Bekendtgørelse om jagttegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om jagttegn"

Transkript

1 1 Jagttegn Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter de gældende regler, og det skal fornyes hvert år. Den årlige jagttegnsafgift er fra 1. april 2001 på 500 kr. plus 15 kr. i præmie for lovpligtig ansvarsforsikring. Betaling for jagttegn kan ske på For at få jagttegn skal man være fyldt 16 år, og man enten stå i Skov- og Naturstyrelsens jægerregister eller bestå jagtprøven Jagttegn i år 2000: Ca personer løste jagttegn. Det var knap færre end i personer tilmeldte sig jagtprøven (80%) bestod. I 1999 bestod ca. 81% jagtprøven personer tilmeldte sig riffelprøven (72%) bestod. I 1999 bestod 74% riffelprøven. Indtægterne fra jagttegn bliver især brugt til oplysning om jagt og vildtpleje samt til initiativer, der gavner vildtet. En del af midlerne bliver også brugt til forskning om vildt og til at lønne statens vildtkonsulenter. Jagttegnsafgiften bliver endvidere brugt til vildtplanter. I år 2000 gik i alt kr. af jagttegnsmidlerne til vildtplanter. I alt planter blev plantet til gavn for vildtet. Der blev modtaget ansøgninger om tilskud til vildtplanter. Reglerne for jagttegn, jagtprøve og riffelprøve fremgår af Bekendtgørelse om jagttegn Bekendtgørelse om jagttegn I medfør af 40, stk. 4, 41, stk. 1, 43, stk. 2, 44, stk. 2, 45 stk. 1, 49, stk. 1-3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes: Kapitel 1 Jagtprøven 1. Personer, der ønsker at erhverve jagttegn, skal, såfremt vedkommende ikke er optaget i Skovog Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede (Jægerregistret), jf. 19, stk. 3, bestå jagtprøven. Stk. 2. Hvis særlige grunde taler derfor, kan Skov- og Naturstyrelsen gøre undtagelse herfra. Stk. 3. For personer bosat i udlandet og som ikke er optaget i Jægerregistret gælder reglerne i Jagtprøveordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Stk. 2. Prøven aflægges for prøvesagkyndige, der beskikkes af Skov- og Naturstyrelsen.

2 2 3. Personer med fast bopæl i Danmark kan tilmelde sig jagtprøven, der afholdes hvert år i perioderne 15. april 30. juni (første prøveperiode) og 15. september 31. oktober (anden prøveperiode). Stk. 2. Tilmelding til jagtprøven skal ske senest en måned før starten af den prøveperiode, i hvilken prøven ønskes aflagt. Stk. 3. Tilmelding sker ved indbetaling af et gebyr til Skov- og Naturstyrelsen på 215 kr. Indbetaling skal ske ved anvendelse af et særligt indbetalingskort, der af Skov- og Naturstyrelsen fremsendes til jagtprøveaspiranten senest 1½ måned før starten af den prøveperiode prøven ønskes aflagt i. Skov- og Naturstyrelsen forsyner indbetalingskortet med jagtprøveaspirantens navn, adresse og personnummer på baggrund af oplysninger modtaget fra de i 7, stk. 2, nævnte våbenkursuslærere. Stk. 4. Prøven afholdes på hverdage inden for tidsrummet kl Stk. 5. For aflæggelse af prøve efter lovens 42, stk. 2, 1. pkt., betales ikke gebyr. Stk. 6. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i stk. 1 og tilmeldingsfristen i stk Personer under 16 år kan tilmelde sig jagtprøven, såfremt de fylder 16 år i prøveåret. Stk. 2. Personer, der den dag, hvor prøven aflægges, ikke er fyldt 18 år, kan kun aflægge prøven, såfremt der ved prøven forevises skriftligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver(e) til, at den aflægges, samt til, at jagttegn erhverves, hvis den bestås. 5. De tilmeldte aspiranter indkaldes af den prøvesagkyndige med mindst 14 dages varsel til jagtprøven på nærmere angivet sted, dato og klokkeslæt. Stk. 2. Udebliver en aspirant fra en prøve, uden at den prøvesagkyndige har modtaget meddelelse herom senest kl den sidste hverdag før, prøven afholdes, er retten til at aflægge prøve i den pågældende prøveperiode bortfaldet. Det indbetalte gebyr tilbagebetales ikke. Ved tilmelding til jagtprøve i en senere prøveperiode skal der på ny betales gebyr. Stk. 3. Aspiranter, der rettidigt melder afbud, indkaldes til at aflægge prøve en anden dato. Er aspiranten på ny forhindret, har vedkommende ikke krav på yderligere indkaldelse, medmindre hindringen dokumenteres og findes væsentlig. Hvis hindringen skyldes sygdom, betragtes kun lægeerklæring som tilstrækkelig dokumentation. Hvis hindringen ikke dokumenteres og findes væsentlig, gælder reglerne i stk. 2, 2. og 3. pkt. tilsvarende. Stk. 4. Aspiranter, der indkaldes til prøve efter stk. 3, har ikke krav på indkaldelse med det mindstevarsel, der er nævnt i stk. 1. Stk. 5. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i stk. 2. Jagtprøvens aflæggelse

3 3 6. Jagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. For at bestå prøven kræves, at aspiranten har bestået såvel den skriftlige som den praktiske prøve. Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges. 7. Aspiranterne indkaldes til aflæggelse af jagtprøven i hold. Holdstørrelsen søges afpasset således, at den samlede prøves varighed ikke overstiger 3 timer. Stk. 2. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant forevise legitimation med sit personnummer for den prøvesagkyndige. For aspiranter på 18 år og derover skal legitimationen være fotolegitimation. Desuden skal aspiranten forevise gyldigt bevis for deltagelse i et våbenkursus, afholdt af en af Skov- og Naturstyrelsen godkendt våbenkursuslærer. Beviset er gyldigt i de to på hinanden følgende prøveperioder efter udstedelsen. Stk. 3. Den skriftlige prøve aflægges holdvis. Den praktiske prøve aflægger aspiranterne enkeltvis. Den skriftlige prøve 8. Ved den skriftlige prøve stilles spørgsmål, der skal belyse aspirantens kendskab til 1) jagtlovgivningen, herunder til de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven. Særlig vægt lægges på, om aspiranten har tilfredsstillende kendskab til, hvilke vildtarter der må jages, til reglerne om imødegåelse af vildtskader samt til lovlige jagtformer og -redskaber, 2) de jagtetiske regler, herunder kendskab til principperne om hvordan anskydningsrisikoen kan nedbringes, 3) almindeligt forekommende vildtarters udseende og biologi samt 4) jagtvåben og sikkerhed under jagt. Stk. 2. Aspiranterne må ikke medbringe hjælpemidler ved prøven. Stk. 3. Spørgsmålene udformes således, at hvert spørgsmål skal besvares ved afkrydsning. Stk. 4. Prøven består af mindst 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 minutter. For at bestå prøven må højst 10 % af spørgsmålene være besvaret forkert. Stk. 5. Umiddelbart efter den skriftlige prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige de enkelte aspiranter, om denne del af prøven er bestået. Stk. 6. Såfremt prøven ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af jagtprøven tidligst ske i den følgende prøveperiode efter rettidig tilmelding og indbetaling af gebyr. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra. 9. Den praktiske prøve omfatter Den praktiske prøve

4 4 1) våbenbehandling under færdsel i terræn, 2) våbenbehandling i forbindelse med skudafgivelse og 3) bedømmelse af afstanden til vildtfigurer. Stk. 2. For at bestå den praktiske prøve kræves, at aspiranten udviser en efter den prøvesagkyndiges skøn forsvarlig behandling af våbnet. Ved afstandsbedømmelsen, jf. stk. 1, nr. 3, skal aspiranten korrekt vurdere, om skudafstanden til mindst 5 ud af 6 vildtfigurer er forsvarlig. Aspiranten skal gennemføre afstandsvurderingen inden for højst 5 sekunder fra den prøvesagkyndiges udpegning af den pågældende vildtfigur. Stk. 3. Den prøvesagkyndige kan fritage fysisk handicappede aspiranter for den del af den praktiske prøve, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, mod at der i stedet overhøres mundtligt i færdsel med skydevåben i terræn. Spørgsmålene skal omhandle færdsel med skydevåben under samme terrænforhold, som de øvrige aspiranter afprøves under. Stk. 4. Den prøvesagkyndige skal indstille afviklingen af den praktiske prøve, hvis det foreligger klart, at aspiranten efter de regler, der er nævnt i stk. 2 og 3, ikke kan bestå prøven. Efter jagtprøvens aflæggelse 10. Umiddelbart efter den praktiske prøves afslutning meddeler den prøvesagkyndige de enkelte aspiranter, om jagtprøven er bestået i sin helhed. Stk. 2. Aspiranter, der består den skriftlige men ikke den praktiske prøve, kan tilmelde sig yderligere én prøve inden for samme prøveperiode mod indbetaling af det gebyr, der er nævnt i 3, stk. 3. Reglen i 5, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved indkaldelse til prøven. Såfremt prøven fortsat ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af jagtprøven kun ske ved aflæggelse af både den skriftlige og den praktiske prøve, og det kan tidligst ske i den følgende prøveperiode efter rettidig tilmelding og betaling af gebyr. Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra reglen i stk. 2, 3. pkt. Kapitel 2 Riffelprøven 11. Jagt med jagtriffel må kun udøves af personer, der har bestået riffelprøve efter reglerne i dette kapitel, og som har påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med jagtriffel. Stk. 2. Bevis for bestået riffelprøve er i den resterende del af det jagtår, hvor prøven er bestået, sidestillet med den påtegning, der er nævnt i stk. 3, såfremt det medbringes sammen med jagttegnet i forbindelse med udøvelse af riffeljagt. Stk. 3. Når Skov- og Naturstyrelsen har modtaget meddelelse om bestået riffelprøve, jf. 18, giver styrelsen påtegning på jagttegnet for kommende jagtår om tilladelse til jagt med jagtriffel.

5 5 Stk. 4. Personer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som kan dokumentere at have tilladelse til at udøve jagt med jagtriffel i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, kan ved udstedelse af dansk jagttegn, jf. 20, på begæring få påtegning på jagttegnet om tilladelse til jagt med jagtriffel. Stk. 5. Ved jagtriffel forstås i denne bekendtgørelse et riflet våben med centraltænding, der ifølge bekendtgørelse om skydevåben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v., lovligt kan anvendes til jagt og regulering. 12. Afviklingen af riffelprøver forestås af Danmarks Jægerforbund. De prøvesagkyndige udpeges af Danmarks Jægerforbund efter retningslinier, der fastsættes af Skov- og Naturstyrelsen. 13. Inden riffelprøven aflægges, skal der til Skov- og Naturstyrelsen indbetales et prøvegebyr på 135 kr. Indbetalingen kan kun ske ved anvendelse af et særligt indbetalingskort, der fås hos Danmarks Jægerforbund, herunder forbundets lokalforeninger, eller hos Skov- og Naturstyrelsen, herunder statsskovdistrikterne. Riffelprøvens afholdelse og indhold 14. Meddelelse om tid og sted for riffelprøvernes afholdelse fremsendes med det i 22, stk. 1, nævnte indbetalingskort/jagttegn. Aspiranten skal give møde på et af de annoncerede prøvesteder senest en halv time før det annoncerede starttidspunkt. Stk. 2. Inden prøven aflægges, skal den enkelte aspirant for den prøvesagkyndige forevise gyldigt jagttegn, gyldig våbentilladelse til det våben prøven ønskes aflagt med, legitimation samt kvitteringsdelen af det særlige indbetalingskort, der er nævnt i 13, påført/påhæftet gyldig kvittering for, at prøvegebyret er indbetalt til Skov- og Naturstyrelsen. For aspiranter på 18 år og derover skal den nævnte legitimation være fotolegitimation. 15. Riffelprøven aflægges på godkendte skydebaner. Stk. 2. Aspiranten medbringer det våben, som prøven ønskes aflagt med, tillige med den fornødne jagtammunition samt det prøvebevis der er vedhæftet det i 13, 2. pkt. nævnte indbetalingskort. 16. For at bestå riffelprøven skal aspiranten i fri skydestilling i løbet af højst 5 minutter fra en afstand af 100 m placere 5 ud af 6 skud indenfor en cirkel med en diameter på 20 cm. Stk. 2. I forbindelse med skudafgivelsen må der anvendes lovligt optisk sigtemiddel, der er monteret på riflen, og hjælpemidler, der kan medbringes og anvendes under praktisk jagt, herunder skydestok og jagtstol. Stk. 3. Den prøvesagkyndige afgør, hvorvidt kravene i stk. 1 og 2 for bestået prøve er opfyldt. Stk. 4. Såfremt almindelige sikkerhedskrav i forbindelse med riffelskydning ikke iagttages af aspiranten under prøvens aflæggelse, skal den prøvesagkyndige indstille prøven med det resultat, at den ikke er bestået.

6 6 Stk. 5. Den prøvesagkyndige angiver på det af aspiranten medbragte prøvebevis, jf. 15, stk. 2, at aspiranten har aflagt riffelprøve, og om den er bestået. 17. Såfremt riffelprøven ikke bestås, kan fornyet aflæggelse af prøven først ske, når indbetaling af nyt prøvegebyr har fundet sted. Aspiranten kan kun aflægge én riffelprøve den enkelte prøvedag. 18. Danmarks Jægerforbund meddeler Skov- og Naturstyrelsen navn, adresse og personnummer på de personer, der består riffelprøven. Kapitel 3 Jagttegn 19. Jagttegn udstedes af Skov- og Naturstyrelsen. Stk. 2. Jagttegn tilbydes årligt til de personer, der er optaget i Jægerregistret, og som har fast bopæl i Danmark. Personer, der er optaget i registret, men som ikke har fast bopæl i Danmark, kan efter anmodning få udstedt jagttegn. Stk. 3. Jægerregistret omfatter personer, som har bestået jagtprøve eller indenfor de sidste 10 år har løst jagttegn, jf. dog stk. 4 og 5 og 21, stk. 3. Stk. 4. Personer, der ikke inden for de sidste 10 år har løst jagttegn, slettes af registret, jf. dog stk. 5. Stk. 5. Personer, der i medfør af 20, stk. 1, får udstedt dansk jagttegn, optages kun som berettiget til jagttegn i det pågældende jagtår og slettes af registret efter udløbet af det jagtår, for hvilket jagttegnet er løst. Stk. 6. Personer, der er optaget i Jægerregistret, kan skriftligt forlange at blive slettet af registret. 20. Personer, der er bosat i udlandet, kan efter anmodning få udstedt dansk jagttegn, hvis de pågældende er i besiddelse af gyldigt jagttegn eller lignende, der giver adgang til jagt i udlandet, i Grønland eller på Færøerne. Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen kan som betingelse for at udstede dansk jagttegn til personer, der er bosat i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, og som har jagttegn eller lignende fra lande, hvor der for at udøve jagt enten ikke kræves jagtprøve eller ikke kræves jagtprøve af en tilsvarende karakter som den danske, forlange at kendskab til brug af jagtvåben dokumenteres ved aflæggelse af den praktiske del af den obligatoriske jagtprøve. Reglen i 3, stk. 2, finder ikke anvendelse ved aflæggelse af denne prøve. Stk. 3. Personer som har fået udstedt dansk jagttegn i medfør af stk. 1, og som senere tager fast bopæl i Danmark, kan ikke få udstedt nyt dansk jagttegn, med mindre de består jagtprøven. Hvis særlige grunde taler derfor, kan Skov- og Naturstyrelsen gøre undtagelse herfra. 21. Før jagttegn kan udstedes, skal der foreligge samtykke fra politimesteren hertil.

7 7 Stk. 2. Politimesteren meddeler Skov- og Naturstyrelsen navn, adresse og personnummer på personer 1) for hvem samtykke enten nægtes eller tilbagekaldes, eller 2. der efter lovens 55, stk. 1, er frakendt retten til at besidde eller erhverve jagttegn, samt for hvilket tidsrum frakendelsen er sket. Stk. 3. Personer, der efter stk. 2, nr. 2, ikke længere har ret til at udøve jagt, slettes af Jægerregistret. Før genoptagelse i registret kan finde sted, skal den obligatoriske jagtprøve og eventuelt riffelprøven bestås. 22. Skov- og Naturstyrelsen tilsender hvert år inden udgangen af marts måned de personer, der er optaget i Jægerregistret et særligt indbetalingskort/jagttegn. Indbetalingskortet/jagttegnet tilsendes efter anmodning også til de i 20, stk. 1, nævnte personer. Indbetalingskortets kvitteringsdel tjener i én måned fra datoen for indbetaling af jagttegnsafgiften som gyldigt jagttegn for indehaveren, når den er påført/påhæftet gyldig kvittering/dokumentation for, at jagttegnsafgiften, jf. 23, stk. 2, er indbetaling til Skov- og Naturstyrelsen. Stk. 2. Når Skov- og Naturstyrelsen har modtaget indbetaling af jagttegnsafgiften og meddelelse om det i 24, stk. 1, nævnte vildtudbytte, fremsender styrelsen til den jagttegnsberettigede jagttegn gældende for det pågældende jagtår (1. april 31. marts). Stk. 3. Såfremt fremsendelse af jagttegn efter stk. 2, ikke finder sted på grund af manglende indberetning af vildtudbytte, kan der ikke gøres krav gældende om hel eller delvis tilbagebetaling af den i 23, stk. 2, nævnte jagttegnsafgift. Stk. 4. Hvis en jagttegnsløser mister sit gyldige jagttegn, kan et nyt rekvireres hos Skov- og Naturstyrelsen mod betaling af et ekspeditionsgebyr på 30 kr. 23. På det i 22, stk. 1, nævnte indbetalingskort/jagttegn og det i 22, stk. 2, nævnte jagttegn angives 1) indehaverens navn, adresse og personnummer, 2) for hvilket jagtår det er udstedt, samt 3) om indehaveren har ret til at udøve jagt med jagtriffel. Stk. 2. Jagttegnsafgiften udgør 400 kr. for jagtåret 2000/01. Jagttegnsafgiften udgør herefter pr. jagtår 500 kr. Indberetning af vildtudbytte 24. Jagttegnsløsere skal senest 1. maj efter afslutningen af et jagtår indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvor meget vildt vedkommende personligt har nedlagt i det forløbne jagtår. Dette gøres ved, at

8 8 1) vildtudbytteskemaet, som er fremsendt med det kommende jagtårs indbetalingskort/jagttegn, jf. 22, stk. 1, udfyldes, underskrives og indsendes til Skov- og Naturstyrelsen. Har vildtudbyttet været 0, skal dette ligeledes angives, eller 2) ved at vildtudbyttet indberettes til Skov- og Naturstyrelsen via Internettet som angivet i det med vildtudbytteskemaet fremsendte informationsmateriale. Forsikring 25. Personer, der løser jagttegn, tegner samtidig en ansvarsforsikring, som dækker det ansvar, de pågældende måtte pådrage sig under eller i umiddelbar forbindelse med jagt for skader, der forvoldes ved skudafgivelse. Stk. 2. Ansvarsforsikringen skal som minimum opfylde de betingelser, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 1. Forsikringsselskaber, der udbyder forsikring af den omhandlede art, skal forinden underrette Skov- og Naturstyrelsen om forsikringsbetingelserne. Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen har indgået en overenskomst med Dansk Jagtforsikring A/S, hvorefter dette selskab for en årlig præmie på 15 kr., der opkræves af Skov- og Naturstyrelsen sammen med jagttegnsafgiften, påtager sig at udrede de erstatninger, som jagttegnsløseren måtte blive ansvarlig for, jf. stk. 1. Stk. 4. En jagttegnsløser, der ikke ønsker at tegne ansvarsforsikringen i Dansk Jagtforsikring A/S, kan få tilbagebetalt den erlagte præmie til Dansk Jagtforsikring A/S ved til Skov- og Naturstyrelsen at sende bevis for, at den pågældende i et andet selskab har tegnet en forsikring af den art, der er nævnt i stk. 2. Kapitel 4 Klage, straf, ikrafttræden 26. Den prøvesagkyndiges afgørelser efter 8, stk. 5, 9, stk. 3 og 4, 10, stk. 1, eller 16, stk. 3 og 4, kan af aspiranten påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 27. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter 3, stk. 6, 5, stk. 5, 8, stk. 6, 10, stk. 3, 20, stk. 2 og 3, og 26, stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 1) overtræder 11, stk. 1, 1. pkt., eller 2) i strid med 25, stk. 2, 2. pkt., undlader at underrette Skov- og Naturstyrelsen om forsikringsbetingelser.

9 9 Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar Stk. 2. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 800 af 22. september 1999 om jagttegn ophæves. Miljø- og Energiministeriet, den 21. januar 2001 Svend Auken /Jens Peter Simonsen Bilag 1 I medfør af bekendtgørelsens 25, stk. 2, skal nedennævnte betingelser være opfyldt ved udstedelse af policer for ansvarsforsikring til dækning ved skader, der forvoldes ved skudafgivelse under eller i umiddelbar forbindelse med jagt. 1. Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar, den sikrede, dvs. jagttegnsindehaveren, pådrager sig 1. ved at affyre skud under jagt, dvs. under efterstræbelse af vildt, 2. ved at skydevåbnet affyres utilsigtet under en sådan jagt eller i umiddelbar forbindelse med jagtens påbegyndelse eller afslutning. Forsikringen dækker skade forvoldt i Europa, herunder Færøerne og Grønland. Uden for Danmark, Færøerne og Grønland dækkes dog kun i det omfang, den sikrede ikke er dækket af anden ansvarsforsikring, der er tegnet specielt med henblik på at dække risiko ved jagt. Jagttegnsindehavere, der ikke på skadestidspunktet er bosiddende i Danmark, er ikke dækket for så vidt angår skader forvoldt uden for Danmark, herunder Færøerne og Grønland. 2. Forsikringssummer Forsikringen dækker pr. forsikringsbegivenhed med indtil a. 6 mio. kr. for personskade, uanset hvor mange personer der kommer til skade ved samme skud eller samme affyring af skydevåben,

10 10 b. 2 mio. kr. for anden skade, herunder på dyr og ting, uanset antal ved en enkelt hændelse. 3. Undtagen risiko Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for a. skade, som sikrede forvolder på dyr eller ting, som sikrede med ejerens udtrykkelige eller stiltiende godkendelse har i sin varetægt, b. skade forvoldt ved forsæt eller under selvforskyldt beruselse eller ved uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, c. skade forvoldt i forbindelse med forsætlig overtrædelse af lov om jagt og vildtforvaltning, d. skade forvoldt på vildt, beplantning og terræn, e. skade på ting eller dyr, der ikke er en følge af, at tingen eller dyret er ramt af projektiler fra et skydevåben. 4. Skader forvoldt af ukendte eller uforsikrede a. Efter samme regler som ovenfor yder jagtforsikringen endvidere erstatning og godtgørelse for personskade forvoldt i Danmark, herunder Færøerne og Grønland, men hvor den ansvarlige skadevolder er ukendt, eller hvor forsikring ikke er i kraft. På tilsvarende måde yder jagtforsikringen erstatning for både personskade og tingsskade, hvis forsikringen er tegnet, men dækning er undtaget alene i henhold til pkt. 3 b eller pkt. 3 c. b. Erstatning og godtgørelse i henhold til denne bestemmelse ydes ikke i det omfang, skaden godtgøres af skadevolderen eller dækkes af ydelser efter den sociale lovgivning, løn under sygdom, pensionsydelser, private forsikringer eller andre økonomiske ydelser, der tilfalder skadelidte i anledning af skaden. c. Erstatning og godtgørelse ydes ikke, såfremt skadelidte har været vidende om eller burde have vidst, at skadevolderen ikke havde løst jagttegn, eller såfremt skadelidte uden selv at have løst pligtigt jagttegn har deltaget i den jagt, hvorunder eller i forbindelse med hvilken skaden er sket. Erstatning og godtgørelse kan endvidere nedsættes eller helt bortfalde, såfremt skadelidte har deltaget i jagten efter aftale med skadevolderen uden at have begrundet formodning om, at denne havde løst jagttegn. Jagtprøver Når man har bestået jagtprøven, bliver man optaget i Jægerregistret (Skov- og Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede). Jagtprøven består af en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del består i, at man på en halv time skal besvare 40 spørgsmål om jagt og vildt. Mindst 36 af svarene skal være rigtige. Ved jagtprøvens praktiske del skal man vise, at man kan behandle et skydevåben forsvarligt. I terrænet er opstillet vildtfigurer, og man skal bedømme, om skudafstanden til dem er forsvarlig. Evnen til at ramme præcist med et skydevåben prøves ikke. Men man kan kun gå op til jagtprøven, hvis man har deltaget i et våbenkursus, der blandt andet omfatter træning i skydefærdighed.

11 11 Jagtprøver afholdes på statsskovdistrikterne. Ca tilmelder sig årligt til prøverne, og hovedparten har forberedt sig på et jagtprøvekursus, der bl.a. arrangeres af oplysningsforbundene. Dumpeprocenten var i 2000 på 21%. Topscorere som dumpegrund er fejl i afstandsbedømmelsen og manglende sikkerhed i betjening af våben. Man kan i hver prøveperiode aflægge en skriftlig prøve og to praktiske prøver. Man skal betale et gebyr på 215 kr. hver gang. Kun personer med fast bopæl i Danmark kan gå op til den danske jagtprøve. Men personer, der er bosat i udlandet, kan blive optaget i Jægerregistret, hvis de har gyldigt udenlandsk jagttegn, så længe De bor i udlandet.

Page 1 of 5 106 af 18/02 2002 Bek. om jagttegn Ophævet Status: Historisk Nr. 106 af 18. februar 2002 Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen) (Ophævet 1/9 2007 ved bekendtgørelse nr. 1008 af 4/7 2007)

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om jagttegn 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om jagttegn 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om jagttegn 1 I medfør af 23 stk. 4, 40, stk. 4, 41, stk. 1, 43, stk. 2, 44 stk. 2, 45, stk.1, 49, stk. 1-3, 52 b, 52 c, stk. 1 og 4, 53 og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttegn 1)

Bekendtgørelse om jagttegn 1) BEK nr 193 af 23/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00044 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttegn1)

Bekendtgørelse om jagttegn1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Jagttegn Kapitel 2 Jagtprøven Kapitel 3 Obligatorisk jagttegnskursus og jagttegnskursuslærere Kapitel 4 Riffelprøven Kapitel 5 Buejagtprøven Kapitel 6 Indberetning

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. BEK nr 444 af 07/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. UDKAST TIL Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. I medfør af 23, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 405 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.) 1 I lov om jagt og vildtforvaltning,

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning

Forslag. Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning (Styrkelse af vildtudbytteindberetning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1)

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (* 1) Herved bekendtgøres lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt og vildtforvaltning med de ændringer, der følger af lov nr. 12 af 12. januar 1997. Miljø-

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri I medfør af 7 og 8, 10, 12 og 13, 15, stk. 4, 17 og 18 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse Kapitel 1 Definitioner 1. Ved selvforskyldt ledighed forstås, at en person uden rimelig grund opsiger eller forlader sit arbejde eller bliver

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende

JAGTLEJEKONTRAKT. Syddjurs Kommune. Ebeltoft Jagtselskab. Mellem. som ejer. og medunderskrevne. som lejer. er dags dato indgået følgende 1 of 6 Mellem Syddjurs Kommune som ejer og medunderskrevne Ebeltoft Jagtselskab som lejer er dags dato indgået følgende JAGTLEJEKONTRAKT 2 of 6 1 Arealer Syddjurs Kommune som udlejer, udlejer til Ebeltoft

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere