Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000"

Transkript

1 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: 1. Den nye struktur af forskningsnettets back-bone. 2. Forskningsprojekter på Forskningsnettet. 3. Etablering af regionale driftscentre. 4. Betaling for år 2000, budgetoversigt for og samlet oversigt over tilslutningsafgiften for de enkelte institutioner i Forskningsnettets nye back-bone struktur Der blev i december 1999, lige før jul, startet en udbudsforretning vedr. opdatering af back-bone strukturen i Forskningsnettet. Der skulle findes en erstatning for det nuværende 34MBit/s ATM net fra TeleDanmark. På baggrund af de modtagne tilbud viste det sig muligt at opbygge en egen back-bone struktur bestående af sorte fibre, som sammenbinder institutionerne i Københavnsområdet med Odense, (og dermed hele SDU), Århus og Aalborg en struktur som Forskningsnettet ejer brugsretten til i mindst 20 år, på samme måde som Forskningsnet tet i dag allerede selv ejer radio-kæde strukturen i Københavnsområdet. En sådan løsning vil indebære en engangsinvestering på omkring 30 MDKK, hvorefter den nødvendige kapacitet i nettet vil være tilstede i mange år fremover, uden at der med jævne mellemrum skal indgås nye lejeaftaler, (med nye EU-udbud), som følge af øgede kapacitetsbehov. Ved forhandlingerne vist der sig imidlertid en anden løsningsmulighed, som giver de samme tekniske muligheder her og nu men som udskyder beslutningen om selve anskaffelsen i tre år. Denne nye situation opstår, idet det er muligt at kombinere leje af kapacitet med lån af et sort Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

2 fiberpar i lejeperioden med en option om evt. senere køb af et eller to par sorte fibre. En del af lejeudgiften vil endvidere blive godskrevet ved et senere køb og udbudspligten er afholdt. Ved denne løsning opnår Forskningsnettet en samlet kapacitet på de nye lejede linier på ikke under 20 gange den kapacitet, der er tilstede i dag, og vi får samtidig et sort fiberpar stillet til rådighed for forskning, udvikling og testaktiviteter i hele lejeperioden. Dette indebærer en både teknisk og økonomisk meget gunstig samlet løsning, der baserer sig på følgende tre elementer: 1. Normal drift: En lejet højhastighedsforbindelse, (STM4, 622 MBit/s), mellem Lyngby, Odense, Århus og Aalborg, som klarer den daglige kommunikation. 2. Back-up: En dobbelt back-up forbindelse mellem de samme destinationer, fra en anden leverandør. (Dette giver i sig selv en kapacitet på 2 x 100 MBit/s). 3. Forskning og udvikling: Et sort fiberpar etableres mellem de samme universiteter til forskning, udvikling og test. Her er kapaciteten reelt kun begrænset af det udstyr, der som en del af forsknings- og udviklings- aktiviteterne skal opstilles eller fremstilles. Alle tre elementer kan etableres således at punktene 2. og 3. er på plads inden 1. september 2000, og punkt 1. omkring 1. december Den ene af de to back-up forbindelser vil således i starten af perioden blive brugt til driftsopgaver. Den samlede etableringsudgift, som inkludere nye netværkskomponenter på alle fire destinationer og lokale anlægsudgifter til nedgravning af fiberkabler mellem universiteterne og leverandørernes adresser, vil i alt udgøre omkring 6 MDKK. De årlige driftsudgifter til back-bone nettet vil i aftaleperioden falde med ca. 33% fra de nuværende 4,5 MDKK/år til 3 MDKK/år, samtidig med at der opnås en meget væsentlig stigning i kapaciteten. Samlet set mener vi at dette en særdeles tilfredsstillende løsning, og Forskningsnettet indgik den 28. april i år aftaler med de to leverandører, GlobalConnect A/S, punkterne 1) og 3) og Tele2 A/S punkt 2). Underskrivelsen af kontrakterne blev markeret, bl.a. med tilstedeværelse af forskningsminister Birte Weiss, se 2 Forskningsprojekter på Forskningsnettet Det har under hele forhandlingsforløbet om den nye back-bone været meget vigtigt for os at sikre mulighederne både for et sikkert og stabilt dagligt Internet og plads til forskningsmæssige anvendelser. Det fremgår af ovenstående at Forskningsnettet med de indgåede aftaler kommer til at råde over en ganske betydelig kapacitet, allerede til efteråret. På denne baggrund er det vigtigt at denne information spredes ud på institutionerne, så det bliver muligt at identificere hvilke projekter, der bedst kan drage nytte af denne nye situation. Der er på Forskningsnettets budget afsat et mindre beløb til udviklingsprojekter, og i Styregruppen diskuteres der for øjeblikket en strategi for anvendelsen af disse midler. Det er dog klart, at det FORSKNINGSNETTET Side 2

3 væsentligste bidrag Forskningsnettet kan yde til kommende forskningsprojekter, ikke er af økonomisk art. Det vil mere være i form af teknisk bistand, rådgivning og konkret tilvejebringelse af efterspurgte tjenester/ydelser. Forskningsnettet vil derfor allerede nu gerne opfordre forskere/ forskningsgrupper, som har (planer om) projekter, der baserer sig på eller stiller krav om særlige ydelser i Forskningsnettet, til at henvende sig til Netsekretariatet med konkrete forslag/ønsker. Som en indledende aktivitet har Forskningsnettet bedt UNI-C om at skabe et overblik over de bredbåndsaktiviteter der p.t. er i gang på en række institutioner. Denne undersøgelse skulle gerne identificere nogle velegnede projektaktiviteter/projektgruppe. Endvidere planlægges det at afholde en workshop til efteråret med deltagelse af både brugere, backbone leverandører og andre udstyrsleverandører som udviser interessefor at deltage i en slags sponsor-klub. 3 Etablering af regionale driftscentre På baggrund af diskussioner i den Tekniske Referencegruppe og direkte med de berørte parter, arbejder vi frem mod etablering af regionale driftscentre ved følgende fire universiteter: 1. Københavns Universitet 2. Syddansk Universitet i Odense 3. Århus Universitet 4. Ålborg Universitet De konkrete aftaler er ikke underskrevet endnu, men indholdet er i princippet godkendt af alle parter. Den seneste udgave af et kontraktudkast samt aftaleudkast kan ses på NetSeks hjemmeside, 4 Budget for år 2000 På styregruppemødet d. 27. september 1999 blev budgettet for Forskningsnettet for år 2000 vedtaget, og dette var inkluderet i informationsnotatet dateret 12. oktober På baggrund af nye budgettal fra NORDUnet og etablering af den nye back-bone struktur blev et nyt budget for 2000 og nye budgetoversigter for vedtaget af Styregruppen på mødet den 5. maj i år. Der er nu tale om et reelt fald i NORDUnet udgiften og dette giver sammen med reducerede udgifter til back-bone delen af den indenlandske del af Forskningsnettet anledning til et fald i de kommende udgifter, både i år 2000, men især i de kommende år. De aktuelle budgettal er vist i bilag 1. FORSKNINGSNETTET Side 3

4 På baggrund af dette budget og de følgende forudsætninger, er der udregnet nye tilslutningsafgifter for år 2000 for de enkelte institutioner. Disse er vist i bilag Den samlede brugerbetaling udgjorde allerede i % på grund af lavere forbrug på enkelte udgiftskonti sammen med skift til højere trafikklasse for nogle institutioner. Det er derfor planlagt at brugerbetalingen bliver 42% af de samlede udgifter for 2000 og målet er stadig 50% fra år Indplacering i trafikklasse for den enkelte institution i første halvdel af år 2000 er sket på baggrund af den løbende trafikregistrering, samme fremgangsmåde som i Da et større antal institutioner har skiftet til en højere trafikklasse er tilslutningsafgiften for alle trafikklasser sænket med 5% og ikke som tidligere meddelt hævet med 15% fra 1999 til 2000, se bilag Den maksimale stigning en institution kan opleve fra 1999 til 2000 er 75%. 5. Når der for en del institutioner står 0,0 i tilslutningsafgift er der tale om subnettede institutioner, som betaler en afgift direkte til værtsinstitutionen. 6. Der vil snarest blive udsendt faktura som dækker første halvdel af år Sidst på året vil der blive udsendt faktura for anden halvdel af år Den angivne årlige tilslutningsafgift for den enkelte institution i bilag 2 er altså under forudsætning af institutionen tilhører samme trafikklasse i år hele Institutionerne kan selv følge med i trafikudviklingen på Darenets hjemmeside: Der arbejdes netop nu på færdiggørelse af en ny betalingsmodel, som skal tages i brug fra og med Denne nye model kan bedre tage højde for subnettede institutioner, institutioner med store mængder af udgående trafik og inddrage de regionale driftscentre. Den nye model har to elementer: 1. Et trafik-element. Her vil vi centralt i Lyngby måle den indkommende internationale trafik, (altså fra NORDUnet), for hver enkelt institution. På baggrund heraf skal ca. 50% af de samlede udgifter dækkes. Dette svarer nogenlunde til udgiften til NORDUnet. 2. Et abonnement. Dette bliver fastsat ud fra institutionens størrelse og skal altså samlet set også dække omkring 50% af de samlede udgifter. Der kommer mere detaljerede oplysninger herom først på efteråret. Vi startede på opsamling af de måleværdier, der skal benyttes, sidste efterår, og vi vil naturligvis bestræbe os på at undgå større spring i betalingsafgiften for den enkelte institution. Med venlig hilsen Steen Pedersen FORSKNINGSNETTET Side 4

5 Bilag 1: Budget år 2000 og budgetoversigt Budget for Forskningsnettet År (tal i MDKK, år 2000) back-bone etablering 6,0 30,0 Basisnet 13,6 12,5 12,0 12,0 12,0 11,0 Support og tjenester 1,9 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 Netsekretariat 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 NORDUnet 14,4 22,5 19,0 19,9 20,7 20,1 NORDUnet 2 1,3 1,3 1,3 Øresundsuniversitetet 0,5 Udviklingspulje 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Udgifter i alt 32,9 49,0 40,4 40,0 70,8 39,2 Stigning i % Indtægter Brugerbetaling 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Indtægter i alt 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Fordeling af udgifter Forskningsministeriets omk. (+ etablering) 20,3 30,8 20,0 20,0 50,4 0,0 Institutioners omk 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Inst. egenfinansiering i % Overført fra tidligere år 51,7 51,4 20,6 0,6-19,4-69,8 Afsat i bevilling 20,0 Forskningsministeriets omkostninger 20,3 30,8 20,0 20,0 50,4 0,0 Acc. over/underskud 51,4 20,6 0,6-19,4-69,8-69,8 FORSKNINGSNETTET Side 5

6 Bilag 2: Oversigt over årlig institutionsbetaling Nr Institution (beløb i 1000 kr) AKF, Amternes og Kommunernes 1 Forskningsinstitut 44,0 108,0 68,4 68,4 67,3 68,6 131,9 2 Arbejdsmiljøinstituttet 72,0 90,0 102,6 102,6 100,9 103,0 197,9 3 Arkitektskolen i Århus 44,0 192,5 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 AUC Esbjerg - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Bioteknologisk Institut, Kolding - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Bornholms Forskningscenter 44,0 31,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 7 Carlsberg Forskningscenter 72,0 129,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 CAT - Center for Avanceret Teknologi. 8 Roskilde - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Center for Freds- og Konfliktforskning 44,0 31,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 10 Center for IT-forskning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Center for Menneskerettigheder 44,0 44,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 12 Center for Sprogteknologi - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Center for Udviklingsforskning 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 14 Danish Breast Cancer Group - 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 Danmark og Grønlands Geologiske 15 Undersøgelser - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Danmarks Biblioteksskole 180,0 283,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 17 Danmarks Farmaceutiske Højskole - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Danmarks Højskole for Legemsøvelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 90,0 225,0 393,8 482,6 474,6 484,3 930,7 21 Danmarks Journalisthøjskole 90,0 150,0 205,2 205,2 201,8 205,9 395,7 22 Danmarks Lærerhøjskole Esbjerg 44,0 31,0 54,3 55,1 54,2 55,3 106,3 23 Danmarks Lærerhøjskol e Haderslev 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 24 Danmarks Lærerhøjskole København 135,0 283,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 25 Danmarks Lærerhøjskole Odense 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Danmarks Lærerhøjskole Skive 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 27 Danmarks Lærerhøjskole Vordingb. 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 28 Danmarks Lærerhøjskole Aalborg 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 Danmarks Lærerhøjskole Århus 44,0 72,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 30 Danmarks Meteorologiske Institut 150,0 350,0 332,5 332,5 327,0 333,7 641,2 Danmarks Natur- og lægevidenskabelige 31 Bibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 Danmarks Pædagogiske institut 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 33 Danmarks Tekniske Universitet 450, , , , , , ,0 34 Dansk Brandteknisk Institut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Dansk Design Center 44,0 31,0 54,3 55,1 54,2 55,3 106,3 36 Dansk Folkemindesamling - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 Dansk Hydraulisk Institut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 Dansk Institut for Fundamental Metrologi - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dansk Maritimt Institut (tidl. Skibsteknisk 39 lab.) 55,0 108,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 40 Dansk Polarcenter 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 Dansk Rumforskningsinstitut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Dansk Standard 55,0 72,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 43 Dansk Teknologisk Institut 90,0 216,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 44 Dansk Toksikologi Center - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FORSKNINGSNETTET Side 6

7 Nr Institution (beløb i 1000 kr) DELTA - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 270,0 675, , , , , ,5 47 Det Danske Kunstindustrimuseum - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 Det Jyske Musikkonservatorium - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 Det Kongelige Bibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 dk-teknik - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 DSI - Institut for Sundhedsvæsen 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 53 FORCE-Institutterne 90,0 108,0 142,5 142,5 140,1 143,0 274,8 54 Forskerakademiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 Forskerparken Fyn - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 Forskerparken i Aarhus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 Forskningscenter for Skov og Landskab - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 Forskningscenter Risø 180,0 429,0 482,6 482,6 474,6 484,3 930,7 59 Forskningscentret ved Hørsholm 108,0 270,0 472,5 581,4 571,8 583, ,2 60 Forskningsministeriet 55,0 108,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 61 Forskningsrådene - 58,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 62 Forsvarets Forskningstjeneste 44,0 90,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 63 Gentofte Amtssygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 Geoteknisk Institut 44,0 44,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 65 Glostrup Amtssygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 Glyptoteket 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 67 Handelshøjskole Syd 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 Handelshøjskolen i København 180,0 450,0 787, , , , ,2 69 Handelshøjskolen i Aarhus. Lingvistisk insti. 44,0 90,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 70 Handelshøjskolen i Aarhus. Økonomisk inst. 90,0 225,0 393,8 407,6 400,8 409,0 786,0 71 Hovedstadens Sygehusfællesskab 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 216,0 205,2 205,2 201,8 205,9 395,7 73 Institut for Grænseregionsforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 74 IT-Højskolen 72,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 75 Kort- og Matrikelstyrelsen 180,0 283,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 76 Kunstakadamiet, maler- og billedhuggerskolen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 Kunstakademiets Arkitektskole 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 78 Kunstakademiets Bibliotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 Københavns Amtssygehus i Herlev 108,0 270,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 80 Københavns Forskerby Symbion - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 Københavns Universitet - Panum 450, , , , , , ,0 82 Nationalmuseet 90,0 150,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 83 Naturhistorisk Museum, Århus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 Nordsøcentret Hirtshals 44,0 44,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85 NOVI Nordjyllands Videnpark - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 Odense Universitet 180,0 450,0 787, , , , ,7 87 Odense Universitetsbibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 Odense Universitetshospital - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 Rektor Kollegiet - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 Rigshospitalet 540,0 680,2 680,2 668,9 682, ,8 91 Roskilde Universitetscenter 270,0 429,0 750,8 815,1 801,6 818, ,9 92 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 93 Skejby Sygehus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 Socialforskningsinstituttet 44,0 58,0 68,4 68,4 67,3 68,6 131,9 95 Statens Arkiver - 31,0 54,3 68,4 67,3 68,6 131,9 96 Statens Institut for Folkesundhed 44,0 44,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 FORSKNINGSNETTET Side 7

8 Nr Institution (beløb i 1000 kr) Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske 97 Institut 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 98 Statens Museum for kunst 44,0 58,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 99 Statens Seruminstitut 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 100 Statens Skadedyrslaboratorium 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 101 Statens Veterinære Institut for Virusforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 102 Statens Veterinære Serumlaboratorium 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103 Statsbiblioteket, Århus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 Sydjydsk Universitetscenter - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105 Tøjhusmuseet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veterinær- og fødevaredirektoratet. (tidl. 106 Levnedsm.) 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 107 Aalborg Sygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 Aalborg Universitet 270,0 675, , , , , ,0 109 Århus Kommunehospital - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 Aarhus Universitet 450, , , , , , ,2 Brugerbetaling i alt (1000 kr) Gennemsnitlig stigning i %: 116,9 44,7 11,9 (1,7) 2,1 92,2 Institutionernes medfinansiering i % < FORSKNINGSNETTET Side 8

9 Bilag 3: Oversigt over betalingsklasser 1999 og 2000 Betalings- Interval kbps kr/år 1999 Stigning kr/år 2000 Betalingsklasse fra til klasse , Alle Alle FORSKNINGSNETTET Side 9

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08

BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB. CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 BYGGEDIREKTORATET ÅRSRAPPORT OG VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2001 CVR-nr. 20 90 58 08 Byggedirektoratet Årsrapport og virksomhedsregnskab

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Kommunalt samarbejde

Kommunalt samarbejde Kommunalt samarbejde Hvorfor og hvorfor ikke?? Af Svend Lundtorp KOMMUNERNES LANDSFORENING Denne publikation kan bestilles ved henvendelse til: Kommunernes Landsforening Gyldenløvesgade 11 1600 København

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 01 Statens it-projekter STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt...4 5 principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen

Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Ulf Hjelmar, Eigil Boll Hansen og Ole Helby Petersen Oversigt over forskning og analyser i relation til konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner efter kommunalreformen Publikationen Oversigt over forskning

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05

Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og forbrugeranalyse 05 Barrierer for OPP ved kommuner og regioners bygge- og anlægsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune

Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Evaluering af Udbud og udlicitering i Københavns Kommune Gennemført for Københavns Kommune og Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation December 2001 Inger-Marie Wiegman, Dorte Kira Nielsen, Jon

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune

Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Tilbud Etablering af studiejobkonsulentfunktion i Århus Kommune Mercuri Urval A/S, Dusager 2, DK-8200 Århus Telefon: 87 30 10 00 E-mail: jan.thomsen@mercuriurval.com Indledning Mercuri Urval A/S ønsker

Læs mere