Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen"

Transkript

1 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: oktober 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: kl Slut: kl URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen (HLK), Ricky Bennetzen (RB) til torsdag kl , Rikke Josiasen (RJ), Thomas Münchow (THM), Søren Vogth Hansen (SVH), Bjarne Jørgensen (BJ), Annie Storm (AST), Finn Petersen (FP) til torsdag kl , Hans Erik Hansen (HEH), Anders Munk (AM), Lars Holm (LH), Rud Nielsen (RN) til torsdag kl. 12. Afbud: Sekretariatet: Sekretariatschef Henrik Wisbech (HWI), Malene Weis Stranddorf (MWS) referent. Temadel onsdag om sociale medier: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Forretningsudvalget A. Repræsentantskabsmødet i. Den mundtlige beretning (kun politisk gennemgang) ii. Gennemgang af tidsplan iii. Gennemgang af dagsorden B. Temadele forår 2014 C. HKC D. Indstilling om Skolens Venner E. Kompetencemidler i Kompetencesekretariatet F. Medlemsstatus G. Supplerende notat om kontingent 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. NVFS B. Indstilling om 2 arrangementer på Folkemødet 4. Flere i fællesskab A. Indstilling om kalender i 2014/15 B. Orientering om fyraftenskurser 5. Organisationsudvalg 6. Kursusudvalg 7. Arbejdsmiljøudvalg 8. Indkomne forslag 1

2 A. Forslag fra Kreds Foreningens økonomi 10. Meddelelser fra: A. Formand B. Næstformand C. Øvrige HB medlemmer D. Sekretariatet 11. Personsager 12. Eventuelt Referat Beslutningsprotokollen blev gennemgået. 1. Godkendelse af dagsorden Nyt punkt 2G: Ledernes andel af fonden. Nyt punkt 3C: Fordelingssekretariatets udmelding om kompetencefondsmidler Nyt punkt 3D: Indstilling om mentorordningen Punkt 4B hedder Indstilling om minikurser vinteren 2014 Nyt punkt 4C: Indsatsen på skoler uden TR. Nyt punkt 5A: Vedtægtsændringer Nyt punkt 7A: Indstilling om GoCards 2. Forretningsudvalget A. Repræsentantskabsmødet i. Den mundtlige beretning (kun politisk gennemgang) Udkastet til mundtlig beretning blev drøftet. Ændringerne indarbejdes og der vil derefter blive en skriftlig høring af HB vedrørende det sproglige og strukturmæssige i beretningen. Beretningen blev godkendt med tilføjelse af efterfølgende sproglige ændringer, der besluttes skriftligt efterfølgende. ii. Gennemgang af tidsplan Formanden gennemgik tidsplanen for repræsentantskabsmødet. Tidsplanen var udsendt til sidste HB møde, og der er ingen større ændringer. Det er i år en reduceret bemanding fra sekretariatet, der er til stede ved mødet. Der holdes fredag formiddag formøde med dirigenterne. I år skal repræsentantskabsmødet tage meget store beslutninger. Formanden foreslog på den baggrund, at det overlades til dirigenterne at afgøre, hvordan forslagene mest hensigtsmæssigt sættes til afstemning. Et HB-medlem oplyste, at organisationsudvalget allerede har drøftet den praktiske afvikling af mødet, rækkefølge af beslutninger osv. med JPH, der vil blive foreslået som dirigent. HB tilsluttede sig, at dirigenterne får carte blanche til at tilrettelægge afstemninger mv. 2

3 Hvis man ikke ønsker at overnatte fra torsdag til fredag, skal der snarest gives skriftlig besked til HWI. HB besluttede, at HB mødet den 7. november afholdes fra kl (startende med frokost kl. 12). Fredag er der frokost med tilstedeværende gæster. Der er en fejl i beretningen, idet der står, at mødet starter kl Det er imidlertid først kl Der er sendt besked ud til repræsentantskabsmedlemmerne. Der er styr på stemmetællere, dirigenter og referenter. Der er kun én ekstern gæst, der overnatter Anders Rusk fra Helsinki. Forslag til opdeling af debatten vil foreligge før kredsvise drøftelser. Middagen er fredag kl. 19. Mødet slutter senest kl. 18 om lørdagen. Det forventes, at alle bliver under hele mødet, idet vedtagelsen af budgettet ligger til sidst. Dette punkt har i år meget stor betydning. Når repræsentantskabsmødet er afsluttet, er der planlagt en kort førstehåndsevaluering med deltagelse af HB og de tilstedeværende sekretariatsmedarbejdere. iii. Gennemgang af dagsorden Formanden gennemgik dagsorden for repræsentantskabsmødet. Forretningsordenen vil være uddelt til deltagerne. Vedrørende indkomne forslag er der et problem, idet et forslag ikke er blevet sendt ud. Det drejer sig om forslaget om, at repræsentantskabsmødet hvert andet år kun skal være et endagsmøde. Der udspandt sig en debat om de forskellige løsningsmuligheder. Formanden indstillede, at man drøfter med dirigenterne, at forslaget sendes ud, men at der samtidig gøres opmærksom på, at det er sket for sent. HB vil så bede dirigenterne holde en vejledende afstemning, som HB vil rette sig efter. Beslutningen kræver i princippet ikke, at repræsentantskabet har godkendt det. Men det er holdningen, at hvis repræsentantskabet siger nej, må budgettet efterfølgende tilrettes. Et andet forslag er at meddele beslutningen i forbindelse med gennemgangen af budgettet. HB tilsluttede sig formandens forslag. Dvs. at forslaget sendes ud nu, og der afholdes en vejledende afstemning efter nærmere aftale med dirigenterne. HWI står for punktet om regnskabsaflæggelse. Forslagene behandles formentlig i følgende rækkefølge med forbehold for dirigenternes endelige stillingtagen: - Kredsstruktur, der motiveres af formanden - Fonden / lederne motiveres af RN og formanden efter nærmere aftale - Vedtægterne motiveres af THM Der udspandt sig en debat om overgangsordningen, herunder hvornår en eventuel ny kredsformand tiltræder og en afgående formand fratræder. Der vil være en forståelse for, at en ny- 3

4 tiltrådt kredsformand i maj og juni kan være bundet op på prøver osv. på skolen, og at det derfor vil kunne være nødvendigt at melde afbud til HB møderne i maj og/eller juni. Vedrørende underholdningen fredag aften er der desværre afbud. Mulighederne vil blive overvejet. B. Temadele forår 2014 Formanden gennemgik mulige emner: Januar: Éndags møde og derfor ingen temadel Februar: Fællesmøde med Efterskoleforeningens bestyrelse Marts: F.eks. oplæg ved Mariann Skovgaard, LC, om OK 15 April: F.eks. FSL s kursusstrategi på længere sigt Maj: F.eks. udviklingsmøde for den nye hovedbestyrelse, herunder drøftelse af politikpapiret der blev vedtaget på HB s møde i august Politiske overvejelser i forhold til FSL i fremtiden Juni: Forslag mangler Et HB-medlem foreslog emnet indretning af lærerarbejdspladser på skolerne. HB kunne få en mere detaljeret gennemgang af Bascons Inspirationsguide. Dette emne vil formentlig blive et større arbejdsområde for HB fremover, og HB har derfor brug for indsigt i området. Et HBmedlem anførte, at emnet også kan være relevant til fællesmøder for TR og AMR. FU laver en færdig indstilling om temadele til HB s møde i december. C. HKC Formanden orienterede om, at der har været holdt møder med HKC om bestyrelseskonstruktionen. Man skal i gang med et tættere samarbejde med henblik på bedre sparringsmuligheder for HKC s ledelse. Der er kommet aflysninger af arrangementer på centeret hen over sommeren. HKC ligger derfor efter budgettet. Underskud vil måske blive omkring kr., hvor der er budgettet med underskud på ca kr. Reservationerne for 2014 ser bedre ud end tidligere år. Tilsvarende for Lærerlockouten har også betydet afbud og flyttede arrangementer, da også mange skoler bruger HKC. Et HB medlem spurgte til, om afbud ikke også har betydet færre omkostninger til personale / timeforbrug. Formanden bekræftede dette. Men der er også sparet på centeret. Der er blandt andet en ubesat stilling. Et HB medlem orienterede om HKC s vision om etablering af et Outdoor Learning Lab. Etablering heraf vil måske kunne tiltrække flere gæster. Finansiering kan evt. være via fonde. D. Indstilling om Skolens Venner Formanden orienterede om punktet. Det er ikke en indstilling men et drøftelsespunkt. Formanden orienterede om, at han sammen med næstformanden har været til møde om en ny forening, der hedder Skolens Venner. Det er i særdeleshed ældre, der gerne vil hjælpe til i skolen ligesom besøgsvenner og lignende. Der er gråzoner i forhold til skoleassistentproblematikken. Initiativtagerne er på den ene side indstillet på, at man ikke skal overtage lærerarbejde. På den anden side gives eksemplar på forløb, der minder rigtig meget om lærerarbejde. Næstformanden ønsker at deltage i foreningens stiftende generalforsamling i starten af november. Der udspandt sig en debat om initiativet. Det er meget vanskeligt at afslå frivilligt arbejde, og allerede nu har mange skoler støtteforeninger mv., der indebærer frivilligt arbejde, forældrearbejdsdage mv. Det blev anført, at det er vigtigt, hvordan initiativet bliver tilrettelagt og udmøntet. Der må ikke blive tale om løndumpning eller skoleassistentlignende ordninger. 4

5 Et HB medlem udtrykte bekymring for, at initiativet kan blive for omfattende og for tilrettelagt, således at skoler vælger at spare lønkroner på grund af ordningen. HB tilsluttede sig, at formandsskabet følger udviklingen, og at næstformanden kan deltage i den stiftende generalforsamling og forsøge at få indflydelse på projektet. E. Kompetencemidler i kompetencesekretariatet Formanden orienterede om, at CLOPU er blevet nedlagt og erstattet af Kompetencesekretariatet. Der er nedsat en styregruppe og en kompetencefondsgruppe. Formanden orienterede om, at han er blevet udpeget til at have plads i kompetencefondsgruppen. Der har været holdt et indledende møde. Et HB-medlem spurgte til, om de midler som folkeskolen får til IT mv. også tilflyder de frie skoler. Formanden orientererede om, at dette alene vil ske via koblingsprocenten og dermed med års forsinkelse. Kompetencemidler til de frie skoler er ved OK13 oprindeligt blevet udmeldt som partsmidler. FSL er imidlertid ikke blevet inviteret til drøftelser om udmøntningen af midlerne. Der er via LC indsendt indsigelse til UVM. Henvendelsen er fortsat ubesvaret. F. Medlemsstatus Formanden orienterede om medlemsudviklingen i perioden siden 16. september Der er til HB udarbejdet et fortroligt notat, der indeholder en analyse af medlemsudviklingen, herunder fordelingen på kredse og skoler, samt årsagerne til udmeldingerne. Formanden orienterede om, at han og næstformanden bruger mange ressourcer på at besvare henvendelser fra utilfredse medlemmer om kontingentet, konflikthåndteringen og strategien under lockouten. HWI besvarer de administrative spørgsmål. Det er bekymrende, at der nogle steder er tillidsrepræsentanter, som enten taler foreningen imod, eller som melder sig ud uden at kontakte FSL. Det er uhensigtsmæssigt, at disse TR ere ikke er deres rolle mere bevidst. Der er tilsyneladende en tendens til, at det især er på de store privatskoler, der er mest utilfredshed. Dette undrer, idet disse skoler traditionelt har haft en høj organisationsgrad. Dette vil kunne give nye udfordringer fremadrettet. Når formanden er til medlemsmøder på skolerne, opstår der ofte diskussioner, der handler om, hvilken magt man som medarbejdergruppe kan stille bag eventuelle krav, og hvilke muligheder FSL har for at føre sager. Den del af de udmeldte, der har fået nyt arbejde eller gået på pension, giver ikke anledning til bekymring. Der kommer selvfølgelig også nye medlemmer. Men de betaler jo ikke samme konfliktkontingent som gamle medlemmer. Der udspandt sig en diskussion om, hvorvidt et medlem vil have ret til at have TR med som bisidder til et møde med lederen om opgaveoversigten. Er det ikke lederen, der beslutter, hvordan opgaver fordeles, og om diskussionen herom tages med den enkelte lærer eller med f.eks. en gruppe af lærere? Et HB medlem anførte, at det på mange skoler vil blive drøftet i SU eller MIO, efter hvilke principper arbejdsopgaverne skal fordeles. Formanden orienterede om, hvordan TR erne klædes på i forbindelse med de fyraftensmøder, der i øjeblikket bliver afholdt om processen med indførelse af nye arbejdstidsregler. Det vil være en eskalering, hvis en lærer tager TR med til mødet om opgaveoversigten. Men det vil kunne blive nødvendigt, hvis ansættelsen kommer under pres. TR har en væsentlig rolle i for- 5

6 hold til at arbejde med at kvalitetssikre undervisningen. Det er oplagt, at TR drøfter dette med medlemsgruppen. Næstformanden oplyste, at flere tillidsrepræsentanter har ønsket at få besked om udmeldelser på deres skole, idet TR muligvis vil kunne gøre en forskel i dialogen med det utilfredse medlem. HB tilsluttede sig, at denne procedure indføres. Et HB-medlem oplyste, at flere giver udtryk for, at rabatmuligheden er en god ide. G. Ledernes andel af fonden Formanden orienterede om det notat, der er uddelt i går. Det fremgår af notatet, hvordan gælden er gjort op, og hvad ledernes andel af nettogælden skal udgøre. Det er en forholdsmæssig beregning ud fra medlemstal. Ledernes andel af gælden er beregnet til knap 8,5 millioner. Processen og forhandlingerne er foregået ordentligt. Der har været drøftelser af afdragsprofilen. Der udspandt sig en debat om, hvordan situationen skal håndteres, hvis repræsentantskabet beslutter, at HB s indstilling om løsrivelse og budgetforslag ikke skal følges. Lederne har haft henstand indtil repræsentantskabsmødet, og der må i givet fald tages stilling til den nye situation. Det indstilles, at ledernes andel af foreningens gæld er opgjort til kr., jfr. bilag. Der udarbejdes efterfølgende egentlige lånedokumenter, herunder afdragsprofil. Vedtaget H. Supplerende notat om kontingent Formanden orienterede om det udsendte notat. Der dukker hele tiden nye problemstillinger op. Der er blandt andet tale om, at det kontingentforslag, der er fremlagt i beretningen, kan ramme nogle medlemsgrupper særlig hårdt. Notatet blev grundigt gennemgået og drøftet. HB tilsluttede sig, at der arbejdes videre med de problemstillinger, der rejses i notatet. Det blev besluttet, at hovedbestyrelsen stiller et ændringsforslag til budgettet, som adresserer de allerede kendte udfordringer. I. Øvrigt fra udvalget Formanden foreslog, at dette HB-møde bliver det sidste, hvor HB-medlemmerne har fri bar om aftenen. Dette er allerede besluttet for så vidt angår næste budgetår. HB tilsluttede sig forslaget. 3. Uddannelsespolitisk udvalg A. Nationalt Videncenter for Frie Skoler (NVFS) Formanden orienterede om, at han har deltaget i et møde, hvor centerets fremtid har været drøftet. Der er tildelt midler til centeret fra Forskningsministeriet i de næste tre år, men med stigende selvfinansiering i perioden. Der overvejes nu en ny konstruktion af centeret. I den forbindelse udtræder UC Syd, men UCL fortsætter. Det overvejes blandt andet, om centeret kan lægges under Læremiddel.dk. Bekymringen er, om NVFS vil få for lidt opmærksomhed i en ny konstruktion. Der har været en høring om, hvilke opgaver NVFS skal løse. Forslaget til nye opgaver blev i første omgang sendt til ministeriet uden FSLs bemærkninger. FSL har givet tilsagn om støtte et år endnu. Der er afsat kr. til næste år. B. Indstilling om 2 arrangementer på Folkemødet Næstformanden redegjorde for udvalgets indstilling. Det er tidligere besluttet, at FSL stadig er med i DUS teltet, men det vil fremover blive arrangeret på en anden måde. Udvalget vil i hvert 6

7 fald gerne lave et rent FSL arrangement eller også et større arrangement. Der overvejes et medlemsarrangement søndag formiddag, hvor mange af de landspolitiske deltagere er taget hjem. Det er svært at vurdere, hvor mange og hvem fra HB, der deltager, idet der er en ny hovedbestyrelse næste år til juni. I den forbindelse udspandt der sig en debat om, hvorvidt kredsen selv skal betale deltagelsen. Flere HB medlemmer anførte, at de har haft stort udbytte af at deltage i mødet. Der udspandt sig endvidere en debat om, hvor meget man skal målrette arrangementet til de bornholmske medlemmer. HB tilsluttede sig, at udvalget laver en generel indstilling om, hvem der skal deltage, hvordan opgaverne under mødet fordeles samt økonomien i deltagelsen. Det indstilles, at FSL afholder 2 arrangementer i DUS-teltet under Folkemødet Vedtaget C. Fordelingssekretariatets udmelding om kompetencefondsmidler Formanden orienterede om, at forretningsudvalget i Fordelingssekretariatet har besluttet, at grundskolernes anvendelse af kompetencemidler ikke længere skal revisorpåtegnes. Sagen har været behandlet på et bestyrelsesmøde i Fordelingssekretariatet, hvor formanden var den eneste, der protesterede. På efterskoleområdet er der udviklet en model, hvor der skal udarbejdes en kompetenceudviklingsplan, og hvor der skal redegøres for forbrug af midler og anvendelse af tilbageløbsmidler. Der indsendes bilag. Denne model fungerer på efterskoleområdet. På grundskoleområdet har det været besluttet, at der skulle være revisorpåtegning. Fremover skal der imidlertid kun være en ledelseserklæring (samt stikprøver). Formanden har protesteret mod beslutningen og vil følge op på sagen evt. via LC, da der er tale om overenskomstmidler. HB tilsluttede sig formandens linje i sagen. D. Indstilling om mentorordningen Næstformanden redegjorde for udvalgets indstilling. Pilotprojektet er velfungerende. 8 ud af 12 mentorer har meldt tilbage, at de gerne vil fortsætte. Derudover er der 10 nye, der har meddelt, at de gerne vil være mentor. Tidligere er det besluttet, at det skal koste 5000 kr. at være mentee. Der har på nuværende tidspunkt ikke meldt sig nogen mentees. Det er uvist, hvad årsagen er til de manglende tilmeldinger som mentee. Mentorkurset er planlagt, men kan aflyses. På denne baggrund foreslår udvalget, at ordningen fortsætter som pilotprojekt endnu et år. Der er i budgettet afsat kr., som dels skal finansiere kurset for de 10 nye mentorer samt finansiere transport og vikar for mentorerne. Der vil som minimum skulle være 12 par, før det er realistisk at gå videre med projektet. Der udspandt sig en debat om forslaget. Projektet er på den ene side et godt projekt, der direkte kommer et antal medlemmer til gode. På den anden side har det hele tiden været meningen, at projektet skulle hvile i sig selv. Det er dog spørgsmålet, om det er realistisk, at ordningen kan køres i gang på kun ét år. Et HB medlem anførte, at det måske ikke er her foreningen skal bruge kræfterne, hvis interessen ikke er større. 7

8 Et HB medlem spurgte til, hvilken indsats der er gjort for at finde mentees, og om man har søgt at få skoleledernes opbakning til projektet. Næstformanden orienterede om hvilke initiativer, der har været taget, og at man forgæves har forsøgt at få Frie Skolers Ledere til at informere om / støtte projektet aktivt. Det er planen, at der fremover skal orienteres om ordningen f.eks. i forbindelse med indmeldelser. Et HB medlem anførte, at projektet bør have et bredere fundament, f.eks. i skoleorganisationerne. På mange skoler vil man måske prioritere en intern følordning eller ekstra timer til den nyansatte. Det er svært at hive nyansatte væk fra skolen det første år. De nyansatte bruger kræfterne derhjemme. De nye lærere har meget travlt det første år. HB tilsluttede sig, at udvalget skal gøre en indsats for at få opbakning til projektet blandt ledere og skoleorganisationer. Fremadrettet skal projektet kunne bære sig selv. Afstemning om udvalgets indstilling med tilføjelse om, at udvalget i det kommende år skal gøre en indsats for at projektet får opbakning blandt ledere og skoleorganisationer: For 12 Imod 1 Undlod 0 Det indstilles, at de afsatte kr. i budgettet for 2014 (underskudsgaranti for ordningen) anvendes til at fjerne deltagerbetalingen for at være mentee i foreningens mentorordning. Dette vil kunne finansiere deltagelse for mentees i Udvalget skal gøre en indsats for at få opbakning til projektet blandt ledere og skoleorganisationer. Vedtaget 4. Flere i Fællesskab (FIF) A. Indstilling om kalender i 2014/15 AST redegjorde for udvalgets indstilling. HB har tidligere besluttet, at kalenderen ikke skal sendes ud fra næste år. FIF har imidlertid drøftet beslutningen. En del medlemmer tillægger kalenderen stor værdi. Derudover har kalenderen en vigtig synliggørende funktion for foreningen. Der udspandt sig en debat om udvalgets forslag. Flere HB medlemmer anførte, at det fortsat er vigtigt at se på besparelser. Flere HB medlemmer anførte, at man kan sende andet og billigere materiale ud, der også synliggør foreningen. Der blev rejst spørgsmål, om det kunne overvejes, at dem, der gerne vil have en kalender, skal melde sig til? Hertil blev til det anført, at kalenderen uanset oplagets størrelse tager en del ressourcer til trykning, porto samt arbejde på sekretariatet. Der er reklameindtægter forbundet med kalenderen. Hvis oplaget bliver mindre, bliver indtægterne derfor også mindre. Det er derfor svært at beregne, hvad et mindre oplag vil koste. På sigt vil kalenderen blive overflødig, idet flere medlemmer efterhånden bruger elektroniske kalendere. Afstemning om udvalgets indstilling: 8

9 For 3 Imod 6 Undlader at stemme 4 Det indstilles, at der for skoleåret 2014/15 udsendes kalender til foreningens medlemmer. Medlemmer skal kunne melde tilbage, hvis de ikke ønsker at modtage kalenderen. Ikke vedtaget B. FSL minikurser vinteren 2014 Næstformanden redegjorde for udvalgets indstilling. Der udspandt sig en debat om den tidsmæssige placering af kurserne. Et HB medlem anførte, at efterskolelærerne ofte først vil have fri kl. 17. Heroverfor blev det anført, at der altid vil være et antal efterskolelærere, der ikke kan komme uanset tidspunktet. Et HB medlem anmodede om, at den tidsmæssige placering af kurserne bliver om onsdagen eller torsdagen, så en kredsformand evt. kan byde velkommen. Det blev oplyst, at der formentlig ikke altid kan blive tale om onsdage eller torsdage. Det er hensigten, at der er en fra foreningen, der byder velkommen. Det kan være en anden fra kredsbestyrelsen, der byder velkommen. Et HB medlem spurgte til, hvordan det sikres, at det kun er medlemmer, der deltager. Arrangementerne vil være med tilmelding. Der skal være minimum 15 tilmeldte deltagere, for at et kursus bliver gennemført, og der skal være tilmeldingsfrist. Det indstilles, at FIF bemyndiges til at arrangere og gennemføre i alt 15 minikurser i perioden januar marts Kursernes indhold vil være direkte relateret til lærerens arbejde og skal ses som en del af en ny strategi, der går ud på, at foreningen skal arbejde for at højne respekten for lærerprofessionen. Foreløbige arbejdstitler er: Klasserumsledelse, IT i undervisningen og Kend din hjerne og kommuniker bedre. Kurserne gennemføres på hverdagseftermiddage kl , og det forsøges at lægge alle kurser på forskellige skoler. Kurserne er gratis for medlemmerne, og der bydes på kaffe eller vand, men der udbetales ingen vikardækning eller transportgodtgørelse. Plakat og postkort, der reklamerer for minikurserne, forventes klar i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Samlet pris vurderes at blive kr (ud af FIF-budget 2014 på ). Vedtaget C. Indsatsen på skoler uden TR: Næstformanden redegjorde for udvalgets indstilling. I foråret blev der sendt brev ud til 53 skoler, hvor der er mere end 5 medlemmer men ingen TR. Der er nu 37 skoler tilbage i denne gruppe, hvor der fortsat ikke er valgt TR. Det er hensigten, at kredsformanden ved kontakt til skolen skal orientere om fordelene ved at vælge en tillidsrepræsentant. Kredsformanden kan foreslå, at der afholdes et møde på skolen med henblik på at hjælpe med at få valgt en TR. Udvalget ønsker, at kontakten til skolerne finder sted inden d. 1. februar 2014, og de møder på skolerne, som kontakterne afstedkommer, så vidt muligt afholdes inden 1. april 2014, så TR-valg kan være på plads inden det nye skoleårs start. Sekretariatet vil udarbejde materiale og lister til brug for arbejdet. 9

10 Det indstilles, at kredsformændene kontakter kontaktpersonerne på skoler med mere end 5 medlemmer, som endnu ikke har valgt en tillidsrepræsentant. Vedtaget 5. Organisationsudvalget A. Vedtægtsændringer THM orienterede om, at organisationsudvalget har udarbejdet talepapir og noter til vedtægtsændringsforslaget. Materialet kan anvendes i forbindelse med formøderne. Det er tænkt som en hjælp til kredsbestyrelsesformandens oplæg til debat og gennemgang på formøderne. Materialet er meget anvendeligt og skulle gerne være et godt hjælpemiddel til kredsformændenes arbejde. Kredsformændene må gerne gribe opgaven an på anden vis. Det vigtigste er, at der i forbindelse med formøderne er brugt tid på at gennemgå forslaget til vedtægtsændringer. Der var ros til materialet. THM orienterede endvidere om, at udvalget allerede nu arbejder med at tilrettelægge procedurer for valg og øvrige praktiske og tekniske spørgsmål til de nye kredsgeneralforsamlinger. 6. Kursusudvalg Iab 7. Arbejdsmiljøudvalg A. Indstilling om GoCards/postkort RB redegjorde for udvalgets indstilling. Det indstilles, at der udarbejdes GoCards, f.eks. med FSL s logo samt en QR kode, der henviser til inspirationsguiden om indretning af lærerarbejdspladser. Udgiften er højst 5000 kr. Vedtaget med tilføjelse om, at sekretariatet skal koordinere bestillingen af disse postkort med de postkort, som FIF vil udarbejde om minikurser. 8. Indkomne forslag A. Forslag fra Kreds 10 Formanden orienterede om forslaget fra Kreds 10. Det første forslag handler om, at der bør være en form for præsentation af de kandidater, der stiller op til de nye fælles kredsbestyrelser. Præsentationen kan enten være i bladet, på hjemmesiden eller noget helt tredje. Organisationsudvalget arbejder allerede med ideen i samarbejde med KIT. Der udspandt sig en debat om, hvem der har forpligtelsen til at finde kandidater til de nye kredse, hvis der kommer til at mangle kandidater. Det blev konkluderet, at det har hovedbestyrelsen, såfremt der mangler i de evt. nye kredse. Det indstilles, at kandidater til de nye kredsbestyrelser præsenteres for de nye kredse under forbehold for at forslaget om kredsstruktur vedtages. Vedtaget Det andet forslag handler om, at FSL sammen med de respektive skoleforeninger skal holde fællesmøder for tillidsrepræsentanterne og skolelederne om de nye arbejdstidsregler. På den måde vil alle få den samme orientering. 10

11 Formanden redegjorde for sine overvejelser om forslaget, herunder at hverken FSL eller skoleorganisationerne har været med til at aftale de nye arbejdstidsregler. Der er i stedet tale om lovgivning, som hverken FSL eller skoleorganisationerne har haft indflydelse på. Når der tidligere har været afholdt fællesmøder med skoleorganisationerne, har det været i situationer, hvor der skulle orienteres om ændringer i overenskomsten, som var resultat af forhandlinger, som både FSL og skoleorganisationerne havde været involveret i. Derudover finder formanden, at tillidsrepræsentanterne skal have lejlighed til at stille spørgsmål om de nye regler, uden at skolelederen er til stede. Forslag om afholdelse af fællesmøder med skoleorganisationerne om de nye arbejdstidsregler. Ikke vedtaget 9. Foreningens økonomi Iab 10. Meddelelser fra: A. Formand Formanden får signaler fra FTF, der peger i retning af, at FTF er bekymrede for FSL s udmeldelse. FTF s forretningsudvalg holder møde i næste uge, hvor FSL s udmeldelse er på som dagsordenspunkt. Friskoleforeningens slides fra deres informationsmøder vil blive sendt ud. Der er nogle hårrejsende udmeldinger om beskæftigelsesgrad, ny løn mv. Flere skoleorganisationer mener ikke, der skal være tidsregistreringer ifm de nye arbejdstidsregler. Der har været afholdt et positivt møde med de tyske skolers organisation. Deres tilgang er, at meget skal fortsætte uændret. Der regnes klart med, at der skal foregå en form for tidsregistrering. Der er således stor forskel på hvilke udmeldinger der kommer fra de forskellige skoleorganisationer. De tyske skoler har fået en lønforbedring på 0,8 % til næste år. Derudover er der aftalt et engangsvederlag vedrørende evt. ikke anvendte midler fra lockouten. Der er 19. december kl aftalt møde med Per Hansen fra UVM. Per Hansen er ledende embedsmand i Undervisningsministeriet, tæt på Antorini, og har kontakten til skoleforeningerne. Per Hansen vil holde et oplæg om de nye arbejdstidsregler. HB og konsulenter er inviterede. Mødet finder sted på Ravnsøvej. B. Næstformand Næstformanden har deltaget i et NLS seminar om lærerprofessionen. I den forbindelse har der været tilkendegivelser fra de andre nordiske landes organisationer om, at de er urolige for, om lockoutforløbet vil smitte af i disse lande. Der er signaler fra flere friskoleledere, der ikke alle er enige i Friskoleforeningens udmeldinger. C. Øvrige HB medlemmer Kreds 1: Kredsen har haft problemer med at finde repræsentantskabsmedlemmer. Kredsen afholder deres eget efterskoletræf på Sjælland i slutningen af november. Kredsformanden er inviteret til 11

12 Bindernæs Efterskole til pædagogisk dag sammen med en fra efterskoleforeningen om de nye arbejdstidsregler. Kredsbestyrelsen efterspørger, hvornår den nye lønstatistik er klar? Formanden orienterede om, at KL ikke vil udlevere tallene. Der skal derfor indhentes tal / samtykke fra hver enkelt kommune. Ikke alle kommuner vil give samtykke. Problemstillingen forsøges løst politisk. Et kredsbestyrelsesmedlem oplyser, at det er vigtigt, at kredsens navn/nr. skrives, når der arbejdes på hjemmesiden. Kreds 2: Også i denne kreds efterspørges lønstatistikken. Kreds 3: Der har været indbudt til 6 medlemsmøder i kredsen. Kredsen har fået gode tilbagemeldinger på en gimmick i en mail til medlemmerne, hvor svaret var Spørg din TR. Kredsen har positive erfaringer med lokale TR-netværk. Der er i år kommet to nye efterskoler i kredsen. Der er blevet afholdt møde med TR og forstander og alle lærerne. Kredsformanden har afholdt møde med Efterskoleforeningens næstformand Mette Sanggaard Schultz. Kredsen har indbudt og spurgt kreds 2, 9 og 10, om de vil være med til seniormøde og kredsen deltager i efterskoletræffet i december. Ingen i den nuværende kredsbestyrelse har pt. lyst til at fortsætte i en eventuel ny kredsbestyrelse. Kreds 4: Kredsbestyrelsen har afholdt fælles kredsbestyrelsesmøde med kreds 11. Det var konstruktivt og positivt at se hinanden og udveksle erfaringer om kredsenes kultur mv. Modellen kan anbefales. Der er aftalt et møde mere. Flere repræsentantskabsmedlemmer har ikke meldt sig til repræsentantskabsmødet. Der udspandt sig en generel debat om årsagerne til manglende tilmeldinger til repræsentantskabsmødet. Kreds 5: Kredsen har afholdt netværksmøde. Mange er trætte af at høre om OK, lockout mv. Kreds 6: Kredsen har afholdt lønmøde med efterfølgende netværksmøde. Lærerne føler sig stadig mast, og der er en udbredt mathed og manglende gejst. Der er afholdt temaaften med nye lærere. Oplægsholderen levede ikke op til forventningerne. Kredsen vil afholde fællesmøde med skoleledere inden for en meget rummelig dagsorden. Man er spændte på, hvordan det vil forløbe. Kreds 7: Der har været afholdt temaaften for de nye lærere. Flere af de tilmeldte udeblev. Kredsen har haft Jesper Bo Jensen som oplægsholder til TR-træf, hvor også formanden deltog. Det var positivt, at der var mulighed for at stille spørgsmål til formanden. Listerne med nye medlemmer kom først i september. Der var 40 nye medlemmer, og det var derfor en stor opgave at ringe rundt. Opringningerne blev derfor også delt ud til de øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer. Kredsformanden har sammen med konsulenter deltaget i flere møder på skoler om samarbejdsproblemer. Det fornemmes, at der er dårlig stemning rundt omkring på skolerne. Der er en skole i kredsen, hvor der er 16 udmeldinger. Kredsformanden har skrevet til dem, og næstformanden har været involveret. Der er tilbudt møde. Der vil blive forsøgt afholdt møde i januar om nyvalg af TR. 12

13 Der udspandt sig en debat om, hvorvidt der er tekniske muligheder for at registrere, når der holdes medlemsmøder på skolerne. Formålet skulle være at skabe mulighed for koordination mellem kredsbestyrelsen, formandsskabet og sekretariatet, idet det kan være, at medlemmer sender den samme henvendelse til alle tre niveauer i organisationen. Kreds 8: Kredsen har afholdt lønmøde med kreds 2. Kredsen har haft problemer med at få svar fra 2 repræsentantskabsmedlemmer. Der har været afholdt møde for nyansatte. Det var svært at finde ud af, hvad der skulle foregå. Der var kun 10 tilmeldte og et afbud samme dag. Kreds 9: Kredsen holder medlemsmøde sammen med formøde. Der bliver oplæg ved formanden. Kredsen tolker antallet af tilmeldinger positivt. To skoler vil gerne have møde. Kredsgeneralforsamlingen har besluttet, at kredsen skal fejre medlemmers runde fødselsdage. Der er lavet postkort/hilsner, der kan udfyldes nemt. Kredsen har arrangeret en kredsudflugt, hvor medlemmer kan deltage eventuelt med ægtefæller. Der er tale om en bustur. Man starter i Horsens, hvorfra der køres sydpå og samles op undervejs. Man fortsætter til en dansk skole syd for grænsen. Derefter skal man se Noldemuseet og til sidst sluttes af ved et grænsesupermarked. Der er tale om et nyt koncept / initiativ, og kredsbestyrelsen er meget spændte på, hvordan det vil blive modtaget. En kollega på kredsformandens skole har fået nyt job. Kredsformanden er derfor blevet spurgt, om han kan tage et hold til afgangsprøve i matematik. Det vil give overtid på ca. 80 timer. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kreds 10: Kredsen har afholdt medlemsweekend og formøde. Der er endvidere holdt medlemsmøder på to skoler. Det efterspørges, at der tages stilling til, om de gamle kredses materiale skal samles, destrueres eller lignende? Et medlem har spurgt, om der kan etableres en fælles konfliktkasse for den samlede fagbevægelse? Tækningen er god, men det bliver nok ikke nemt, og slet ikke i en situation, hvor man - som FSL - ikke har nogen fond at indskyde. Kreds 11: Kredsen afholder formøde og TR 3 i næste uge med formanden. Der afholdes et netværksmøder i november i stedet for et større TR-træf. En meget stor del af kredsens tillidsrepræsentanter deltager aktivt. Det er meget positivt. Fællesmøde med kredsbestyrelsen for kreds 4, der er omtalt ovenfor, blev også af kreds 11 oplevet som en succes. Kredsen forsøger at kontakte kontaktpersonerne på skolerne i kredsen uden TR. Man overvejer endvidere en fælles konference. Det bliver et langt sejt træk at få medlemmerne på disse skoler til at vælge en TR. Der udspandt sig en generel debat om, hvordan medlemmer på skoler uden TR serviceres af foreningen. Denne problemstilling var også meget aktuel under lockouten. Der var enighed om, at emnet skal diskuteres mere indgående på et senere tidspunkt. KB kurset er blevet evalueret. Også denne kreds efterspørger lønstatistikker for enkelte kommuner. Frie Skolers Ledere: Iab. D. Sekretariatet Sekretariatet har været bagefter med en række opgaver. Der er derfor nu ansat en vikar til at hjælpe med at komme ned i bunkerne. Der blev orienteret om en stresssygemelding på sekretariatet. Der er ansat vikarer for at afhjælpe situationen. Der blev efter rådgivning indeholdt ATP i forbindelse med, at der blev udbetalt konfliktstøtte. Det giver nu forskellige problemer, 13

14 idet der er kommet en yderligere opkrævning på 3 mio. kr. til AUB mv. Det er på den baggrund blevet afklaret, at der ikke skulle have været indeholdt ATP. Den indeholdte ATP skal derfor tilbageføres, og det bliver en stor administrativ arbejdsopgave. Opkrævningen på de 3 mio. kr. skal imidlertid ikke betales. 11. Personsager SAG XXX En skole har mistet 30 elever og har derfor økonomiske problemer. Lærerne var indstillet på at gå 10 % ned i løn. Foreningen meddelte, at det ikke kunne lade sig gøre. Lærerne har nu besluttet, at de vil give afkald på ny løn, ligesom alle lærerne frivilligt vil gå ned i beskæftigelsesgrad. Der er tilbudt møde med medlemmerne om, hvilke risici og ulemper der er ved ordningen, og hvilke forslag de kan stille i forhold til efterfølgende at blive kompenseret. SAG YYY En skole sendte under lockouten eleverne på lejrskole med forældre i stedet for lærere. UVM har foreløbig meddelt, at skolen vil få en påtale, men status er pt. uafklaret. SAG ZZZ Formanden orienterede om status på skoler med skoleassistenter. Nogle skoler er ved at være afklaret, og nogle sager er fortsat verserende. Sagerne følges tæt. 12. Eventuelt Der udspandt sig en debat om Mærsk-fondens gave til folkeskolerne, og om gaven vil få betydning for de frie skoler. Gaven vil ikke få betydning eller smitte af på de frie skoler. De frie skoler modtager jævnligt selv gaver fra bidragydere og fonde, og de frie skoler har selv mulighed for at ansøge fonde om midler til projekter. Referat: Malene Weis Stranddorf 14

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 7. november 2013 Sted: Nyborg Strand Start: 7.11.2013 kl. 12.00 Slut: 7.11.2013 kl. 18.04 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 18. april 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 18.4.2013 kl. 9 Slut: 18.4.2013 kl. 17 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. september 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.9.2013 kl. 8:30 Slut: 11.9.2012 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC)

Tema: Onsdag kl. 14.15-16.00: Oplæg om OK 15 fra Mariann Skovgaard (sekretariatschef i LC) Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. marts 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.3.2014 kl. 14.15 Slut: 13.3.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Temadel, kl : Orientering om LP v/ Paul Brüniche-Olsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: HKC Start: 11.10.2017 kl. 13.00 Slut: 11.10.2017 kl. 19.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal Jørgensen (næstformand),

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Gennemgang af beslutningsprotokollen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 27. 28. februar 2013 Sted: DGI-huset i København Start: 27.2.2013 kl. 13.00 Slut: 28.2.2013 kl. 14 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL

FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL FORSLAG 6A MEDLEMSDEMOKRATI OG REPRÆSENTANTSKAB I FSL 4. NOVEMBER 2016 Forslag 6.A til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Medlemsdemokrati og repræsentantskab i FSL Indledning Gennem det sidste halvandet

Læs mere

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013

Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 12.-13. juni 2013 Eksternt mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12.-13. juni 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.6.2013 kl. 10.15 Slut: 13.6.2013 kl. 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier.

Temaer: Onsdag 10.15-16.00: FSL s mediestrategi og anvendelsen af sociale medier. Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 17-18. juni 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 17.6.2015 kl. 10.15 til 18.30 Slut: 18.6.2015 kl. 9.00 til 15.30 URO/HWI/HLH/JMO Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11.-12. marts 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.3.2015 kl. 13.00 til 18.30 Slut: 12.3.2015 kl. 9.00 til 12.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 19.-20. august 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 19.8.2015 kl. 12.00 Slut: 20.8.2015 kl. 08.30 til 16:45 URO/HWI/PHS/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 8. februar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 5. november 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. november 2015 Sted: Severin, Skovsvinget 25, Middelfart Start: 5.11.2015 kl. 10.15 Slut: 5.11.2015 kl. 18.00 URO/HLH/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10

Velkommen i FSL og til din egen. Kreds 10 2012/2013 KREDS 10 Velkommen i FSL og til din egen Kreds 10 2012/2013 Du er nu blevet medlem af Frie Skolers Lærerforening, kreds 10. Som du kan se af kortet her til højre, dækker kreds 10 det midterste Jylland i et bredt

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 13. 14. august 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 13.8.2014 kl. 13:00 Slut: 14.8.2014 kl. 16:30 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.-10. april 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.4.2014 kl. 13.00-18.30 Slut: 10.4.2014 kl. 9.00-17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 5. februar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 5.1.2014 kl. 9.00 Slut: 5.1.2014 kl. 17.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 6

Stiftende generalforsamling kreds 6 Stiftende generalforsamling kreds 6 d. 2 3.4.2014 Velkomst Konsulenten byder kort velkommen på foreningens vegne. Bente Lund Larsen, konsulent i FSL byder på foreningens vegne velkommen til den stiftende

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 29. oktober 2014 Sted: LC Niels Hemmingsens Gade 10, 4. 1153 København K. Start: 29.10.2014 kl. 10.15 Slut: 29.10.2014 kl.16.45 URO/HWI/KHH

Læs mere

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming

Tema: Hvad har fagbevægelsen haft af resultater gennem tiden v. Jes Lemming Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 16.-17. september 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 16.9.2015 kl. 10.00 Slut: 17.9.2015 kl. 09.00 til 12.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden

Ingen temadel. Gennemgang af beslutningsprotokollen DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Sted: Hotel Nyborg Strand Start: 09.11.2017 kl. 10.00 Slut: 09.11.2017 kl. 17.00 URO/HWI/KPL Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formand), Monica Lendal

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 21. og 22. oktober 2015 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 21. og 22. oktober 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 21.10.2015 kl. 16.20 18.20 Slut: 22.10.2015 kl. 8.30 16.45 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016

Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen. Dato: 14. januar 2016 Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14. januar 2016 Sted: Sekretariatet, Risskov Start: 14. januar 2016 kl. 10.00 Slut: 14. januar 2016 kl. 16.35 URO/HWI/KDJ Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 6.-7. maj 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 6.5.2015 kl. 12.00 til 18.30 Slut: 7.5.2015 kl. 9.00 til 16.00 URO/HWI/MIS Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10)

Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland (tidligere kreds 10) Navn: Lene Ackermann Alder: 58 år Skole: Th. Langs Skole Stilling: Lærer Baggrund: Jeg har været TR på min skole i ca. 22 år og i de sidste ca. 14 år har jeg været med i kredsbestyrelsen i Midtjylland

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Fordelingssekretariatet

Fordelingssekretariatet Fordelingssekretariatet Eksternt Bestyrelsesmødereferat Til: Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening, Der Deutsche Schul- und Sprachverein für Nordschleswig,

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Aarhus, den 10. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 5. marts 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 12.00 14.00 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: EE DRF FP Jesper Skorstengaard JWS,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 07.01.2010 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem X Lars

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere