L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 11. december 2013 L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Ved brev af 29. november 2013 blev et udkast til forslag til ændring af sundhedslovens sendt i offentlig høring hos: 3F, Alzheimerforeningen, Ankestyrelsen, Dansk Erhverv, Dansk Handicapforbund, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandlægeforening, Dansk Tandplejerforening, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Danske Ældreråd, Datatilsynet, De Offentlige Tandlæger, Den uvildige konsulentordning på handicapområdet, Det Centrale Handicapråd, Det Etiske Råd, Diabetesforeningen, Ergoterapeutforeningen, FOA, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Speciallæger, Forsikring & Pension, Færøernes Landsstyre, Gigtforeningen, Grønlands Selvstyre, Hjernesagen, Hjerteforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Jordemoderforeningen, KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere, Landsforeningen for Evnesvage (LEV), Landsforeningen SIND, Lægeforeningen, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, Patientforeningen i Danmark, Patientforeningernes Samvirke, Patientombuddet, Praktiserende Lægers Organisation, Praktiserende Tandlægers Organisation, Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Retspolitisk Forening, Rigsombudsmanden på Færøerne, Rigsombudsmanden på Grønland, Rigsrevisionen, Scleroseforeningen, Sjældne Diagnoser, Socialpædagogernes Landsforbund, Socialstyrelsen, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Sygeforsikringen danmark, Udviklingshæmmedes Landsforbund, Yngre Læger, ÆldreForum, Ældremobiliseringen og Ældresagen. Høringssvar Ministeriet har modtaget 24 høringssvar. Heraf havde følgende interessenter indholdsmæssige bemærkninger til høringsudkastet: Amgros, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Erhverv, Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Danske Regioner, Forbrugerrådet TÆNK, Forsikring og Pension, KL, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Region Hovedstaden, Sjældne Diagnoser og Ældre Sagen. Generelle bemærkninger: Høringsparterne har noteret sig, at forslaget indebærer ændringer i dækningen for udgifter til sygehjælp ved ferie- og studierejse i andre EU/EØS-lande. Høringsparterne gør generelt opmærksom på, at ændringen indebærer en forringelse af den offentlige dækning.

2 Side 2 Generelt gives der tilslutning til, at lovforslaget følges op af en omfattende informationskampagne. Brancheforeningen Forsikring og Pension samt Danmarks Rejsebureau Forening giver i deres høringssvar udtryk for stor samarbejdsvilje med henblik på at bistå med at sikre borgerne information om ophævelsen samt en smidig overgang til det ændrede regelsæt. Forsikring og Pension anfører, at forslaget vil generere større gennemsigtighed og ensartethed på flere områder. Ingen af høringsparterne har kommenteret, at forslaget indebærer, at retstilstanden vedr. offentlig dækning for udgifter til sygehjælp ved ferie- og studierejse fra den 1. august 2014 svarer til den, der gælder i sammenlignelige lande inden for EU/EØS og Schweiz. Særlige udfordringer for patienter med kroniske sygdomme, sjældne eller alvorlige sygdomme samt personer med handicap Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Forbrugerrådet TÆNK, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen, Sjældne Diagnoser og Ældresagen anfører, at forslaget indebærer særlige udfordringer for patienter med kroniske sygdomme, sjældne eller alvorlige sygdomme samt personer med handicap. For det første anføres det, at denne gruppe har et behov for mere/dyrere sygehjælp under ferierejse og rammes derfor hårdere af en egenbetaling og kravet om, at behandling skal ske på et offentligt behandlingssted eller en klinik med en aftale med den offentlige sikringsordning i behandlingslandet. Endvidere anføres det, at denne gruppe ikke kan forsikres på alm. vilkår. Således anføres det, at forslaget øger uligheden, og Danske Handicaporganisationer stiller spørgsmålstegn ved, om forslaget tenderer indirekte diskrimination på baggrund af handicap og efterspørger, ligesom Forbrugerrådet TÆNK, at forsikringsselskaberne forpligtes til at tilbyde lige mulighed for at tegne rejseforsikring. : Kronikere og andre, der lever med en bestående sygdom før en ferierejse til udlandet, har under den offentlige rejsesygesikring samme ret til akut sygehjælp som raske borgere. Udgifter til behandling af en eksisterende lidelse/kronisk sygdom, der var til stede før afrejsen, dækkes alene under den offentlige sygesikring i det omfang, det ikke med rimelighed kunne forventes, at lidelsen ville medføre behov for behandling under rejsen. Dette tolkes primært således, at hvis lidelsen har medført hospitalsbehandling og/eller ændret medicinering inden for 2 måneder før afrejsen, vil der typisk ikke være dækning for udgifter til behandling af den eksisterende lidelse/kroniske sygdom. Hvis man er i tvivl, om rejsesygesikringen dækker en eksisterende lidelse/kronisk sygdom, kan man efter de gældende regler kontakte SOS International og få en medicinsk forhåndsvurdering af, hvorvidt udgifter til evt. behandling af den eksisterende lidelse/kroniske sygdom, kan dækkes af den offentlige rejsesygesikring.

3 Side 3 For så vidt angår private rejseforsikringer er der foretaget en gennemgang af forsikringsbetingelserne for dækning af eksisterende lidelser/kronisk sygdom hos en række private rejseforsikringsudbydere. De private rejseforsikringer dækker enten ved enkeltrejser eller ved årsrejseforsikring og forudsætter primært dækning under den offentlige rejsesygesikring. For rejser, der ikke dækkes under den offentlige rejsesygesikring, fastlægges i vidt omfang de samme betingelser for dækning af eksisterende lidelser/kronisk sygdom, som er fastlagt under den offentlige rejsesygesikring. De fleste private forsikringer tilbyder også at foretage en medicinsk forhåndsvurdering. En rejseforsikring forudsætter en af selskabet godkendt helbredserklæring for rejsende over en vis alder (70 år). Der gælder i vidt omfang de samme betingelser for dækning af udgifter til behandling af en eksisterende lidelse/kronisk sygdom under den offentlige rejsesygesikring som under private rejseforsikringer. Forsikring og Pension har til ministeriet oplyst, at personer med kroniske sygdomme grundlæggende tilbydes de samme forsikringsbetingelser som raske personer. Det er endvidere ikke dyrere for kronisk syge personer at tegne rejseforsikring, end det er for andre personer. Det skyldes, at forsikringsbetingelserne allerede i dag udtrykkeligt regulerer, hvordan personer med kroniske sygdomme er dækket. Typisk vil dækning være undtaget for udgifter til lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport, der relaterer sig til den kroniske sygdom, såfremt denne inden for en nærmere angivet periode forinden afrejsen har givet anledning til behandling eller ændret medicinering. Vilkårene præciseres undertiden med et skriftligt forbehold. Denne praksis er i nøje overensstemmelse med almindelige anerkendte og grundlæggende forsikringsprincipper. Man kan således aldrig via en forsikring få dækket udgifter, der kunne forudses på tegningstidspunktet, fordi de relaterer sig til allerede indtrufne sygdomme eller skader. Videre har Forsikring og Pension til ministeriet oplyst, at personer med handicaps i forsikringsmæssig sammenhæng sidestilles fuldstændigt med personer uden handicap også i relation til handicappet. Forsikring og Pension oplyser, at der ikke er planer om at indføre præmiedifferentiering i relation til kroniske lidelser, men derimod agter at opretholde den nuværende praksis. Ministeriet henholder sig til disse oplysninger fra Forsikring og Pension. En ophævelse af den offentlige rejsesygesikring vil derfor ikke i sig selv ændre de vilkår, der gælder allerede i dag, for dækning af udgifter til behandling af eksisterende lidelser/kronisk sygdom under rejser i udlandet, hvis man benytter en privat forsikring. EU-rettens koordineringsregler, det blå EU-sygesikringskort, skelner ikke mellem en bestående lidelse og akut opstået sygdom. EU-kortet dækker udgifter til behandling, der blive medicinsk nødvendige under et ophold, fx også kontrolundersøger og behandling, der ikke kan vente, til man kommer hjem. EU-kortet kan dog ikke anvendes, hvis formålet med en rejse er at opnå behandling under rejsen i udlandet.

4 Side 4 Ved en god tilrettelæggelse af rejsen hjemmefra kan også kronikere og personer med alvorlige/sjældne sygdomme eller handicap sikre sig overblik over, hvor der er egnede offentlige behandlingssteder, samt information om mulig egenbetaling mv. Information og kontaktoplysninger til relevante myndigheder findes på Ministeriet har noteret sig synspunkterne om vanskelighederne ved at tegne privat forsikring. På baggrund af ovenstående er det dog ministeriets opfattelse, at forslaget ikke medvirker til at øge uligheden i adgangen til supplerende forsikring. Ministeriet har forståelse for ønsket om adgang til at tegne en billig privat rejseforsikring og finder det oplagt, at der iværksættes en direkte dialog mellem forsikringsbranchen og de organisationer, der fremhæver spørgsmålet om forhåndsgodkendelser. I øvrigt henledes opmærksomheden på, at dækning efter ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring skal ske efter EU-rettens koordineringsregler, dvs. regler fastsat af Europa Parlamentet og Rådet, og som også udgør den offentlige sikring i de andre EU/EØS-lande og Schweiz, hvorfor det er ministeriets vurdering, at der ikke er tale om brud på antidiskriminationsprincipper. Bemærkningerne giver derfor ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Samspillet med privat rejseforsikring Brancheforeningen Forsikring og Pension foreslår, at lovforslaget suppleres med en bestemmelse om change of law, og henviser i den forbindelse til 34, stk. 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger m.v. Forsikring og Pension ønsker endvidere tilkendegivelse af, hvorvidt rejseforsikringsselskaber har mulighed for at indtræde i forsikringstageres rettigheder efter det blå EU-sygesikringskort, i tilfælde af at vilkårene for de nye rejseforsikringer vil blive udformet således, at de tager højde for hel eller delvis offentlig dækning. I nærværende sag vil en change of law -bestemmelse give forsikringsselskaberne mulighed for at ændre vilkårene af allerede indgåede rejseforsikringsaftaler med henblik på tilpasning til den ændrede lovgivning uden at forsikringstager på den baggrund får mulighed for at opsige aftalen. I det omfang et rejseforsikringsselskab gør brug af retten efter bestemmelsen og udvider dækningen på en rejseforsikring indgået under den forudsætning, at ordningen om offentlig rejsesygesikring er der som i dag, mod en forhøjelse af præmien, så vil forsikringstageren automatisk opnå den supplerende dækning, som forsikringsselskabet yder med den justerede forsikringsaftale. Omvendt vil forsikringstageren med en change of law -bestemmelse blive frataget muligheden for selv at tage stilling til sit forsikringsbehov, og vil automatisk blive kontraktsligt forpligtet til at betale den forhøjede præmie. Det finder ministeriet ikke er hensigtsmæssigt i nærværende tilfælde, hvor der er en offentlig dækningsmulighed for udgifter til behovsbestemt sygehjælp, og hvor

5 Side 5 forsikringsaftalen typisk alene gælder for en enkelt ferierejse eller som en årsrejseforsikring og således skal fornys inden for en kortere periode. Uden en change of law -bestemmelse kan et forsikringsselskab og forsikringstager naturligvis fortsat indgå en gensidig aftale om yderligere forsikringsdækning mod en yderligere præmiebetaling. Ministeriet hilser det i den forbindelse velkomment, at Forsikring og Pension ved en mundtlig drøftelse af spørgsmålet har oplyst, at forsikringsselskaberne er meget opmærksomme på, at forsikringstagernes behov kan ændre sig med vedtagelsen af lovforslaget og ønsker at tilbyde de dækninger, som der vil blive efterspurgt. For så vidt angår muligheden for at indtræde i en sikrets ret til offentlig dækning efter EU-rettens koordineringsregler kan ministeriet oplyse, at reglerne bygger på et princip om, at udgiften til sygehjælp afregnes direkte mellem behandlingslandet og det land, hvor den pågældende patient er sikret, dog med undtagelse af en evt. egenbetaling, som den sikrede selv afholder. Har en sikret fx ikke medbragt sit blå EU-sygesikringskort eller har en sikret ikke rekvireret et kort, kan behandlingsstedet afkræve betaling for behandlingen. Ved hjemkomsten kan den sikrede søge refusion med bopælskommunens hjælp. I disse tilfælde, hvor der bliver spørgsmål om refusion, tilkommer refusionen således den enkelte sikrede. Har den sikrede tegnet en privat rejseforsikring og fået dækning derfra, kan den sikrede give forsikringsselskabet fuldmagt til at søge og modtage en refusion, hvis det er en del af aftalen. Forsikringsselskabet kan herefter mod dokumentation af fuldmagten via den sikredes bopælskommune søge om refusion, der så udbetales af patientombuddet til forsikringsselskabet. Bemærkningerne giver derfor ikke ministeriet anledning til ændringer i lovforslaget. Alarmcentral og service Ældresagen efterspørger opretholdelse af den alarmcentral, der i dag drives af SOS International. Region Hovedstaden fremhæver ligeledes alarmcentralen, ligesom også Danske Regioner efterspørger oplysninger om, i hvilken udstrækning det kontraktslige samarbejde med SOS International skal fortsætte. Flere høringsparter efterspørger endvidere information om vilkårene for behandling i de enkelte lande, hvor det blå EU-sygesikringskort giver dækning. Herunder information om, hvilken egenbetaling man risikerer ved behov for sygehjælp og hvilke behandlingssteder, der kan benyttes med dækning af det blå EUsygesikringskort. Forbrugerrådet TÆNK efterspørger en central enhed for vejledning. Ministeriet finder det afgørende, at borgerne får information og vejledning om mulighederne for sygehjælp under midlertidigt ophold i udlandet. Patientombuddet fungerer i dag som den centrale enhed for administration af sager om dækning efter EU-rettens koordineringsregler. På Patientombuddets hjemmeside findes allerede i dag information om vilkårene for behandling i de enkelte lande, herunder egenbetaling. Endvidere findes der kontaktoplysninger til myndighederne i EU/EØS-landene samt Schweiz. Patientombuddet forventer i øvrigt i løbet af 1. halvår 2014 at indhente opdaterede oplysninger også

6 Side 6 om størrelsen af en evt. egenbetaling. Det er dog bopælskommunen, der som lokal myndighed i det daglige har kontakten med borgerne og fx hjælper med udstedelsen af det blå EU-sygesikringskort. Kommunerne og Patientombuddet kan endvidere besvare konkrete henvendelser relateret til brugen af det blå EU-sygesikringskort. Patientombuddet er ikke bekendt med data hvorfra en patient umiddelbart og i ethvert tilfælde skal kunne se, om en bestemt læge eller klinik er omfattet af et lands offentlige sundhedsvæsen. Der må således henvises til, at borgeren spørger herom hos lægen/klinikken eller søger oplysning herom hos de lokale myndigheder. På de fleste turistdestinationer kan rejseselskabets guide endvidere være behjælpelig, ligesom også hotelpersonale mv. må formodes at kunne give en vis vejledning om lokale forhold. Som et led i planlægningen af informationskampagnen, jf. nedenfor, vil ministeriet rejse spørgsmålet over for rejsebranchen. Forsikring og Pension har endvidere over for ministeriet oplyst, at der typisk er alarmcentral knyttet til de private rejseforsikringer. Det er ministeriets opfattelse, at denne information og vejledning er tilstrækkelig og ændrer således ikke forslaget på denne baggrund. For så vidt angår øvrig service fra SOS International bemærkes, at selvom den eksisterende administrationsaftale forudsættes opsagt pr. 1. august 2014, vil der efter 1. august 2014 være behov for håndtering af de ikke-afsluttede sager. Det forventes, at regionerne og SOS International indgår en særlig aftale om afviklingen af de sidste sager. I den forbindelse bemærkes, at der er i administrationsaftalen som udgangspunkt er fastsat en anmeldelsesfrist på 6 måneder. Der henvises til bekendtgørelse nr. 896 af 10. juli 2007 om den offentlige rejsesygesikring 5 og 7. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at overgangsordningen i lovforslaget er ændret i forhold til høringen og nu indebærer, at den eksisterende ordning opretholdes for rejser, der påbegyndes senest den 31. juli Dvs. med mulighed for at kontakte SOS International og med dækning efter den offentlige rejsesygesikring. Ikrafttrædelse og tidsmæssige aspekter En række høringssvar påpeger, at det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt (1. august 2014) indebærer en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder. For det første at forslaget træder i kraft i sommerperioden, således at man er dækket, hvis man starter sin sommerferierejse i juli, men ikke hvis ferien først starter i august. Forsikring og Pension, Danmarks Rejsebureau Forening, Region Hovedstaden og Dansk Erhverv henstiller til en udskydelse af ikrafttrædelsen til højsæsonen er overstået. Endvidere fremhæver Danske Regioner, Amgros, KL og Region Hovedstaden, at der er væsentlige tidsmæssige udfordringer i forhold til de praktiske konsekvenser af lovforslaget, herunder eventuelle overvejelser om udstedelse af nye sundhedskort og planlægningen af en effektiv informationskampagne.

7 Side 7 For at imødekomme bemærkningerne er forslagets overgangsordning ændret, således at den offentlige rejsesygesikring fortsat dækker rejser, der påbegyndes senest den 31. juli Dvs. med mulighed for at kontakte SOS International og med dækning efter den offentlige rejsesygesikring. Ministeriet har noteret sig bemærkningerne. Den indgåede finanslovsaftale, der ligger til grund for lovforslaget, er imidlertid baseret på, at den offentlige rejsesygesikring ophæves pr. 1. august I samarbejde med relevante aktører arbejdes på at undersøge løsningsmulighederne i forhold til de praktiske udfordringer. Informationskampagne Der er bred opbakning til den planlagte informationskampagne. Dansk Rejsebureauforening og Forsikring og Pension stiller sig åbne over for at drøfte samarbejde om kampagnen, ligesom også Danske Regioner og KL vil indgå i et samarbejde herom. Ældresagen, Dansk Erhverv, Region Hovedstaden, Forbrugerrådet TÆNK og Danmarks Rejsebureau Forening gør opmærksom på behovet for, at borgerne bliver grundigt informerede om ophævelsen og konsekvenserne heraf. Ministeriet finder det afgørende, at borgerne forud for ophævelsen informeres om ophævelsen og konsekvenserne heraf. Der er afsat 7 mio. kr. til en informationskampagne, og en organisering og planlægning er igangsat. Ministeriet kvitterer for, at både rejsebranchen og forsikringsbranchen er positive over for et samarbejde. Det er ministeriets opfattelse, at kampagnen får den størst mulige effekt, når den tilrettelægges i et samarbejde mellem alle relevante aktører. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Region Hovedstaden fremhæver i sit høringssvar de økonomiske konsekvenser af forslaget, herunder at udgifter og ansvar flyttes fra regionerne til staten. Amgros giver oplysning om udgifter til udstedelse af sundhedskort, og Danske Regioner gør opmærksom på, at forslaget skal indgå i de kommende DUT-forhandlinger. Ministeriet bemærkninger De økonomiske forudsætninger bag finanslovsaftalen og lovforslaget beror af praktiske hensyn på 2012-tal og indebærer et vist skønsmæssigt element. Efter fremsættelsen af lovforslaget vil ministeriet efter vanlig praksis sende lovforslaget i DUT-høring hos Danske Regioner og KL med henblik på at aftale omfordelingen af udgifter mellem staten, regioner og kommuner. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Andet Lægeforeningen og Danske Fysioterapeuter anfører, at forslaget medfører øget brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

8 Side 8 Lægeforeningen har hæftet sig ved, at adgangen til hjemtransport fra Grønland og Færøerne bortfalder. Ministeriet er ikke enig i, at ændring i den offentlige dækning for udgifter til sygehjælp under ferie- og studierejse, herunder evt. med egenbetaling for behandling i et andet land, er et udtryk for brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen, idet forslaget ikke har konsekvenser i forhold til den behandling, der tilbydes herhjemme. Vedr. lægeordineret hjemtransport fra Færøerne og Grønland oplyses, at der efter den seneste ændring af dækningen efter den offentlige rejsesygesikring har været tale om en særlig ordning. Det blå EU-sygesikringskort dækker som det helt klare udgangspunkt ikke hjemtransport, bortset fra særlige regler om arbejdsskade. Der henvises til bemærkningerne til lovforslaget. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk

Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ministeriet for sundhed og forebyggelse Sendt pr. e-mail til: iho@sum.dk og jurmed@sum.dk Ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) - høringssvar takker for muligheden for

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens

Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - hjælperordninger til personer med respirationsinsufficiens Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1403189 Dok. Nr.: 1567412 Dato: 03. november 2014 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring

PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING. En del af din indboforsikring PRIVAT VERDENSREJSEDÆKNING En del af din indboforsikring 41 Privat FERIEREJSER I HELE VERDEN Alle dækninger får du automatisk sammen med din indboforsikring hos Codan Med Verdensrejsedækning får du og

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort

Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort Markedshøring vedrørende indkøb af sundhedskort 1. Baggrund Af finanslovsaftalen for 2014 fremgår det, at den offentlige rejsesygesikring ophæves. Den offentlige rejsesygesikring indebærer, at danske borger

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA

VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA VELFÆRDSPAKKERNE FLEX, BASIS OG EKSTRA 2 Derfor sparer selvstændige op hos Pension for Selvstændige Hos Pension for Selvstændige får du ikke bare en pensionsordning. Vi spørger til dine individuelle ønsker

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

UDKAST 28. FEBRUAR 2014

UDKAST 28. FEBRUAR 2014 1 UDKAST 28. FEBRUAR 2014 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændrede kriterier for kastration og justeringer

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2

RYKs seminar d. 1.3.2009. Rejseforsikring - 2 RYKs seminar d. 1.3.2009 Den sikre rejse... Forsikringsrådgiver i 18 år, både med privatog erhvervforsikringer. 38 år og med et medfødt handicap. Ansat på ordinære vilkår tidligere i flexjob.. Sidder i

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2013 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning)

Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og fraflytning) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 3 Offentligt (01) Høringsnotatad L138 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald (Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig

Forældretilladelse. Påske klatrer lejr Provence Frankrig Undertegnede giver hermed tilladelse til at min datter/søn deltager i påske klatrer lejren til Provence, Frankrig, lørdag den 28. marts til lørdag den 4. april 2015. Pris 1950kr., heraf betales 500kr.

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere