Kapitel 1 Sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1 Sammenfatning"

Transkript

1 4. Økonomirapport 2007

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Apoteket Sundhedsområdet fælles Sygesikring Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Handicap Regional udvikling Administration Anlægsinvesteringer Indtægter og finansielle poster...62 Bilag 1 Bevillingsændringer...66 Bilag 2 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 på driftsområdet...75 Bilag 3 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 på anlægsområdet...77

3 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 25. september 2007, var det vurderingen, at der i 2007 kan skabes balance og dermed overholdelse af den givne udgiftsramme. Det er nu vurderingen, at der opnås et samlet mindreforbrug på driftsbudgettet på sundhedsområdet på 55 mio. kr. Beløbet består af et mindreforbrug på 70 mio. kr. på fælles driftsudgifter m.v. på Sundhedsområdet, fælles og et merforbrug på i alt 15 mio. kr. på visse hospitaler. Beløbet er opgjort efter fradrag af forventede mindreforbrug på 311 mio. kr., men således at de merforbrug, der kan forventes for visse hospitaler, indtil videre er modregnet. Der vil blive foretaget indstilling om konsekvenserne for de hospitaler, der har merforbrug i forbindelse med 1. økonomirapport for Der kan derudover forventes mindreforbrug på det sociale område på 21 mio. kr., som skal tilbagebetales i forbindelse med takstberegningen for Endelig er der som følge af forskydninger på regional udvikling et forventet mindreforbrug på 70 mio. kr. På anlægsområdet forventes forskydninger på samlet 366 mio. kr. Det endelige mindreforbrug afledt af forskydninger vil blive søgt genbevilget i forbindelse med 1. økonomirapport Der forventes en aktivitet på sundhedsområdet, der indebærer opnåelse af det statslige aktivitetsafhængige bidrag og de budgetterede indtægter på 756 mio. kr. Denne aktivitetsprognose svarer til en vis meraktivitet for hospitalerne, og der vil med takststyringsmodellen samlet set blive udløst en budgetforhøjelse på hospitalerne på 91,7 mio. kr. samt 15,8 mio. kr. til en række konkrete projekter ved træk på de afsatte midler. Der er forskel mellem hospitalernes aktivitetsniveau. Der forventes et stigende aktivitetsniveau for især Herlev Hospital, men også Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital, Hvidovre Hospital og Nordsjællands Hospital får tilført takststyringsmidler som følge af meraktivitet. Omvendt forventes der mindreaktivitet på Amager Hospital, Frederiksberg Hospital og Gentofte Hospital, som får reduceret deres budgetter i rapporten. Som led i finansieringen af sundhedsområdet skal kommunerne medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, behandlingspsykiatri og sygesikringsområdet. I det korrigerede budget er der i 2007 budgetteret med indtægter på mio. kr. I 3. økonomirapport blev der orienteret om, at en fremskrivning af datagrundlaget tydede på, at der kunne være mindreindtægter vedrørende kommunal medfinansiering på ca. 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev derfor iværksat en analyse med henblik på at undersøge årsagerne til de vigende indtægter. Analysen viste, at de vigende indtægter skyldtes et lavere aktivitetsniveau samt manglende færdigregistreringer på hospitalerne. Der er derfor på hospitalsniveau iværksat en kampagne med henblik på at sikre et tilfredsstilende niveau for færdigregistreringer. På baggrund af dette samt data fra afregningssystemet forventes det, at de budgetterede indtægter opnås. 1

4 Vedrørende sygehusbehandling uden for regionen forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr., som blandt andet kan henføres til udvidet frit sygehusvalg. Det er imidlertid fortsat vanskeligt at udarbejde en samlet prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i Prognosen herfor er fortsat behæftet med usikkerhed. Omvendt forventes vedrørende sygesikring, på baggrund af de foreliggende ydelses- og regnskabstal, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på i størrelsesordenen 50 mio. kr., ekskl. overførsler til Da det er regionens første år, vanskeliggøres en sammenligning af udviklingen i år med sidste år. Dette indebærer, at det fortsat er vanskeligt at udarbejde en prognose på grundlag af den gennemførte aktivitet/foreliggende regnskabstal for Prognosen er derfor behæftet med usikkerhed. Når der tages hensyn til bevillingsændringerne som følge af takststyringsordningen og andre budgetomplaceringer forventes mindreforbrug på Amager Hospital på -6,7 mio. kr., mindreforbrug på Hvidovre Hospital på -12 mio. kr., Nordsjællands Hospital på -27 mio. kr. og et mindreforbrug på Rigshospitalet på -94 mio. kr. Omvendt forventes merforbrug på Bispebjerg Hospital på 1,1 mio. kr., på Frederiksberg Hospital på ca. 4 mio. kr., på Gentofte Hospital på ca. 4 mio. kr., og på Glostrup Hospital på 6 mio. kr. For de hospitaler der har mindreforbrug, kan dette især henføres til forventede forskydninger, som vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Der vil samtidig blive foretaget indstilling om konsekvensen for de hospitaler, der i forbindelse med regnskabsafslutningen har merforbrug i Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter. Der er afsat 225 mio. kr. i 2007 til en midlertidig meraktivitet og forbedring af arbejdsgangene på kræftområdet. Beløbet fordeles mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen for I medfør af denne aftale forventes Region Hovedstaden tilført 70,8 mio. kr. i Beløbet er indarbejdet i denne økonomirapport som en forhøjelse af bloktilskuddet og en tilsvarende forøgelse af udgiftsbudgettet. På grund af det fremskredne tidspunkt på året forudsættes beløbet at skulle overføres til anvendelse i 2008 til de formål, der tilgodeses med aftalen. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. Udgiftspres og mindreudgifter Ved 2. økonomirapport blev merforbruget til medicin på hospitalerne vurderet til 175 mio. kr. svarende til samlede budgettilførsler på 270 mio. kr. I forbindelse med 3. økonomirapport tydede tendensen på fortsat højt udgiftsniveau, svarende til en samlet vækst på området på 285 mio. kr. i Idet forventningen var udarbejdet på baggrund af årets første 7 måneder, var det vurderingen, at der fortsat kunne ske afvigelser i både op- og nedadgående retning. I forbindelse med 4. økonomirapport er medicinområdet igen vurderet baseret på de faktiske udgiftsstigninger i efteråret. Samlet skønnes væksten på medicinområdet i 2007 nu at udgøre 216 mio. kr. 2

5 Det betyder, at der i forhold til den afsatte ramme vil være et mindreforbrug på 54 mio. kr. på området. Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport gennemført en analyse af, om budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede patienter i forbindelse med takststyringsordningen var realistiske. I denne rapport er gennemført en ny analyse af budgetforudsætningerne vedrørende indtægtsbudgetterne for behandling af fremmede patienter i forbindelse med takststyringsordningen, og der gennemføres en række tilpasninger, som samlet set resulterer i en nedskrivning af indtægtsbudgetterne med 12,7 mio. kr. Et af de centrale elementer i økonomivurderingen vedrører betydningen af aktivitetsniveauet på regionens hospitaler og behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen. Vedrørende behandling af borgerne på hospitaler m.v. uden for regionen forventes et merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Merforbruget kan blandt andet henføres til udvidet frit sygehusvalg, hvor det fra 1. oktober i år gælder, at såfremt en patient ikke kan behandles på et offentligt sygehus inden for 1 måned mod tidligere 2 måneder - har patienten ret til på regionens regning at blive behandlet på et privat sygehus. Da den nye regel har været gældende i så kort tid, er virkningen af reglen fortsat behæftet med usikkerhed. CSC-Scandihealth, der varetager den mellemregionale afregning, har først efter sommerferien fra Sundhedsstyrelsen modtaget grupperingsnøglen, men ikke regler og bidrag til fortolkning. Regionerne i Danmark blev derfor enige om at anmode CSC-Scandihealth om et igangsætte den mellemregionale afregning med 2007-grupperingsnøglen, men efter de regler, der var gældende i Afvikling af den mellemregionale afregning er derfor først påbegyndt i slutningen af september/begyndelsen af oktober. Afviklingen af den mellemregionale afregning er på denne baggrund endnu ikke ajour. Hertil kommer, at det er regionens første år, hvorfor en sammenligning af udviklingen i år med sidste år vanskeliggøres. Ovenstående indebærer således, at prognosen for den gennemførte aktivitet for sygehusbehandling uden for regionen i 2007 er usikker. Der er ikke i økonomirapporten søgt bevillingsændring. På baggrund af de foreliggende ydelses- og regnskabstal for januar-september 2007 forventes, at der vil kunne blive et samlet mindreforbrug på sygesikringen på i størrelsesordenen 50 mio. kr. Prognosen er usikker som følge af vanskelighederne ved sammenligning af udviklingen i år med sidste år. Der er imidlertid en tendens i de foreliggende regnskabstal, som er lagt til grund for prognosen, og som ved fremskrivning til helår giver grundlag for forventningen om mindreforbruget på samlet 50 mio. kr. På grund af usikkerheden, er der ikke i økonomirapporten søgt bevillingsændring for sygesikringsområdet. Under sundhedsområdets fælles driftsbudget har det været nødvendigt at afsætte dækning for merudgifter på 47 mio. kr. på it-området i forhold til det hidtil afsatte budget. Beløbet skyldes permanente merudgifter på 25 mio. kr. vedrørende licenser og driftsaftaler, som ikke har været indarbejdet i grundbudgettet, ekstraordinære engangsudgifter på 15 mio. kr. ved etablering og organisation af 3

6 området tillagt forsinkelser i tidligere forudsatte besparelser på 7 mio. kr., som indhentes ved mindreforbrug i Af de resterende 40 mio. kr. modsvares merforbruget på området af et mindreforbrug på 12 mio. kr. på anlægsbudgettet til it, mens det resterende merforbrug på 28 mio. kr. disponeres af mindreudgifter på andre områder. Som nævnt indledningsvis er det forventningen at der isoleret set på sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter m.v. fremkommer et mindreforbrug på 70 mio. kr. bortset fra overførsler. Mindreforbruget er blandt andet sammensat af den omtalte mindreudgift til sygehusmedicin på 53 mio. kr., merindtægter vedrørende kræftområdet mindreudgifter på hospiceområdet og forskellige aktivitetsområder, samt blandt andet merindtægter vedrørende amgros og mammografiscreening og mindreudgifter vedrørende patienterstatninger. Modgående har måttet disponeres dækning for de omtalte merudgifter til akut befordring på 20 mio. kr. og vedrørende it-budgettet på 28 mio. kr. Kommunal medfinansiering Kommunerne skal medfinansiere sundhedsområdet med en andel af udgifterne til somatik, behandlingspsykiatri og sygesikringsområdet. I det korrigerede budget er der i 2007 budgetteret med indtægter på mio. kr. Den faktiske afregning af disse indtægter og dokumentation af aktiviteter sker via Sundhedsstyrelsens informations- og afregningssystem, der er udviklet specielt til dette formål. I 3. økonomirapport blev der orienteret om, at en fremskrivning af datagrundlaget tydede på, at der kunne være mindreindtægter på ca. 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der blev derfor iværksat en analyse med henblik på at undersøge årsagerne til de vigende indtægter. Analysen viste, at de vigende indtægter skyldtes et lavere aktivitetsniveau samt manglende færdigregistreringer på hospitalerne. Der er derfor på hospitalsniveau iværksat en kampagne med henblik på at sikre et tilfredsstilende niveau for færdigregistreringer. På baggrund af dette samt data fra afregningssystemet forventes det derfor, at de budgetterede indtægter opnås. Takststyring Takststyringsordningen indebærer blandt andet, at der for det enkelte hospital er fastsat et præstationsbudget. Ved afvigelser fra præstationsbudgettet sker der en automatisk korrektion af hospitalets driftsbudget med en mer- eller mindrebevilling beregnet som 50 % af DRG-værdien af afvigelserne. Korrektionerne er indarbejdet i den foreliggende økonomirapport. Når det endelige regnskab for aktiviteten foreligger, vil der med udgangspunkt heri ske en endelig opgørelse af budgettilførslerne/budgetreduktionerne. Resultatet heraf vil af praktiske årsager indgå i 1. økonomirapport En prognose baseret på aktiviteten i de første 8 måneder af 2007 viser, at der på en række hospitaler forventes meraktivitet, mens der på andre forventes mindreaktivitet. Prognosen er udarbejdet efter at der for en række hospitaler er indarbejdet korrektioner primært som følge af virkninger af hospitalsplanen, og delvist korrigeret for evt. mindreaktivitet. Prognosen viser at Bispebjerg Hospital skal tilføres 12,8 mio. kr., Glostrup Hospital 7,9 mio. kr., Herlev Hospital 47,5 mio. kr., Hvidovre 16,5 mio. kr., Nordsjællands Hospital 23,1 mio. kr. og Rigshospitalet 0,3 mio. kr. 4

7 Omvendt skal budgettet for Amager Hospital reduceres med 2,9 mio. kr., Frederiksberg Hospital med 5 mio. kr. og Gentofte Hospital med 8,6 mio. kr. Den manglende målopfyldelse kan henføres til aktivitetsnedgang blandt andet som følge af personalemangel på grund af usikkerhed som følge af hospitalsplanen. For Bornholms Hospital sker der ingen tilførsel eller reduktion, hvilket skyldes at hospitalets præstationsbudget er blevet justeret på grund af rekrutteringsproblemerne på lægesiden. Samlet tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr. fra den pulje, der er afsat hertil under sundhedsområdet, fælles. I forbindelse med 4. økonomirapport udmøntes midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatrisk onkologi, samt behandling for søvnapnø. Projekterne er alle indenfor områder med stigende ventetid, og hvor der er behov for kapacitetsudvidelse i forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober Andre forhold for hospitalerne Generelt oplever hospitalerne udgiftspres, som udløser behov for stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse. Selv om hospitalsdirektionerne har fokus på en stram økonomistyring forventer flere af hospitalerne, at der vil blive tale om merforbrug i 2007, dog af beskeden størrelse. De berørte hospitaler har iværksat en række initiativer, f.eks. i form af nærmere analyse af udvalgte områder, tættere opfølgning over for afdelingsledelser, konkret vurdering af behovet for genbesættelser på udvalgte områder, tilbageholdelse af centrale puljer osv.. Der vil blive foretaget indstilling om konsekvenserne for de hospitaler, der har merforbrug i forbindelse med 1. økonomirapport for Frederiksberg Hospital oplever udgiftspres samtidig med, at der forventes en beskeden mindreaktivitet, og hospitalet har vanskeligheder med at udvise den tilsvarende tilpasning af udgiftsniveauet. Samlet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. På Gentofte Hospital forventes på samme måde en beskeden mindreaktivitet, som der er vanskeligheder ved at imødegå ved en tilsvarende reduktion af udgifterne. Den manglende målopfyldelse kan henføres til aktivitetsnedgang inden for thoraxkirurgien og på det gastrokirurgiske område. Aktivitetsnedgangen skyldes primært personalemangel blandt andet på grund af usikkerhed som følge af hospitalsplanen. Samlet forventes et merforbrug på ca. 4 mio. kr. Glostrup Hospital oplever fortsat et udgiftspres på lønområdet, hvor der forventes et merforbrug. Efter tilførsel fra takststyringsordningen resterer der et forventet merforbrug på ca. 6 mio. kr. Årsagen til lønmerforbruget er, at hospitalet har et stort antal ledige stillinger og for at kunne opretholde aktiviteten kompenserer afdelingerne for personalemanglen ved at anvende såvel interne frivillige merarbejdsordninger som eksterne vikarer. Social og specialundervisningsområdet samt regional udvikling Inden for hvert af de omkostningsbaserede områder udviser det korrigerede budget balance. I forhold til det forventede regnskab forventes der overskud inden for begge områder. 5

8 På socialområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et overskud på 21 mio. kr., hovedsageligt begrundet i større takstindtægter end budgetteret, da belægningen på institutionerne forventes at overstige de forudsætninger om belægningsprocenter, der er lagt til grund for takstberegningen. På det sociale område indgår overskuddet i takstberegningen for På det regionale udviklingsområde udviser det forventede regnskab et overskud på 70 mio. kr., som kan henføres til uforbrugte midler på aktivitetsområderne miljø, erhvervsudvikling og øvrig regional udvikling begrundet i at aktiviteter er blevet udskudt. I henhold til budget- og regnskabssystemet overføres overskuddet til Bevillingsændringer på driftsbudgettet Rapporten indeholder virkningen af aftalen om gennemførelse af målsætningen om akut handling og klar besked til kræftpatienter, hvorefter regionen kan forventes at modtage 70,8 mio. kr. i På grund af det fremskredne tidspunkt på året forudsættes beløbet at skulle overføres til anvendelse i 2008 til anvendelse til de formål, der tilgodeses med aftalen. I medfør af takststyringsordningen tilføres hospitalerne i denne økonomirapport 91,7 mio. kr., jf. afsnittet om takststyring. Samtidig er foretaget en nedskrivning af indtægtsbudgetterne med 12,7 mio. kr. I forbindelse med ændringen i retten til udvidet frit valg pr. 1. oktober 2007 er udmøntet midler svarende til i alt 15,9 mio. kr. til meraktivitetsprojekter indenfor specialerne: kirurgi, ortopædkirurgi, pædiatrisk onkologi, samt behandling for søvnapnø. I forbindelse med vækst i udgifter på medicinområdet udmøntes 30 mio. kr. Derudover er vedrørende eksperimentel kræftbehandling tilført 7 mio. kr. netto til Herlev Hospital. Derudover foretages en række budgetomplaceringer mellem hospitalerne som følge af påbegyndelse af implementeringen af hospitalsplanen. Den væsentligste vedrører flytningen af hæmatologien fra Nordsjællands Hospital i Hillerød til Herlev Hospital, i hvilken forbindelse der overflyttes i alt 11 mio. kr. På it-området er der gennemført en række justeringer vedrørende merudgifter, som er nærmere beskrevet ovenfor. Budgettet til den centrale barselsfond udgør 187 mio. kr., hvoraf 181 mio. kr. er finansieret af sundhedsområdet, mens de resterende 6 mio. kr. er finansieret af de øvrige aktivitetsområder. På sundhedsområdet tilbageføres budget til virksomhederne, svarende til prognosen for refusion for hele året Differencen vil blive søgt overført til budget 2008 i forbindelse med 1. økonomirapport, hvor der ligeledes vil blive reguleret for ændringer i forhold til den faktiske refusionsopgørelse for hele året i regnskab Bevillingsændringer på anlægsbudgettet Det korrigerede anlægsbudget 2007 udgør 1.369,2 mio. kr. I denne rapport søges indarbejdet bevillingsændringer på i alt 35,3 mio. kr., således at det nye korrigerede anlægsbudget udgør 1.404,5 mio. kr. 6

9 Ændringen består af bevillingsmæssige konsekvenser af godkendte anlægsprojekter i regionsrådet i september, oktober og november måned. Desuden er indarbejdet konsekvenser af beslutninger der udmøntes i denne rapport. Endelig er der indarbejdet konsekvenser af sagen om tillægsbevilling til ti rammebevillinger til hospitalerne til anskaffelse af medicoteknisk apparatur. Sagen forelægges parallelt med økonomirapporten og medfører ikke merudgifter. På baggrund af det forventede regnskabsresultat, forventes på nuværende tidspunkt overførsler til 2008, som følge af tidsforskydninger, på 366 mio. kr. De forventede overførsler fremgår af bilag 2. Når regnskabsresultatet for 2007 foreligger, vil overførsler til budget 2008 blive indarbejdet i 1. økonomirapport Bevillingsændringer mio. kr. Bevillingsændringer mellem 3.- og 4. økonomirapport Tillægsbevilling til mammografiscreening på 20,4 mio. kr. hvoraf 19,9 mio. kr. finansieres af medicoteknisk pulje og 0,5 mio. kr. finansieres af Bornholm Hospitals driftsbudget 0,5 Udskiftning af MR- og CT-scannere på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital (lånefinansieres) 32,9 Indledende projektering vedrørende gennemførelse af hospitals- og psykiatriplanerne (lånefinansieres) 15,7 Teknisk korrektion vedrørende låneadgang til stråleterapiudbygningen på Rigshospitalet -2,5 Bevillingsændringer i 4. økonomirapport Modernisering af operations- og opvågningsstue - merforbrug finansieret af Bispebjerg Hopitals driftsbudget 1,0 Mindreforbrug vedrørende EPJ-projekt. Modsvares af merforbrug på ITdrift -12,3 I ALT 35,3 Indtægter og finansielle poster i øvrigt Den likviditetsmæssige virkning af de indarbejdede tillægsbevillinger på drift, anlæg, renter og finansielle poster til og med 4. økonomirapport er gengivet i tabel 2 nedenfor. 7

10 Tabel 2. Balanceoversigt/Likviditetsvirkning Mio. kr. Sundhed Socialomr ådet Regional udvikling Administra tionsomr I alt Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Nyt Budget Vedtaget budget Nyt Budget Vedtaget budget Nyt budget Vedtaget budget Korr. Budget 4. ør Korrektioner i alt Nettodriftsudgifter , ,6 888,6 921,6 592,6 593,8 762,1 902, , , ,0 Anlægsudgifter 874, ,4 8,8 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 882, ,5 521,6 Udgifter til finansiering , ,0 897,4 938,7 592,6 593,8 762,1 902, , , ,6 Fordelte administrationsomkostninger 669,5 816,3 34,0 22,9 61,4 65,5-764,9-904,7 0,0 0,0 0,0 Fordelte renter *) -4,5 13,4 23,0 21,4 6,0 6,0 24,5 40,8 16,3 Tillagte øvrige omkostninger 27,2 16,0-7,1-10,4 2,7 2,1 22,8 7,7-15,1 Udgifter og omkostninger til finansiering , ,6 981,6 999,0 652,9 655,0-0,1 0, , , ,8 Ordinær finansiering i alt , ,6-981,6-998,4-652,8-654, , ,0-844,5 Balance 325, ,1 0,0 0,6 0,1 0,9-0,1 0,0 325, ,6 814,3 Likviditetsvirkning af årets resultat og investeringer 51,0 37,8 0,0-3,2 0,0 0,0 51,0 34,6-16,4 Likviditetsvirkning finansielle poster , ,9-759,8 Lånoptagelse medicoteknik -251,6-251,6-251,6-251,6 0,0 Reserverede midler til anlæg fra H:S -91,2-91,2 0,0 91,2 Samlet likviditetsvirkning 17,5-886,5 51,0 37,2-0,1-4,1 0,1 0, ,6 983,5-162,1 Kassebeholdning primo Kassebeholdning ultimo ,6 983,5 *) Note: I kolonnen for "vedtaget budget" under Sundhed er renten tilpasset med -4,5 mio. kr., således at renter i alt svarer til de samlede forventede renter Den samlede likviditetsvirkning til og med 4. økonomirapport kan specificeres som følger (tabel 3): Tabel 3 Likviditetsvirkninger af budgetkorrektioner efter 4. økonomirapport (Mio. kr.) Beløb Primo kassebeholdning ,0 Kassehenlæggelse i oprindelig budget ,6 Budgetkorrektioner, 1. økonomirapport -848,5 Budgetkorrektioner, 2. økonomirapport -404,8 Budgetkorrektioner, 3. økonomirapport 900,9 Budgetkorrektioner, 4. økonomirapport 190,3 Herunder: Ændringer, driftsbudgettet 69,7 Ændringer, anlægsbudgettet 35,3 Bloktilskud og kommunal medfinansiering -70,8 Finansielle poster i øvrigt 156,1 I alt kassetræk økonomirapport -162,1 Korrigeret ultimo Kassebeholdning ,5 Der er i det oprindelige budget 2007 forudsat en kassehenlæggelse på 1.145,6 mio. kr. og en tilsvarende ultimo kassebeholdning. Bevillingsændringerne til og med 4. økonomirapport udløser et samlet likviditetsforbrug på 162,1 mio. kr. Samlet resulterer ændringerne i en ultimo kassebeholdning på 983,5 mio. kr. 8

11 De anførte kassetræk og forventninger til ultimo kassebeholdning vil endvidere skulle vurderes i lyset af, at der ikke i det ajourførte budget er taget hensyn til forskydninger og mindreforbrug ved regnskabsafslutningen, der forbedrer likviditeten pr. ultimo 2007 i forhold til de angivne tal. Det skal bemærkes, at der fortsat ikke er en endelig afklaring på Københavns Amts og Frederiksborg Amts tilgodehavender vedrørende skatterestancer for tidligere år. Hvis det opgjorte tilgodehavende ikke accepteres, medfører det en likviditetsforværring på 145,7 mio. kr. i kassebeholdningen. I ultimobeholdningen er der ikke indregnet udlodningen til regionen af formuen fra FBS efter salg af KgF-aktierne. Det drejer sig om 93,7 mio. kr., som er blevet udbetalt primo december måned Beløbet skal ifølge reglerne optages i åbningsbalancen. Forventede overførsler til 2008 Efter det regionale budget- og regnskabssystem er der mulighed for, at regionsrådet vedrørende en given bevilling tilkendegiver, at det vil være indstillet på at genbevilge eventuelle uforbrugte beløb i det følgende år via en tillægsbevilling, som forhøjer den oprindelige bevilling. Sådanne tilkendegivelser vil udgøre regionsrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret tillægsbevillingsansøgning om overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område. Der må således efterfølgende forelægges en tillægsbevillingsansøgning i de tilfælde, hvor en bevillingshaver ønsker at udnytte overførselsadgangen. På denne baggrund er der i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mindreforbrug på såvel driftsområdet som anlægsområdet, der foreløbigt ønskes overført til Regnskabsresultatet kan medføre ændringer heri. Der er således ikke i denne økonomirapport foretaget budgetkorrektioner som følge heraf. Det fremgår af nedenstående tabeller, at der i alt forventes overført 383,4 mio. kr. på driftsområdet og 366,2 mio. kr. på anlægsområdet.. Det fremgår ligeledes, at de tilsvarende beløb som regionens budget i 2007 er blevet forhøjet med udgør 264,6 mio. kr. på driftsområdet og 445,6 mio. kr. på anlægsområdet. 9

12 DRIFT - GENBEVILLING AF MINDREFORBRUG FRA 2006 til 2007 og 2007 til kr. Genbevilling Genbevilling Amager Hospital: Bispebjerg Hospital: Frederiksberg Hospital: GentofteHospital: Glostrup Hospital: Herlev Hospital: Hvidovre Hospital: Rigshospitalet: Nordsjællands Hospital: Region Hovedstadens Psykiatri: Region Hovedstadens Apotek: Sundhed fælles: Sygesikring: Social- og specialundervisning: 388 Regional udvikling: Administration: Samlet genbevilling Anlæg Genbevilling af mindreforbrug fra 2006 til 2007 og 2007 til 2008 Mio. kr., 2007-priser Overført fra 2006 til 2007 Forventet overførsel fra 2007 til 2008 Amager Hospital 0,0 1,8 Bispebjerg Hospital 0,4 20,4 Bornholms Hospital 0,0 6,6 Frederiksberg Hospital 0,0 0,9 Gentofte Hospital 6,3 8,8 Glostrup Hospital 39,1 37,0 Herlev Hospital 143,9 101,5 Hvidovre Hospital 87,0 56,2 Rigshospitalet 68,7 49,9 Nordsjællands Hospital 44,4 32,5 Psykiatrivirksomheden 26,3 13,4 Administrationsområdet 11,3 12,7 Fællespulje 9,6 0,0 Apotek 0,1 6,8 Påbegyndelse af hospitals- og psykiatriplan 0,0 16,4 Investeringsrammer, socialområdet 8,3 1,3 Anlæg i alt 445,6 366,2 Videre proces Af Budget- og regnskabssystem for regioner fremgår, at der hvert kvartal henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december udarbejdes en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder, som regionernes økonomi er opdelt i. Oversigten skal ledsages af en analyse og vurdering af det forventede årsresultat samt en forklaring af afvigelser fra det budgetterede samt hvilke initiativer 10

13 evt. budgetafvigelser giver anledning til. Oversigten skal forelægges hvert kvartal for regionsrådets medlemmer og for medlemmerne af kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest en måned efter opgørelsen henholdsvis 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Oversigten sendes samtidig kvartalsvis til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indledende afsnit i denne økonomirapport vil blive anvendt til opfyldelse af informationsforpligtelsen. 11

14 Kapitel 2 Bevillingsområder Samlet oversigt Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet af- Forventet af- Budget budget 4. ØR budget regnskab vigelse incl. vigelse excl. overførsler overførsler Område Bevillingsniveau Virksomheder sygehusbehandling Amager Hospital 781,3 607,2 1,5 608,7 602,0-6,7 0,0 Bispebjerg Hospital 1.565, ,6 26, , ,1 1,1 1,1 Bornholms Hospital 353,2 371,4-4,4 366,9 366,9 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital 814,4 662,8 8,9 671,7 675,7 4,0 4,0 Gentofte Hospital 1.467, ,2 19, , ,7 4,0 4,0 Glostrup Hospital 1.244, ,6 1, , ,5 6,0 6,0 Herlev Hospital 1.938, ,2 81, , ,6 0,0 0,0 Hvidovre Hospital 1.598, ,3 28, , ,3-12,0 0,0 Rigshospitalet 2.999, ,1 140, , ,7-94,0 0,0 Nordsjællands Hospital 2.402, ,3-7, , ,5-27,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 1.293, ,2 30, , ,3-33,6 0,0 Region Hovedstadens Apotek 68,4 88,5 2,5 91,0 91,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles Sygehusbehandling uden for regionen 703,1 694,9 0,0 694,9 744,9 50,0 50,0 Fælles driftsudgifter m.v. 873,5 671,4-116,5 554,9 373,5-181,4-70,0 Sygesikring Sygesikring 6.108, ,8 0, , ,5-60,0-50,0 I alt Sundhed, excl. Administration , ,4 214, , ,2-349,6-54,9 Administration Administration 669,5 952,4-136,1 816,3 799,8-16,5 0,0 I alt Sundhed , ,8 78, , ,0-366,1-54,9 12

15 2.1 Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 532,3 415,8 3,1 418,9 418,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 258,5 199,0-1,5 197,5 190,8-6,7 Driftsudgifter i alt 790,8 614,7 1,6 616,3 609,6-6,7 Indtægter -9,5-7,6-0,1-7,6-7,6 0,0 Nettodriftsudgifter 781,3 607,2 1,5 608,7 602,0-6,7 Indtægtsdækket forskning, Amager Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 3,3 3,3 0,0 3,3 3,7 0,4 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,1 5,1 0,0 5,1 5,5 0,4 Indtægter -5,1-5,1 0,0-5,1-3,9 1,2 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,6 Den forventede afvigelse indgår ikke i den samlede oversigt for hospitalet. Afvigelsen i 2007 vil regnskabsteknisk blive overført til Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger og 3 ør. -174,1 Nye tillægsbevillinger 1,5 I alt -172,6 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 1,5 mio. kr., der primært vedrører tilbageførsel af budget vedrørende barselsrefusion på 4,5 mio. kr. og -2,9 mio. kr. vedrørende mindreaktivitet i forhold til takststyringsmodellen. Derudover er der en række mindre modsatrettede ændringer der samlet set går i nul. Hospitalet forventer samlet set et mindreforbrug i 2007 på 6,7 mio. kr., der primært skyldes tidsforskydninger på besluttede og igangsatte projekter. Derudover har hospitalet på baggrund af usikkerhed om takststyringsresultatet udvist tilbageholdenhed med apparaturanskaffelser og andre engangsinvesteringer. Mindreforbruget vil blive søgt overført i 1. økonomirapport 2008, jf. sammenfatningens afsnit om forventede overførsler til

16 Aktivitet Aktivitet Amager Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr Der er med det ajourførte budget taget højde for Amager hospitals forventede mindreaktivtet svarende til 5,8 mio. kr. samlet, som udløser en korrektion i driftsbudgettet på i alt - 2,9 mio. kr. Budgettet forventes herefter at balancere. Mindreaktiviteten kan for Amager hospital primært henføres til effekter af den igangværende implementering af hospitalsplan. 14

17 2.2 Bispebjerg Hospital Økonomi Bispebjerg Hospitals drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 1.342, ,0 28, , ,8-26,0 Øvrige driftsudgifter 332,5 294,2 4,4 298,5 326,6 28,1 Driftsudgifter i alt 1.675, ,2 33, , ,4 2,1 Indtægter -109,9-100,5-6,8-107,3-108,3-1,0 Nettodriftsudgifter 1.565, ,6 26, , ,1 1,1 Indtægtsdækket forskning Bispebjerg Hospital Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget Budget 4. ØR Budget regnskab afvigelse Lønudgifter 56,5 56,5 56,5 45,0-11,5 Øvrige driftsudgifter 30,5 30,5 30,5 34,9 4,4 Driftsudgifter i alt 87,0 87,0 87,0 79,9-7,1 Indtægter -87,0-87,0-87,0-95,0-8,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0-15,1-15,1 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1., 2. og 3. ør -255,4 Nye tillægsbevillinger 26,4 I alt -229,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer vedr. Bispebjerg Hospital på i alt 26,4 mio. kr., som består af en række forskellige korrektioner. Den største enkeltkorrektion er tilførsel af budget på 15,8 mio. kr. vedrørende barselsrefusion. Der er tilført 9,3 mio. kr. som følge af takststyringsordningen. Endvidere kan nævnes, at der tilføres 1,5 mio. kr. til stigende medicinudgifter Bispebjerg Hospital forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr., som kan henføres til driften af Centralvaskeriet. Centralvaskeriet forudsættes at udvise et tilsvarende mindreforbrug ved driften i Bispebjerg Hospitals driftsbudget forventes overholdt ved hjælp af en stram budgetstyring.. Aktivitet Bispebjerg Hospital Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr

18 Der er med det ajourførte budget taget højde for en meraktivitet på samlet 25,6 mio. kr., der har medført en korrektion i Bispebjerg Hospitals driftsbudget på i alt 12,8 mio. kr. Budgettet forventes dernæst at balancere. Den ajourførte meraktivitet skyldes primært en øget aktivitet på de intern medicinske afdelinger, herunder lungemedicin & kardiologi. 16

19 2.3 Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospital drift Mio. kr., 2007-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Lønudgifter 216,5 218,2 0,9 219,1 221,4 2,3 Øvrige driftsudgifter 141,0 157,4-5,3 152,1 149,8-2,3 Driftsudgifter i alt 357,4 375,6-4,4 371,2 371,2 0,0 Indtægter -4,2-4,2 0,0-4,2-4,2 0,0 Nettodriftsudgifter 353,2 371,4-4,4 366,9 366,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr priser Tillægsbevillinger 1., 2. og 3. ør 18,2 Nye tillægsbevillinger -4,4 I alt 13,7 Der søges om bevillingsændringer på i alt -4,4 mio. kr. Der er indarbejdet en tilpasning af budgettet vedrørende centralisering af akut befordring. På denne baggrund reduceres Bornholms Hospitals budget med 11,7 mio. kr. Bornholms Hospital tilføres budget til øgede medicinudgifter på i alt 6,0 mio. kr., samt 1,3 mio. kr. til barselsrefusioner. Hertil kommer en række mindre budgetomplaceringer. Bornholms Hospital oplever problemer med at overholde lønbudgettet på grund af ledige lægestillinger, som har medført øgede udgifter til vikarbureauer, ansættelse af speciallæger i korte vikariater, samt dyre konsulentaftaler m.v. Der er særlige problemer med, at omkring halvdelen af nødvendige speciallæge stillinger til opretholdelse af akutmodtagelse, samt 2 radiologstillinger, er ledige. Bornholms Hospital oplever desuden en vækst i lægeassisterede helikoptertransporter, som tilmed øger behovet for vikarer m.v. Bornholms Hospital arbejder på at få etableret aftaler om blandt andet telemedicin, konsulenter og fællesstillinger med andre hospitaler, som har til formål at nedbringe udgiftsniveauet og forbedre vakancesituationen. Bornholms Hospitals forventer på nuværende tidspunkt ingen afgivelser i forhold til nettorammen. Aktivitet Budget Prognose Afvigelse Egne Øvrige Egne Øvrige Egne Øvrige Udskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi -mio. kr

20 Der er med det ajourførte budget taget højde for en mindreaktivitet på Bornholms Hospital der kan henføres til rekrutteringsproblemer på speciale lægesiden. Der sker herefter ingen korrektion i forbindelse med 4 Økonomirapport. 18

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010.

Der er budgetteret med de forudsætninger om realvækst fra 2009 til 2010, som indgår i Økonomiaftalen for 2010. Budgetforlig 2010 0 Viborg, den 15. september 2009 Aftale om Budget 2010 for Region Midtjylland Mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten De Rød-Grønne og Gunhild

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Region Midtjylland. Viborg Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Viborg Amts regnskab 2006. Bilag. til Regionsrådets møde den 23. maj 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Viborg Amts regnskab 2006 Bilag til Regionsrådets møde den 23. maj 2007 Punkt nr. 4 Årsberetning 2006 2 Årsberetning 2006, Viborg Amt Indholdsfortegnelse Side Overordnet beskrivelse

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 25. september 2012. Sag nr. 1. Emne: 3. økonomirapport 2012. bilag 3-6 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 25. september 2012 Sag nr. 1 Emne: 3. økonomirapport 2012 bilag 3-6 Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 38 66 59 10 Web www.regionh.dk

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere