I forordet til Nyborg kommunes Børne og ungepolitik skriver borgmester Kenneth Muhs at

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forordet til Nyborg kommunes Børne og ungepolitik skriver borgmester Kenneth Muhs at"

Transkript

1 Indledning Nyborg Kommune har i henhold til lov om Social Service 19 stk. 3 udarbejdet en sammenhængende politik for kriminalitetsforebyggelse. Planen skal betragtes som et tillæg til Nyborg Kommunes Sammen om Gode Kår - Børne- Ungepolitik Nyborg kommune Loven lyder, Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. 1 I forordet til Nyborg kommunes Børne og ungepolitik skriver borgmester Kenneth Muhs at børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive selvstændige individer. Og at der skal tages ekstra hånd om de børn og unge, der har sociale problemer og arbejdes målrettet med, at unge kommer i gang med en uddannelse og bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet Børne- og Ungepolitikken opstiller fem mål, som skal være med til at gøre visionen virkelig: 1. Børn og unge skal være en del af et positivt fællesskab 2. Flere børn og unge skal være aktive i foreningslivet 3. Styrke samarbejdet på tværs 4. Flere gennemfører en ungdomsuddannelse 5. Bedre kriminalpræventiv indsats Denne plan for den sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet skal være med til at sikre at mål nr. 5, altså bedre kriminalpræventiv indsats, nås. 1

2 Baggrund På baggrund af ovenstående og på baggrund af en helt konkret episode i foråret 2014, ønskede SSP at sætte fokus på styrkelse af indsatsen for kriminalitetstruede børn og unge især indenfor misbrug. Her var der opstået nogle problematikker omkring en randgruppe af unge, hvor hashrygning og hærværk var blevet en del af deres hverdag. Der var især en udbredt bekymring for de unge, der færdes i randzonen af den hårde kerne og for hvordan disse unge bedst hjælpes væk for gruppen, samt for mindre søskende der går samme vej. SSP har set lignende problematikker i andre områder af kommunen, hvorfor det gav mening at brede arbejdet ud til flere skoler og institutioner/områder. For at få afdækket og klarlagt problemets art og omfang indkaldte SSP, som er forankret under Nyborg Ungdomsskole, relevante parter skoler, PPR, misbrugscenter, socialafdelingen, sundhedsafdelingen, repræsentanter fra de boligsociale områder m.m. til møde i september På dette møde blev der nedsat en arbejdsgruppe som kom til at bestå af SSP, folkeskolerne, specialskolerne, socialafdelingen, PPR og ungdomsskolen. Arbejdsgruppens formål var, blandt andet med inddragelse af to arbejdsseminar, at få skabt rammerne for et tværfagligt og velfunderet kriminalitetsforebyggende arbejde i Nyborg Kommune, samlet i én plan for den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. 2

3 Den overordnede forståelse af kriminalitetsforebyggelse i Nyborg Kommune: Et af hovedpunkterne i Nyborg kommunes Børne- Ungepolitik er at styrke den kriminalpræventive indsats: Børn og unge er i en løbende udvikling, hvor de tilegner sig normer, værdier og viden. Det er forældrenes primære ansvar. Den kriminalpræventive indsats hjælper de unge til at skelne mellem rigtig og forkert, og støtter dem i at træffe og fastholde de rigtige valg. Hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af børn og unge, der er i risiko for at udvikle kriminalitet og at støtte de børn og unge, der er tæt på eller har en begyndende kriminel adfærd, så kræver det, at mange forskellige aktører med hver deres kræfter og ressourcer samarbejder om opgaven. For der findes ikke simple løsninger og ingen faggruppe kan løse opgaven alene. I Ungdomskommissionens betænkning anbefales det, at indsatsen for at forebygge kriminalitet bør være: Tidlig: Det vil sige en indsats, der er såvel tidlig i tid, altså tidlig i forhold til den alder, hvor børn og unge typisk begynder at begå kriminelle handlinger, som tidlig i forhold den enkelte kriminelle handling. Helhedsorienteret: Det vil sige en indsats, der retter sig imod ikke blot børn og unge, men også mod deres (nære) omgivelser i form af familie, venner og øvrige daglige netværk. Tværsektoriel: Det vil sige en indsats, der går på tværs af sædvanlige skel ikke blot mellem myndigheder og andre aktører, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige myndigheder. Sammenhængende: Det vil sige, at der er sammenhæng ikke blot i den enkelte aktørs indsats/behandling i forhold til børn og unge, men også i det indbyrdes forhold mellem forskellige aktørers indsats. Det er derfor denne grundlæggende tankegang, der ligger bag Nyborg Kommunes strategi. Nyborg Kommunes overordnede forståelse af kriminalitetsforebyggelse tager afsæt i Det Kriminalpræventive Råds model. 3

4 Indgribende Foregribende Opbygning Forebyggelsestrekanten Modellen er udtryk for en bred tilgang og pointen i modellen er, at kriminalitetsforebyggelse bør ses ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Opbygning I bunden af pyramiden findes begrebet Opbygning. Det betegner de initiativer, der handler om at skabe gode, trygge og udviklende vilkår målrettet alle i samfundet. Det kan f.eks. være velfungerende folkeskoler og fritidstilbud, en god integrationsindsats og kvarterløft i boligområder. Foregribende I midten findes begrebet Foregribende. Det betegner de initiativer, hvor der er fokus på at hindre en uønsket tilstand, hændelse eller et problem, men som ikke er begrundet i at forebygge noget, der er kriminelt. Disse indsatser kan være både proaktive og reaktive. Det kan f.eks. være drenge- pigegrupper, læring af konflikthåndtering i skolen eller indsatser for at begrænse overdreven brug af alkohol blandt unge. Indgribende I spidsen findes de specifikt kriminalitetsindgribende initiativer. Det kan f.eks. være kriminalpræventive samtaler, opsøgende indsatser i bestemte miljøer eller indsatser i forhold til kriminalitetstruede unge. Modellen understreger, at det er vigtigt at skabe sammenhæng mellem de tre niveauer og at det ikke nytter at fokusere ensidigt på den indgribende indsats, fordi man så ofte er for 4

5 sent ude. I stedet handler det om at have et fundament, der på det opbyggende niveau understøtter de specifikke forebyggende samt indgribende initiativer. Det er således den tidlige, helhedsorienterede, tværsektorielle og sammenhængende indsats, der er nødvendig og helt afgørende for, at kriminalitet blandt børn og unge forebygges og forhindres. Risikofaktorer kan på kriminalitetsområdet defineres som de faktorer, der kan påvirke senere kriminel adfærd i negativ retning (Christoffersen et al., 2011). En rapport udgivet af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd identificerer følgende risikofaktorer som de mest fremtrædende hos børn og unge med risiko for at udvikle kriminel adfærd (Christoffersen et al., 2011): Misbrug. Manglende uddannelse. ADHD-lignende symptomer. Mange skoleskift. Manglende sociale relationer. Anti-sociale venner. Derudover peger rapporten bl.a. på følgende fremtrædende risikofaktorer hos forældrene: Forældres fysiske eller psykologiske mishandling af børn i hjemmet. Dårlige forældreevner. Mange konflikter forældrene imellem. Beskyttelsesfaktorer kan på kriminalitetsområdet defineres som faktorer, der reducerer risikoen for senere kriminel adfærd på trods af tilstedeværelsen af risikofaktorer. I SFIrapporten fra 2011 peges der bl.a. på følgende centrale beskyttelsesfaktorer på kriminalitetsområdet (Christoffersen et al., 2011): En intelligens, som er gennemsnitlig eller derover. En positiv selvopfattelse. Fleksibilitet. Målrettethed. Gode verbale færdigheder. Motivation for at gå i skole. 5

6 Positive rollemodeller. Opmærksomhed fra forældre. Et positivt forhold til forældre. Fælles værdier i hjemmet. 2 Nyborg kommunes indsatser overfor kriminalitetstruede børn og unge har til hensigt at hæmme risikofaktorer og fremme de beskyttende faktorer. Viden om kriminalitetstruede unge og kriminalitet i Nyborg kommune Overordnet ses færre alvorlige sager med børn og unge involveret i kriminalitet. SSP oplever således langt færre politiafhøringer end tidligere, men ser dog en tendens til, at der sker en yderligere marginalisering af de udsatte unge, bl.a. fordi de ikke deltager i almindelige fritidsaktiviteter og har svært ved at indgå i normalfællesskaber. Skoler og klubber oplever de samme tendenser. Samtidig gør de opmærksom på, at problemer med grupper af børn og unge opstår i perioder og kan flytte sig over tid og sted. Problemerne ses ofte hos en mindre gruppe af unge, der er belastede på en række forskellige parametre, f.eks. belastende familieforhold, højt skolefravær, mange skift eller brud i ungdomsuddannelser, men nogle gange også med en lidt større randzone af unge omkring den hårde kerne. Problemerne kan bl.a. handle om et stort forbrug af rusmidler (primært hash), eventuelt også salg/distribution af rusmidler; ballade i et boligområde, på skolens område eller i butikker; tyveri organiseret af en pigegruppe. En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at antallet af mistanker og sigtelser mod årige i Nyborg næsten er halveret fra 2006 til Kriminaliteten er faldet fra 182 mistanker og sigtelser for straffelovsovertrædelser i 2006 til 101 i Det svarer til et fald på 81 (44,51 %) mistanker og sigtelser for straffelovsovertrædelser. Faldet ses både i alvorlige former for kriminalitet og mindre alvorlige former for kriminalitet. 3 Nyborg ønsker derfor at sætte fokus på de tre følgende målgrupper afniveau%20i%20voldssager% pdf 6

7 Primær unge-målgruppe: 1) Enkelte eller grupper af udsatte unge, der er belastede på en række parametre: familieforhold, markant skolefravær, rusmiddelbrug og kriminalitet, og ofte med svage normalfællesskaber; 2) Unge i randzonen af de udsatte unge, men stadig også med i normalfællesskaber; 3) søskende til de udsatte unge 7

8 SSP-struktur i Nyborg Kommune Overordnet styregruppe for børneungeområdet: Skole og kulturchef Socialchef Børnechef Sundhedschef Leder af PPR Børne- og ungekoordinator, Socialafd. Rep. skolelederne Rep. daginstitutioner Ungdomsskoleleder Unge der tilhører distriktet, som ikke nødvendigvis går på skolen, kan sættes på dagsordenen! SSPkoordinationsgruppe: SSP-koordinator Politiets SSP-koordinator Leder af PPR Børne- og ungekoordinator 2 SSP-konsulenter SSP distrikt Danehofskolen SSP-koordinator Repr. fra ledelsen på skolen SSP-konsulent SSP kontaktlærer AKT-lærer/pædagog Afdelingsleder Ungdomsklubben Repr. fra politiet Repr. fra socialafdelingen Repr. fra PPR Sundhedsplejerske UUO-vejleder Sprotoftens aktivitetshus Ad-hoc personer Nyborg Friskole kan sætte unge på dagsordenen i dette distrikt. SSP distrikt Birkhovedskolen SSP-koordinator Repr. fra ledelsen på skolen SSP-konsulent SSP kontaktlærer AKT-lærer/pædagog Afdelingsleder Ungdomsklubben Repr. fra politiet Repr. fra socialafdelingen Repr. fra PPR Sundhedsplejerske UUO-vejleder Møllerhuset Ad-hoc personer Nyborg Private Realskole kan sætte unge på dagsordenen i dette distrikt. SSP distrikt Vibeskolen SSP-koordinator Repr. fra ledelsen på skolen SSP-konsulent SSP kontaktlærer AKT-lærer/pædagog Afdelingsleder Ungdomsklubben Repr. fra politiet Repr. fra socialafdelingen Repr. fra PPR Sundhedsplejerske UUO-vejleder Ad-hoc personer Langved Friskole kan sætte unge på dagsordenen i dette distrikt. SSP distrikt 4kløverskolen SSP-koordinator Repr. fra ledelsen på skolen SSP-konsulent SSP kontaktlærer AKT-lærer/pædagog Afdelingsleder Ungdomsklubben Repr. fra politiet Repr. fra socialafdelingen Repr. fra PPR Sundhedsplejerske UUO-vejleder Ad-hoc personer Svindinge Friskole og Refsvindinge Friskole kan sætte unge på dagsordenen i dette distrikt. SSP distrikt Rævebakke-skolen SSP-koordinator Repr. fra ledelsen på skolen SSP-konsulent SSP kontaktlærer AKT-lærer/pædagog Afdelingsleder Ungdomsklubben Repr. fra politiet Repr. fra socialafdelingen Repr. fra PPR Sundhedsplejerske UUO-vejleder Ad-hoc personer SSP distrikt Heldagsskolen SSP-koordinator Repr. fra ledelsen på skolen SSP-konsulent SSP kontaktlærer AKT-lærer/pædagog Afdelingsleder Ungdomsklubben Repr. fra politiet Repr. fra socialafdelingen Repr. fra PPR Sundhedsplejerske UUO-vejleder Ad-hoc personer 8

9 Det nuværende SSP-samarbejde i Nyborg kommune Nyborg Kommune har allerede i dag en velfungerende kriminalitetsforebyggende indsats i forhold til børn og unge, men det kan gøres endnu bedre. Arbejdet er forankret i regi af SSP-samarbejdet. Det overordnede mål er at opbygge et lokalt netværk, som kan opfange faresignaler og tendenser, så en tidlig forebyggende indsats mod kriminalitet og misbrug kan iværksættes. Det foregår ved månedlige SSP-distriktsmøder på de fire overbygningsskoler og to specialskoler. Deltagere ved møderne: SSP, politi, skolen, UUO vejleder, AKT/SSP-lærer, Socialafdelingen, PPR, Sundhedsplejerske, klubpersonale og andre ad-hoc personer. SSP-samarbejdet tager afsæt i de tre niveauer i forebyggelsestrekanten: Det opbyggende, det foregribende samt det indgribende. Arbejdet med videreudvikling af det kriminalitetsforebyggende arbejde. VISO arbejdsgruppen har i januar og maj 2015 afholdt arbejdsseminar, med fokus på det kriminalitetsforebyggende arbejde. På arbejdsseminaret deltog 50 engagerede medarbejdere fra kommunale og ikkekommunale aktører. Dette er foregået i en fælles samarbejdende proces på tværs af disse forvaltninger og har resulteret i de nedenstående fokuspunkter for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Tidsplanen for disse fokuspunkter er skoleår 2015/16 samt 16/17. På arbejdsseminarerne bliver behovet for at videreudvikle det tværfaglige samarbejde i forhold til det kriminalpræventive arbejde tydeliggjort. Der gives bredt udtryk for, at det er igennem kendskabet til hinandens faglighed og ressourcer, at vi får bragt de unge på ret kurs. Dette blandt andet igennem de allerede eksisterende muligheder i kommunen og igennem det forpligtigende tværfaglige samarbejde. På arbejdsseminarerne beskrives både gode og dårlige erfaringer med de forebyggende kriminalpræventive indsatser omkring de unge. Der ønskes fremadrettet en vidensdeling af succeserne samt en større viden omkring risikofaktorer samt større konsensus omkring hvornår man agerer på en bekymring. 9

10 Fokuspunkter i det kriminalitetsforebyggende arbejde i Nyborg Videreudvikling af SSP samarbejdet Det tværfaglige samarbejde ude på skolerne. 1. Opdatering af den overordnede SSP struktur At sikre den mest hensigtsmæssige organisering af SSP samarbejdet, så de tværfaglige samarbejdspartnere har størst muligt udbytte af samarbejdet. At gennemgå den eksisterende SSP struktur og korrigere de organisatoriske huller der måtte være. At SSP s samarbejdspartnere sikres det bedste udbytte af de ressourcer der ligger i SSP.. 2. Opdatering/fornyelse af den gældende SSP struktur At deltagerne prioriterer møderne i endnu højere grad. At mødet er fyldt af så meget energi, at man bliver skudt ud af mødelokalet, når mødet er færdigt. Man skal have lyst til at handle med det samme. Lave Outlook kalender invitationer, allerede før planlægningen af skoleåret. Afholde alle møder. Ingen aflysninger Afslutte hvert møde med en kort evaluering ud fra det anvendte mødereferats beskrevne resultater og processer. Alle skal have kendskab til Notat om udveksling af oplysninger i SSP-samarbejdet herunder SSP-reglen i retsplejelovens 115 og omkring udveksling af oplysninger. Fokus på det kriminalitetsforebyggende i forhold til målgrupperne. Bruge et dagsorden skema med faste punkter (vedlagt mødedagsordenskema) SSP skal sende udkast til dagsorden 3-4 dage før mødet. SSP medarbejdere, Nyborg Ungdomsskoles leder Kurt Struve samt Overordnet styregruppe for Børne/ungeområdet. Ansvarlig: Ungdomsskole leder Kurt Struve Samtlige deltagere ved distriktsmøderne Ansvarlig: SSP 3. Videreudvikle det nuværende tværfaglige samarbejde på skolerne SSP vil gerne bidrage til at skabe et forpligtende tværfagligt samarbejde, der i endnu højere grad skaber rammer der tilgodeser udsatte børn og unges behov At bringe emnet op på den årlige SSP temadag. Hvad er skolernes brug og udbytte af det tværfaglige samarbejde? SSP skal være kriminalitetsforebyggende Det var et stort ønske fra de deltagende parter fra SSPsamarbejdet, at det tværfaglige samarbejde skal styrkes Udbrede kendskabet til det tværfaglige samarbejde og de erfaringer, der allerede eksisterer på Vibeskolen (Vedlagt beskrivelse af det tværfaglige samarbejde på Vibeskolen, som bilag 1) Relevante aktører på skolerne, f.eks. skoleleder, lærere, osv. Samt de eksterne samarbejdspartnere, f.eks. socialrådgiver, PPR osv. Ansvarlig: Skoleledergruppen 10

11 4. Afholde årlig SSP temadag - At styrke det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge og SSPsamarbejdet. - Reviderer planen for en sammen-hængende indsats over for ungdomskriminalitet. Følge den kurs der er blevet udarbejdet, i forbindelse med de to arbejdsseminarer og arbejder videre med den målsætning der er lagt. Holde fast i de arbejdsrelationer, der er skabt ifm. de to arbejdsseminarer Vidensdeling af succeshistorier Indkalde til en årlig tværgående temadag. Efterfølgende udsende spørgeskemaer og evaluere ud fra besvarelserne. 5. Udfærdige en tilbudsvifte At få en ajourført liste/oversigt over tilbud til de tre målgrupper for det kriminalitetsforebyggende arbejde For at styrke indsats og handlemuligheder for alle fagpersoner, der er i kontakt med unge fra de tre målgrupper. Arbejdsgruppen udarbejder første udkast til tilbudsvifte, på baggrund af input fra deltagerne på arbejdsseminaret. En evaluering på den årlige temadag SSP/Ungdomsskolen styrer temadagen. Medarbejdere i kommunen som arbejder med målgrupperne Alle, der er i kontakt med unge i de tre målgrupper Ansvarlig: SSP Videreudvikling af viden omkring risiko- samt beskyttelsesfaktorer Viden omkring bedste praksis i forhold til undervisning/information Viden om relationsarbejdet 6. Sikre at unge har kendskab til ansvar, ret og pligt samt konsekvenser SSP vil udvikle på den eksisterende undervisning og igennem dialog med den unge og deres forældre sikre en viden og kendskab til ansvar, ret og pligt, samt mulige konsekvenser. Udvikle på vores eksisterende undervisning, både ift. de unge samt deres forældre. Samarbejde på tværs af skolerne og de forskellige undervisningstilbud. Eks. har en skole et relevant oplæg på programmet, kan relevante samarbejdspartnere eller skoler inviteres. Lave relationsarbejde i dagligdagen Årligt kigge på politiets statistikker for unges kriminalitet Opfølgning på SSP arbejdsgruppemøder og distriktsmøder. SSP-konsulenter, lærere, politi, AKT-pædagoger, SSP-kontaktlærere Ansvarlig: SSP-konsulenter, lærere, politi, AKT-pædagoger, SSP-kontaktlærere 11

12 7. Nedsætte alkoholdebut og begrænse antallet af unge, der bruger rusmidler Udsætte børn og unges alkoholdebut. Nedsætte antallet af unge som eksperimenterer med hash og andre rusmidler Undervise i flertalsmisforståelser/sociale overdrivelser ved brug af klikkerundersøgelse. Afholde forældre møder om alkohol og rusmidler i starten af 7. klasse. Bruge klikkerundersøgelse fra klasserne, på forældrene ved et efterfølgende forældremøde. Evaluere på svarene af klikkerundersøgelserne, samt skolesundhedsundersøgel sen 8. Begrænse negative grupperinger af unge Afdække grupperinger og uhensigtsmæssige adfærd blandt unge At sikre disse grupperinger, ikke udvikler sig til bandekriminalitet, ekstremisme og/eller radikalisering At relevante fagpersoner har særligt fokus unge grupperinger i Nyborg Kommune Opsøgende arbejde. Undervisning på skolerne om positive og negative fællesskaber Evaluering i SSParbejdsgruppen. SSP-konsulenter, SSPkontaktlærere, AKTpædagoger, politi og sundhedsafd. Ansvarlig: SSP-konsulenter, SSPkontaktlærere, AKTpædagoger, politi og sundhedsafd Relevante fagpersoner SSP konsulenter Politi Ansvarlig: SSP-aktørerne 9. Identificere unge i risiko for at blive kriminelle og tilbyde vejledning At relevante fagpersoner har fokus på kriminalitetstruede unge i Nyborg Kommune At alle relevante fagpersoner, tager ansvar i forhold til, at motivere unge til ikke at begå kriminalitet Afholde fastlagte SSPdistriktsmøder 10 gange årligt pr. skole, med drøftelse af bekymringstendenser i unges adfærd, samt drøftelse af konkrete sager, hvor unge er kriminalitetstruede Have større fokus på skolefravær, herunder registrering af skolefravær. Analyserer kriminalitetsstatistikkerne fra Nyborg politi. Evaluere på årets indsatser i SSP-arbejdsgruppen Sammenligne skolefraværsstatistikker i SSP arbejdsgruppen Alle relevante fagpersoner Ansvarlig: Alle relevante fagpersoner 12

13 Bilag 1. Beskrivelse af det tværfaglige samarbejde på Vibeskolen Hver anden tirsdag har alle Vibeskolens afd. ledere + skoleleder + socialrådgiver + PPR psykolog sat tid af i kalenderen fra kl til netværksmøder, vedr. de børn, hvor der er en bekymring i forhold til skole og hjemme situation. Dette tidsrum dækker netværksmøder for Vibeskolens distrikt, dvs. at børnehaverne og Langtved Friskole også har ret til mødetid indenfor dette tidsrum. Årsagen til det fastlagte tidsrum i kalenderen er at der efter et fællesmøde med deltagelse af alle de involverede parter var bred enighed om behovet for netværksmøder og den positive effekt af den type møder, set i forhold til den tidlige forebyggende indsats. For ikke at skulle bruge uforholdsmæssig lang tid på at finde ledig tid i kalenderen til netværksmøder, blev der fastlagt et tidsrum i kalenderne til netværksmøder. Det opleves at den fastlagte tid oftest er udfyldt med netværksmøder. Såfremt der på mødet kommer en problemstilling på bordet, som socialrådgiveren mener, ligger indenfor Socialafdelingens arbejdsområde, så bærer socialrådgiveren referatet med hjem fra mødet til at anmode om at få åbnet en sag i socialafdelingen. På denne måde bliver socialsagen oftest båret videre af den socialrådgiver, som sidder med ved netværksmødet på skolen. Det har en stor betydning for en del af forældrene og det efterfølgende forældresamarbejde, som enten ofte kan være meget usikre på, hvad det betyder at der startes en sag ved kommunen og som oplever en underretning som noget voldsomt. Her betyder det at der kommer et menneskeligt ansigt på og en mulighed for opstart af relationen, som skal danne grobund for f.eks. en produktiv proces ved en 50 undersøgelse. Netværksmøderne afsluttes altid med et referat udarbejdet af afdelingsleder/mødeleder, hvor de aftalte handlingspunkter læses højt inden mødets afslutning, således at alle parter er bekendte med hvilke aftaler, der er indgået omkring barnet. 13

14 Der afholdes som hovedregel et opfølgningsmøde for at sikre at de aftaler, der er indgået omkring barnet, har den ønskede effekt. Der afholdes mange netværksmøder, men det opleves at have en produktiv effekt, fordi vi er blevet skarpere og skarpere på, hvilke sager der berettiger et tværfagligt forum. En stor del af sagerne forbliver konsultative og bliver ikke sager i Socialafdelingen fordi vi får taget sagerne på bekymringsniveau, så det bliver en forebyggende indsats i samarbejde mellem skole og hjem og evt. Åben anonym rådgivning i Familiehuset, frem for at vi venter til at det hele står flammer og barnet er i alvorlig mistrivsel. 14

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Fredensborg. en tryg kommune. Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats

Fredensborg. en tryg kommune. Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats Fredensborg en tryg kommune Plan for en sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats 1 Forord Byrådet konstaterer med stor tilfredshed, at kriminaliteten i kommunen er faldende.

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til

Notat KOMMISSORIUM. Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for. /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Notat Emne KOMMISSORIUM og forretningsorden for /Lokalråd Århus SSP Til DTO-Styregruppemøde den 10. august 2010 Kopi til Sidst redigeret 24.06.2010/ 20.08.2010 KOMMISSORIUM 1. Baggrund Styregruppen tager

Læs mere

SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning:

SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes tidligere. Bekymrende fravær fra grundskolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs,

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN

FAIRPLAY KØBENHAVNS VESTEGNS OGSÅ UDENFOR BANEN KØBENHAVNS VESTEGNS FAIRPLAY OGSÅ UDENFOR BANEN PARTNERSKAB MELLEM: Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Kommune Brøndby Support Alpha Brøndby Vestegnens politi Partnerskab for Fairplay - også udenfor banen

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Temadag i Nordsjælland

Temadag i Nordsjælland Temadag i Nordsjælland Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordsjælland Helsinge, mandag d. 27. februar 2017. Formål med temadagen Indsigt i hvordan ungdomskriminalitet

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI

Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli der er færre der oplyser, at de har begået kriminalitet. Til gengæld er andelen Sagsbehandler: MBI Policy Paper om ungdomskriminalitet 20. juli 2012 Overordnet er udviklingen indenfor ungdomskriminalitet gået den helt rigtige vej over de sidste 20 år. Der er færre der registreres for kriminalitet, og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE

STRATEGI FOR FOREBYGGELSE STRATEGI FOR FOREBYGGELSE BØRNE- OG UNGDOMS KRIMINALITET HØRING 2014-2018 2 Indledning Vejle Kommune ønsker med denne kriminalitetsforebyggende strategi at styrke indsatsen for at forebygge kriminalitet

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler Temadag, Socialstyrelsen Hvad kan I forvente de næste 30 min.? 1. Notatets formål, baggrund og indhold 2. Lidt om kontaktpersonindsatser 3. Tre eksempler

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs:

NOTAT. Pt. sidder følgende i Team Tværs: NOTAT Til Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Emne Team Tværs Team Tværs-samarbejdet I marts 2014 blev Notat vedr. forstærket indsats for unge mellem

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø

En Vej Ind. Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø En Vej Ind Afprøvning af metoder til forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandemiljø V / N U U R A D I I N S. H U S S E I N, FA M I L I E - O G B E S K Æ F T I G E L S E S F O R VA LT N I N G E

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune Ny SSP-struktur i Kolding Kommune SSP-ledergruppen Politimesteren Vicepolitimesteren Børne- og uddannelsesdirektøren Skolechefen Social- og beskæftigelsesdirektøren Områdechefen for rådgivningsafsnittet

Læs mere

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder

Overordnet handle- og tidsplan for arbejdet med SSP-indsatsområder Indsatsområde 1: Fokus på de unges fritidsliv: Kortlægge aktuel og brugbar viden om de unges fritidsliv. Med udgangspunkt i denne kortlægning udpeges fokusområde(r). Nedsættelse af arbejdsgruppe med deltagelse

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere