Generelle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget vil suppleret med en oplistning og beskrivelse af de ændringer der opnås enighed om på budgetseminaret danne baggrund for Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af Budget 2009 ( ). Ligesom de foregående år bliver der ikke tale om nogen enkel opgave. Ud over den kompleksitet der altid kendetegner budgetforhandlingerne i en kommune af Faaborg-Midtfyn Kommunes størrelse, er der et udgiftspres i forhold til nye drifts- og anlægsønsker samt til udviklingsstrategien samtidig med, at der skal skabes balance via betydelige effektiviseringer og besparelser. Der er i det fremsatte budgetforslag til Budget 2010 et overskud på den ordinære drift på 68,8 mio. kr. Medtages udgifter til anlæg, renter og finansforskydninger fås et samlet underskud på 14,852 mio. kr. Til sammenligning var der ved vedtagelsen af budget 2009 et underskud i budgetoverslagsår 2010 på 3,6 mio. kr. I budgetoverslagsårene 2011, 2012 og 2013 udgør det budgetterede underskud 72,395 mio. kr., 87,204 mio. kr. og 116,475 mio. kr. Det bemærkes, at der i overslagsårene ikke er medregnet ny lånefinansiering samt tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Årsagen til det voksende underskud i overslagsårene skyldes derudover en mindre gunstig udvikling i kommunens udskrivningsgrundlag samt en indlagt realvækststigning i de kommunale driftsudgifter på 2,2 pct. for hele perioden. I opstillingen herunder er der vist en opgørelse over de ændringer der påvirker den samlede balance Oversigt over ændringer til den samlede balance i budget angiver merindtægt/mindreudgift Mio. kr. Underskud i budgetoverslagsår ,6 Skatter 73,9 Tilskud og udligning 7,0 Ændringer til basisbudgettet -90,2 Lånefinansiering 27,4 Forhøjelse af anlægsrammen -38,0 Afdrag på lån, balanceforskydninger og renter -1,0 Ændret PL 9,7 I alt -14,8 Dertil kommer et yderligere kasseforbrug på 15,206 mio. kr. i forbindelse med jordpuljen, jf. senere afsnit. I det følgende beskrives de enkelte ændringer nærmere, dvs. skatter, tilskud og udligning, ændringer til basisbudgettet, lånefinansiering, anlæg, afdrag på lån, balanceforskydninger og renter samt ændret PL. Dernæst følger supplerende afsnit vedr. aftale om kommunernes økonomi, lov- og cirkulæreprogram, forslag til nye driftsrelaterede indsatser, forslag til nye anlæg, udviklingsstrategien, den forventede pris- og lønudvikling, servicedriftsrammen, statens kvalitetsfond, likviditet, jordpuljen, sanktionsregler, beskæftigelsestilskud, statens sanktionsregler, befolkningsprognose, demografi, ECO-nøgletal, IT, tjenestemandsforsikring og pension, vanskeligt styrbare udgifter, ny færge til ruten Faaborg-Lyø-Avernakø samt bevillingsregler. Skatter Nettoindtægterne for skatter udgør i alt 1.848,1 mio. kr. fordelt på kommunal indkomstskat, selskabsskat, dødsboskat, grundskyld og anden skat på fast ejendom. Der er ved budgettering af indkomstskat for 2010 taget udgangspunkt i en kommunal udskrivningsprocent på 25,8 pct. og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, beregnet på grundlag af det endelig opgjorte udskrivningsgrundlag for 2007 korrigeret for ændrede skatteregler efter 2007 (Lavere skat på arbejde og Forårspakke 2.0). Garantiprocenten fra 2007 til 2010 er fastsat til 8,8 pct. Den ændrede lovgivning på person- 2-1

2 skatteområdet har betydet, at det kommunale udskrivningsgrundlag er steget betragteligt. For skatter under ét gælder således, at disse er steget med i alt 73,9 mio. kr. Effekten af visse lovændringer er forbundet med stor usikkerhed. Det har dog ingen betydning ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Omvendt vil det betyde en øget usikkerhed forbundet med et eventuelt valg af selvbudgettering. Der vil på budgetseminaret blive fremlagt et overslag over et forventet mer-/mindreprovenu ved valg af selvbudgettering. For overslagsårene er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag tillagt kommunernes forventede vækst på hhv. 3,0 pct. i 2011, 2,4 pct. i 2012 og 2,6 pct. i Der er desuden korrigeret for den forventede befolkningsudvikling. Der er indarbejdet en efterregulering for 2007 på 9,063 mio. kr. mod en forventet tilbagebetaling på 35,077 mio. kr. Årsagen er, at man ved budget 2009 skønnede udskrivningsgrundlaget for 2007 væsentligt lavere end det endelig opgjorte udskrivningsgrundlag pr. 4. maj Afregning af selskabsskat i 2010 vedrører indkomståret 2007 og tidligere år. Beløbet på 24,656 mio. kr. er udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet. Der er tale om et fald, som kan tilskrives omlægningen af selskabsbeskatningen i Overslagsårene er reguleret med KL s forventning til udviklingen i selskabsskatterne, som forventes at falde. For en yderligere beskrivelse af skatteområdet henvises til de specifikke budgetbemærkninger vedrørende skatter under funktion Tilskud og udligning Nettoindtægterne for tilskud og udligning udgør i alt 769,7 mio. kr. Udligning og generelle tilskud er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og et betalingskommunefolketal på indbyggere. Fra og med 2009 er en del af statstilskuddet gjort betinget af, at kommunerne under et budgetterer i overensstemmelse med det aftalte. Faaborg-Midtfyn Kommunes betingede bloktilskud udgør 9,413 mio. kr. Ultimo januar 2010 meddeles kommunerne om det betingede tilskud kan udbetales. Der er som en del af det samlede bloktilskud givet kompensation for den forventede pris- og lønudvikling, budgetgaranti og lov- og cirkulæreprogrammet. Desuden modtages 37,656 mio. kr. i tilskud vedrørende kvalitetsfonden. Se desuden afsnittet Kvalitetsfond. Der er budgetteret med et forventet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 10 mio. kr. Til sammenligning modtog Faaborg-Midtfyn Kommune 6 mio. kr. fra puljen i Der er desuden indregnet 10,4 mio. kr. til medfinansiering af investeringer på de borgernære områder (uddybes). De kommunale grundbidrag på sundhedsområdet og på udviklingsområdet er fastsat til hhv kr. og 120 kr. pr. indbygger. I alt 68,9 mio. kr. Efterregulering vedr. tilskud og udligning for 2007 er beregnet til 11,116 mio. kr. Sammen med efterregulering af skatter udgør den samlede efterregulering 20,170 mio. kr. mod forventet 7,873 mio. kr. ved vedtagelsen af Budget For en beskrivelse af øvrige tilskuds- og udligningsbeløb henvises til de specifikke bemærkninger. Ændringer til basisbudgettet Der er indarbejdet ændringer til basisbudgettet på i alt 90,147 mio. kr. Heraf vedrører 32,005 mio. kr. ændringer, som kommunen er kompenseret for via det kommunale bloktilskud, primært som kompensation for lov- og cirkulæreændringer. Af den resterende stigning på 58,142 mio. kr. er 55,438 mio. kr. indarbejdet i forlængelse af budgetopfølgningerne pr og pr Ændringerne vedrører fortrinsvist merudgifter inden for det specialiserede socialområde (børn og voksne), specialundervisningsområdet, pleje og omsorg samt dele af overførselsindkomstområdet. De enkelte ændringer har været detaljeret beskrevet i forbindelse med den løbende 2-2

3 budgetopfølgning og bygger for en stor dels vedkommende på dispositionsregnskaber på individniveau, dvs. pris x mængde. Der er derudover indlagt en samlet stigning på netto 2,704 mio. kr., bl.a. som følge af ændret demografi og andre dokumenterbare udgifter. Med de betydelige stigninger der er indarbejdet i basisbudgettet skulle der nu være taget højde for de senere års vækst inden for det specialiserede socialområde samt den usikkerhed, der har kendetegnet dele af de kommunale budgetter efter kommunalreformen. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at der ikke er forudsat en yderligere vækst inden for det specialiserede område. Lånefinansiering Af kommuneaftalen fremgår det, at der er afsat 800 mio. kr. i en lånepulje i 2010 til investeringer inden for kvalitetsfondsområderne, målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Der er derudover afsat en lånepulje på 800 mio. kr. i 2010 til kommunale investeringer på folkeskoleområdet (som ligeledes henhører under kvalitetsfonden) samt en lånepulje på 1,5 mia. kr. til øvrige investeringer, herunder vedrørende infrastruktur. Med henblik på at styrke kommunernes øvrige investeringer, herunder vedrørende veje og effektiviseringer, er der yderligere afsat en bloktilskudsfordelt lånepulje på 1 mia. kr. i Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 9,413 mio. kr. Endelig er der afsat en mindre lånepulje til offentlig-private samarbejdsprojekter. Der er i det udarbejdede basisbudget forudsat en samlet låneoptagelse på 18 mio. kr. inden for kvalitetsfondens områder og yderligere 9,413 mio. kr. til øvrige investeringer. Til sammenligning afdrages på eksisterende lån svarende til 12,948 mio. kr. i Faaborg-Midtfyn forventer at få besked om ansøgte lån fra Indenrigs- og Socialministeriet den 28. august Forhøjelse af anlægsrammen Der er i det udarbejdede basisbudget indarbejdet et samlet anlægsbudget på 99,4 mio. kr., hvoraf 19,3 mio. kr. er øremærket udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse, maskinanskaffelser, anskaffelser vedr. vintertjenesten samt slidlag til veje. De resterende 75,3 mio. kr. skal anvendes inden for kvalitetsfondens områder. Indarbejdet anlægsbudget Mio. Bygningsvedligeholdelse inden for kvalitetsfondens områder* 6,6 Øvrige anlæg inden for kvalitetsfonden 68,7 Maskinanskaffelser* 4,8 Slidlag veje* 7,9 Øvrige anlæg uden for kvalitetsfonden 11,4 I alt 99,4 Anlægsmidlerne til bygningsvedligeholdelse, maskinanskaffelser og slidlag markeret med * - indgår som udgangspunkt ikke i den samlede anlægsprioritering, jf. den godkendte budgetprocedure. Sammenfattende er den samlede anlægsramme reelt forhøjet med 30,1 mio. kr. i forhold til sidste års anlægsramme. Det skyldes øget statslig medfinansiering. Således blev det som en del af økonomiaftalen for 2010 besluttet, at udmønte 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden ved fremrykning af 2 mia. fra 2013, bl.a. som følge af den aktuelle konjunktursituation. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af de afsatte 4 mia. kr. udgør 37,652 mio. kr. Det er samtidig forudsat, at kommunen som minimum bidrager med et tilsvarende beløb til finansiering af nye anlæg inden for området. Sker dette ikke, skal et beløb, svarende til den manglende målopfyldelse, hensættes på en deponeret konto. 2-3

4 Afdrag på lån, renter og øvrige balanceforskydninger Afdrag på lån, renter og øvrige balanceforskydninger indgår med en samlet stigning på 1,0 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår Beløbet fordeler sig med en mindreudgift til afdrag på lån med 3,7 mio. kr., en merudgift til renter på 3,3 mio. kr. samt en merudgift til øvrige balanceforskydninger på 1,4 mio. kr. Ændret PL Ved vedtagelsen af Budget 2009 blev der taget udgangspunkt i KL s pris- og lønskøn fra september Det udarbejdede basisbudget er derimod baseret på KL s pris- og lønskøn fra marts Disse er marginalt lavere og udgør omregnet en mindreudgift på ca. 2,4 mio. kr. I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen blev der pr. 1. juli 2009 udmeldt nye pris- og lønskøn. Den forventede pris- og lønudvikling fra 2009 til 2010 forventes her at være 3,1 pct. mod 3,4 pct. i marts, svarende til en reduktion af de samlede nettodriftsudgifter på ca. 7,5 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i hovedoversigten som en særskilt post, som vil blive endelig udmøntet forud for den endelige budgetbehandling. Aftale om kommunernes økonomi Regeringen og KL indgik den 16. juni 2009 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen bærer præg af den internationale økonomiske afmatning. Der er således lagt op til en dæmpet vækst på den løbende drift samtidig med, at kommunerne gives mulighed for et betydeligt løft af nyinvesteringer og vedligeholdelse. I alt er det forudsat, at kommunerne under ét vil igangsætte anlæg for 20 mia. kr. i Blandt de forskellige emner der blev behandlet i kommuneaftalen skal særligt fremhæves de kommunale anlægsinvesteringer inden for kvalitetsfondens område, som er løftet med 4 mia. kr. for kommunerne i 2010 ved fremrykning af 2 mia. kr. fra Se desuden afsnit ovenfor vedr. forhøjelsen af anlægsrammen. Der er desuden ikke længere aftalt et loft for de kommunale anlægsinvesteringer. Der er afsat 3,1 mia. kr. i tre lånepuljer inden for kvalitetsfondsområderne, folkeskoleområdet samt til øvrige investeringer, herunder vedrørende infrastruktur. Dertil kommer en bloktilskudsfordelt lånepulje på 1 mia. kr. samt enkelte øvrige lånepuljer til større sammenhængende infrastrukturprojekter, OPP og til nedrivning af faldefærdige bygninger mv. i udkantsområder, jf. afsnit vedr. lånefinansiering. Parterne har desuden aftalt, at de seneste års betydelige udgiftsvækst inden for det specialiserede socialområde skal standses. Dels ved at kommunerne påtager sig dette ansvar, dels ved at regeringen understøtter arbejdet ved at undlade nye initiativer, der måtte svække kommunernes muligheder for udgiftsstyring. Dertil kommer nye tiltag såsom ny lovgivning og nye incitamentstrukturer. Ny service til borgerne, herunder finansiering af merudgifter som følge af ændret demografi mv., skal bl.a. ske gennem omprioriteringer og bedre ressourceudnyttelse via effektiviserings- og synergigevinster samt statslige initiativer i form af afbureaukratisering mv. Samlet set er det forudsat, at der frigøres 1 mia. kr. til borgerrettet service i Derudover løftes kommunernes udgifter til service med yderligere 500 mio. kr. via en forhøjelse af kommunernes bloktilskud På overførselsindkomstområdet vil der, i lyset af den aktuelle konjunktursituation, blive foretaget en midtvejsregulering af skønnene for udgifterne til indkomstoverførsler i Med henblik på at sikre balance mellem de samlede kommunale udgifter og indtægter for kommunerne under ét er der fastsat et etårigt balancetilskud på 14,103 mia. kr., heraf er 1 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne overholder den aftalte servicedriftsramme. For økonomisk trængte kommuner gælder, at der kan ske en målrettet justering af den kommunale indkomstskat på i alt 500 mio. kr. for kommuner ud fra forskellige kriterier. Ansøgningsfrist er fastsat til den 7. september og der gives endeligt tilsagn den 23. september. KL vil forinden igangsætte en dialog om hvilke kommuner der har behov for at hæve skatten i overensstemmelse med de vedtagne kriterier. Derudover forhøjes den ordinære særtilskudspulje ekstraordinært til 500 mio. kr., finansieret via bloktilskuddet. For yderligere information om økonomiaftalen henvises til 2-4

5 Lov- og cirkulæreprogram Til finansiering af de vedtagne lov- og cirkulæreændringer er der som en del af kommuneaftalen afsat i alt 2,923 mia. kr. for kommunerne under ét. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf udgør 27,523 mio. kr. Heraf vedrører etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem 8,158 mio. kr., mens finansiering af en styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte m.fl. udløser 8,248 mio. kr. I overensstemmelse med de vedtagne principper i budgetproceduren er/vil der blive foretaget en konkret vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte lov- og cirkulæreændringer. Der er i det udarbejdede basisbudget indarbejdet merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for i alt 10,563 mio. kr., mens 16,960 er placeret i en midlertidig pulje, som vil blive udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Til budgetseminaret vil der foreligge en samlet opgørelse over de endelige ændringer til basisbudgettet i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet. Den forventede pris- og lønudvikling Der er i det udarbejdede budgetoplæg taget udgangspunkt i KL s skøn 1. juli over den kommunale pris- og lønudvikling i årene Den samlede pris- og lønudvikling fra 2009 til 2010 er skønnet til 3,1 pct. (inkl. overførsler) fordelt med 3,3 pct. til lønninger og 2,5 pct. på priser. I er den forventede pris- og lønudvikling opgjort til 2,9 pct. i alle årene. Den skønnede pris- og lønudvikling ligger noget under det niveau, der var lagt til grund for sidste års budgetlægning. Af samme årsag er pris- og lønreserven i overslagsårene reduceret, jf. tidligere afsnit. Det skal derudover pointeres, at der som følge af de seneste skøn og opgørelser af den private og kommunale lønudvikling, er foretaget en reduktion af det samlede skøn for overenskomstresultatet O.08 på 1,12 pct. En reduktion der skyldes reguleringsordningen i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked, idet denne har vist sig at være noget lavere end forudsat på tidspunktet for overenskomstindgåelsen. Eftersom det er overenskomststridigt at sætte medarbejdere ned i løn, er det i praksis ikke muligt at reducere de faktiske lønninger tilsvarende. Forventningen er derfor, at det bliver nødvendigt at forhøje lønbudgetterne, mod at få kompensation fra staten i form af en tilsvarende midtvejsregulering af det kommunale bloktilskud. Som følge af O.08 anvendes desuden en differentieret lønfremskrivning. I første omgang er alle lønninger fremskrevet med 3,36 pct. Der er efterfølgende afsat en pulje på 0,29 pct. fordelt på udvalgte overenstkomstgrupper; de såkaldte skævdelingsmidler. På de områder hvor det har været muligt, er der dog anvendt egentlige differentierede fremskrivningsprocenter. Det gælder de områder, hvor budgetterne er baseret på budgettildelingsmodeller hvori løn indgår som særskilt tildelingskriterie. Fx inden for dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Servicedriftsrammen Faaborg-Midtfyn Kommunes servicedriftsramme er i 2010 opgjort til 2.051,772 mio. kr. Til sammenligning udgør de budgetterede servicedriftsudgifter i det fremsatte budgetforslag 2.081,245 mio. kr. Dertil kommer en andel af de 16,960 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet, som endnu ikke er udmøntet. (Det har ikke været muligt at opgøre hvor stor en del af den tilbageværende lov- og cirkulærepulje der vedrører overførsler). Dermed vil servicedriftsrammen, med det foreliggende budgetforslag, blive overskredet med mellem 29,5 og 46,4 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune står således med en dobbelt budgetudfordring; dels at opnå balance, dels at overholde servicedriftsrammen. Ligesom sidste år vil KL koordinere kommunernes budgetlægningsproces efter sommerferien. Som et vigtigt element heri vil KL undersøge mulighederne for, at nogle kommuner overskrider servicedriftsrammen mod at andre budgetterer med tilsvarende lavere servicedriftsudgifter. Forslag til nye driftsrelaterede indsatser Der er fremsat forslag til nye driftsrelaterede forslag uden for udviklingsstrategien for i alt 17,222 mio. kr. i 2010, 15,689 mio. kr. i 2011, 15,424 mio. kr. i 2012 og

6 De enkelte forslag er prioriteret af den ansvarlige fag-/stabschef og har desuden været forelagt de respektive fagudvalg. Forslag til nye driftsrelaterede indsatser i medfør af udviklingsstrategien beskrives i et særskilt afsnit. Forslag til nye anlæg uden for udviklingsstrategien Som aftalt mellem regeringen og KL ved sidste års økonomiforhandlinger skulle kommunerne i foråret 2009 fremlægge en flerårig investeringsplan inden for kvalitetsfondens områder; dagtilbud, folkeskoler, pleje og omsorg samt kultur. I forlængelse heraf blev der afholdt et anlægsseminar for Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune den 12. februar Her fremlagde administrationen en række konkrete forslag til nye anlægsinvesteringer for årene De udarbejdede forslag fremlagt på anlægsseminaret har efterfølgende dannet udgangspunkt for de forslag til nye anlæg, der nu foreligger til budgetseminaret. Forslagene omfatter dog også forslag som ikke er omfattet af statens kvalitetsfond. Analogt til de fremsatte forslag til nye driftsrelaterede indsatser har anlægsønskerne med enkelte undtagelser været forelagt de respektive fagudvalg I alt er der fremsat 77 anlægsønsker uden for udviklingsstrategien til en samlet værdi af 167,967 mio. kr. i Dertil kommer forslag i overslagsår. I opstillingen herunder vises en oversigt over anlægsønsker for den fireårige budgetperiode fordelt på anlægsønsker inden- og uden for kvalitetsfonden kr Omfattet af kvalitetsfond Uden for kvalitetsfond I alt Opmærksomheden skal afslutningsvis henledes på, at allerede indarbejdede anlæg i budgetoverslagsår 2010 vedtaget ved Budget 2009 (med enkelte undtagelser) indgår på lige fod med nye anlægsønsker i forbindelse med den samlede prioritering. Udviklingsstrategien Forslag til budget 2010 i regi af udviklingsstrategien har været behandlet på kommunalbestyrelsens strategiseminar i marts Herefter er projektforslagene blevet yderligere modnet og prisfastsat, og i juni 2009 behandlede udvalgene projektforslag under det enkelte udvalg. Økonomiudvalget har i august 2009 behandlet det samlede antal projektforslag til udviklingsstrategi Der er i alt 41 forslag til budget 2010 i regi af udviklingsstrategien. Forud for strategiseminaret i marts 2009 besluttede økonomiudvalget, at det nye indsatsområde Den dynamiske arbejdsplads bliver en del af udviklingsstrategi Dette indsatsområde fokuserer på interne udfordringer i Faaborg-Midtfyn Kommune såsom lederudvikling, kompetenceudvikling og it-infrastruktur. Siden økonomiudvalgets behandling af forslag til udviklingsstrategien i august 2009, er der tilføjet 3 budgetskemaer til materialet. Der er tale om projekter fra budget 2009 (anlæg), som i budgetaftalen for 2009 også blev lagt ind i overslagsårene Disse projekter skal behandles på ny i den samlede prioritering af anlægsmidlerne i budget Der er tale om projekterne i skemaerne nr. 11, 31 og

7 Oversigt over projektforslag til udviklingsstrategien fordelt på indsatsområder og drift/anlæg Indsatsområder (1.000 kr.) Antal Børn og unge Drift Anlæg Kultur og fritid Drift Anlæg Sundhed og velvære Drift Anlæg Faaborg i udvikling Drift Anlæg Attraktive by og lokalsamfund Drift Anlæg Friluftsliv, natur og landskab Drift Anlæg Klimaforandringer Drift Anlæg Den digitale kommune Drift Anlæg Den dynamiske arbejdsplads Drift Anlæg Supplerende projekt - markedsføring Drift Anlæg I alt Drift Anlæg Jordpuljen Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde. Der er i 2010 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt netto 19,269 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 4,437 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 15,206 mio. kr. i Omvendt bidrager jordpuljen til en forbedring af kommunens likviditet med 8,755 mio. kr. i 2011, 21,773 mio. kr. i 2012 og 21,671 mio. kr. i 2013, idet indtægter fra salg forventes at overstige udgifter til køb og byggemodning af nye arealer. Set over en årrække skal jordpuljen hvile i sig selv. Likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen kan følges i de månedlige økonomirapporter. Det gælder, at den faktiske kassebeholdning har været nedadgående siden begyndelsen af Udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning i Som skønnet ved budgetopfølgningen pr forventes kassebeholdningen ultimo 2009 at være på ca. - 8 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Folketinget har vedtaget en ny lov vedr. beskæftigelsessystemet, der fremover vil bestå af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. Et led i denne omlægning er, at kommunerne fra 2010 overtager udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes et årligt beskæftigelsestilskud til kommunerne. Det fremgår af aftalen mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2010, at der mellem parterne er enighed om, at den fastlagte finansieringsmodel medvirker til at afskærme den enkelte kommunes økonomi; også i en situation med stigende ledighed. Beskæftigelsestilskuddet udgør for den enkelte kommune et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. For 2010 baseres grundtilskuddet på en beregning af de kommunale udgifter to år 2-7

8 før tilskudsåret, dvs. 2008, såfremt de nye finansieringsregler for forsikrede ledige havde været gældende på dette tidspunkt. Der ydes endvidere, via en særlig forsikringsordning, et tilskud til kommuner, hvor udviklingen i bruttoledigheden for perioden 4. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 er højere end udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. For disse kommuner beregnes tilskuddet som et af beskæftigelsesministeren fastlagt beløb pr. bruttoledig ganget med det antal ledige, hvormed udviklingen i ledigheden i kommunen overstiger udviklingen i landsdelen, tillagt 5 procentpoint og fratrukket 0,01 pct. af kommunens budgetterede beskatningsgrundlag for tilskudsåret. Indenrigs- og Socialministeriet har, i Kommunal udligning og generelle tilskud 2010, opgjort Faaborg-Midtfyn Kommunes beskæftigelsestilskud for 2010 til at udgøre 27,492 mio. kr. i grundtilskud og 61,476 mio. kr. i tilskud for merudgiftsbehovet. Tilskuddet er beregnet på baggrund af 541 ledige. Beskæftigelsestilskuddet er ikke indarbejdet i det foreliggende basisbudget. Dette hænger sammen med, at det ikke har været muligt at opgøre udgifterne til de forsikrede ledige. Nettoudgifter til de forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet, og indgår ikke i serviceudgifterne. Statens sanktionsregler I tilfælde af et eventuelt aftalebrud vedtog Folketinget tilbage til den 4. juni 2008 tre love, der havde til formål at regulere kommunernes økonomi, såfremt kommuneaftalen ikke overholdes. L172: Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Loven giver finansministeren ret til at tilbageholde op til 1 mia. kr. af det samlede bloktilskud, såfremt kommunernes budgetterede udgifter for tilskudsåret, ligger højere end de forudsætninger kommuneaftalen bygger på. Det betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune både er afhængig af, at kommunen selv overholder servicedriftsrammen, og at landets kommuner under ét overholder rammen. I modsat fald vil der ske en reduktion af det indregnede statstilskud. L 173: Lov om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning Indenrigs- og Socialministeriet nedsætter statens tilskud til kommunerne, hvis den samlede kommunale skatteudskrivning forhøjes som følge af forhøjelser af de kommunale udskrivningsprocenter, grundskyldspromiller eller promiller for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme. For de kommuner der forhøjer skatteudskrivningen og som ikke hører til blandt de kommuner der har fået tilsagn om en skattestigning - nedsættes statens tilskud til den pågældende kommune i budgetåret med 75 pct. og det følgende år med 50 pct. Herefter ophører nedsættelsen. Ligeledes vil statens tilskud til kommunerne under ét blive reduceret. I budgetåret udgør reduktionen 25 pct. mens reduktionen i det efterfølgende år udgør 50 pct. Herefter vil der ikke ske en reduktion isoleret for den enkelte kommune. I stedet vil 100 pct. af merprovenuet blive fratrukket det samlede statstilskud til alle kommuner hvorved også Faaborg-Midtfyn Kommune rammes. Alt i alt er Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomi afhængig af, at alle landets kommuner respekterer såvel overholdelse af servicedriftsrammen som regeringens skattestop. Det skal afslutningsvis nævnes, at der aktuelt ikke er vedtaget sanktioner for 2009, hvis kommunernes revisionspåtegnede regnskaber for kommunerne under et, udviser et højere niveau for service- eller anlægsudgifterne end aftalt. Befolkningsprognose En befolkningsprognose er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen skaber overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætning. Befolkningsprogno- 2-8

9 sen danner dermed grundlag for den fysiske planlægning og kapacitetstilpasning af en række kommunale tilbud. I et længere perspektiv kan befolkningsprognosen bruges proaktivt og danne grundlag for forskellige tiltag, der tilsammen kan medvirke til og understøtte en bæredygtig befolkningsudvikling i de enkelte lokalområder og i Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed. Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at folketallet vil stige fra indbyggere pr. 1. januar 2009 til indbyggere pr. 1. januar Dette svarer til en stigning på 974 indbyggere eller 1,87 pct. over 12 år. Tallene dækker imidlertid over store forskelle mellem de enkelte aldersgrupper og mellem de enkelte delområder i kommunen. Til sammenligning skønner Danmarks Statistik, at befolkningstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune vil være indbyggere pr. 1. januar 2021, svarende til en stigning på indbyggere eller 2,71 pct. Historiske folketal og prognosetal Danmarks statistik FMK's befolkningsprognose De tidligere år har Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningstilvækst været båret af en stor nettotilflytning, som har mere end opvejet kommunens fødselsunderskud. Med den nye prognose ændres dette forhold de første år. Således forventes et egentligt fald i befolkningstallet ultimo 2009 og 2010 og en begrænset stigning i årene efter Folketal, ultimo Fødte Døde Overskud Tilflyttede Fraflyttede Flyttebalance Udvikling Antallet af fødsler ventes at falde fra et niveau på omkring 500 til ca nyfødte pr. år. Dette skyldes færre kvinder i den fødedygtige alder samt aldersfordelingen blandt disse. Antallet af døde ventes at stige fra et årligt niveau fra ca. 600 til ca. 700 pr. år. Dette skyldes flere ældre indbyggere. Med faldende fødselstal og stigende dødstal kan der ventes et stigende fødselsunderskud fra ca. 60 til ca. 220 eller i gennemsnit knap 170. Der ventes i alle prognoseår at komme flere tilflyttere til kommunen end der flytter fra. Der ventes således hvert år en nettotilflytning på ml. 40 og 340 personer færrest i de år, hvor der opføres færrest boliger. Således er der alene forudsat 101 nye boliger i 2009 voksende til ca. 200 boliger fra og med 2013, svarende til niveauet i årene

10 Forventningen om en nedgang af byggeriet i prognosens første år er baseret på byggeaktiviteten i Faaborg- Midtfyn Kommune i sidste halvdel af 2008 og 1. kvartal af Nedgangen er en direkte følge af finanskrisen, hvor store dele af byggeriet er gået i stå. Danmarks statistik har ikke samme mulighed for at tage højde for de lokale følger af et ændret bygge- og flyttemønster som Faaborg-Midtfyn Kommune, hvilket er den primære årsag til forskellen i de to prognoser illustreret i figuren ovenfor. I forhold til den fremtidige alderssammensætning gælder, at gennemsnitsalderen bliver stadig højere. Andelen af børn og unge falder. Det samme gælder for gruppen af borgere i den erhvervsaktive alder. Modsat forventes en stigning i antallet af +65-årige. 0-2 år 3-5 år 6-16 år år år år år år 80+ år Andel 2009 Andel 2015 Andel % 5% 10% 15% 20% 25% 30% For en mere detaljeret oversigt over udviklingen i alderssammensætningen fordelt på de fem gamle kommuner, lokalområder eller skoledistrikter henvises til den udarbejdede befolkningsprognose med tilhørende resultattabeller. Befolkningsprognosen vil være tilgængelig på fra den 26. august Demografi Der er til kompensation for den demografiske udvikling afsat 1,102 mio. kr. i 2010, -2,507 mio. kr. i 2011, -4,852 mio. kr. i 2012 og -5,776 mio. kr. i Ændringerne vedrører områderne dagpleje, børnehaver, SFO, skoler og ældreområdet. Hele kr Dagplejen Børnehaver SFO Undervisning Ældre Total Når der er tale om en forholdsvis begrænset stigning i udgifterne til demografi inden for ældreområdet skyldes det, at væksten i antal ældre især forventes at finde sted blandt gruppen af årige, som gennemsnitlig modtager færre timer til praktisk hjælp og personlig pleje, end gruppen af 80+-årige. 2-10

11 ECO-nøgletal Der er i beskrivelsen af de sektorspecifikke budgetbemærkninger medtaget relevante ECO-nøgletal for Derudover vil der blive beregnet tal for 2010, når det endelige budget vedtages. Nøgletal kan ideelt set bruges til at danne overblik og skabe klarhed over kommunens udgiftspolitiske prioriteringer. I praksis giver nøgletal dog sjældent hele forklaringen som følge af forskellig kontering og organisering mv. Af samme årsag skal man være påpasselig med ikke at stirre sig blind på et enkelt eller få nøgletal, ligesom nøgletal aldrig alene bør føre til en beslutning om ændrede ressourcer. Derimod kan nøgletal være et udmærket udgangspunkt for at skabe overblik, formulere relevante spørgsmål eller give anledning til nærmere undersøgelser og egentlige analyser. Valget af ECO-nøgletal skyldes, at ECO tager højde for forskelligheder i kommunernes rammevilkår; både hvad angår udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Således sammenholdes udgiftsniveauet på et givent område med udgiftsniveauet i en sammenligningsgruppe bestående af kommuner med samme rammevilkår. Analogt til ECO s egne tal er der også medtaget tal for regionen og for hele landet. Sammenligningsgrupperne varierer fra område til område. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til IT IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning er centraliseret under IT-staben. Målet er bl.a. at synliggøre prisen på at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det betyder, at alle Pc erne er blevet overført til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring (teknologisikringspuljen), sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser finansierer aftaleholderen både pc ens pris samt indbetaler til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN-nummer. Andel til teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Der regnes som udgangspunkt med en 4-årig udskiftningscyklus. I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. Tjenestemandsforsikringer og -pensioner Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. Udgifterne til tjenestemandspensioner budgetteres på en central konto. Ved ophør af tjenestemandsstilling vil der ske en regulering af budgettet til tjenestemandsforsikringer hos aftaleholderen i forhold til ændringen i pensionsforholdene. Såfremt en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat, reduceres budgettet hos aftaleholderen, svarende til forskellen mellem udgiften til tjenestemandsforsikring og pensionsbidrag til den overenskomstansatte. Forskellen i udgiften flyttes til konto for tjenestemandspensioner, uanset om der er tale om en almindelig fratrædelse eller om pensionering. Det modsatte vil gøre sig gældende i de få situationer, hvor der er ansat tjenestemænd, fx lærere, hvor staten betaler hele pensionen. Her vil aftaleholder få tilført et beløb, svarende til den merudgift til pension, som en nyansættelse vil medføre. Såfremt en tjenestemandsstilling nedlægges, flyttes hele budgettet til tjenestemandsforsikringen over til tjenestemandspensioner. Ovenstående vil betyde, at de mindreudgifter, der vil være til tjenestemandsforsikringer hos aftaleholderne, vil overgå som medfinansiering af udgifterne til tjenestemandspensionerne. 2-11

12 Vanskeligt styrbare udgifter Ved vanskeligt styrbare udgifter forstås udgifter, hvor det kun i begrænset omfang er muligt at påvirke udgifterne. Fx inden for områder, hvor en ydelse er omfattet af et retskrav eller hvor udgifterne er meget konjunkturafhængige. Derudover er der medtaget områder, hvor der er aftalt nogle faste tildelingskriterier/reguleringsmekanismer i fm. en ændring i aktiviteten. Fx inden for dagpasningsområdet. De vanskeligt styrbare udgifter vil blive defineret nærmere i de enkelte aftaler. Det er - med en enkelt undtagelse - aftaleholdere inden for social- og arbejdsmarkedsområdet samt fagsekretariater der er omfattet. Herudover er budgettet til specialtandplejen (under tandplejen) defineret som et vanskeligt styrbart område. Oversigt over vanskeligt styrbare udgifter fordelt på funktionsniveau og område Fkt. Område Fkt. Område Vintertjeneste Høreapparater (gr. 004) Undervisning, ml.kommunale bet.(gr. 800) Biler/synshjælpemidler/boligindretning (gr. 001, 002, 007, 010, 092, 093) SFO forældrebet., søskenderab., fripladser Arm- og benproteser (gr. 003) og ml. kom. Bet. (gr. 002/003/092) Bidrag til statslige og private skoler Biler/synshjælpemidler/boligindretning (gr. 001, 002, 007, 010, 092, 093) Bidrag til efter-/ungdomskostskoler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Specialpæd. bistand, voksne Ortopædiske Hjælpemidler (gr. 005) Statsbidrag, produktionsskoler Inkontinenshjælpemidler (gr. 006) Stationær og ambulant psykiatri Andre hjælpemidler (gr. 007) Aktivitetsbestemte sundhedsudg Specialrådgivning for småbørn Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Behandling af stofmisbrugere Den specialiserede tandpleje (gr. 021) Ml. kom. Bet., botilbud og kvindekrisecentre Plejetakst for færdigbehandlede patienter, hospice og patiensklagenævn Behandling af stofmisbrugere Begravelseshjælp (gr. 004) Kontaktperson- og ledsagerordning Befordringsgodtgørelse (gr. 005) Introduktionsprogram Supplerende hjælp (gr. 021) Introduktionsydelse Fripladser og søskendetilskud (gr. 006/17) Personlige tillæg Tilskud til privat pasning (gr. 018) Førtidspensioner, 50 pct. refusion Tilskud til børnepasningsorlov (gr. 018) Førtidspensioner, 35 pct. refusion Pulje til vippenormering (gr. 019) Førtidspensioner, 35 pct. refusion Mellemkommunale bet. (gr. 800) Sygedagpenge Forældrebet. mv., dagpleje (gr. 002/092) Kontante ydelser til sociale formål Forældrebet. mv børnehaver (gr. 002/092) Kontanthjælp Forældrebet. mv., integr. inst. (gr. 002) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Forældrebetaling, klubber (gr. 092) Boligydelse til pensionister Plejefamilier og opholdssteder, hand. børn Boligsikring Forebyggende indsatser, hand. børn Revalidering Døgninstitutioner, handicappede børn Løntilskud til personer i fleksjob Tilskud til personlige hjælpere Servicejob Afløsning og aflastning til pers. i eget hjem Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger De enkelte aftaleholdere, får som udgangspunkt reguleret deres budgetter, inden for de vanskeligt styrbare områder, i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning. Områderne er således ikke omfattet af den traditionelle overførselsadgang, på tværs af budgetområder og mellem årene. De vanskeligt styrbare udgifter udgør i alt 718,405 mio. kr. i budgetforslag 2010, svarende til 28,0 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Heraf udgør overførsler og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet 571,773 mio. kr. eller 22,3 pct. Det har været den grundlæggende antagelse, at merudgifter inden for de vanskeligt styrbare udgiftsområder vil kunne finansieres af tilsvarende mindreudgifter inden for andre af de vanskeligt styrbare områder. Dette har også været delvist tilfældet. Desuagtet vil der frem til 2. behandlingen blive arbejdet på, at reducere omfanget af vanskeligt styrbare udgifter. Bl.a. inden for det specialiserede socialområde. 2-12

13 Ny færge til ruten Faaborg-Avernakø-Lyø Siden 2007 har der været fremlagt anlægsønske til ny færge samt færgelejer til en samlet udgift på ca. 65 mio. kr. (2009-priser). Kommunalbestyrelsen har i 2008 sendt ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et tilskud til anlægget, svarende til ca. 50 % af udgiften, idet kommunen er af den opfattelse, at færgefart også bør være en statslig opgave. Faaborg-Midtfyn Kommune har efterfølgende fået tilsagn om et samlet tilskud på 11 mio. kr. (2009-priser). Det er ikke lykkedes at få tilsagn om yderligere statslig medfinansiering via finansloven. Der er søgt om yderligere tilskud i 2009, hvor statens pulje er forhøjet. Der er i ansøgningen søgt om den maksimale tilskudsandel som anført til 50 pct. Spørgsmålet omkring anskaffelse af ny færge samt færgelejer vil blive taget op, når der foreligger en nærmere afklaring omkring yderligere finansieringsmuligheder. Bevillingsregler Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen (jf. 40 i den kommunale styrelseslov). Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder herunder økonomiske rammer der er gældende for hver enkelt aftaleholder. Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Omplaceringer Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign. Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer inden for følgende områder: Barselspuljen IT og IP-telefoni puljen Forsikringspuljer Direktionens udviklingspulje Puljer til trepartsinitiativer Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet Tjenestemandsforsikringer Puljer vedr. flex- og skånejob Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge Budgetoverførsel Der er som udgangspunkt overførselsadgang for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. De nærmere regler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse Central styring. En del af aftalerne indeholder vanskeligt styrbare områder hvor der ikke er overførselsadgang til efterfølgende år. Det fremgår af den enkelte aftale, såfremt der ikke er overførselsadgang. 2-13

14 Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevillingssag. 2-14

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Hermed fremlægges basisbudget for budget 2015 og overslagsår til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 18. og 19. august 2014. Basisbudgettet er udtryk for en videreførelse af den

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 har budt på mange udfordringer. Udarbejdelsen af budget 2009 tog vanen tro afsæt i det foregående års budget. Nærmere bestemt i det der med et økonomifagligt

Læs mere

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag

1. behandling af budget 2018 og overslagsårene Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag 1. behandling af budget og overslagsårene 2019-2021 Bilag 1.1: Generelle bemærkninger til budgetforslag - 2021 Økonomiudvalget den 04.09.2017 1 Generelle bemærkninger Indledning Budgetforslaget blev drøftet

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år 1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere