Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt"

Transkript

1 Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery

2 Et udpluk af branchevejledningen Forord Branchevejledningen om Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen beskriver regler og arbejdsmetoder, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne pjece er et udpluk af branchevejledningen om Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Herudover er Arbejdsmiljøloven altid gældende. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bords hjemmeside 2 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

3 An extract from the industry guide Foreword The industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery has been prepared by Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (the Danish Agricultural Working Environment Board), BAR Jord til Bord. The guide describes rules and working methods to ensure that work complies fully with health and safety standards. This booklet is an extract from the industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery. In addition, the Danish Working Environment Act always applies. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (the Danish Agricultural Environment Board), BAR Jord til Bord s website: Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 3

4 Et udpluk af branchevejledningen Arbejdets tilrettelæggelse Generelt gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Vær derfor opmærksom på: at der gennemføres en passende oplæring og instruktion i god arbejdsteknik og korrekt brug af tekniske hjælpemidler. at fastlåste og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger begrænses mest muligt. at arbejdet tilrettelægges så der er mulighed for, at skifte mellem forskellige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, f.eks. ved at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver. at der anvendes egnede og effektive tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang, så unødige fysiske belastninger undgås. at maskiner og værktøj er udformet ergonomisk hensigtsmæssigt. at der anvendes særligt arbejdstøj, som beskytter mod vejrliget. 4 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

5 An extract from the industry guide Work preparation Work should be planned, prepared and carried out so as to be fully compliant with health and safety standards. Therefore please ensure: that appropriate training and instruction are provided in suitable working techniques and the correct use of technical aids. that fixed and inconvenient working positions are limited as much as possible. that work is planned so that the option exists to change between different working positions, e.g. to change between different work tasks. that suitable and effective technical aids are used as required to avoid unnecessary physical strain. that machines and tools are ergonomic. that special work clothes are used to protect against the weather. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 5

6 Et udpluk af branchevejledningen Arbejdstøj Arbejdet med juletræer og pyntegrønt foregår i perioder, hvor vejrforholdene ofte byder på kulde, regn og blæst. Det er derfor vigtigt, at benytte særligt arbejdstøj, som beskytter mod vejrliget uden det hindrer kroppen i at slippe af med den varme, der produceres, når der arbejdes. Inder- og mellembeklædningen skal kunne absorbere sved eller transportere den væk fra kroppen udad i beklædningen. Det betyder, at man hele tiden er tør og varm inderst mod kroppen. Yderbeklædningen skal: være regntæt, have god ventilation og isolere mod kulde være tilstrækkelig dækkende ved alle bevægelser være rummelig, behagelig og ikke snærende ikke være for tungt og må ikke hæmme bevægelsesfriheden kunne modstå fysiske påvirkninger fra grene m.v. være slidstærkt og vaskbart Handsker og ærmer på beklædningen skal være udformet så vand hindres i at trænge ind. 6 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

7 An extract from the industry guide Work clothes Work with Christmas trees and decorative greenery takes place during periods with frequent cold, rain and wind. It is therefore important to use special work clothes that protect against the weather without preventing the body from removing the heat produced during physical work. Inner and middle clothing must be able to absorb perspiration or transport it away from the body out through the clothing. This is to ensure that the body always feels dry and warm. Outer clothing must: be rain-proof, have good ventilation and insulate against the cold cover sufficiently during all movement be roomy, comfortable and non-constricting not be too heavy and must not hinder freedom of movement be able to withstand the physical impact of branches, etc. be durable and washable. Gloves and sleeves must be designed to prevent the penetration of water. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 7

8 Et udpluk af branchevejledningen Plantning Ved manuel plantning skal der anvendes arbejdsmetoder og egnede tekniske hjælpemidler, som sikrer ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Ved plantning af dækrodsplanter anvendes planteredskaber, så man undgår belastende arbejdsstillinger under plantearbejdet. Ved korrekt brug af planterør foregår arbejdet i en god arbejdshøjde. Ved maskinel plantning, hvor maskinen sætter planten i jorden, undgås rygbelastninger i modsætning til når føreren sidder foroverbøjet og placerer planten i planteskipperen. Arbejdspladser skal være indrettet med mulighed for individuelle tilpasninger, så flere personer kan benytte samme pladser. Sæder skal være affjedret og skal kunne indstilles efter den enkelte persons vægt og mål. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser skal undgås. 8 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

9 An extract from the industry guide Planting For manual planting, working methods and suitable technical aids must be used to ensure ergonomically correct working positions. For planting of potted plants, appropriate planting tools must be used to avoid strain during planting work. With the correct use of planting tubes, work can be carried out at a good working height. During machine planting where the machine plants the plant in the soil, back strain is avoided in contrast to when the driver sits leaning forward and places the plant in the plant dispenser. Work places must be designed so that they are adaptable so that several people are able to use the same work place. Seats must be sprung and must be adjustable to the individual user s weight and height. Unnecessary physical strain and inconvenient working positions and movements must be avoided. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 9

10 Et udpluk af branchevejledningen Renholdelse og bundklipning af små juletræer Manuel bundklipning af juletræer bør ske så tidligt som muligt, og helst inden træerne er 1 meter og således, at der efterlades 3-4 grenkranse. Fordelene ved denne træhøjde er følgende: Grentykkelsen for de grene der skal klippes, er lille Man undgår at skulle kravle på knæ i terrænet Man undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for at nå ind til stammen og klippe Man skal vælge den rigtige saks, som passer til hånden og opgaven. Ved større opgaver, skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Arbejde under knæhøjde skal begrænses mest muligt. Traktorer skal være forsynet med ergonomisk korrekt udformet førersæde. Sædet skal være affjedret og skal kunne indstilles efter førerens vægt og mål. Anvendes en stabfræser skal man være opmærksom på om der er ordentlig afskærmning. 10 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

11 An extract from the industry guide Cleaning and cutting of small Christmas trees Manual cutting of the base of the trunk on Christmas trees should take place as early as possible and preferably before the trees are 1 metre tall and so that 3-4 circles of branches remain. The advantages of this tree height are: The branch thickness for the branches to be cut is small Crawling on hands and knees is avoided Inconvenient working positions in order to reach the trunk for cutting are avoided The correct pruner suitable for both hand and task must be selected. For larger jobs, suitable technical aids must be used. Work below knee-height should be limited as much as possible. Tractors must be equipped with ergonomic driver s seats. Seats must be sprung and must be adjustable to the individual user s weight and height. If a trunk cutter is used, proper guards must be in place. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 11

12 Et udpluk af branchevejledningen Formning af juletræer Ved manuel topskudsregulering anvendes Top-Stop tang eller Træbremse. Ved kemisk regulering påføres topskuddet et væksthormon ved enten afskærmet sprøjtning eller det rulles på med en EasyRoller. Ved at rulle væksthormonet på undgås sprøjtetåge og beholderen er samtidig lettere at bære end rygsprøjten. Ved brug af væksthormoner, f.eks. Cerone (Ethephon) eller Pomoxon (1-naphthyleddikesyre), skal der anvendes personlige værnemidler. Ved udbringning og opblanding af produkterne skal der anvendes egnet beskyttelsesdragt, støvler, handsker samt helmaske med A2P3 filter, når der sprøjtes over knæhøjde. Ved sprøjtning under knæhøjde kan en halvmaske benyttes. De personlige værnemidler skal være modstandsdygtige overfor de anvendte bekæmpelsesmidler følg altid brugsanvisningen. Ved arbejde med sprøjtning kræves sprøjtecertifikat/sprøjtebevis. Ved manuel bredderegulering skal arbejdet udføres, så arbejde over skulderhøjde begrænses mest muligt. 12 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

13 An extract from the industry guide Shaping of Christmas trees For manual adjustment of top shoots, a Top-Stop Nipper or growth retarding agent must be used. For chemical control, a growth hormone is applied to the top shoot either through screened spraying or rolled on with an EasyRoller. By rolling on the growth hormone spray mist is avoided and the container is also lighter to carry than a back spray. Personal protective equipment must be used during application of growth hormones, e.g. Cerone (Ethephon) or Pomoxon (1-naphthyl acetic acid). A suitable protective suit, boots, gloves and full mask with A2P3 filter must be used for the application and mixing of the products when spraying is to be carried out above knee-height. For spraying above knee-height, a half-mask can be used. Personal protective equipment must be resistant to the pesticide used always follow the manufacturer s instructions. A spraying certificate is required for spraying work. For manual width adjustment, work must be carried out so that work above shoulder-height is limited as much as possible. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 13

14 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Jord (0-2 m) Manuel klipning Manuelle håndsakse bør ikke anvendes ved grentykkelse over mm, da dette vil forøge arbejdsbelastningen væsentligt. Saksene skal løbende vedligeholdes og smøres for at undgå, at arbejdsbelastningen øges. Ikke alle fabrikater/modeller er lige velegnede til klipning af pyntegrønt. Klippetrykket skal være så lille som muligt. Saksen skal ligge godt i hånden og skal være beklædt med et materiale, så hånden ikke glider. Til klipning af pyntegrønt er sakse med knivskær bedst egnet, idet klippetrykket for disse er mindst. Skæret slibes eller udskiftes efterhånden som det sløves, idet klipning med et sløvt skær kræver langt flere kræfter. Saksene bør være forsynet med fjedrende stop, for eksempel gummiklodser, der standser håndtagene, når de lukkes sammen. Saksens vægt bør ikke overstige 300 g. Saksene skal have en pålidelig lås til fastlåsning i lukket tilstand. 14 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

15 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery Soil (0-2 m) Manual cutting Manual pruners should not be used for branches with thicknesses of more than mm as this increases work strain significantly. The pruners must be regularly maintained and lubricated to avoid any increased work strain. Not all brands/models are equally suitable for the cutting of decorative greenery. The cutting pressure must be as low as possible. The pruners must feel comfortable in the hand and must be covered with a non-slip material. For the cutting of decorative greenery, pruners with knife edges are most suitable as these have the lowest cutting pressure. The cutting edge must be sharpened or replaced as it becomes blunt as cutting with a blunt cutting edge requires far more force. The pruners must be equipped with a sprung stop, e.g. rubber blocks that stop the handles when they are brought together. The weight of the pruner should not exceed 300 g. The pruner must have a reliable lock so that it can be locked when closed. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 15

16 Et udpluk af branchevejledningen Maskinel klipning Når der anvendes maskinelle håndsakse, skal man være opmærksom på risikoen for afskæring af den frie hånds fingre (den hånd som ikke holder saksen). Den frie hånd skal derfor sikres. Især ved anvendelse af trykluftsaks skal man være opmærksom på risikoen, da den foretager et hurtigt klip når den aktiveres, uden muligheder for at stoppe den, når den først er aktiveret. Ved valg af maskinelle redskaber skal man være opmærksom på følgende: Saksen skal være forsynet med en sikring, der kan fastlåse betjeningsgrebet så saksen ikke utilsigtet lukker sig. Saksen skal have to-punkt aktivering eller død-mandsknapfunktion. Trykluftdrevne håndsakse skal være udstyret med to-håndsaktivering. Saksen skal være udformet ergonomisk korrekt og ikke være for tung. En kort stangsaks med 1 meter skaft og stangsakse med glidende længdeindstilling og selvudløsning, er både ergonomisk og sikkerhedsmæssigt en god løsning. 16 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

17 An extract from the industry guide Automated cutting When automated hand pruners are used, you must be aware of the risk of cutting off the fingers on the free hand (the hand not holding the pruners). The free hand should therefore be secured. When using compressed air pruners, you should be particularly aware of the risks as these pruners work in quick cuts when they are activated and cannot be stopped once they have been activated. When selecting automatic tools, ensure: The pruner must be equipped with a security device that can lock the handle so that the pruner cannot close by accident. The pruner must have dual-point activation or safety device. Manual compressed air pruners must be equipped with twohand activation. The pruners must be shaped ergonomically and not be too heavy. A short pole pruner with a 1-metre handle and pole pruners with sliding length adjustment and automatic release are a good solution in terms of both ergonomics and safety. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 17

18 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Lav (2-6 m) Ved anvendelse af stangredskaber undgås risikofyldt arbejde med stige eller ved klatring. Klipning af pyntegrønt med stangredskaber skal begrænses mest muligt, da det medfører arbejdsstillinger hvor nakke- og skuldermuskulatur belastes uhensigtsmæssigt. Belastninger bør nedbringes ved: at anvende lette, ergonomisk korrekt udformede og vedligeholdte stangredskaber at anvende maskinelt drevne redskaber, f.eks. trykluftssaks på stang at arbejdet planlægges og tilrettelægges, med mulighed for at skifte mellem arbejdsstillinger og -bevægelser, f.eks. ved at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver eller indføre pauser. Tilskæring af nedklippede grene kan med fordel indgå i jobrotation sammen med sortering, bundtning og udbæring. Anvendelsen af 3-4 m stiger, kombineret med håndsakse skiftevis med stangsaksen, giver mulighed for skifte mellem forskellige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. 18 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

19 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery Low (2-6 m) The use of pole tools avoids the risks involved in working on ladders or climbing. Cutting of decorative greenery with pole tools must be limited as much as possible as this involves working positions in which neck and shoulder muscles are strained. Strain should be reduced by: using light, ergonomic and well-maintained pole tools using automated tools, e.g. compressed air pruners on a pole planning and preparing the work so work positions and movements can be changed, e.g. by alternating between different work tasks or introducing breaks. Cutting up of cut branches can be done in rotation as part of sorting, bundling and carrying out. Use of 3-4-metre ladders combined with hand pruners and pole pruners provides the option of changing between different working positions and movements. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 19

20 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Høj (over 5 m) Arbejdsplatforme/personløftere/lifte Ved klipning af pyntegrønt i over 5 meters højde bør der anvendes arbejdsplatforme eller transportable personløftere. Kravene til transportable personløftere samt til arbejdet hermed, som skal være opfyldt, fremgår af Branchevejledning om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Ved opstilling skal det sikres, at underlaget kan bære. Unge under 18 må ikke beskæftiges som fører eller operatør og må ikke udføre arbejde i arbejdskurv over 5 meters højde. Topbeskæring Topbeskæring og klipning af pyntegrønt ved klat-ring må kun udføres af personer, der har gennemgået relevant uddannelse. Opstigning i træer ved hjælp af stiger og klatring i grene, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke forekomme. 20 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

21 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery High (above 5 m) Work platforms/elevators/lifts When cutting decorative greenery above a height of 5 metres, work platforms or mobile elevators should be used. The requirements for mobile elevators and work on these can be found in Industry Guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery. When setting up elevators, you must ensure that the foundation on which they stand is solid. Young people under the age of 18 must not drive or operate such elevators and must not carry out work in a work basket above a height of 5 metres. Top pruning Top pruning and cutting of decorative greenery when climbing must only be carried out by persons who have had the appropriate training. For safety reasons, any ascent into trees using ladders or climbing on branches must not take place. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 21

22 Et udpluk af branchevejledningen Stiger Fra stiger må kun udføres arbejde af kortere varighed. Stiger bør kun anvendes, hvis arbejdsplatforme, personløftere eller andet bedre egnet udstyr ikke kan anvendes. Den ansatte skal være iført egnet fodtøj med blød, skridsikker sål, når der arbejdes fra stiger. Der må kun befinde sig én person på stigen ad gangen. Der må kun anvendes værktøj, der er let, let håndterligt og énhåndsbetjent. Stiger skal opstilles på vandret, fast underlag, hældningen skal være ca. 75 grader. Ved anvendelse af stiger over 5 meter skal der være fodmand, såfremt stigen ikke er forsvarligt fastgjort for oven. 22 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

23 An extract from the industry guide Ladders Work on ladders must only be brief. Ladders should only be used if work platforms, elevators or other more suitable equipment cannot be used. The employee must wear his/her own footwear with a soft, nonslip sole when working on a ladder. Only one person is permitted to stand on the ladder at any one time. Only easily operated tools and tools that can be operated with one hand should be used. Ladders must be set up on a horizontal, solid base at an angle of approx. 75 degrees. When ladders longer than 5 metres are used, another person must hold the ladder at the bottom unless the ladder is securely fixed at the top. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 23

24 Et udpluk af branchevejledningen Bundtning og udbæring Ved vejning og bundtning af pyntegrønt skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, som giver de mest ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og som kan tilpasses de enkelte brugere i højden. Det bør så vidt muligt undgås, at byrder bæres. Kan bæring ikke undgås, skal arbejdet vurderes. I forbindelse med udbæring bør der max. være 20 m til nærmeste kørespor. Vægten af de grene/bundter som udbæres må ikke overstige 20 kg hvis byrden bæres tæt ved kroppen, 12 kg i underarmsafstand og 6 kg i 3 4-armsafstand. For at minimere belastningen skiftes mellem forskellige arbejdsbevægelser, således kan arbejdsopgaverne skiftevis omfatte klipning, indsamling, bundtning og udbæring til kørespor. 24 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

25 An extract from the industry guide Bundling and carrying out For weighing and bundling of decorative greenery, suitable technical aids must be used to make the most ergonomic working positions possible. The aids must be height-adjustable for individual users. Carrying heavy loads should be avoided as much as possible. If carrying cannot be avoided, the work must be assessed. For carrying, there should be no more than 20 m to the nearest wheel track. The weight of the branches/bundles to be carried should be no more than 20 kg if the load is carried close to the body, 12 kg for underarm distance and 6 kg for 3 4-arm distance. To minimise strain, changes between different working movements should be made. Work tasks can be rotational to include pruning, collecting, bundling and carrying to wheel track. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 25

26 Et udpluk af branchevejledningen Motorsav/Mekanisk fældning Arbejde med motorsav må kun udføres af personer, som er blevet instrueret i nødvendigt omfang og som har tilegnet sig en sikker arbejdsteknik. Følgende personlige værnemidler skal anvendes: Bukser og sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg, høreværn og hjelm med ansigtsskærm. Ved savning skal man altid stå med fødderne i bred fodstilling, der giver god balance og have tilstrækkelig plads omkring sig. Anvend skridsikre såler. Der bør anvendes en let motorsav med kort sværd. Hvis man arbejder alene, skal arbejdet være planlagt således, at der er kontakt med en anden person mindst 4 gange i løbet af arbejdsdagen. Unge under 18 år må ikke arbejde med motorkædesav, med mindre det er som led i en erhvervsfaglig grunduddannelse. Ved mekanisk fældning skal operatøren være særligt instrueret i brugen af fældningsmaskinen og være opmærksom på sikkerhedsafstanden til andre personer i terrænet. 26 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

27 An extract from the industry guide Power saw/automated felling Work with a power saw should only be carried out by persons with the necessary training and a sufficiently assured working technique. The following personal protection equipment must be used: Trousers and safety boots with cutting protection inlays, hearing protection and helmet with face shield. During sawing you must always stand with your feet widely apart for good balance and with sufficient room around you. Use non-slip soles. A light power saw with a short blade should be used. If you work alone, your work must be planned so that you have contact with another person at least four times during the working day. Young people under the age of 18 must not work with a chain saw unless it is part of their basic industry training. During automated felling the operator must have been trained in the use of the felling machine and be aware of safety distances to other people in the area. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 27

28 Et udpluk af branchevejledningen Rydningssav (kratrydder/buskrydder) Arbejde med rydningssav kræver anvendelse af personlige værnemidler. Der skal anvendes sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg, høreværn og ansigtsskærm. Rydningssaven skal altid have en fast skærm over og ned bag den bagerste del af klingens cirkel. Der må aldrig monteres større klinge end maskinen er lavet til. Håndtagene skal kunne indstilles til den enkelte bruger. Selerne bør være brede og polstrede og tilpasset kroppen således, at trykket er lige stort på begge skuldre. Der skal holdes en sikkerhedsafstand til andre personer. Sikkerhedsafstanden fremgår af leverandørens brugsanvisning, men skal dog mindst være på 10 meter. Afpudsning af stab Ved renskæring og afpudsning af rodenden for grene op til nederste brugbare grenkrans på juletræer, bør man undgå at save med sværdspidsen, fordi der kan være risiko for kast. 28 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

29 An extract from the industry guide Clearing saw (scrub/bush clearer) Working with clearing saws requires the use of personal protective equipment. Safety boots with cutting protection inlays, hearing protection and face shield must be used. The clearing saw must always have a fixed shield over and behind the back part of the circle of the blade. A larger blade than the one designed for the machine must never be used. It must be possible to adjust the handles to the individual user. The straps must be wide and padded and fitted to the body so that the pressure is equally distributed on both shoulders. A safety distance must be observed to other people. The safety distance will be shown on the manufacturer s instructions, but it should be at least 10 metres. Pruning the trunk When cutting and pruning the root end of branches up to the lowest useable circle of branches on Christmas trees, you should avoid sawing with the blade point as there may be a risk of run-out. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 29

30 Et udpluk af branchevejledningen Netning For netmaskiner skal følgende forhold være i orden: Maskinen skal være sikret mod at personen kan fanges af indtrækskrogen ved hjælp af f.eks. afskærmning og stoplinial. Kædetræk eller lignende skal være afskærmet mod klemningsfare. Betjeningsgrebet skal være sikret mod utilsigtet aktivering (dødemandsgreb). Betjeningsgrebet skal gå i neutral stilling, når det slippes. 30 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

31 An extract from the industry guide Netting For net machines, the following must be in order: The machine must be secured against anyone being caught by the feeder hook by using e.g. guard and stop slide bar. Chain feed, etc must be screened to protect against body parts getting jammed. The operating handle should be secured against accidental activation (security device). The operating handle must be in neutral when it is released. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 31

32 Et udpluk af branchevejledningen Læsning, palletering og transport i skoven Palletering Ved pakning på transportpaller med komprimerende pakkemaskine skal man have nødvendig instruktion og der skal være fornøden afskærmning med hånd-, knæ- og fodliste. Ingen personer må opholde sig på pallerne under kørsel. Egnede tekniske hjælpemidler skal anvendes så unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser undgås. Ved manuel transport og læsning skal der være passende afbrydelser i arbejdet, enten i form af andet ar-bejde eller pauser. Læsning af lastbil Ved manuel læsning, skal læssehøjden sænkes ved at anvende læsseramper, transportører mv. Ved brug af paller kan der, ved hjælp af palleløfter, læsses direkte fra pallerne til lastbilen. Der kræves gaffeltruckcertifikat, når der anvendes gaffeltrucks, teleskoplæsser mv. i en løftehøjde på over 1 meter. 32 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

33 An extract from the industry guide Loading, palletising and transport in the forest Palletising When packing onto transport pallets with a compressing packing machine, the operator must have had the required training and the necessary guards must be in place including hand, knee and foot panels. Standing under the pallets during transport is not permitted. Suitable technical aids must be used so that unnecessary physical strain and inconvenient working positions and movements are avoided. During manual transport and loading, appropriate breaks should be incorporated into the work either in the form of different work or breaks. Loading a lorry For manual loading, the loading height must be reduced by using loading ramps, conveyors, etc. When loading pallets with a pallet lifter, loading can be done directly from the pallets to the lorry. A fork-lift certificate is required when using fork-lift trucks, telescopic loaders, etc. with a lifting height of more than 1 metre. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 33

34 Et udpluk af branchevejledningen Pallerne må under læsningen ikke være ophængt i trepunktsophænget på en traktor eller lignende, men skal være placeret på fast stativ eller rampe. Personer, der arbejder med læsning i stor højde på lastbil eller opløftet palle, skal sikres mod nedstyrtning ved anvendelse af faldsikring. Dette gælder også ved afrigning af lastbilens pressening, som kan være meget glat. Til sikring af de personer, der beskæftiges på lastvogne med at læsse juletræer og pyntegrønt, kan der benyttes et løst rækværk, der stående på lange ben kan fastgøres til lastvognen, således at der etableres rækværk ovenfor lastvognens rig. Arbejdsskader Ved arbejdsskader forstås arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger, pludselige løfteskader og arbejdsbetingede lidelser (erhvervssygdomme). Sker der en arbejdsulykke, der medfører uarbejdsdygtig-hed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. 34 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

35 An extract from the industry guide During loading, the pallets must not hang in the three-point suspension on a tractor, etc., but must be placed on a fixed support or ramp. Persons working with loading at great height onto a lorry or with a lifted pallet must be protected against falls by the use of fall protection. This also applies during stripping of a lorry s tarpaulin as this can be very slippery. To ensure the safety of persons working on lorries loading Christmas trees and decorative greenery, a loose railing whose long legs can be fixed to the lorry can be used so that a railing is established above the lorry s rigging. Industrial injury Industrial injury means industrial accidents, short-term harmful effects, sudden lifting injuries and work-related illnesses (industrial diseases). If an industrial accident that results in inability to work for one day or more in addition to the day of the accident should occur, the employer is under obligation to report the accident to Arbejdstilsynet (the Danish Working Environment Service). Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 35

36 Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 2. udgave: September 2008 Grafisk support og tryk: Hornslet Bogtrykkeri A/S ISBN nr.: Varenummer: Pjecen kan downloades på Pjecen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken

BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ VED PRODUKTION AF JULETRÆER OG PYNTEGRØNT BRANCHEVEJLEDNING

BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ VED PRODUKTION AF JULETRÆER OG PYNTEGRØNT BRANCHEVEJLEDNING BRANCHESIKKERHEDSRÅDET FOR JORDBRUGET SIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ VED PRODUKTION AF JULETRÆER OG PYNTEGRØNT BRANCHEVEJLEDNING FORORD Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget er et organ bestående af arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. Arbejdsmiljøloven.

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C

Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Søjlesvingkraner type SK-C / Pillar swing crane type SK-C Denne type søjlesvingkran anbefaler vi anvendt hvor der løftes og håndteres små lette byrder. Vort standard program er således designet i belastningsgrupper

Læs mere

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small

Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories. Alu portalkran, lille / Alu Gantry Crane, Small Alu portalkraner og tilbehør / Alu Gantry Cranes and Accessories Med saenfoldeligt stativ/ben Alu portal kraner har rigtig mange fordele: Egenvægten er minimal Let og hurtig montage Samles let uden værktøj

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Løfteåg. Lifting Beams

Løfteåg. Lifting Beams Løfteåg Indhold Big Bag løfteåg Coil kroge Helikopter åg Løfteåg type H Løfteåg type H-SB Løfteåg type H-SSB Løfteåg type K Løfteåg type LF Løfteåg type LO Mandskabskurve Truck løfteåg Truckarm Lifting

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

5 års garanti Å R S G A R A NTI

5 års garanti Å R S G A R A NTI PLANOPOLY 7 PÅ ALLE LONGLIFE LÆDERKVALITETER PÅ SKUM OG FJEDRE PÅ STEL OG IKKE BEVÆGELIGE- BÆRENDE DELE PÅ DE FLESTE STOFFER Chaiselong-modulet bliver som standard leveret med en manuel liggefunktion,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane BRUGSANVISNING USER MANUAL 4-punkt Stok 4-point Cane MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen

Model Playground Design by Jens Juul Eilersen 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm 210 x 105 cm 200 x 115 cm 210 x 115 cm Seat height: 15 ¼" Back support height: 12 ½" 82 ¾" x 41 ¼" 78 ¾" x 45 ¼" 82 ¾" x 45 ¼" 78 ¾" x 51 ¼" Seat height: 15 ¼" Back

Læs mere