denne rapport. Endelig er der indarbejdet konsekvenser af sagen om tillægsbevilling til ti rammebevillinger til hospitalerne til anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Sagen forelægges parallelt med økonomirapporten og medfører ikke merudgifter. På baggrund af det forventede regnskabsresultat, forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2008, som følge af tidsforskydninger, på 366 mio. kr. De forventede overførsler fremgår af bilag 2. Når regnskabsresultatet for 2007 foreligger, vil overførsler til budget 2008 blive indarbejdet i 1. økonomirapport Bevillingsændringer mio. kr. Bevillingsændringer mellem 3.- og 4. økonomirapport Tillægsbevilling til mammografiscreening på 20,4 mio. kr. hvoraf 19,9 mio. kr. finansieres af medicoteknisk pulje og 0,5 mio. kr. finansieres af Bornholm Hospitals driftsbudget 0,5 Udskiftning af MR- og CT-scannere på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital (lånefinansieres) 32,9 Indledende projektering vedrørende gennemførelse af hospitals- og psykiatriplanerne (lånefinansieres) 15,7 Teknisk korrektion vedrørende låneadgang til stråleterapiudbygningen på Rigshospitalet -2,5 Bevillingsændringer i 4. økonomirapport Modernisering af operations- og opvågningsstue - merforbrug finansieret af Bispebjerg Hopitals driftsbudget 1,0 Mindreforbrug vedrørende EPJ-projekt. Modsvares af merforbrug på ITdrift -12,3 I ALT 35,3 Indtægter og finansielle poster i øvrigt Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger på drift, anlæg, renter og finansielle poster til og med 4. økonomirapport er gengivet i tabel 2 nedenfor. 7

10 Tabel 2. Balanceoversigt/Likviditetsvirkning Mio. kr. Sundhed Socialomr ådet Regional udvikling Administra tionsomr I alt Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt Budget Vedtaget budget Nyt Budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Korr. Budget 4. ør Korrektioner i alt Nettodriftsudgifter , ,6 888,6 921,6 592,6 593,8 762,1 902, , , ,0 Anlægsudgifter 874, ,4 8,8 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 882, ,5 521,6 Udgifter til finansiering , ,0 897,4 938,7 592,6 593,8 762,1 902, , , ,6 Fordelte administrationsomkostninger 669,5 816,3 34,0 22,9 61,4 65,5-764,9-904,7 0,0 0,0 0,0 Fordelte renter *) -4,5 13,4 23,0 21,4 6,0 6,0 24,5 40,8 16,3 Tillagte øvrige omkostninger 27,2 16,0-7,1-10,4 2,7 2,1 22,8 7,7-15,1 Udgifter og omkostninger til finansiering , ,6 981,6 999,0 652,9 655,0-0,1 0, , , ,8 Ordinær finansiering i alt , ,6-981,6-998,4-652,8-654, , ,0-844,5 Balance 325, ,1 0,0 0,6 0,1 0,9-0,1 0,0 325, ,6 814,3 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer 51,0 37,8 0,0-3,2 0,0 0,0 51,0 34,6-16,4 Likviditetsvirkning finansielle poster , ,9-759,8 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6-251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2 0,0 91,2 Samlet likviditetsvirkning 17,5-886,5 51,0 37,2-0,1-4,1 0,1 0, ,6 983,5-162,1 Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo ,6 983,5 *) Note: I kolonnen for "vedtaget budget" under Sundhed er renten tilpasset med -4,5 mio. kr., således at renter i alt svarer til de samlede forventede renter Den samlede likviditetsvirkning til og med 4. økonomirapport kan specificeres som følger (tabel 3): Tabel 3 Likviditetsvirkninger af budgetkorrektioner efter 4. økonomirapport (Mio. kr.) Beløb Primo kassebeholdning ,0 Kassehenlæggelse i oprindelig budget ,6 Budgetkorrektioner, 1. økonomirapport -848,5 Budgetkorrektioner, 2. økonomirapport -404,8 Budgetkorrektioner, 3. økonomirapport 900,9 Budgetkorrektioner, 4. økonomirapport 190,3 Herunder: Ændringer, driftsbudgettet 69,7 Ændringer, anlægsbudgettet 35,3 Bloktilskud og kommunal medfinansiering -70,8 Finansielle poster i øvrigt 156,1 I alt kassetræk økonomirapport -162,1 Korrigeret ultimo Kassebeholdning ,5 Der er i det oprindelige budget 2007 forudsat en kassehenlæggelse på 1.145,6 mio. kr. og en tilsvarende ultimo kassebeholdning. Bevillingsændringerne til og med 4. økonomirapport udløser et samlet likviditetsforbrug på 162,1 mio. kr. Samlet resulterer ændringerne i en ultimo kassebeholdning på 983,5 mio. kr. 8

11 De anførte kassetræk og forventninger til ultimo kassebeholdning vil endvidere skulle vurderes i lyset af, at der ikke i det ajourførte budget er taget hensyn til forskydninger og mindreforbrug ved regnskabsafslutningen, der forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de angivne tal. Det skal bemærkes, at der fortsat ikke er en endelig afklaring på Københavns Amts og Frederiksborg Amts tilgodehavender vedrørende skatterestancer for tidligere år. Hvis det opgjorte tilgodehavende ikke accepteres, medfører det en likviditetsforværring på 145,7 mio. kr. i kassebeholdningen. I ultimobeholdningen er der ikke indregnet udlodningen til regionen af formuen fra FBS efter salg af KgF-aktierne. Det drejer sig om 93,7 mio. kr., som er blevet udbetalt primo december måned Beløbet skal ifølge reglerne optages i åbningsbalancen. Forventede overførsler til 2008 Efter det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at det vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den oprindelige bevilling. Sådanne tilkendegivelser vil udgøre regionsrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område. Der må således efterfølgende forelægges en tillægsbevillingsansøgning i de tilfælde, hvor en bevillingshaver ønsker at udnytte overførselsadgangen. På denne baggrund er der i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som anlægsområdet, der foreløbigt ønskes overført til Regnskabsresultatet kan medføre ændringer heri. Der er således ikke i denne økonomirapport foretaget budgetkorrektioner som følge heraf. Det fremgår af nedenstående tabeller, at der i alt forventes overført 383,4 mio. kr. på driftsområdet og 366,2 mio. kr. på anlægsområdet.. Det fremgår ligeledes, at de tilsvarende beløb som regionens budget i 2007 er blevet forhøjet med udgør 264,6 mio. kr. på driftsområdet og 445,6 mio. kr. på anlægsområdet. 9

12 DRIFT - GENBEVILLING AF MINDREFORBRUG FRA 2006 til 2007 og 2007 til kr. Genbevilling Genbevilling Amager Hospital: Bispebjerg Hospital: Frederiksberg Hospital: GentofteHospital: Glostrup Hospital: Herlev Hospital: Hvidovre Hospital: Rigshospitalet: Nordsjællands Hospital: Region Hovedstadens Psykiatri: Region Hovedstadens Apotek: Sundhed fælles: Sygesikring: Social- og specialundervisning: 388 Regional udvikling: Administration: Samlet genbevilling Anlæg Genbevilling af mindreforbrug fra 2006 til 2007 og 2007 til 2008 Mio. kr., 2007-priser Overført fra 2006 til 2007 Forventet overførsel fra 2007 til 2008 Amager Hospital 0,0 1,8 Bispebjerg Hospital 0,4 20,4 Bornholms Hospital 0,0 6,6 Frederiksberg Hospital 0,0 0,9 Gentofte Hospital 6,3 8,8 Glostrup Hospital 39,1 37,0 Herlev Hospital 143,9 101,5 Hvidovre Hospital 87,0 56,2 Rigshospitalet 68,7 49,9 Nordsjællands Hospital 44,4 32,5 Psykiatrivirksomheden 26,3 13,4 Administrationsområdet 11,3 12,7 Fællespulje 9,6 0,0 Apotek 0,1 6,8 Påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplan 0,0 16,4 Investeringsrammer, socialområdet 8,3 1,3 Anlæg i alt 445,6 366,2 Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer 10

13 evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 11

14 Kapitel 2 Bevillingsområder Samlet oversigt Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet af- Forventet af- Budget budget 4. ØR budget regnskab vigelse incl. vigelse excl. overførsler overførsler Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 781,3 607,2 1,5 608,7 602,0-6,7 0,0 Bispebjerg Hospital 1.565, ,6 26, , ,1 1,1 1,1 Bornholms Hospital 353,2 371,4-4,4 366,9 366,9 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital 814,4 662,8 8,9 671,7 675,7 4,0 4,0 Gentofte Hospital 1.467, ,2 19, , ,7 4,0 4,0 Glostrup Hospital 1.244, ,6 1, , ,5 6,0 6,0 Herlev Hospital 1.938, ,2 81, , ,6 0,0 0,0 Hvidovre Hospital 1.598, ,3 28, , ,3-12,0 0,0 Rigshospitalet 2.999, ,1 140, , ,7-94,0 0,0 Nordsjællands Hospital 2.402, ,3-7, , ,5-27,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 1.293, ,2 30, , ,3-33,6 0,0 Region Hovedstadens Apotek 68,4 88,5 2,5 91,0 91,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 703,1 694,9 0,0 694,9 744,9 50,0 50,0 Fælles driftsudgifter m.v. 873,5 671,4-116,5 554,9 373,5-181,4-70,0 Sygesikring Sygesikring 6.108, ,8 0, , ,5-60,0-50,0 I alt Sundhed, excl. Administration , ,4 214, , ,2-349,6-54,9 Administration Administration 669,5 952,4-136,1 816,3 799,8-16,5 0,0 I alt Sundhed , ,8 78, , ,0-366,1-54,9 12

15 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 532,3 415,8 3,1 418,9 418,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 258,5 199,0-1,5 197,5 190,8-6,7 Driftsudgifter i alt 790,8 614,7 1,6 616,3 609,6-6,7 Indtægter -9,5-7,6-0,1-7,6-7,6 0,0 Nettodriftsudgifter 781,3 607,2 1,5 608,7 602,0-6,7 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,3 3,3 0,0 3,3 3,7 0,4 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,1 5,1 0,0 5,1 5,5 0,4 Indtægter -5,1-5,1 0,0-5,1-3,9 1,2 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Den forventede afvigelse indgår ikke i den samlede oversigt for hospitalet. Afvigelsen i 2007 vil regnskabsteknisk blive overført til Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger og 3 ør. -174,1 Nye tillægsbevillinger 1,5 I alt -172,6 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 1,5 mio. kr., der primært vedrører tilbageførsel af budget vedrørende barselsrefusion på 4,5 mio. kr. og -2,9 mio. kr. vedrørende mindreaktivitet i forhold til takststyringsmodellen. Derudover er der en række mindre modsatrettede ændringer der samlet set går i nul. Hospitalet forventer samlet set et mindreforbrug i 2007 på 6,7 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger på besluttede og igangsatte projekter. Derudover har hospitalet på baggrund af usikkerhed om takststyringsresultatet udvist tilbageholdenhed med apparaturanskaffelser og andre engangsinvesteringer. Mindreforbruget vil blive søgt overført i 1. økonomirapport 2008, jf. sammenfatningens afsnit om forventede overførsler til

16 Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for Amager hospitals forventede mindreaktivtet svarende til 5,8 mio. kr. samlet, som udløser en korrektion i driftsbudgettet på i alt - 2,9 mio. kr. Budgettet forventes herefter at balancere. Mindreaktiviteten kan for Amager hospital primært henføres til effekter af den igangværende implementering af hospitalsplan. 14

17 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.342, ,0 28, , ,8-26,0 Øvrige driftsudgifter 332,5 294,2 4,4 298,5 326,6 28,1 Driftsudgifter i alt 1.675, ,2 33, , ,4 2,1 Indtægter -109,9-100,5-6,8-107,3-108,3-1,0 Nettodriftsudgifter 1.565, ,6 26, , ,1 1,1 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 56,5 56,5 56,5 45,0-11,5 Øvrige driftsudgifter 30,5 30,5 30,5 34,9 4,4 Driftsudgifter i alt 87,0 87,0 87,0 79,9-7,1 Indtægter -87,0-87,0-87,0-95,0-8,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0-15,1-15,1 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1., 2. og 3. ør -255,4 Nye tillægsbevillinger 26,4 I alt -229,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Bispebjerg Hospital på i alt 26,4 mio. kr., som består af en række forskellige korrektioner. Den største enkeltkorrektion er tilførsel af budget på 15,8 mio. kr. vedrørende barselsrefusion. Der er tilført 9,3 mio. kr. som følge af takststyringsordningen. Endvidere kan nævnes, at der tilføres 1,5 mio. kr. til stigende medicinudgifter Bispebjerg Hospital forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr., som kan henføres til driften af Centralvaskeriet. Centralvaskeriet forudsættes at udvise et tilsvarende mindreforbrug ved driften i Bispebjerg Hospitals driftsbudget forventes overholdt ved hjælp af en stram budgetstyring.. Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr

18 Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på samlet 25,6 mio. kr., der har medført en korrektion i Bispebjerg Hospitals driftsbudget på i alt 12,8 mio. kr. Budgettet forventes dernæst at balancere. Den ajourførte meraktivitet skyldes primært en øget aktivitet på de intern medicinske afdelinger, herunder lungemedicin & kardiologi. 16

19 2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 216,5 218,2 0,9 219,1 221,4 2,3 Øvrige driftsudgifter 141,0 157,4-5,3 152,1 149,8-2,3 Driftsudgifter i alt 357,4 375,6-4,4 371,2 371,2 0,0 Indtægter -4,2-4,2 0,0-4,2-4,2 0,0 Nettodriftsudgifter 353,2 371,4-4,4 366,9 366,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1., 2. og 3. ør 18,2 Nye tillægsbevillinger -4,4 I alt 13,7 Der søges om bevillingsændringer på i alt -4,4 mio. kr. Der er indarbejdet en tilpasning af budgettet vedrørende centralisering af akut befordring. På denne baggrund reduceres Bornholms Hospitals budget med 11,7 mio. kr. Bornholms Hospital tilføres budget til øgede medicinudgifter på i alt 6,0 mio. kr., samt 1,3 mio. kr. til barselsrefusioner. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Bornholms Hospital oplever problemer med at overholde lønbudgettet på grund af ledige lægestillinger, som har medført øgede udgifter til vikarbureauer, ansættelse af speciallæger i korte vikariater, samt dyre konsulentaftaler m.v. Der er særlige problemer med, at omkring halvdelen af nødvendige speciallæge stillinger til opretholdelse af akutmodtagelse, samt 2 radiologstillinger, er ledige. Bornholms Hospital oplever desuden en vækst i lægeassisterede helikoptertransporter, som tilmed øger behovet for vikarer m.v. Bornholms Hospital arbejder på at få etableret aftaler om blandt andet telemedicin, konsulenter og fællesstillinger med andre hospitaler, som har til formål at nedbringe udgiftsniveauet og forbedre vakancesituationen. Bornholms Hospitals forventer på nuværende tidspunkt ingen afgivelser i forhold til nettorammen. Aktivitet Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr

20 Der er med det ajourførte budget taget højde for en mindreaktivitet på Bornholms Hospital der kan henføres til rekrutteringsproblemer på speciale lægesiden. Der sker herefter ingen korrektion i forbindelse med 4 Økonomirapport. 18

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12

REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen. Møde nr. 12 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 12 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. 4 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. april 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Møde nr. 16. Fraværende: Benedikte Kiær Jørgen Christensen Sophie Løhde Henrik Thorup ved sag nr. 17-28

Møde nr. 16. Fraværende: Benedikte Kiær Jørgen Christensen Sophie Løhde Henrik Thorup ved sag nr. 17-28 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 11. december 2007 Kl. 17.00 Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Direktionens mødelokale AB 2, Opgang 52 B, 2. sal Møde nr. 16

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr.

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 7. december 2010 Kl. 8.30 Rigshospitalet, opgang 52D, mødelokale AB2 på 2. sal i administrationsbygningen Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service

Aftale Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX. Om: Udviklingsplaner. Økonomi og aktivitet. Kvalitet og service Aftale 2009 Mellem Sygehusledelsen og afdeling, XX Om: Udviklingsplaner Økonomi og aktivitet Kvalitet og service Indledning Denne aftale er indgået mellem Sygehusledelsen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 13. september 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 11 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere