Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed"

Transkript

1 Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed

2 Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver 14 Eksempler på opgørelser 14 Sådan ser opgørelsen ud, Fri proces Offentlig retshjælp De økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces Separation ved bevilling i statsforvaltningen eller dom i retten? 7 Direkte skilsmisse 7 Skilsmisse efter separation 8 Ægtefællebidrag 8 Afkald på ægtefællebidrag 9 Bidragets størrelse 9 Lejet lejlighed 9 Børn og samlivsophør I retten Hvad afgør resultatet? hvis begge bodele er positive: 15 Sådan ser opgørelsen ud, hvis den ene bodel er negativ: 16 Insolvente boer 18 Insolvente Pensionsordninger 18 Hvem skal have hvad? 18 Beregning 18 Sådan vil opgørelsen se ud, hvis begge bodele er negative 19 Fordeling af gælden Gode råd ved separation og skilsmisse 22 Brug din advokat som rådgiver 24 Information 27 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne guide eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af guiden, så indhent venligst skriftlig tilladelse

3 Nogle ord om denne folder Vi forestiller os, at du har taget denne folder, fordi du har fundet ud af, at du og din ægtefælle ikke længere skal være sammen. Når man står i den situation, ved vi, at det svirrer i hovedet med ord og begreber: Børnene, boligen, pensionen, børnebidrag og så videre. Folderen her skulle gerne hjælpe dig med at få et overblik over de økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med separation, skilsmisse og bodeling. Er der børn i det ægteskab, der står over for en opløsning, er spørgsmålene om, hvad der skal ske med dem ofte de største og sværeste. Vi kommer lidt ind på det her, men henviser ellers til vores folder "Børn, forældremyndighed og samvær". Du kan downloade folderen på eller kontakte dit lokale Ret&Råd-kontor og få den fremsendt. Formålet med denne folder er først og fremmest at give dig stof til eftertanke. Læs den, dan dig det første overblik og tal derefter videre med din advokat. 5. udgave, februar 2011 Separation og skilsmisse - I enighed eller uenighed advokat Kirsten Skodborg, Ret&Råd Århus C VIL DU VIDE MERE? 5

4 Når I skal gå fra hinanden Enhver har krav på separation, og enhver har krav på skilsmisse, hvis ens ægtefælle har været utro eller voldelig. De fleste starter med at blive separeret. Ved separationen ophører næsten alle virkninger af et ægteskab, men en stor forskel på separation og skilsmisse er, at I som separerede kan flytte sammen igen, hvis I alligevel ikke vil gå fra hinanden med den virkning, at ægteskabet genopstår. Hvis I bliver skilt, er ægteskabet derimod helt opløst. Det gælder også, selv om I skulle finde på at flytte sammen igen. I kan imidlertid ikke blive gift igen, før I er skilt. I har ikke arveret efter hinanden, når I er separeret eller skilt. Separation ved bevilling i statsforvaltningen eller dom i retten? Det er nemt at blive separeret, hvis I er enige om det. I skal blot udfylde en blanket og indlevere den til statsforvaltningen. I skal være enige om ægtefællebidrag, og hvem af jer der skal fortsætte et eventuelt lejemål af en lejet lejlighed. Kan I ikke blive enige om disse to emner, kan I ikke blive separeret ved bevilling. Så er I nødt til at gå i retten. Efter 1. januar 2002 skal I ikke længere være enige om børnene for at blive separeret. Du kan læse meget mere om børnene længere fremme i folderen i afsnittet "Børn og samlivsophør". Hvis I har særeje i ægteskabet, skal I være opmærksomme på, at der i forbindelse med skilsmissen er mulighed for, at den økonomisk svageste ægtefælle kan få tilkendt et beløb, der sikrer, at vedkommende ikke bliver stillet urimeligt ringe efter separationen. Det spørgsmål skal afgøres ved separationen og ikke først ved bodelingen. Bodelingen foregår principielt helt særskilt i forhold til separationen og skilsmissen. I skal tænke jer godt om, inden I aftaler noget. Det kan nemlig være ret svært at få det ændret senere. Mange er tilbøjelige til at indgå en aftale bare for at få det overstået. Lad være med det. Direkte skilsmisse I kan godt blive skilt uden forudgående separation. I praksis er det utroskab, som er den hyppigste årsag til direkte skilsmisse. Men det er kun den, der er blevet krænket af den andens utroskab, som har krav på direkte skilsmisse. Herudover er der enkelte andre omstændigheder, der kan føre til direkte skilsmisse. Det gælder eksempelvis grovere vold mod ægtefællen eller børnene. I skal tage stilling til de samme ting ved direkte skilsmisse, som I skal ved separation. 7

5 Skilsmisse efter separation Når I har været separeret et halvt år, kan I blive skilt, hvis I er enige om det. Ellers må I vente, indtil I har været separeret i et år. Da har begge ægtefæller krav på skilsmisse. I får ikke skilsmissen automatisk, men skal indsende endnu en ansøgning. Skilsmisse ved bevilling i statsforvaltningen koster et gebyr på 500 kr. Ægtefællebidrag Der er hvert år mange retssager om ægtefællebidrag, og det er ikke entydigt at finde forklaringerne på forskellige retsafgørelser. Du skal være opmærksom på, at det er pligten til ægtefællebidrag, der skal afklares i retten. Størrelsen af bidraget fastsættes ikke i forbindelse med selve separationen og skilsmissen. Den fastsætter statsforvaltningen løbende under hensyn til ægtefællernes aktuelle indtægter, og beløbet kan til enhver tid tages op, når der er ændrede forhold. Det kræver bare en ansøgning. Begrebet ægtefællebidrag stammer fra den tid, hvor kvinder gik hjemme og passede hus, mand og børn. De havde ingen indtægter eller tilknytning til erhvervslivet, så de stod pr. definition svagt ved en separation og skilsmisse. Der er i dag færre ægtefæller, som får tilkendt bidrag end tidligere. I dag har langt de fleste ægtepar i den erhvervsaktive alder begge job og dermed indtægter. Jo mere fast tilknytning ægtefællerne har til arbejdsmarkedet, jo mindre sandsynligt er det, at der tilkendes bidrag. En stor forskel på ægtefællernes sociale position øger sandsynligheden for, at den ene skal betale bidrag til den anden. Vi ser også afgørelser, der lægger vægt på, om den ene ægtefælle vil kunne få en enke-pension, der efter loven er afhængig af en bidragspligt, men spørgsmålet er ikke eneafgørende. Generelt har det også betydning, hvilke muligheder der er for fremtidig beskæftigelse. Tendensen går i retning af kortere bidragsperioder i de tilfælde, hvor man får bidrag, og kun i meget få tilfælde gives der tids-ubegrænset bidrag. Det sker næsten kun i tilfælde, hvor den ene ægtefælle i mange år ikke har været på arbejdsmarkedet. Selv om det stadig er hovedreglen, at det er kvinden, der får bidrag, kan mænd i meget særlige tilfælde også få tilkendt ægtefællebidrag. Afkald på ægtefællebidrag Man kan godt ved aftale give afkald på ægtefællebidrag, og det er ikke helt ualmindeligt, at en ægtefælle giver afkald på bi-drag mod at få et engangsbeløb i stedet. Rådet må i de tilfælde være, at du ikke skal indgå sådanne aftaler uden at tale med en advokat først. Der er mange forhold at tage højde for. Man kan også på forhånd aftale beløbenes størrelse. Fælles for alle aftaler på området gælder, at de kan ændres ved dom, hvis forholdene ændres væsentligt. Bidragets størrelse Ægtefællebidraget fastsættes som nævnt af statsforvaltningen. Hovedreglen om bidrag er, at det fastsættes som 1/5 af forskellen mellem indtægten hos den, der har pligt til at betale og den, der skal have bidraget. Hvis den, der skal betale, har en indtægt, som er mindre end ca kr.* om måneden før skat og arbejdsmarkedsbidrag, vil der i praksis ikke blive fastsat noget bidrag. Hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger ca kr.*, fastsættes der normalt heller ikke bidrag. *2011-tal. Beløbene reguleres hvert år Lejet lejlighed Hvem, der kan fortsætte lejemålet for en lejet lejlighed, afhænger ikke af, hvem der står på lejekontrakten. Udlejeren er forpligtet til at anerkende et lejerskifte. Når retten skal tage stilling til, hvem der skal have lejligheden, vil dommeren selvfølgelig skele til, hvem der socialt har mest behov for lejligheden. I vurderingen indgår også, hvor børnene skal bo efter skilsmissen. VIL DU VIDE MERE? 8 9

6 Børn og samlivsophør I retten Den fælles forældremyndighed over jeres børn fortsætter helt uafhængigt af jeres separation eller skilsmisse. I behøver ikke tage konkret stilling til den. Imidlertid kan enhver af jer kræve, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, eller at der skal ske en ændring af bopæl. Alle sager omkring forældremyndighed skal starte i statsforvaltningen, og såfremt det ikke lykkes at finde frem til en mindelig løsning kan parterne anmode statsforvaltningen om at indbringe sagen for domstolene. Det kan godt virke overvældende at komme ind i en retssal, når man ikke er vant til det. Under disse omstændigheder kan det være svært at virke naturlig og overbevisende, når man skal forklare dommeren, hvorfor det lige er en selv, der skal have forældremyndigheden alene. En af din Ret&Råd-advokats vigtigste opgaver består i at gøre dig tryg ved situationen. Tidligere blev langt de fleste forældremyndighedssager afgjort alene på grundlag af forældrenes forklaring. I dag er der en større tilbøjelighed til at gøre brug af børnesagkyndig bistand og der gennemføres som udgangspunkt tillige en samtale med børnene og der gøres i større omfang end hidtil brug af børnesagkyndige undersøgelser. En børnesagkyndig undersøgelse, er en undersøgelse hvor en psykolog gennemfører samtaler med børn og forældre med henblik på at foretage en vurdering til hjælp for rettens endelige afgørelse. Men sådan en undersøgelse er kostbar for samfundet, hvorfor dommeren foretager en konkret vurdering om det er nødvendigt med en undersøgelse for siden at kunne træffe den rigtige beslutning. Man kan som mellemvej forestille sig, at retten bruger udtalelser fra børnenes institutioner eller skoler som bidrag til afgørelsen. Derimod er det yderst sjældent, at man afhører vidner, selv om det ikke fuldstændig kan udelukkes. Hvad afgør resultatet? Retten træffer efter loven afgørelse om forældremyndigheden ud fra "hvad der er bedst for barnet". Vendinger som "barnets alder og køn" anvendes ofte som argument for, at meget små børn går til moderen, mens lidt større særligt drenge lettere går til faderen. Myndighederne flytter helst ikke for meget rundt med børnene. Det kan derfor godt komme til at spille en ret afgørende rolle, hvor børnene var henne umiddelbart i forbindelse med samlivsophævelsen, og hvor de har opholdt sig i tiden op til retssagen. 11

7 Bodeling Såfremt den ene forælder flytter fra byen sker det ofte at børnene får bopæl hos den forælder som bliver, således at børnene ikke skal flytte institution og have ny omgangskreds. Det er dog op til dommeren at foretage en konkret vurdering hver gang. I praksis har man set eksempler på, at en mor, som ser sig tvunget ud af det fælles hjem uden børnene, ikke får forældremyndigheden over dem. Man skal derfor være meget opmærksom på, hvordan man fordeler børnene ved samlivsophævelsen. Det bør ikke være tilfældigheder, der afgør forældremyndigheden. I kan læse meget mere om børn og skilsmisser i vores folder "Børn, forældremyndighed og samvær". Særeje I kan før eller under ægteskabet ved ægtepagt aftale, at I ikke skal dele lige ved ægteskabets ophør. Det som en ægtefælle har som særeje, skal slet ikke indgå i bodelingen. Har I ikke indgået sådanne aftaler, er der formuefællesskab i ægteskabet. Det er vigtigt at understrege, at der er særlige formkrav til ægtepagter, så I skal være forsigtige med at "gøre det selv" på det område. I skal være opmærksomme på, at I også kan modtage arv og gaver, som skal være jeres særeje. Det kræver, at det er udtrykkeligt bestemt af arveladeren eller giveren. I det følgende forudsætter vi, at I ikke har særeje. Princippet i formuefællesskabet Mange tror, at udtrykket bodeling kun handler om viskestykker og dybe tallerkener. Men bodelingen er udtryk for delingen af alt det, I ejer. Hus, bil, campingvogn, tv, computer, penge, bankbøger, pensionsordninger og lignende. Også gælden indgår i bodelingen. Mange har lidt svært ved at forstå principperne i formuefællesskabet. Formuefællesskab betyder ikke, at man hæfter for hinandens gæld. Heller ikke selv om gælden er stiftet under ægteskabet. Man hæfter kun for sin egen gæld og fælles gæld. Begge ægtefæller hæfter fuldt ud for fælles gæld

8 Det vil sige, at långiver kan kræve det fulde beløb betalt hos begge ægtefæller og ikke kun halvdelen hos hver. Hvis din ægtefælle ejer en virksomhed, der ikke går så godt, kan virksomhedens kreditorer ikke tage dine ejendele som betaling. Både din og din ægtefælles gæld indgår i det store regnskab på en ret speciel måde. Ved bodelingen gør man formuerne op hver for sig. Man kalder hver ægtefælles separate formue for dennes bodel. En ægtefælles bodel består af forskellen mellem ægtefællens aktiver og passiver. Aktiver og passiver Alt, hvad I ejer, kaldes aktiver. Det, I skylder væk, kaldes passiver. Det er de aktiver og passiver, som I har på separationsdagen, som er afgørende for, hvad der skal indgå i bodelingen. Derfor kalder vi separationsdagen (eller skilsmissedagen, hvis der ikke har været forudgående separation) for skæringsdagen. Men det er handelsværdierne, som genstandene har på det tidspunkt, hvor bodelingen sluttes, der skal indgå i bodelingen. Eksempler på opgørelser Hvis begge bodele er positive, er det meget enkelt. Så deler man simpelthen værdierne imellem sig. Sådan ser opgørelsen ud, hvis begge bodele er positive: Mandens bodel: Kiosk kr Bil kr Aktiver i alt kr ToldSkat (momsgæld) kr Varegæld kr Passiver i alt kr Hustruens bodel: Villa kr Opsparing kr Aktiver i alt kr Kreditforeningslån kr Passiver i alt kr FÅ VORES E-NYHEDSBREV nyhedsbrev Eksempel: Manden driver en kiosk, der ikke går så godt. Kiosken drives fra lokaler, han har lejet, og inventar og varelager er kr. værd. Men han skylder kr. i moms og kr. i varegæld. Han har en bil, som han har købt kontant. Hustruen har et godt job, og de har valgt at lade hende stå for deres hus. Huset er 1,7 million kr. værd, og der er en kreditforeningsgæld på kr., og hun har en opsparing. Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Mandens bodel kr Da hustruens nettobodel overstiger mandens, skal hustruen betale et kontantbeløb til manden, så de får lige meget på bundlinjen. Det vil sige, halvdelen af hvad de ejer tilsammen. Begge ægtefæller har således fået det, der svarer til halvdelen af nettoformuen i fællesboet. Hvis bodelen er positiv, skal formuen deles, men er den negativ, skal man ikke dele gælden. Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Hustruens bodel kr Mandens bodel Hustruens bodel Mandens bodel kr. til ham kr. til hende Hustruens bodel Hustruens andel, som skal giver til manden ved ligedeling 14 15

9 Sådan ser opgørelsen ud, hvis den ene bodel er negativ: Mandens bodel: Kiosk (varelager og inventar) kr Bil kr Aktiver i alt kr Hustruens bodel: Villa kr Opsparing kr Aktiver i alt kr ToldSkat (momsgæld) kr Varegæld kr Passiver i alt kr Kreditforeningslån kr Passiver i alt kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Mandens bodel kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Hustruens bodel kr Her gælder, at hustruen ikke skal være med til at betale mandens gæld. Denne gæld skal ikke deles. Til gengæld skal hustruen aflevere halvdelen af sin positive nettobodel altså kr til manden. Indirekte betyder det selvfølgelig, at mandens kreditorer kan angribe de midler, som manden får fra hustruens bodel. Hustruens bodel Mandens bodel kr. til ham kr. til hende 16

10 Insolvente boer Pensionsordninger Reglerne for deling af pensioner er ændret væsentligt med virkning fra 1. januar Tidligere var udgangspunktet at kapital- og tidsbegrænsede ratepensioner skulle deles. Efter 1. januar 2007 er udgangspunktet at ægtefæller ved skilsmisse og separation udtager egne rimelige pensionsrettigheder forlods af boet. Det er vigtigt at præcisere at det alene er egne og rimelige pensionsrettigheder som udtages forlods. Dette betyder at hvis en ægtefælle har indbetalt ekstraordinært meget ind på sin pension skal dette medtages i bodelingen. Såfremt man vil være sikker på at samtlige kapital- og ratepensioner pensionsordninger bliver medtaget i en eventuel senere bodeling forudsættes det, at der er udfærdiget en ægtepagt som indeholder bestemmelser om at disse pensioner skal deles. Det er vigtigt, at du taler med din advokat om hvorvidt der er pensioner som skal deles eller ej i forbindelse med ægteskabets opløsning. Hvem skal have hvad? Først skal I finde ud af, hvor meget I hver især skal have værdier for. Når det er afklaret, må det også afgøres, hvem der konkret skal have hvad. Hvem skal have huset, bilen, båden og så videre. Den af jer, som ejer et aktiv, vil som udgangspunkt have ret til at beholde det. Dog kan den anden få det tillagt under særlige konkrete omstændigheder. Det afgørende er, hvem der formelt står som ejer på papirerne. Insolvente boer Hvis gælden i begge bodele overstiger værdien af aktiverne, er der tale om et insolvent fællesbo. I så fald skal I ikke dele aktiverne, men kun tage stilling til gældsposterne. Beregning Man foretager samme opgørelse som ved solvente boer nemlig en beregning over hver ægtefælles bodel. Mandens gæld tages kun med på hans bodel, og kvindens gæld kun på hendes bodel. Er der fælles gæld, medtages gælden med halvdelen på hver bodel. Hver ægtefælle beholder de aktiver og passiver, der tilhører hans eller hendes bodel, og ingen skal betale noget kontantbeløb til den anden ægtefælle. Det betyder ofte, at den ene kan beholde en række aktiver (for eksempel hus, bil m.m.) uden at skulle betale noget til den anden. Men man skal så huske, at vedkommende har fået værdier for et mindre beløb end den gæld, han eller hun også skal beholde. Sådan vil opgørelsen se ud, hvis begge bodele er negative Mandens bodel: Kiosk (varelager og inventar) kr Bil kr Aktiver i alt kr ToldSkat (momsgæld) kr Varegæld kr Passiver i alt kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Mandens bodel kr Da begge bodele er negative, beholder hver ægtefælle sine egne aktiver og passiver, og ingen af dem betaler noget kontant beløb til den anden. Fordeling af gælden Det er vigtigt, hvem der er låntager. Er det den ene af jer eller begge? I skal være opmærksomme på, at selv om I indbyrdes finder en aftale om at fordele jeres fælles gæld mellem jer, så er den aftale ikke bindende for långiver, medmindre långiver direkte har accepteret det. Hustruens bodel: Villa kr Opsparing kr Aktiver i alt kr Kreditforeningslån kr Studielån og div. gammel gæld kr Passiver i alt kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Hustruens bodel kr VIL DU VIDE MERE?

11 Skifteretten Hvis I ikke kan blive enige om at dele fællesboet, kan enhver af jer anmode skifteretten om at træde til og behandle boet som et såkaldt offentligt skifte. Skifteretten kan træffe afgørelser om de ting, som I ikke selv kan blive enige om. Det er dyrt at få bodelingen behandlet som offentligt skifte. I skal betale en skifteafgift på 2 % af fællesboets aktiver. Ofte ansætter skifteretten sin egen advokat, skifterettens medhjælper, som skal løse alle de praktiske opgaver i det offentlige skifte. Udgiften til denne advokat skal I også betale. I kan søge fri proces til et offentligt skifte. Men den fri proces betyder ikke, at det er gratis at få delt boet. Ofte betyder det blot, at man ikke skal betale skifteafgift m.m. forud. Hvis jeres fællesbo er insolvent, kan I ikke få delt det via skifteretten som et offentligt skifte. I må selv evt. med hjælp af en advokat forhandle jer frem til en løsning. Her kan I ikke få fri proces. Fri proces Opfylder I de økonomiske betingelser, kan I få fri proces til en række sager. Dog kun til sager, der behandles ved domstolene, dvs. civilretten, fogedretten og skifteretten. Sager, der behandles ved statforvaltningen eller Civilretsdirektoratet, for eksempel samværssager, og separations- og skilsmissesager, hvor parterne er enige, er ikke omfattet af fri proces. Sager, der løses i mindelighed uden om domstolene, er heller ikke omfattet af fri proces. Hvis I får fri proces, skal I være opmærksomme på følgende forhold: Fri proces dækker kun for behandlingen af den pågældende sag og den problemstilling, som sagen vedrører. Hvis I ønsker rådgivning til andre sager eller andre problemstillinger, må I selv betale for det, medmindre I også efter særskilt ansøgning får fri proces til det. Fri proces til en forældremyndighedssag dækker ikke advokatbistand til eventuelle problemer med at fastsætte samværet. Fri proces til en separations- eller skilsmissesag dækker ikke advokatbistand til bodelingen eller til problemer med samværet. Offentlig retshjælp Opfylder I de økonomiske betingelser for fri proces, har I også mulighed for at få offentlig retshjælp. Retshjælpen består af to ydelser, nemlig en andel fra det offentlige og en andel, som I selv skal betale. Der er kun tale om et beskedent beløb fra det offentlige. I kan ikke få meget hjælp inden for disse rammer. De økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces Hvis din årsindkomst ikke overstiger kr.*, opfylder du de økonomiske betingelser. Du må tjene yderligere kr.* pr. hjemmeboende barn under 18 år. Det er indtægten før skat, der er afgørende. Det er altid årsopgørelsen for forrige år, der danner grundlag for vurderingen af, om man opfylder betingelserne for fri proces. Hvis du søger fri proces i 2009, er det altså årsopgørelsen for 2009, du skal anvende. *2011-tal. Beløbene reguleres hvert år 20 21

12 Gode råd ved separation og skilsmisse I forbindelse med separation og/eller skilsmisse skal I særligt være opmærksom på følgende forhold: Børnebidrag Når samlivet ophæves, og barnet dermed får bopæl hos den ene forælder, er den forælder, som ikke har barnet boende, forpligtet til at betale børnebidrag. Hvis børnene er lige meget begge steder, er der typisk ikke bidragspligt. I kan enten aftale bidraget eller ansøge statsforvaltningen om at træffe afgørelse. Ansøgningen skal indgives hurtigst muligt, efter at I har ophævet jeres samliv, idet bidraget som udgangspunkt ikke fastsættes med tilbagevirkende kraft. Hvis din tidligere mand/kone ikke betaler det børnebidrag, han eller hun skal, kan du rette henvendelse til kommunen og anmode om hjælp til at inddrive bidraget. Børnetilskud Den, som efter samlivsophævelsen har barnet boende, betragtes som eneforsørger og er dermed berettiget til ekstra børnetilskud. Hvis du er førtidspensionist, er der mulighed for et særligt børnetilskud. I skal sørge for at orientere kommunen om samlivsophævelsen, og om hvem der nu er enlig forsørger. Børnefamilieydelse Ydelsen udbetales automatisk til barnets mor. Hvis du som far har barnet boende, skal du huske at søge om at få ydelsen udbetalt til dig. Ægtefællebidrag I perioden fra samlivets ophævelse til separationen/ skilsmissen kan den ene af jer i visse tilfælde blive pålagt at betale bidrag til den anden, hvis han/hun ikke er i stand til at klare sig økonomisk. Man skal søge statsforvaltningen om at fastsætte dette bidrag. Hvis du er berettiget til ægtefællebidrag efter separationen eller skilsmissen, skal du sørge for at ansøge statsforvaltningen om at fastsætte størrelsen af bidraget. Er du berettiget til bidrag, men får du det ikke, kan du rette henvendelse til kommunen og anmode om hjælp til at inddrive bidraget. Skatteforhold I skal være opmærksomme på, at separationen eller skilsmissen medfører ændrede skatteforhold. Hvis I kun ophæver samlivet, anses I for at være samlevende i skattemæssig henseende indtil indkomstårets udgang. Hvis I bliver separeret eller skilt, anses I ikke længere for at være samlevende i skattemæssig henseende i hele det pågældende indkomstår. Det har for eksempel betydning for fordeling af rentefradrag, udnyttelse af den andens bundfradrag mv. Hvis jeres ægteskabssag medfører ændrede ejerforhold vedrørende fast ejendom eller lignende, eller I i øvrigt er i tvivl om de skattemæssige forhold, bør I straks kontakte skatteforvaltningen for eventuelt at få ændret forskudsansættelse. I øvrigt bør I være opmærksomme på, at børnebidrag og ægtefællebidrag er fradragsberettigede for betaleren. Ægtefællebidrag er skattepligtig indkomst for modtageren, mens børnebidraget er skattepligtigt hos barnet. Fuldmagter mv. I forbindelse med samlivsophævelsen skal I huske at få tilbagekaldt tidligere aftaler, der ikke længere skal være gældende. Dette kan for eksempel være fuldmagter, testamenter, begunstigelsesklausuler i pensionsordninger og lignende. I bør straks kontakte banken og få styr på kontoforholdene, så jeres fælleskonti ophæves, og I hver især kan disponere over egne konti

13 Brug din advokat som rådgiver Vi har her i folderen gennemgået de almindelige regler omkring skilsmisse i hovedtræk. Men I kan både før og under ægteskabets opløsning lave aftaler, som afviger fra de standardregler, som ellers vil gælde. Der er blot enkelte forhold, som I ikke fuldstændig frit kan aftale. I må derfor gøre jer klart, hvad I gerne vil og derefter tale med jeres advokat om, hvorvidt det også i praksis kan gennemføres, og om det er klogt. Jeres advokat kan råde og vejlede, for det er ikke altid sikkert, at den første løsning også er den bedste. VIL DU VIDE MERE 24

14 Information Yderligere information På kan du tilmelde dig vores kurser til familien. Der holdes løbende kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. På kurserne bliver der sat fokus på de juridiske problemer, som kan opstå, når familien f.eks. er i opbrud på grund af skilsmisse. Kurserne behandler blandt andet: Skat og opbygning af fælles formue under samlivet Hvordan deles boet, hvis I går fra hinanden? Børn, forældremyndighed og samvær Forsikring og begunstigelse Samejeoverenskomst og samlivskontrakter Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde med mere end 40 kontorer i hele landet. Vi finder det vigtigt at være til stede, i dit lokalområde. Vores kædesamarbejde betyder, at du ikke behøver at gå på kompromis med kvaliteten, når du vælger en lokal advokat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, du kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling 27

15 Med denne folder får du et overblik over de økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med separation, skilsmisse og bodeling. Formålet er først og fremmest at give dig stof til eftertanke, så du er bedre rustet i skilsmissesituationen - Kirsten Skodborg, Advokat i Ret&Råd Århus C Da min kone ville skilles, kom jeg helt i vildrede og kunne ikke gennemskue de mange regler omkring børn, bodeling m.m. Efter at have modtaget rådgivning fra min advokat, blev det hele mere overskueligt. Vi fandt en løsning, så vi også her bagefter kan tale fornuftigt sammen om børnene". - Henrik Olsen, kunde i Ret&Råd Århus C Ret&Råd Kontor v/ Firmanavn Vejnavn 1 DK-1234 Bynavn K

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig

Køberguide. - Før du drømmer om at købe bolig Køberguide - Før du drømmer om at købe bolig Indhold Nogle ord om denne folder Dit første boligkøb? 4 Hvilke krav bør du stille til rådgiveren? 4 Selvom du har prøvet det før 5 Den digitale tinglysning

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere