Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner"

Transkript

1 Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

2 Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas Seeberg, Danmarks Lærerforening. Tak til Gistrup Skole, Hadsten Skole og Parkskolen i Struer, der velvilligt har stillet deres planer til rådighed. Copyright Citater fra hæftet tilladt med kildeangivelse. Hæftet kan frit kopieres i forbindelse med arbejdet med at udarbejde omsorgsplaner. Layout: Stig Nielsen ISBN Adresser Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12, 1467, København K, , Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, , Skole og Samfund Gl. Kongevej 140A, 1850 Frederiksberg C, ,

3 Forord At børn kan rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller på skolen, skilsmisse, langvarig sygdom blandt de nærmeste eller mere socialt betingede kriser som for eksempel misbrug i hjemmet. Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt, at skolen er parat og rustet til at træde til i disse situationer. Det er samtidig vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan tilbyde, tager udgangspunkt i den medmenneskelige støtte. Skolebestyrelsen kan vedtage principper for hjælp til børn i krise og tilse, at der aftales klare handleplaner for, hvordan krisesituationer blandt skolens elever håndteres. Skolebestyrelsen kan i den forbindelse få afklaret og kortlagt hvilke ressourcepersoner, der er til rådighed på skolen, i kommunen og lokalområdet som helhed. Danmarks Lærerforening, Kræftens Bekæmpelse og Skole og Samfund har i samarbejde udarbejdet»børn i sorg - skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner«. Skolebestyrelsen får i materialet inspiration til arbejdet samt eksempler på, hvordan nogle skoler allerede har gjort. Det er vigtigt, at vi gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Danmarks Lærerforening Kræftens Bekæmpelse Skole og Samfund Anni Herfort Andersen Hanne Brandt Thomas Damkjær Petersen formand formand landsformand 3

4 4 børn i SORG

5 Børn, sorg og skole Hvordan kan skolen tage sig af børn og unge i sorg? Hvert år mister over danske børn deres far eller mor ved død. Det svarer til, at der i hver eneste klasse vil være en elev, som mister sin mor eller far, inden udgangen af niende klasse. Hvert år dør omkring 500 børn i den skolesøgende alder. Det svarer til, at hver femte danske skole mister en elev hvert år. Og i Danmark lever af landets 1,1 million børn i dag adskilt fra den ene eller begge forældre, typisk på grund af skilsmisse. Hvert tredje danske barn er altså skilsmissebarn. Hvordan kan skolen bidrage til at hjælpe barnet i sådanne situationer? Regeringens Folkesundhedsprogram nævner bl.a.: Der bør udarbejdes kriseberedskabsplaner eller omsorgsplaner på alle skoler Det er et væsentligt sundhedsfremmende tiltag, at alle skoler forholder sig til og lægger planer for, hvordan de vil handle i tilfælde af, at skolens eller institutionens børn, elever eller forældre samt personale kommer i svære livssituationer. Det kan for eksempel være dødsfald, alvorlige ulykker, selvmordsforsøg eller selvmord, skilsmisse mv. Det at have en handleplan giver den enkelte tryghed som basis for handling i stedet for, at situationen skaber afstand og»usynliggørelse«af de eller dem, som er ramt. Skoler og institutioner bør opfordres til at udarbejde sådanne handleplaner. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan burde det også være for vore børn. Men børn og unge, der oplever svære livssituationer, f.eks. skilsmisse, livstruende sygdom, tabet af en far, en mor, en søster, en bror, eller en nær ven, har langt fra altid mulighed for at finde den hjælp, de har behov for, inden for hjemmets fire vægge. Tiden med opbrud i familien, langvarig sygdom eller død er voldsomt belastende for den eller de efterladte forældre, og ofte formår de ikke at tale med børnene om den sorg og fortvivlelse, som også børnene må leve med. Børn er solidariske med deres forældre, og vil ikke pålægge dem yderligere sorg i en svær situation. Derfor skjuler de deres følelser og behov, og så tror mange, at de ikke behøver hjælp. Men det er ikke tilfældet, tværtimod. Alt for ofte overlader forældre børn til deres egne tanker, i heldigste fald er der andre voksne, som tør tale med børnene om deres problemer. 5

6 Fem af ugens syv dage, er børnene i langt højere grad sammen med deres lærere og pædagoger, end de er med deres forældre. Voksne, der har ansvaret for børn i den tid, de er væk fra hjemmet, er derfor særdeles centrale i børnenes liv. Det medfører et stort ansvar. Ikke mindst i situationer, hvor børnene er udsat for svære hændelser som sygdom og død. Så har de i meget høj grad brug for fællesskabet med de voksne, de omgås i hverdagen. Mange voksne er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til den sorg, de møder hos børn, som mister. I afmagt vælges ofte den eneste løsning, som ikke duer nemlig at lade som ingenting. Det er en stor misforståelse at tro, at børn kan beskyttes fra den del af virkeligheden, som handler om tab, sorg og død blot ved, at vi ikke inddrager dem og skjuler vores egne følelser for dem. Den eneste beskyttelse, børnene har i disse situationer, er netop fællesskabet med os. Og de har tårnhøje forventninger om, at vi påtager os dette ansvar. Derfor er det også skolens ansvar at sikre, at ingen børn lades alene med deres sorg. Det er ikke en opgave, den enkelte skal stå alene med. Forudsætningen for at kunne yde en god, aldersvarende hjælp til barnet er, at den bygger på en fælles erkendelse af, at det er hele skolens ansvar at komme børn i sorg i møde. Det betyder også, at det er legalt åbent at erkende sin afmagt og at søge hjælp og støtte blandt kolleger, ledelse og andre resursepersoner. Grundlaget for, at dette kan gennemføres i praksis, er, at man sammen har drøftet problemernes vigtighed og omfanget af dem. På den måde vil det forhåbentligt stå klart for alle, at børns sorg er et fælles ansvar, hvor fælles rammer at handle ud fra kan være en god støtte. Ikke to situationer er ens. De praktiske omstændigheder omkring den enkelte hændelse, forskellige familiemønstre, kulturelle og etniske forskelle o.m.a. gør, at man må handle forskelligt fra situation til situation. Derfor er det også vanskeligt at udarbejde faste rutiner, der kan følges i alle krisesituationer. Imidlertid er det sådan, at kriseprægede situationer som regel vil få os til at reagere mere følelsesmæssigt og mindre rationelt, end vi normalt gør. Vi risikerer at tabe hovedet og må derfor tænke på forhånd, inden situationen opstår. Ved sammen at formulere en omsorgsplan for skolens møde med børn i sorg, bliver det lidt lettere at handle den dag, det værste sker. En plan, der i store træk beskriver ansvarsfordeling, arbejdsopgaver og tidsforløb, er en god hjælp til at få krisesituationer til at forløbe hensigtsmæssigt. Og det er så langt at foretrække frem for at lade tilfældighederne råde og håbe på, at»nogen«nok gør noget. At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. (Undervisningsminister Margrethe Vestager) Et ofte overset problem Erfaringerne fra Kræftens Bekæmpelses indsats for børn, sorg og skole viser, at tilskyndelsen til at sætte børn/sorg-temaet på dagsordenen næsten altid udspringer af konkrete hændelser, som skolen ikke har magtet at løse tilfredsstillende. Det har været kendetegnende 6

7 for henvendelserne, at de oftest er udsprunget af en eller flere ildsjæles ihærdige indsats og sjældnere af et erklæret fælles behov for retningslinjer på dette område. Det kan være klasselærere som føler sig magtesløse og alene i mødet med elever der mister forældre, forældre som er fortvivlede, frustrerede og vrede over at skolen ikke tør tale med deres barn om tabet, sundhedsplejersker, som bliver opsøgt af børn med svære psykiske problemer. Børn, der ikke er blevet set, hørt og forstået omkring et forældretab eller en traumatisk skilsmisse, der kan ligge et halvt eller et helt år tilbage, skoleledere, der søger hjælp til at få skolen på ret køl igen efter en traumatisk trafikulykke, som pludselig har revet et eller flere børn væk og efterladt kammerater og lærere i frustration og afmagt. Omsorgsplanen er et ledelsesansvar Initiativet til at etablere en omsorgsplan på skolen bør tage sit udspring i skolebestyrelsens arbejde. Dette forum har det formelle ansvar for at holde fokus rettet mod skolens trivsel og har alle muligheder for at tage frustrationer og problematikker op, som viser sig i skolens dagligdag. Det kunne i denne forbindelse være at tage initiativ til at formulere principper og retningslinjer for skolens sorgarbejde, opfordre til at gennemføre en pædagogisk dag om emnet, til nedsættelse af en arbejdsgruppe til at færdiggøre skolens plan samt i sidste instans godkende og på sigt sikre en løbende revision af planen. Planlæg en pædagogisk dag En skoles omsorgsplan må være baseret på en fælles erkendelse i personalegruppen, så hele skolen tager ansvar for børnene, også i svære situationer. Derfor er det processen i gruppen, der skal i centrum, når man tager fat på at etablere en omsorgsplan. Det løses bedst på en pædagogisk dag med emnet som eneste punkt på dagsordenen. Det vil være naturligt, at samtlige personer som har deres gang på skolen, dvs. lærergruppen, det teknisk-administrative personale, ledelsen, skolebestyrelsen, sundhedsplejersken, kommunelægen, SFO-personalet, PPR, den lokale præst, m.m., inviteres til at deltage. Derved kan man opnå at udvikle fælles sprog og viden, så alle føler sig ansvarlige for planen. Det indledende arbejde, selve processen, samt hvad en omsorgsplan i øvrigt kan rumme, er f.eks. beskrevet i Kræftens Bekæmpelses hæfte: OmSorg Handleplan - et idékatalog for skolens møde med børn i sorg 7

8 Nedsæt en resursegruppe Den pædagogiske dag bør resultere i, at der nedsættes en resursegruppe, som er ansvarlig for, at erkendelse og beslutninger bliver nedfældet skriftligt, ført ud i livet og vedligeholdt. En omsorgsplan er et dynamisk og fleksibelt redskab, som løbende formes og justeres i forhold til de situationer, som opstår i skolens hverdag. Derfor er det også resursegruppens opgave at vedligeholde og justere planen, sørge for at skolebestyrelsen løbende holdes a jour samt sørge for, at nye lærere får kendskab til dens eksistens. Dette kan f.eks. foregå på det første møde i Pædagogisk Råd efter sommerferien. Her kan man bruge tid på at gennemgå de situationer i det forgangne skoleår, hvor planen har været brugt. De nye erfaringer kan medføre, at planen skal justeres. Det kan også være her eventuelle udskiftninger af gruppens medlemmer foretages. Afdæk skolens resursegrundlag Vær opmærksom på, at der ofte kan være god hjælp at hente hos såvel interne som eksterne resursepersoner, både når omsorgsplanen skal beskrives og når den skal anvendes i praksis. Det kan være særligt engagerede kolleger, sundhedsplejersken, kommunelægen, PPR, den lokale præst, Falck, politi, socialforvaltning, m.m. I praksis viser erfaringerne, at ansvaret for at hjælpe børn i sorg i høj grad hviler på den enkelte lærer samt på skolens generelle holdning til problematikken. Samtidig hersker der en udbredt tro på, at det er muligt at skaffe professionel hjælp, når ulykken rammer. Sådan kan det være, men det er ikke altid tilfældet. Det er klogt som udgangspunkt at regne med, at skolen skal have forberedt sig på at afhjælpe problemerne, blandt andet ved at have aftaler med mulige resursepersoner. Lærere og pædagoger er også mennesker Som nævnt tidligere kan den ansatte, der har med barnet at gøre, føle sig magtesløs og alene i arbejdet med et barn i sorg. Når død eller alvorlig sygdom kommer tæt på os, aktiveres der mange følelser, som det kan være nødvendigt at få hold på, hvis vi skal kunne støtte barnet bedst muligt. Mange vil reagere med at forsøge at klare vanskelighederne selv og måske opleve skyldfølelse over den måde, sorgen hos barnet håndteres på. For mange kan der være behov for at få hjælp fra en anden professionel til håndtering af de vanskelige følelser, der måtte opstå. Det skal nævnes, at flere faglige organisationer bl.a. Danmarks Lærerforening giver medlemmer tilbud om hjælp til håndtering af sådanne vanskelige problemstillinger. Anmodning om denne form for hjælp kan også helt legalt rettes til arbejdsgiveren. Mange skoler er allerede i gang P.t. har godt 20% af landets folkeskoler udarbejdet skriftlige omsorgsplaner for deres møde med børn i sorg og mange andre er i gang med arbejdet. En del af de skoler, der har en plan, er nævnt på de følgende sider. 8

9 Det kan være en god idé at kontakte en eller flere af disse skoler. Men en omsorgsplan er kun brugbar, når den tager udgangspunkt i de vilkår, netop jeres skole er underlagt. Skolens fysiske rammer, lærerpersonalets sammensætning, de elever, som går på skolen, deres forældre, skolens opland og fysiske omgivelser. Naturligvis kan andres planer være en god inspiration og fungere som checkliste for arbejdet frem mod en brugbar omsorgsplan for netop jeres skole. Skole Asferg Skole Bakkeskolen Bryndum Skole Brøndbyvester Skole Bymarkskolen Ejegod Skolen Frejlev Skole Grauballeskolen Grindsted Skole Gug Skole Gørlev Skole Hadsten Skole Hedelyskolen Hedensted Skole Hee Skole Helsingør Byskole Herrested Skole Hjallerup Skole Hotherskolen Hovedgård Skole Højene Skole Hårup Skole Jetsmark Centralskole Karensmindeskolen Kingoskolen Kirkebakkeskolen Kirketerp Skole Kroggårdskolen Kærby Skole Langhøj Skolen Langå Skole Lyshøjskolen Løsning Skole Maribo Borgerskole Mou Skole Mølleskolen Mørdrup Skole Kommune Purhus Fredericia Esbjerg Brøndby Hobro Nykøbing Falster Aalborg Silkeborg Grindsted Aalborg Gørlev Hadsten Greve Hedensted Skive Helsingør Ørbæk Dronninglund Vallø Gedved Hjørring Århus Pandrup Støvring Slangerup Vejle Aalborg Odense Aalborg Struer Langå Kolding Hedensted Maribo Sejlflod Ry Helsingør 9

10 Mørke Skole Nordvestskolen Parkskolen Rødby Byskole Seminarieskolen Sjørring Skole Skovly Skole Sofiendalskolen Stagstrup Skole Storebjerg Skole Struer Østre Skole Sulsted Skole Svebølle Skole Tinglev Skole Tofthøj-Skolen Tranbjerg Skole Ulkebøl Skole Ulvkærskolen Varnæs Skole Virum Skole Ølsted Skole Østbirk Skole Østervangskolen Ådalskolen Ådalsskolen Ågerup Skole Rosenholm Helsingør Struer Rødby Aalborg Thisted Søllerød Aalborg Thisted Hundested Struer Aalborg Bjergsted Tinglev Sejlflod Århus Sønderborg Hirtshals Lundtoft Lyngby-Taarbæk Hedensted Gedved Hadsten Esbjerg Rosenholm Holbæk Kræftens Bekæmpelse har udgivet følgende materialer som støtte til lærere, der ønsker at være bedre til at tage hånd om børn i sorg OmSorg - Handleplan, et idekatalog for skolens møde med børn i sorg OmSorg - når nogen man elsker dør, til og 8.klasse OmSorg - når bånd brister, til og 5.klasse OmSorg - med sorgen som blind passager, en radiomontage OmSorg - når livet går sin vej, Oscarnomineret tegnefilm OmSorg - Solsort og snefnug. en novellesamling til klasse I maj 2000 udkommer et nyt inspirations- og undervisningsmateriale: OmSorg - Børnehaveklasse - 2.klasse. Pjecer fra Kræftens Bekæmpelse Hvad fejler du, far? Når forældre dør 10

11 Litteratur om emnet Anneberg, Inger Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst og søn, 1998 Dyregrov, Atle Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk psykologisk forlag, 1992 Dyregrov, Atle At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet igennem sorgen. Hans Reitzels Forlag, 1996 Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne Sorg og omsorg i skolen. Senter for Krisepsykologi. Norge, 1994 Dyregrov, Atle Børn og traumer. Hans Reitzels Forlag, 1997 Ekvik, Steinar Skolen i møte med elever som sørger. En guide til hjælp for læreren. Ad Notam Gyldendal. Norge, 1991 Ekvik, Steinar Tårer uden stemme Når barn er blandt de som sørger. Verbom. Norge, 1996 Fredsted, Malene Kan man dø - når man er ung? Holkenfeldt, 1999 Jacobsen, Anne Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom. Gyldendals Pædagogiske bibliotek, 1978 Jacobsen, Anne Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Clausens bøger, 1988 Jacobsen, Anne Alting har sin tid. Hans Reitzels Forlag, 1995 Kamradt, Jette Hvis nu mor taber håret om børn og død. Dansk psykologisk forlag, 1998 Møller, Erik Sommeren efter Anemone. Aschehough, 1999 Olesen, Peter Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor eller en far. Kroghs forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, 1999 Ottesen, Doris Børn og sorg om forældretab i barndommen. Dafolo Forlag, 1998 Poulsen, Lene At miste vidnesbyrd fra en sorg. Dansk psykologisk forlag, 1995 Rem, Lene Jeg hader dig far! fordi du ikke er her. Lindhardt og Ringhof, 1995 Rimestad, Christian ad natmørkt hav. 11 interviews om døden. Åløkkes forlag, 1992 Wenneberg, Signe (Red.) Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. Aschehough,

12 Eksempler på færdige omsorgsplaner Efterfølgende bringes, som inspiration, tre skolers omsorgsplaner. Planerne er valgt, fordi deres forskellighed også viser vigtigheden af, at planen tager udgangspunkt i den enkelte skoles hverdag, arbejdsvilkår, fysiske rammer osv. Deres forskellighed til trods er de hver især udtryk for, hvad man på den enkelte skole sammen er blevet enige om at forpligte sig til. 12

13 1999/2000 OM SORGS PLAN Denne plan skal opfattes som et»beredskab«, der kan bruges, når»det, der ikke må ske, sker«. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister - i nærmeste familie. 3. Når skolen mister - en elev - en lærer. For at tage del i kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Planen deles ud til samtlige medarbejdere. HUSK nye. Revideres / repeteres 1 gang årligt. (Pædagogisk råd / SU / Skolebestyrelse). Sættes i årsnummeret af Park Nyt. Gennemgås på forældremøder i det nye skoleår. Vigtigt at forældre orienterer os, når der sker noget alvorligt for børnene. Parkskolen 13

14 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson (evt. SFO eller anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: Hvad der skal gøres. Hvem der skal orienteres. Hvilken rolle skolen skal tage på sig. Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater. Aftalen forelægges nødvendige personer. Klasselærer sørger for opfølgning. 14 Parkskolen

15 2 Når et barn mister - i nærmeste familie Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson (evt. SFO eller anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: Hvad der skal gøres. Hvem der skal orienteres. Hvilken rolle skolen skal tage på sig. Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater. Aftalen forelægges nødvendige personer. Ved dødsfald orienteres hele personalet. Følgende overvejes: Besøg i hjemmet. Deltage i begravelse - lærer/klasse. Besøge gravsted. Klassen/skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd (evt. hjemme-lavet med elevernes navne - hvidt bånd/guld tusch.) Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart. Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn. (Blomst på fødselsdag o.l.) Emnearbejde: Sorg / tab / livsmod. Klasselærer sørger for opfølgning. Parkskolen 15

16 3 Når skolen mister - en elev - en lærer Når ovenstående erfares, orienteres klasselærer. Klasselærer er forpligtet på, at alle omkring klassen, SFO, servicepersonale og kontoret orienteres. Klasselærer, evt. sammen med en anden ressourceperson (evt. SFO eller anden kollega) kontakter hjemmet for at finde ud af: Hvad der skal gøres. Hvem der skal orienteres. Hvilken rolle skolen skal tage på sig. Aftalen skal også indeholde anvisning på orientering af kammerater. Aftalen forelægges nødvendige personer. Ved dødsfald orienteres hele personalet. Følgende overvejes: Besøg i hjemmet. Deltage i begravelse - lærer/klasse. Besøge gravsted. Klassen/skolen sender under alle omstændigheder blomster med bånd (evt. hjemme-lavet med elevernes navne - hvidt bånd/guld tusch). Sker dødsfaldet i ferien - gennemføres det, der er muligt af proceduren efter skolestart. Opfølgning efter aftale med efterlevende voksen og barn. (Blomst på fødselsdag o.l.) Emnearbejde: Sorg / tab / livsmod. Fælles mindehøjtidelighed. Flaget sættes på halv. (Klasse, søskendes klasser, hele skolen.) Tom plads - markering. (Billede, lys, blomster.) Deltagelse i begravelse - skole, kammerater, forældre. At mindes - markere fødselsdage fremover. Forældrene orienteres. Skolens forslag til mindehøjtidelighed drøftes med forældrene. Klasselærer sørger for opfølgning. 16 Parkskolen

17 OM SORGPLAN Denne plan skal opfattes som et»beredskab«, der kan bruges, når»det, der ikke må ske, sker«. 1. Alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. 2. Det personlige tab (når en elev i klassen mister) 3. Det kollegiale tab (når skolen mister en lærer/medarbejder) For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. 1. Alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Kræver handling med det samme af klasselæreren i samarbejde med en anden af klassens lærere eller person fra støttegruppen. Kontakt til familien vedr. følgende punkter: 1. Klassens lærere orienteres 2. Klassens kontaktgruppe orienteres 3. Klassen orienteres 4. Klasser og hold, der har berøring med eleven, orienteres 5. Klassen og klasselæreren planlægger modtagelsen af eleven 6. Hvilken rolle skal skolen tage på sig 7. Klasselæreren sørger for opfølgning 2. Det personlige tab (når en elev i klassen mister) Kræver handling med det samme af klasselæreren i samarbejde med en anden af klassens lærere eller person fra støttegruppen. Kontakt til familien vedr. følgende punkter: 1. Klassens lærere orienteres 2. Klassens kontaktgruppe orienteres 3. Klassen orienteres Gistrup Skole 17

18 4. Klasser og hold, der har berøring med eleven, orienteres 5. Klassen og klasselæreren planlægger modtagelsen af eleven 6. Evt. deltagelse i begravelsen 7. Opfølgning i klassen gennem samtaler med elever og klassen. Evt. anvendelse af sorgmateriale. 3. Det fælles tab (når klassen mister en elev eller en lærer) Kræver handling med det samme af inspektør, klasselærer, evt. en anden af klassens lærere i samarbejde med en person fra støttegruppen. 1. Kontakt til familien (inspektør eller klasselærer) 2. Inspektøren orienterer det samlede lærerkollegium 3. Elever og lærere samles i skolegården til en kort mindehøjtidelighed 4. Der flages på halv 5. De berørte klasser bliver på klassen sammen med de centrale personer (åbenhed om det virkelige hændelsesforløb) 6. Et ritualsæt (evt. levende lys) 7. Deltagelse i begravelsen 8. Opfølgning i klassen gennem samtaler og evt. brug af sorgmateriale (klasselærerens ansvar) 4. Det kollegiale tab (når skolen mister en lærer/medarbejder) Kræver handling med det samme af skolens inspektør. 1. Inspektøren tager kontakt til familien 2. Inspektøren orienterer skolens ansatte 3. Skolens medarbejdere og elever samles i skolegården til en kort mindehøjtidelighed 4. Der flages på halv 5. Skolens medarbejdere samles på lærerværelset til en kort mindehøjtidelighed 6. Evt. deltagelse i begravelsen 18 Gistrup Skole

19 Støttegruppe til sorgarbejde Skolens støttegruppe: Skolens trivselsgruppe: 3 lærere + 1 pædagog Evt. støttepersoner udefra (præst repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse / Falck / Politi og andre faggrupper) Støttegruppens arbejde består i: At holde sig a jour med litteratur og kurser At opdatere materialemappen At træde ind som støtte, hver der er behov Opfølgning og revision på indsats i det forløbne skoleår Skolens materialer er samlet i en kasse på hemsen. Kræftens Bekæmpelse OmSorg - når bånd brister, undervisningsmateriale til klasse. OmSorg - når nogen man elsker dør, undervisningsmateriale til klasse. Video, bånd, lærervejledning Heri findes en udførlig litteraturliste til frilæsning, oplæsning, supplerende litteratur. Gistrup Skole 19

20 20 børn i SORG

21 Sorg handleplan Når en elev dør Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter klasselæreren. Klasselæreren kontakter ledelsen. Ledelsen kontakter SFO og øvrige involverede parter Hvem har ansvaret? Klasselærer Afklaring med hjemmet Klassen Kontakt til professionelle Klassens forældre Ledelsen Information til medarbejdere Flagning Indkaldelse til og afholdelse af en fælles mindestund Første kontakt til elevens hjem Klasselæreren tager kontakt til hjemmet og tager eventuelt på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om hvad der er sket. (Rygter manes i jorden). Er der oplysninger der ikke må videregives til skolen/eleverne? Hvad kan klasselæreren/skolen/sfo hjælpe med? Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. Afklaring af om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. Anden kontakt til elevens hjem er et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i klassen. Aflevere en buket blomster og evt. et lille brev fra skolen og lærerne. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker lærernes og klassekammeraternes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren og en repræsentant for ledelsen. Klassen Klasselæreren er i lokalet når de første elever ankommer. Elevens plads kan være markeret på en speciel måde f.eks. med lys. Man taler meget grundigt om hvad der er sket. (Rygter skal manes i jorden). Man snakker med eleverne om den døde elev. Eleverne skal have lov til at fortælle alt, både positive og negative oplevelser. Det er en god idé at lade eleverne lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. Hvis det føles naturligt, kan der bruges materialer fra materialekassen. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter der ikke har med død at gøre. Dagen afsluttes så der ikke er elever der skal hjem til et tomt hus. Eleverne kan Hadsten Skole 21

22 evt. gå i SFO/klubben indtil forældrene kommer hjem. De store skal opfordres til at sidde samlet et sted på skolen, sammen med en lærer de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. Præsten kontaktes og kommer i klassen for at fortælle om begravelsen. Besøget kan foregå den første dag eller en anden dag inden begravelsen. Kontakt til professionel Peter Ulvsgård, præst Mie Nørgaard, psykolog PPR Kontakt til klassens forældre Forældrene informeres grundigt om dødsfaldet og begravelsen. Informationen kan, afhængigt af klassetrin, gives skriftligt, eller på et møde. Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet arrangeres et foredrag for forældrene om børns sorgreaktioner. Ledelsen Informerer skolens medarbejdere om dødsfaldet Meddelelsen til SFO-personalet gives af lederen af SFO ved dagens begyndelse. Meddelelsen til lærerne gives af klasselæreren eller ledelsen inden skoledagen begynder. Klasselærerne går herefter i klasserne og informerer eleverne om at der er sket et dødsfald, og at der skal være en fælles mindestund Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner p.g.a tætte relationer til børn/søskende i andre klasser. Afholdelse af mindestund for hele skolen undtagen den berørte klasse Udsmykning findes i materialekassen. Ledelsen giver eleverne besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Der synges en sang. Spørgsmål afklares. Klasselæreren følger eleverne til klasselokalet og bliver hos dem timen ud. Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen, klasselæreren, en anden af klassens lærere eller en ansat i SFO. 22 Hadsten Skole

23 Den person sørger for Kontakt til hjemmet. Blomster til og deltagelse i begravelsen. Skriftlig information til klassens forældre, SFO, ledelsen og klassens øvrige lærere. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen foregår også den første dag efter ferien. Når en elev mister mor/far eller søskende Kommunikation Det er vigtigt at den interne kommunikation er optimal. Går barnet i SFO, kontaktes ledelsen, se telefonliste. Den person der først får meddelelsen, må drage omsorg for at nedennævnte personer får besked. Klasselærer Ledelse Kontaktperson eller vagthavende i SFO Da SFO åbner kl er det ofte vagthavende her, der først får meddelelsen. Hjemmet Klasselærer/ledelse/SFO s leder, kontakter elevens hjem, og på et passende tidspunkt aflægges hjemmet et besøg, med den hensigt at: Informere om, at klassen vil afholde et klassemøde senere på dagen, eller først kommende skoledag om morgenen. Hvis det er naturligt, laves dagen til en klasselærerdag. Pågældende elev kan selv være tilstede, men det er op til en individuel vurdering. Hjemmet får anledning til at sige, om der er noget, de selv ønsker der skal siges eller gøres på dette møde. Der sendes en buket til hjemmet, gerne ledsaget af en personlig hilsen. Klasselærermøde Når eleven er tilstede Første morgen efter dødsfaldet eller i løbet af skoledagen, har elevens klasse et klassemøde. Det er vigtigt at være opmærksom på klassens reaktion. Kan klasselæreren ikke være tilstede, skal det være en anden person som er nært tilknyttet klassen. (Anden lærer eller SFO repræsentant). Klassemødet afholdes, om muligt, ikke før der har været kontakt til de efterladte. Klasselæreren aftaler med eleven og familien, hvad klassen/skolen kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. Hadsten Skole 23

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013 Midtskolens 1 Omsorgsplan ved sorg og kriser 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 KONTAKTPERSONER 4 INDLEDNING 5 NÅR EN ELEV MISTER ÉN AF SINE NÆRMESTE 6 NÅR EN KLASSE MISTER EN ELEV VED DØDSFALD

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Krise- og omsorgsplan

Krise- og omsorgsplan Krise- og omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kriseplan Forholdsregler i tilfælde af brand side 1 Brandinstruks side 2-3 Katastrofeplan fester side 4 Procedure, ulykker elever side 5 Beredskabsplan

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: - Indledning - Hændelser i institutionen: Ulykke på tur - Alvorlig ulykke eller dødsfald i institutionen - Alvorlig sygdom i barnets nærmeste familie - Dødsfald i barnets nærmeste

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune.

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Illustration: Marianne Madsen 1 Indholdsfortegnelse: Eksistentielle grundvilkår...3 Vrede...4 Typiske reaktioner på tab hos børn...5 10

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Sorg krise og omsorgsplan

Sorg krise og omsorgsplan Sorg krise og omsorgsplan Omsorgsplan for børn og voksne i sorg og krise (fysisk og psykisk) i forbindelse med skilsmisse, sygdom og dødsfald Indledning Indhold i omsorgplanen Børns forståelse af døden

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s. 3 2. Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen For at tage del, kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig en anden tager over 1 2 Indhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER

UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER UNGE OG SORG - OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER MIDDELFART 27.-28.10.15 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES SORG OM REAKTIONER PÅ DØDSFALD OG SKILSMISSER Når livet viser sig fra sin

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

Sorg- og krise. plan. for. Gentofte Skole

Sorg- og krise. plan. for. Gentofte Skole Sorg- og krise plan for Skole og Fritid september 2015 Formålet med sorg- og kriseplanen... 2 Procedure i en krise... 2 Pludseligt dødsfald eller alvorlig tilskadekomst af børn... 3 Når skolen mister et

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere