Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels Karlsen, Carina Kristensen Berth Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Anlæg for Social- og Sundhedsudvalget Mulighedskatalog Social- og Sundhedsudvalget Nye vedtægter for Bruger- og pårørenderåd Sundhedsstyrelsens plejetilsyn i Højstruphave Kvalitetsstandarder 2015 for genoptræning, vedligeholdende træning og hjælpemidler Udbud - kørsel pensionister Udbud af hjemmehjælp fra private leverandører Godkendelse af social rammeaftale - styringsaftale Udviklingsstrategi til Rammeaftale Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

4 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 15/4978 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på kr. inden for Social- og Sundhedsudvalget. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på kr. Merudgifterne kan hovedsagelig forklares med følgende: Der forventes mindreudgifter på kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet svarende til Vallensbæk kommunes andel af midtvejsreguleringen på dette område. Der forventes en samlet merudgift på kr. som hovedsageligt skyldes merudgifter til opholdssteder for børn og unge på kr. og mindreudgifter vedrørende familiepleje på kr. Der forventes desuden mindreudgifter på kr. til forebyggelsesområdet. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser samlede merudgifter på kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

5 Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr SSU - tillægsbevilling 44110/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

6 3. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 15/4979 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og resultatløn at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og resultatløn at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov vedrørende ændret personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende ændret personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk samt central refusionsordning at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg vedrørende varmetillæg at godkende tillægsbevilling på kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen. De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af tillidsrepræsentanttillæg, resultatløn, samt ændret personaleafregning mellem Ishøj og Vallensbæk, der finansieres af forventet merindtægter for central refusionsordning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

7 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr SSU - omplaceringer 44109/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

8 4. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Anlæg for Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 15/4980 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Indkøb indstiller godkende budgetopfølgningen Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne under Social- og Sundhedsudvalget. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienteret driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr SSU - anlæg 44108/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

9 5. Mulighedskatalog Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 15/5103 Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget får forelagt Mulighedskataloget til budget på Socialog Sundhedsudvalgets område. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Økonomi og Indkøb indstiller, at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces at Social- og Sundhedsudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Budgetproceduren for budget blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. februar På nuværende tidspunkt i budgetprocessen er der indarbejdet tekniske korrektioner på Social- og Sundhedsudvalgets område svarende til kr., som ikke har krævet en særskilt politisk stillingtagen, men alene er udtryk for korrektioner i forhold til eksempelvis demografi og et uændret serviceniveau. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet er p.t. ikke indarbejdet på grund af en forsinket proces omkring økonomiaftalen, men vil være indarbejdet til 1. behandlingen af budget Mulighedskataloget indeholder forslag svarende til kr. i 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Økonomiudvalget igangsatte budgetprocessen på et opstartsmøde d. 17. marts 2015, hvor kommunens overordnede økonomiske situation og befolkningsprognosen blev drøftet. På mødet d. 21. april 2015 har medlemmerne af Økonomiudvalget fået en opdateret status på den økonomiske situation samt en orientering om forudsætningerne for budget Den 21. april blev der desuden afholdt et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene, hvor de overordnede forudsætninger og perspektiver for budget 2016 blev præsenteret. På grund af folketingsvalget har det ikke været muligt at give en status på resultatet af kommuneøkonomiaftalen for 2016 inden sommerferien. Forhandlingsresultatet vil i stedet indgå i orienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen d. 1. september For at sikre fokus på brugerinddragelsen og for at understøtte processen med udarbejdelse af forslag til Mulighedskataloget blev alle ledere den 6. marts 2015 orienteret om deres rolle i forhold til brugerbestyrelser, medarbejdere og som ledere. Hver leder skulle indhente forslag fra følgende tre grupper: Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

10 Fra brugerbestyrelsen / råd. Fra medarbejdere og MED-udvalgene. Fra ledelsen selv. Lederne har således været med til at facilitere processen omkring udarbejdelse og indhentning af forslag til Mulighedskataloget og Mulighedskataloget indeholder dermed forslag fra de forskellige grupper nævnt ovenfor. Det skal bemærkes, at chefforum forinden den politiske behandling har gennemgået forslagene og at enkelte forslag er sendt tilbage til lederne med oplysning om, at forslaget f.eks. er af en sådan størrelse, at det skal holdes inden for den eksisterende budgetramme. Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget. Den 17. september 2015 efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget holdes endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MEDudvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden igangsættes. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 23. september 2015 kl 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget d. 29. september Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben SSU Mulighedskatalog /15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

11 6. Nye vedtægter for Bruger- og pårørenderåd Sagsnr.: 10/10085 Beslutningstema Nye vedtægter for Bruger- og pårørenderåd. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at det bliver drøftet og besluttet, om der udover et råd i Rønnebo - skal være et eller to Bruger- og pårørenderåd i Højstruphave at de forslåede nye vedtægter for Bruger- og pårørenderåd bliver godkendt under hensyntagen til beslutningen om antal af Bruger- og pårørenderåd Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales, med den bemærkning at der skal være et råd i Rønnebo og et råd i Højstruphave de nye vedtægter bliver godkendt de nye vedtægter bliver evalueret efter et år. Sagsfremstilling Siden 2010 har det været frivilligt for kommunerne at etablere et Bruger- og pårørenderåd, og Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2011 at etablere et samlet Bruger- og pårørenderåd for kommunens fire plejeenheder i Højstruphave (tre enheder) og Rønnebo (en enhed). Det har siden opstarten været vanskeligt at rekruttere pårørende til rådet, som kun i en kort periode har været fuldtalligt (to pårørenderepræsentanter fra hver enhed). Herudover har de enkelte pårørenderepræsentanter naturligt mest viden om og er mest interesseret i den enhed, de selv repræsenterer. Der er derfor i efteråret 2014 forsøgsvis afholdt pårørendemøder i enkelte enheder på Højstruphave, hvilket var en positiv oplevelse for de deltagende medarbejdere, brugere og pårørende. På den baggrund er det opfattelsen, at personalets samarbejde med beboere og pårørende bliver understøttet bedst muligt ved at det løbende samarbejde foregår så lokalt som muligt. Samarbejdet skal have fokus på beboernes trivsel, aktiviteter og arrangementer for beboere/pårørende i det enkelte område, hvilket periodevis kan variere meget fra enhed til enhed. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet, at en eventuel ændring af Bruger- og pårørenderåd skulle drøftes yderligere blandt rådets brugere og pårørende samt ældrerådet. På baggrund af diverse drøftelser har forvaltningen udarbejdet et forslag til nye vedtægter for Bruger- og pårørenderåd i Vallensbæk Kommune. De centrale ændringer i de nye vedtægter i forhold til de nuværende er følgende: Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

12 Antallet af Bruger- og pårørenderåd følger ledelsesområderne og vil derfor være tre (Rønnebo, stuen på Højstruphave og 1./2. sal på Højstruphave). Hvert råd består af op til syv medlemmer (fem beboere/pårørende, en medarbejder og en teamleder) Ældreråd, politikere og forvaltning er ikke tilknyttet de enkelte råd. Der afholdes et årsmøde i juni, hvor budgetforslag fremlægges af administrator og hvor hvert råd fremlægger en årsberetning. På årsmødet inviteres ældre- og handicapråd, Social- og Sundhedsudvalget samt forvaltningen. Forslaget til nye vedtægter er sendt i høring i Ældrerådet, i Bruger- og pårørenderådet samt beboere og pårørende i Rønnebo. Essensen af høringssvarene er: Ældrerådet anbefaler, at der fremover findes 2 råd, et i Højstruphave og et i Rønnebo. Udover dette er Ældrerådet tilfreds med at blive holdt orienteret via referater fra møderne og tilfreds med at blive inviteret med til årsmøderne. Bruger- og pårørenderådet anbefaler, at der fremover skal være i alt to råd, et i Højstruphave og et i Rønnebo. Rådet ønsker som minimum, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget og teamlederne deltager i den vanlige møderække. Endvidere finder rådet ingen grund til at Handicaprådet skal deltage i årsmødet. Kun en enkelt pårørende i Rønnebo har benyttet sig af muligheden for høringssvar. Pågældende mener, at det er en god idé med et selvstændigt Bruger- og pårørenderåd i Rønnebo, men udtrykte samtidig bekymring for, at det vil blive svært at rekruttere medlemmer til rådet. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Vedtægter bruger- og pårørenderåd - udkast til SSU-møde /15 2 Åben Ældreråd høringssvar 42434/15 3 Åben Bruger- og pårørenderåd høringssvar 44351/15 4 Åben Høringssvar Rønnebo 44318/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

13 7. Sundhedsstyrelsens plejetilsyn i Højstruphave 2015 Sagsnr.: 15/4336 Beslutningstema Sundhedsstyrelsens plejetilsyn i Højstruphave Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at orientering om tilsynsrapport for Højstruphave med tilhørende handleplan bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har udført det årlige plejetilsyn i Højstruphave den 26. marts Konklusionen på tilsynet var, at Højstruphave ikke vil være omfattet af tilsyn i Det skyldes, at tilsynet har vurderet, at Højstruphave lever op til kravene i en sådan grad, at et årligt tilsyn ikke er nødvendigt. I 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem kan undlades det næstfølgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Sundhedsstyrelsens skøn ikke har patientmæssige konsekvenser. Ved konstatering af fejl og mangler, der skønnes at være uden patientmæssige konsekvenser, skal der desuden indsendes en handleplan til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Ved plejetilsynet blev der fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ledelse og personale har arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Der er stadig behov for en fokuseret indsats på indhold og dokumentation på følgende områder, og Sundhedsstyrelsen stiller følgende krav: Der foreligger en aktuel oversigt over patientens sygdomme og handicap, som er af betydning for pleje og behandling Det fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme Aktuel pleje og behandling er beskrevet for alle patienternes sundhedsproblemer Opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet De sygeplejefaglige optegnelser føres overskueligt og systematisk Det skal fremgå, i hvilket omfang patienten er i stand til at give et habilt samtykke til behandling/varetagelse af sine helbredsmæssige interesser. Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

14 Ledelsen har udarbejdet en handleplan for de nævnte områder, som Sundhedsstyrelsen har stillet krav om at få rettet op på. Handleplanen er efterfølgende godkendt af Sundhedsstyrelsen. Rapporten og handleplanen er sendt i høring i Ældrerådet og i Bruger- og pårørenderådet. Ældrerådets høringssvar omhandler primært en bekymring for Sundhedsstyrelsens fokus på den skriftlige dokumentation i stedet for fokus på beboernes fysiske, praktiske og mentale forhold. Ældrerådet mener, at personalet gør deres yderste for at nå beboerne på trods af dokumentationen. Ældrerådet vurderer endvidere, at handleplanen ser fornuftig ud og tager den derfor til efterretning. Formanden for Bruger- og pårørenderådet har meddelt, at rådet tilslutter sig Ældrerådets svar. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Tilsynsrapporten bliver lagt på kommunes hjemmeside. Retsgrundlag Sundhedslovens 219. Bilag: 1 Åben Tilsynsrapport 2015 Højstruphave 38090/15 2 Åben Handleplan 38092/15 3 Åben Ældrerådets høringssvar 42278/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

15 8. Kvalitetsstandarder 2015 for genoptræning, vedligeholdende træning og hjælpemidler Sagsnr.: 15/2306 Beslutningstema Godkendelse af kvalitetsstandarder for hjælpemidler, genoptræning og vedligeholdende træning Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Sundheds- og Ældrecenter i Ishøj Kommune indstiller, at kvalitetsstandarderne bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales med den bemærkning at der i bilag 4, kvalitetsstandard for vedligeholdende træning, udgår afsnittet Valg af leverandør. Sagsfremstilling Sundheds- og Ældrecenter i Ishøj Kommune har fremsendt kvalitetsstandarder for hjælpemiddelområdet, genoptræning og vedligeholdende træning for 2015 til godkendelse. Hjælpemiddelområdet (herunder også standard for boligændringer) Kvalitetsstandarden for hjælpemiddelområdet og boligændringer er uændret i forhold til den nuværende kvalitetsstandard. Genoptræning og vedligeholdende træning Der er i kvalitetsstandarden for genoptræning ingen ændringer i forhold til den nuværende standard. Høring Udkastet til kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet. Ældrerådet tilslutter sig generelt indholdet, men mener, at en svartid på op til 14 dage i forhold til hjælpemidler kan være lang tid for borgeren at vente. Handicaprådet mener bl.a., at man ikke på forhånd kan fastlægge det maksimale antal gange om ugen, som borgerne kan modtage vedligeholdende træning og at de bevilgende medarbejdere også bør omfatte en hørekonsulent. Forvaltningens bemærkninger Center for Sundhed og Forebyggelse (CSF) i Vallensbæk Kommune anbefaler, at kvalitetsstandarderne for 2015 bliver godkendt. CSF anbefaler desuden, at de fremtidige kvalitetsstandarder for genoptræning og hjælpemidler bliver fremlagt ultimo året med ikrafttræden 1. januar næstfølgende år. Endelig anbefaler CSF, at der i forbindelse med udarbejdelse af de tilsvarende standarder for kommende år bliver lagt særlig vægt på begrundet fastsættelse af tidsfrister for svar på ansøgninger og igangsættelse af træning Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

16 og hvor det måtte være relevant formuleringer, der tydeliggør opgave- og ansvarsfordeling for begge kommuners involverede medarbejdere. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, 88, 112, 113 og 116. Bilag: 1 Åben Kvalitetsstandard hjælpemidler 28131/15 2 Åben Kvalitetsstandard genoptræning 28129/15 3 Åben Kvalitetsstandard boligændringer 28130/15 4 Åben Kvalitetsstandard vedligeholdende træning 28128/15 5 Åben Høringssvar fra Handicaprådet 42908/15 6 Åben Høringssvar fra Ældrerådet 42340/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

17 9. Udbud - kørsel pensionister Sagsnr.: 14/6689 Beslutningstema Det samlede udbudsmateriale for kørsel til og fra Seniorhuset, Daghjemmet og Aktivitetscentret sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at det samlede udbudsmateriale bliver sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Sagsfremstilling Colum-bus a/s har siden 1. juli 2006 kørt kommunens pensionister til og fra Seniorhuset, Daghjemmet og Aktivitetscentret. Colum-bus a/s fusionerede i foråret 2014 med Handicap Befordring A/S. Nuværende kontrakt med firmaet udløber med udgangen af i år. Inden udbuddet bliver sat i gang, skal Social- og Sundhedsudvalget godkende det samlede udbudsmateriale. Center for Sundhed og Forebyggelse har udarbejdet vedlagte udbudsmateriale, herunder forslag til ny kvalitetsstandard, der er udtryk for kommunens ønske om serviceniveau og sikkerhed før, under og efter kørslen. Standarden er mere beskrivende end den tidligere standard. Kvalitetsstandarden indeholder: Krav til leverandøren, herunder krav om køre- og ventetid, fleksibilitet, kapacitet af nødvendigt udstyr af fysisk handicappede borgere, datasikkerhed, bestilling af kørsel mv. Krav til chaufførerne, herunder omgang med brugerne, nænsom kørsel, uddannelse, straffeattest, beherskelse af dansk, legitimation, tavshedspligt mv. Krav til materiel og til fastspænding, herunder lovgivningsmæssige krav, lifte, klimaanlæg, seler til fastspænding mv. Herudover indeholder udbudsmaterialet bl. a. udvælgelseskriterier og arbejdsklausuler og sociale klausuler. Forvaltningen anbefaler, at leverandøren bliver valgt på baggrund af pris og forudsat, at leverandøren lever op til de krav, der er opstillet i kvalitetsstandarden og det øvrige materiale. Efter høringen vil det samlede udbudsmateriale blive forelagt til politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

18 Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Udbudsmateriale Kørsel 44502/15 2 Åben Kvalitetsstandard for kørsel /15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

19 10. Udbud af hjemmehjælp fra private leverandører Sagsnr.: 14/8962 Beslutningstema Godkendelse af det samlede udbudsmateriale i forbindelse med valg af private leverandører af hjemmehjælp. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at det samlede udbudsmateriale i forbindelse med valg af private leverandører af hjemmehjælp bliver godkendt Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales med den bemærkning, at i bilag 1 side 8, Personalets kvalifikationer ændres 2. dot til: Personalet skal besidde gode kommunikative færdigheder, herunder beherske dansk i skrift og tale, så han/hun kan vejlede borgeren i dagligdagen. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget godkendte 4. november 2014, at Center for Sundhed og Forebyggelse kunne gennemføre et udbud, hvor der fremover kun vil være to private leverandører ud over den kommunale hjemmepleje. Der bliver lavet en udbudsrunde, hvor ca. 4-5 konsoliderede virksomheder bliver inviteret til at byde på opgaven. Tilbudsgiveren skal i sit tilbud tage stilling til og beskrive, hvordan tilbudsgiveren vil løse den udbudte opgave, der er beskrevet i en såkaldt kravsspecifikation, der indeholder følgende oplysninger: De udbudte hjemmehjælpsydelser og sygeplejeydelser Visitation, re-visitation og opfølgning Skift af leverandør Generelle krav til leverandøren Leveringstid og telefontid Beredskab og erstatningshjælp Arbejdets tilrettelæggelse Særligt vedr. arbejdsmiljø Uddannelsesmæssige krav Uniform, straffeattest og tavshedspligt Anvendelse af kommunens omsorgssystem, KMD Care Kravsspecifikationen er godkendt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 4. juni 2015 og har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Essensen af høringssvarene er følgende: Ældrerådet tilslutter sig oplægget, men er dog lidt bekymret for at der bruges for mange ressourcer på dokumentation. Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

20 Handicaprådet finder det ikke hensigtsmæssigt, at borgeren ikke oplyses om omfanget af den tildelte tid og foreslår endvidere, at det tydeliggøres at der skal være færrest mulige skift af medarbejdere. Udover dette foreslår rådet, at etablering af et kvalitetsstyringssystem stilles som krav til leverandøren. Ud over kravsspecifikationen har Center for Sundhed og Forebyggelse udarbejdet udkast til budopfordring indeholdende betingelser for budafgivelse. Her fremgår det bl.a., at tildelingen af opgaven vil ske på baggrund af den tilbudte pris, tilbudsgiverens besvarelse af udbudsmaterialet, kvalitet, lokalt kendskab og stabilitet i leveringen samt den dialogbaserede forhandling. De enkelte kriterier er ikke vægtet, og der vil således i udvælgelsesprocessen være tale om, et forvaltningen foretager en samlet vurdering af tilbuddene inden for de opstillede kriterier. Der er i betingelserne for budafgivelse derudover et krav om, at de to valgte leverandører tilbyder samme pris. Dette indebærer, at den af de to valgte leverandører der har tilbudt den laveste pris, får tildelt kontrakten samtidig med den af de to valgte leverandører med den højeste pris, skal indvilge i at tilbyde ydelsen til samme pris som den laveste for at få tildelt kontrakten. Desuden indeholder betingelserne for budafgivelse krav om, at der redegøres for både arbejdsklausuler og sociale klausuler, som firmaet skal redegøre for ved afgivelse af tilbud. Arbejdsklausulen skal sikre gode vilkår for leverandørens og eventuelle underleverandørers medarbejdere, mens de sociale klausuler skal sikre, at leverandøren påtager sig et socialt ansvar, lever op til egne muligheder for at etablere praktikpladser og har formuleret personalepolitikker om fastholdelse af medarbejdere. Efter godkendelse af det samlede udbudsmateriale vil Center for Sundhed og Forebyggelse og Center for Økonomi og Indkøb gennemføre udbuddet og indgå kontrakt med de to valgte leverandører. De valgte leverandører forventes at kunne begynde arbejdet primo Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den forventede besparelse som følge af, at udbuddet medfører en lavere timepris end den nuværende, er indregnet i budgettet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Udkast til kravsspecifikation 28260/15 2 Åben Udkast Budopfordring hjemmehjælp 44415/15 3 Åben Udkast kontrakt 44414/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

21 4 Åben Ældrerådets høringssvar 42351/15 5 Åben Handicaprådets høringssvar 42878/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

22 11. Godkendelse af social rammeaftale - styringsaftale 2016 Sagsnr.: 15/5026 Beslutningstema Rammeaftalen for 2016 for det specialiserede voksenområde er udarbejdet af KKR Hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Styringsaftalen bliver fremlagt til godkendelse. Udviklingsstrategien bliver præsenteret i en selvstændig sag på samme møde. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Borger- og Socialservice, Ishøj indstiller at udkast til styringsaftale 2016 for det specialiserede voksenområde bliver godkendt Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Styringsaftalen i Rammeaftale Kommunernes frist for behandling af Styringsaftalen er den 1. oktober Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud. Nedenstående er en kort sammenfatning. Takstudvikling Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale Aftale om takstudvikling er, at priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen, som skønnet af KL, fratrukket en procent i forhold til prisniveauet i Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

23 Fra 2014 til 2015 faldt taksterne i gennemsnit for tilbud i Ishøj/Vallensbæk med 1,5 % pr. plads, hvorfor Ishøj og Vallensbæk forventer at leve op til målsætningen om et fald på en procent fra 2014 til Der er også indgået en aftale om reduktion af overheadprocent. Der arbejdes på, at overheadprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af Styrings- og udviklingstiltag for 2016 KKR Hovedstaden opfordrer til fortsat at fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og systematisk at arbejde med følgende områder: At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse. At der er fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne i myndighedsenheden At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi. At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere på driftsherresiden. Vedhæftet er udkast til styringsaftale Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Bilag til styringsaftalen - Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale /15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

24 12. Udviklingsstrategi til Rammeaftale 2016 Sagsnr.: 15/5035 Beslutningstema Rammeaftalen for 2016 for det specialiserede voksenområde er udarbejdet af KKR hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien bliver fremlagt til godkendelse. Styringsaftalen bliver præsenteret i en selvstændig sag på samme møde. Indstilling Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Borger- og Socialservice, Ishøj indstiller at udkast til Udviklingsstrategi 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning bliver godkendt Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Sagsfremstilling Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen er opdelt i to dele en udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien i Rammeaftale Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 konkluderer, at der ikke i 2016 er behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til de pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi: 1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre. Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

25 2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD. 3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene. 4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres. Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016 KKR s selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende: Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området. Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Ministeren har modsat tidligere år valgt ikke at komme med et særligt tema i forbindelse med Udviklingsstrategi Udviklingstendenser Endelig er der i Udviklingsstrategien beskrevet en række udviklingstendenser, som motiverer behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde. kommunernes hjemtagningsstrategier med fokus på lokale løsninger mindre indgribende indsatser samt inklusion ændret efterspørgsel og forventninger om øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud øget fokus på effekt og dokumentation den faglige og teknologiske udvikling en fortsat stram økonomisk ramme Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene. KKR Hovedstadens opsummering af konklusioner og fokusområder er vedlagt som bilag. Selve Udviklingsstrategien samt tilhørende 6 bilag kan rekvireres hos administrationen. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

26 Bilag: 1 Åben Bilag til Udviklingsstrategien - Opsummering af konklusioner og fokusområder_udviklingsstrategi 2016.pdf 43470/15 Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

27 13. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Meddelelser fra formanden Orientering om temaer på de kommende møder i udvalget. Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

28 Underskriftsside Anette Eriksen Morten Schou Jørgensen Arne Petersen Niels Karlsen Carina Kristensen Berth Social- og Sundhedsudvalget, 25. august

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 26. august 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018

Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Bilag 6 Styringsaftale i Rammeaftale 2018 Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Indhold Indledning... 3 Samarbejdsmodel om

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016

Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Referat Regionalt Dialogforum 1. juni 2016 Deltagere Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Mitzi Reinau, Danske Handicaporganisationer Jens Barfoed,

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:30 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 22.september 2011 Handicaprådet i torsdag d. 22.september Bornholms Regionskommune 2011 kl. 15.00 Mødelokale A Ullasvej 23, Rønne REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22.september 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om " husleje sag" 1. 35 Evaluering af "den gode praksis" 1

33 Ledsagelse og støtte under ferieophold 1. 34 Orientering om  husleje sag 1. 35 Evaluering af den gode praksis 1 Handicaprådet Referat Møde 21. oktober 2015 kl. 16:00 i HOPS Tilstede: Steen Jakobsen, Lene Houe, Palle Lykke Ravn Gert Lund, Mona Rask, John Børsting, Lene Rysgaard Lene Hornstrup. Afbud: Tine Hammer,

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan.

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan. Bøgelunden Sophie Magdelenesvej 12 3460 Birkerød Att: Signe Tronier Psykiatri og Handicap Administration Stationsvej 36 3460 Birkerød psykiatrioghandicap@ruder sdal.dk www.rudersdal.dk Sundhedsfagligt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat Af møde i Handicaprådet den 22. august 2012 Mødecenter A, Lokale 3 Kl. 18.00 20.00 i Mødecenter A Lokale 3

Referat Af møde i Handicaprådet den 22. august 2012 Mødecenter A, Lokale 3 Kl. 18.00 20.00 i Mødecenter A Lokale 3 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Support & Udvikling Dato: 23. august 2012 Tlf. dir.: 4477 3104 E-mail: mbl@balk.dk Kontakt: Majbritt Larsen Sagsnr: 2011-28125 Dok.nr: 2012-148810 Referat Af møde i Handicaprådet

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Bemærk! Mødet afholdes i mødelokalet ved Spisestedet Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk. Mødelokale: Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Kvalitetsstandarder 2015 Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet Ældrerådet anbefaler, at der under overskriften serviceniveau i kvalitetsstandarden for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere