FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse A. GENERELT Aftalegrundlag Sikrede Forsikringens omfang Forsikringsperioden Geografisk område Udvidelser Undtagelser Forsikringssum Selvrisiko Serieskade Anmeldelse af skade Opgørelse og behandling af tab Værdiansættelse Risikoforandringer Regres Forsikringens ophør Andre forhold Præmiens betaling Behandling af personoplysninger Klager Værneting og lovvalg B. SÆRLIGE KLAUSULER OFAC Sanktioner Strafbare handlinger Side 2 af

3 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler A. GENERELT 1 Aftalegrundlag 1.1 Forsikringsaftalen udgøres af policecertifikatet sammen med de anførte forsikringsbetingelser. 2 Sikrede 2.1 Sikrede under denne forsikring er Koncernen. 2.2 Som Koncern anses Forsikringstageren og dennes Datterselskaber. Ved Datterselskaber forstås selskaber og virksomheder som Forsikringstageren på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse, jf. policecertifikatet, direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af aktiekapitalen/anpartskapitalen, eller af stemmerettighederne, eller på anden måde udøver en bestemmende indflydelse, samt øvrige selskaber eller virksomheder oplistet i policecertifikatet. 2.3 Forsikringen dækker automatisk nye Datterselskaber, som Forsikringstageren stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen, på betingelse af at: det stiftede eller opkøbte Datterselskabs nettoomsætning ikke overstiger 25 % af Koncernens konsoliderede nettoomsætning på tidspunktet for Forsikringens ikrafttræden, og antallet af Ansatte i det stiftede eller opkøbte Datterselskab ikke overstiger 25 % af antallet af Ansatte i Koncernen på tidspunktet for Forsikringens ikrafttræden. 2.4 Forsikringen er udvidet til i 90 dage efter stiftelsen eller opkøbet af et Datterselskab, at omfatte sådanne selskaber som Forsikringstageren stifter eller opkøber efter ikrafttrædelsen af forsikringen og som ikke omfattes af kriterierne i afsnit A, pkt. 2.3 på betingelse af, at Forsikringstageren: senest 60 dage efter stiftelsen eller opkøbet af Datterselskabet giver FORSIKRINGS- SELSKABET skriftlig besked herom, giver FORSIKRINGSSELSKABET enhver yderligere information dette måtte udbede sig, og betaler en rimelig tillægspræmie som FORSIKRINGSSELSKABET måtte udbede sig, samt accepterer de ændringer i forsikringens vilkår vedrørende dette Datterselskab, som FORSIKRINGSSELSKABET måtte kræve. 2.5 Forsikringen dækker kun direkte Formuetab lidt af et Datterselskab, såfremt Formuetabet er påført ved en Strafbar handling begået på et tidspunkt, hvor selskabet eller virksomheden var et Datterselskab af Forsikringstageren, jf. afsnit A, pkt Såfremt et Datterselskab ophører med at være et sådant, dækkes direkte Formuetab, der konstateres indenfor opdagelsesperioden for Datterselskaber på 12 måneder. Side 3 af

4 3 Forsikringens omfang 3.1 Forsikringen dækker Sikredes direkte Formuetab som følge af Strafbare handlinger af enhver art begået af Sikredes Ansatte eller tredjemand: med forsæt til egen vinding, eller med forsæt til vinding for nogen juridisk eller anden fysisk person, eller med forsæt til at påføre Sikrede et Formuetab. 3.2 Endvidere dækkes Sikredes erstatningsansvar for direkte Formuetab som følge af Strafbare handlinger af enhver art begået af Sikredes Ansatte: med forsæt til egen vinding, eller med forsæt til vinding for nogen juridisk eller anden fysisk person, eller med forsæt til at påføre tredjemand et Formuetab betinget af, at sikrede er juridisk erstatningsansvarlig for det lidte Formuetab. 3.3 Ved direkte Formuetab forstås i denne Forsikring et direkte rent økonomisk tab, som ikke er en følge af eller er afledt af en person- eller tingskade hverken hos Sikrede eller hos tredjemand. 3.4 Med Strafbare handlinger menes i denne forsikring strafsanktionerede handlinger i Borgerlig Straffelov. Ved handlinger begået uden for Danmark skal Strafbare handlinger betyde handlinger sanktioneret efter det pågældende lands strafferetlige retssystem, eller som ville have været Strafbare efter dansk ret, og som i øvrigt opfylder kriterierne i afsnit A, pkt. 3.1 eller afsnit A, pkt Som Ansatte anses personer, der er antaget af Sikrede i et normalt ansættelsesforhold og arbejder under Sikredes instruktions- og kontrolbeføjelse Ansatte skal også omfatte: volontører og vikarer, herunder vikarer fra vikarbureauer, samt deltids-ansatte, sæson- Ansatte, midlertidigt Ansatte, og bestyrelsesmedlemmer i Forsikringstagerens Datterselskaber, og enhver forvalter, leder, bestyrer, administrator eller lignende af pensionsordninger, medarbejderordninger til fordel for Ansatte eller fonde oprettet af Koncernen til fordel for dennes tidligere, nuværende eller fremtidige Ansatte eller disses beneficianter, og enhver tredjemand, som Sikrede har kontraheret med, dog kun mens denne udfører arbejde på Sikredes forretningssted I relation til ovenfor er det en udtrykkelig forudsætning, at disse personer er underlagt samme procedurer og kontroller, som er gældende i relation til personer, der er antaget af Sikrede i et normalt ansættelsesforhold En Ansat hos Sikrede efter ovenstående definition anses til brug for denne forsikring for at være ansat i indtil 90 dage efter sin fratrædelse eller hvervets ophør. 4 Forsikringsperioden 4.1 Forsikringen dækker tab, der konstateres i forsikringsperioden eller i den udvidede opdagelsesperiode og anmeldes til FORSIKRINGSSELSKABET i indtil 12 måneder efter Forsikringens eller den udvidede opdagelsesperiodes ophør. Side 4 af

5 4.2 Et tab anses for konstateret på det tidspunkt, hvor en direktør, partner, afdelingschef eller lignende person i en ledende stilling hos Sikrede - medmindre den pågældende direkte, indirekte eller ved medvirken er involveret i den Strafbare handling - for første gang får kendskab til omstændigheder, som rimeligvis må antages at have medført, eller vil medføre, et tab under denne forsikring. Dette gælder uafhængigt af, hvorvidt tabets størrelse eller de nærmere detaljer endnu ikke er kendte. 4.3 Ved tab, hvor dækning er betinget af Sikredes erstatningsansvar, anses Formuetab for konstateret, når erstatningskravet rejses mod Sikrede. 5 Geografisk område 5.1 Med mindre andet er anført, dækker forsikringen tab konstateret i hele verden. 6 Udvidelser 6.1 Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser i den udstrækning, de ikke specifikt er fraveget. 6.2 Udvidet opdagelsesperiode Såfremt FORSIKRINGSSELSKABET afslår at afgive fornyelsestilbud på Forsikringen og under forudsætning af, at Forsikringstageren ikke fornyer, placerer eller tegner en forsikring, der omfatter dækning for tab som følge af Strafbare handlinger andet steds, gælder en udvidet opdagelsesperiode i 12 måneder, jf. policecertifikatet. I denne periode kan Sikrede konstatere tab som følge af Strafbare handlinger begået før udløbet af forsikringsperioden, som noteret i policecertifikatet Denne udvidede opdagelsesperiode finder ikke anvendelse, såfremt FORSIKRINGSSELSKABETS afslag på at afgive fornyelsestilbud skyldes manglende præmiebetaling. 6.3 Strafbare handlinger mod pensionsordninger Forsikringen er udvidet til at dække direkte Formuetab som følge af Strafbare handlinger begået mod pensionsordninger, der er omfattet af Lov om tilsyn med firmapensionskasser, medarbejderordninger eller fonde oprettet af Forsikringstageren til fordel for dennes tidligere, nuværende eller fremtidige Ansatte eller andre beneficianter af pensionsordninger, medarbejderordninger eller fonde oprettet af Forsikringstager Endvidere dækkes direkte Formuetab som følge af Strafbare handlinger begået mod pensionsordninger, medarbejderordninger eller fonde oprettet af Forsikringstagerens Datterselskaber til fordel for tidligere, nuværende eller fremtidige Ansatte eller andre beneficianter af disse pensionsordninger, medarbejderordninger eller fonde, når disse pensionsordninger, medarbejderordninger eller fonde er nævnt i policecertifikatet Enhver udbetaling under denne udvidelse skal være til fordel for, og indgå i, pågældende pensionsordning, medarbejderordning eller fond hos Forsikringstager. 6.4 Strafbare handlinger begået af uidentificerbare ansatte Forsikringen er udvidet til dække Sikredes direkte Formuetab som følge af Strafbare handlinger, hvor det efter en politimæssig efterforskning ikke er muligt at identificere den eller de Ansatte, som har forårsaget Formuetabet, men hvor Sikrede kan fremlægge bevismateriale, der uden rimelig tvivl viser, at Formuetabet er forårsaget af en Ansat. Side 5 af

6 6.5 Computervirus og datasabotage Forsikringen er udvidet til at dække: Sikredes meromkostninger til reproduktion eller genetablering af data som følge af en Ansats eller tredjemands Strafbare handling, der involverer destruktion af Sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller oplysninger i Sikredes computersystemer; meromkostninger til reproduktion eller genetablering af data ved virusinfektion i Sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller informationer uafhængigt af, om virusinfektionen kan henføres til en Strafbar handling Dækningen under denne udvidelse ydes under iagttagelse af afsnit A, pkt nedenfor og er begrænset til en undersum som anført i policecertifikatet. 6.6 Afpresning Forsikringen er udvidet til at dække Sikredes direkte Formuetab i form af betaling af løsepenge eller afgivelse af andre formuegoder som følge af afpresning med trussel om at ville beskadige eller destruere ejendom, herunder computersystemer, software og programmer, ejet af Sikrede, eller som Sikrede er ansvarlig for Dækning under denne udvidelse er betinget af, at den person, der modtager truslen, før udleveringen af penge eller formuegoder har gjort et rimeligt forsøg på at informere Sikrede om afpresningen og at Sikrede har gjort et rimeligt forsøg på at anmelde afpresningen til politiet Dækningen under denne udvidelse er begrænset til en undersum som anført i policecertifikatet. 6.7 Skyldige eller tilgodehavende renter Forsikringen er udvidet til at yde dækning for Sikredes rentetab i form af mistet rentetilskrivning med hensyn til et dækningsberettiget direkte Formuetab under denne Forsikring Størrelsen af tilgodehavender eller skyldige renter skal bestemmes ved anvendelse af den til enhver til gældende Diskonto i perioden mellem den dag, hvor den Strafbare handling blev begået, og den dag, hvor Formuetabet konstateres Dækningen under denne udvidelse er begrænset til en undersum som anført i policecertifikatet. 6.8 Konventionalbod Forsikringen er udvidet til at dække konventionalbod og lignende bøder, som Sikrede har påtaget sig ved skriftlig aftale indgået forud for en forsikringsbegivenhed, såfremt Sikrede som direkte følge af en under Forsikringen dækningsberettiget Strafbar handling ifalder ansvar for sådan konventionalbod eller lignende bøde Dækningen under denne udvidelse er begrænset til en undersum som anført i policecertifikatet. 6.9 Omkostninger Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige omkostninger pådraget af Sikrede, som direkte skyldes en i øvrigt under Forsikringen dækningsberettiget Strafbar handling Denne udvidelse skal udelukkende omfatte Sikredes nødvendige: Meromkostninger til erstatningsleje af fysisk materiel eller lokaler; Meromkostninger til vikarer og overarbejde med hensyn til Ansatte, som Sikrede normalt giver overarbejdsbetaling; Meromkostninger til fragt og transport af udstyr og dokumenter Dækningen under denne udvidelse er begrænset til en undersum som anført i policecertifikatet. Side 6 af

7 6.10 Løsøredækning Forsikringen er udvidet til at dække Sikredes direkte tab som følge af direkte fysisk beskadigelse eller bortfjernelse af Sikredes løsøre, herunder computere, maskinpark, inventar og varelager ved en Strafbar handling begået af en Ansat: med forsæt til egen vinding, eller med forsæt til vinding for nogen juridisk eller anden fysisk person, eller med forsæt til at påføre Sikrede et tab Dog ydes under denne udvidelse ingen dækning, såfremt tabet eller skaden er forårsaget af en brand Sagsomkostninger Forsikringen er udvidet til at dække Sikredes rimelige omkostninger og udgifter til advokat i anledning af Sikredes forsvar af retslige skridt taget imod Sikrede samt pålagte omkostninger til tredjemand som følger af et i øvrigt dækningsberettiget Formuetab under denne Forsikring Det er en betingelse for dækning under denne udvidelse, at det i øvrigt dækkede Formuetab overstiger Forsikringens selvrisiko. 7 Undtagelser a) Forsikringen dækker ikke: 7.1 Indirekte tab af nogen art eller følgetab, herunder tab af indtægt, medmindre dette er omfattet af afsnit A, pkt. 6.5, 6.7, 6.8 eller afsnit A, pkt Tab som følge af handlinger, der fører til manglende betaling eller misligholdelse eller som i øvrigt relaterer sig til nogen: kreditaftale herunder kreditkøbsaftale; lån; leasing- eller lejeaftale; faktura, kontoudtog eller ethvert andet dokument, der tjener som bevis for en debitors forpligtelse; udbetalinger fra eller hævninger på en kundes konto, hvor sådanne beløb ikke senere tilbagebetales eller krediteres Denne undtagelse finder ikke anvendelse ved direkte Formuetab, som skyldes at Sikrede er blevet forpligtet af aftaler eller dokumenter som nævnt i ovenfor udelukkende som følge af Strafbare handlinger, der er omfattet af afsnit A, pkt. 2.1 ovenfor og som er begået af en Ansat Denne undtagelse finder heller ikke anvendelse ved direkte Formuetab, som skyldes at Sikrede er blevet forpligtet af aftaler eller dokumenter som nævnt i udelukkende som følge af tredjemands databedrageri eller dokumentfalsk med hensyn til sædvanlig pantsætning eller sikkerhedsstillelse Det er en betingelse for dækning, at tredjemands databedrageri og dokumentfalsk er begået: med forsæt til egen vinding, eller med forsæt til vinding for nogen juridisk eller anden fysisk person, eller med forsæt til at påføre Sikrede et Formuetab. 7.3 Tab, der er forårsaget af dokumentfalsk vedrørende fakturaer, konnossementer, finansielle rapporter, herunder udtalelser og vurderinger af enhver art, eller lignende dokumenter, er i intet tilfælde dækket. Side 7 af

8 7.3.1 Tab som følge af Ansattes Strafbare handlinger, når disse involverer handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter, bulkvarer og lignende, medmindre den Ansatte faktisk har opnået væsentlig økonomisk gevinst set i forhold til det lidte Formuetab, Tab som følge af Ansattes Strafbare handlinger, når disse involverer lån, dispositioner med karakter af lån eller andre kreditydelser, medmindre den Ansatte faktisk har opnået en væsentlig økonomisk gevinst set i forhold til det lidte Formuetab Lønninger, kommissioner, honorarer, overskudsdeling, bonus, tantiemer, pensioner, medarbejdergoder eller lignende, betalt af Sikrede, anses i denne undtagelse ikke for at være en økonomisk gevinst. 7.4 Tab, som følge af afsløring af forretningshemmeligheder herunder fremstillingsprocesser eller anden fortrolig information, uafhængigt af om denne er beskyttet ved patent, varemærke, ophavsret eller lignende. 7.5 Tab, som udgør lønninger, kommissioner, honorarer, overskudsdeling, bonus, tantiemer, pensioner, medarbejdergoder eller lignende, betalt af Sikrede. 7.6 Tab af eller fysisk skade på Sikredes eller tredjemands løsøre, herunder computere, maskinpark, inventar og varelager, med mindre tabet er omfattet af afsnit A, pkt. 6.10, samt fysisk skade på Sikredes eller tredjemands bygninger og forretningssteder. 7.7 Tab, som er en følge af en personskade. 7.8 Bøder og bodsbeløb, bortset fra det der følger af en indgået aftale, jf. afsnit A, pkt. 6.8, eller punitive eller exemplary damages. 7.9 Tab, som skyldes afpresning, medmindre denne begås af en Ansat eller er omfattet af afsnit A, pkt Tab, som udelukkende bevises ved resultatberegning eller lageroptælling (svind) Tab, som følge af en Strafbar handling begået af en ansat, som på tidspunktet for den Strafbare handling indehaver eller kontrollerer mere end 5 % af Sikredes aktiekapital eller stemmerettigheder, eller, hvor Sikrede ikke er et aktieselskab, af en interessent, partner, komplementar eller lignende Tab, som følge af en Strafbar handling begået af Ansatte eller tredjemand efter det tidspunkt, hvor en direktør, partner, afdelingschef eller lignende person i en ledende stilling hos Sikrede - medmindre den pågældende direkte, indirekte eller ved medvirken er involveret i den Strafbare handling - for første gang får kendskab til, at denne Ansatte eller tredjemand har begået en Strafbar handling, som er omfattet af Forsikringen Tab forårsaget ved kernereaktion, radioaktiv bestråling eller radioaktiv forurening eller nogen handling eller forhold, der følger deraf, eller Tab der direkte eller indirekte er en følge af terrorhandlinger samt krig, krigslignende forhold, borgerkrig, revolution eller borgerlige optøjer, eller skyldes offentlige myndigheders indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende. Side 8 af

9 8 Forsikringssum 8.1 Forsikringssummen, der fremgår af policecertifikatet, er den højeste grænse per år for FORSIK- RINGSSELSKABETS forpligtelse inkl. renter og omkostninger. 8.2 For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen og udvidelsen, medmindre andet specifikt er angivet, er en del af forsikringssummen, og ikke skal være i tillæg hertil. For alle udvidelser, hvor dækning angives med en undersum, udgør denne undersum en del af forsikringssummen og skal ikke være i tillæg hertil. 9 Selvrisiko 9.1 Udbetaling under denne forsikring ydes efter fradrag af den selvrisiko, der fremgår af policecertifikatet, for hver enkelt skade. 10 Serieskade 10.1 Tab, der påføres Sikrede ved en sammenhængende serie af handlinger, som begås af samme person alene eller i medvirken med andre, anses for at udgøre én enkelt skade under Forsikringen Dette gælder også ved tab påført af uidentificerbare ansatte, jf. afsnit A, pkt. 6.4, såfremt omstændighederne viser, at det med rimelighed må antages, at tabet er påført af samme person, alene eller i medvirken med andre, ved en sammenhængende serie af handlinger. 11 Anmeldelse af skade 11.1 Såfremt et dækningsberettiget tab konstateres, jf. afsnit A, pkt. 4.2 og afsnit A, pkt. 4.3, skal Sikrede: uden ophold anmelde forholdet til Willis og FORSIKRINGSSELSKABET; anmelde forholdet til politiet, medmindre der er tale om Strafbare handlinger begået af Sikredes Ansatte, hvor der ikke kræves politianmeldelse som en betingelse for dækning; bistå FORSIKRINGSSELSKABET med oplysninger og dokumentation i enhver relation til Formuetabet; undlade at anerkende erstatningspligt eller godkende erstatningskrav ved Formuetab der involverer erstatningsansvar eller retslige skridt mod Sikrede uden FORSIKRINGSSEL- SKABETS samtykke; lade FORSIKRINGSSELSKABET træffe bestemmelse om sagens behandling. 12 Opgørelse og behandling af tab 12.1 Til dokumentation af de faktuelle omstændigheder omkring tabet samt dettes størrelse har Sikrede den mulighed, at vælge et uvildigt konsulentfirma som kan benyttes efter aftale med FORSIK- RINGSSELSKABET. Som konsulentfirma må ikke vælges et firma eller personer, om hvilket eller hvem der rimeligvis kan stilles tvivl om dette eller deres uvildighed Det valgte uvildige konsulentfirma skal: undersøge de faktuelle omstændigheder omkring tabet; bestemme tabets størrelse; vurdere hvordan Sikredes kontrolprocedurer blev brudt eller omgået; fremkomme med anbefalinger til forebyggelse af lignende tab i fremtiden; udarbejde en rapport på dansk eller engelsk i mindst to eksemplarer som sendes til henholdsvis Sikrede og FORSIKRINGSSELSKABET. Side 9 af

10 12.3 FORSIKRINGSSELSKABET betaler omkostningerne ved konsulentfirmaets undersøgelse, medmindre der er tale om et ikke-forsikringsdækket tab, i hvilket tilfælde omkostningen fordeles ligeligt mellem Sikrede og FORSIKRINGSSELSKABET. Der beregnes ikke selvrisiko af omkostninger til konsulentfirmaet ved skadeopgørelsen og denne dækning er i tillæg til forsikringssummen Der ydes, ud over omkostninger til konsulentfirmaet i henhold til nærværende bestemmelse, ingen dækning for omkostninger til undersøgelse og konstatering af, om der er begået Strafbare handlinger Konsulentfirmaets rapport skal udelukkende være bindende for Sikrede og FORSIKRINGSSEL- SKABET i relation til de faktuelle omstændigheder omkring tabet samt dettes størrelse. Rapporten skal ikke have betydning i relation til bedømmelsen af, om der foreligger et Strafbart forhold eller om betingelserne for forsikringsdækning er opfyldt Såfremt Sikrede og FORSIKRINGSSELSKABET efter en fælles vurdering af konsulentfirmaets rapport ikke kan opnå enighed om, hvorvidt og i hvilket omfang der foreligger et dækningsberettiget tab, da afgøres uenigheden ved voldgift, jf. reglerne om det danske voldgiftsinstitut. 13 Værdiansættelse 13.1 Til brug for tabsopgørelsen skal følgende gælde: 13.2 Reproduktion eller genetablering af data Ved reproduktion og genetablering af elektroniske data ydes kun dækning for omkostninger i det omfang sådanne data faktisk reproduceres eller genetableres. Dækningen er begrænset til: Sikredes omkostninger til fremmed teknisk bistand med henblik på overførsel eller kopiering af data, som Sikrede selv har stillet til rådighed; nødvendige omkostninger til at genskrive eller ændre software-programmer eller systemer, hvor en sådan omskrivning eller ændring er nødvendig for at berigtige og reparere programmer, eller for at ændre sikkerhedskoder, som følge af et under Forsikringen dækket tab Udenlandsk valuta Ved erstatning af tab i anden valuta end danske kroner erstattes skaden højest med modværdien i danske kroner omregnet efter middelkursen gældende i Danmark den dag, hvor tabet konstateres Værdipapirer Ved tab af værdipapirer omfatter erstatningen kontantværdien heraf på den sidste arbejdsdag umiddelbart før den dag, hvor tabet konstateres Dokumenter Ved tab af dokumenter omfatter erstatningen omkostninger til blanke bøger, papirer eller andre materialer, samt arbejdsløn til en faktisk afskrift eller kopiering af data stillet til rådighed af Sikrede til brug for reproduktion. 14 Risikoforandringer 14.1 Forsikringstageren er forpligtet til at informere FORSIKRINGSSELSKABET ved risikoforandringer. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse vil følgende forhold altid være at anse for en risikoforandring: Forsikringstageren fusionerer med eller sælger alle eller en væsentlig del af sine aktiver til en anden person eller enhed; Nogen person eller enhed opnår kontrol med Forsikringstageren gennem besiddelse af mere end 50 % af Forsikringstagerens aktiekapital eller stemmerettigheder; Forsikringstagers konkurs eller likvidation; Side 10 af

11 Koncernen påbegynder aktiviteter, der i væsentlig grad afviger fra Koncernens bestående og de til FORSIKRINGSSELSKABET oplyste aktiviteter I tilfælde af risikoforandringer som i afsnit A, pkt afgør FORSIKRINGSSELSKABET hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Undlader Forsikringstageren at informere om risikoforandringer dækker FORSIKRINGSSELSKA- BET kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis risikoforandringen havde været FORSIKRINGSSELSKABET bekendt. 15 Regres 15.1 I tilfælde af, at der finder udbetaling sted under denne Police, indtræder FORSIKRINGSSELSKA- BET for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer Sikrede Koncernen og Sikrede skal udfærdige alle nødvendige dokumenter og skal gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse rettigheder herunder udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for FORSIKRINGSSELSKABETS regres. 16 Forsikringens ophør 16.1 Forsikringen er fortløbende, indtil den med mindst 1 måneds varsel skriftligt opsiges til hovedforfald af Sikrede eller FORSIKRINGSSELSKABET. 17 Andre forhold 17.1 Forsikringen dækker ikke i det omfang Sikrede er dækket af anden forsikring. Er det i anden forsikring anført, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Forsikringstageren skal optræde på Koncernens og de Sikredes vegne med hensyn til at afgive og modtage meddelelse om rettigheder og pligter under nærværende forsikring I tilfælde af Koncernens konkurs overtager kurator de i denne bestemmelse omhandlede rettigheder og pligter under nærværende forsikring Forsikringen og enhver af de rettigheder, der gælder i henhold hertil, kan ikke overdrages uden FORSIKRINGSSELSKABETS skriftlige samtykke. 18 Præmiens betaling 18.1 Første præmie ved forsikringens ikrafttræden forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden eller på det betalingstidspunkt, der er anført i præmieopkrævningen. Betales præmien ikke senest på den fastsatte forfaldsdag, bortfalder forsikringsdækningen uden yderligere meddelelse til forsikringstageren Afgift til staten berigtiges i henhold til gældende lovgivning og opkræves sammen med præmien. Opkræves præmien efter aftale på anden måde end foreskrevet, betaler sikrede udgifterne herved Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. Ændres forsikringstagers adresse, skal Forsikringsselskabet straks underrettes Andre præmier end første præmie forfalder på de i opkrævningerne anførte forfaldsdage. Betales sådanne præmier ikke rettidigt, sendes påkrav tidligst 7 dage derefter til den af forsikringstageren opgivne adresse. Første påkrav vil indeholde meddelelse om, at forsikringsdækningen bortfalder, hvis præmien ikke betales inden den i påkravet anførte sidste betalingsfrist Forsikringsselskabet er berettiget til at opkræve gebyr for rykkerskrivelser i henhold ti lovgivningens regler herom. Side 11 af

12 19 Behandling af personoplysninger 19.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Forsikringstager og Forsikringsgiver foretager elektronisk databehandling af Forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af Forsikringstager, Forsikringsgiver eller Forsikringsgivers skadebehandler vedrørende forsikringsdækningen og behandlingen deraf og af skader omfattet af forsikringen, og Forsikrede erklærer sig ved begæring af eller tilslutning til forsikringen indforstået dermed I henhold til Lov om behandling af Personoplysninger nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer gøres forsikrede udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringsprogrammet, og at disse Personoplysninger kan blive videregivet til eller behandlet for FORSIKRINGSSELSKABET i lande uden for Danmark og EU Disse oplysninger er udelukkende bestemt for Forsikringstager og FORSIKRINGSSELSKABET og deres partnere med henblik på opfyldelse af opgaver i henhold til forsikringsprogrammet og til brug for myndigheders eventuelle tilsynsopgaver Personer har krav på indsyn i og anmode om en kopi af de personlige data, der opbevares om dem (for et mindre gebyr), og bede om at eventuelle fejl bliver rettet. Kontakt venligst FORSIKRINGS- SELSKABET. Der henvises til FORSIKRINGSSELSKABET for Anvendelse af Personoplysninger, som kan hentes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside eller tilsendes efter skriftlig anmodning. 20 Klager 20.1 Hvis en kunde ikke føler at have fået den ydelse, der er aftalt eller er krav på, eller hvis sagsbehandlingen trækker unødigt i langdrag, er der ret til at klage Det kan ske ved at ringe eller skrive til FORSIKRINGSSELSKABET FORSIKRINGSSELSKABETS adresse fremgår af policen og regler for klagebehandlingen, kan findes på FORSIKRINGSSELSKABETS hjemmeside. 21 Værneting og lovvalg 21.1 For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller Certifikatet Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. Side 12 af

13 B. SÆRLIGE KLAUSULER 1 OFAC Sanktioner 1.1 FORSIKRINGSSELSKABET og dets genforsikringsselskaber er ikke forpligtet til at foretage nogen betaling af skader eller andre krav, yde dækning eller opfylde noget tilsagn eller forpligtelser i henhold til denne aftale i det omfang sådan betaling, dækning, tilsagn eller forpligtelse ville udsætte FORSIKRINGSSELSKABET eller dets genforsikringsselskaber eller dets moderselskab eller dets endeligt kontrollerende ejer for en økonomisk sanktion, forbud eller begrænsning i henhold til en resolution besluttet af de Forenede Nationer eller en handels- eller økonomisk sanktion, lovregler eller forordninger vedtaget af den Europæiske Økonomiske Union, Danmark, United Kingdom eller United States of America. 2 Strafbare handlinger 2.1 Forsikringen yder ingen dækning for tab, der kan henføres til, relaterer sig til eller udspringer af en strafbar handling begået før policens første ikrafttrædelse. Side 13 af

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Kriminalitetsforsikring

Kriminalitetsforsikring Kriminalitetsforsikring Policetillæg nr. 1 1 Uvildige konsulentfirmaer Nærværende policetillæg udgør en integreret del af policen 1.1 I relation til Forsikringsbetingelsernes pkt. 11 Opgørelse og behandling

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

BusinessGuard Kriminalitetsforsikring

BusinessGuard Kriminalitetsforsikring BusinessGuard Kriminalitetsforsikring Tilbud/policenummer 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Institutioner i samarbejde med Optima Adresse : CVR nr. : 2. Periode (a) Forsikringsperioden

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CYBERFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER CYBERFORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Geografisk dækningsområde... 3 4. Forsikringsperioden (dataansvar)... 3 5. Forsikringssum, selvrisiko og karenstid... 4 6.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Kriminalitetsforsikring udvidet dækning

Kriminalitetsforsikring udvidet dækning Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede 1 2 Forsikringens dækningsomfang 2 3 Undtagelser 3 4 Rettigheder og forpligtelser 4 5 Geografisk område 5 6 Forsikringsperioden 5 7 Forsikringssum 6 8 Selvrisiko 6

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS

TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn. Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS TotalErhverv Netbankforsikring - Sparekassen Sjælland-Fyn Forsikringsvilkår TE-NE-01-SS Netbankforsikring Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår for TotalErhverv, medmindre

Læs mere

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01

Netbankforsikring Skjern Bank. Forsikringsvilkår TE-NE-01 Netbankforsikring Skjern Bank Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 3 4. Forsikringsperiode... 4 5. Geografisk område... 4 6. Udvidelser... 4 7. Undtagelser... 10 8.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Forsikringsperiode... 6 5. Geografisk område... 6 6. Udvidelser... 6 7. Undtagelser... 7 8. Forsikringssum...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 Low RisQ Forsikringsbetingelser 1. Sikrede bil 1.1 Sikrede bil er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede bil skal være indregistreret i Danmark, anvendes primært til

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade 12 1620 København V KUNDENR: 10136163 POLICENR: 900 287 2223 PROF. ANSVARSFORSIKRING 05.04.2016 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11)

VILKÅR FOR KRIMINALITETSFORSIKRING (10/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice.

2.1 Forsikringens dækningsperiode fremgår af den udstedte forsikringspolice. Q8 LowRisQ Trailer Forsikringsbetingelser 1. Sikrede Trailer 1.1 Sikrede trailer er den, som fremgår af policen defineret ved registreringsnummer. Sikrede trailer skal være indregistreret i Danmark, anvendes

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem

Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem Betingelser nr. 701101 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring for kommunal hjemmepleje og plejehjem KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25

Læs mere

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 23.

Læs mere

WILLIS WORDINGS TRANSPORT FORSIKRING

WILLIS WORDINGS TRANSPORT FORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Øvrige varer... 3 4. Geografisk dækningsomfang... 3 5. Unddragelse af forsikring... 3 6. Maksimale forsikringssummer...

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser

Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser Afbestillingsforsikring for arrangementer Forsikringsbetingelser 12.2015 1. Sikrede Forsikrede er den person, der fremgår af certifikatet. 2. Forsikringsperiode Forsikringen dækker billetter købt efter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere