L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 11. december 2013 L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Ved brev af 29. november 2013 blev et udkast til forslag til ændring af sundhedslovens sendt i offentlig høring hos: 3F, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, Dansk Erhverv, Dansk Handicapforbund, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandlægeforening, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Danske Ældreråd, Datatilsynet, De Offentlige Tandlæger, Den uvildige konsulentordning på handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, Det Etiske Råd, Diabetesforeningen, Ergoterapeutforeningen, FOA, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Speciallæger, Forsikring & Pension, Færøernes Landsstyre, Gigtforeningen, Grønlands Selvstyre, Hjernesagen, Hjerteforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Jordemoderforeningen, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Landsforeningen for Evnesvage (LEV), Landsforeningen SIND, Lægeforeningen, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patientombuddet, Praktiserende Lægers Organisation, Praktiserende Tandlægers Organisation, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Retspolitisk Forening, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland, Rigsrevisionen, Scleroseforeningen, Sjældne Diagnoser, Socialpædagogernes Landsforbund, Socialstyrelsen, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Sygeforsikringen danmark, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Yngre Læger, ÆldreForum, Ældremobiliseringen og Ældresagen. Høringssvar Ministeriet har modtaget 24 høringssvar. Heraf havde følgende interessenter indholdsmæssige bemærkninger til høringsudkastet: Amgros, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Erhverv, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Forbrugerrådet TÆNK, Forsikring og Pension, KL, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Region Hovedstaden, Sjældne Diagnoser og Ældre Sagen. Generelle bemærkninger: Høringsparterne har noteret sig, at forslaget indebærer ændringer i dækningen for udgifter til sygehjælp ved ferie- og studierejse i andre EU/EØS-lande. Høringsparterne gør generelt opmærksom på, at ændringen indebærer en forringelse af den offentlige dækning.

2 Side 2 Generelt gives der tilslutning til, at lovforslaget følges op af en omfattende informationskampagne. Brancheforeningen Forsikring og Pension samt Danmarks Rejsebureau Forening giver i deres høringssvar udtryk for stor samarbejdsvilje med henblik på at bistå med at sikre borgerne information om ophævelsen samt en smidig overgang til det ændrede regelsæt. Forsikring og Pension anfører, at forslaget vil generere større gennemsigtighed og ensartethed på flere områder. Ingen af høringsparterne har kommenteret, at forslaget indebærer, at retstilstanden vedr. offentlig dækning for udgifter til sygehjælp ved ferie- og studierejse fra den 1. august 2014 svarer til den, der gælder i sammenlignelige lande inden for EU/EØS og Schweiz. Særlige udfordringer for patienter med kroniske sygdomme, sjældne eller alvorlige sygdomme samt personer med handicap Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Forbrugerrådet TÆNK, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Sjældne Diagnoser og Ældresagen anfører, at forslaget indebærer særlige udfordringer for patienter med kroniske sygdomme, sjældne eller alvorlige sygdomme samt personer med handicap. For det første anføres det, at denne gruppe har et behov for mere/dyrere sygehjælp under ferierejse og rammes derfor hårdere af en egenbetaling og kravet om, at behandling skal ske på et offentligt behandlingssted eller en klinik med en aftale med den offentlige sikringsordning i behandlingslandet. Endvidere anføres det, at denne gruppe ikke kan forsikres på alm. vilkår. Således anføres det, at forslaget øger uligheden, og Danske Handicaporganisationer stiller spørgsmålstegn ved, om forslaget tenderer indirekte diskrimination på baggrund af handicap og efterspørger, ligesom Forbrugerrådet TÆNK, at forsikringsselskaberne forpligtes til at tilbyde lige mulighed for at tegne rejseforsikring. : Kronikere og andre, der lever med en bestående sygdom før en ferierejse til udlandet, har under den offentlige rejsesygesikring samme ret til akut sygehjælp som raske borgere. Udgifter til behandling af en eksisterende lidelse/kronisk sygdom, der var til stede før afrejsen, dækkes alene under den offentlige sygesikring i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behov for behandling under rejsen. Dette tolkes primært således, at hvis lidelsen har medført hospitalsbehandling og/eller ændret medicinering inden for 2 måneder før afrejsen, vil der typisk ikke være dækning for udgifter til behandling af den eksisterende lidelse/kroniske sygdom. Hvis man er i tvivl, om rejsesygesikringen dækker en eksisterende lidelse/kronisk sygdom, kan man efter de gældende regler kontakte SOS International og få en medicinsk forhåndsvurdering af, hvorvidt udgifter til evt. behandling af den eksisterende lidelse/kroniske sygdom, kan dækkes af den offentlige rejsesygesikring.

3 Side 3 For så vidt angår private rejseforsikringer er der foretaget en gennemgang af forsikringsbetingelserne for dækning af eksisterende lidelser/kronisk sygdom hos en række private rejseforsikringsudbydere. De private rejseforsikringer dækker enten ved enkeltrejser eller ved årsrejseforsikring og forudsætter primært dækning under den offentlige rejsesygesikring. For rejser, der ikke dækkes under den offentlige rejsesygesikring, fastlægges i vidt omfang de samme betingelser for dækning af eksisterende lidelser/kronisk sygdom, som er fastlagt under den offentlige rejsesygesikring. De fleste private forsikringer tilbyder også at foretage en medicinsk forhåndsvurdering. En rejseforsikring forudsætter en af selskabet godkendt helbredserklæring for rejsende over en vis alder (70 år). Der gælder i vidt omfang de samme betingelser for dækning af udgifter til behandling af en eksisterende lidelse/kronisk sygdom under den offentlige rejsesygesikring som under private rejseforsikringer. Forsikring og Pension har til ministeriet oplyst, at personer med kroniske sygdomme grundlæggende tilbydes de samme forsikringsbetingelser som raske personer. Det er endvidere ikke dyrere for kronisk syge personer at tegne rejseforsikring, end det er for andre personer. Det skyldes, at forsikringsbetingelserne allerede i dag udtrykkeligt regulerer, hvordan personer med kroniske sygdomme er dækket. Typisk vil dækning være undtaget for udgifter til lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport, der relaterer sig til den kroniske sygdom, såfremt denne inden for en nærmere angivet periode forinden afrejsen har givet anledning til behandling eller ændret medicinering. Vilkårene præciseres undertiden med et skriftligt forbehold. Denne praksis er i nøje overensstemmelse med almindelige anerkendte og grundlæggende forsikringsprincipper. Man kan således aldrig via en forsikring få dækket udgifter, der kunne forudses på tegningstidspunktet, fordi de relaterer sig til allerede indtrufne sygdomme eller skader. Videre har Forsikring og Pension til ministeriet oplyst, at personer med handicaps i forsikringsmæssig sammenhæng sidestilles fuldstændigt med personer uden handicap også i relation til handicappet. Forsikring og Pension oplyser, at der ikke er planer om at indføre præmiedifferentiering i relation til kroniske lidelser, men derimod agter at opretholde den nuværende praksis. Ministeriet henholder sig til disse oplysninger fra Forsikring og Pension. En ophævelse af den offentlige rejsesygesikring vil derfor ikke i sig selv ændre de vilkår, der gælder allerede i dag, for dækning af udgifter til behandling af eksisterende lidelser/kronisk sygdom under rejser i udlandet, hvis man benytter en privat forsikring. EU-rettens koordineringsregler, det blå EU-sygesikringskort, skelner ikke mellem en bestående lidelse og akut opstået sygdom. EU-kortet dækker udgifter til behandling, der blive medicinsk nødvendige under et ophold, fx også kontrolundersøger og behandling, der ikke kan vente, til man kommer hjem. EU-kortet kan dog ikke anvendes, hvis formålet med en rejse er at opnå behandling under rejsen i udlandet.

4 Side 4 Ved en god tilrettelæggelse af rejsen hjemmefra kan også kronikere og personer med alvorlige/sjældne sygdomme eller handicap sikre sig overblik over, hvor der er egnede offentlige behandlingssteder, samt information om mulig egenbetaling mv. Information og kontaktoplysninger til relevante myndigheder findes på Ministeriet har noteret sig synspunkterne om vanskelighederne ved at tegne privat forsikring. På baggrund af ovenstående er det dog ministeriets opfattelse, at forslaget ikke medvirker til at øge uligheden i adgangen til supplerende forsikring. Ministeriet har forståelse for ønsket om adgang til at tegne en billig privat rejseforsikring og finder det oplagt, at der iværksættes en direkte dialog mellem forsikringsbranchen og de organisationer, der fremhæver spørgsmålet om forhåndsgodkendelser. I øvrigt henledes opmærksomheden på, at dækning efter ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring skal ske efter EU-rettens koordineringsregler, dvs. regler fastsat af Europa Parlamentet og Rådet, og som også udgør den offentlige sikring i de andre EU/EØS-lande og Schweiz, hvorfor det er ministeriets vurdering, at der ikke er tale om brud på antidiskriminationsprincipper. Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Samspillet med privat rejseforsikring Brancheforeningen Forsikring og Pension foreslår, at lovforslaget suppleres med en bestemmelse om change of law, og henviser i den forbindelse til 34, stk. 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger m.v. Forsikring og Pension ønsker endvidere tilkendegivelse af, hvorvidt rejseforsikringsselskaber har mulighed for at indtræde i forsikringstageres rettigheder efter det blå EU-sygesikringskort, i tilfælde af at vilkårene for de nye rejseforsikringer vil blive udformet således, at de tager højde for hel eller delvis offentlig dækning. I nærværende sag vil en change of law -bestemmelse give forsikringsselskaberne mulighed for at ændre vilkårene af allerede indgåede rejseforsikringsaftaler med henblik på tilpasning til den ændrede lovgivning uden at forsikringstager på den baggrund får mulighed for at opsige aftalen. I det omfang et rejseforsikringsselskab gør brug af retten efter bestemmelsen og udvider dækningen på en rejseforsikring indgået under den forudsætning, at ordningen om offentlig rejsesygesikring er der som i dag, mod en forhøjelse af præmien, så vil forsikringstageren automatisk opnå den supplerende dækning, som forsikringsselskabet yder med den justerede forsikringsaftale. Omvendt vil forsikringstageren med en change of law -bestemmelse blive frataget muligheden for selv at tage stilling til sit forsikringsbehov, og vil automatisk blive kontraktsligt forpligtet til at betale den forhøjede præmie. Det finder ministeriet ikke er hensigtsmæssigt i nærværende tilfælde, hvor der er en offentlig dækningsmulighed for udgifter til behovsbestemt sygehjælp, og hvor

5 Side 5 forsikringsaftalen typisk alene gælder for en enkelt ferierejse eller som en årsrejseforsikring og således skal fornys inden for en kortere periode. Uden en change of law -bestemmelse kan et forsikringsselskab og forsikringstager naturligvis fortsat indgå en gensidig aftale om yderligere forsikringsdækning mod en yderligere præmiebetaling. Ministeriet hilser det i den forbindelse velkomment, at Forsikring og Pension ved en mundtlig drøftelse af spørgsmålet har oplyst, at forsikringsselskaberne er meget opmærksomme på, at forsikringstagernes behov kan ændre sig med vedtagelsen af lovforslaget og ønsker at tilbyde de dækninger, som der vil blive efterspurgt. For så vidt angår muligheden for at indtræde i en sikrets ret til offentlig dækning efter EU-rettens koordineringsregler kan ministeriet oplyse, at reglerne bygger på et princip om, at udgiften til sygehjælp afregnes direkte mellem behandlingslandet og det land, hvor den pågældende patient er sikret, dog med undtagelse af en evt. egenbetaling, som den sikrede selv afholder. Har en sikret fx ikke medbragt sit blå EU-sygesikringskort eller har en sikret ikke rekvireret et kort, kan behandlingsstedet afkræve betaling for behandlingen. Ved hjemkomsten kan den sikrede søge refusion med bopælskommunens hjælp. I disse tilfælde, hvor der bliver spørgsmål om refusion, tilkommer refusionen således den enkelte sikrede. Har den sikrede tegnet en privat rejseforsikring og fået dækning derfra, kan den sikrede give forsikringsselskabet fuldmagt til at søge og modtage en refusion, hvis det er en del af aftalen. Forsikringsselskabet kan herefter mod dokumentation af fuldmagten via den sikredes bopælskommune søge om refusion, der så udbetales af patientombuddet til forsikringsselskabet. Bemærkningerne giver derfor ikke ministeriet anledning til ændringer i lovforslaget. Alarmcentral og service Ældresagen efterspørger opretholdelse af den alarmcentral, der i dag drives af SOS International. Region Hovedstaden fremhæver ligeledes alarmcentralen, ligesom også Danske Regioner efterspørger oplysninger om, i hvilken udstrækning det kontraktslige samarbejde med SOS International skal fortsætte. Flere høringsparter efterspørger endvidere information om vilkårene for behandling i de enkelte lande, hvor det blå EU-sygesikringskort giver dækning. Herunder information om, hvilken egenbetaling man risikerer ved behov for sygehjælp og hvilke behandlingssteder, der kan benyttes med dækning af det blå EUsygesikringskort. Forbrugerrådet TÆNK efterspørger en central enhed for vejledning. Ministeriet finder det afgørende, at borgerne får information og vejledning om mulighederne for sygehjælp under midlertidigt ophold i udlandet. Patientombuddet fungerer i dag som den centrale enhed for administration af sager om dækning efter EU-rettens koordineringsregler. På Patientombuddets hjemmeside findes allerede i dag information om vilkårene for behandling i de enkelte lande, herunder egenbetaling. Endvidere findes der kontaktoplysninger til myndighederne i EU/EØS-landene samt Schweiz. Patientombuddet forventer i øvrigt i løbet af 1. halvår 2014 at indhente opdaterede oplysninger også

6 Side 6 om størrelsen af en evt. egenbetaling. Det er dog bopælskommunen, der som lokal myndighed i det daglige har kontakten med borgerne og fx hjælper med udstedelsen af det blå EU-sygesikringskort. Kommunerne og Patientombuddet kan endvidere besvare konkrete henvendelser relateret til brugen af det blå EU-sygesikringskort. Patientombuddet er ikke bekendt med data hvorfra en patient umiddelbart og i ethvert tilfælde skal kunne se, om en bestemt læge eller klinik er omfattet af et lands offentlige sundhedsvæsen. Der må således henvises til, at borgeren spørger herom hos lægen/klinikken eller søger oplysning herom hos de lokale myndigheder. På de fleste turistdestinationer kan rejseselskabets guide endvidere være behjælpelig, ligesom også hotelpersonale mv. må formodes at kunne give en vis vejledning om lokale forhold. Som et led i planlægningen af informationskampagnen, jf. nedenfor, vil ministeriet rejse spørgsmålet over for rejsebranchen. Forsikring og Pension har endvidere over for ministeriet oplyst, at der typisk er alarmcentral knyttet til de private rejseforsikringer. Det er ministeriets opfattelse, at denne information og vejledning er tilstrækkelig og ændrer således ikke forslaget på denne baggrund. For så vidt angår øvrig service fra SOS International bemærkes, at selvom den eksisterende administrationsaftale forudsættes opsagt pr. 1. august 2014, vil der efter 1. august 2014 være behov for håndtering af de ikke-afsluttede sager. Det forventes, at regionerne og SOS International indgår en særlig aftale om afviklingen af de sidste sager. I den forbindelse bemærkes, at der er i administrationsaftalen som udgangspunkt er fastsat en anmeldelsesfrist på 6 måneder. Der henvises til bekendtgørelse nr. 896 af 10. juli 2007 om den offentlige rejsesygesikring 5 og 7. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at overgangsordningen i lovforslaget er ændret i forhold til høringen og nu indebærer, at den eksisterende ordning opretholdes for rejser, der påbegyndes senest den 31. juli Dvs. med mulighed for at kontakte SOS International og med dækning efter den offentlige rejsesygesikring. Ikrafttrædelse og tidsmæssige aspekter En række høringssvar påpeger, at det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt (1. august 2014) indebærer en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder. For det første at forslaget træder i kraft i sommerperioden, således at man er dækket, hvis man starter sin sommerferierejse i juli, men ikke hvis ferien først starter i august. Forsikring og Pension, Danmarks Rejsebureau Forening, Region Hovedstaden og Dansk Erhverv henstiller til en udskydelse af ikrafttrædelsen til højsæsonen er overstået. Endvidere fremhæver Danske Regioner, Amgros, KL og Region Hovedstaden, at der er væsentlige tidsmæssige udfordringer i forhold til de praktiske konsekvenser af lovforslaget, herunder eventuelle overvejelser om udstedelse af nye sundhedskort og planlægningen af en effektiv informationskampagne.

7 Side 7 For at imødekomme bemærkningerne er forslagets overgangsordning ændret, således at den offentlige rejsesygesikring fortsat dækker rejser, der påbegyndes senest den 31. juli Dvs. med mulighed for at kontakte SOS International og med dækning efter den offentlige rejsesygesikring. Ministeriet har noteret sig bemærkningerne. Den indgåede finanslovsaftale, der ligger til grund for lovforslaget, er imidlertid baseret på, at den offentlige rejsesygesikring ophæves pr. 1. august I samarbejde med relevante aktører arbejdes på at undersøge løsningsmulighederne i forhold til de praktiske udfordringer. Informationskampagne Der er bred opbakning til den planlagte informationskampagne. Dansk Rejsebureauforening og Forsikring og Pension stiller sig åbne over for at drøfte samarbejde om kampagnen, ligesom også Danske Regioner og KL vil indgå i et samarbejde herom. Ældresagen, Dansk Erhverv, Region Hovedstaden, Forbrugerrådet TÆNK og Danmarks Rejsebureau Forening gør opmærksom på behovet for, at borgerne bliver grundigt informerede om ophævelsen og konsekvenserne heraf. Ministeriet finder det afgørende, at borgerne forud for ophævelsen informeres om ophævelsen og konsekvenserne heraf. Der er afsat 7 mio. kr. til en informationskampagne, og en organisering og planlægning er igangsat. Ministeriet kvitterer for, at både rejsebranchen og forsikringsbranchen er positive over for et samarbejde. Det er ministeriets opfattelse, at kampagnen får den størst mulige effekt, når den tilrettelægges i et samarbejde mellem alle relevante aktører. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Region Hovedstaden fremhæver i sit høringssvar de økonomiske konsekvenser af forslaget, herunder at udgifter og ansvar flyttes fra regionerne til staten. Amgros giver oplysning om udgifter til udstedelse af sundhedskort, og Danske Regioner gør opmærksom på, at forslaget skal indgå i de kommende DUT-forhandlinger. Ministeriet bemærkninger De økonomiske forudsætninger bag finanslovsaftalen og lovforslaget beror af praktiske hensyn på 2012-tal og indebærer et vist skønsmæssigt element. Efter fremsættelsen af lovforslaget vil ministeriet efter vanlig praksis sende lovforslaget i DUT-høring hos Danske Regioner og KL med henblik på at aftale omfordelingen af udgifter mellem staten, regioner og kommuner. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Andet Lægeforeningen og Danske Fysioterapeuter anfører, at forslaget medfører øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

8 Side 8 Lægeforeningen har hæftet sig ved, at adgangen til hjemtransport fra Grønland og Færøerne bortfalder. Ministeriet er ikke enig i, at ændring i den offentlige dækning for udgifter til sygehjælp under ferie- og studierejse, herunder evt. med egenbetaling for behandling i et andet land, er et udtryk for brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen, idet forslaget ikke har konsekvenser i forhold til den behandling, der tilbydes herhjemme. Vedr. lægeordineret hjemtransport fra Færøerne og Grønland oplyses, at der efter den seneste ændring af dækningen efter den offentlige rejsesygesikring har været tale om en særlig ordning. Det blå EU-sygesikringskort dækker som det helt klare udgangspunkt ikke hjemtransport, bortset fra særlige regler om arbejdsskade. Der henvises til bemærkningerne til lovforslaget. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 17. december 2013 af ministeren

Læs mere

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl.

HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Faglige organisationer m.fl. HØRINGSADRESSELISTE Kommunale parter m.fl. Danske Regioner Regionernes Lønnings- og Takstnævn KL Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Faglige organisationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Fremsat den 17. december 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte høringsliste Dato: 5. december 2014 Enhed: JURMED Sagsbeh.: hbj Sags nr.: 1403230 Dok. nr.:

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. til. Lov om ændring af sundhedsloven Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker samt forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger) I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens

Høringsnotat vedr. forslag til bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPTLAU Sagsnr.: 1500034 Dok. nr.: 1739977 Dato: 24. august 2015 Høringsnotat vedr. forslag til bekendtgørelse og vejledning

Læs mere

Høringsliste.

Høringsliste. Høringsliste Regionale og kommunale parter Danske Regioner KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland regioner@regioner.dk;

Læs mere

UDKAST Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

UDKAST Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 164 Offentligt Udkast udsendt i høring 29. november 2013 UDKAST Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1403189 Dok. Nr.: 1567412 Dato: 03. november 2014 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 99 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 99 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 99 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsjura og Psykiatri Sagsbeh.: DEPTBH Koordineret med: Sagsnr.: 1611173 Dok. nr.: 265596 Dato:

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lovforslaget er desuden offentliggjort på under Høringsportalen.

Lovforslaget er desuden offentliggjort på  under Høringsportalen. Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMBGB Koordineret med: Sagsnr.: 1608147 Dok. nr.: 186442 Dato: 27. oktober 2016 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring

Læs mere

Høringsnotat om L 75 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Høringsnotat om L 75 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Høringsnotat om L 75 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) 1. Modtagne høringssvar Udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger (Krav om udpegning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2016/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1606002 Fremsat den 10. november 2016 af sundheds- og ældreministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger 2012/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1206415 Fremsat den 28. november

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 14. juli 2016 Enhed: Psykmed Sagsbeh.: hbj/crv Sagsnr.: 1605951 Dok. nr.: 118918

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 124 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: DEPMKDP/LSB Koordineret med: AELSAM (PKH) Sagsnr.: 1610511 Dok. nr.: 238751

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringsliste. Faglige organisationer m.fl. 3F Danmarks Apotekerforening Danmarks Optikerforening Dansk Kiropraktor Forening Dansk Psykolog Forening

Høringsliste. Faglige organisationer m.fl. 3F Danmarks Apotekerforening Danmarks Optikerforening Dansk Kiropraktor Forening Dansk Psykolog Forening Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: SUMMSB Koordineret med: Sagsnr.: 1600655 Dok. nr.: 19850 Dato: 12. februar 2016 Høringsliste Regionale og kommunale parter

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Lov om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre

UDKAST. Forslag til. Lov om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: JURPSYK Sagsbeh.: DEPSIST Koordineret med: Sagsnr.: 1706558 Dok. nr.: 432082 Dato: 12-01-2018 UDKAST Forslag til Lov om godtgørelse til andenhånds-eksponerede asbestofre

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L Folketinget 2013-14 Fremsat den xx af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens)

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2017/1 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin.. j.nr. 1704483 Fremsat den 5. oktober 2017 af sundhedsministeren

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget L 74 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget L 74 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 74 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPSGC Koordineret med: Sagsnr.: 1606731 Dok. nr.: 199335 Dato: 10. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen.

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Socialudvalget 2012-13 L 85 Bilag 3 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-8317 23. november 2012 Høringsnotat om Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 172 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 172 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 172 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMANI Sags nr.: 1106267 Dok. Nr.: 1148989 Dato: 26. februar

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 283 Offentligt (02) UDKAST Forslag til Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.)

2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Forslag. til. (Autorisation som optometrist m.v.) 2010/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 0903650 Fremsat den 9. december 2010 af indenrigs-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Høringsnotat. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Omtryk Nyt høringsnotat) L 59 Bilag 1 Offentligt

Høringsnotat. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (Omtryk Nyt høringsnotat) L 59 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 31-10-2013 - Nyt høringsnotat) L 59 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMANI Sags nr.: 1302464

Læs mere

Høringsliste.

Høringsliste. Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPIKR Koordineret med: Sagsnr.: 1703508 Dok. nr.: 371829 Dato: 22-05-2017 Høringsliste Regionale og kommunale parter Danske Regioner KL Regionernes

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet

Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning for sundhedsvæsenet Enhed for Sundhedsinformatik Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Jan Petersen 05.12.2007 ctfrank@danskepatienter.dk Høringssvar vedrørende udkast til Informationssikkerhed vejledning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv.

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. 7. juli 2010 j. nr. / sendte den 26. marts 2010 bekendtgørelse og vejledning om rapportering

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING En del af din indboforsikring 41 Privat FERIEREJSER I HELE VERDEN Alle dækninger får du automatisk sammen med din indboforsikring hos Codan Med Verdensrejsedækning får du og

Læs mere

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål.

Indledning: Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Jeg er blevet stillet to spørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 899 Offentligt [DET TALTE ORD GÆLDER] 17. juni 2014 Talepapir SUU alm. Del Samråd om tegning af forsikringer til personer

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE

YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER AFTALE OM OPLYSNINGSPLIGT VED BIBESKÆFTIGELSE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. over

Kommenteret høringsnotat. over Enhed Lovkoordinering og Internationale Forhold Sagsbehandler Maria Schultz Koordineret med Sagsnr. 2016-3443 Doknr. 382581 Dato 09-09-2016 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort

Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort 1. Baggrund Af finanslovsaftalen for 2014 fremgår det, at den offentlige rejsesygesikring ophæves. Den offentlige rejsesygesikring indebærer, at danske borger

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Ældreministeriet

NOTAT. Sundheds- og Ældreministeriet Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPFRE Koordineret med: Sagsnr.: 1600733 Dok. nr.: 510 Dato: 18. januar 2016 Høringsnotat om forslag til lov om

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere