Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011"

Transkript

1 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011

2 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen er en informationskampagne til teenagere om sammenhængen mellem anvendelsen af parfumeholdige produkter, hårfarve og hennatatoveringer og risikoen for at udvikle hudallergi. Kampagnens primære målgruppe er unge i alderen år; primært piger og sekundært drenge. Kampagnens virkemidler er: Web-sitet Plakater Folderen Hudallergi - 5 ting du ikke vidste, og hvad du kan gøre PR Internet-bannere I dette notat præsenteres resultaterne af effektmålingen af kampagnen. Effektmålingen er gennemført som en online-spørgeskemaundersøgelse, som unge i alderen år har deltaget i. Gennem effektmålingen er det blevet undersøgt, om kampagnens mål på parametrene kendskab, viden, holdninger og adfærd er opfyldt. Desuden giver effektmålingen et billede af hvilke kanaler, målgruppen er nået via. Effektmålingens resultater sammenholdes når det er relevant med resultaterne af førmålingen samt med resultaterne af evalueringen af hudallergikampagnen Effektmålingens data er vægtet på køn. 2. Kampagnekendskab Uhjulpet kendskab Effektmålingen viser, at i alt 52 % af målgruppen uhjulpet husker at have set eller hørt information om brugen af parfume, hårfarve og hennatatoveringer samt hudallergi i den periode, kampagnen var aktiv. Dette er en større andel end i 2008, hvor 49 % af målgruppen uhjulpet huskede havde mødt information om kampagnens emne i kampagneperioden. Godt hver tredje (34 %) har ikke set eller hørt information om emnet, mens ikke husker, om de er stødt på emnet. I tabellen nedenfor ses, hvor respondenterne angiver at have mødt information om emnet. Knap hver tredje angiver tv eller radio som kilde, og 30 % angiver internettet.

3 Tabel 1 Har du inden for den seneste måned set eller hørt om (kilde til information) Kilde Ja, på internettet 30 % 23 % Ja, på plakater 10 % 8 % Ja, en brochure eller folder 12 % 10 % Ja, i tv og/eller radio 32 % 28 % Ja, i ugeblade 14 % 13 % Ja, i aviser eller dagblade 12 % 10 % Ja, andet sted end de nævnte 9 % 15 % Nej, har ikke set eller hørt information 34 % 34 % Husker ikke 14 % 17 % Note: Tallene summerer til mere end 100 %, da respondenterne kunne afgive flere svar De, der nævner andet sted, har primært angivet familie og venner samt skole/undervisning som kilde til information.

4 Hjulpet kendskab Direkte adspurgt om de har kendskab til Miljøstyrelsens kampagne, svarer mere end hver tredje - 34 % - at det har de. Det er en væsentlig højere kendskabsgrad end 2008, hvor 23 % havde bemærket kampagnen. Sammen med spørgsmålet om kendskab blev respondenterne vist kampagneplakaten. Et kig bag om tallene viser, at kampagnen er slået bedre igennem hos pigerne end drengene. 37 % af pigerne har bemærket kampagnen mod 31 % af drengene. Figur 2 Kampagnekendskabet er højest blandt de 14 årige, hvoraf 38 % har bemærket kampagnen. 10 % færre af de 13 årige - 28 % - har kendskab. En mulig forklaring på dette er, at kampagnen er mere relevant for de 14 årige (og ældre) end de 13 årige. Ser man på deres besvarelser omkring adfærd ses det, at 36 % af de 13 årige ikke bruger parfume, mens dette kun er gældende for 17 % af de 14 årige. Ligeledes har 58 % af de 13 årige ikke farvet hår, mens det samme gælder for 46 % af de 14 årige. Parfume og hårfarve er altså sandsynligvis et emne, de 13-årige er mindre opmærksomme på end de ældre, hvorfor de kan være mindre tilbøjelige til at bemærke kampagnen.

5 Figur 3 Kampagnen har ikke slået helt jævnt igennem rent geografisk. Kendskabet til kampagnen ligger på 36 % i Jylland, 40 % på Fyn og 30% på Sjælland. Kendskabet er altså 10 % højere på Fyn end på Sjælland. På øvrige øer er kendskabet kun 19 %, men det skal bemærkes, at respondentgruppen fra øvrige øer er relativt lille, og at der derfor er en væsentlig højere statistisk usikkerhed på dette segment end på de øvrige. Figur 4 Kilde til kampagnekendskab Plakaten har været et effektivt virkemiddel. Næsten halvdelen - 45 % - af de, der har bemærket kampagnen, husker at have set plakaten. Kampagneindsatsen på nettet har også været virkningsfuld. 39 % husker at have mødt kampagnen på nettet. Det kan enten være PR eller bannere, men det kan også være kampagnesitet, som respondenterne blot ikke husker URL en til. Hver fjerde 24 % - nævner specifikt, at de har mødt kampagnen på

6 I relation til den relativt høje erindring af plakaten skal det bemærkes, at respondenterne har set plakaten gengivet i spørgeskemaet, hvilket kan have øget sandsyligheden for, at respondenterne husker den. Generelt kan det siges, at alle virkemidler huskes bedre i 2011 end i Til eksempel er der 24 %, der husker at have set kampagnen på kampagnesitet, mens dette kun var gældende for 14 % i Tabel 5 Hvor har du set Miljøstyrelsens kampagne? Kilde På 24 % 14 % På internettet i øvrigt 39 % 31 % Plakater på skolen 45 % 36 % I brochuren 5 ting 26 % 21 % Ja, i tv og/eller radio 25 % 20 % Ja, i ugeblade 28 % 24 % Ja, i aviser eller dagblade 16 % 15 % Ja, andet sted end de nævnte 4 % - Husker ikke 11 % 21 %

7 3. Viden En stor del af de, der har kendskab til kampagnen, vurderer selv, at de har fået ny viden om risikoen for at få hudallergi. 75 % har i høj grad (46 %) eller i nogen grad (29 %) lært noget nyt som følge af kampagnen. Knap hver tiende (9 %) har slet ikke fået ny viden. Sammenlignes resultaterne med resultaterne for 2008, ses det, at langt flere i 2011 tilkendegiver at have lært nyt. I 2008 havde i alt 53 % tilegnet sig ny viden i høj (22 %) eller nogen (29 %) grad, mens nær hver femte (18 %) ikke havde lært nyt. Figur 6 En lige stor andel af drengene og pigerne (hhv. 74 % og 75 %) har tilegnet sig ny viden, men der er stor forskel på fordelingen af deres svar mellem i høj grad og i nogen grad. Langt flere af drengene (53 %) har i høj grad fået ny viden end af pigerne (40 %). Dette matcher resultaterne af førmålingen fint, hvor en mindre andel af drengene end pigerne har kendskab til de rigtige svar om brugen af forskellige produkter og den øgede risiko for at få hudallergi. Der var altså et større vidensgap blandt drengene, som kampagnen har kunne ramme. Undtaget er dog spørgsmålet omkring brugen af naturlige parfumestoffer, hvor vidensniveauet var ens kønnene imellem i førmålingen.

8 Figur 7 Ser man på forskellene i hvorvidt de, der kender kampagnen, har et højere vidensniveau end de, der ikke kender kampagnen, får man et billede af, om kampagnen reelt har haft en effekt på vidensniveauet i målgruppen. Data viser, som det illustreres i figuren nedenfor, at der er et højere vidensniveau blandt de, der erindrer kampagnen. Det er især tydeligt i spørgsmålet om, hvorvidt respondenten ved, at hennatatoveringer kan give allergi over for hårfarve; 21 % flere af de, der kender kampagnen, kan det rigtige svar sammenlignet med de, der ikke kender kampagnen. Set hen over alle 5 spørgsmål er der mellem 8 % og 21 % flere, der har viden om emnerne, hvis de har set kampagnen.

9 Figur 8

10 4. Holdning Kampagnen har haft effekt på målgruppens holdning. Den samlede andel af de, der er meget enige og enige i kampagnens budskab om, at man ska begænse brugen af hudallergifremkaldende produkter er ikke steget voldsomt (fra i alt 88% i førmålingen til 91% blandt de, der kender kampagnen), men fordelingen mellem de, der er enige og meget enige er ændret. 13 % flere er efter kampagnen meget enige i budskabet. Figur 9 Blandt de, der kender kampagnen, er der 84 %, der mener, at de kan nedsætte deres risiko for at få hudallergi ved at følge kampagnens råd. Det er en markant større andel end i 2008, hvor 61 % havde denne holdning. Tallene fra 2011 viser også, at der er færre tvivlere efter denne kampagne ( ved ikke : 8 %) end i 2008 ( ved ikke : 20 %).

11 Figur 10

12 5. Adfærd I kampagnen er angivet 5 råd, som man kan følge for at nedsætte risikoen for at få hudallergi. De af respondenterne, der kender kampagnen, er blevet spurgt hvorvidt de følger eller vil følge rådene. Det råd, som flest vil følge pga. kampagnen, er rådet om at begrænse brugen af produkter med naturlige parfumestoffer i. 45 % følger eller vil følge rådet pga. kampagnen. Det råd, som flest tilkendegiver ikke at ville følge, er rådet om at undgå at farve hår. Det råd, som flest fulgte allerede inden kampagnen, er rådet om at undlade at få lavet hennatatoveringer. Tabel 11 Jeg fulgte allerede rådene inden kampagnen Jeg følger rådet nu eller vil gøre det fremover pga. kampagnen Jeg vil ikke følge rådet Begræns brugen af produkter med parfume i Begræns brugen af produkter med naturlige parfumestoffer i Brug parfumen på tøjet, ikke på huden Undlad at få lavet hennatatoveringer Lad være med at farve hår, ellers vælg striber og skyllefarve 48 % 38 % 14 % 40 % 45 % 15 % 49 % 38 % 13 % 60 % 32 % 9 % 53 % 25 % 22 % Nedenfor er ovenstående besvarelser sammenholdt med respondenternes besvarelser på adfærdsspørgsmål. Dette giver et billede af, hvor valide besvarelserne om rådene er. For enkelte af rådene stemmer tallene for, hvorvidt repondenterne følger rådene, ikke fuldt overens med respondenternes besvarelser på effektmålingens øvrige adfærdsspørgsmål. Nedenfor ses en tabel, der viser de procentvise fordelinger af svar på spørgsmålet Hvordan bruger du parfume?. Kolonnen Ja viser besvarelserne fra respondenter med kampagnekendskab, mens kolonnen Nej viser besvarelserne fra førmålingen. Ifølge figur 13 ovenfor burde mindst 49 % af de, der har kampagnekendskab, tilkendegive, at de anvender parfumen På tøjet eller i håret. Som det ses af figur 14 nedenfor, er det kun 35 % af respondenter med kampagnekendskab, der har givet denne besvarelse. Tallene indikerer, at respondenterne vurderer deres adfærd mere i tråd med kampagnens budskab, end deres reelle adfærd giver belæg for. For de fire øvrige råd er det ikke muligt at lave en tilsvarende analyse af besvarelser, da adfærdsspørgsmålene og spørgsmålene knyttet til rådene er formuleret for forskelligt.

13 Tabel 12 Hvordan bruger du parfume? Kampagnekendskab Førmåling Jeg bruger ikke parfume 20 % 17% Jeg bruger parfume direkte på huden 40 % 48% Jeg bruger parfume på tøjet eller i håret 35 % 31% Ved ikke 5 % 4%

14 6. Målgruppens vurdering af kampagnen Respondenterne har vurderet kampagnen på parametrene sprog, stil og relevans. I alt vurderer 79 %, at kampagnens sprog og stil er meget god (44 %) eller god (35 %). En markant større andel vurderer kampagnen som meget god end i Figur % af de, der erindrer at have set kampagnen, vurderer, at den er meget (44 %) eller lidt (40 % relevant for dem. Det er n lidt lavere andel end i 2008, hvor 87 % gav denne tilkendegivelse. Endda var der i 2008 en større andel end i 2011, der mente, at kampagnen var meget relevant (49 %).

15 Figur 14 Pigerne finder kampagnen mere relevant end drengene. 48 % af pigerne mod 40 % af drengene mener, at den er meget relevant, og 12 % af drengene mod 6 % af pigerne mener, at kampagnen ikke er relevant. Figur 15

16 Respondenternes bemærkninger til kampagnen Neden for er respondenternes kommentarer til kampagnen listet. Synes godt der kunne komme nogle flere ting om det Folk med eksem har meget let ved at få hudallergi, det gør det altså meget svært at bruge parfume osv. Det er godt, I siger det, så det ændre folks forbrug af det Kampagnen er god, mener jeg, men det kan være, at andre ikke synes det :) Den er meget god. Man lærte meget af det. Der skal klart laves mere om det her. Lav jeres eget mærke med anti-hudallergiprodukter, som vi så kan være sikre på, at vi kan købe, uden vi får allergi af det. Det er godt. Det er en god undersøgelse, tak jeg har fået meget at vide. Det er en god ide at følge rådene. Det er en mega fed kampagne, I har lavet her, I har fået mig til at indse nogle ting (: Det er en virkelig god kampagne det her Det er godt, af I spørger ind til sådan noget. Det er godt, at i informere os om det, så vi er klar på det hele Det er godt, at I laver det her, synes jeg ;D Det er helt i orden, at I fører disse kampagner, men jeg har ikke set jeres plakater eller noget her i Aalborg. Det er ikke et spørgsmål, mere et svar til det der med at tage det parfume på tøjet. Det er ikke godt for tøjet, der kommer pletter... :-) - kun derfor gør jeg det på mig selv. Det er meget bedre at lade vær p.g.a bumser og hudallergi. Det er rigtig godt! Jeg har allerede fået en sundere hun ved at bruge uparfumerede ting :-) Det er godt, I giver råd til, hvordan man undgår hudallergi, og godt at I giver råd til, hvad man ikke skal bruge, og hvad man skal bruge :-) Det svært at forstå. Det står ikke på unges sprog. Det var en meget smart kampagne. Nu ved nogen folk, at man ikke skal få farvet sit hår, og jeg har fået en tatovering flere gange - jeg vidste ikke, at den kunne give allergi. Tusind tak for rådet <3 :) Fed kampagne :D Flere kampagner!!! God kampagne :) God kampagne at sætte i gang. God kampagne. Godt arbejde :D Godt, at I gør folk opmærksomme på det. Der var nogle enkle ting, der også gjorde mig opmærksom. Fortsæt med kampagnerne, de gør mange børn og unge klar over det. Godt budskab. Har faktisk lært en del om hudallergi :) Vil helt klart følge jeres råd!

17 Hej, vi fik nogle folder på skolen med 5 ting, vi ikke vidste om hudallergi. Efter jeg læste det, begyndte jeg at følge de 5 ting. I er kedelige, folk gider ikke læse det. Prøv at gøre det mere spændende :) Jeg synes, det er godt, der bliver taget hånd om det :D Jeg er glad for, at man tager sig af den slags ting... men så det næste skal være om miljøskadelige ting (efter min mening). Jeg har farvet mit hår 3 gange i hele mit liv, men nu ved jeg, at det kan skabe flere hudproblemer. Jeg har fået at vide i skolen, at man ALDRIG må sprøjte parfumen på tøjet - men det anbefaler I... jeg er forvirret. Jeg har ikke rigtig noget at spørge om angående jeres kampagne, men jeg synes, I gør et flot stykke arbejde med at forhindre flere unge i at bruge parfume som kan give hudallergi. Jeg synes, kampagnen skal fortsætte med at sprede budskabet angående hudallergi :) Jeg synes, det er meget godt, at I gør, som I gør. Jeg synes, at det er en meget god kampagne, da jeg selv lider af rigtig meget hudallergi, bare som 16 årig, og jeg synes, at flere unge og voksne burde lære mere om hudallergi, da der jo er meget stor risiko for at få det. Jeg synes, det er dejligt, at man går ind for det, og jeg kom i tanke om nu, at der har været reklamer med det i tv'et, og desuden bruger jeg ikke parfume, måske i tøjet men ellers ikke andet.. Jeg er glad for jeres hjælp, det meste vidste jeg, men hennatatoveringer, det var en overraskelse Jeg synes, det er en fantastisk god kampagne, fordi det fortæller virkelig om, hvor slemt det er at ha' allergi. Jeg synes, det er en genial kampagne! Jeg synes, det er en god kampagne. Da det er rart at vide, hvad man kan få hudproblemer, og jeg vil sige det til mine veninder, der farver hår - ikke kun striber, men hele håret. Mange tak. Jeg synes, det er en rigtig god kampagne. Jeg synes, Det er en RIGTIG god kampagne! Og synes, det er snedigt/smart fundet på ;) Jeg synes, det er en rigtig god kampagne. Jeg tror, den vil hjælpe mange, men især de unge. Jeg synes, det er en virkelig god kampagne, for det er med til at ændre mit syn og andres syn - og til at give gode råd/vejledning til at mindske risikoen for allergierne, og til at vi tænker os mere om :). jeg synes det godt, at I kommer ud med de ting for at fortælle folk om, hvor skadeligt det egentlig kan være, og at der er en risiko for at få hudallergi. Jeg synes det rigtig godt,at man bliver advaret alle mulige steder om risiko for hudallergi :) Jeg synes, I er kommet ind på nogle gode emner, og den var faktisk ret relevant. Jeg synes, at det er en relevant kampagne, som Miljøstyrelsen har stiftet, da mange unge i dag bruger en masse parfume og deodoranter uden at tænke over, at man faktisk kan få hudallergi ved brug af produkterne. Jeg synes, det er rigtig godt, at I har laver en kampagne om hudallergi. Jeg bruger selv neutral parfume, og det kommer også på tøjet. Jeg synes, at det er en god kampagne, fordi der er mange mennesker, som ikke ved, hvor alvorligt det faktisk kan gå ved at bruge f.eks. parfume og make-up :) Så jeg tror, det gør en forskel, at der bliver snakket mere om det :) Jeg synes, at det er mega godt at lave en kampagne om det med hudallergi, fordi der er mange mennesker, der får det, og derfor kan de lære at passe godt på deres hud :-) Jeg synes, at det er super, og at I gør et godt stykke arbejde.

18 Jeg synes, det er en god måde at få unge til at se, hvor galt det kan gå, når man bruger får meget parfume eller sminke. Jeg synes, det er en rigtig god idé :D Jeg synes, det er fedt, at I finder ud af sådan noget her. Så man kan sikre sig selv mod hudallergi. Jeg synes, det er godt, at I sætter fokus på hudallergi, der er så mange unge, der ikke ved, at man kan få det og ødelægge sin egen hud af det. Og at man især skal passe på, hvad man køber af makeup, shampoo, osv. Jeg synes, det er godt, I laver dette her engang imellem... Jeg synes, det er nogen rigtig gode råd, og jeg vil med glæde tage imod rådene og benytte dem ;) Jeg synes, det er rigtig godt, at der er sådan nogle kampagner! Men der bude måske være noget mere om solarium :) Jeg synes, det er meget relevant. Jeg synes, at kampagnen har været en super hjælp! Tusinde tak :) Jeg vil bare sige, at det er meget godt, det I gør. Det vil hjælpe mange! Jeg vil gøre, som I siger. Jeres råd er gode. Jeg kan godt lide de her kampagner, I laver, man kommer mere ind i det :> Lyder fornuftigt! Fed kampagne, den kan hjælpe rigtig mange! Rigtig fint og godt lavet.. det er godtaget ;) Rigtig godt initativ! Super godt :-) Super kampagne :-) Synes den skal gøres mere spændende og indbydende at læse. Synes det er godt, I gør noget ved det, der mangler stadig noget mere til at fange os unge, men det går fremad :). Synes det er lækkert, at de gør det. Har børneeksem og skal leve med det resten af livet, men ting uden parfume er med til at mindske det. Synes det var meget godt, tusind tak fordi I har lavet den! Synes I skal gøre mere ved den, så den ikke kun henvender sig til en speciel gruppe. Synes, at jeres kampagne er fantastisk god. Jeg er sikker på, at den hjælper en masse unge mennesker, der farver hår, sprøjter parfume direkte på huden mm. Tak for alle de supergode råd ;-) Tak for hjælpen, nu kan jeg i hvert fald nedsætte min risiko, og jeg vil inspirere mine venner til det samme! Vil bare sige super god kampagne.

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen Hudallergi en partner for livet

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen Hudallergi en partner for livet Miljøstyrelsen Evaluering af kampagnen Hudallergi en partner for livet Marts 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Konklusioner 2 2.1 Målopfyldelse 3 2.2 Kampagnens koncept 5 2.3 Formulering af læresætninger

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

Måling af unges viden, holdninger og adfærd i relation til forbrug af parfume, parfumeholdige produkter, hårfarve og hennatatoveringer

Måling af unges viden, holdninger og adfærd i relation til forbrug af parfume, parfumeholdige produkter, hårfarve og hennatatoveringer Måling af unges viden, holdninger og adfærd i relation til forbrug af parfume, parfumeholdige produkter, hårfarve og hennatatoveringer Førmåling til kampagne om teenagere og hudallergi Marts 2011 Hudallergi

Læs mere

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015

Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Miljøprojekt nr. 1663, 2015 Redaktion: Evaluering af kampagne om korrekt brændefyring 2014-15 Redaktion: Rie Schmidt Knudsen, Epinion Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN

EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN EFFEKTMÅLING AF KAMPAGNEN GRAVID? KEND KEMIEN NOTAT den 5. oktober 2015 PLANMILJØ APS ELLEVEJ 5 ØSTRUP 3670 VEKSØ T: 46 76 24 00 WWW.PLANMILJOE.DK 1 INDLEDNING OG METODE... 3 2 FORMÅL OG METODE... 4 3

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Se mig Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Jesper Bay-Callesen Gennemført d. 16. til 19. november, 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet

Læs mere

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen grunde til bedre kemi. Maj 2010

Miljøstyrelsen. Evaluering af kampagnen grunde til bedre kemi. Maj 2010 Miljøstyrelsen Evaluering af kampagnen 65.000 grunde til bedre kemi Maj 2010 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Konklusioner 4 1.2 Målopfyldelse 4 1.3 Formulering af læresætninger 5 2. Kampagnen 65.000 grunde

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug!

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Klasse; 6.y. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Tema; Modsat

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning

Forvandlingen. Af Herningsholmskolen 8.B. Louise, Katrine & Linea. 3. gennemskrivning Forvandlingen Af Herningsholmskolen 8.B Louise, Katrine & Linea 3. gennemskrivning "FORVANDLINGEN" MANUS 1. INT. S VÆRELSE MORGEN (15) vågner ved lyden af sit vækkeur. Hun har ikke lyst til at stå op,

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse.

Tilfredshedsundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelse. Vi har i år valgt at lave undersøgelsen med vægt på en anderledes uge nemlig vores årlige skitur til Skt. Johann i Østrig. Du kan i det nedenstående se, hvad eleverne blev spurgt

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

U-days - kampagneplakater

U-days - kampagneplakater U-days - kampagneplakater Den 1., 2. og 3. marts 2012 blev der afholdt u-days, som er et åbent hus-arrangement, der samler alle videregående uddannelser i Aarhus. I den forbindelse kørte u-days blandt

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Løgnen. Nyborg Friskole

Løgnen. Nyborg Friskole Løgnen af Nyborg Friskole SC. 1. EXT. PÅ BADEVÆRELSET - SOMMER - DAG Mie (17) er på badeværelset. Mie har taget en gravidtetstest. Vi ser Mie vente. Efter at have nølet i lang tid. Man ser nærbillede af

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

1. Interview. Din holdning til cykelhjelme BILAG 6. TRANSSKRIBERET INTERVIEWS. Interviewperson: Anna Kirkfelt Alder:13 år Klasse 7.

1. Interview. Din holdning til cykelhjelme BILAG 6. TRANSSKRIBERET INTERVIEWS. Interviewperson: Anna Kirkfelt Alder:13 år Klasse 7. BILAG 6. TRANSSKRIBERET INTERVIEWS 1. Interview Interviewperson: Anna Kirkfelt Alder:13 år Klasse 7. Din holdning til cykelhjelme PD Okay Anne så går vi i gang. A Ja PD Når jeg siger Cykelhjelm hvad er

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Evaluering af kampagnen Kemi i forbrugerprodukter og indeklima. Rikke Fischer-Bogason Orbicon

Evaluering af kampagnen Kemi i forbrugerprodukter og indeklima. Rikke Fischer-Bogason Orbicon Evaluering af kampagnen Kemi i forbrugerprodukter og indeklima Rikke Fischer-Bogason Orbicon Miljøprojekt Nr. 1228 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013

Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 Kommunal- og regionsvalg 2013 Valgkampens medier KMD Analyse November 2013 DANSKERNE FORETRÆKKER VALGKAMP PÅ TV FREM FOR BESØG VED HOVEDDØREN SOCIALE MEDIER KAN FÅ BETYDNING FOR UDFALDET AF VALGET VALGPLAKATER

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere