Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt"

Transkript

1 Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery

2 Et udpluk af branchevejledningen Forord Branchevejledningen om Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen beskriver regler og arbejdsmetoder, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Denne pjece er et udpluk af branchevejledningen om Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Herudover er Arbejdsmiljøloven altid gældende. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bords hjemmeside 2 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

3 An extract from the industry guide Foreword The industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery has been prepared by Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (the Danish Agricultural Working Environment Board), BAR Jord til Bord. The guide describes rules and working methods to ensure that work complies fully with health and safety standards. This booklet is an extract from the industry guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery. In addition, the Danish Working Environment Act always applies. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (the Danish Agricultural Environment Board), BAR Jord til Bord s website: Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 3

4 Et udpluk af branchevejledningen Arbejdets tilrettelæggelse Generelt gælder, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Vær derfor opmærksom på: at der gennemføres en passende oplæring og instruktion i god arbejdsteknik og korrekt brug af tekniske hjælpemidler. at fastlåste og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger begrænses mest muligt. at arbejdet tilrettelægges så der er mulighed for, at skifte mellem forskellige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, f.eks. ved at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver. at der anvendes egnede og effektive tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang, så unødige fysiske belastninger undgås. at maskiner og værktøj er udformet ergonomisk hensigtsmæssigt. at der anvendes særligt arbejdstøj, som beskytter mod vejrliget. 4 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

5 An extract from the industry guide Work preparation Work should be planned, prepared and carried out so as to be fully compliant with health and safety standards. Therefore please ensure: that appropriate training and instruction are provided in suitable working techniques and the correct use of technical aids. that fixed and inconvenient working positions are limited as much as possible. that work is planned so that the option exists to change between different working positions, e.g. to change between different work tasks. that suitable and effective technical aids are used as required to avoid unnecessary physical strain. that machines and tools are ergonomic. that special work clothes are used to protect against the weather. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 5

6 Et udpluk af branchevejledningen Arbejdstøj Arbejdet med juletræer og pyntegrønt foregår i perioder, hvor vejrforholdene ofte byder på kulde, regn og blæst. Det er derfor vigtigt, at benytte særligt arbejdstøj, som beskytter mod vejrliget uden det hindrer kroppen i at slippe af med den varme, der produceres, når der arbejdes. Inder- og mellembeklædningen skal kunne absorbere sved eller transportere den væk fra kroppen udad i beklædningen. Det betyder, at man hele tiden er tør og varm inderst mod kroppen. Yderbeklædningen skal: være regntæt, have god ventilation og isolere mod kulde være tilstrækkelig dækkende ved alle bevægelser være rummelig, behagelig og ikke snærende ikke være for tungt og må ikke hæmme bevægelsesfriheden kunne modstå fysiske påvirkninger fra grene m.v. være slidstærkt og vaskbart Handsker og ærmer på beklædningen skal være udformet så vand hindres i at trænge ind. 6 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

7 An extract from the industry guide Work clothes Work with Christmas trees and decorative greenery takes place during periods with frequent cold, rain and wind. It is therefore important to use special work clothes that protect against the weather without preventing the body from removing the heat produced during physical work. Inner and middle clothing must be able to absorb perspiration or transport it away from the body out through the clothing. This is to ensure that the body always feels dry and warm. Outer clothing must: be rain-proof, have good ventilation and insulate against the cold cover sufficiently during all movement be roomy, comfortable and non-constricting not be too heavy and must not hinder freedom of movement be able to withstand the physical impact of branches, etc. be durable and washable. Gloves and sleeves must be designed to prevent the penetration of water. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 7

8 Et udpluk af branchevejledningen Plantning Ved manuel plantning skal der anvendes arbejdsmetoder og egnede tekniske hjælpemidler, som sikrer ergonomisk korrekte arbejdsstillinger. Ved plantning af dækrodsplanter anvendes planteredskaber, så man undgår belastende arbejdsstillinger under plantearbejdet. Ved korrekt brug af planterør foregår arbejdet i en god arbejdshøjde. Ved maskinel plantning, hvor maskinen sætter planten i jorden, undgås rygbelastninger i modsætning til når føreren sidder foroverbøjet og placerer planten i planteskipperen. Arbejdspladser skal være indrettet med mulighed for individuelle tilpasninger, så flere personer kan benytte samme pladser. Sæder skal være affjedret og skal kunne indstilles efter den enkelte persons vægt og mål. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser skal undgås. 8 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

9 An extract from the industry guide Planting For manual planting, working methods and suitable technical aids must be used to ensure ergonomically correct working positions. For planting of potted plants, appropriate planting tools must be used to avoid strain during planting work. With the correct use of planting tubes, work can be carried out at a good working height. During machine planting where the machine plants the plant in the soil, back strain is avoided in contrast to when the driver sits leaning forward and places the plant in the plant dispenser. Work places must be designed so that they are adaptable so that several people are able to use the same work place. Seats must be sprung and must be adjustable to the individual user s weight and height. Unnecessary physical strain and inconvenient working positions and movements must be avoided. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 9

10 Et udpluk af branchevejledningen Renholdelse og bundklipning af små juletræer Manuel bundklipning af juletræer bør ske så tidligt som muligt, og helst inden træerne er 1 meter og således, at der efterlades 3-4 grenkranse. Fordelene ved denne træhøjde er følgende: Grentykkelsen for de grene der skal klippes, er lille Man undgår at skulle kravle på knæ i terrænet Man undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger for at nå ind til stammen og klippe Man skal vælge den rigtige saks, som passer til hånden og opgaven. Ved større opgaver, skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler. Arbejde under knæhøjde skal begrænses mest muligt. Traktorer skal være forsynet med ergonomisk korrekt udformet førersæde. Sædet skal være affjedret og skal kunne indstilles efter førerens vægt og mål. Anvendes en stabfræser skal man være opmærksom på om der er ordentlig afskærmning. 10 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

11 An extract from the industry guide Cleaning and cutting of small Christmas trees Manual cutting of the base of the trunk on Christmas trees should take place as early as possible and preferably before the trees are 1 metre tall and so that 3-4 circles of branches remain. The advantages of this tree height are: The branch thickness for the branches to be cut is small Crawling on hands and knees is avoided Inconvenient working positions in order to reach the trunk for cutting are avoided The correct pruner suitable for both hand and task must be selected. For larger jobs, suitable technical aids must be used. Work below knee-height should be limited as much as possible. Tractors must be equipped with ergonomic driver s seats. Seats must be sprung and must be adjustable to the individual user s weight and height. If a trunk cutter is used, proper guards must be in place. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 11

12 Et udpluk af branchevejledningen Formning af juletræer Ved manuel topskudsregulering anvendes Top-Stop tang eller Træbremse. Ved kemisk regulering påføres topskuddet et væksthormon ved enten afskærmet sprøjtning eller det rulles på med en EasyRoller. Ved at rulle væksthormonet på undgås sprøjtetåge og beholderen er samtidig lettere at bære end rygsprøjten. Ved brug af væksthormoner, f.eks. Cerone (Ethephon) eller Pomoxon (1-naphthyleddikesyre), skal der anvendes personlige værnemidler. Ved udbringning og opblanding af produkterne skal der anvendes egnet beskyttelsesdragt, støvler, handsker samt helmaske med A2P3 filter, når der sprøjtes over knæhøjde. Ved sprøjtning under knæhøjde kan en halvmaske benyttes. De personlige værnemidler skal være modstandsdygtige overfor de anvendte bekæmpelsesmidler følg altid brugsanvisningen. Ved arbejde med sprøjtning kræves sprøjtecertifikat/sprøjtebevis. Ved manuel bredderegulering skal arbejdet udføres, så arbejde over skulderhøjde begrænses mest muligt. 12 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

13 An extract from the industry guide Shaping of Christmas trees For manual adjustment of top shoots, a Top-Stop Nipper or growth retarding agent must be used. For chemical control, a growth hormone is applied to the top shoot either through screened spraying or rolled on with an EasyRoller. By rolling on the growth hormone spray mist is avoided and the container is also lighter to carry than a back spray. Personal protective equipment must be used during application of growth hormones, e.g. Cerone (Ethephon) or Pomoxon (1-naphthyl acetic acid). A suitable protective suit, boots, gloves and full mask with A2P3 filter must be used for the application and mixing of the products when spraying is to be carried out above knee-height. For spraying above knee-height, a half-mask can be used. Personal protective equipment must be resistant to the pesticide used always follow the manufacturer s instructions. A spraying certificate is required for spraying work. For manual width adjustment, work must be carried out so that work above shoulder-height is limited as much as possible. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 13

14 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Jord (0-2 m) Manuel klipning Manuelle håndsakse bør ikke anvendes ved grentykkelse over mm, da dette vil forøge arbejdsbelastningen væsentligt. Saksene skal løbende vedligeholdes og smøres for at undgå, at arbejdsbelastningen øges. Ikke alle fabrikater/modeller er lige velegnede til klipning af pyntegrønt. Klippetrykket skal være så lille som muligt. Saksen skal ligge godt i hånden og skal være beklædt med et materiale, så hånden ikke glider. Til klipning af pyntegrønt er sakse med knivskær bedst egnet, idet klippetrykket for disse er mindst. Skæret slibes eller udskiftes efterhånden som det sløves, idet klipning med et sløvt skær kræver langt flere kræfter. Saksene bør være forsynet med fjedrende stop, for eksempel gummiklodser, der standser håndtagene, når de lukkes sammen. Saksens vægt bør ikke overstige 300 g. Saksene skal have en pålidelig lås til fastlåsning i lukket tilstand. 14 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

15 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery Soil (0-2 m) Manual cutting Manual pruners should not be used for branches with thicknesses of more than mm as this increases work strain significantly. The pruners must be regularly maintained and lubricated to avoid any increased work strain. Not all brands/models are equally suitable for the cutting of decorative greenery. The cutting pressure must be as low as possible. The pruners must feel comfortable in the hand and must be covered with a non-slip material. For the cutting of decorative greenery, pruners with knife edges are most suitable as these have the lowest cutting pressure. The cutting edge must be sharpened or replaced as it becomes blunt as cutting with a blunt cutting edge requires far more force. The pruners must be equipped with a sprung stop, e.g. rubber blocks that stop the handles when they are brought together. The weight of the pruner should not exceed 300 g. The pruner must have a reliable lock so that it can be locked when closed. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 15

16 Et udpluk af branchevejledningen Maskinel klipning Når der anvendes maskinelle håndsakse, skal man være opmærksom på risikoen for afskæring af den frie hånds fingre (den hånd som ikke holder saksen). Den frie hånd skal derfor sikres. Især ved anvendelse af trykluftsaks skal man være opmærksom på risikoen, da den foretager et hurtigt klip når den aktiveres, uden muligheder for at stoppe den, når den først er aktiveret. Ved valg af maskinelle redskaber skal man være opmærksom på følgende: Saksen skal være forsynet med en sikring, der kan fastlåse betjeningsgrebet så saksen ikke utilsigtet lukker sig. Saksen skal have to-punkt aktivering eller død-mandsknapfunktion. Trykluftdrevne håndsakse skal være udstyret med to-håndsaktivering. Saksen skal være udformet ergonomisk korrekt og ikke være for tung. En kort stangsaks med 1 meter skaft og stangsakse med glidende længdeindstilling og selvudløsning, er både ergonomisk og sikkerhedsmæssigt en god løsning. 16 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

17 An extract from the industry guide Automated cutting When automated hand pruners are used, you must be aware of the risk of cutting off the fingers on the free hand (the hand not holding the pruners). The free hand should therefore be secured. When using compressed air pruners, you should be particularly aware of the risks as these pruners work in quick cuts when they are activated and cannot be stopped once they have been activated. When selecting automatic tools, ensure: The pruner must be equipped with a security device that can lock the handle so that the pruner cannot close by accident. The pruner must have dual-point activation or safety device. Manual compressed air pruners must be equipped with twohand activation. The pruners must be shaped ergonomically and not be too heavy. A short pole pruner with a 1-metre handle and pole pruners with sliding length adjustment and automatic release are a good solution in terms of both ergonomics and safety. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 17

18 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Lav (2-6 m) Ved anvendelse af stangredskaber undgås risikofyldt arbejde med stige eller ved klatring. Klipning af pyntegrønt med stangredskaber skal begrænses mest muligt, da det medfører arbejdsstillinger hvor nakke- og skuldermuskulatur belastes uhensigtsmæssigt. Belastninger bør nedbringes ved: at anvende lette, ergonomisk korrekt udformede og vedligeholdte stangredskaber at anvende maskinelt drevne redskaber, f.eks. trykluftssaks på stang at arbejdet planlægges og tilrettelægges, med mulighed for at skifte mellem arbejdsstillinger og -bevægelser, f.eks. ved at veksle mellem forskellige arbejdsopgaver eller indføre pauser. Tilskæring af nedklippede grene kan med fordel indgå i jobrotation sammen med sortering, bundtning og udbæring. Anvendelsen af 3-4 m stiger, kombineret med håndsakse skiftevis med stangsaksen, giver mulighed for skifte mellem forskellige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. 18 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

19 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery Low (2-6 m) The use of pole tools avoids the risks involved in working on ladders or climbing. Cutting of decorative greenery with pole tools must be limited as much as possible as this involves working positions in which neck and shoulder muscles are strained. Strain should be reduced by: using light, ergonomic and well-maintained pole tools using automated tools, e.g. compressed air pruners on a pole planning and preparing the work so work positions and movements can be changed, e.g. by alternating between different work tasks or introducing breaks. Cutting up of cut branches can be done in rotation as part of sorting, bundling and carrying out. Use of 3-4-metre ladders combined with hand pruners and pole pruners provides the option of changing between different working positions and movements. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 19

20 Et udpluk af branchevejledningen Klipning af pyntegrønt Høj (over 5 m) Arbejdsplatforme/personløftere/lifte Ved klipning af pyntegrønt i over 5 meters højde bør der anvendes arbejdsplatforme eller transportable personløftere. Kravene til transportable personløftere samt til arbejdet hermed, som skal være opfyldt, fremgår af Branchevejledning om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. Ved opstilling skal det sikres, at underlaget kan bære. Unge under 18 må ikke beskæftiges som fører eller operatør og må ikke udføre arbejde i arbejdskurv over 5 meters højde. Topbeskæring Topbeskæring og klipning af pyntegrønt ved klat-ring må kun udføres af personer, der har gennemgået relevant uddannelse. Opstigning i træer ved hjælp af stiger og klatring i grene, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke forekomme. 20 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

21 An extract from the industry guide Cutting of decorative greenery High (above 5 m) Work platforms/elevators/lifts When cutting decorative greenery above a height of 5 metres, work platforms or mobile elevators should be used. The requirements for mobile elevators and work on these can be found in Industry Guide to Health and Safety in the Production of Christmas Trees and Decorative Greenery. When setting up elevators, you must ensure that the foundation on which they stand is solid. Young people under the age of 18 must not drive or operate such elevators and must not carry out work in a work basket above a height of 5 metres. Top pruning Top pruning and cutting of decorative greenery when climbing must only be carried out by persons who have had the appropriate training. For safety reasons, any ascent into trees using ladders or climbing on branches must not take place. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 21

22 Et udpluk af branchevejledningen Stiger Fra stiger må kun udføres arbejde af kortere varighed. Stiger bør kun anvendes, hvis arbejdsplatforme, personløftere eller andet bedre egnet udstyr ikke kan anvendes. Den ansatte skal være iført egnet fodtøj med blød, skridsikker sål, når der arbejdes fra stiger. Der må kun befinde sig én person på stigen ad gangen. Der må kun anvendes værktøj, der er let, let håndterligt og énhåndsbetjent. Stiger skal opstilles på vandret, fast underlag, hældningen skal være ca. 75 grader. Ved anvendelse af stiger over 5 meter skal der være fodmand, såfremt stigen ikke er forsvarligt fastgjort for oven. 22 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

23 An extract from the industry guide Ladders Work on ladders must only be brief. Ladders should only be used if work platforms, elevators or other more suitable equipment cannot be used. The employee must wear his/her own footwear with a soft, nonslip sole when working on a ladder. Only one person is permitted to stand on the ladder at any one time. Only easily operated tools and tools that can be operated with one hand should be used. Ladders must be set up on a horizontal, solid base at an angle of approx. 75 degrees. When ladders longer than 5 metres are used, another person must hold the ladder at the bottom unless the ladder is securely fixed at the top. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 23

24 Et udpluk af branchevejledningen Bundtning og udbæring Ved vejning og bundtning af pyntegrønt skal der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, som giver de mest ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og som kan tilpasses de enkelte brugere i højden. Det bør så vidt muligt undgås, at byrder bæres. Kan bæring ikke undgås, skal arbejdet vurderes. I forbindelse med udbæring bør der max. være 20 m til nærmeste kørespor. Vægten af de grene/bundter som udbæres må ikke overstige 20 kg hvis byrden bæres tæt ved kroppen, 12 kg i underarmsafstand og 6 kg i 3 4-armsafstand. For at minimere belastningen skiftes mellem forskellige arbejdsbevægelser, således kan arbejdsopgaverne skiftevis omfatte klipning, indsamling, bundtning og udbæring til kørespor. 24 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

25 An extract from the industry guide Bundling and carrying out For weighing and bundling of decorative greenery, suitable technical aids must be used to make the most ergonomic working positions possible. The aids must be height-adjustable for individual users. Carrying heavy loads should be avoided as much as possible. If carrying cannot be avoided, the work must be assessed. For carrying, there should be no more than 20 m to the nearest wheel track. The weight of the branches/bundles to be carried should be no more than 20 kg if the load is carried close to the body, 12 kg for underarm distance and 6 kg for 3 4-arm distance. To minimise strain, changes between different working movements should be made. Work tasks can be rotational to include pruning, collecting, bundling and carrying to wheel track. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 25

26 Et udpluk af branchevejledningen Motorsav/Mekanisk fældning Arbejde med motorsav må kun udføres af personer, som er blevet instrueret i nødvendigt omfang og som har tilegnet sig en sikker arbejdsteknik. Følgende personlige værnemidler skal anvendes: Bukser og sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg, høreværn og hjelm med ansigtsskærm. Ved savning skal man altid stå med fødderne i bred fodstilling, der giver god balance og have tilstrækkelig plads omkring sig. Anvend skridsikre såler. Der bør anvendes en let motorsav med kort sværd. Hvis man arbejder alene, skal arbejdet være planlagt således, at der er kontakt med en anden person mindst 4 gange i løbet af arbejdsdagen. Unge under 18 år må ikke arbejde med motorkædesav, med mindre det er som led i en erhvervsfaglig grunduddannelse. Ved mekanisk fældning skal operatøren være særligt instrueret i brugen af fældningsmaskinen og være opmærksom på sikkerhedsafstanden til andre personer i terrænet. 26 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

27 An extract from the industry guide Power saw/automated felling Work with a power saw should only be carried out by persons with the necessary training and a sufficiently assured working technique. The following personal protection equipment must be used: Trousers and safety boots with cutting protection inlays, hearing protection and helmet with face shield. During sawing you must always stand with your feet widely apart for good balance and with sufficient room around you. Use non-slip soles. A light power saw with a short blade should be used. If you work alone, your work must be planned so that you have contact with another person at least four times during the working day. Young people under the age of 18 must not work with a chain saw unless it is part of their basic industry training. During automated felling the operator must have been trained in the use of the felling machine and be aware of safety distances to other people in the area. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 27

28 Et udpluk af branchevejledningen Rydningssav (kratrydder/buskrydder) Arbejde med rydningssav kræver anvendelse af personlige værnemidler. Der skal anvendes sikkerhedsstøvler med skærehæmmende indlæg, høreværn og ansigtsskærm. Rydningssaven skal altid have en fast skærm over og ned bag den bagerste del af klingens cirkel. Der må aldrig monteres større klinge end maskinen er lavet til. Håndtagene skal kunne indstilles til den enkelte bruger. Selerne bør være brede og polstrede og tilpasset kroppen således, at trykket er lige stort på begge skuldre. Der skal holdes en sikkerhedsafstand til andre personer. Sikkerhedsafstanden fremgår af leverandørens brugsanvisning, men skal dog mindst være på 10 meter. Afpudsning af stab Ved renskæring og afpudsning af rodenden for grene op til nederste brugbare grenkrans på juletræer, bør man undgå at save med sværdspidsen, fordi der kan være risiko for kast. 28 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

29 An extract from the industry guide Clearing saw (scrub/bush clearer) Working with clearing saws requires the use of personal protective equipment. Safety boots with cutting protection inlays, hearing protection and face shield must be used. The clearing saw must always have a fixed shield over and behind the back part of the circle of the blade. A larger blade than the one designed for the machine must never be used. It must be possible to adjust the handles to the individual user. The straps must be wide and padded and fitted to the body so that the pressure is equally distributed on both shoulders. A safety distance must be observed to other people. The safety distance will be shown on the manufacturer s instructions, but it should be at least 10 metres. Pruning the trunk When cutting and pruning the root end of branches up to the lowest useable circle of branches on Christmas trees, you should avoid sawing with the blade point as there may be a risk of run-out. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 29

30 Et udpluk af branchevejledningen Netning For netmaskiner skal følgende forhold være i orden: Maskinen skal være sikret mod at personen kan fanges af indtrækskrogen ved hjælp af f.eks. afskærmning og stoplinial. Kædetræk eller lignende skal være afskærmet mod klemningsfare. Betjeningsgrebet skal være sikret mod utilsigtet aktivering (dødemandsgreb). Betjeningsgrebet skal gå i neutral stilling, når det slippes. 30 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

31 An extract from the industry guide Netting For net machines, the following must be in order: The machine must be secured against anyone being caught by the feeder hook by using e.g. guard and stop slide bar. Chain feed, etc must be screened to protect against body parts getting jammed. The operating handle should be secured against accidental activation (security device). The operating handle must be in neutral when it is released. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 31

32 Et udpluk af branchevejledningen Læsning, palletering og transport i skoven Palletering Ved pakning på transportpaller med komprimerende pakkemaskine skal man have nødvendig instruktion og der skal være fornøden afskærmning med hånd-, knæ- og fodliste. Ingen personer må opholde sig på pallerne under kørsel. Egnede tekniske hjælpemidler skal anvendes så unødige fysiske belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser undgås. Ved manuel transport og læsning skal der være passende afbrydelser i arbejdet, enten i form af andet ar-bejde eller pauser. Læsning af lastbil Ved manuel læsning, skal læssehøjden sænkes ved at anvende læsseramper, transportører mv. Ved brug af paller kan der, ved hjælp af palleløfter, læsses direkte fra pallerne til lastbilen. Der kræves gaffeltruckcertifikat, når der anvendes gaffeltrucks, teleskoplæsser mv. i en løftehøjde på over 1 meter. 32 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

33 An extract from the industry guide Loading, palletising and transport in the forest Palletising When packing onto transport pallets with a compressing packing machine, the operator must have had the required training and the necessary guards must be in place including hand, knee and foot panels. Standing under the pallets during transport is not permitted. Suitable technical aids must be used so that unnecessary physical strain and inconvenient working positions and movements are avoided. During manual transport and loading, appropriate breaks should be incorporated into the work either in the form of different work or breaks. Loading a lorry For manual loading, the loading height must be reduced by using loading ramps, conveyors, etc. When loading pallets with a pallet lifter, loading can be done directly from the pallets to the lorry. A fork-lift certificate is required when using fork-lift trucks, telescopic loaders, etc. with a lifting height of more than 1 metre. Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 33

34 Et udpluk af branchevejledningen Pallerne må under læsningen ikke være ophængt i trepunktsophænget på en traktor eller lignende, men skal være placeret på fast stativ eller rampe. Personer, der arbejder med læsning i stor højde på lastbil eller opløftet palle, skal sikres mod nedstyrtning ved anvendelse af faldsikring. Dette gælder også ved afrigning af lastbilens pressening, som kan være meget glat. Til sikring af de personer, der beskæftiges på lastvogne med at læsse juletræer og pyntegrønt, kan der benyttes et løst rækværk, der stående på lange ben kan fastgøres til lastvognen, således at der etableres rækværk ovenfor lastvognens rig. Arbejdsskader Ved arbejdsskader forstås arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger, pludselige løfteskader og arbejdsbetingede lidelser (erhvervssygdomme). Sker der en arbejdsulykke, der medfører uarbejdsdygtig-hed i 1 dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet. 34 Juletræer og pyntegrønt, BAR Jord til Bord

35 An extract from the industry guide During loading, the pallets must not hang in the three-point suspension on a tractor, etc., but must be placed on a fixed support or ramp. Persons working with loading at great height onto a lorry or with a lifted pallet must be protected against falls by the use of fall protection. This also applies during stripping of a lorry s tarpaulin as this can be very slippery. To ensure the safety of persons working on lorries loading Christmas trees and decorative greenery, a loose railing whose long legs can be fixed to the lorry can be used so that a railing is established above the lorry s rigging. Industrial injury Industrial injury means industrial accidents, short-term harmful effects, sudden lifting injuries and work-related illnesses (industrial diseases). If an industrial accident that results in inability to work for one day or more in addition to the day of the accident should occur, the employer is under obligation to report the accident to Arbejdstilsynet (the Danish Working Environment Service). Christmas trees and decorative greenery, BAR Jord til Bord 35

36 Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 2. udgave: September 2008 Grafisk support og tryk: Hornslet Bogtrykkeri A/S ISBN nr.: Varenummer: Pjecen kan downloades på Pjecen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan

Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Gør det færdigt! God ergonomi kræver en plan Udgiver: Grafisk BAR 2 Redaktion: Hanne Mølgaard, Alectia, Tine Vorting, MAX Kommunikation, Grafisk BAR Fotos: Sonja Iskov og Grafisk BAR Layout: Michael Svendsen,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

HAGLÖFS TIGHT. Pressemeddelelse, april 2014

HAGLÖFS TIGHT. Pressemeddelelse, april 2014 Pressemeddelelse, april 2014 HAGLÖFS TIGHT TIGHT-rygsækken blev startskuddet til Haglöfs brand inden for moderne udendørsliv. TIGHT-rygsækken er solgt i over 1 mio. eksemplarer og er dermed en af Haglöfs

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere