Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere"

Transkript

1 Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Månedslønnet lærer Ansættelsesbrevets ikrafttrædelsestidspunkt Timelønnet lærer Der er tale om en nyansættelse Der er tale om en ændring af hidtidigt ansættelsesbrev med ansættelsesanciennitet fra (dato): Ansættelsen er tidsbegrænset til den hvor ansættelsen ophører uden yderligere varsel. Tidsbegrænsningen sker som følge af: at der er tale om et vikariat i anledning af orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov e.l.) at der er tale om et vikariat i anledning af sygdom at der er tale om en bestemt arbejdsopgave af begrænset varighed andet 2. Overenskomst og ansættelsesgrundlag Ansættelsen sker i henhold til den til enhver gældende fællesoverenskomst, organisationsaftale og arbejdstidsaftale for ledere og lærere ved efterskoler indgået mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 3. Arbejdssted Arbejdsstedet er skolens adresse. Læreren er bekendt med og indforstået med, at der i et vist

2 omfang, eksempelvis i forbindelse med lejrskoler, kan forekomme arbejde udenfor det sædvanlige arbejdssted herunder i udlandet. 4. Arbejdstid Ansættelse sker på fuld tid og med udgangspunkt i en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Læreren er bekendt med, at der i perioder kan forekomme arbejde udover 37 timer. Beskæftigelsesgraden er på ansættelsestidspunktet aftalt til: %, svarende til gennemsnitligt timer pr. uge. Læreren er bekendt med, at der i perioder kan forekomme arbejde herudover. Honorering heraf sker i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst og organisationsaftale. Ansættelsen sker som timelærer. Som timelærere ansættes personer med henblik på midlertidig beskæftigelse af under 3 måneders varighed eller hvis årlige timetal ikke overstiger 320 timer beregnet på årsbasis, jf. den til enhver tid gældende organisationsaftale. Pauser i forbindelse med undervisning medregnes i arbejdstiden som undervisning. I timelønnen er inkluderet betaling for tid til forberedelse. En del af arbejdstiden vil som følge af skoleformen være placeret i aften-, nat- og weekendtimerne. 5. Løn og tillæg Lønnen udbetales efter de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation samt de på skolen gældende lokalaftaler. Ansættelsen sker som timelønnet lærer og timelønnen udgør kr. pr. undervisningstime, svarende til kr. pr. time pr og kr. pr. time der ikke er undervisning, svarende til kr. pr. time pr Ansættelsen sker på månedsløn. Lønanciennitetsdatoen er beregnet til (dato): og lønindplaceringen sker derfor på basisløntrin, der ved ansættelsesbrevets ikrafttrædelse udgør kr. pr. måned i aktuelt niveau ved den aktuelle beskæftigelsesgrad svarende til kr. pr. år pr ved fuldtidsansættelse. Oprykning til basisløntrin sker pr..

3 Hertil ydes kostskoletillæg på kr. pr. md. ved den aktuelle beskæftigelsesgrad, svarende til kr pr. år pr ved fuldtidsansættelse og særligt OK13 tillæg på kr. pr. md. ved den aktuelle beskæftigelsesgrad, svarende til kr. pr. år. pr ved fuldtidsansættelse, og OK18 tillæg på kr. pr. md. ved den aktuelle beskæftigelsesgrad, svarende til 900 kr. pr. år. pr ved fuldtidsansættelse På ansættelsestidspunktet ydes herudover følgende tillæg (fx OK 08 tillæg til basistrin 1, 2 eller 3, lokalt aftalte tillæg (ny løn), stedtillæg): Navn på tillæg Kr. pr. md. v. aktuel beskæftigelsesgrad Kr. pr. år pr ved fuldtidsansættelse De på ansættelsestidspunktet gældende lokale lønaftaler er vedhæftet som bilag til ansættelsesbrevet. Lønnen kan ændre sig afhængigt af centrale og lokale aftaler. Lønnen betales månedsvis bagud eller forud (ansatte, der umiddelbart forud for ansættelsen har været forudlønnet bevarer retten til forudløn. Andre må ikke forudlønnes.) 6. Pensionsforhold Skolen indbetaler pensionsbidrag til Lærernes Pension med den til enhver tid gældende pensionssats. Skolen indbetaler det samlede bidrag, hvoraf 1/3 anses indbetalt af læreren. Læreren er omfattet af en tjenestemandslignende pensionsordning (Efterlønskassen), hvorfor pågældende som en personlig ordning har ret til pensionsdækning. Såfremt den pensionsgivende løn overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på skalatrin 42, indbetaler skolen pensionsbidrag til Lærernes Pension med den til enhver tid gældende pensionssats. Skolen indbetaler det samlede bidrag, hvoraf 1/3 anses for indbetalt af Læreren. Tillæg er kun pensionsgivende såfremt det er aftalt. Ansættelsen sker som timelærer og der henvises til reglerne om pension for timelønnede i organisationsaftalen. Der er ret til pension med tilbagevirkende kraft efter 6 måneders ansættelse i fast skema.

4 7. Boligforhold Læreren bebor skolens bolig på tjenesteboligvilkår. Boligens bruttokvadratmetertal udgør: kvm. Der er pligt til at bebo boligen og fraflytte boligen ved tjenestens ophør. Læreren bebor skolens bolig på lejeboligvilkår. Boligens bruttokvadratmetertal udgør: kvm. Der er ikke pligt til at bebo boligen, men alene pligt til at fraflytte boligen ved tjenestens ophør. Betaling for boligen følger reglerne for statens tjenestemænd, p.t. kr. pr. måned. Skolen betaler ejendomsskat. Læreren betaler for varme, vand (inkl. vandafledning) og elektricitet, og der foretages måleraflæsning ved ind- og fraflytning. Hvis der ikke er etableret målere for disse forbrug henvises til Finansministeriets cirkulære om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser. Læreren er gjort bekendt med vilkårene for beboelse af tjeneste og lejeboliger jf. Finansministeriets cirkulære nr. 32 af 16. marts 1989 med senere ændringer. 8. Betaling for kost For spisning på skolen sammen med eleverne betales p.t kr. pr. måned. Beløbet pristalsreguleres. 9. Ferie Læreren er omfattet af Ferieaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne samt Organisationsaftalens bestemmelser om ferieplacering.

5 10. Opsigelse Ansættelsen sker på prøve de første 3 måneder. Ansættelsen kan i prøvetiden fra lærerens side opsiges med dags varsel og fra skolens side med 14 dages varsel, såfremt de 14 dages varsel kan indeholdes i de 3 måneder. Ansættelsesaftalen kan opsiges i overensstemmelse med organisationsaftalens bestemmelse hvorefter opsigelse for månedslønnede lærere kan ske i overensstemmelse med funktionærlovens regler. Opsigelse fra lærerens side kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse fra skolens side kan til udgangen af en måned ske med - et varsel på 1 måned inden udløbet af 5 måneder - et varsel på 3 måneder inden udløbet af 2 år og 9 måneder - et varsel på 4 måneder inden udløbet af 5 år og 8 måneder - et varsel på 5 måneder inden udløbet af 8 år og 7 måneder - et varsel på 6 måneder herefter Hvis læreren opsiges af skolen og har været uafbrudt beskæftiget på samme skole i 12 eller 17 år skal skolen ved lærerens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, eller 3 måneders løn, jf. organisationsaftalens bestemmelser herom. Der er aftalt gensidig forlængelse med måneder af de anførte opsigelsesvarsler. (Kun for lærere ansat før 1. august 1995). Ansættelsesaftalen kan fra lærerens side opsiges med måneders varsel og fra skolens side med måneders varsel idet læreren har ønsket at bevare de opsigelsesvarsler, der var gældende ved ansættelsen. Dette erstatter varslerne i organisationsaftalen. Hvis læreren opsiges af skolen og har været uafbrudt beskæftiget på samme skole i 12 eller 17 år skal skolen ved lærerens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn, såfremt retten hertil fremgår af ansættelsesgrundlaget fra før 1. august Hvis læreren er ansat som timelønnet lærer, kan opsigelse ske med følgende varsler Ansættelsestid Fra skolen Fra læreren Under 3 måneder Efter 3 måneder Efter 6 måneder Efter 1 år Efter 3 år Efter 5 år fra dag til dag 3 dage 1 uge 3 uger 2 måneder 3 måneder fra dag til dag 3 dage 3 dage 1 uge 1 måned 1 måned Varslerne bortfalder i tilfælde af, at der midlertidig ikke kan tilbydes beskæftigelse på grund af arbejdsmangel.

6 11. Loyalitet Det forudsættes, at læreren udviser loyalitet overfor skolens målsætning og værdigrundlag under særlig hensyntagen til skolens status som fri skole, hvilket læreren ved ansættelsen blev gjort bekendt med. Læreren har fået udleveret materiale (skolens vedtægter, årsplan, indholdsplan, personalepolitik/-retningslinjer, herunder lønpolitik eller andet tilsvarende materiale), der beskriver skolens forventninger til varetagelsen af stillingen samt skolens målsætning og værdigrundlag. 12. Tavshedspligt Læreren er gjort bekendt med, at ansatte ved efterskolen i henhold til Efterskoleloven er omfattet af Forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør. 13. Efterskolernes Forligsnævn Uoverensstemmelser mellem skolen og læreren i anledning af opsigelse eller bortvisning kan ikke indbringes for hverken faglig voldgift eller domstolene uden først at have været indbragt for Efterskolernes Forligsnævn, jf. Organisationsaftalens bestemmelser herom. 14. Øvrige vilkår Læreren er forpligtet til på skolens anmodning midlertidigt at fungere i højere stilling. Særlig aflønning herfor følger de til enhver tid i henhold til Organisationsaftalen gældende regler herom. Ansættelsen er omfattet af de særlige regler for ansatte ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler. Læreren har arbejdsopgaver ved begge afdelinger. Læreren har alene arbejdsopgaver ved grundskoleafdelingen Læreren har alene arbejdsopgaver ved efterskoleafdelingen (gælder kun for lærere ansat ved kombinerede frie grundskoler og efterskoler).

7 15. Andre væsentlige vilkår Oplysninger om hvordan skolen behandler ansattes persondata er vedhæftet dette ansættelsesbrev. Dato Underskrift Dato Underskrift For skolen Læreren 16. Senere ændringer til dette ansættelsesbrev (Ændringerne dateres)

8 Oplysninger om behandling af dine persondata Formålet med nedenstående oplysninger er at opfylde skolens forpligtelser i henhold til persondataforordningens bestemmelser om at oplyse om behandling af dine persondata. For at skolen kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med din ansættelse ved skolen, er det nødvendigt, at skolen behandler personoplysninger om dig. Skolen er i lovens forstand dataansvarlig i forhold til oplysninger om dig, som skolen behandler. Formål og retsgrundlag Skolen anvender alene personoplysninger, der er relevante og nødvendige for, at formålet med (data-)behandlingen kan opfyldes. Formålet er løn- og personaleadministration. Overordnet anvender vi alene almindelige personoplysninger, som fx navn, kontaktoplysninger, adresse, kontooplysninger, lønforhold, uddannelsesforhold, erhvervserfaring, bankoplysninger mv. Retsgrundlaget for behandling af dine persondata er persondataforordningen art. 6, stk. 1, b), da behandlingen er nødvendig for at vi kan opfylde vores aftale om ansættelse med dig og art. 6. stk. 1 c) for at overholde retslige forpligtelser til fx at indberette din løn til skat. Vi kan ligeledes behandle en række almindelige personoplysninger om dig, fordi vi har en berettiget interesse i at behandle sådanne oplysninger, jf. art. 6, stk. 1, f). Det kan fx være offentliggørelse af oplysninger om medarbejdere på vores hjemmeside eller i forældrebreve, til brug for intern statistik, i forbindelse med - og internetpolitik mv. Vi kan også behandle dine persondata på grundlag af dit samtykke, jf. persondatadataforordningen art. 6, stk. 1, a). I forbindelse med din ansættelse kan vi anmode om en børneattest og/eller bede dig om at indsende din straffeattest. Vi behandler udelukkende disse på baggrund af dit samtykke. Vi opbevarer alene kvittering for svar og ikke selve attesten. Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig. Dog kan det forekomme, at vi lejlighedsvis, med dit samtykke, indsamler oplysninger om dit helbred, fx hvis du bliver syg, og oplyser os om baggrunden herfor eller sender os en lægerklæring. Behandlingsgrundlaget for dette er persondataforordningen art. 9, stk. 2, a). Dette kan også ske med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, f). Deling af dine personoplysninger Dine personoplysninger vil alene blive anvendt inden for skolen eller videregivet udenfor skolen, såfremt det skønnes nødvendigt i forbindelse med eller i tilknytning til din ansættelse på skolen, fx tredjeparter, der hjælper os med løn- og personaleadministration og offentlige myndigheder som fx skat. Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker det inden for rammerne af persondatareglerne. Dine personoplysninger vil kun være tilgængelige for relevante, udpegede personer på skolen og vil ikke blive overført til andre, medmindre det er påkrævet i henhold til lovgivning eller lignende bestemmelser, der er en forudsætning for ansættelsesforholdet.

9 Behandlingen af dine personoplysninger vil kunne foregå elektronisk og/eller manuelt. Denne behandling involverer overførsel, registrering, opbevaring, udskrift, blokering og sletning af oplysninger. Opbevaring og sletning Skolen beholder nødvendige personoplysninger i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter din fratræden. Oplysninger vedrørende løn og pension, samt grundlaget herfor vil dog kunne blive opbevaret i op til 10 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Oplysninger om arbejdsskader vil kunne blive opbevaret i op til 30 år, såfremt skolen vurderer, at det er relevant. Dine rettigheder til indsigt, berigtigelse, sletning mv Du kan til hver en tid begære indsigt i hvilke personoplysninger skolen behandler om dig, ligesom du til enhver tid kan anmode skolen om berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Dette kan ske ved henvendelse til skolens kontor. Du har også visse muligheder for dataportabilitet. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi ikke har mulighed for at imødekomme din anmodning, vil vi kontakte dig. Klage Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon ,

10 Samtykke til persondatabehandling Nedenstående samtykke gives til Skolens navn Ved underskrivelse af dette dokument giver du samtykke til, at skolen behandler personoplysninger om dig i forbindelse med og til brug for din ansættelse på skolen. Dette er som supplement til de personoplysninger, som skolen i øvrigt behandler om dig, jf. Oplysninger om behandling af dine persondata. Nedenstående samtykker er ikke en forudsætning for din ansættelse på skolen og kan tilbagekaldes. Skolen opbevarer den underskrevne samtykkeerklæring i din personalemappe. Mit samtykke omfatter: Billeder på skolens hjemmeside: Ja Nej Samtykke til at uploade portrætbillede af dig på skolens hjemmeside. Billeder på sociale medier: Ja Nej Samtykke til at uploade portrætbillede af dig på skolens profiler på Facebook Instagram Dit samtykke vedrørende behandling af billeder gælder også som et samtykke i medfør af markedsføringsloven. Portrætbilleder og situationsbilleder på hjemmeside og Facebook kan opfattes som markedsføring af skolen derfor giver dette samtykket kun mening, hvis det også gælder i forhold til markedsføringsloven. Skolen forbeholder sig også retten til at bruge billedmateriale fra vores hjemmeside i andre markedsføringsmæssige sammenhænge. Andre oplysninger: Ja Nej Samtykke til at uploade på skolens hjemmeside. (angiv hvilke, fx privat telefonnummer, privat adresse eller andre særlige ønsker fra skolens side) Ja Nej Samtykke til at behandle helbredsoplysninger vedrørende allergi i forbindelse med kost. Ja Nej Samtykke til at opbevare helbredsoplysninger, fx i forbindelse med mulighedserklæringer, hvoraf der kan fremgå diagnoser.

11 Ja Nej Samtykke til at opbevare og behandle andre personlige oplysninger som er relevante og nødvendige for skolen: (angiv hvilke relevante oplysninger, fx, religiøs kost, personlighedsattest, straffeattest sådanne oplysninger skal begrænses og bør kun undtagelsesvist opbevares/behandles) Tilbagekaldelse Du er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke til alle punkter eller nogle af punkterne kan ske ved henvendelse til skolens kontor. Kvittering for tilbagekaldelsen sker ved at skolen udleverer den originale samtykkeerklæring. Skolen er berettiget til at opbevare kopi af den tilbagekaldte samtykkeerklæring med underskrifter for tilbagekaldelse. Eventuelt nyt samtykke afgives på en ny blanket. Sted: Dato: Navn: Underskrift: Tilbagekaldt den: Underskrift: Skolen underskrift:

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere

Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere Ansættelsesbrev Frie Fagskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Leder Mellemleder

Læs mere

Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler

Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler Ansættelsesbrev for pensionerede lærere på efterskoler 1. Undertegnede skole Navn Adresse Skolens telefonnummer CVR.NR. 2. Ansætter hermed Medarbejderens navn Adresse Cpr. nr. Telefon Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger

Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Vejledning om oplysningspligt og samtykkeerklæring vedrørende behandling af ansattes personoplysninger Skoleforeningernes fælles arbejdsgruppe vedrørende persondatalovgivningen har udarbejdet en tekst

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale

Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale Vejledning til ansættelsesbrev for timelønnet teknisk-administrativt personale Nedenstående ansættelsesbrev er kun beregnet til - kortvarige ansættelser af teknisk-administrativt personale på efterskolerne,

Læs mere

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler.

Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Ansættelsesbrev for Ledere ved frie grundskoler. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening, Danmarks Private skoler og Foreningen af kristne friskoler og Deutscher Schul- und Sprachverein.

Læs mere

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse

Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler. Skolens navn og adresse Bilag 9: Ansættelsesbrev Pædagogisk personale efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Ansætter hermed: Skolens navn

Læs mere

Bilag 7: Ansættelsesbrev

Bilag 7: Ansættelsesbrev Bilag 7: Ansættelsesbrev Kontorpersonale efter overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden 1. Parterne og stillingen Undertegnede frie grundskole: Skolens navn og adresse Ansætter hermed:

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: )

Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: ) Privatlivspolitik for ansatte på Johannesskolen (CVR-nr.: 11514812) Oplysninger om behandling af dine persondata Formålet med nedenstående er at oplyse dig om skolens behandling af dine persondata. Skolen

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt

Ansættelsesbrev. Adresse og telefon. Medarbejderens fulde navn. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt Ansættelsesbrev For ledere, lærere og børnehaveklasseledere, der er ansat på en skole oprettet i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler m.v. Dette ansættelsesbrev anbefales af Dansk Friskoleforening

Læs mere

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE

Nexø Frikirke. PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE PRIVATLIVSPOLITIK i NEXØ FRIKIRKE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 1 Definitioner... 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger, som vi behandler om dig...

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken)

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon. Evt. anden baggrund (skriv hvilken) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE

PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE PRIVATLIVSPOLITIK FOR VÆRFTET NEXØ KRISTNE SKATECENTER, LEGELAND OG CAFE INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt... 3 2 Definitioner 3 3 Formål med behandlingen af dine personoplysninger... 4 4 De personlige oplysninger,

Læs mere

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106.

INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106. Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INTERN HR PERSONDATAPOLITIK FOR LIONS MD106 Nærværende gælder for MD 106, dvs. alle ansatte og medlemmer i Lions MD 106. INDHOLDSFO RTEGNELSE: Generelt 3 2 Definitioner 3 3 Formål med Behandlingen af dine

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Gade/vej og nr. Postnr. By

Gade/vej og nr. Postnr. By. Gade/vej og nr. Postnr. By Ansøgning om optagelse på STX 2. år Denne ansøgningsblanket er for dig, der har gennemført 2.g eller lignende. Når du har udfyldt ansøgningen, så tag den med til samtalen med studievejlederen eller send

Læs mere

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter

Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Ansættelsesbevis for landbrugspraktikanter Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget

Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Ansættelsesbevis for ansatte ved landbruget Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik UniLogin tildelt Evt. yderligere

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Behandling af persondata i EL Andersen A/S

Behandling af persondata i EL Andersen A/S Behandling af persondata i EL Andersen A/S Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et kunde- eller medarbejderforhold

Læs mere

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata.

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata. Pharmaforce ApS CVR nr. 26394198 PERSONDATAPOLITIK 1. Databeskyttelsesforordningen og persondataloven 1.1 Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Oplysningspligt under ansættelsen

Oplysningspligt under ansættelsen Oplysningspligt under ansættelsen Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at vi er dataansvarlige

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning)

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR FUNKTIONÆRER (uden overenskomstdækning) Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet

Læs mere

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten Cirkulære om Ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten 2016 Cirkulære af 12. februar 2016 Modst. nr. 004-16 J.nr. 2016-1715-0003 2 Cirkulære om ansættelsesbreve for overenskomstansatte i staten

Læs mere

Ansættelsesbrev for Teknisk Administrativt Personale (TAP)

Ansættelsesbrev for Teknisk Administrativt Personale (TAP) Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelsesbrev for Teknisk Administrativt Personale (TAP) 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon

Læs mere

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du

1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du PERSONDATAPOLITIK FOR FORENINGEN EVENTYRJUL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF

Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Privatlivspolitik for Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund, FDF Senest opdateret den 27/06/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller

Læs mere

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune Telefon

Gade/vej og nr. Postnr. By. Kommune  Telefon Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Optagelsesprøve Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed SE eller CVR-nr: Ansætter herved Navn: Cpr. nr.: Adresse: Postnr. og by: 2. Som (titel/stilling/funktion): 3. Arbejdssted Adresse: Andet: Hjemmearbejdssted

Læs mere

Ansøgning om optagelse på studenterkursus på 2. år (For dig, der har gennemført 2.g eller lignende)

Ansøgning om optagelse på studenterkursus på 2. år (For dig, der har gennemført 2.g eller lignende) Udfyldes af Akademisk Studenterkursus og HF Optaget Dato/Initialer Optagelsesprøve Dato/Initialer Oprettet i Lectio Dato/Initialer Optag.brev sendt Dato/Initialer Oprettet i Øko.sys. Oprettet i Statistik

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår

Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår Dybbøl Efterskole Datasikkerhed, underskrifter og andre vilkår Seneste revision 10.08.2018 Nye vilkår fra maj 2018 Pr. 25. maj 2018 trådte der en ny forordning i kraft på datasikkerhedsområdet. Det betød

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA

PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA PERSONDATAPOLITIK OM HÅNDTERING AF PERSONDATA 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret ansøgning) modtager og behandler [Gustaf

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub

PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub PERSONDATAPOLITIK FOR Slagelse Børneklub 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, du giver til os, og/eller vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-

Læs mere

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger

Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger April 2018 Information om Willis Towers Watsons indsamling og behandling af personoplysninger Med denne skrivelse informeres

Læs mere

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

De oplysninger vi skal give dig er følgende: Bilag 1.2: Underretning om indsamling af personoplysninger i Løn- og personaleadministrationen (Henfører til Retningslinje om den registreredes rettigheder) skal orientere dig om, at vi har modtaget oplysninger

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH

Dokument nr. Bilag GDPR Versionsnr. 1 Dokumenttype Bilag Gyldighedsdato Udarbejdet af TTO Godkendt /ansvarlig NMH Privatlivspolitik Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Læs mere

Persondatapolitik for FADLs Vagtbureau i København i forhold til de lægestuderende vagttagere (FADL-vagter)

Persondatapolitik for FADLs Vagtbureau i København i forhold til de lægestuderende vagttagere (FADL-vagter) Persondatapolitik for FADLs Vagtbureau i København i forhold til de lægestuderende vagttagere (FADL-vagter) FADLs Vagtbureau i København (herefter betegnet KVB) er en non-profit selvejende institution,

Læs mere

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER

PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER Persondatapolitik Opdateret maj 2018 1. Generelt a) Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvordan Pålsson Arkitekter AS ("Tegnestuen", "os", "vores", "vi") indsamler

Læs mere

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018

Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 Privatlivspolitik KL s behandling af oplysninger om ansøgere og medarbejdere Version 1.0 maj 2018 I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om ansøgere og om vores medarbejdere.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING

PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING PERSONDATAPOLITIK FOR DANSK TOURETTE FORENING 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som

Læs mere

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1

krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 AN SÆ TTE L SE SB E V I S FO R FUN K TI O N Æ R E R krifa.dk Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under virksomhedsoverenskomst med Kristelig Fagforening Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Dronninglund

Privatlivspolitik for FDF Dronninglund Privatlivspolitik for FDF Dronninglund Senest opdateret den 02/12/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som: funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Privatlivspolitik. Odense LMU

Privatlivspolitik. Odense LMU Privatlivspolitik Odense LMU 1. Generelt 1.1. Denne Privatlivspolitik er gældende for samtlige personoplysninger, som du giver til Odense LMU og/eller som Odense LMU indsamler om dig, fordi du er tilknyttet

Læs mere

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2

Privatlivspolitik - ansat. Indholdsfortegnelse. 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 Privatlivspolitik - ansat Indholdsfortegnelse 1 Vi er den dataansvarlige hvordan kontakter du os?... 2 2 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren... 2 3 Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

Læs mere

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering

Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Persondatapolitik om håndtering af persondata ved rekruttering Version 1.0 2. november 2018 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV Som led i en rekrutteringsproces (både på baggrund af et opslag eller en uopfordret

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFDs standardudgave af oktober 2007. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL

PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL PERSONDATAPOLITIK FOR ORDET OG ISRAEL 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde-

Læs mere

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1

Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Behandling af persondata under ansættelsen Chauffører ved Dania Trucking A/S version 1.1 Aarhus, 25.5.2018 ABC/- Behandling af persondata i tilknytning til din ansættelse Når du er ansat hos os, modtager

Læs mere

Ansættelsesbevis for chauffører indenfor persontransport

Ansættelsesbevis for chauffører indenfor persontransport Ansættelsesbevis for chauffører indenfor persontransport Mellem og Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: Bankkonto: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

I. Løntillæg II. Ferie III. Periodeprojekt

I. Løntillæg II. Ferie III. Periodeprojekt Resultatpapir Resultat af forhandlingerne om fornyelse af organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler pr. 1. april 2018 Finansministeriet,

Læs mere

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber

Persondatapolitik. For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Persondatapolitik For ansøgere og medarbejdere hos Milton Huse A/S og koncernforbundne selskaber Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger,

Læs mere

Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning

Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning Privatlivspolitik Ansøgere og medarbejdere hos Sønderborg Forsyning Indholdsfortegnelse Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os... 2 Kontakt vedrørende databeskyttelse... 2 Vores behandlinger af personoplysninger...

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Ledere ved frie grundskoler mv.

Ledere ved frie grundskoler mv. Cirkulære om organisationsaftale for Ledere ved frie grundskoler mv. 2019 Cirkulære af 16. april 2019 Modst. nr. 017-19 PKAT nr. 578 J.nr. 2018-9371 Dataark PKAT 578 Fællesoverenskomst Forhandlingsberettigede

Læs mere

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen

Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Privatlivspolitik for FDF Korsvejen Senest opdateret den 27/11/2018 Denne privatlivspolitik ( Politik ) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1

Persondatapolitik. TENSO ApS Vandværksvej Odense C 1 Persondatapolitik 1 Indhold Persondatapolitik... 3 Hvilke personoplysninger, som indsamles om dig, formål og opbevaring... 3 Hvorfra indsamler vi oplysningerne... 4 Personoplysninger til tredjepart...

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET

SANKT KNUD LAVARD SKOLE SKOLEN FOR LIVET ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ SANKT KNUD LAVARD SKOLE Barnets navn: Cpr.nr: - Klasse: Skoleår: SFO (0.-4.kl.) Nuværende skole/børnehave: Fra årstal: Ja: Nej: Skal barnet følge: (Sæt ét X) Katolsk kristendomsundervisning:

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

hvortil din løn skal anvises, ferie, omsorgsdage (herunder CPRnumre på børn under 8 år)

hvortil din løn skal anvises, ferie, omsorgsdage (herunder CPRnumre på børn under 8 år) 1: Oplysninger som skolen altid behandler Som led i indgåelse og den løbende administration af dit ansættelsesforhold indsamler og behandler Allerød Gymnasium personoplysninger om dig, jf. artikel 6, stk.

Læs mere

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Elevens navn: Elevens cpr. nr.: - For at kunne give dig den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om du, lider af nogle sygdomme, har

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven 59 4000 Roskilde Danmark CVR-nr.: 66234118 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af

Læs mere

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus

Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Indmeldelsesblanket til Poulstrup Friskole og Børnehus Når der i det følgende står skolen, gælder det også børnehuset. Skolen har brug for at indhente personoplysninger om eleven og dennes forældre i forbindelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN

PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN PERSONDATAPOLITIK FOR FRIMENIGHEDEN BROEN 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led

Læs mere

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole.

Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Orientering om og vejledning til indmeldelsesblanket, indhentelse af nye samtykker på Sankt Nikolaj Skole. Denne vejledning har to formål: 1) At informere om og tydeliggøre, hvorledes skolen skal behandle

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Ansatte i staten med en læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Ansatte i staten med en læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Ansatte i staten med en læreruddannelse 1999 4.4.7 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 ORGANISATIONSAFTALEN... 3 1. Dækningsområde... 3 2. Ansættelse... 3

Læs mere

Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk

Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk Privatlivs og Persondatapolitik for Evangelisk Luthersk Netværk 1 Generelt 1.1 Denne Persondatapolitik ( Politik ) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Persondatapolitik for Aalborg Handelsskole

Persondatapolitik for Aalborg Handelsskole Persondatapolitik for Aalborg Handelsskole INDLEDNING Denne persondatapolitik informerer om, hvordan Aalborg Handelsskole (AH) udviser dataansvarlighed og dermed beskytter personoplysninger om studerende,

Læs mere