Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed"

Transkript

1 Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed

2 Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver 14 Eksempler på opgørelser 14 Sådan ser opgørelsen ud, Fri proces Offentlig retshjælp De økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces Separation ved bevilling i statsforvaltningen eller dom i retten? 7 Direkte skilsmisse 7 Skilsmisse efter separation 8 Ægtefællebidrag 8 Afkald på ægtefællebidrag 9 Bidragets størrelse 9 Lejet lejlighed 9 Børn og samlivsophør I retten Hvad afgør resultatet? hvis begge bodele er positive: 15 Sådan ser opgørelsen ud, hvis den ene bodel er negativ: 16 Insolvente boer 18 Insolvente Pensionsordninger 18 Hvem skal have hvad? 18 Beregning 18 Sådan vil opgørelsen se ud, hvis begge bodele er negative 19 Fordeling af gælden Gode råd ved separation og skilsmisse 22 Brug din advokat som rådgiver 24 Information 27 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne guide eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende lov om ophavsret. Har du brug for at trykke eller bruge dele af guiden, så indhent venligst skriftlig tilladelse

3 Nogle ord om denne folder Vi forestiller os, at du har taget denne folder, fordi du har fundet ud af, at du og din ægtefælle ikke længere skal være sammen. Når man står i den situation, ved vi, at det svirrer i hovedet med ord og begreber: Børnene, boligen, pensionen, børnebidrag og så videre. Folderen her skulle gerne hjælpe dig med at få et overblik over de økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med separation, skilsmisse og bodeling. Er der børn i det ægteskab, der står over for en opløsning, er spørgsmålene om, hvad der skal ske med dem ofte de største og sværeste. Vi kommer lidt ind på det her, men henviser ellers til vores folder "Børn, forældremyndighed og samvær". Du kan downloade folderen på eller kontakte dit lokale Ret&Råd-kontor og få den fremsendt. Formålet med denne folder er først og fremmest at give dig stof til eftertanke. Læs den, dan dig det første overblik og tal derefter videre med din advokat. 5. udgave, februar 2011 Separation og skilsmisse - I enighed eller uenighed advokat Kirsten Skodborg, Ret&Råd Århus C VIL DU VIDE MERE? 5

4 Når I skal gå fra hinanden Enhver har krav på separation, og enhver har krav på skilsmisse, hvis ens ægtefælle har været utro eller voldelig. De fleste starter med at blive separeret. Ved separationen ophører næsten alle virkninger af et ægteskab, men en stor forskel på separation og skilsmisse er, at I som separerede kan flytte sammen igen, hvis I alligevel ikke vil gå fra hinanden med den virkning, at ægteskabet genopstår. Hvis I bliver skilt, er ægteskabet derimod helt opløst. Det gælder også, selv om I skulle finde på at flytte sammen igen. I kan imidlertid ikke blive gift igen, før I er skilt. I har ikke arveret efter hinanden, når I er separeret eller skilt. Separation ved bevilling i statsforvaltningen eller dom i retten? Det er nemt at blive separeret, hvis I er enige om det. I skal blot udfylde en blanket og indlevere den til statsforvaltningen. I skal være enige om ægtefællebidrag, og hvem af jer der skal fortsætte et eventuelt lejemål af en lejet lejlighed. Kan I ikke blive enige om disse to emner, kan I ikke blive separeret ved bevilling. Så er I nødt til at gå i retten. Efter 1. januar 2002 skal I ikke længere være enige om børnene for at blive separeret. Du kan læse meget mere om børnene længere fremme i folderen i afsnittet "Børn og samlivsophør". Hvis I har særeje i ægteskabet, skal I være opmærksomme på, at der i forbindelse med skilsmissen er mulighed for, at den økonomisk svageste ægtefælle kan få tilkendt et beløb, der sikrer, at vedkommende ikke bliver stillet urimeligt ringe efter separationen. Det spørgsmål skal afgøres ved separationen og ikke først ved bodelingen. Bodelingen foregår principielt helt særskilt i forhold til separationen og skilsmissen. I skal tænke jer godt om, inden I aftaler noget. Det kan nemlig være ret svært at få det ændret senere. Mange er tilbøjelige til at indgå en aftale bare for at få det overstået. Lad være med det. Direkte skilsmisse I kan godt blive skilt uden forudgående separation. I praksis er det utroskab, som er den hyppigste årsag til direkte skilsmisse. Men det er kun den, der er blevet krænket af den andens utroskab, som har krav på direkte skilsmisse. Herudover er der enkelte andre omstændigheder, der kan føre til direkte skilsmisse. Det gælder eksempelvis grovere vold mod ægtefællen eller børnene. I skal tage stilling til de samme ting ved direkte skilsmisse, som I skal ved separation. 7

5 Skilsmisse efter separation Når I har været separeret et halvt år, kan I blive skilt, hvis I er enige om det. Ellers må I vente, indtil I har været separeret i et år. Da har begge ægtefæller krav på skilsmisse. I får ikke skilsmissen automatisk, men skal indsende endnu en ansøgning. Skilsmisse ved bevilling i statsforvaltningen koster et gebyr på 500 kr. Ægtefællebidrag Der er hvert år mange retssager om ægtefællebidrag, og det er ikke entydigt at finde forklaringerne på forskellige retsafgørelser. Du skal være opmærksom på, at det er pligten til ægtefællebidrag, der skal afklares i retten. Størrelsen af bidraget fastsættes ikke i forbindelse med selve separationen og skilsmissen. Den fastsætter statsforvaltningen løbende under hensyn til ægtefællernes aktuelle indtægter, og beløbet kan til enhver tid tages op, når der er ændrede forhold. Det kræver bare en ansøgning. Begrebet ægtefællebidrag stammer fra den tid, hvor kvinder gik hjemme og passede hus, mand og børn. De havde ingen indtægter eller tilknytning til erhvervslivet, så de stod pr. definition svagt ved en separation og skilsmisse. Der er i dag færre ægtefæller, som får tilkendt bidrag end tidligere. I dag har langt de fleste ægtepar i den erhvervsaktive alder begge job og dermed indtægter. Jo mere fast tilknytning ægtefællerne har til arbejdsmarkedet, jo mindre sandsynligt er det, at der tilkendes bidrag. En stor forskel på ægtefællernes sociale position øger sandsynligheden for, at den ene skal betale bidrag til den anden. Vi ser også afgørelser, der lægger vægt på, om den ene ægtefælle vil kunne få en enke-pension, der efter loven er afhængig af en bidragspligt, men spørgsmålet er ikke eneafgørende. Generelt har det også betydning, hvilke muligheder der er for fremtidig beskæftigelse. Tendensen går i retning af kortere bidragsperioder i de tilfælde, hvor man får bidrag, og kun i meget få tilfælde gives der tids-ubegrænset bidrag. Det sker næsten kun i tilfælde, hvor den ene ægtefælle i mange år ikke har været på arbejdsmarkedet. Selv om det stadig er hovedreglen, at det er kvinden, der får bidrag, kan mænd i meget særlige tilfælde også få tilkendt ægtefællebidrag. Afkald på ægtefællebidrag Man kan godt ved aftale give afkald på ægtefællebidrag, og det er ikke helt ualmindeligt, at en ægtefælle giver afkald på bi-drag mod at få et engangsbeløb i stedet. Rådet må i de tilfælde være, at du ikke skal indgå sådanne aftaler uden at tale med en advokat først. Der er mange forhold at tage højde for. Man kan også på forhånd aftale beløbenes størrelse. Fælles for alle aftaler på området gælder, at de kan ændres ved dom, hvis forholdene ændres væsentligt. Bidragets størrelse Ægtefællebidraget fastsættes som nævnt af statsforvaltningen. Hovedreglen om bidrag er, at det fastsættes som 1/5 af forskellen mellem indtægten hos den, der har pligt til at betale og den, der skal have bidraget. Hvis den, der skal betale, har en indtægt, som er mindre end ca kr.* om måneden før skat og arbejdsmarkedsbidrag, vil der i praksis ikke blive fastsat noget bidrag. Hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger ca kr.*, fastsættes der normalt heller ikke bidrag. *2011-tal. Beløbene reguleres hvert år Lejet lejlighed Hvem, der kan fortsætte lejemålet for en lejet lejlighed, afhænger ikke af, hvem der står på lejekontrakten. Udlejeren er forpligtet til at anerkende et lejerskifte. Når retten skal tage stilling til, hvem der skal have lejligheden, vil dommeren selvfølgelig skele til, hvem der socialt har mest behov for lejligheden. I vurderingen indgår også, hvor børnene skal bo efter skilsmissen. VIL DU VIDE MERE? 8 9

6 Børn og samlivsophør I retten Den fælles forældremyndighed over jeres børn fortsætter helt uafhængigt af jeres separation eller skilsmisse. I behøver ikke tage konkret stilling til den. Imidlertid kan enhver af jer kræve, at den fælles forældremyndighed skal ophøre, eller at der skal ske en ændring af bopæl. Alle sager omkring forældremyndighed skal starte i statsforvaltningen, og såfremt det ikke lykkes at finde frem til en mindelig løsning kan parterne anmode statsforvaltningen om at indbringe sagen for domstolene. Det kan godt virke overvældende at komme ind i en retssal, når man ikke er vant til det. Under disse omstændigheder kan det være svært at virke naturlig og overbevisende, når man skal forklare dommeren, hvorfor det lige er en selv, der skal have forældremyndigheden alene. En af din Ret&Råd-advokats vigtigste opgaver består i at gøre dig tryg ved situationen. Tidligere blev langt de fleste forældremyndighedssager afgjort alene på grundlag af forældrenes forklaring. I dag er der en større tilbøjelighed til at gøre brug af børnesagkyndig bistand og der gennemføres som udgangspunkt tillige en samtale med børnene og der gøres i større omfang end hidtil brug af børnesagkyndige undersøgelser. En børnesagkyndig undersøgelse, er en undersøgelse hvor en psykolog gennemfører samtaler med børn og forældre med henblik på at foretage en vurdering til hjælp for rettens endelige afgørelse. Men sådan en undersøgelse er kostbar for samfundet, hvorfor dommeren foretager en konkret vurdering om det er nødvendigt med en undersøgelse for siden at kunne træffe den rigtige beslutning. Man kan som mellemvej forestille sig, at retten bruger udtalelser fra børnenes institutioner eller skoler som bidrag til afgørelsen. Derimod er det yderst sjældent, at man afhører vidner, selv om det ikke fuldstændig kan udelukkes. Hvad afgør resultatet? Retten træffer efter loven afgørelse om forældremyndigheden ud fra "hvad der er bedst for barnet". Vendinger som "barnets alder og køn" anvendes ofte som argument for, at meget små børn går til moderen, mens lidt større særligt drenge lettere går til faderen. Myndighederne flytter helst ikke for meget rundt med børnene. Det kan derfor godt komme til at spille en ret afgørende rolle, hvor børnene var henne umiddelbart i forbindelse med samlivsophævelsen, og hvor de har opholdt sig i tiden op til retssagen. 11

7 Bodeling Såfremt den ene forælder flytter fra byen sker det ofte at børnene får bopæl hos den forælder som bliver, således at børnene ikke skal flytte institution og have ny omgangskreds. Det er dog op til dommeren at foretage en konkret vurdering hver gang. I praksis har man set eksempler på, at en mor, som ser sig tvunget ud af det fælles hjem uden børnene, ikke får forældremyndigheden over dem. Man skal derfor være meget opmærksom på, hvordan man fordeler børnene ved samlivsophævelsen. Det bør ikke være tilfældigheder, der afgør forældremyndigheden. I kan læse meget mere om børn og skilsmisser i vores folder "Børn, forældremyndighed og samvær". Særeje I kan før eller under ægteskabet ved ægtepagt aftale, at I ikke skal dele lige ved ægteskabets ophør. Det som en ægtefælle har som særeje, skal slet ikke indgå i bodelingen. Har I ikke indgået sådanne aftaler, er der formuefællesskab i ægteskabet. Det er vigtigt at understrege, at der er særlige formkrav til ægtepagter, så I skal være forsigtige med at "gøre det selv" på det område. I skal være opmærksomme på, at I også kan modtage arv og gaver, som skal være jeres særeje. Det kræver, at det er udtrykkeligt bestemt af arveladeren eller giveren. I det følgende forudsætter vi, at I ikke har særeje. Princippet i formuefællesskabet Mange tror, at udtrykket bodeling kun handler om viskestykker og dybe tallerkener. Men bodelingen er udtryk for delingen af alt det, I ejer. Hus, bil, campingvogn, tv, computer, penge, bankbøger, pensionsordninger og lignende. Også gælden indgår i bodelingen. Mange har lidt svært ved at forstå principperne i formuefællesskabet. Formuefællesskab betyder ikke, at man hæfter for hinandens gæld. Heller ikke selv om gælden er stiftet under ægteskabet. Man hæfter kun for sin egen gæld og fælles gæld. Begge ægtefæller hæfter fuldt ud for fælles gæld

8 Det vil sige, at långiver kan kræve det fulde beløb betalt hos begge ægtefæller og ikke kun halvdelen hos hver. Hvis din ægtefælle ejer en virksomhed, der ikke går så godt, kan virksomhedens kreditorer ikke tage dine ejendele som betaling. Både din og din ægtefælles gæld indgår i det store regnskab på en ret speciel måde. Ved bodelingen gør man formuerne op hver for sig. Man kalder hver ægtefælles separate formue for dennes bodel. En ægtefælles bodel består af forskellen mellem ægtefællens aktiver og passiver. Aktiver og passiver Alt, hvad I ejer, kaldes aktiver. Det, I skylder væk, kaldes passiver. Det er de aktiver og passiver, som I har på separationsdagen, som er afgørende for, hvad der skal indgå i bodelingen. Derfor kalder vi separationsdagen (eller skilsmissedagen, hvis der ikke har været forudgående separation) for skæringsdagen. Men det er handelsværdierne, som genstandene har på det tidspunkt, hvor bodelingen sluttes, der skal indgå i bodelingen. Eksempler på opgørelser Hvis begge bodele er positive, er det meget enkelt. Så deler man simpelthen værdierne imellem sig. Sådan ser opgørelsen ud, hvis begge bodele er positive: Mandens bodel: Kiosk kr Bil kr Aktiver i alt kr ToldSkat (momsgæld) kr Varegæld kr Passiver i alt kr Hustruens bodel: Villa kr Opsparing kr Aktiver i alt kr Kreditforeningslån kr Passiver i alt kr FÅ VORES E-NYHEDSBREV nyhedsbrev Eksempel: Manden driver en kiosk, der ikke går så godt. Kiosken drives fra lokaler, han har lejet, og inventar og varelager er kr. værd. Men han skylder kr. i moms og kr. i varegæld. Han har en bil, som han har købt kontant. Hustruen har et godt job, og de har valgt at lade hende stå for deres hus. Huset er 1,7 million kr. værd, og der er en kreditforeningsgæld på kr., og hun har en opsparing. Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Mandens bodel kr Da hustruens nettobodel overstiger mandens, skal hustruen betale et kontantbeløb til manden, så de får lige meget på bundlinjen. Det vil sige, halvdelen af hvad de ejer tilsammen. Begge ægtefæller har således fået det, der svarer til halvdelen af nettoformuen i fællesboet. Hvis bodelen er positiv, skal formuen deles, men er den negativ, skal man ikke dele gælden. Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Hustruens bodel kr Mandens bodel Hustruens bodel Mandens bodel kr. til ham kr. til hende Hustruens bodel Hustruens andel, som skal giver til manden ved ligedeling 14 15

9 Sådan ser opgørelsen ud, hvis den ene bodel er negativ: Mandens bodel: Kiosk (varelager og inventar) kr Bil kr Aktiver i alt kr Hustruens bodel: Villa kr Opsparing kr Aktiver i alt kr ToldSkat (momsgæld) kr Varegæld kr Passiver i alt kr Kreditforeningslån kr Passiver i alt kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Mandens bodel kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Hustruens bodel kr Her gælder, at hustruen ikke skal være med til at betale mandens gæld. Denne gæld skal ikke deles. Til gengæld skal hustruen aflevere halvdelen af sin positive nettobodel altså kr til manden. Indirekte betyder det selvfølgelig, at mandens kreditorer kan angribe de midler, som manden får fra hustruens bodel. Hustruens bodel Mandens bodel kr. til ham kr. til hende 16

10 Insolvente boer Pensionsordninger Reglerne for deling af pensioner er ændret væsentligt med virkning fra 1. januar Tidligere var udgangspunktet at kapital- og tidsbegrænsede ratepensioner skulle deles. Efter 1. januar 2007 er udgangspunktet at ægtefæller ved skilsmisse og separation udtager egne rimelige pensionsrettigheder forlods af boet. Det er vigtigt at præcisere at det alene er egne og rimelige pensionsrettigheder som udtages forlods. Dette betyder at hvis en ægtefælle har indbetalt ekstraordinært meget ind på sin pension skal dette medtages i bodelingen. Såfremt man vil være sikker på at samtlige kapital- og ratepensioner pensionsordninger bliver medtaget i en eventuel senere bodeling forudsættes det, at der er udfærdiget en ægtepagt som indeholder bestemmelser om at disse pensioner skal deles. Det er vigtigt, at du taler med din advokat om hvorvidt der er pensioner som skal deles eller ej i forbindelse med ægteskabets opløsning. Hvem skal have hvad? Først skal I finde ud af, hvor meget I hver især skal have værdier for. Når det er afklaret, må det også afgøres, hvem der konkret skal have hvad. Hvem skal have huset, bilen, båden og så videre. Den af jer, som ejer et aktiv, vil som udgangspunkt have ret til at beholde det. Dog kan den anden få det tillagt under særlige konkrete omstændigheder. Det afgørende er, hvem der formelt står som ejer på papirerne. Insolvente boer Hvis gælden i begge bodele overstiger værdien af aktiverne, er der tale om et insolvent fællesbo. I så fald skal I ikke dele aktiverne, men kun tage stilling til gældsposterne. Beregning Man foretager samme opgørelse som ved solvente boer nemlig en beregning over hver ægtefælles bodel. Mandens gæld tages kun med på hans bodel, og kvindens gæld kun på hendes bodel. Er der fælles gæld, medtages gælden med halvdelen på hver bodel. Hver ægtefælle beholder de aktiver og passiver, der tilhører hans eller hendes bodel, og ingen skal betale noget kontantbeløb til den anden ægtefælle. Det betyder ofte, at den ene kan beholde en række aktiver (for eksempel hus, bil m.m.) uden at skulle betale noget til den anden. Men man skal så huske, at vedkommende har fået værdier for et mindre beløb end den gæld, han eller hun også skal beholde. Sådan vil opgørelsen se ud, hvis begge bodele er negative Mandens bodel: Kiosk (varelager og inventar) kr Bil kr Aktiver i alt kr ToldSkat (momsgæld) kr Varegæld kr Passiver i alt kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Mandens bodel kr Da begge bodele er negative, beholder hver ægtefælle sine egne aktiver og passiver, og ingen af dem betaler noget kontant beløb til den anden. Fordeling af gælden Det er vigtigt, hvem der er låntager. Er det den ene af jer eller begge? I skal være opmærksomme på, at selv om I indbyrdes finder en aftale om at fordele jeres fælles gæld mellem jer, så er den aftale ikke bindende for långiver, medmindre långiver direkte har accepteret det. Hustruens bodel: Villa kr Opsparing kr Aktiver i alt kr Kreditforeningslån kr Studielån og div. gammel gæld kr Passiver i alt kr Aktiver i alt kr Passiver i alt kr Hustruens bodel kr VIL DU VIDE MERE?

11 Skifteretten Hvis I ikke kan blive enige om at dele fællesboet, kan enhver af jer anmode skifteretten om at træde til og behandle boet som et såkaldt offentligt skifte. Skifteretten kan træffe afgørelser om de ting, som I ikke selv kan blive enige om. Det er dyrt at få bodelingen behandlet som offentligt skifte. I skal betale en skifteafgift på 2 % af fællesboets aktiver. Ofte ansætter skifteretten sin egen advokat, skifterettens medhjælper, som skal løse alle de praktiske opgaver i det offentlige skifte. Udgiften til denne advokat skal I også betale. I kan søge fri proces til et offentligt skifte. Men den fri proces betyder ikke, at det er gratis at få delt boet. Ofte betyder det blot, at man ikke skal betale skifteafgift m.m. forud. Hvis jeres fællesbo er insolvent, kan I ikke få delt det via skifteretten som et offentligt skifte. I må selv evt. med hjælp af en advokat forhandle jer frem til en løsning. Her kan I ikke få fri proces. Fri proces Opfylder I de økonomiske betingelser, kan I få fri proces til en række sager. Dog kun til sager, der behandles ved domstolene, dvs. civilretten, fogedretten og skifteretten. Sager, der behandles ved statforvaltningen eller Civilretsdirektoratet, for eksempel samværssager, og separations- og skilsmissesager, hvor parterne er enige, er ikke omfattet af fri proces. Sager, der løses i mindelighed uden om domstolene, er heller ikke omfattet af fri proces. Hvis I får fri proces, skal I være opmærksomme på følgende forhold: Fri proces dækker kun for behandlingen af den pågældende sag og den problemstilling, som sagen vedrører. Hvis I ønsker rådgivning til andre sager eller andre problemstillinger, må I selv betale for det, medmindre I også efter særskilt ansøgning får fri proces til det. Fri proces til en forældremyndighedssag dækker ikke advokatbistand til eventuelle problemer med at fastsætte samværet. Fri proces til en separations- eller skilsmissesag dækker ikke advokatbistand til bodelingen eller til problemer med samværet. Offentlig retshjælp Opfylder I de økonomiske betingelser for fri proces, har I også mulighed for at få offentlig retshjælp. Retshjælpen består af to ydelser, nemlig en andel fra det offentlige og en andel, som I selv skal betale. Der er kun tale om et beskedent beløb fra det offentlige. I kan ikke få meget hjælp inden for disse rammer. De økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces Hvis din årsindkomst ikke overstiger kr.*, opfylder du de økonomiske betingelser. Du må tjene yderligere kr.* pr. hjemmeboende barn under 18 år. Det er indtægten før skat, der er afgørende. Det er altid årsopgørelsen for forrige år, der danner grundlag for vurderingen af, om man opfylder betingelserne for fri proces. Hvis du søger fri proces i 2009, er det altså årsopgørelsen for 2009, du skal anvende. *2011-tal. Beløbene reguleres hvert år 20 21

12 Gode råd ved separation og skilsmisse I forbindelse med separation og/eller skilsmisse skal I særligt være opmærksom på følgende forhold: Børnebidrag Når samlivet ophæves, og barnet dermed får bopæl hos den ene forælder, er den forælder, som ikke har barnet boende, forpligtet til at betale børnebidrag. Hvis børnene er lige meget begge steder, er der typisk ikke bidragspligt. I kan enten aftale bidraget eller ansøge statsforvaltningen om at træffe afgørelse. Ansøgningen skal indgives hurtigst muligt, efter at I har ophævet jeres samliv, idet bidraget som udgangspunkt ikke fastsættes med tilbagevirkende kraft. Hvis din tidligere mand/kone ikke betaler det børnebidrag, han eller hun skal, kan du rette henvendelse til kommunen og anmode om hjælp til at inddrive bidraget. Børnetilskud Den, som efter samlivsophævelsen har barnet boende, betragtes som eneforsørger og er dermed berettiget til ekstra børnetilskud. Hvis du er førtidspensionist, er der mulighed for et særligt børnetilskud. I skal sørge for at orientere kommunen om samlivsophævelsen, og om hvem der nu er enlig forsørger. Børnefamilieydelse Ydelsen udbetales automatisk til barnets mor. Hvis du som far har barnet boende, skal du huske at søge om at få ydelsen udbetalt til dig. Ægtefællebidrag I perioden fra samlivets ophævelse til separationen/ skilsmissen kan den ene af jer i visse tilfælde blive pålagt at betale bidrag til den anden, hvis han/hun ikke er i stand til at klare sig økonomisk. Man skal søge statsforvaltningen om at fastsætte dette bidrag. Hvis du er berettiget til ægtefællebidrag efter separationen eller skilsmissen, skal du sørge for at ansøge statsforvaltningen om at fastsætte størrelsen af bidraget. Er du berettiget til bidrag, men får du det ikke, kan du rette henvendelse til kommunen og anmode om hjælp til at inddrive bidraget. Skatteforhold I skal være opmærksomme på, at separationen eller skilsmissen medfører ændrede skatteforhold. Hvis I kun ophæver samlivet, anses I for at være samlevende i skattemæssig henseende indtil indkomstårets udgang. Hvis I bliver separeret eller skilt, anses I ikke længere for at være samlevende i skattemæssig henseende i hele det pågældende indkomstår. Det har for eksempel betydning for fordeling af rentefradrag, udnyttelse af den andens bundfradrag mv. Hvis jeres ægteskabssag medfører ændrede ejerforhold vedrørende fast ejendom eller lignende, eller I i øvrigt er i tvivl om de skattemæssige forhold, bør I straks kontakte skatteforvaltningen for eventuelt at få ændret forskudsansættelse. I øvrigt bør I være opmærksomme på, at børnebidrag og ægtefællebidrag er fradragsberettigede for betaleren. Ægtefællebidrag er skattepligtig indkomst for modtageren, mens børnebidraget er skattepligtigt hos barnet. Fuldmagter mv. I forbindelse med samlivsophævelsen skal I huske at få tilbagekaldt tidligere aftaler, der ikke længere skal være gældende. Dette kan for eksempel være fuldmagter, testamenter, begunstigelsesklausuler i pensionsordninger og lignende. I bør straks kontakte banken og få styr på kontoforholdene, så jeres fælleskonti ophæves, og I hver især kan disponere over egne konti

13 Brug din advokat som rådgiver Vi har her i folderen gennemgået de almindelige regler omkring skilsmisse i hovedtræk. Men I kan både før og under ægteskabets opløsning lave aftaler, som afviger fra de standardregler, som ellers vil gælde. Der er blot enkelte forhold, som I ikke fuldstændig frit kan aftale. I må derfor gøre jer klart, hvad I gerne vil og derefter tale med jeres advokat om, hvorvidt det også i praksis kan gennemføres, og om det er klogt. Jeres advokat kan råde og vejlede, for det er ikke altid sikkert, at den første løsning også er den bedste. VIL DU VIDE MERE 24

14 Information Yderligere information På kan du tilmelde dig vores kurser til familien. Der holdes løbende kurser i hele landet - og alle privatkurser er gratis. På kurserne bliver der sat fokus på de juridiske problemer, som kan opstå, når familien f.eks. er i opbrud på grund af skilsmisse. Kurserne behandler blandt andet: Skat og opbygning af fælles formue under samlivet Hvordan deles boet, hvis I går fra hinanden? Børn, forældremyndighed og samvær Forsikring og begunstigelse Samejeoverenskomst og samlivskontrakter Få oplyst nærmeste Ret&Råd-kontor Ret&Råd Innovation/Sekretariatet Nørre Voldgade 16, 4 sal DK-1358 København K Telefon Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde med mere end 40 kontorer i hele landet. Vi finder det vigtigt at være til stede, i dit lokalområde. Vores kædesamarbejde betyder, at du ikke behøver at gå på kompromis med kvaliteten, når du vælger en lokal advokat. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din og familiens advokat og rådgiver i alle de spørgsmål, du kan støde på livet igennem, herunder: Ægteskab og ægtepagt Separation og skilsmisse Testamente Ugifte samlevende Død og begravelse Boligrådgivning Erstatning Pension (og ægtepagt) Gældssanering Forsikring Lejekontrakt Retssager Konfliktmægling 27

15 Med denne folder får du et overblik over de økonomiske og juridiske forhold i forbindelse med separation, skilsmisse og bodeling. Formålet er først og fremmest at give dig stof til eftertanke, så du er bedre rustet i skilsmissesituationen - Kirsten Skodborg, Advokat i Ret&Råd Århus C Da min kone ville skilles, kom jeg helt i vildrede og kunne ikke gennemskue de mange regler omkring børn, bodeling m.m. Efter at have modtaget rådgivning fra min advokat, blev det hele mere overskueligt. Vi fandt en løsning, så vi også her bagefter kan tale fornuftigt sammen om børnene". - Henrik Olsen, kunde i Ret&Råd Århus C Ret&Råd Kontor v/ Firmanavn Vejnavn 1 DK-1234 Bynavn K

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr.

På det efterfølgende skifte med boopgørelsesdag den 23.02.2012 var ægtefællerne enige om, at der på fælleskontoen den 14.02.2012 stod 45.000 kr. FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift i 1999. De havde fælleseje. I 1997 havde de købt en villa i lige sameje, som de var flyttet ind i. Mads havde betalt hele sin andel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller

Formuekompensation til fraskilte ægtefæller - 1 Formuekompensation til fraskilte ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers økonomiske forhold. Loven træder i kraft den 1.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

Tillykke med det lille nye familiemedlem.

Tillykke med det lille nye familiemedlem. Tillykke med det lille nye familiemedlem. 1 2 Denne guide giver svar på en række af de juridiske spørgsmål, I som nybagte forældre kan løbe ind i. Den vil give jer et generelt overblik over, hvad det juridisk

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid

Børn, forældremyndighed & samvær. Forældreskab i en moderne tid Børn, forældremyndighed & samvær Forældreskab i en moderne tid Indhold Nogle ord om denne folder... Nogle ord om denne folder... 3 Børn og forældremyndighed 5 For børn født efter 1. juli 2002 5 For børn

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 I 1999 bliver lægerne Hanne og Mads gift, og 2 år senere får de sammen en søn, Søren. Ægtefællerne bor i en ældre villa, som Mads har arvet efter sin onkel.

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING?

FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET HAR DU HUSKET AT TAGE STILLING? FAMILIE- OG ARVERET Har du husket at tage stilling? FORFATTER Malene Dall Hardt Hansen mdhh@seges.dk Rikke Høgsaa Roding rhr@seges.dk LAYOUT OG GRAFIK

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2003 Opgave 1 Den 17. januar 2003 blev Hanne og Mogens separeret ved bevilling efter knap 10 års ægteskab. Hanne var træt af Mogens' mangel på økonomisk sans. Trods gode indtægter

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Linda Nielsen Annette Kronborg. Skilsmisseret. de økonomiske forhold. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Linda Nielsen Annette Kronborg. Skilsmisseret. de økonomiske forhold. 3. udgave Linda Nielsen Annette Kronborg Skilsmisseret de økonomiske forhold 3. udgave Linda Nielsen & Annette Kronborg Skilsmisseret de økonomiske forhold 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2009 Opgave 1 I 1975 møder Pia den argentinske Carlos, og de forelsker sig. Parret bliver forlovet i 1976. Pias forældre overtaler Pia til at kræve særeje i ægteskabet.

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2010 Opgave 1 Mark og Helle blev gift i 2004 efter kort tids bekendtskab, og de oprettede ikke ægtepagt. Året efter fik de fællesbarnet Frederik. I 2006 købte Mark med

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015

Risikostyring. Økonomikonference Februar 2015 Risikostyring Økonomikonference Februar 2015 Ægtefælle / samlever Bank / kreditorer Partner Ansatte Børn Privat Erhverv Debitorer Skat Erhverver Skat Bank / kreditorer Samarbejdspartnere Privat Intet ægteskab:

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD DPT Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD 1) Indhold 1. Børns forsørgelse 2. Normalbidraget 3. Forhøjet børnebidrag 4. Uddannelsesbidrag 5. Konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Din pension, min pension eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere