Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000"

Transkript

1 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: 1. Den nye struktur af forskningsnettets back-bone. 2. Forskningsprojekter på Forskningsnettet. 3. Etablering af regionale driftscentre. 4. Betaling for år 2000, budgetoversigt for og samlet oversigt over tilslutningsafgiften for de enkelte institutioner i Forskningsnettets nye back-bone struktur Der blev i december 1999, lige før jul, startet en udbudsforretning vedr. opdatering af back-bone strukturen i Forskningsnettet. Der skulle findes en erstatning for det nuværende 34MBit/s ATM net fra TeleDanmark. På baggrund af de modtagne tilbud viste det sig muligt at opbygge en egen back-bone struktur bestående af sorte fibre, som sammenbinder institutionerne i Københavnsområdet med Odense, (og dermed hele SDU), Århus og Aalborg en struktur som Forskningsnettet ejer brugsretten til i mindst 20 år, på samme måde som Forskningsnet tet i dag allerede selv ejer radio-kæde strukturen i Københavnsområdet. En sådan løsning vil indebære en engangsinvestering på omkring 30 MDKK, hvorefter den nødvendige kapacitet i nettet vil være tilstede i mange år fremover, uden at der med jævne mellemrum skal indgås nye lejeaftaler, (med nye EU-udbud), som følge af øgede kapacitetsbehov. Ved forhandlingerne vist der sig imidlertid en anden løsningsmulighed, som giver de samme tekniske muligheder her og nu men som udskyder beslutningen om selve anskaffelsen i tre år. Denne nye situation opstår, idet det er muligt at kombinere leje af kapacitet med lån af et sort Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

2 fiberpar i lejeperioden med en option om evt. senere køb af et eller to par sorte fibre. En del af lejeudgiften vil endvidere blive godskrevet ved et senere køb og udbudspligten er afholdt. Ved denne løsning opnår Forskningsnettet en samlet kapacitet på de nye lejede linier på ikke under 20 gange den kapacitet, der er tilstede i dag, og vi får samtidig et sort fiberpar stillet til rådighed for forskning, udvikling og testaktiviteter i hele lejeperioden. Dette indebærer en både teknisk og økonomisk meget gunstig samlet løsning, der baserer sig på følgende tre elementer: 1. Normal drift: En lejet højhastighedsforbindelse, (STM4, 622 MBit/s), mellem Lyngby, Odense, Århus og Aalborg, som klarer den daglige kommunikation. 2. Back-up: En dobbelt back-up forbindelse mellem de samme destinationer, fra en anden leverandør. (Dette giver i sig selv en kapacitet på 2 x 100 MBit/s). 3. Forskning og udvikling: Et sort fiberpar etableres mellem de samme universiteter til forskning, udvikling og test. Her er kapaciteten reelt kun begrænset af det udstyr, der som en del af forsknings- og udviklings- aktiviteterne skal opstilles eller fremstilles. Alle tre elementer kan etableres således at punktene 2. og 3. er på plads inden 1. september 2000, og punkt 1. omkring 1. december Den ene af de to back-up forbindelser vil således i starten af perioden blive brugt til driftsopgaver. Den samlede etableringsudgift, som inkludere nye netværkskomponenter på alle fire destinationer og lokale anlægsudgifter til nedgravning af fiberkabler mellem universiteterne og leverandørernes adresser, vil i alt udgøre omkring 6 MDKK. De årlige driftsudgifter til back-bone nettet vil i aftaleperioden falde med ca. 33% fra de nuværende 4,5 MDKK/år til 3 MDKK/år, samtidig med at der opnås en meget væsentlig stigning i kapaciteten. Samlet set mener vi at dette en særdeles tilfredsstillende løsning, og Forskningsnettet indgik den 28. april i år aftaler med de to leverandører, GlobalConnect A/S, punkterne 1) og 3) og Tele2 A/S punkt 2). Underskrivelsen af kontrakterne blev markeret, bl.a. med tilstedeværelse af forskningsminister Birte Weiss, se 2 Forskningsprojekter på Forskningsnettet Det har under hele forhandlingsforløbet om den nye back-bone været meget vigtigt for os at sikre mulighederne både for et sikkert og stabilt dagligt Internet og plads til forskningsmæssige anvendelser. Det fremgår af ovenstående at Forskningsnettet med de indgåede aftaler kommer til at råde over en ganske betydelig kapacitet, allerede til efteråret. På denne baggrund er det vigtigt at denne information spredes ud på institutionerne, så det bliver muligt at identificere hvilke projekter, der bedst kan drage nytte af denne nye situation. Der er på Forskningsnettets budget afsat et mindre beløb til udviklingsprojekter, og i Styregruppen diskuteres der for øjeblikket en strategi for anvendelsen af disse midler. Det er dog klart, at det FORSKNINGSNETTET Side 2

3 væsentligste bidrag Forskningsnettet kan yde til kommende forskningsprojekter, ikke er af økonomisk art. Det vil mere være i form af teknisk bistand, rådgivning og konkret tilvejebringelse af efterspurgte tjenester/ydelser. Forskningsnettet vil derfor allerede nu gerne opfordre forskere/ forskningsgrupper, som har (planer om) projekter, der baserer sig på eller stiller krav om særlige ydelser i Forskningsnettet, til at henvende sig til Netsekretariatet med konkrete forslag/ønsker. Som en indledende aktivitet har Forskningsnettet bedt UNI-C om at skabe et overblik over de bredbåndsaktiviteter der p.t. er i gang på en række institutioner. Denne undersøgelse skulle gerne identificere nogle velegnede projektaktiviteter/projektgruppe. Endvidere planlægges det at afholde en workshop til efteråret med deltagelse af både brugere, backbone leverandører og andre udstyrsleverandører som udviser interessefor at deltage i en slags sponsor-klub. 3 Etablering af regionale driftscentre På baggrund af diskussioner i den Tekniske Referencegruppe og direkte med de berørte parter, arbejder vi frem mod etablering af regionale driftscentre ved følgende fire universiteter: 1. Københavns Universitet 2. Syddansk Universitet i Odense 3. Århus Universitet 4. Ålborg Universitet De konkrete aftaler er ikke underskrevet endnu, men indholdet er i princippet godkendt af alle parter. Den seneste udgave af et kontraktudkast samt aftaleudkast kan ses på NetSeks hjemmeside, 4 Budget for år 2000 På styregruppemødet d. 27. september 1999 blev budgettet for Forskningsnettet for år 2000 vedtaget, og dette var inkluderet i informationsnotatet dateret 12. oktober På baggrund af nye budgettal fra NORDUnet og etablering af den nye back-bone struktur blev et nyt budget for 2000 og nye budgetoversigter for vedtaget af Styregruppen på mødet den 5. maj i år. Der er nu tale om et reelt fald i NORDUnet udgiften og dette giver sammen med reducerede udgifter til back-bone delen af den indenlandske del af Forskningsnettet anledning til et fald i de kommende udgifter, både i år 2000, men især i de kommende år. De aktuelle budgettal er vist i bilag 1. FORSKNINGSNETTET Side 3

4 På baggrund af dette budget og de følgende forudsætninger, er der udregnet nye tilslutningsafgifter for år 2000 for de enkelte institutioner. Disse er vist i bilag Den samlede brugerbetaling udgjorde allerede i % på grund af lavere forbrug på enkelte udgiftskonti sammen med skift til højere trafikklasse for nogle institutioner. Det er derfor planlagt at brugerbetalingen bliver 42% af de samlede udgifter for 2000 og målet er stadig 50% fra år Indplacering i trafikklasse for den enkelte institution i første halvdel af år 2000 er sket på baggrund af den løbende trafikregistrering, samme fremgangsmåde som i Da et større antal institutioner har skiftet til en højere trafikklasse er tilslutningsafgiften for alle trafikklasser sænket med 5% og ikke som tidligere meddelt hævet med 15% fra 1999 til 2000, se bilag Den maksimale stigning en institution kan opleve fra 1999 til 2000 er 75%. 5. Når der for en del institutioner står 0,0 i tilslutningsafgift er der tale om subnettede institutioner, som betaler en afgift direkte til værtsinstitutionen. 6. Der vil snarest blive udsendt faktura som dækker første halvdel af år Sidst på året vil der blive udsendt faktura for anden halvdel af år Den angivne årlige tilslutningsafgift for den enkelte institution i bilag 2 er altså under forudsætning af institutionen tilhører samme trafikklasse i år hele Institutionerne kan selv følge med i trafikudviklingen på Darenets hjemmeside: Der arbejdes netop nu på færdiggørelse af en ny betalingsmodel, som skal tages i brug fra og med Denne nye model kan bedre tage højde for subnettede institutioner, institutioner med store mængder af udgående trafik og inddrage de regionale driftscentre. Den nye model har to elementer: 1. Et trafik-element. Her vil vi centralt i Lyngby måle den indkommende internationale trafik, (altså fra NORDUnet), for hver enkelt institution. På baggrund heraf skal ca. 50% af de samlede udgifter dækkes. Dette svarer nogenlunde til udgiften til NORDUnet. 2. Et abonnement. Dette bliver fastsat ud fra institutionens størrelse og skal altså samlet set også dække omkring 50% af de samlede udgifter. Der kommer mere detaljerede oplysninger herom først på efteråret. Vi startede på opsamling af de måleværdier, der skal benyttes, sidste efterår, og vi vil naturligvis bestræbe os på at undgå større spring i betalingsafgiften for den enkelte institution. Med venlig hilsen Steen Pedersen FORSKNINGSNETTET Side 4

5 Bilag 1: Budget år 2000 og budgetoversigt Budget for Forskningsnettet År (tal i MDKK, år 2000) back-bone etablering 6,0 30,0 Basisnet 13,6 12,5 12,0 12,0 12,0 11,0 Support og tjenester 1,9 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 Netsekretariat 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 NORDUnet 14,4 22,5 19,0 19,9 20,7 20,1 NORDUnet 2 1,3 1,3 1,3 Øresundsuniversitetet 0,5 Udviklingspulje 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Udgifter i alt 32,9 49,0 40,4 40,0 70,8 39,2 Stigning i % Indtægter Brugerbetaling 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Indtægter i alt 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Fordeling af udgifter Forskningsministeriets omk. (+ etablering) 20,3 30,8 20,0 20,0 50,4 0,0 Institutioners omk 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Inst. egenfinansiering i % Overført fra tidligere år 51,7 51,4 20,6 0,6-19,4-69,8 Afsat i bevilling 20,0 Forskningsministeriets omkostninger 20,3 30,8 20,0 20,0 50,4 0,0 Acc. over/underskud 51,4 20,6 0,6-19,4-69,8-69,8 FORSKNINGSNETTET Side 5

6 Bilag 2: Oversigt over årlig institutionsbetaling Nr Institution (beløb i 1000 kr) AKF, Amternes og Kommunernes 1 Forskningsinstitut 44,0 108,0 68,4 68,4 67,3 68,6 131,9 2 Arbejdsmiljøinstituttet 72,0 90,0 102,6 102,6 100,9 103,0 197,9 3 Arkitektskolen i Århus 44,0 192,5 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 AUC Esbjerg - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Bioteknologisk Institut, Kolding - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Bornholms Forskningscenter 44,0 31,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 7 Carlsberg Forskningscenter 72,0 129,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 CAT - Center for Avanceret Teknologi. 8 Roskilde - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Center for Freds- og Konfliktforskning 44,0 31,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 10 Center for IT-forskning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Center for Menneskerettigheder 44,0 44,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 12 Center for Sprogteknologi - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Center for Udviklingsforskning 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 14 Danish Breast Cancer Group - 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 Danmark og Grønlands Geologiske 15 Undersøgelser - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Danmarks Biblioteksskole 180,0 283,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 17 Danmarks Farmaceutiske Højskole - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Danmarks Højskole for Legemsøvelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 90,0 225,0 393,8 482,6 474,6 484,3 930,7 21 Danmarks Journalisthøjskole 90,0 150,0 205,2 205,2 201,8 205,9 395,7 22 Danmarks Lærerhøjskole Esbjerg 44,0 31,0 54,3 55,1 54,2 55,3 106,3 23 Danmarks Lærerhøjskol e Haderslev 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 24 Danmarks Lærerhøjskole København 135,0 283,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 25 Danmarks Lærerhøjskole Odense 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Danmarks Lærerhøjskole Skive 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 27 Danmarks Lærerhøjskole Vordingb. 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 28 Danmarks Lærerhøjskole Aalborg 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 Danmarks Lærerhøjskole Århus 44,0 72,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 30 Danmarks Meteorologiske Institut 150,0 350,0 332,5 332,5 327,0 333,7 641,2 Danmarks Natur- og lægevidenskabelige 31 Bibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 Danmarks Pædagogiske institut 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 33 Danmarks Tekniske Universitet 450, , , , , , ,0 34 Dansk Brandteknisk Institut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Dansk Design Center 44,0 31,0 54,3 55,1 54,2 55,3 106,3 36 Dansk Folkemindesamling - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 Dansk Hydraulisk Institut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 Dansk Institut for Fundamental Metrologi - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dansk Maritimt Institut (tidl. Skibsteknisk 39 lab.) 55,0 108,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 40 Dansk Polarcenter 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 Dansk Rumforskningsinstitut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Dansk Standard 55,0 72,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 43 Dansk Teknologisk Institut 90,0 216,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 44 Dansk Toksikologi Center - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FORSKNINGSNETTET Side 6

7 Nr Institution (beløb i 1000 kr) DELTA - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 270,0 675, , , , , ,5 47 Det Danske Kunstindustrimuseum - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 Det Jyske Musikkonservatorium - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 Det Kongelige Bibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 dk-teknik - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 DSI - Institut for Sundhedsvæsen 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 53 FORCE-Institutterne 90,0 108,0 142,5 142,5 140,1 143,0 274,8 54 Forskerakademiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 Forskerparken Fyn - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 Forskerparken i Aarhus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 Forskningscenter for Skov og Landskab - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 Forskningscenter Risø 180,0 429,0 482,6 482,6 474,6 484,3 930,7 59 Forskningscentret ved Hørsholm 108,0 270,0 472,5 581,4 571,8 583, ,2 60 Forskningsministeriet 55,0 108,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 61 Forskningsrådene - 58,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 62 Forsvarets Forskningstjeneste 44,0 90,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 63 Gentofte Amtssygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 Geoteknisk Institut 44,0 44,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 65 Glostrup Amtssygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 Glyptoteket 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 67 Handelshøjskole Syd 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 Handelshøjskolen i København 180,0 450,0 787, , , , ,2 69 Handelshøjskolen i Aarhus. Lingvistisk insti. 44,0 90,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 70 Handelshøjskolen i Aarhus. Økonomisk inst. 90,0 225,0 393,8 407,6 400,8 409,0 786,0 71 Hovedstadens Sygehusfællesskab 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 216,0 205,2 205,2 201,8 205,9 395,7 73 Institut for Grænseregionsforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 74 IT-Højskolen 72,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 75 Kort- og Matrikelstyrelsen 180,0 283,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 76 Kunstakadamiet, maler- og billedhuggerskolen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 Kunstakademiets Arkitektskole 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 78 Kunstakademiets Bibliotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 Københavns Amtssygehus i Herlev 108,0 270,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 80 Københavns Forskerby Symbion - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 Københavns Universitet - Panum 450, , , , , , ,0 82 Nationalmuseet 90,0 150,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 83 Naturhistorisk Museum, Århus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 Nordsøcentret Hirtshals 44,0 44,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85 NOVI Nordjyllands Videnpark - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 Odense Universitet 180,0 450,0 787, , , , ,7 87 Odense Universitetsbibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 Odense Universitetshospital - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 Rektor Kollegiet - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 Rigshospitalet 540,0 680,2 680,2 668,9 682, ,8 91 Roskilde Universitetscenter 270,0 429,0 750,8 815,1 801,6 818, ,9 92 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 93 Skejby Sygehus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 Socialforskningsinstituttet 44,0 58,0 68,4 68,4 67,3 68,6 131,9 95 Statens Arkiver - 31,0 54,3 68,4 67,3 68,6 131,9 96 Statens Institut for Folkesundhed 44,0 44,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 FORSKNINGSNETTET Side 7

8 Nr Institution (beløb i 1000 kr) Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske 97 Institut 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 98 Statens Museum for kunst 44,0 58,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 99 Statens Seruminstitut 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 100 Statens Skadedyrslaboratorium 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 101 Statens Veterinære Institut for Virusforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 102 Statens Veterinære Serumlaboratorium 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103 Statsbiblioteket, Århus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 Sydjydsk Universitetscenter - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105 Tøjhusmuseet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veterinær- og fødevaredirektoratet. (tidl. 106 Levnedsm.) 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 107 Aalborg Sygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 Aalborg Universitet 270,0 675, , , , , ,0 109 Århus Kommunehospital - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 Aarhus Universitet 450, , , , , , ,2 Brugerbetaling i alt (1000 kr) Gennemsnitlig stigning i %: 116,9 44,7 11,9 (1,7) 2,1 92,2 Institutionernes medfinansiering i % < FORSKNINGSNETTET Side 8

9 Bilag 3: Oversigt over betalingsklasser 1999 og 2000 Betalings- Interval kbps kr/år 1999 Stigning kr/år 2000 Betalingsklasse fra til klasse , Alle Alle FORSKNINGSNETTET Side 9

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:

Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 22. september 2000 NS-J.Nr. 00-135 Forskningsnettets brugere Budget for 2001 og ny betalingsmodel Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere

Læs mere

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnet konferencen 2010 16/11-2010 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Basisnet

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnet Konferencen 2011 Korsør 16/11-2011 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Forskningsnettet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services DeIC konference 2012 Middelfart 12. november 2012 Divisionsdirektør Martin Bech, martin.bech@deic.dk De services vi leverer Internet Netforbindelser

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Stiftende generalforsamling, januar 2006. BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Forslagsstiller:

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Stiftende generalforsamling, januar 2006. BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Forslagsstiller: BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Bemærkninger til budget 2007 For at SDS kan indgå i elev- og studenterbevægelsen, sikre at medlemskontingentet kommer medlemmerne til gode og i øvrigt opkvalificere det studenterpolitiske

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Opgave i WAN (Autonomt system).

Opgave i WAN (Autonomt system). Side 1 af 6 Dato: 05-11-2003 Opgave i WAN (Autonomt system). Undersøgelse af Københavns Universitets Net. http://www.ku.dk/net/ Københavs Universitet har en god beskrivelse af deres net på Internettet.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Inspiration til biblioteker

Inspiration til biblioteker po inventar as Vermundsgade 40 B 3. 2100 København Ø Telefon 39 27 08 41 Fax 39 27 08 84 po@poinventar.dk www.poinventar.dk Inspiration til biblioteker Bibliotekernes stærkere placering i samfundet som

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er?

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Rapport 3 IFA s Erhvervsvejledning August 2007 1 Her følger en ikke-fuldstændig liste over de der har ansat IFA kandidater og PhD er de sidste år: Hobro Gymnasium

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015

Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015 Sekretariatet 27. februar 2015 Gitte Kudsk Referat Bestyrelsesmøde 24. februar 2015 Dato: 24. februar 2015 Tid: kl. 10.00 15.00 Sted: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 1260 København K

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst

Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 7B 9220 Aalborg Øst Hermed vedlægges ovennævnte bekendtgørelsesudkast, idet, skal bede om bemærkninger hertil senest torsdag Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 15 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

IT-udbud: forudsætninger og projektplan

IT-udbud: forudsætninger og projektplan IT-udbud: forudsætninger og projektplan Per Hostrup Nielsen Overlæge, Afd. T, AUH Skejby National Databasedag 2.april 2014 Problemet 40 50 Kliniske Kvalitets Databaser Teknisk diversitet Semantisk

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6.

Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. Vision med den nye sammenlægning til CAPNOVA i relation til såvel etablerede som nystartede Life Science virksomheder, 6. November 2014 Innovationsmiljøer giver biotek den kolde skulder. Medwatch 3.11.2014

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Forskningsnet i farver: Det nye Forskningsnet med Eget optisk netværk hvad går det nu ud på?

Forskningsnet i farver: Det nye Forskningsnet med Eget optisk netværk hvad går det nu ud på? Forskningsnet i farver: Det nye Forskningsnet med Eget optisk netværk hvad går det nu ud på? Forskningsnet Konferencen 2008 Kolding Fjord 11/11-08 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Der er stadig styr på energien

Der er stadig styr på energien Der er stadig styr på energien Statens forbrug af varme, el og vand i 2004 Statusrapport Oktober 2005 Indhold 1. Forord... 3 2. Energi- og vandforbrug i statens institutioner... 4 2.1 Hovedtal... 4 2.2

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter

Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter Afsluttende revision af regnskaberne for Dansk Rumforskningsinstitut Revision i årets løb ved Dansk Polarcenter MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG UDVIKLING 18. februar 2004 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Metode og datagrundlag. Institutionsliste

Metode og datagrundlag. Institutionsliste Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Metode og datagrundlag Institutionsliste Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus

Læs mere

Kommunikation hele vejen rundt

Kommunikation hele vejen rundt InfoBoard er Et stykke software, der giver mulighed for at styre indhold på store fladskærme og projektorer, så de kommer til at fungere som digitale infotavler eller digitale plakater. Hurtig og effektiv

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen

Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen Institutionsprofil for Jonstrupvang Bebyggelsen September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Jonstrupvang-Bebyggelsen...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Storbyen trækker. på kanten af fremtiden. NO.04 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.04 baggrund og analyse Storbyen trækker Storbyen trækker i de syddanske unge og det samme gør muligheden

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Staten - organisationsaftalen for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. Centrale tillæg - pr. 1. oktober 2008

Staten - organisationsaftalen for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. Centrale tillæg - pr. 1. oktober 2008 Centrale - pr. 1 Statslige virksomheder Funktions Pedelmedhjælpere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (de tidligere AMUcentre) 2.400,00 3.032,74 252,73 1,58 454,91 37,91 0,24 311,77 25,98

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Staten - organisationsaftalen for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. Centrale tillæg - pr. 1. april 2008

Staten - organisationsaftalen for rengøringsassistenter og specialarbejdere m.fl. Centrale tillæg - pr. 1. april 2008 Centrale - 1 Statslige virksomheder Funktions Tillæg Pedelmedhjælpere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (de tidligere AMUcentre) 2.400,00 3.032,74 252,73 1,58 379,09 31,59 0,20 311,77 25,98

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere