Forskningsetiske problemstillinger især i forbindelse med projekter, der indebærer kontakter med tredjepart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsetiske problemstillinger især i forbindelse med projekter, der indebærer kontakter med tredjepart"

Transkript

1 S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Forskningsetiske problemstillinger især i forbindelse med projekter, der indebærer kontakter med tredjepart Indgåelse af aftale/kontrakt i forbindelse med prøveforløb, der inddrager tredjepart uden for universitetet Standardaftale for samarbejde mellem studerende, Sociologisk Institut og tredjepart Vejledning og checkliste til brug for studerende ved indgåelse af aftale/kontrakt med tredjepart Vejledningsinstruks

2 Forskningsetiske problemstillinger især i forbindelse med projekter, der indebærer kontakter med tredjepart På Sociologisk Institut vælger mange studerende både i forbindelse med integrerede eksaminer på bachelorforløbet og ikke mindst i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekter og specialer at indsamle datamateriale via kontakter med enkeltpersoner, grupper, institutioner, virksomheder, organisationer, myndigheder mv. uden for universitetet. Der vil her være tale om forsøg på at få adgang til eller selv producere data af såvel kvantitativt som kvalitativt tilsnit. Førstnævnte indebærer typisk adgang til eksisterende statistisk materiale eller tilladelse til at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse på virksomheden eller institutionen. Sidstnævnte indebærer typisk gennemførelse af et feltarbejde, deltagerobservation og brug af interviews/informanter inden for institutionen, organisationen eller virksomhedens rammer. Sociologisk Institut påskønner en sådan studiemæssig indsats og ser det som en vigtig del af uddannelsen at prøve kræfter med selvstændig indsamling og analyse af et sådant datamateriale med henblik på udarbejdelse af et bachelorprojekt eller speciale. Studerende på Sociologisk Institut stifter bekendtskab med forskningsetiske problemstillinger i sociologien som del af undervisningen. Det understreges her, at forskningsetiske problemstillinger gør sig gældende både i forbindelse med problemformulering, fastlæggelse af design, planlægning, gennemførelse og formidling af de opnåede resultater. Studerende undervises således i principper for god videnskabelig praksis i forbindelse med alle former for skriftlige arbejder. Skriftlige eksamensopgaver og især bachelorprojekter og specialer er at se som en forsknings- eller forskningslignende indsats, hvorfor forskningsetiske problemstillinger også er relevante i denne sammenhæng og ikke mindst, når en sådan indsats inddrager eksterne partnere. Dette gælder, hvad enten bachelorprojektet eller specialet kun cirkuleres internt på universitetet (og til censor) i bedømmelsesøjemed, eller det agtes cirkuleret til informanter, undersøgelsesfelt eller til en bredere offentlighed. Principielt set er videnskabelig aktivitet baseret på åben vidensdeling, hvorfor klausulering kun undtagelsesvis kan komme på tale. Der kan i visse tilfælde være behov for at klausulere et bilagsmateriale, hvor selve bachelorprojektet eller specialet er frit tilgængeligt. Det er næppe muligt at formulere retningslinier, der forsøger at forudskikke alle tænkelige situationer og forløb, der kan opstå i forbindelse med udarbejdelse og vejledning af et bachelorprojekt eller speciale, der involverer eksterne partnere. Det er heller ikke muligt i enhver tænkelig situation at finde frem til den korrekte fremgangsmåde eller løsning på et problem. Forskning og hermed den forskningslignende indsats, som arbejdet med et bachelorprojekt eller speciale indebærer, er til sin natur uforudsigelig, hvor der ofte skal træffes valg i situationer præget af ambivalens. Nedenstående er derfor at se som et katalog over problemstillinger, der kunne være aktuelle i forbindelse med bachelorprojekter og projekter, der involverer eksterne partnere er det påtænkte undersøgelsesfelt (institution, virksomhed, organisation) og de informanter, der rekrutteres her, fyldestgørende orienteret om det planlagte projekts formål og ærinde, problemstilling, valg af metoder og eventuelle formidling. 2. er det undersøgte felt og informanter orienteret om mere afgørende ændringer af problemstilling og valg af metoder. Omvendt kan der af gode grunde ikke fra det undersøgte felts side rejses krav til den studerende om at forudskikke mulige resultater af undersøgelsen. Forskningsfriheden gør sig også gældende i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekter og specialer, ligesom forskningsresultater af natur er uforudsigelige.

3 3. er det overvejet, om et eventuelt afhængighedsforhold til den ene eller den anden part i det påtænkte projekt kan komme i strid med faglige og forskningsetiske principper er undersøgelsen gennemført under hensyntagen til såvel enkeltpersoner som den gruppe, organisation, institution eller virksomhed, der berøres af undersøgelsen og dens resultater. Forskningsfriheden er som anført ukrænkelig også for studerende herunder friheden til at formulere en faglig begrundet kritisk stillingtagen men en undersøgelse og dens resultater må ikke være unødig krænkende eller skadevoldende hverken i henseende til identificerbare personers integritet eller bestemte gruppers almindelige omdømme. 5. er der i tilfælde af oparbejdelse af surveydata sørget for beskyttelse af undersøgelsespersonernes anonymitet og overholdelse af datatilsynets bestemmelser. 6. er der, hvor der måtte vise sig mulighed for adgang til forskelligt ikke offentliggjort materiale hjemhørende på institutionen, virksomheden eller organisationen, gjort brug af dette materiale fuldt oplyst over for institutionen, virksomheden eller organisationen. 7. er der i de tilfælde, hvor der gøres brug af kvalitative metoder og her især det kvalitative forskningsinterview udvist opmærksomhed omkring de almindelige metodiske forskrifter, hvad angår gennemførsel et kvalitativt interview inklusive skærpet årvågenhed og forsigtighed omkring, hvad der af informanten måtte opfattes om sensitive og følsomme emner. 8. er der ved brug af kvalitativt datamateriale - det være sig observationer eller informantudsagn - i analyse og dokumentations øjemed opnået samtykke hertil fra informanter og er der skabt sikkerhed for informanternes anonymitet. I de tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at sikre fuld anonymitet, må der af naturlige grunde være skærpet opmærksom omkring informeret samtykke og forsigtighed i brug af datamaterialet. 9. er der ved brug af observationer og informantudsagn skabt sikkerhed for ikke at have bragt hverken informanter eller identificerbare personer omtalt af informanten i unødig miskredit. 10. er der indgået aftale med undersøgelsesfelt og informanter, om disse skal eller ikke skal tilskikkes et eksemplar af det færdige bachelorprojekt eller speciale, idet det stærkt frarådes at cirkulere et bachelorprojekt eller speciale før det er bedømt. Omvendt er der ikke intet i vejen for eventuelt at lade en informant validere sine egne udsagn i forbindelse med et transskriberet interview med samme informant. De oplistede problemstillinger gør sig naturligvis ikke for alles vedkommende gældende i ethvert bachelorprojekt eller speciale, der involverer eksterne partnere. De her skitserede retningslinier og problemkataloget har derfor primært til formål af skærpe opmærksomheden om sådanne forhold, der måtte være aktuelle i forbindelse med udarbejdelse af et bachelorprojekt eller speciale. Dette notat om Forskningsetiske problemstillinger skal ses i sammenhæng med vedlagte Indgåelse af aftale/kontrakt i forbindelse med prøveforløb, der inddrager tredjepart uden for universitetet og konceptet Standardaftale for samarbejde mellem studerende, Sociologisk institut og tredjepart.

4 Indgåelse af aftale/kontrakt i forbindelse med prøveforløb, der inddrager tredjepart uden for universitetet I medfør af 53 i Eksamensbekendtgørelsen skal der, ifald et prøveforløb inddrager tredjepart uden for universitetet, træffes aftale, der både præciserer den studerendes rettigheder og angiver betingelser for den studerendes brug af oplysninger, information og datamateriale opnået via samarbejdet med tredjepart. Eksamensbekendtgørelsens 53. lyder i sin helhed: Universitetet skal respektere den studerendes immaterielle rettigheder til resultater, produkter og lignende, der fremkommer i forbindelse med en prøve. Stk. 2. Hvis prøveforløbet inddrager parter uden for universitetet, herunder virksomheder, institutioner m.v., aftales det mellem universitetet, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang universitetet, den studerende eller tredjeparten under respekt af gældende immaterialretlige regler er berettiget til at anvende de resultater, produkter og lignende, der fremkommer under prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der forekommer i opgaven, må offentliggøres. Som det fremgår, er det Stk. 2., der retter sig mod det forhold, at et prøveforløb inddrager tredjepart. På sociologiuddannelsen vil dette kunne være relevant især i forbindelse med specialer, bachelorprojekter og den integrerede 3-ugers eksamen i Kultursociologi og Videregående Kvalitative Metoder på bacheloruddannelsens 4. semester. Dette i de tilfælde, hvor en tredjepart stiller sig til rådighed i forbindelse med dataindsamling knyttet til det pågældende prøveforløb. Hvad angår specialer og bachelorprojekter, er prøven påbegyndt, når arbejdet med specialet eller bachelorprojektet påbegyndes, og det vil almindeligvis være på det tidspunkt, hvor vejledning påbegyndes og for specialets vedkommende på det tidspunkt, hvor der underskrives specialekontrakt. Der indgås kontrakt med tredjepart i de fleste tilfælde, hvor undersøgelsesdesignet involverer, at en tredjepart fungerer som gatekeeper til undersøgelsesfeltet, og hvor forhold omkring tredjepart inkluderes som del af undersøgelsen. Når ledelsen i en virksomhed eller institution giver en studerende adgang til at undersøge personalemæssige forhold, indgås således en kontrakt mellem ledelsen og den studerende, medens kontakten med virksomhedens eller institutionens medarbejdere kræver efterlevelse af almindelige forskningsetiske principper som fx anonymisering og respekt for privatlivets fred. Den studerende drøfter behovet for indgåelse af kontrakt med vejleder/underviser, ligesom det konkrete indhold i en eventuel kontrakt på basis af instituttets standardaftale for samarbejde med tredjepart - afklares mellem den studerende og vejleder/underviser før forelæggelse for tredjepart. Tvivlstilfælde forelægges studieleder. Ved udarbejdelse af kontrakt kan der tages udgangspunkt i omstående Standardaftale for samarbejde mellem studerende, Sociologisk Institut og tredjepart.

5 Standardaftale for samarbejde mellem studerende, Sociologisk Institut og tredjepart Som studerende ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, der står for at skulle udarbejde [speciale, bachelorprojekt eller eksamensopgave i ], forpligter jeg mig herved på i forbindelse med indsamling og brug af datamateriale at efterleve almindelige forskningsetiske principper. Jeg forpligter mig endvidere på, at oplysninger og information om [...tredjepart...], der er kommet i min besiddelse eller blevet mig bekendt, vil blive behandlet fortroligt med mindre andet aftales. Mine rettigheder som studerende og håndtering af fortrolighedsklausul, hvad angår [ tredjepartens ] forhold, er specificeret nedenstående. Det påtænkte projekt har arbejdstitlen [...arbejdstitel...] og vil rette opmærksomhed mod [...kort beskrivelse og afgræsning af projekt/opgave ]. Parterne vedstår sig følgende rettigheder og forpligtelser i forbindelse med projektet [ projektets arbejdstitel ] Den studerendes rettigheder 1. Den studerende har ophavsretten til det skriftlige produkt, som følger af samarbejdet med tredjepart. Har flere studerende i fællesskab udarbejdet et skriftligt produkt, har de i fællesskab ophavsretten hertil. Det er alene de(n) studerende, der kan give tilladelse til eventuel begrænsning af denne ret. 2. Såfremt den studerende og tredjepart ønsker at indgå en særskilt aftale om overdragelse af rettigheder, er dette alene en aftale mellem den studerende og tredjepart og er Sociologisk Institut uvedkommende, idet Sociologisk Institut dog har ejendomsret til det antal opgaver, der ifølge regler herfor skal afleveres i forbindelse med bedømmelse. 3. Den studerende har ret til på baggrund af det tilvejebragte materiale at anvende dette i forbindelse med anden formidling end det aftalte skriftlige produkt, fx til interviews til medier, udarbejdelse af kronikker og populærvidenskabelige artikler. 4. Den studerende kan forbeholde sig retten til først at formidle projektets resultater ved dettes afslutning. Begge parter kan efter gensidig overenskomst træffe anden aftale herom. 5. Den studerende er ikke forpligtet til at udlevere det endelige produkt til tredjepart, før det har været underkastet bedømmelse ved Sociologisk Institut. Begge parter kan efter gensidig overenskomst træffe anden aftale herom. 6. Såfremt den studerende og tredjepart ønsker at indgå en aftale om, at den studerende stiller projektets analyser og resultater til rådighed for tredjepart, kan dette aftales særskilt og herunder formen herfor. En sådan aftale er indbefattet i almindelige forskningsetiske retningslinier om forskningsfrihed, herunder at tredjepart kan få kendskab til den producerede viden, men at tredjepart ikke kan påberåbe sig retten til at ændre herpå.

6 Forpligtelser i forbindelse med anonymisering, fortrolighed m.v. 1. Den studerende er forpligtet på at efterleve almindelige forskningsetiske principper, som disse eksempelvis er anskueliggjort i notatet: Forskningsetiske problemstillinger især i forbindelse med projekter, der indebærer kontakter med tredjepart. 2. Den studerende indestår for, at oplysninger og information om [ tredjepart ] opbevares og håndteres således, at ingen tredjemand kan komme i besiddelse heraf. 3. Den studerende er forpligtet på at orientere om mere afgørende ændringer af projektets problemstilling, design og valg af metoder. 4. Den studerende er forpligtet på at efterleve almindelige krav om anonymisering af undersøgelsespersoner og informanter samt af virksomheden eller institutionen. 5. Såfremt virksomheden, institutionen eller enkeltpersoner ikke ønsker at optræde anonymt, er det den studerende, der afgør, om der skal gennemføres en anonymisering. 6. Såfremt det på grund af projektets karakter kan være vanskeligt at sikre fuld anonymitet, kan der indgås aftale om, at projektet eller dele af projektet holdes fortroligt. 7. En fortrolighedsklausul indebærer, at projektet eller dele af projektet kun må kendes af [ tredjepart ], den studerende, vejleder, censor samt de organer, der skal behandle en eventuel klage over eksamen. Herudover skal projektet kunne opbevares i henhold til de til enhver tid for Københavns Universitets gældende regler og bestemmelser. Generelt om håndtering af fortrolighedsklausul skal det understreges, at videnskabelig aktivitet principielt set er baseret på åben vidensdeling, og at dette bør respekteres i videst muligt omfang. 8. Den studerende er forpligtet på at tilbyde formidling af projektets resultater til [ tredjepart ] og aftaler særskilt med [ tredjepart ] i hvilken form, en eventuel tilbagemelding skal foregå. Dato Navn (Den studerende) Dato Navn (Tredjepart)

7 Vejledning og checkliste til brug for studerende ved indgåelse af aftale/kontrakt med tredjepart Vejledning og checklisten er udarbejdet til de studerendes brug i forbindelse med indgåelse af aftale/kontrakt med tredjepart og skal ses i sammenhæng med notatet: Indgåelse af aftale/kontrakt i forbindelse med prøveforløb, der inddrager tredjepart uden for universitet og den her tilføjede: Standardaftale for samarbejde mellem studerende, Sociologisk Institut, Københavns Universitet og tredjepart. Hvornår bør der indgås kontrakt Det er projektets problemstilling og design, der afgør, om der skal eller ikke skal indgås kontrakt. Som tidligere anført vil det være således, at ifald en tredjepart fungerer som gatekeeper til undersøgelsesfeltet, og hvor forhold omkring tredjepart indgår som del af undersøgelsen, skal der indgås kontrakt. At en virksomhed eller institution giver den studerende lov til at rekruttere informanter via opslagstavle, intranet eller på en vis er behjælpelig hermed, men hvor problemstillingen ikke retter sig mod forhold i virksomheden eller institutionen, kræver næppe indgåelse af kontrakt. Hvis designet indebærer et feltarbejde af kortere eller længere varighed på en virksomhed eller institution, skal der indgås kontrakt. Omvendt er besøg og rundvisning på institutionen eller virksomheden ikke at opfatte som feltarbejde og kræver ikke indgåelse af kontrakt. Du kan gøre brug af nedenstående checkliste, ifald du og din vejleder finder det fornødent at indgå kontrakt med tredjepart: Projektstart Foreligger der en vejledende problemstilling drøftet med vejleder, hvad bør være tilfældet før tredjepart kontaktes Har du overvejet grundigt, om din problemstilling allerede i udgangspunktet kunne rumme særlige etiske aspekter knyttet til forskningsemnets følsomhed (tabuiseret problematik, risiko for stigmatisering af bestemte grupper m.v.) Hvilke typer af datamateriale forestiller du dig mere præcist at tilvejebringe via samarbejdet med tredjepart Hvilke forventninger er der i øvrigt til tredjeparts medvirken (karakter og omfang) Hvem er kontaktpersonen hos tredjepart Hvad er tidshorisonten for det samlede projekt og for den konkrete kontakt/tilstedeværelse hos tredjepart I hvilket omfang kan du vederlagsfrit trække på tredjeparts ressourcer - f.eks. kontorplads, IT-udstyr, netopkobling, databaser m.v. Indsamling af datamateriale Har du indprentet dig notatet: Forskningsetiske problemstillinger især i forbindelse med projekter, der indebærer kontakter med tredjepart, hvor du kan overveje at gøre tredjepart opmærksom på dette notats eksistens Hvad har du adgang til og ikke adgang til hos tredjepart i forbindelse med din dataindsamling Har du overvejet, hvordan du sikrer virksomhed, institution og enkeltpersoner fuld anonymitet, og hvis dette på grund af projektets karakter ikke kan gennemføres, har du så med tredjepart drøftet en fortrolighedsklausul og dennes karakter

8 Er en eventuel fortrolighedsklausul tidsbegrænset og i givet fald hvor længe (hvad har betydning for senere adgang til projektet på Sociologisk Instituts bibliotek) Formidling af resultater Hvordan har du tænkt dig at videreformidle dine resultater til tredjepart, og er der på forhånd truffet aftale om formen herfor Har du planer om naturligvis forudsat, at der ikke foreligger en fortrolighedsklausul at videreformidle dine resultater til et tidsskrift, dagblad eller på anden vis. Hvis dette realiseres bør tredjepart orienteres herom.

9 Vejledningsinstruks, Sociologisk Institut, Københavns Universitet Denne vejledningsinstruks præciserer nogle forhold i forbindelse med vejledning af bachelorprojekter og specialer, men forholder sig ikke til alle aspekter i vejledningsprocessen. Her henvises til Det Samfundsvidenskabelige Fakultets pjece: Brug din specialevejleder. Vejleder skal i passende omfang vejlede den eller de studerende i og omkring forhold som problemformulering, metode- og teorivalg og lignende. Niveauet og omfanget af denne vejledning er betinget af de vejledningsmæssige og økonomiske ressourcer, der er til rådighed. I det tilfælde, at den studerende som del af sit projekt ønsker at indsamle empirisk materiale i en institution, virksomhed eller organisation skal vejleder og den studerende afklare, om der er behov for indgåelse af aftale/kontrakt med tredjepart, som det er skitseret i notatet herom. Vejleder skal endvidere sikre sig, at den studerende er i besiddelse af Sociologisk Instituts notat Forskningsetiske problemstillinger især i forbindelse med projekter, der involverer tredje part, hvor der skitseres en række forskningsetiske grundprincipper omkring anonymisering, offentliggørelse og god videnskabelig praksis. Vejleder bør undgå at tilkendegive et givet bachelorprojekts eller speciales potentielle karakterniveau i tilknytning til vejledningsprocessen, idet der grundlæggende bør skelnes mellem vejledning og bedømmelse. Vejledning indebærer derfor heller ikke fra vejleders side en stillingtagen til, om et bachelorprojekt eller speciale er parat til at blive indleveret til bedømmelse dette er alene den studerendes afgørelse og ansvar.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI

Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Tillæg 1. SUPPLERINGSUDDANNELSE I SOCIOLOGI Sociologisk Institut udbyder en suppleringsuddannelse af 1 års varighed (60 ects) for studerende, som ikke læser sociologi. Ønskes et forløb på 1½ år (90 ects),

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Version 2013-01-16 Side 1 af 27

Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 1 af 27 Version 2013-01-16 Side 2 af 27 Version 2013-01-16 Side 3 af 27 . Version 2013-01-16 Side 4 af 27 Version 2013-01-16 Side 5 af 27 Version 2013-01-16 Side 6 af 27 Version

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Introduktion til 4. praktik

Introduktion til 4. praktik Introduktion til 4. praktik CPE14o Maj 2017 1 Hvad er 4. praktik? Ifølge uddannelsesbekendtgørelsens 8, stk. 4 Tilrettelægges 4. praktik som en ulønnet praktik på 7. semester I sammenhæng med bachelorprojektet

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

Gruppebaseret projekteksamen på SUND

Gruppebaseret projekteksamen på SUND Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 Fax 9815 9757 www.sundhedsvidenskab.aau.dk Gruppebaseret projekteksamen på SUND Vejledning til studerende, projektvejledere,

Læs mere

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE FRA d. 1. JANUAR 2013 1. GENERELT 1.1 Medarbejderens ansættelse hos Skolen har karakter af ansættelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Materiale til. Bachelorprojekt. på miljøplanlægnings-studiet foråret 2009 Esbjerg. Indhold: 1) Køreplan med datoer for tilmelding og aflevering

Materiale til. Bachelorprojekt. på miljøplanlægnings-studiet foråret 2009 Esbjerg. Indhold: 1) Køreplan med datoer for tilmelding og aflevering Materiale til Bachelorprojekt på miljøplanlægnings-studiet foråret 2009 Esbjerg Indhold: 1) Køreplan med datoer for tilmelding og aflevering 2) Tilmeldingsblanket 3) Fagbeskrivelse 4) Nogle retningslinier

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet.

Udskrivningen af prisopgaver 1. Københavns Universitet udskriver hvert år et antal prisopgaver ved hvert fakultet. KØBENHAVNS UNIVERSITET Ledelsesteamet 14.2.07 Pkt. 3 KØBENHAVNS UNIVERSITETS REGLER OM PRISOPGAVER 5. APRIL 2006 I henhold til bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer

STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer STANDARDAFTALE FOR PROJEKTORIENTEREDE FORLØB Med kommentarer Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer]

Læs mere

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET

vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi AARHUS UNIVERSITET vejledning En vejledningsfolder for studerende og vejledere ved Pædagogisk Antropologi, Pædagogisk Filosofi og Pædagogisk Sociologi au AARHUS UNIVERSITET En vejledningsfolder for studerende og vejledere

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

COMPANY CONNECT PROGRAMMES. Aftale mellem

COMPANY CONNECT PROGRAMMES. Aftale mellem COMPANY CONNECT PROGRAMMES Aftale mellem Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (Herning) Birk Centerpark 15, 7400 Herning, 8716 4700,

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Fagkatalog. for. Kandidatuddannelsen i Journalistik. cand.public.

Fagkatalog. for. Kandidatuddannelsen i Journalistik. cand.public. Fagkatalog for Kandidatuddannelsen i Journalistik cand.public. Januar 2006 Det Humanistiske Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Indholdsfortegnelse JK.1. Det akademiske håndværk (6 ECTS)...3 JK.2.

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 6 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) P 1. Formål Denne procedure skal sikre etablering af retningslinier ved klager over skriftlige og mundtlige eksaminer både for interne

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring)

Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) November 2012 Projektbaserede eksamener Cand.merc. (økonomistyring) Professor Per Nikolaj Bukh & Lektor Christian Nielsen Dette notat har til formål at give nogle generelle retningslinjer for, hvorledes

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal

Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Vejledning til registrering af afsluttende bachelor- eller diplomopgave i UC Viden Studenterportal Maj 2015 Læs vejledningen her igennem, inden du skal aflevere dit projekt/bacheloropgave, så du kan have

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Journalnr.: 021-0003 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægterne for IT-Universitetet i København,

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Myarchive tjenesten. Aftalevilkår for Deponering og Donation. Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013

Myarchive tjenesten. Aftalevilkår for Deponering og Donation. Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013 Myarchive tjenesten Aftalevilkår for Deponering og Donation Det Kongelige Bibliotek 22-08-2013 Selvaflevering af private e-mails og private arkivalier via e-mail 2 Indholdsfortegnelse Tjenestens formål...

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Find vejen frem VIA University College Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb

Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Vejledning til standardaftale for internationale uddannelsesforløb Som led i kvalitetssikringen af de uddannelser, som udbydes i samarbejde med udenlandske universiteter, har universitetets ledelse besluttet

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere