Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design"

Transkript

1 Bilag 1: City of Educational Change and Learning Design Om Sønderborg har indby ggere. Hovedbyen Sønderborg er et knudepunkt for et tæt netværk af mindre byer og landsbyer i én af Danmarks smukkeste egne. Vi har i alt 16 folkeskoler og 1 specialskole. Det samlede elevtal er ca Det samlede antal medarbejdere på skolerne er godt 800. Sønderborg er en science-kommune. Vi er optaget af, hvordan teknologi og naturvidenskab kan bruges til at skabe et bedre liv. En stor del af vores virksomheder er i fuld gang med at udvikle ny teknologi til grøn energi. Mange rejser hertil for at se, hvordan vi som borgere, institutioner og virksomheder i fællesskab omstiller os til en bæredygtig, CO2 neutral fremtid koordineret gennem Sønderborgs Project Zero. Et projekt som er på Bill Clintons Climate Positive list. Det præger kommunens folkeskoler: Eleverne i får særlige oplevelser indenfor de naturvidenskabelige fag. I Sønderborg er der udviklet en særlig grøn læseplan og i 2009 etableret et House of Science for lærere og elever i et samarbejde med 5 ungdomsuddannelsesinstitutioner, lokale virksomheder, Projekt Zero, Sønderborg Forsy ning samt Universe, den lokale naturvidenskabelige sciencepark. Universe har udviklet det forskningsbaserede fremtidens undervisningsfacilitet FUF og byens forsyningsvirksomhed har inspireret heraf etableret klasselokaler på genbrugspladser og ved spildevandsanlæg. Sønderborg indgår desuden i det regionale samarbejde Science Region. Allerede fra børnehaven lærer børnene at færdes i en verden med mange sprog og kulturer. Det er nemlig hverdagen på områdets globale virksomheder, og det præger byen, at det lokale universitet er det mest internationale indenfor SDU. Samtidig er Sønderborg et område med en særlig kulturel historie som grænselandsregion. Der er opdy rket en særlig international kompetence og kulturel opmærksomhed. Tysk er et kendt sprog her, men en tur ned af hovedgaden byder også på ly den af kinesisk, spansk, engelsk og fransk. Derfor blev Global House dannet i 2013 som et fagligt samlingspunkt for elever og sproglærere. Hvor der før var krig og fjendskab har Sønderjylland udviklet sig til en model for fredelig sameksistens, der inspirerer hele verden. Børnene er opdraget i denne tradition. Her ved porten til Europa gør vi alt, hvad vi kan for at styrke børn og unge til at begå sig i den globale verden. Byen m ed de 5 videnshuse I er det besluttet at bygge på denne stærke tradition for både naturvidenskab samt sprog og kulturelt udsyn. Vi har erfaret, hvordan House of Science og nu også Global House samler alle områdets interessenter fra forskning, virksomheder og uddannelsesinstitutioner og danner faglige fy rtårne som inspirerer både kommunens elever, men bestemt også dens undervisere indenfor henholdsvis naturfag og sprog og kultur. Med den nye folkeskolereform og med arbejdet med denne ansøgning har vi besluttet at by gge langt mere konkret på denne styrkeposition og udby gge den, som den centrale organisering af de store forandringer af kommunens hele skolevæsen, som skal ske de kommende år. I et samarbejde med UC Sy d og en meget lang række lokale aktører har vi besluttet at videreudvikle modellen med videnshuse, som centrum for højspecialiseret viden og didaktisk kunnen til gavn for både lærer e og elever. Vi har erfaring for, at et videnshus skaber en konkret og enkel adgang til netværk for vidensudvikling. Vi vurderer derfor at det vil stimulere og fastholde en læringskultur blandt skolens personale, som fortsætter også efter de kommende års intensive opkvalificering og kompetenceudvikling. Frem mod 2017 ønsker vi dels af forfine de to huse vi har, dels at videreudvikle modellen med y derligere 3 huse. Da vi nu er begyndt med en engelsksproget navngivning, som er begrundet i det brede samarbejde med byens internationale projekter og globale virksomheder, fortsætter vi ad det spor. De kommende huse hedder derfor: - House of Art - House of Health - House of Citizenship Tilsammen bliver det til en vidensby. Vi har døbt forandringen: City of Educational Change and Learning Design. Se model 1. Den udtrykker visionen om at Sønderborg bruger folkeskolereformen som en anledning 1

2 til at forandre hele måden vi forstår læring og undervisning på. Vi vil være en af landets fremmeste byer for læring. Hos os skal eleverne møde den mest engagerende og fagligt velfunderede undervisning. Vi tror på at hvis vi stimulerer den enkelte lærers glæde og engagement i sit fag, så smitter det af på undervisningen og bliver eksemplarisk for den enkelte elevs egen appetit på læring og senere lyst til at specialisere sig. Model 1: Byen med videnshusene: City of Educational Change and Learning Design De 5 videnshuse samler egnens kompetencer og skaber et partnerskab om ambitionen om at udvikle hele Sønderborg til en kommune med det højst mulige faglige og didaktiske niveau blandt undervisere, samt optimale rammer for formelle og uformelle læringsmiljøer for alle børn. By ens huse opføres ud fra 10 principper: 1. Husene bygger på s strategi Det hele menneske, 9 strategier fra 0-25 år, senest revideret i Husene understøtter s forarbejde til Folkeskolereformen Fremtidens skole med den særlige pointering af kontinuerlig efter-videreuddannelse: Dy gtige undervisere er grundlaget for elevernes læring og glæde ved at lære livet igennem. 3. Husene trækker på et fælles didaktisk grundlag. 4. Husene bygger på en struktureret indsats for inklusion og talentudvikling. 5. Hvert hus arbejder inden for rammerne af en læseplan, som udvikles specifikt til videnskly ngen. 6. Husene har som mål at højne faglighed ved at udvide og åbne læringsrum formelle som uformelle i et samarbejde med erhvervsliv, institutioner, foreninger mv. 7. Hvert hus er centrum for netværksdannelse af vejledere og undervisere inden for husets faglige discipliner og didaktiske specialer. 8. Husene har en kommunal med- eller helfinansiering og er dermed en aktiv politisk prioritet 9. Husene styrker og bygger på en beskrivelse af fødekæden fra folkeskole til ungdomsuddannelse og job. 10. Husene er i kraft af de deltagende virksomheder og organisationer ressourcer i forbindelse med elevernes selvvalgte opgaver, projekter og praktikforløb. Med de 5 videnshuse kommer Sønderborg til at skabe en organisatorisk ramme om den store udvikling, de 17 skoler skal igennem. Ved at samle skolens faglige discipliner i kly nger, bliver det muligt at skabe en 2

3 støttestruktur på tværs af de enkelte skoler, for den forandring i læringsformer stiller krav om. Centralt i denne proces står en opgave med at styrke vejlederfunktionen. Vejledere som centrale forandringsagenter Vi kan ikke uddanne alle 800 undervisere på alle 17 skoler intensivt på én gang i overgang fra undervisning til læring, samtidig med at vi opgraderer enkeltlæreres fagfaglige kompetence hen mod målet om fuld kompetencedækning. Men, vi kan arbejde med en model, hvor læring spredes gennem vejledning, sidemandsoplæring, kollegial sparring og refleksion. Derfor har og UC Sy d valgt at udvikle et forløb, som sætter fuld fokus på at udvikle vejlederkom petencen hos et relativt stort antal undervisere i kommunens skoler. Vi ønsker at udvikle vejledere, som på tværs af skolerne deler fælles teoretisk forståelsesramme af vejlederfunktionen og samtidig i løbet af uddannelsen opnår praktisk handlekom petence i at vejlede kolleger i overgangen fra undervisning til læring, klasseledelse, nye m etoder og en struktureret tilgang til inklusion og talentudvikling. Gennem vejlederne ønsker vi at udrulle en ny læringskultur. Vi har udviklet en model som veksler mellem undervisning på camps og aktionslæring, ud fra en tese om at underviseren derved opnår konkret handlekompetence i sin vejlederfunktion (jf. bilag 6). Samtidig forventer vi at velgennemført undervisning efterfulgt af læring i praksis og fælles reflektio n stimulerer glæden og engagementet i eget fag. Endelig er metoden eksemplarisk for de læringsmetoder, skolens elever vil kunne opleve fremover. Der er tidligere arbejdet med forandring gennem såkaldt kaskademodeller, og vi har undervejs forsøgt at danne os et indtryk af den forskning og erfaringsopsamling der er om de barrierer, der kan opstå (Jf. blandt andet Quest-programmet under Aarhus universitet Oftest er det en udfordring at være alene ude i praksis med vejledningsfunktionen, og ledelsens støtte vil have afgørende betydning for effekten. Det har vi så vidt muligt taget højde for ved 1) At skabe en organisatorisk ramme om vejlederne nemlig de 5 videnshuse og derigennem sy nliggøre og skabe en struktur som støtter vejlederfunktionen og dannelsen af lærende netværk indenfor de faglige kly nger. 2) At vælge en uddannelsesmodel hvor hver skole udpeger en vejleder-aspirant pr. videnshus. Det betyder at den enkelte skole vil have 5 undervisere som uddanner sig sammen gennem et særligt vejlederforløb, og som efterfølgende på egen skole på tværs af fagdiscipliner kan støtte hinanden i at udøve kollegial vejledning i praksis. 3) At inkludere et fælles grundmodul (pædagogisk diplommodul) i vejledning som ud over videnshusenes vejledere også omfatter de 50 matematiklærere, som skal uddanne og de 15 læsevejledere, vi endnu mangler at uddanne. På den måde udbreder vi den teoretiske forståelse af vejledning som læringsmetode. 4) At uddanne skolernes ledere i at styrke den pædagogiske ledelse og i at være en ressource for den forandringsproces, vejlederen er agent for. Den samlede kompetenceudviklingsplan fremgår af bilag 9 i oversigt, og er enkeltvis beskrevet i bilag 2-8. Nedenfor beskrives de enkelte videnshuses faglige ramme og de partnerskaber de bygger på og dermed de samlede ressourcer skolernes undervisere har til rådighed for at nå reformens mål om, at alle børn skal blive så dy gtige som de kan. Vi mener at vi ved at skabe dette fælles grundlag for de 5 huse med udannelse af vejledere i overgangen fra undervisning til læring, klasseledelse, nye metoder, og en struktureret tilgang til inklusion og talentudvikling faktisk kan skabe City of Educational Change and Learning Design. House of Science: Da Sønderborg tog sit DNA med ind i skolevæsenet House of Science er et netværk, hvor naturfagsformidlere på tværs af institutioner efteruddannes, inspireres, lærer af hinanden og udvikler nye undervisningsidéer. Målet er at understøtte unges interesse i naturfag i hele, lige fra børnehaver over skoler til ungdomsuddannelser og universitet. Videnshuset blev etableret i 2009 af, den naturvidenskabelige oplevelsespark 3

4 Universe samt det lokale erhvervsinitiativ Project Zero. Aktiviteter sker på den enkelte uddannelsesinstitution, på naturskoler, ude på virksomheder og i det særlige læringsrum som Universe har udviklet: Fremtidens undervisningsfacilitet FUF, som ligger i forlænge af scienceparken. Sønderborg Forsy ning har med inspiration fra FUF ligeledes udviklet klasserum til læringsaktiviteter. I dag rummer projektet ud over de tre oprindelige partnere også: Sønderborg Statsskole, Alssunds Gy mnasiet, Business College Syd, EUC Sy d, VUC Sy d og Sønderborg Forsyning. House of Science har en koordinator, som står for den daglige netværksledelse. Alle kommunens 17 skoler gør brug af House of Science via en House of Science koordinator. Fremover er det målet, at 17 diplomuddannede naturfagsvejledere udgør et særligt ressourcenetværk, som yderligere styrker den didaktiske udvikling blan dt kolleger på de lokale skoler. Partnere i House of Science Project Zero Universe Alssund Gymnasiet Sønderborg Statsskole Busines College Syd EUC Syd Sønderborg Forsyning VUC Syd Kommende partnere: UC Syddanmark A.P. Møller Skolen, Slesvig Syddansk Universitet prof. Claus Mikkelsen En grøn læseplan er grundlag for House of Science Den grønne læseplan er igangsat med skoleåret 2013/14. Den tager udgangspunkt i fælles mål for folkeskolens naturvidenskabelige fag, og er en y derligere styrkelse af den naturfaglige indsats koordineret a f House of Science. Læseplanen gør det obligatorisk at inddrage lokale uformelle læringsarenaer, offentlige og private, der fagligt indholdsmæssigt og tematisk læner sig op ad de samme formål. Den grønne læseplan kvalificerer undervisningen inden for områderne: Klima, innovation og bæredygtighed. I denne kvalificering involveres skolefagene i den naturfaglige fagblok, skolens øvrige fag i tværfaglige samarbejder, lokale aktører som naturskolerne, Project Zero, Sønderborg Forsyning, producenter af grøn teknolog og øvrige lokalt forankrede uformelle læringsarenaer. Aktiviteter og indhold afpasses klassetrinenes fagmål, skolernes egne fokuspunkter og øvrige læringsmiljøer i skolens lokalområde. I læseplanen er tilegnelse af innovative færdigheder indtænkt for at sikre, at de fagfaglige kompetencer kobles med evnen til at udvikle og løse problemer. Læseplanen beskriver effektmål, som relaterer sig til fagenes fællesmål og til Sønderborg Kommunes store strategiske satsning som CO2 neutral kommune i

5 Global House: Sønderborgs skoler gør grænseregionen til en force Global House er et neværk, etableret i 2013, hvor lærere og pædagoger har mulighed for at finde inspiration til arbejdet med at udvikle elevernes sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer. Målet er at gøre eleverne i stand til at deltage aktivt i en globaliseret verden. Global House er udviklet efter model fra House of Science og har en koordinator, der står for den daglige netværksledelse. Blandt aktiviteterne er værkstedsprægede forløb af 2-3 dages varighed omkring forskellige temaer. Global House faciliterer aktiviteter med gæstelærere. Den internationale Skole og Den tyske Skole bruges som læringsrum for alle kommunens skoler, ligesom der er samarbejder med skoler i grænseregionen især i Flensborg og et særligt kommende partnerskab med A. P. Møller Skolen i Slesvig. For de ældste elever vil ungdomsskolen fra 2014 tilbyde talentundervisning som et fritidstilbud for de årige. Der arbejdes med at videreudvikle læringsforløb i samarbejde med kommunens egne internationale virksomheder, som eksempelvis Danfoss og Linak. Global House blev etableret i 2013 i et samarbejde med Den Internationale Skole, Den Ty ske Skole samt Ungdomsskolen. I de kommende år udvikles modellen til et forpligtende netværk for vejledere i sprogfag og en ressource for alle sproglærere. Der er initiativer tilrettelagt for kommunens børnehaver og SFO. En international læseplan er grundlag for Global House Den internationale læseplan har været i funktion siden 2010 og der er internationale koordinatorer på alle skoler. I forbindelse med etablering af Global House er læseplanen revideret og i den kommende proces med uddannelse af sprogvejledere og med nye fælles mål, vil læseplanen blive videreudviklet. Læseplanen beskriver mål og metoder til at sikre, at alle elever arbejder med internationale emner og projekter i alle fag, således at de udvikler viden, færdigheder og holdninger til andre landes levevilkår og livsbetingelser. Læseplanen sikrer, at alle elever i Sønderborg bruger deres sprogkundskaber i engelsk, tysk og gerne et 3. fremmedsprog til at kommunikere med elever i andre lande. Alle elever i udskolingen skal deltage i internationale samarbejdsprojekter og alle elever opfordres til supplere med ophold i samarbejdslandet. Partnere i Global House Den internationale Skole Den Tyske Skole Ungdomsskolen A.P. Møller Skolen, Slesvig Kommende partner: UC Syddanmark 5

6 House of Art: Visionen om at sam le de kunstneriske discipliner og åbne skolen for teater, kunst og design på højt niveau I arbejdet med denne ansøgning er ideen om at samle de kunstneriske discipliner i et nyt 3. v idenshus opstået. Huset skal samle fagene og opnå samme styrke og gennemslagskraft som de øvrige fagdiscipliner i Global House og House of Science oplever. Målet vil være at skabe et videnshus, som bliver ressourcecenter for de undervisere, der arbejder med musik og billedkunst, men også at involvere de aktører, der uden for skolevæsenet arbejder med teaterproduktion og multimediedesign. Sønderborgs kommende multikulturhus, vil kunne være en naturlig facilitet for videnshuset. Multikulturhuset forventes færdigt i 2017 som del af kommunens udbygning af havnefronten efter Frank Gehry Masterplan. Planen er at der udpeges 17 lærere med særlig kompetence i de kunstneriske discipliner som uddannes til vejledere efter det program som beskrives i nærværende ansøgning, og som led i vejlederuddannelsen får til opgave sammen med House of Arts øvrige samarbejdspartnere at udvikle en læseplan med afsæt i fællesmål for musik, billedkunst og design og for øvrige tværgående samarbejder. Også her vil det være relevant at udpege gæstelærere blandt områdets egne udøvende kunstnere og bruge de kunstneriske arbejdspladser og scener i lokalområdet som uformelle læringsrum. Foreløbigt er s Musikskole og Kunstskolen aktive lokale partnere i v irkeliggørelsen af House of Art. Derudover vil Sønderjyllands Sy mfoniorkester (som har base i Sønderborg), Als Performance Academi, Augustiana skulpturpark og kunstcenter, og det lille teater børneteatret i Gråsten være naturlige samarbejdspartnere. Mulige partnere i House of Art Musikskolen Kunstskolen UC Syddanmark Derudover: Multikulturhuset Sønderjyllands Symfoniorkester Als Performance Academi Augustiana Det lille teater Statsskolen Alssunds Gymnasiet Erhvervsakademiets designuddannelse 6

7 House of Health: Når det lokale spisekammer gøres til et sam lingspunkt Der har i flere år været en stærk relation mellem Sønderborg Idrætshøjskole og de lokale uddannelsesinstitutioner. Flere ungdomsuddannelser har lavet aftaler om talentudviklingsprogrammer for idrætsudøvere, der har brug for at gå i skole med fleksibilitet til også at følge et talentakademi på Idrætshøjskolen. Flere af kommunens folkeskoler har udviklet samarbejder med Idrætshøjskolen både for børnehaveklasser og i særlige udskolingsforløb. En af de store successer er Idrætshøjskolens teambuilderuddannelse, hvor højskolens studerende øver sig på folkeskoleeleverne. Resultatet har været øget selvværd og motivation blandt de deltagende børn. Med folkeskolereformen bliver bevægelse en vigtig del af skoledagen for alle børn, og det er oplagt at bevægelse bliver en faglighed, der støttes både fagfagligt og didaktisk i et samarbejde med blandt andet Idrætshøjskolen og de lokale idræftsforeninger. Samtidig har en sundhedsstrategi, som konfronterer de særlige områder, hvor Sønderborgs borgere er sundhedsmæssigt udfordrede. Det har betydet, at s skoler har arbejdet med en helhedsplan for sundhed og trivsel og der har siden 2009 været et særligt samarbejde med inddragelse af sundhedsfagligt personale i undervisninge n, brug af sundhedsambassadører og mentorordninger. samarbejder ligeledes med KOSMOS, Det nationale videnscenter for kost, motion og sundhed under UC Sy ddanmark. Det er oplagt at sammenkæde disse initiativer og behov i et videnshus, som yderligere styrker den faglige og didaktiske praksis og samler ressourcepersoner på tværs. Det betyder også at vi ønsker at opdyrke fagligheden og didaktikken omkring mad. Mad forstået som læren om bedrift, fødevarer, forædling og fremstilling. Sønderborgområdet er bl.a. kendetegnet af et forholdsvis stort landbrug, lokale stærke mælkeproducenter under Naturmælk, det økologiske Skærtoft Mølle og en lang række lokale producenter, der står for egnens sønderjy ske specialiteter med især pølseproduktion. Desuden var Sønderborg by og Gråsten Slot hjemsted for nordens første gartnerier i 1600 tallet og det præger stadig området. Frem mod 2017 iværksætter vi derfor House of Health som et ressourcecenter, der vokser ud af det uddannelsesprogram, som vi i samarbejde med UC Sy d ansøger om her. Således udpeges 17 undervisere med afsæt i hjemkundskab, idræt og bevægelse til at udvikle en fælles læseplan ud fra fælles mål for de respektive fag og tværgående projekter. Det vil være et særligt mål at arbejde med at inspirere flere unge til at søge ind på uddannelserne på Gråsten Landbrugsskole og i det lokale handelsliv. Ligesom netop dette videnshus vil være særlig gearet til at stille nye ty per af praktiske og værksstedsoriente rede aktiviteter til rådighed for elever, der har brug for alternative læringsformer. Foreløbigt er Idrætshøjskolen og Skærtoft Mølle aktive partnere i virkeliggørelsen af et House of Health. 7

8 Mulige partnere i House of Health Skærtoft Mølle Idrætshøjskolen Sønderborg Gråsten Landbrugsskole UC Syddanmark Derudover: Naturmælk de lokale gårdejere Lokale DGI forbund DIF Sønderborg Produktionshøjkole EUC Syd Business College Syd House of Citizenship: Et videnshus for sam fundsengagement, demokrati og aktivt medborgerskab Sønderborgs foreløbig sidste videnshus bliver House of Citizenship, som samler de undervisere, der arbejder med samfundsfag, historie og religion. Det er samtidig en mulighed for at udbygge netværket med de lokale museer og historiske steder, som afsæt for historieundervisning og samfundsforståelse. Ligesom det er oplagt at det eksisterende samarbejde med de forskellige trossamfund tænkes aktivt og systematisk som læringspartnere for religionsundervisning. s byråd er midt i en strategiproces med fokus på at fremme aktivt medborgerskab gennem frivillige foreninger og borgeraktiviteter. I den forbindelse arbejder man med ideer til et civilsamfundscenter eller center for aktivt medborgerskab i dialog med foreningslivet. Det vil være meningsfuldt at indtænke udviklingen af et House of Citizenship i denne konstruktion. Sønderborg byråd har gennem flere år afsat 1 million kroner til et demokratisk læringsprojekt, hvor de 17 elevråd sammen forhandler sig frem til et budget til gavn for kommunens elever. Denne aktivitet hører naturligt hjemme i et fremtidigt House of Citizenship. Vi har derfor besluttet, at også for dette område og for de berørte fag udpeges ressourcepersoner, der indgår i denne ansøgnings målgruppe og dermed bliver ansvarlige for at udvikle en fælles læseplan og for udrulning af faglighed og didaktisk ny tænkning inden for det fælles faglige område. 8

9 Mulige partnere for House of citizenship Sønderborgs ungekoordinatorer Sønderborg Ungdomsskole Historiecenter Dybbøl Cathrines Minde Dansk Ungdoms Fællesråd Museum Sønderjylland Trossamfundene i Sønderborg UC Syd Det er målet at de 5 videnshuse er etableret i 2017 med et netværk af hver 17 vejledere og en koordinator, og at husene derfra bliver en ressource for alle undervisere og elever i et samarbejde med de mange partnere og interessenter, som er optaget af at Sønderborg er et sted med optimale rammer for læring for alle børn. 9

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune

Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Sønderborg Kommunes udviklingen som Science Kommune Projektet med udvikling af ScienceKommuner er afsluttet og indgår nu i NTS-samarbejdet. Der var formuleret 4 vilkår til at være Science Kommune: 1) Ledelsesmæssig

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Den grønne læseplan. Indhold

Den grønne læseplan. Indhold Den grønne læseplan Indhold Den grønne læseplan... 2 Baggrund, motivation og mål med læseplanen... 2 Grundlag for skolen... 2 Overordnede målsætninger... 3 Læseplanen... 4 Indskoling... 4 Mellemtrin...

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan

Kompetenceudviklingsplan Revideret December 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Strategi for Grøn Generation

Strategi for Grøn Generation Strategi for Grøn Generation - fremme af bæredygtig udvikling gennem uddannelse i Sønderborg Kommune 2016 Side 2 af 6 Baggrund Grøn Generation er et udviklingsprojekt, hvis formål er at bidrage til udvikling

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Dette visionspapir er udarbejdet på baggrund af tanker fra det samlede byråd på et byrådsseminar i Tønder i marts 2014 og en efterfølgende høringsproces i udvalgene.

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Revideret december Kompetenceudviklingsplan. for Læring i Skolen. Hedensted Kommune Tofteskovvej Juelsminde T:

Revideret december Kompetenceudviklingsplan. for Læring i Skolen. Hedensted Kommune Tofteskovvej Juelsminde T: Revideret december 2016 Kompetenceudviklingsplan for Læring i Skolen Hedensted Kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Status på partnerskaber, samarbejder og indsatser vedrørende den åbne skole i Aarhus Børn og Unge udvalget Rasmus Bak-Møller, Dennis Møller Hansen

Status på partnerskaber, samarbejder og indsatser vedrørende den åbne skole i Aarhus Børn og Unge udvalget Rasmus Bak-Møller, Dennis Møller Hansen Status på partnerskaber, samarbejder og indsatser vedrørende den åbne skole i Aarhus Til Kopi til Børn og Unge udvalget Rasmus Bak-Møller, Dennis Møller Hansen 1. Baggrund I dette notat beskrives status

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab

Strategi faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 faglighed, fornyelse og fællesskab Strategi 2016-2020 strategi Strategigruppens arbejde med de indkomne forslag fra strategidagen Vores vision er, at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige

Læs mere

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den Kompetenceudvikling og professionsudvikling Temadrøftelse i BUU den 28.5.2014 1 Agenda Prioritering af kompetenceudviklingen på folkeskoleområdet. Økonomi og budget 2015 Strategisk professions- og kompetenceudvikling

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa

Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa Børne- og Ungdomsudvalget Norddjurs Kommune Grenaa 22.04.14 Ansøgning til udviklingspuljen: Supervision i forbindelse med et nyt inklusionsprojekt. Vestre Skole ansøger om 75.000 kr. til at dække udgifter

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere