Bilag 1. Køreplan Overgang til offentlig Digital Post for borgere i november Side 1 af maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Køreplan Overgang til offentlig Digital Post for borgere i november 2014. Side 1 af 16. 12. maj 2014"

Transkript

1 Side 1 af 16 Bilag maj 2014 Køreplan Overgang til offentlig Digital Post for borgere i november Indledning Dette dokument beskriver den fællesoffentlige køreplan for overgangen til Offentlig Digital Post for borgere. Køreplanen skal sikre, at alle involverede parter arbejder koordineret således, at overgangen kan gennemføres målrettet med udgangspunkt i den enkelte borger, der er omfattet af loven. Køreplanen omhandler; 1) selve overgangen og de aktiviteter, der skal understøtte, at den enkelte borger bliver bruger af Digital Post på borger.dk eller alternativt tildeler andre læseadgang eller bliver fritaget herfor. 2) den efterfølgende brug af Digital Post blandt borgere og myndigheder med henblik på, at Digital Post fremadrettet erstatter traditionel fysisk post. 2. Baggrund Der er i dag over 1.4 mio. borgere, der modtager digital post med samme retsvirkning som fysiske breve fra offentlige myndigheder. Herudover er der 0.3 mio., der forud for loven har tilmeldt sig digital post fra enkelte offentlige afsendere. Over 4 mio. danskere er brugere af e-boks. En del brugere anvender løsningen i forbindelse med specifikke ordninger eks. lønsedler, forsikring eller bank. Adgang til at læse digital post skal ske med NemID, hvilket over 4 mio. borgere har i dag. For borgere med NemID vil der foretages en afdækning af, hvor mange der anvender dette aktivt med henblik på at estimere behovet for support og hjælp. Der gennemføres løbende tilfredshedsmålinger vedr. brug af løsninger relateret til Offentlig Digital Post. 70 pct. af de adspurgte brugere udtrykker tilfredshed med Digital Post på borger.dk, og 90 pct. af de adspurgte brugere udtrykker tilfredshed med NemID. Den tekniske løsning, der stilles til rådighed, leveres af en privat leverandør (e-boks), der også tilbyder mulighed for, at såvel offentlig som privat post kan læses ét sted. Kendskabsgraden og interessen blandt borgere i Danmark er således høj, og de fleste borgere, der er omfattet af loven, har forudsætningerne for at kunne tilgå Digital Post. Det offentliges brug af Digital Post vil dog gå videre, end det de fleste kender i dag. Det offentliges gevinster ved Digital Post er baseret på en

2 indfasning, hvor 9 ud af 10 breve sendes digitalt, og hvor borgere vil modtage flere breve digitalt, som borgeren skal reagere på. Det betyder, at der er behov for, at løsninger som NemID, Nem-Login, borger.dk og Digital Post er brugervenlige og let tilgængelige. Ligeledes er det vigtigt, at borgerne vænner sig til at modtage digital post fra det offentlige, hvorfor myndigheder skal være parate til at sende borgerne relevant post gennem denne kanal. Side 2 af 16 Tabel 1: Nøgletal Gruppe Antal Borgere Borgere over 15 år Borgere med NemID Tilmeldte Digital Post-brugere (nov. 2013) Tilmeldte e-boks brugere (nov. 2013) Ca Forsendelser månedligt i Digital Post (Gns. for 2013) Ca Overgangen til Digital Post indebærer, at post afsendt digitalt af en myndighed vil ende i den digitale postkasse pr. 1. november For at undgå at en borger går glip af post fra det offentlige, er det derfor væsentligt, at borgerne inden den 1. november 2014 enten er parate til at kunne læse indhold af postkassen eller også have tildelt læseadgang til andre eller være fritaget fra Digital Post. Da det er vigtigt at kommunikere klart om borgernes forpligtigelse til at tjekke digital post fra det offentlige fastholdes udsendelse af breve med bebyrdende indhold i overgangsperioden. Overgangen til Digital Post for virksomheder på virk.dk den 1. november 2013 har bidraget med flere væsentlige erfaringer. Erfaringerne viser, at offentlige kampagner og budskabet om en lovpligtig overgang har en stor gennemslagskraft. Erfaringerne viser herudover, at fælles budskaber fra forskellige myndigheder og på tværs af løsningerne er afgørende for, at borgerne forstår betydningen af Digital Post. Tilsvarende viser erfaringerne, at brugerne tilsvarende forventer, at det offentlige også selv er parat og er klar med support. På baggrund af ovenstående betyder det, at der i de foreslåede indsatser er særligt fokus på kommunikationskampagnen, et brugervenligt og sammenhængende oprettelsesforløb for tilmelding af nye borgere samt tilgængelig adgang til support og hjælp. I forlængelse heraf betyder det, at der er et større behov for at identificere, hvilke situationer brugerne befinder sig i. Der bør blandt andet foretages analyser af brugen af NemID og brugsmønstrene for henholdsvis Digital Post og e-boks. Denne analyse vil have betydning for muligheden for at målrette kommunikation og vejledning til borgeren samt for formulering og

3 håndtering af udsendelse af underretningsbreve til den enkelte borger, der sker i august og september. Side 3 af Målsætninger Målsætningerne for overgangen er, at borgerne bliver parate til at modtage Digital Post, og at de borgere, der ikke er i stand til modtage post digitalt er fritaget eller har givet læseadgang. Herudover er en målsætning, at myndighederne i større omfang sender post digitalt, og at borgerne læser digital post fra det offentlige. Tabel 2: Målsætninger og succeskriterier Områder Borgere der er parate og kender digital post Målsætninger og succeskriterier Alle borgere, der er omfattet af loven og ikke skal fritages, tjekker deres digitale post fra det offentlige. 1. november 2014: 2/3 af de berørte borgere har tilmeldt sig digital post fra det offentlige. 1. august 2015: Alle berørte borgere har været på Digital Post. Borgere der ikke selv kan håndtere digital post Post sendes og læses digitalt Borgere der ikke kan anvende digital post, og dermed risikerer at gå glip af post, fritages eller giver læseadgang. Borgerne er bekendte med mulighederne for fritagelse og læseadgang Myndigheder kender procedurer relateret til fritagelse og læseadgang Digital Post erstatter fysisk post således, at gevinstpotentialet realiseres. 1. november 2014: Myndigheder er parate til at sende 2/3 af alle offentlige breve som Digital Post til borgere. 2/3 af alle berørte borgere opfatter løsningen efter den obligatoriske overgang som tilfredsstillende eller derover. Der gennemføres en tilfredshedsmåling juni Berørte borgere læser Digital Post i samme grad som fysisk post. Der måles reaktionsrate på udvalgte brevtyper i august Borgernes parathed er et udtryk for, at de har adgang til at læse deres post samt forstår konsekvenserne ved at undgå digital post fra det offentlige. For ovenstående er det målet, at overgangen opleves positivt af borgere og myndigheder. Dette opnås ved optimal planlægning og styring af de enkelte indsatsområder og leverancer, fokus på borgernes behov i overgangen samt målrettede informationskampagner overfor borgere. På baggrund af ovennænvte mål for succeskriterier udarbejder Digitaliseringsstyrelsen ledelsesinformation til at understøtte udviklingen. Udviklingen monitoreres løbende med indsamlinger af information om

4 tilmeldinger til Digital Post, fritagelser, afsendelser af breve og så videre. Statistikken sammenholdes ugentligt med opsatte procesmål med henblik på at agere hurtigt i tilfælde af væsentlige afvigelser. Denne information er relevant for samtlige interessenter, og vil placeres tilgængeligt på digst.dk. Herudover fremlægges for styregruppen og følgegruppen en statusrapport med henblik på, at der i kan træffes beslutninger om ændringer af indsatser. Side 4 af Overgangsfaser Overgangen til Offentlig Digital Post for borgere finder sted i tre faser: 1. En forberedelsesfase (frem til 1. marts 2014). På baggrund af køreplanen forberedes aktiviteterne. 2. En klargøringsfase (1. marts til 1. november). Paratheden for borgere understøttes og borgere fritages inden overgangsdatoen 1. november 2014 gennem de initiativer, der indgår i køreplanen. 3. En tilvænningsfase (1. november 2014 til 1. august 2015). Borgere skal vænne sig til at læse post digitalt og der tages, med de initiativer, der indgår i køreplanen, hånd om de borgere, der ikke blev parate inden overgangsdatoen. Overgangsprojektet afsluttes efter tilvænningsfasen med en afsluttende evaluering af udrulningsindsatsen året efter udsendelse af underretningsbreve, dvs. i august I forbindelse med slutevalueringen vil der foretages en vurdering af, om der skal iværksættes yderligere initiativer relateret til udrulning af Digital Post. 5. Overordnede risici ved overgangen De overordnede risici i forhold til gennemførelse af køreplanens er følgende: 1. Udgangspunktet for køreplanen er ikke som forudsat. Eksempel: Færre borgere er parate. 2. Forvirring over forskellen mellen e-boks og Digital Post på borger.dk er en barriere for tilmeldinger til Digital Post. 3. Adfærd er ikke som forventet. Eksempel: Færre borgere reagerer på kampagne inden 1. november. 4. Borgere kommer i klemme. Eksempel: Trods initiativer læser borgere ikke post og det har bebyrdende konsekvens. 5. Manglende parathed hos myndigheder 6. Dårlige brugeroplevelser fører til anmodninger om fritagelser Tabel 3: Overordnende risici Risiko Håndtering 1. Udgangspunktet for køreplanen er ikke som forudsat Den reelle parathed for borgere tilmeldt til Digital Post. Der gennemføres en indledende analyse med henblik på at dokumentere udgangspunktet og beskrive målgruppen.

5 Side 5 af Forvirring over forskellen mellen e- Boks og Digital Post på borger.dk er en barriere for tilmeldinger til Digital Post 3. Adfærd er ikke som forventet 4. Borgere kommer i klemme 5. Manglende parathed hos myndigheder 6. Dårlige brugeroplevelser fører til anmodninger om fritagelser På baggrund af erfaringer fra brugertest og fokusgruppeinterviews udarbejdes en strategi for, hvordan budskabet om forskellen og forholdet mellem tilmelding til at modtage Digital Post fra det offentlige på e-boks og borger.dk skal lyde. Budskabet kommunikeres herefter entydigt til borgene uanset offentlig afsender. Dette sikres ved en overordnet koordineringsindsats mellem statslige, regionale og kommunale aktører. Der udvikles ledelsesinformation, der gør det muligt for myndigheder at følge udrulningen løbende. Myndigheder skal udarbejde en handleplan for, hvilke initiativer der er relevante at igangsætte lokalt med henblik på at få håndteret borgere, der kommer i klemme. Der følges systematisk op på myndighedernes digitale forsendelser, og myndigheder indmelder status i klarmeldingsundersøgelser. Brugertest og løbende monitorering af brugeradfærd skal sikre prioriterede justeringer af løsningen for at give brugeren den bedst mulige oplevelse. Ligeledes skal teknisk stabilitet sikre optimal oppetid på løsninger knyttet til Digital Post En specifik risikoanalyse indgår for de enkelte indsatsområder. 6. Indsatsområder For at understøtte målsætningerne skal følgende indsatser gennemføres: Tabel 4: Indsatsområder Målsætning Indsatsområder Borgere parate 1. Formel underretning af borgere om overgangsdato 2. Kommunikationskampagne 3. Brugervenligt og sammenhænge oprettelsesforløb for tilmelding af nye borgere 4. Adgang til support og hjælp til borgere Borgere fritages 5. Fritagelse af borgere i borgerservice 6. Kommunikation og vejledning til borgere og myndigheder om mulighed for fritagelse Post sendes og læses digitalt 7. Mobil adgang til post 8. Løbende advisering om ny post 9. Justering af løsning med henblik på forbedring af brugeroplevelsen

6 Side 6 af Myndighedernes parathed Der planlægges i Odense Kommune et frikommuneforsøg, der indebærer, at overgangen for udvalgte borgere i Odense Kommune finder sted den 1. april Erfaringer fra frikommuneforsøget indsamles løbende, og resultatet vil bruges i de enkelte indsatsområder. Det samlede målhierarki fremgår nedenfor. De enkelte indsatsområder er nærmere beskrevet nedenfor. For hvert indsatsområde udarbejdes en projektbeskrivelse, og der udpeges en projektleder, der har ansvaret for levering af de pågældende leverancer. Indsatsområde 1: Formel underretning af borgere om overgangsdato Alle borgere omfattet af loven om Offentlig Digital Post underrettes i perioden august/september 2014 via fysisk brev om overgangsdatoen til obligatorisk tilslutning til Digital Post jf. aftale om Kommunernes Økonomi for Det er kommunernes opgave, jf. ØA 2013, at udsende underretningsbreve til borgere. Af praktiske grunde, herunder muligheden for at styre og udjævne supportbehovene, etableres en løsning baseret på den fællesoffentlige rammeaftale vedr. fjernprint, hvor kommunerne frivilligt kan tilmelde sig.kommuner der ønsker at anvende sig af løsningen for en fælles udsendelse af underretningsbreve skal have tilmeldt sig løsningen senest inden udgangen af maj Selve underretningsbrevets indhold vil blive fastlagt i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og KL, hvilket ligeledes gør sig gældende for en eventuel differentiering af brevets indhold i forhold til målgrupper. Der vil foretages en brugertest og en eventuel justering af brevets indhold, inden det sendes ud til borgerne.

7 Der sendes et fysisk brev til alle omfattede borgere, der på underretningstidspunktet ikke har tilmeldt sig løsningen. Selve udsendelsestidspunktet for underretningsbrevene vil koordineres i forhold til indsatsområde 4 Adgang til support og hjælp med henblik på koordinering af support hos relevante aktører samt personlig vejledning i borgerservicecentre, biblioteker mv. - Løsning til udsendelse af underretningsbreve stilles til rådighed for kommuner (Digitaliseringsstyrelsen, marts) - Tilmelding for fælles udsendelse af underretningsbreve, maj Digitaliseringsstyrelsen/KL) - Udsendelsesplan godkendes(digitaliseringsstyrelsen, april) - Skabelon til brevet godkendes(digitaliseringsstyrelsen/kl, juni) - Underretningsbreve udsendes i perioden august/september 2014 til den udvalgte målgruppe af borgere (Digitaliseringsstyrelsen/KL/kommuner, august/september) - Løbende udsendelser til nye borgere(digitaliseringsstyrelsen, fra efterår 2014) Side 7 af 16 Indsatsområde 2: Kommunikationsindsats Kommunikationsindsatsen har på virksomhedsområdet vist sig at spille en stor rolle ift. virksomhedernes overgang, og det forventes tilsvarende at gælde ift. borgere. Kommunikationsindsatsen koordineres på tværs af stat, regioner og kommuner og skal primært understøtte, at borgerne tilmelder sig Digital Post. Derudover skal den bevirke, at borgernes kendskab til Digital Post højnes, at de kender deres ansvar for at tjekke deres digitale postkasse, samt at borgerne er trygge ved Digital Post. Kommunikationsindsatsen tager højde for, at alle offentlige myndigheder kommunikerer det samme budskab om forholdet mellem e-boks og Digital Post på borger.dk. Det planlægges, at kampagnen gør brug af tre typer af kommunikation, som der er god erfaring med fra de fællesoffentlige kampagner for bølge 1 og 2. Netværkskommunikation, herunder myndighedskommunikation, hvor myndighederne tilbydes centralt producererede materialer: Denne indsats benyttes for at sikre sammenhæng, stordrift og genkendelighed i det offentliges kommunikation til borgerne. PR-indsats: Ved hjælp af PR kommunikeres den mere nuancerede fortælling om Digital Post, herunder fordelene for borgerne, at borgerne skal huske at tjekke postkassen og mulighederne for at få hjælp og give læseadgang eller få en fritagelse. Medieindsats: Der indrykkes annoncering i trykte og online medier, og film om Digital Post eksponeres. Medieindsatsen skal medvirke til at sikre,

8 at budskabet om, at borgerne skal have en digital postkasse per 1. november 2014, er spredt til alle dele af befolkningen. Side 8 af 16 Det planlægges, at kommunikationsindsatsen vil indeholde tre særskilte kampagner i løbet af 2014/2015. Indsatsen i den første kampagne i februar/marts 2014 skal formidle budskabet om, at borgerne skal huske at tjekke den digitale postkasse, når de har tilmeldt sig. Den vil blandt andet bestå af annonceindrykninger i nationale og lokale medier. Baggrunden er bl.a., at Ankestyrelsen den 28. november 2013 fastslog, at myndigheder har en særlig vejledningsforpligtelse overfor borgere, når de begynder at sende posten digitalt, hvilket har vist et behov for at tydeliggøre den juridiske konsekvens af at tilmelde sig Digital Post i offentligheden. Den anden og større kampagne i august/september 2014 skal formidle budskabet om, at borgerne skal tilmelde sig Digital Post, og at de automatisk får en postkasse 1. november 2014, hvis ikke de tilmelder sig (eller bliver fritaget, jf. indsatsområde 6). Formålet er derfor overordnet, at få borgerne til frivilligt at tilmelde sig Digital Post, så de er bevidste om handlingen. Indsatsen i den tredje kampagne planlægges som del af bølge 3 kampagnen om obligatorisk digital kommunikation med det offentlige, som vil løbe fra midt/slut november 2014 til slut januar Her er budskabet, at de, der ikke allerede har tilmeldt dig Digital Post, nu automatisk har fået en digital postkasse med mindre, de er blevet fritaget. Borgerne skal derfor huske at tjekke deres digitale postkasser. - Annoncekampagne for Digital Post (februar/marts 2014) - Kampagne for Digital Post og oprettelse, (Digitaliseringsstyrelsen, august) - Kampagne om automatisk oprettelse af Digital Post (Digitaliseringsstyrelsen, november) - Overblik over myndighedsvise kampagner, der skal koordineres med de centrale fællesoffentlige kampagner (Digitaliseringsstyrelsen/regioner/kommuner, løbende) Indsatsområde 3: Brugervenligt og sammenhængende oprettelsesforløb for tilmelding af nye borgere Alle borgere over 15 år skal foretage opsætning af postkassen og opnå basalt kendskab til løsningen. Af hensyn til overgangen skal så mange som muligt foretage tilmelding forud for 1. november Det er derfor kritisk, at borgerne kan gennemføre oprettelsesforløbet med færrest mulige hindringer og heraf afledte supportbehov. Tilmelding til Digital Post forud for overgangen betyder samtidig, at borgerne har vænnet sig til løsningen, inden loven om Offentlig Digital Post træder i kraft, og dermed vil færre blive overrasket over ændringen i håndtering af offentlig post.

9 Oprettelsesforløbet indebærer for borgeren handling på baggrund af et underretningsbrev, et adviseringsbrev eller anden information og efterfølgende tilmelding på borger.dk. Oprettelsesforløbet skal kortlægges, udvikles, testes og implementeres på tværs af løsningerne NemID, borger.dk, Nem-Login og Digital Post. Herudover vil det også være nødvendigt, at de borgere, der anvender e- Boks.dk eller andre relevante tjenester, kan oprette sig og samtidig sikre sig forståelse for de juridiske forpligtelser ved tilmelding til Offentlig Digital Post. Der foretages justeringer i to runder, hvoraf første rundes justeringer implementeres 1. marts. Derefter vil det være hensigtsmæssigt, at et revideret sammenhængende oprettelsesforløb er tilgængeligt tidligt i udrulningsforløbet, men senest juni Første justeringsrunde for oprettelsesforløbet (Digitaliseringsstyrelsen, marts) - Endeligt brugervenligt oprettelsesforløb for tilmelding af nye borgere, der hænger sammen på tværs af Nem Login, NemID, Borger.dk og Digital Post (Digitaliseringsstyrelsen,juli) Side 9 af 16 Indsatsområde 4: Adgang til support og hjælp Borgernes kontakt med det offentlige i forbindelse med overgangen til Digital Post er spredt på flere aktører. Der skal derfor være fokus på, at kommunikationen foregår effektivt, og at samtlige parter afleverer de samme budskaber og informationer til borgerne. Den eksisterende adgang til support og hjælp henvender sig primært til borgere og omfatter fra centralt hold e-boks, Nets samt 1881/borger.dk. Derudover har borgere adgang til kommunal support og hjælp i borgerservicecentre og biblioteker, ligesom frivillige foreninger og organisationer tilbyder hjælp til bl.a. itsvage grupper. I takt med at øvrige indsatsområder - såsom udsendelse af underretningsbreve og kampagneaktiviteter gennemføres, vil behovet for adgangen til support og hjælp fra såvel borgere som frontmedarbejdere i borgerservicecentrene intensiveres. For at tilgodese et forventet øget behov for adgang til support og hjælp for både borgere og frontmedarbejdere, vil Digitaliseringsstyrelsen sætte fokus på såvel en eventuel oprustning af de eksisterende support- og hjælpekanaler som etablering af nye muligheder for at sikre adgangen til support og hjælp (fx i form af etablering af en interaktiv og tilgængelig FAQ målrettet borgere og relevante medarbejdere, miniguide mv.). Kapaciteten for support- og hjælpekanaler skal løbende og hurtigt kunne afstemmes med udrulningstakten. Det er væsentligt, at særligt kommunerne gør deres frontmedarbejdere opmærksomme på, i hvilke perioder, der kan forventes et øget antal henvendelser

10 om Digital Post (f.eks. i perioden umiddelbart efter udsendelsen af underretningsbrevene). Der etableres en koordineret indsats i samarbejde med relevante myndighederne og leverandører for at sikre, at alle er godt klædt på til at håndtere deres information- og vejledningsforpligtelser i forhold til at hjælpe borgerne. - It-undervisere er klar til at undervise og vejlede i digital post (Digitaliseringsstyrelsen, februar) - Hjælpeunivers (herunder FAQ)for myndigheder på borger.dk (Digitaliseringsstyrelsen, marts og maj) - Hjælpeunivers for borgere på borger.dk (Digitaliseringsstyrelsen, marts og juni) - Tilgængelig og sammenhængende support og hjælp set up for borgere (kommuner/digitaliseringsstyrelsen/offentlige myndigheder med borgerkontakt, august) - Afklaring af hotline-support for relevante frontmedarbejdere i kommuner, regioner og stat (Digitaliseringsstyrelsen, juni) Side 10 af 16 Indsatsområde 5: Fritagelse af borgere i borgerservice Det er væsentligt, at de rette borgere fritages eller, at der gives læseadgang løbende inden 1. november for at undgå kapacitetsproblemer i borgerservice. Opgaven kan indebære et stort pres på borgerservice, for hvem det også er en ny arbejdsgang, hvor der skal anvendes en ny it-løsning (fritagelsesløsning i Digital Post Administrationsportal). I forbindelse med overgangen for virksomheder har arbejdsgangene og fritagelsesløsning været afprøvet, men med kun ca. 70 fritagne virksomheder er erfaringerne få. Derfor udføres en brugertest af fritagelsesmodulet i borgerservice forud for anvendelsestidspunktet den 1. marts 2014, og herudover planlægges en erfaringsopsamling på selve fritagelsesløsningen efter tre måneder i brug hos borgerservice, hvorefter eventuelle uhensigtsmæssigheder rettes. Det er kommunernes ansvar at udføre fritagelse af borgere eller give læseadgang, herunder sikre fornøden undervisning og kendskab til reglerne. Regelgrundlag, vejledninger og fritagelsesløsning skal derfor være tilgængeligt så tidligt som muligt af hensyn til forberedelsen med henblik på, at fritagelse er mulig fra 1. marts Vejledning til sagsbehandlere i borgerservice (Digitaliseringsstyrelsen, 1. marts) - Forberede sagsbehandlere m.v via informationsmøder. (Kommunerne/KL/ Digitaliseringsstyrelsen, februar)

11 - Fritagelsesmodul klar (KL/Digitaliseringsstyrelsen, januar) - Vejledning til kommunerne: Kommunerne vejledes til at tage hånd om at sørge for læseadgang eller fritagelse fra Digital Post af beboere på plejehjem, bosteder og andre institutioner, der yder omsorg for svage personer (Digitaliseringsstyrelsen/ KL, marts-oktober) Side 11 af 16 Indsatsområde 6: Kommunikation og vejledning til borgere om mulighed for fritagelse Sammen med regioner, kommuner og relevante organisationer gennemføres en kommunikations- og vejledningsindsats for at oplyse de relevante grupper om mulighederne for hhv. at give læseadgang og blive fritaget. Formålet med indsatsen er i videst muligt omfang at undgå, at borgere, der ikke er i stand til at benytte den digitale postkasse, bliver tildelt en digital postkasse og begynder at modtage digital post, som de ikke kan læse, herunder vigtige breve såsom indkaldelsesbreve fra sygehuset. Den største målgruppe for indsatsen er den ældre del af befolkningen, hvor der findes flest borgere uden adgang til computer med tilstrækkelig internetforbindelse i eget hjem, men også handicappede og udsatte grupper, som f.eks. ældre på plejehjem er relevante målgrupper. Indsatsen er målrettet de pågældende grupper såvel som deres pårørende, og de institutioner, der varetager omsorg for de pågældende borgere. Indsatsen lægges i perioden februar til oktober Information om muligheden for fritagelse og læseadgang er af væsentlig betydning for, at overgangen til Offentlig Digital Post opleves som positiv af borgerne, idet det gøres tydeligt, at overgangen foregår under hensyntagen til grupper, der ikke er i stand til at benytte en digital postkasse. Det er en vigtig forudsætning for indsatsen, at der kontinuerligt lægges vægt på, at de borgere, der kan modtage posten digitalt, har pligt til at gøre det, og at fritagelse kun er relevant for grupper med særlige behov. - Folder målrettet it-svage borgere om muligheder for hjælp og fritagelse i forbindelse med Digital Post og digital selvbetjening: Udsendes til biblioteker, borgerservice og ældreorganisationer (Digitaliseringsstyrelsen, februar) - Presseindsats: Artikler om indførelsen af offentlig digital post og muligheden for fritagelse af borgere, der lever op til fritagelseskriterierne, sælges ind til nichemedier målrettet målgrupperne og deres pårørende (Digitaliseringsstyrelsen/Danske Regioner/KL, marts-oktober) - Indsats særligt målrettet hjemløse og andre socialt udsatte: Der tages kontakt til nogle af de væsentligste interesseorganisationer for at indgå dialog om hensigtsmæssige tiltag over for målgrupperne (Digitaliseringsstyrelsen, februar-november)

12 - Forsat dialog med andre interesseorganisationer (Ældre Sagen, Danske Seniorer m.fl.) med det formål at sikre, at organisationerne og deres medlemmer er informeret om muligheden for fritagelse for borgere, der lever op til fritagelseskriterierne. (Digitaliseringsstyrelsen, KL, februarnovember) - Undervisning af it-undervisere hos interesseorganisationer og på bibliotekerne (Digitaliseringsstyrelsen, februar-marts) Side 12 af 16 Indsatsområde 7: Mobil adgang til post Borgere vil have behov for at kunne tjekke post på dagligt niveau samt mulighed for at modtage information om ny post. Derfor planlægges borger.dk at være tilgængelig på mobile platforme fra april 2014, og Digital Post skal på borger.dk tilsvarende være tilgængelig mobil. Herudover udvikles også en app, der nemt og hurtigt kan give borgeren mulighed for at modtage information om ny post, og derefter har let adgang posten. Adgangen på mobile platforme skal bidrage til, at Digital Post kan nås af en bredere målgruppe og skal indgå aktivt i kommunikationen omkring Digital Post. Digital Post skal være tilgængelig i mobil udgave på borger.dk fra 1. april 2014, mens en app (til android, IOS)skal være tilgængelig senest således, at den kan indgå i kampagne efter sommer Mobil adgang til Digital Post på borger.dk (Digitaliseringsstyrelsen, juli). - Afklaring om lancering af app, der kan modtage information om ny post og give let adgang til ny post (Digitaliseringsstyrelsen, august) Indsatsområde 8: Løbende advisering om ny post For at Digital Post i forudsat omfang kan erstatte fysisk post, skal digital post læses digitalt, og borgerne skal i nødvendigt omfang reagere på den post, der modtages. Løsningen understøtter teknisk, at der kan udsendes adviseringer som samt adviseringer som sms, når der modtages ny post. Adviseringer som sms indebærer meromkostninger for afsender og er derfor ikke standard. Forståelsesmæssige udfordringer af begrebet sms-advisering betyder dog, at det skal besluttes, hvorvidt denne funktion fortsat skal tilbydes myndigheder og borgere. Afklaringer om strategien for udsendelse af sms-adviseringer bør foretages i forberedelsesfasen. De borgere, der ikke har anvendt løsningen, har heller ikke opsat mulighed for at angive f.eks. en adresse til formålet. Der sendes derfor et fysisk adviseringsbrev til denne gruppe borgere første gang, der modtages post efter 1. november Med henblik på at foretage et estimat for, hvor mange borgere, der vil modtage deres adviseringsbrev som fysisk post, indhentes der via e-boks tal for, hvor mange borgere, der kan modtage en advisering via sms eller som et alternativ til det fysiske brev.

13 Foreløbige erfaringer fra bl.a. udsendelse af synsindkaldelser viser, at færre borgere læser Digital Post end fysisk post. Borgere gør brug af muligheden for at modtage en advisering men angiver også, at øget opmærksomhed og brug af Digital Post vil bidrage til, at postkassen anvendes. For at øge opmærksomheden på modtaget post udvikles en app, hvor et af de primære formål er effektivt at notificere om ny digital post. Der foretages en løbende monitorering af borgerens brug af Digital Post og eventuelle yderligere initiativer iværksættes på den baggrund. - Udsendelse af fysiske adviseringsbreve (Digitaliseringsstyrelsen, fra november) - Løbende monitering på borgeres brug af Digital Post (Digitaliseringsstyrelsen, november-august 2015 ) - Afklaring af konsekvent brug af sms-adviseringer (Digitaliseringsstyrelsen, februar) Side 13 af 16 Indsatsområde 9: Justering af løsning med henblik på forbedring af brugeroplevelsen For at post fremover læses digitalt, skal det sikres, at Digital Post er brugervenlig samt let og praktisk at gå til. Fra den hidtidige brug er allerede en del erfaringer, som indsamles med henblik på løbende at forbedre Digital Post. En forbedring af Digital Post knytter sig også til målet om at gøre borgerne parate til at modtage post fra det offentlige og forstå de juridiske forpligtelser, der medfølger en sådan ændring af adfærd i forbindelse med at læse post fra det offentlige. Ændringerne i Digital Post vil samtidig understøtte borgernes forståelse af sammenhængen mellem Digital Post på borger.dk og e-boks, samt de brugermuligheder dette medfører. Justeringerne vil både handle om navigation, menuer og tekster i løsningen samt om ny funktionalitet. Fokus vil være på at sikre, at borgere kan gennemføre de mest typiske opgaver omkring håndtering af post. Justeringerne baseres ligeledes på erfaringer fra brugertest og supporthenvendelser hos hhv. 1881, borgerservice hos Københanvs Kommune og UDK. Derudover benyttes brugertest og fokusgruppeinterview til at identificere og prioritere justeringerne. Justeringerne vurderes ligeledes af en usability ekspert til at se på den overordnede brugeroplevelse i løsningen. Endeligt gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i juni Justeringerne finder sted over tre runder. I første runde indsamles erfaringer om den mest grundlæggende funktionalitet således, at en forbedring af denne er klar forud for klargøringsfasen fra 1. marts Disse ændringer foretages primært på baggrund brugertest og supporthenvendelser. I anden runde indsamles indsigt i de mere overordnede oplevelser, borgerme har i brugen af løsningen. Justeringstiltag i anden runde skal være klar forud for kampagneaktiviteterne 1. august 2014.

14 Disse justeringer fortages på baggrund af en mere kvalitativ undersøgelse ved blandt andet fokusgruppeinterviews i forbindelse med frikommuneforsøget i Odense. Dermed øges indsigten i borgernes forståelse af, hvad tilmelding til Offentlig Digital Post indbefatter, og på denne baggrund foretages yderligere justeringer. Endeligt foretages i tredje runde en opsamling af justeringstiltag på baggrund af supporterfaringer, der indsamles som led i tilvænningsfasen. - Justeringsrude 1: Fokus - funktionalitet (Digitaliseringsstyrelsen, marts) - Justeringsrude 2: Fokus - oplevelse (Digitaliseringsstyrelsen, august) - Justeringsrude 3: Fokus - erfaringsopsamling (Digitaliseringsstyrelsen, december) - Brugertilfredshedsundersøgelse (Digitaliseringsstyrelsen, maj) Side 14 af 16 Indsatsområde 10: Myndighedernes parathed Myndigheder skal fortsat udbygge brugen af Digital Post. En større andel af den fysiske post skal sendes digitalt, og myndigheder skal kunne gennemføre tovejskommunikation med borgere digitalt. Myndighedernes parathed testes gennem en klarmelding. Her angiver myndighederne selv, om de er klar til at sende, modtage og besvare meddelelser via Digital Post, og der udarbejdes løbende en opgørelse af den faktiske udvikling i de enkelte myndigheders forsendelser. For at understøtte myndighedernes parathed udarbejdes vejledningsmateriale, og videndeling mellem myndigheder faciliteres som netværksaktiviteter centralt og lokalt. Det skal afklares, hvordan organisering af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige offentlige myndigheder kan foregå. Flere myndigheder udtrykker allerede nu ønske om deltagelse. Derudover oprettes kontaktlister til relevante personer i myndighederne. Dette sker med formålet hurtigt at kunne udsende information om Digital Post, hvis der sker fejl eller ændringer, som myndighederne skal være opmærksomme på. Aktiviteterne gennemføres i klargøringsfasen. - Vejledningsmateriale på digst.dk (Digitaliseringsstyrelsen, januar) - Netværk for myndigheder (Digitaliseringsstyrelsen, løbende) - Klarmelding (KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen, marts og september) - Opgørelse af den faktiske udvikling i de enkelte myndigheders forsendelser via Digital Post (Digitaliseringsstyrelsen, løbende) - Afklaring af eventuelle tekniske barrierer i administrationsportalen (Digitaliseringsstyrelsen, marts)

15 Side 15 af Roller og ansvar I forbindelse med overgangen for Digital Post til borgere ses opgaver fordelt ud på forskellige aktører. Tabel 5: Roller og ansvar Myndighed Kommuner (KL) Ansvar Kommunerne har ansvaret for: Information til borger om Digital Post med borgerservice som primær indgang, Fritagelse af borgere Modtagelse og afsendelse af Digital Post til borgere. Regioner og statslige myndigheder Digitaliseringsstyrelsen Regioner og statslige myndigheder har ansvaret for: Modtagelse og afsendelse af Digital Post til borgere. Øvrig information til borgere om Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen har overfor Regeringen ansvaret for det overordnede projekt. Digitaliseringsstyrelsen leverer jf. initiativ 1.1 i Digitaliseringsstrategien Løsningen til Digital Post, herunder fritagelse, leveret på en rammeaftale med e-boks Gratis support i brug af løsning overfor borgere Regulering, bekendtgørelser og vejledning. Advisering af borgere samt løbende underretning m.v. Implementeringsunderstøttelse, myndighedsnetværk,vejledninger og facilitering afsupport Centrale kampagneaktiviteter. 8. Organisering Overgangen til obligatorisk Digital Post og gennemførelse af køreplanens aktiviteter forudsætter en organisering, der sikrer involvering af relevante parter. Styregruppen for Digitaliseringsstrategien har det overordnede styregruppeansvar for projektet. Digitaliseringsstyrelsen varetager projektejerskabet over for Digitaliseringsstyregruppen. For at sikre den løbende koordinering overfor projektet og digitaliseringsstyregruppen nedsættes en følgegruppe bestående af centrale interessenter, der har ansvar for digitalisering og/eller indgår i den konkrete udrulning af Digital Post og har praktisk borgerkontakt. Følgegruppen mødes i perioden ca. med 2-3 ugers mellemrum. Møderne indeholder en status på køreplanens gennemførelse samt drøftelse af eventuelle behov for ændringer af køreplanen.

16 Som led i det daglige arbejde etableres en arbejdsgruppe, der består af 3-5 projektledere fra myndigheder med borgerkontakt (eks. UDK, Skat, kommuner og regioner) samt projektledere med ansvar for centrale indsatser (KL, Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen). Der afholdes ugentlige fjern-møder med fokus på indsamling af erfaringer og håndtering af konkrete problemstilliner, der skal løses i forbindelse med overgangen til Digital Post. Side 16 af 16 Tabel 6: Organisering Styregruppe Følgegruppe Digitaliseringsstyregruppen KL, Danske Regioner, UDK, SKAT og Digitaliseringsstyrelsen (Kontorchefniveau) Arbejdsgruppe/ projektgruppe Relevante deltagere fra UDK, SKAT, samt kommuner og regioner og Digitaliseringsstyrelsen. 9. Tidsplan Den overordnede tidsplan for gennemførelse af de enkelte indsatser er illustreret nedenfor. Der vil blive suppleret med flere kommunikationsindsatser løbende.

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Håndtering af enkeltsager efter 1. november

Håndtering af enkeltsager efter 1. november Håndtering af enkeltsager efter 1. november Denne vejledning beskriver faktuelle forhold samt håndteringsforslag i forbindelse med sager, hvor borgere har overset eller ikke har åbnet deres digitale post

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvad er opgaven? Målet er: At borgerne informeres om overgangen til digital

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2.

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. 22. maj 2017 1. Indledning Et af målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er, at tryghed og tillid

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen

PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen Omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg PROJEKTINDSTILLING til Omstilling-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen 1. Titel Digitale

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Dokumentboks og NemSMS

Dokumentboks og NemSMS Dokumentboks og NemSMS IT-arkitekturkonferencen - 31. marts 2009, kl.13.00-14.00 v. Projektleder Anders Find, Økonomistyrelsen Tre vinkler på dokumentboks/nemsms 1. Introduktion hvad er Dokumentboks og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

KOMHEN-tælleuger - efterår 2015 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde

KOMHEN-tælleuger - efterår 2015 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde KOMHEN-tælleuger - efterår 25 Nøgletal og anbefalinger til det videre arbejde Baggrund Projektet omkring de nationale KOMHEN-tælleuger er en obligatorisk opgave for alle kommuner, og kører hvert år i efteråret.

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post

Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post 20. marts 2014 KUI/BIL KIK/Masoe Artikel til digst.dk om offentlige myndigheders særlige vejledningspligt ifm. kanalskifte til Digital Post Særlig vejledningsforpligtelse ved offentlige myndigheders overgang

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Administration NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Notat om valg af private leverandører til praktisk og personlig hjælp pr. 1. april 2014

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O PT IM E R IN G AF D I G IT AL P O S T O G F J E R N P R I N T 1. Ledelsesresumé Projektet om Digital post og fjernprint har fokus på at understøtte anvendelse

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Temamøde i netværket Digital post til virksomheder Mandag den 26. marts 2012 Digitaliseringsstyrelsen Programmet for i dag Kl. 10.00-10.10 Velkomst & Introduktion v/ Sibel Kl. 10.10-10.50 Præsentationsrunde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014.

Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. Punkt 10. Orientering: Ældre- og Handicapforvaltningens indsats i forbindelse med indførelse af digital post 1. november 2014. 2014-38433. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Bilag 4 til Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Status

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Digitalisering af print og brevforsendelser

Digitalisering af print og brevforsendelser 1 Digitalisering af print og brevforsendelser Kick-off den 28/8 2012 Guldborgsund kommune Dagsorden 2 Velkomst v/styregruppeformand Ole Jakobsen Præsentation V/projektledelsen KMD Søren/Guldborgsund Sara

Læs mere