Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt"

Transkript

1 Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery

2 Et udpluk af branchevejledningen Forord Branchevejledningen om Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen beskriver regler og arbejdsmetoder, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne pjece er et udpluk af branchevejledningen om Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Herudover er Arbejdsmiljøloven altid gældende. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bords hjemmeside 2 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

3 An extract from the industry guide Foreword The industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery has been prepared by Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (the Danish Agricultural Working Environment Board), BAR Jord til Bord. The guide describes rules and working methods to ensure that work complies fully with health and safety standards. This booklet is an extract from the industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery. In addition, the Danish Working Environment Act always applies. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (the Danish Agricultural Environment Board), BAR Jord til Bord s website: Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 3

4 Et udpluk af branchevejledningen Arbejdets tilrettelæggelse Generelt gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Vær derfor opmærksom på: at der gennemføres en passende oplæring og instruktion i god arbejdsteknik og korrekt brug af tekniske hjælpemidler. at fastlåste og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger begrænses mest muligt. at arbejdet tilrettelægges så der er mulighed for, at skifte mellem forskellige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, f.eks. ved at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver. at der anvendes egnede og effektive tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang, så unødige fysiske belastninger undgås. at maskiner og værktøj er udformet ergonomisk hensigtsmæssigt. at der anvendes særligt arbejdstøj, som beskytter mod vejrliget. 4 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

5 An extract from the industry guide Work preparation Work should be planned, prepared and carried out so as to be fully compliant with health and safety standards. Therefore please ensure: that appropriate training and instruction are provided in suitable working techniques and the correct use of technical aids. that fixed and inconvenient working positions are limited as much as possible. that work is planned so that the option exists to change between different working positions, e.g. to change between different work tasks. that suitable and effective technical aids are used as required to avoid unnecessary physical strain. that machines and tools are ergonomic. that special work clothes are used to protect against the weather. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 5

6 Et udpluk af branchevejledningen Arbejdstøj Arbejdet med juletræer og pyntegrønt foregår i perioder, hvor vejrforholdene ofte byder på kulde, regn og blæst. Det er derfor vigtigt, at benytte særligt arbejdstøj, som beskytter mod vejrliget uden det hindrer kroppen i at slippe af med den varme, der produceres, når der arbejdes. Inder- og mellembeklædningen skal kunne absorbere sved eller transportere den væk fra kroppen udad i beklædningen. Det betyder, at man hele tiden er tør og varm inderst mod kroppen. Yderbeklædningen skal: være regntæt, have god ventilation og isolere mod kulde være tilstrækkelig dækkende ved alle bevægelser være rummelig, behagelig og ikke snærende ikke være for tungt og må ikke hæmme bevægelsesfriheden kunne modstå fysiske påvirkninger fra grene m.v. være slidstærkt og vaskbart Handsker og ærmer på beklædningen skal være udformet så vand hindres i at trænge ind. 6 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

7 An extract from the industry guide Work clothes Work with Christmas trees and decorative greenery takes place during periods with frequent cold, rain and wind. It is therefore important to use special work clothes that protect against the weather without preventing the body from removing the heat produced during physical work. Inner and middle clothing must be able to absorb perspiration or transport it away from the body out through the clothing. This is to ensure that the body always feels dry and warm. Outer clothing must: be rain-proof, have good ventilation and insulate against the cold cover sufficiently during all movement be roomy, comfortable and non-constricting not be too heavy and must not hinder freedom of movement be able to withstand the physical impact of branches, etc. be durable and washable. Gloves and sleeves must be designed to prevent the penetration of water. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 7

8 Et udpluk af branchevejledningen Plantning Ved manuel plantning skal der anvendes arbejdsmetoder og egnede tekniske hjælpemidler, som sikrer ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Ved plantning af dækrodsplanter anvendes planteredskaber, så man undgår belastende arbejdsstillinger under plantearbejdet. Ved korrekt brug af planterør foregår arbejdet i en god arbejdshøjde. Ved maskinel plantning, hvor maskinen sætter planten i jorden, undgås rygbelastninger i modsætning til når føreren sidder foroverbøjet og placerer planten i planteskipperen. Arbejdspladser skal være indrettet med mulighed for individuelle tilpasninger, så flere personer kan benytte samme pladser. Sæder skal være affjedret og skal kunne indstilles efter den enkelte persons vægt og mål. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser skal undgås. 8 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

9 An extract from the industry guide Planting For manual planting, working methods and suitable technical aids must be used to ensure ergonomically correct working positions. For planting of potted plants, appropriate planting tools must be used to avoid strain during planting work. With the correct use of planting tubes, work can be carried out at a good working height. During machine planting where the machine plants the plant in the soil, back strain is avoided in contrast to when the driver sits leaning forward and places the plant in the plant dispenser. Work places must be designed so that they are adaptable so that several people are able to use the same work place. Seats must be sprung and must be adjustable to the individual user s weight and height. Unnecessary physical strain and inconvenient working positions and movements must be avoided. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 9

10 Et udpluk af branchevejledningen Renholdelse og bundklipning af små juletræer Manuel bundklipning af juletræer bør ske så tidligt som muligt, og helst inden træerne er 1 meter og således, at der efterlades 3-4 grenkranse. Fordelene ved denne træhøjde er følgende: Grentykkelsen for de grene der skal klippes, er lille Man undgår at skulle kravle på knæ i terrænet Man undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for at nå ind til stammen og klippe Man skal vælge den rigtige saks, som passer til hånden og opgaven. Ved større opgaver, skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Arbejde under knæhøjde skal begrænses mest muligt. Traktorer skal være forsynet med ergonomisk korrekt udformet førersæde. Sædet skal være affjedret og skal kunne indstilles efter førerens vægt og mål. Anvendes en stabfræser skal man være opmærksom på om der er ordentlig afskærmning. 10 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

11 An extract from the industry guide Cleaning and cutting of small Christmas trees Manual cutting of the base of the trunk on Christmas trees should take place as early as possible and preferably before the trees are 1 metre tall and so that 3-4 circles of branches remain. The advantages of this tree height are: The branch thickness for the branches to be cut is small Crawling on hands and knees is avoided Inconvenient working positions in order to reach the trunk for cutting are avoided The correct pruner suitable for both hand and task must be selected. For larger jobs, suitable technical aids must be used. Work below knee-height should be limited as much as possible. Tractors must be equipped with ergonomic driver s seats. Seats must be sprung and must be adjustable to the individual user s weight and height. If a trunk cutter is used, proper guards must be in place. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 11

12 Et udpluk af branchevejledningen Formning af juletræer Ved manuel topskudsregulering anvendes Top-Stop tang eller Træbremse. Ved kemisk regulering påføres topskuddet et væksthormon ved enten afskærmet sprøjtning eller det rulles på med en EasyRoller. Ved at rulle væksthormonet på undgås sprøjtetåge og beholderen er samtidig lettere at bære end rygsprøjten. Ved brug af væksthormoner, f.eks. Cerone (Ethephon) eller Pomoxon (1-naphthyleddikesyre), skal der anvendes personlige værnemidler. Ved udbringning og opblanding af produkterne skal der anvendes egnet beskyttelsesdragt, støvler, handsker samt helmaske med A2P3 filter, når der sprøjtes over knæhøjde. Ved sprøjtning under knæhøjde kan en halvmaske benyttes. De personlige værnemidler skal være modstandsdygtige overfor de anvendte bekæmpelsesmidler følg altid brugsanvisningen. Ved arbejde med sprøjtning kræves sprøjtecertifikat/sprøjtebevis. Ved manuel bredderegulering skal arbejdet udføres, så arbejde over skulderhøjde begrænses mest muligt. 12 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

13 An extract from the industry guide Shaping of Christmas trees For manual adjustment of top shoots, a Top-Stop Nipper or growth retarding agent must be used. For chemical control, a growth hormone is applied to the top shoot either through screened spraying or rolled on with an EasyRoller. By rolling on the growth hormone spray mist is avoided and the container is also lighter to carry than a back spray. Personal protective equipment must be used during application of growth hormones, e.g. Cerone (Ethephon) or Pomoxon (1-naphthyl acetic acid). A suitable protective suit, boots, gloves and full mask with A2P3 filter must be used for the application and mixing of the products when spraying is to be carried out above knee-height. For spraying above knee-height, a half-mask can be used. Personal protective equipment must be resistant to the pesticide used always follow the manufacturer s instructions. A spraying certificate is required for spraying work. For manual width adjustment, work must be carried out so that work above shoulder-height is limited as much as possible. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 13

14 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Jord (0-2 m) Manuel klipning Manuelle håndsakse bør ikke anvendes ved grentykkelse over mm, da dette vil forøge arbejdsbelastningen væsentligt. Saksene skal løbende vedligeholdes og smøres for at undgå, at arbejdsbelastningen øges. Ikke alle fabrikater/modeller er lige velegnede til klipning af pyntegrønt. Klippetrykket skal være så lille som muligt. Saksen skal ligge godt i hånden og skal være beklædt med et materiale, så hånden ikke glider. Til klipning af pyntegrønt er sakse med knivskær bedst egnet, idet klippetrykket for disse er mindst. Skæret slibes eller udskiftes efterhånden som det sløves, idet klipning med et sløvt skær kræver langt flere kræfter. Saksene bør være forsynet med fjedrende stop, for eksempel gummiklodser, der standser håndtagene, når de lukkes sammen. Saksens vægt bør ikke overstige 300 g. Saksene skal have en pålidelig lås til fastlåsning i lukket tilstand. 14 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

15 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery Soil (0-2 m) Manual cutting Manual pruners should not be used for branches with thicknesses of more than mm as this increases work strain significantly. The pruners must be regularly maintained and lubricated to avoid any increased work strain. Not all brands/models are equally suitable for the cutting of decorative greenery. The cutting pressure must be as low as possible. The pruners must feel comfortable in the hand and must be covered with a non-slip material. For the cutting of decorative greenery, pruners with knife edges are most suitable as these have the lowest cutting pressure. The cutting edge must be sharpened or replaced as it becomes blunt as cutting with a blunt cutting edge requires far more force. The pruners must be equipped with a sprung stop, e.g. rubber blocks that stop the handles when they are brought together. The weight of the pruner should not exceed 300 g. The pruner must have a reliable lock so that it can be locked when closed. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 15

16 Et udpluk af branchevejledningen Maskinel klipning Når der anvendes maskinelle håndsakse, skal man være opmærksom på risikoen for afskæring af den frie hånds fingre (den hånd som ikke holder saksen). Den frie hånd skal derfor sikres. Især ved anvendelse af trykluftsaks skal man være opmærksom på risikoen, da den foretager et hurtigt klip når den aktiveres, uden muligheder for at stoppe den, når den først er aktiveret. Ved valg af maskinelle redskaber skal man være opmærksom på følgende: Saksen skal være forsynet med en sikring, der kan fastlåse betjeningsgrebet så saksen ikke utilsigtet lukker sig. Saksen skal have to-punkt aktivering eller død-mandsknapfunktion. Trykluftdrevne håndsakse skal være udstyret med to-håndsaktivering. Saksen skal være udformet ergonomisk korrekt og ikke være for tung. En kort stangsaks med 1 meter skaft og stangsakse med glidende længdeindstilling og selvudløsning, er både ergonomisk og sikkerhedsmæssigt en god løsning. 16 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

17 An extract from the industry guide Automated cutting When automated hand pruners are used, you must be aware of the risk of cutting off the fingers on the free hand (the hand not holding the pruners). The free hand should therefore be secured. When using compressed air pruners, you should be particularly aware of the risks as these pruners work in quick cuts when they are activated and cannot be stopped once they have been activated. When selecting automatic tools, ensure: The pruner must be equipped with a security device that can lock the handle so that the pruner cannot close by accident. The pruner must have dual-point activation or safety device. Manual compressed air pruners must be equipped with twohand activation. The pruners must be shaped ergonomically and not be too heavy. A short pole pruner with a 1-metre handle and pole pruners with sliding length adjustment and automatic release are a good solution in terms of both ergonomics and safety. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 17

18 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Lav (2-6 m) Ved anvendelse af stangredskaber undgås risikofyldt arbejde med stige eller ved klatring. Klipning af pyntegrønt med stangredskaber skal begrænses mest muligt, da det medfører arbejdsstillinger hvor nakke- og skuldermuskulatur belastes uhensigtsmæssigt. Belastninger bør nedbringes ved: at anvende lette, ergonomisk korrekt udformede og vedligeholdte stangredskaber at anvende maskinelt drevne redskaber, f.eks. trykluftssaks på stang at arbejdet planlægges og tilrettelægges, med mulighed for at skifte mellem arbejdsstillinger og -bevægelser, f.eks. ved at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver eller indføre pauser. Tilskæring af nedklippede grene kan med fordel indgå i jobrotation sammen med sortering, bundtning og udbæring. Anvendelsen af 3-4 m stiger, kombineret med håndsakse skiftevis med stangsaksen, giver mulighed for skifte mellem forskellige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. 18 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

19 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery Low (2-6 m) The use of pole tools avoids the risks involved in working on ladders or climbing. Cutting of decorative greenery with pole tools must be limited as much as possible as this involves working positions in which neck and shoulder muscles are strained. Strain should be reduced by: using light, ergonomic and well-maintained pole tools using automated tools, e.g. compressed air pruners on a pole planning and preparing the work so work positions and movements can be changed, e.g. by alternating between different work tasks or introducing breaks. Cutting up of cut branches can be done in rotation as part of sorting, bundling and carrying out. Use of 3-4-metre ladders combined with hand pruners and pole pruners provides the option of changing between different working positions and movements. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 19

20 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Høj (over 5 m) Arbejdsplatforme/personløftere/lifte Ved klipning af pyntegrønt i over 5 meters højde bør der anvendes arbejdsplatforme eller transportable personløftere. Kravene til transportable personløftere samt til arbejdet hermed, som skal være opfyldt, fremgår af Branchevejledning om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Ved opstilling skal det sikres, at underlaget kan bære. Unge under 18 må ikke beskæftiges som fører eller operatør og må ikke udføre arbejde i arbejdskurv over 5 meters højde. Topbeskæring Topbeskæring og klipning af pyntegrønt ved klat-ring må kun udføres af personer, der har gennemgået relevant uddannelse. Opstigning i træer ved hjælp af stiger og klatring i grene, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke forekomme. 20 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

21 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery High (above 5 m) Work platforms/elevators/lifts When cutting decorative greenery above a height of 5 metres, work platforms or mobile elevators should be used. The requirements for mobile elevators and work on these can be found in Industry Guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery. When setting up elevators, you must ensure that the foundation on which they stand is solid. Young people under the age of 18 must not drive or operate such elevators and must not carry out work in a work basket above a height of 5 metres. Top pruning Top pruning and cutting of decorative greenery when climbing must only be carried out by persons who have had the appropriate training. For safety reasons, any ascent into trees using ladders or climbing on branches must not take place. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 21

22 Et udpluk af branchevejledningen Stiger Fra stiger må kun udføres arbejde af kortere varighed. Stiger bør kun anvendes, hvis arbejdsplatforme, personløftere eller andet bedre egnet udstyr ikke kan anvendes. Den ansatte skal være iført egnet fodtøj med blød, skridsikker sål, når der arbejdes fra stiger. Der må kun befinde sig én person på stigen ad gangen. Der må kun anvendes værktøj, der er let, let håndterligt og énhåndsbetjent. Stiger skal opstilles på vandret, fast underlag, hældningen skal være ca. 75 grader. Ved anvendelse af stiger over 5 meter skal der være fodmand, såfremt stigen ikke er forsvarligt fastgjort for oven. 22 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

23 An extract from the industry guide Ladders Work on ladders must only be brief. Ladders should only be used if work platforms, elevators or other more suitable equipment cannot be used. The employee must wear his/her own footwear with a soft, nonslip sole when working on a ladder. Only one person is permitted to stand on the ladder at any one time. Only easily operated tools and tools that can be operated with one hand should be used. Ladders must be set up on a horizontal, solid base at an angle of approx. 75 degrees. When ladders longer than 5 metres are used, another person must hold the ladder at the bottom unless the ladder is securely fixed at the top. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 23

24 Et udpluk af branchevejledningen Bundtning og udbæring Ved vejning og bundtning af pyntegrønt skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, som giver de mest ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og som kan tilpasses de enkelte brugere i højden. Det bør så vidt muligt undgås, at byrder bæres. Kan bæring ikke undgås, skal arbejdet vurderes. I forbindelse med udbæring bør der max. være 20 m til nærmeste kørespor. Vægten af de grene/bundter som udbæres må ikke overstige 20 kg hvis byrden bæres tæt ved kroppen, 12 kg i underarmsafstand og 6 kg i 3 4-armsafstand. For at minimere belastningen skiftes mellem forskellige arbejdsbevægelser, således kan arbejdsopgaverne skiftevis omfatte klipning, indsamling, bundtning og udbæring til kørespor. 24 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

25 An extract from the industry guide Bundling and carrying out For weighing and bundling of decorative greenery, suitable technical aids must be used to make the most ergonomic working positions possible. The aids must be height-adjustable for individual users. Carrying heavy loads should be avoided as much as possible. If carrying cannot be avoided, the work must be assessed. For carrying, there should be no more than 20 m to the nearest wheel track. The weight of the branches/bundles to be carried should be no more than 20 kg if the load is carried close to the body, 12 kg for underarm distance and 6 kg for 3 4-arm distance. To minimise strain, changes between different working movements should be made. Work tasks can be rotational to include pruning, collecting, bundling and carrying to wheel track. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 25

26 Et udpluk af branchevejledningen Motorsav/Mekanisk fældning Arbejde med motorsav må kun udføres af personer, som er blevet instrueret i nødvendigt omfang og som har tilegnet sig en sikker arbejdsteknik. Følgende personlige værnemidler skal anvendes: Bukser og sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg, høreværn og hjelm med ansigtsskærm. Ved savning skal man altid stå med fødderne i bred fodstilling, der giver god balance og have tilstrækkelig plads omkring sig. Anvend skridsikre såler. Der bør anvendes en let motorsav med kort sværd. Hvis man arbejder alene, skal arbejdet være planlagt således, at der er kontakt med en anden person mindst 4 gange i løbet af arbejdsdagen. Unge under 18 år må ikke arbejde med motorkædesav, med mindre det er som led i en erhvervsfaglig grunduddannelse. Ved mekanisk fældning skal operatøren være særligt instrueret i brugen af fældningsmaskinen og være opmærksom på sikkerhedsafstanden til andre personer i terrænet. 26 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

27 An extract from the industry guide Power saw/automated felling Work with a power saw should only be carried out by persons with the necessary training and a sufficiently assured working technique. The following personal protection equipment must be used: Trousers and safety boots with cutting protection inlays, hearing protection and helmet with face shield. During sawing you must always stand with your feet widely apart for good balance and with sufficient room around you. Use non-slip soles. A light power saw with a short blade should be used. If you work alone, your work must be planned so that you have contact with another person at least four times during the working day. Young people under the age of 18 must not work with a chain saw unless it is part of their basic industry training. During automated felling the operator must have been trained in the use of the felling machine and be aware of safety distances to other people in the area. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 27

28 Et udpluk af branchevejledningen Rydningssav (kratrydder/buskrydder) Arbejde med rydningssav kræver anvendelse af personlige værnemidler. Der skal anvendes sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg, høreværn og ansigtsskærm. Rydningssaven skal altid have en fast skærm over og ned bag den bagerste del af klingens cirkel. Der må aldrig monteres større klinge end maskinen er lavet til. Håndtagene skal kunne indstilles til den enkelte bruger. Selerne bør være brede og polstrede og tilpasset kroppen således, at trykket er lige stort på begge skuldre. Der skal holdes en sikkerhedsafstand til andre personer. Sikkerhedsafstanden fremgår af leverandørens brugsanvisning, men skal dog mindst være på 10 meter. Afpudsning af stab Ved renskæring og afpudsning af rodenden for grene op til nederste brugbare grenkrans på juletræer, bør man undgå at save med sværdspidsen, fordi der kan være risiko for kast. 28 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

29 An extract from the industry guide Clearing saw (scrub/bush clearer) Working with clearing saws requires the use of personal protective equipment. Safety boots with cutting protection inlays, hearing protection and face shield must be used. The clearing saw must always have a fixed shield over and behind the back part of the circle of the blade. A larger blade than the one designed for the machine must never be used. It must be possible to adjust the handles to the individual user. The straps must be wide and padded and fitted to the body so that the pressure is equally distributed on both shoulders. A safety distance must be observed to other people. The safety distance will be shown on the manufacturer s instructions, but it should be at least 10 metres. Pruning the trunk When cutting and pruning the root end of branches up to the lowest useable circle of branches on Christmas trees, you should avoid sawing with the blade point as there may be a risk of run-out. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 29

30 Et udpluk af branchevejledningen Netning For netmaskiner skal følgende forhold være i orden: Maskinen skal være sikret mod at personen kan fanges af indtrækskrogen ved hjælp af f.eks. afskærmning og stoplinial. Kædetræk eller lignende skal være afskærmet mod klemningsfare. Betjeningsgrebet skal være sikret mod utilsigtet aktivering (dødemandsgreb). Betjeningsgrebet skal gå i neutral stilling, når det slippes. 30 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

31 An extract from the industry guide Netting For net machines, the following must be in order: The machine must be secured against anyone being caught by the feeder hook by using e.g. guard and stop slide bar. Chain feed, etc must be screened to protect against body parts getting jammed. The operating handle should be secured against accidental activation (security device). The operating handle must be in neutral when it is released. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 31

32 Et udpluk af branchevejledningen Læsning, palletering og transport i skoven Palletering Ved pakning på transportpaller med komprimerende pakkemaskine skal man have nødvendig instruktion og der skal være fornøden afskærmning med hånd-, knæ- og fodliste. Ingen personer må opholde sig på pallerne under kørsel. Egnede tekniske hjælpemidler skal anvendes så unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser undgås. Ved manuel transport og læsning skal der være passende afbrydelser i arbejdet, enten i form af andet ar-bejde eller pauser. Læsning af lastbil Ved manuel læsning, skal læssehøjden sænkes ved at anvende læsseramper, transportører mv. Ved brug af paller kan der, ved hjælp af palleløfter, læsses direkte fra pallerne til lastbilen. Der kræves gaffeltruckcertifikat, når der anvendes gaffeltrucks, teleskoplæsser mv. i en løftehøjde på over 1 meter. 32 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

33 An extract from the industry guide Loading, palletising and transport in the forest Palletising When packing onto transport pallets with a compressing packing machine, the operator must have had the required training and the necessary guards must be in place including hand, knee and foot panels. Standing under the pallets during transport is not permitted. Suitable technical aids must be used so that unnecessary physical strain and inconvenient working positions and movements are avoided. During manual transport and loading, appropriate breaks should be incorporated into the work either in the form of different work or breaks. Loading a lorry For manual loading, the loading height must be reduced by using loading ramps, conveyors, etc. When loading pallets with a pallet lifter, loading can be done directly from the pallets to the lorry. A fork-lift certificate is required when using fork-lift trucks, telescopic loaders, etc. with a lifting height of more than 1 metre. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 33

34 Et udpluk af branchevejledningen Pallerne må under læsningen ikke være ophængt i trepunktsophænget på en traktor eller lignende, men skal være placeret på fast stativ eller rampe. Personer, der arbejder med læsning i stor højde på lastbil eller opløftet palle, skal sikres mod nedstyrtning ved anvendelse af faldsikring. Dette gælder også ved afrigning af lastbilens pressening, som kan være meget glat. Til sikring af de personer, der beskæftiges på lastvogne med at læsse juletræer og pyntegrønt, kan der benyttes et løst rækværk, der stående på lange ben kan fastgøres til lastvognen, således at der etableres rækværk ovenfor lastvognens rig. Arbejdsskader Ved arbejdsskader forstås arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger, pludselige løfteskader og arbejdsbetingede lidelser (erhvervssygdomme). Sker der en arbejdsulykke, der medfører uarbejdsdygtig-hed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. 34 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

35 An extract from the industry guide During loading, the pallets must not hang in the three-point suspension on a tractor, etc., but must be placed on a fixed support or ramp. Persons working with loading at great height onto a lorry or with a lifted pallet must be protected against falls by the use of fall protection. This also applies during stripping of a lorry s tarpaulin as this can be very slippery. To ensure the safety of persons working on lorries loading Christmas trees and decorative greenery, a loose railing whose long legs can be fixed to the lorry can be used so that a railing is established above the lorry s rigging. Industrial injury Industrial injury means industrial accidents, short-term harmful effects, sudden lifting injuries and work-related illnesses (industrial diseases). If an industrial accident that results in inability to work for one day or more in addition to the day of the accident should occur, the employer is under obligation to report the accident to Arbejdstilsynet (the Danish Working Environment Service). Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 35

36 Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 2. udgave: September 2008 Grafisk support og tryk: Hornslet Bogtrykkeri A/S ISBN nr.: Varenummer: Pjecen kan downloades på Pjecen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND

HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND PRESSEMEDDELELSER FORÅR/SOMMER 2014 HAGLÖ FS LOGOTYPE BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS NEGATIVE WHITE ON A BLACK OR DARK BACKGROUND INDHOLD: Trekking Pro- det store eventyr Trekking Core- aktivt udendørsliv

Læs mere

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller

Resume af kommentarer indkommet i den tekniske dialog afholdt i forbindelse med udbuddet af kystnære havvindmøller R ESUME AF T EKNISK DI AL O G S U M M AR Y OF TECHNI C AL D I AL OGUE P LE AS E FI N D ENG LISH VERSION BELOW 9. oktober 2014 J.nr. 1031/2002-0003 Center for Energiressourcer Resume af kommentarer indkommet

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly

ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Vejledning om BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER ergonomiske arbejdsmiljøforhold ved arbejde på militærfly Forord Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms

National Glossary DENMARK. Central Danish spatial development and planning terms BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes COMMIN National Glossary DENMARK Central Danish spatial development and planning terms COMMIN.org COMMIN Danish Glossary

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I

P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I P L A N K E N U D I I / W A L K T H E P L A N K I I En varm tak til følgende sponsorer, som har gjort udstillingen mulig: The following sponsors, who

Læs mere

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere