Separation og Skilsmisse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Separation og Skilsmisse"

Transkript

1 Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA

2 Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke til Højesteret 22 Klage til Civilretsdirektoratet 22 Klagen har normalt ikke opsætfende virkning 22 Civilretsdirektoratet er sidste instans 23 Forskelle på og ligheder mellem separation og skilsmisse 23 Forskellen på separation og skilsmisse 24 Skilsmisse 24 Separation 24 Ligheder mellem separation og skilsmisse 24 Fremgå ngsmåden 24 Vilkårene 25 Den gensidige forsørgelse bortfalder 25 Den gensidige arveret bortfalder 25 Begunstigelser i forsikringer og pensjonsordninger bortfalder 25 Formuefællesskabet ophører 25 Sambeskatningen ophører 25 Skilsmisse efter separation 26

3 6 Indhold Betingelserne for at blive separeret eller skilt 26 Man har altid krav på separation 26 Betingelserne for at blive skilt 26 Når begge ønsker skilsmisse efter separation 27 Når kun den ene ønsker skilsmisse efter separation 27 Skilsmisse pga. utroskab 27 Skilsmisse efier 2 års samlivsophævelse pga. uoverensstemmelser 28 Skilsmisse pga. vold 29 Skilsmisse pga. bigami 29 Hvornår kan man blive separeret/skilt gennem statsamtet 29 Separation og skilsmisse kan gives gennem statsamtet, hvis man er enige 29 Man skal være enige om 30 Man skal ikke være enige om 30 Enighed om separation eller skilsmisse 31 Enighed om, at det skal ske ved statsamtet 31 Enighed om vilkårene 31 Forældremyndighed 31 Retten til lejemålet 31 Pligten til at svare ægtefællebidrag 32 Krav på den andens særeje 32 Enighed om, at separationens vilkår skal være gældende for en evt. senere skilsmisse 32 Separation og skilsmisse, når en af parterne har tilknytning til udlandet 33 Ved uenighed om vilkårene skal sagen for domstolene 33 Kapitel 2 Børn 35 Forældremyndighed 35 Hvad betyder fælles forældremyndighed 35 Fælles forældremyndigheds betydning 36 Barnet med til udlandet 37 Barnets eget pas eller optagelse i forældrenes pas 37 Flytning af barnet fra hidtidige bopæl 37

4 Indhold 7 Folkeregisteret 38 Fælles forældremyndighed - indmeldelse i børnehave/skole m.v. 38 Ikke pligt til samvær 38 Bidrag 39 Hvad betyder eneforældremyndighed 39 Rettigheder og pligter - for den, der har forældremyndigheden 39 Rettigheder og pligter - for den, der ikke har forældremyndigheden 39 Hvis forældremyndighedsindehaveren dør, er udgangspunktet, at den anden får forældremyndigheden 40 Fordeling af forældremyndighed 41 Når den ene part er mindre egnet 41 Når begge forældre er velegnede, betyder barnets alder meget 42 De store børn 42 De små børn 42 Børn i alderen 5-12 år 43 Økonomien spiller ingen rolle 43 Betydningen af samarbejde med den anden forælder 44 Søskende skilles normalt ikke 44 Andet af betydning for afgørelsen 44 Der er ingen facitliste - sagerne afgøres konkret 45 Et barn kan udleveres ved fogedens hjælp til forældremyndighedsindehaveren 45 Fogeden bistås evt. af politi og de sociale myndigheder 45 Fogedens muligheder for at nægte eller udsætte udleveringen 46 Det er strafbart at unddrage nogen forældremyndigheden 46 Tiden op til separation og skilsmisse 46 Forældremyndigheden kan gives til den ene, hvis man er enige, når blot man har ophævet samlivet 47 Midlertidig forældremyndighed, mens en sag verserer 47 Det er domstolene, der kan bestemme midlertidig forældremyndighed 48

5 8 Indhold Den midlertidige afgørelse gælder, til den endelige afgørelse er truffet 48 Samvær 49 Samvær, hvis det ikke er aftalt eller afgjort før forældremyndighedsafgørelsen 49 Forældrene aftaler selv samvær, ellers kan statsamtet afgøre det 49 Retningslinierne for samvær fastsættes af Civilretsdirektoratet 50 Weekend- og hverdagssamvær 50 Feriesamvær 50 Øvrige retningslinier omkring samvær 51 Særligt om samvær med mindre børn 52 Gennemfvingelse af samvær 52 Midlertidige samværsafgørelser 53 Betingelsen for at få samvær er, at man ikke har barnet boende 53 Midlertidigt samvær under behandling af samværssagen 53 Den, der får samvær, fraskriver sig nogle rettigheder 54 Børnebidrag 55 Børnebidrag skal søges, det fastsættes ikke automatisk 55 Sådan fastsættes børnebidragets størrelse 55 Hvis den ene er pålagt bidrag, og den anden får foræidremyndigheden 56 Børnebidragets skattemæssige behandling 57 Børnebidraget bortfalder ved det 18. år, men kan søges på ny 57 Fastsættelse af særlige bidrag 57 Normalbidraget kan udlægges forskudsvis af kommunen 58 Procenttillæg til normalbidraget kan ikke udlægges som forskud af kommunen 58 Den bidragspligtige betaler normalt hver måned til kommunen 59 Der må ikke modregnes i børnebidrag 59 Børnebidrag i tiden før separation og skilsmisse 60

6 Indhold Børnetilskud 61 Børnetilskud ved samlivs ophør 61 Børnetilskud er ikke skattepligtig indtægt 62 Pligt til at meddele kommunen, når man ikke længere er enlig forsørger 62 Andre ydelser til enlige forsørgere 62 Kapitel 3 Bolig 63 Bolig 63 Lejede boliger 65 Den, der har børnene boende, får ofte lejligheden 65 Billige lejligheder tildeles den økonomisk svage part 65 Lejligheden tildeles den, der har råd til den 65 Den enes erhverv er knyttet til lejemålet 65 Andre forhold 66 Betydningen af, hvem der står på lejekontrakten 66 Andelsboliger 66 Funktionærboliger 66 Ægtefællen kan sættes ud af boligen ved fogedens hjælp 67 Ejerboliger 67 Ved formuefællesskab kan ægtefællen først sættes ud, når boet er delt 67 Ved særeje kan ikke-ejeren sættes ud 68 Således foregår fogedsagen 68 En udsættelse ved fogedens hjælp sker ikke straks 69 Ægtefællen kan ikke lovligt forsøge at flytte ind igen 69 Kapitel 4 Ægtefællebidrag 71 Bidragspligt er som udgangspunkt tidsbegrænset og højst i 10 år 72 Afgørelser om bidragspligt 72 Parternes erhvervsforhold 72 Alder 73 Ægteskabets længde 73 Uddannelse 74 Indtægt 75

7 10 Indhold Enkepensionsret betyder ikke noget for bidragspligten 75 Overgangsbidrag 75 Ægtefællebidragets størrelse 76 Således beregnes ægtefællebidraget 76 Eksempel på, hvorledes et ægtefællebidrag beregnes 77 Ægtefællebidrag kan ændres løbende 78 Parterne skal udnytte deres erhvervsevne 78 Bidraget kan sættes til 0 kr., hvis den berettigede etablerer tredjemandssamliv 79 Den bidragspligtiges personlige forhold er uden betydning 79 Når den bidragsberettigede søger bidrag efter at have klaret sig selv en årrække 79 En aftalt bidragsstørrelse kan kun i visse tilfælde ændres 79 Pensionsret 80 Skattemæssig behandling af ægtefællebidraget 80 Inddrivelse af ægtefællebidrag 80 Via kommunen 80 Via fogedretten 81 Modregning af gæld 81 Kapitel 5 Formuen 83 Formueordninger i ægteskabet 83 Formuefællesskab 83 Fuldstændigt særeje 83 Skilsmissesæreje 84 Brøkdelssæreje 84 Blandede formueforhold 84 Særrettigheder 84 Formue, som ikke er særeje, er formuefællesskab 84 Krav på den andens særeje - 56-krav 85 Baggrunden for at give 56-krav 85 Momenter, der indgår i bedømmelse af, om der skal fastsættes 56-krav 86

8 Indhold 11 Ægteskabets længde 86 Særejeformue skabt under ægteskabet eller arvet 86 Størrelsen af 56-krav 86 Særeje hviler på en udenlandsk formueordning 86 Bodeling og skifte 87 Hver ægtefælle ejer sine egne aktiver og hæfter for sin egen gæld 87 Hvad indgår i bodelen og til hvilken værdi 88 Den faste ejendom indgår med handelsværdien 88 Børsnoterede værdipapirer indgår til dagskurs 89 Biler indgår med handelsværdien i frit salg 89 Ikke-børsnoterede værdipapirer opgøres effer selskabets indre værdi 89 Indbo vurderes til handelspris 90 Personlige genstande indgår ikke i bodelingen 90 Børns formue indgår ikke i bodelingen 90 Det er kun positive bodele, der deles 91 Eksempel 1 91 Eksempel 1.A 92 Eksempel 1.B 93 Formuefællesskabet ophører på separations- eller skilsmissedagen 94 Formuen indgår med den værdi, den har på opgørelsesdagen 94 Ændringer i aktivernes og passivernes værdi 94 Eksempel 2 95 Eksempel 2.A 95 Eksempel 3 96 Eksempel 3.A 96 Fordeling af aktiver og passiver 96 Man udtager sine egne ting 97 Undtagelser vedrørende familiens bolig og indboet 97 Eksempel på udlægning af aktiver og passiver 97 Det indbyrdes forhold er kreditorerne uvedkommende 98 Særrettigheder 99 Krav mod særrettigheder 100 Pensioner 100 Tjenestemandspensioner og lignende 100

9 12 Indhold Rate- og kapitalpension 101 To måder at dele på 101 Eksempel Forskelsbehandling af pensionstyper 102 Vederlagskrav 102 Uenighed om bodelingen, skiftet kan indbringes for skifteretten 102 Offentligt skifte er dyrt 103 Ofte muligt at indgå forlig i skifteretten 104 Enkeltspørgsmål kan afgøres af skifteretten 104 Skævdeling 104 Kapitel 6 Praktisk gennemførelse af separation og skilsmisse 105 Separation og skilsmisse gennem statsamtet 105 Enighed om separation eller skilsmisse 105 Vilkårsforhandling 106 Der kan søges om fastsættelse af bidrag 106 Børn i ægteskabet, så kan samvær diskuteres 106 Fortrydelsesret til bevillingen er udfærdiget 107 Hvis den ene ansøger om separation eller skilsmisse 107 Uenighed om vilkårene 108 Separation og skilsmisse ved dom 109 Ved uenighed om blot et vilkår skal sagen afgøres af retten 109 Ægteskabssager afgøres af byretten 110 Retssagen påbegyndes 110 Sagen begynder med indgivelse af stævning 110 Retten modtager stevningen 110 Stævningen forkyndes for modparten 111 Sagen foregår for lukkede døre 112 Domsforhandlingen 112 Påstande 112 Sagsfremstilling 113 Bevisførelse - afhøring af parterne 113 Afhøringen af sagsøger 113

10 Indhold 13 Afhøring af sagsøgte 114 Yderligere bevisførelse 115 Vidner 115 Børnesagkyndig undersøgelse 115 Udsættelse pga. indhentning af flere økonomiske oplysninger 115 Sagen procederes 115 Sagen optages til dom 117 Dommen afsiges normalt en uge efter domsforhandlingen 117 Dommens indhold 117 Dommen har virkning 14 dage efter, at den er afsagt 125 En del af dommen ankes 125 En ægteskabssag kan ankes op til 8 uger efter, den er afsagt 125 Dommen ankes inden 14 dage 125 Dommen ankes inden for ankefristen, men efter 14 dage 126 Sagens behandling i landsretten 126 Sagens behandlingstid 126 Kapitel 7 Retshjælp 127 Advokatvagt og øvrige retshjælpsinstitutioner 127 Retshjælp ved advokat 128 Retshjælp - økonomiske betingelser 128 Retshjælp - ansøgning om fri proces 128 Retshjælp - forskellige former for økonomisk retshjælp 129 Fri proces til ægteskabssagen 129 Fri proces til ægteskabssag - kun for den, der anlægger sagen 129 Fri proces til ophævelse af fælles forældremyndighed 130 Advokatbeskikkelsen for sagsøgte 131 Fri proces i ankesagen 131 Beskikkelse i ankesagen 131 Retshjælp via forsikring 131 Fri proces i skiftesager 132 Økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces og retshjælp 132

11 14 Indhold Lovtekster 135 Stikord 149

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 8 1. Børnelovsudvalgets nedsættelse og sammensætning... 8 2. Underudvalgets arbejde... 10 3. Det videre arbejde... 11 II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere