fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning"

Transkript

1 fælles forældremyndighed samværsvanskeligheder børnesagkyndig rådgivning betænkning afgivet af justitsministeriets forældremyndighedsudvalg! betænkning nr københavn 1994

2 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf , Fax ISBN Ju bet. Notex -Tryk & Design a-s Kbh.

3 INDHOLD Udvalgets medlemmer 7 Udvalgets kommissorium 9 Udvalgets hovedsynspunkter 11 Udkast til lov om forældremyndighed og samvær 19 Bemærkninger til lovudkastet 27 Almindelige bemærkninger 27 Kapitel 1. Retsstillingen i dag Danmark Norge Sverige Finland Island 32 Kapitel 2. Faktiske forhold Generelt Familiesituation Børn Skilsmisser Skilsmissebørn Forældremyndighedssager Separation og skilsmisse Enighed eller tvist Aftalt fælles forældremyndighed Forældremyndighedsfordelingen Ophør af fælles forældremyndighed Ugifte forældre Deleordinger Ophør af aftalt fælles forældremyndighed 53 3

4 7.1. Antal Tidspunkt Forældremyndighedstvister Rådgivning 56 Kapitel 3. Fælles forældremyndighed Generelt Aftaler i praksis De separerede og skilte Ugifte forældre Opløsningssager Deleordninger Holdninger til ordningerne Nordiske ordninger Den danske opbygning Det svenske system Den islandske lovgivning Den norske model Det finske system Konstruktionen fælles forældremyndighed Tvungne ordninger Den daglige omsorg Samværet Samfundets præference Ugifte forældre Den gældende ordning Nordiske reformtanker Udvalgets overvejelser Anmeldelsesordning Registrering FN's Børnekonvention Pligtmæssig stillingtagen ved separation og skilsmisse Nordiske opbygninger Udvalgets overvejelser Information og rådgivning 88 Kapitel 4. Andre forældremyndighedsspørgsmål Den ugifte far Ændring ved dom Aftaler Faktisk ligestilling 100 4

5 Kapitel 5. Samvær og anden forældrekontakt Samværet i dag Samværsberettigede Normalsamvær Anden forældrekontakt Anden kontakt end samvær Orientering om barnet Indsigelse mod udrejse Samvær med nærtstående 125 Kapitel 6. Samværsvanskeligheder Problemets omfang Ændringssager Ophævelse af samvær Overførelse af forældremyndigheden Overvåget samvær Samværsundladelse Fogedsager 149 Kapitel 7. Børnesagkyndig rådgivning Dansk rådgivning og vejledning Juridisk rådgivning a-rådgivning Norsk mægling Svenske samarbejdsaftaler Udvalgets overvejelser 166 Kapitel 8. Administrative og økonomiske konsekvenser Administrative ændringer Økonomiske vurderinger Domstolene Statsamterne Overvåget samvær Børnesagkyndig rådgivning 177 Kapitel 9, Noget om udvalgsarbejdet Baggrund Undersøgelser Indsamling af synspunkter Nordiske erfaringer 181 5

6 Specielle bemærkninger Systematik m.v Terminologi Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 186 Litteratur 201 Bilag: 1. Referat af Forældremyndighedsudvalgets møde den 19. januar 1994 med Foreningen Far til Støtte for Børn og Forældre Referat af Forældremyndighedsudvalgets møde den 14. april 1994 med Børns Vilkår Oplæg fra Dansk Kvindesamfund til brug for møde med Forældremyndighedsudvalget den 8. juni Ligestillingsrådets skrivelse af 14. februar 1994 til Forældremyndighedsudvalget Uddrag af Mødrehjælpens oplæg til Forældremyndighedsudvalget: Et barns ret til to forældre - ide kontra virkelighed Danske Kvinders Nationalråds skrivelse af 16. marts 1994 til Forældremyndighedsudvalget Den islandske børnelov kapitel Uddrag af FN's konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder 257 6

7 UDVALGETS MEDLEMMER Formand Landsdommer, dr.jur. Svend Danielsen (formand) Medlemmer Kontorchef Vibeke Larsen (udpeget af Foreningen af Statsamtsjurister) Advokat Grethe Laursen (udpeget af Advokatrådet) Dommer Marianne Højgaard Pedersen (udpeget af Den danske Dommerforening) Fuldmægtig Jonna Waage (udpeget af Civilretsdirektoratet) Sekretær Fuldmægtig Eva Rønne Nielsen, Justitsministeriet. Stud.jur. Katja Pedersen har bistået udvalget ved bearbejdelsen af det statistiske materiale. Assistent Christina Poulsen, Justitsministeriet, har renskrevet betænkningen. Udvalget begyndte sit arbejde i sommeren 1993 og afsluttede det med udgangen af september

8 tr

9 UDVALGETS KOMMISSORIUM Folketingets Retsudvalg har i en beretning af 23. februar 1993 vedrørende forslag til folketingsbeslutning om revision af myndighedsloven opfordret justitsministeren til at nedsætte et sagkyndigt udvalg, der skal have til opgave at analysere og eventuelt fremsætte forslag til ændring af myndighedslovens regler vedrørende fælles forældremyndighed, familiesagkyndig rådgivning og udøvelsen af samværsret. Justitsministeriet har på den baggrund besluttet at nedsætte Forældremyndighedsudvalget. Det sagkyndige udvalg skal i overensstemmelse med Retsudvalgets beretning gennemgå den retstilstand, der eksisterer vedrørende fælles forældremyndighed, familiesagkyndig rådgivning og udøvelse af samværsret, navnlig set i lyset af de ændringer, der fandt sted med virkning fra den 1. januar I forbindelse med denne gennemgang skal det sagkyndige udvalg tillige - og på baggrund af erfaringer i de øvrige nordiske lande - overveje, om adgangen til fælles forældremyndighed bør forandres, og om der er behov for ændring af reglerne vedrørende ophævelse af fælles forældremyndighed. Det sagkyndige udvalg skal desuden vurdere, om de danske regler for fælles forældremyndighed er i overensstemmelse med FN's Konvention om Barnets Rettigheder, som Danmark har ratificeret. Endelig skal udvalget vurdere, hvorvidt og hvorledes familiesagkyndig rådgivning i sager vedrørende forældremyndighed og samværsret kan finde større udbredelse, og om der er behov for ændringer af reglerne om overførelse af forældremyndighed i de tilfælde, hvor forældremyndighedens indehaver saboterer samværsretten. Udgangspunktet for det sagkyndige udvalgs overvejelser bør i lighed med udgangspunktet for den nugældende myndighedslov være en hensyntagen til, hvad der er bedst for barnet. Udvalget skal give interesseorganisationer og foreninger, der beskæftiger sig med de spørgsmål, som udvalget skal behandle, mulighed for at fremkomme med deres synspunkter, f.eks. i form af foretræde for udvalget, således at disse synspunkter vil kunne indgå i udvalgets overvejelser. Udvalget anmodes om at afgive betænkning inden udgangen af september måned

10

11 UDVALGETS HOVEDSYNSPUNKTER 1. Udvalgets opgave 1.1. Af de godt børn, der nu hvert år fødes i Danmark, har knap halvdelen ugifte forældre, medens andelen i 1960'erne var ca. 10%. Baggrunden herfor er det øgede antal samboende uden vielsesattest. Imidlertid bor 5% af de nyfødtes mødre ikke sammen med barnets fader. Antallet af ægtefæller, der ophæver samlivet, har været stigende gennem årene. Af de par, der blev gift i 1970, har 30% i dag været gennem en skilsmisse. Det skønnes, at opløsningsfrekvensen for samboende er højere. I 1991 oplevede mere end danske børn forældrenes adskillelse. Skønnet er, at omkring en tredjedel af alle danske børn kommer ud for, at en af forældrene flytter fra hjemmet, før de selv gør det. Disse og andre statistiske oplysninger, gengivet i kapitel 2, pkt. 2, har været udgangspunktet for udvalgets overvejelser Udvalgsarbejdethar drejet sig om myndighedslovens kapitel 2 med de regler om forældremyndighed og samværsret, som blev gennemført i Revisionen dengang skete på grundlag af en betænkning fra 1983, afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, se herom i kapitel 1, pkt. 1. Udvalget har inddraget erfaringer fra de øvrige nordiske lande med deres lovgivning på området og særligt de ændringer, der er gennemført siden den danske lovrevision i Herom henvises til kapitel 1, pkt I kapitel 3-7 er der yderligere omtale af relevante regler i de finske, islandske, norske og svenske love på områder af særlig interesse for udvalgets overvejelser, ligesom der, i det omfang det har været muligt, er redegjort for indvundne erfaringer med bestemmelserne Udvalgets opgave har ikke været at foretage en gennemgang af alle regler i myndighedslovens kapitel 2, i forældremyndighedsbekendtgørelsen og i retsplejelovens kapitel 42 om bl.a. forældremyndighedssager. Overvejelserne har været begrænset af de rammer, der er fastlagt i kommissoriet, gengivet ovenfor. De områder, det har været pålagt udvalget at overveje, kan sammenfattes i tre overskrifter:»fælles forældremyndighed«,»samværsvanskeligheder«og»børnesagkyndig rådgivning«. De behandles nedenfor under pkt. 2, 5 og 6, og særligt i kapitlerne 3, 6 og 7. 11

12 1.4. Udvalget har søgt at»gennemgå den retstilstand, der eksisterer«i Danmark under de gældende regler. Manglen på statistiske oplysninger er søgt afhjulpet ved at indsamle tal fra statsamternes sager i oktober kvartal 1993 samt byretsdommene fra halvåret 1. oktober 1993 til 31. marts I kapitel 2, pkt. 3-8 redegøres for hovedresultaterne af undersøgelsen. Derudover har udvalget foretaget en gennemgang af statsamternes sager i januar kvartal 1994 om afslag på og ophævelse af samværsret, se om resultaterne i kapitel 6, pkt Endelig har udvalget bedt statsamterne besvare en række generelle spørgsmål om 27a-rådgivningen, se herom i kapitel 7, samt at samle tal herom fra oktober kvartal 1993, se om disse i kapitel 2, pkt I overensstemmelse med kommissoriet har udvalget haft møder med eller modtaget henvendelser fra en række myndigheder, interesseorganisationer og foreninger. Derudover har der været kontakt med særligt sagkyndige og interesserede. For denne indsamling af synspunkter med henblik på udvalgets overvejelser er redegjort nedenfor i kapitel 9, pkt Udvalget har måttet konstatere, at der kun er begrænset viden om nogle af de hovedspørgsmål, der behandles i betænkningen, se uddybende i kapitel 2, pkt Det gælder bl.a. spørgsmålet om, hvordan aftalt fælles forældremyndighed har virket siden indførelsen for godt otte år siden, og i kapitel 3, pkt er omtalt nogle af de emner, det kunne være hensigtsmæssigt at have mere kendskab til. Det samme kan siges om 27a-rådgivningen, se herom i kapitel 7, pkt Dette har i nogen grad præget udvalgets arbejde. 2. Fælles forældremyndighed 2.1. Udbredelse Fælles forældremyndighed, således som ordningen blev indført i 1985 som et tilbud til enige og samarbejdsvillige ugifte, separerede og skilte forældre, har, efter de tal, udvalget har indsamlet, været en succes. I oktober kvartal 1993 indgik godt 55% af de forældre, der blev separeret eller skilt, aftaler om fælles forældremyndighed. I samme periode aftalte ca % af de ugifte forældre fælles forældremyndighed inden for kort tid efter barnets fødsel. I alt blev der indgået godt aftaler af ugifte på årsbasis. Tallene viste tillige, at aftaler om fælles forældremyndighed bliver ophævet hvert år, hvilket næsten 3/4 af disse forældre er enige om. Godt halvdelen af de opløste aftaler var indgået i forbindelse med separation eller skilsmisse.. Om enkeltheder hevises til kapitel 2, pkt og pkt

13 2.2. Automatik Efter den gældende myndighedslovs 8, stk. 1, har gifte forældre fælles forældremyndighed straks fra barnets fødsel. Ugifte forældre får det kun, hvis de indgår aftale herom, se lovens 8, stk. 2, og 9. Udvalget er, som det fremgår af overvejelserne i kapitel 3, pkt , meget positiv over for at udvide den legale og automatiske fælles forældremyndighed til at omfatte også de samboende forældre, der ikke er gift med hinanden. Derimod finder udvalget det ikke hensigtsmæssigt, at en sådan legal regel udvides til at omfatte børn, hvis forældre ikke bor sammen ved fødslen, da det nødvendige fællesskab ikke kan antages generelt at være til stede og på grund af de vanskeligheder, dette hvert år ville påføre ca enlige mødre, se uddybende om begrundelsen ligeledes i kapitel 3, pkt Dermed har udvalget stået over for et i dag uløseligt problem med at adskille de to grupper, fordi samboforhold ikke registreres noget sted. Samtidig skal også samboende ugifte have faderskabet konstateret, normalt gennem faderens anerkendelse over for statsamtet. Det er da naturligt, at forældrene samtidigt tager stilling til forældremyndigheden og indgår en aftale om fælles forældremyndighed. Dette er udvalgets løsning på problemet på kortere sigt, idet det foreslås, at myndighedernes medvirken forenkles ved, at den hidtidige godkendelsesordning efter lovudkastets 6 erstattes af en anmeldelse til statsamtet, se nedenfor i kapitel 3, pkt og pkt Ændres faderskabsreglerne som følge af arbejdet i Børnelovsudvalget, er det sandsynligt, at problemerne med at udskille de samboende ugifte bliver løst. Børnelovsudvalgets formand har forud for udvalgets nedsættelse været inde på en tanke om en ny såkaldt samlivs pater est regel. En sådan regel kunne f.eks. bestå i, at forældrene erklærer, at barnet er et fællesbarn, og at de har boet sammen i en vis periode. Afgives en sådan erklæring, kunne der som retsvirkning hertil knyttes automatisk fælles forældremyndighed. En langsigtet løsning med en udvidelse af området for legal fælles forældremyndighed må derfor afvente børnelovsrevisionen. Om den ugifte faders retsstilling efter lovudkastet og dermed om udvalgets svar på ønsket om automatik se tillige nedenfor under pkt Udvalget har tillige behandlet separations- og skilsmissesituationen. Retsstillingen i dag er, at forældrene i sådanne tilfælde skal tage stilling til forældremyndigheden, idet de har mulighed for at aftale fortsat fælles forældremyndighed, jf. den gældende lovs 11, stk. 1 og 2. Da dette spørgsmål indgår som et blandt flere vilkår, ægtefællerne skal tage stilling til, og da det i ægteskabsloven er foreskrevet, at der skal afholdes en vilkårsforhandling, hvor spørgsmålet naturligt drøftes og afklares, finder udvalget, at en mulig ændring af retstilstanden bør afvente eventuelle overvejelser om ændring af skilsmisseprocessen som helhed. De gældende regler er således opretholdt i lovudkastets 7, se herom i kapitel 3, pkt

14 2.3. Tvungen fælles forældremyndighed Endnu et spørgsmål, det har været pålagt udvalget at overveje, er, om en forælder skal have krav på at få en aftalt fælles forældremyndighed bragt til ophør ved samlivsophævelse eller senere, eller om retten skal kunne beslutte, at fællesskabet skal fortsætte mod den enes protest. Et tilsvarende problem er, om forældre ved separation eller umiddelbar skilsmisse skal kunne pålægges at fortsætte med fælles forældremyndighed, selv om den ene ikke ønsker dette. Udvalget har ikke kunnet gå ind for forslag af denne art om påtvungen fælles forældremyndighed, se overvejelserne i kapitel 3, pkt Uden forskningsresultater bør der ikke indføres en ny ordning af så vidtrækkende betydning for børnene. På det grundlag, der foreligger i dag, er det udvalgets vurdering, at det nødvendige samarbejde kun kan virke, hvis begge forældre går positivt ind herfor. Tvungne ordninger ville tillige kræve grundlæggende ændringer i opbygningen af forældremyndighedsreglerne, og samfundet kunne komme til at spille en aktiv rolle i fastlæggelsen af barnets hverdag. En del af de ønsker, der ligger bag tankerne om tvungen fælles forældremyndighed, har udvalget tilgodeset med andre forslag, se nedenfor under pkt. 2.4., samt pkt og Samvær under fælles forældremyndighed På et væsentligt punkt foreslår udvalget ændringer i den gældende ordning om aftalt fælles forældremyndighed. I dag er det ikke muligt at gå til myndighederne og få en samværsresolution, så længe der er fælles forældremyndighed. Er der problemer med kontakten, må den, der ikke har barnet boende, først få den fælles forældremyndighed bragt til ophør. Efter lovudkastets 16 og 17 vil statsamterne fremtidigt kunne træffe afgørelse om samvær for alk forældre, der ikke har barnet boende, se herom i kapitel 3, pkt Eneforældremyndighed 3.1. Den ugifte fader Efter den gældende lovs 14 kan en ugift fader, der ikke har fælles forældremyndighed i kraft af en aftale med moderen, få.forældremyndigheden overført til sig. Det kræver, at han kan sandsynliggøre, at ændringen er bedst for barnet. Udvalget finder, at fædres retsstilling i dag er for svag, hvis der skal træffes en forældremyndighedsafgørelse i tilslutning til ophævelsen af et længerevarende samliv, og forældrene ikke kan blive enige om den fremtidige løsning. Efter udvalgets forslag, udmøntet i lovudkastets 12, stk. 1, vil faderen fremtidigt kriterie- og bevismæssigt i 14

15 denne situation blive stillet på samme måde, som hvis der havde været en aftale om fælles forældremyndighed. Hermed mindskes betydningen af, at en forældremyndighedsaftale er indgået, og af, at udvalget ikke har fundet det muligt på nuværende tidspunkt at indføre automatisk fælles forældremyndighed for ugifte samboende forældre, se ovenfor under pkt Om udvalgets overvejelser se nærmere i kapitel 4, pkt Tvister Udvalgets undersøgelse viser, at der kun i ca. 3% af separations- og skilsmissesagerne var en sådan uenighed om forældremyndigheden, at det var nødvendigt at.få en dom i byretten for at afgøre tvisten. Undersøgelsen viser også, at fædrene fik forældremyndigheden i omkring en fjerdedel af disse domme. Til sammenligning kan oplyses, at fædrene fik forældremyndigheden i 10% af tilfældene, når forældrene selv aftalte hvem af dem, der skulle have forældremyndigheden alene. Om enkeltheder henvise til kapitel 2, pkt. 4.1., pkt og pkt Ændring ved dom Efter den gældende lovs 17 kan forældremyndighedsaftaler og -afgørelser i tilfælde af uenighed kun ændres, hvis det er påkrævet. Som det fremgår af lovudkastets 13, foreslår udvalget kriteriet lempet til, at retten, når særlige grunde taler derfor, kan overføre forældremyndigheden til den anden forælder, hvis det er bedst for barnet, navnlig på grund af væsentligt forandrede forhold. Om baggrunden herfor se overvejelserne i kapitel 4, pkt. 2. Som omtalt i kapitel 6, pkt. 4, tilgodeses hermed også ønsket om at øge overførelsesmulighederne i tilfælde af samværssabotage. Som gennemgået der, og som det fremgår af lovudkastets 13, har udvalget ikke fundet det hensigtsmæssigt med en særskilt bestemmelse med særligt sigte på svære samværsvanskeligheder, se tillige nedenfor under pkt Samvær og anden forældrekontakt Som omtalt ovenfor under pkt har udvalget fundet, at nogle af de problemer, der har ført til ønsker om indførelse af en adgang til at tvinge til fælles forældremyndighed, bør løses på anden måde. Navnlig to nye lovregler skal bidrage hertil Anden kontakt end samvær I lovudkastets 18 er indført en ny regel om, at statsamtet i særlige tilfælde kan træffe bestemmelse om anden kontakt med barnet for den af forældrene, der ikke har barnet boende, i form af telefonsamtaler, brevveksling og lignende. Om tilfælde, hvor brugen af en 15

16 sådan bestemmelse kan blive aktuel og om baggrunden for den henvises til kapitel 5, pkt Oplysninger om barnet I dag er en forælder, der ikke har del i forældremyndighed, afskåret fra at få oplysninger om barnet fra skole, af børneinstitutioner samt fra de sociale myndigheder og hospitaler. Udvalget finder, at den tavshedspligt, der hindrer videregivelse af oplysninger, bør begrænses, så alle forældre kan få information, hvis de ønsker det. Der henvises til. lovudkastets 19 om reglens afgrænsning samt om dennes baggrund til kapitel 5, pkt Samarbejdsvanskeligheder Udvalget er særligt blevet bedt om at overveje muligheden for overførelse af forældremyndighed i tilfælde af samværssabotage, men har valgt at vurdere samværsreglerne i lidt bredere sammenhæng Ændring og ophævelse af samvær Efter den gældende lovs 24 er kriteriet for at afslå at fastsætte, ændre eller ophæve samvær, at hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler derfor. Udvalget foreslår i lovudkastets 17, stk. 2 og 3, nye regler om og kriterier for ændring af samværsaftaler og -afgørelser samt om afslag på en ansøgning om samvær og om ophævelse af samværet. Efter stk. 2 om cendringssager er det afgørende, at ændringen er bedst for barnet, navnlig på grund af forandrede forhold. Se om reglen i kapitel 6, pkt. 2. Ifølge stk. 3 kan afslag kun meddeles og ophævelse kun ske, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet. I forhold til en meget streng praksis i dag er der tale om en vis udvidelse af adgangen til ophævelse af kontakten med forældre, der ikke har barnet boende. Om baggrunden for udvalgets forslag, se kapitel 6, pkt Samværssabotage Svære samværsvanskeligheder kan skyldes både den forpligtedes og den berettigedes forhold. Den forpligtedes sabotage kan efter gældende ret bevirke overførelse af forældremyndigheden, hvis også andre omstændigheder taler herfor. Udvalget fortolker i kapitel 6, pkt. 4, den seneste højesteretsdom og finder det som nævnt ovenfor under pkt ikke hensigtsmæssigt med en særlig overførelsesregel om denne situation. 16

17 I stedet har udvalget generelt foreslået kriteriet for overførelse afforældremyndigheden lempet, jf. lovudkastets Overvåget samvær Udvalget har drøftet det såkaldt overvågede samvær som en mulighed for bl.a. at modvirke samværssabotage. Udvalget finder, at det bør være en offentlig opgave at tilbyde overvåget samvær og anbefaler, at der indledes forhandlinger mellem de berørte myndigheder med henblik på, at der overalt i landet gives mulighed for overvåget samvær, se herom kapitel 6, pkt Børnesagkyndig rådgivning Som et sidste hovedemne har udvalget overvejet den såkaldte 27a-rådgivning, herunder om den bør være tvungen, se kapitel 7. Udvalget har søgt at danne sig et billede af, hvorledes den børnesagkyndige rådgivning anvendes og fungerer i dag, se ovenfor under pkt Med dette udgangspunkt foreslår udvalget rådgivningen styrket navnlig derved, at der skal indkaldes til rådgivningsmøde, blot den ene forælder modtager tilbuddet herom, medens det i dag normalt kræves, at begge positivt går ind herfor. Derudover foreslås, jf. udkastets 28, stk. 2, at statsamtet skal kunne tilbyde rådgivning uden for de tilfælde, hvor det er muligt i dag, nemlig ved uenighed om forældremyndigheden eller samværsret. Derimod finder udvalget det ikke hensigtsmæssigt at gøre rådgivningen tvungen eller obligatorisk, se kapitel 7, pkt Ny forældremyndigheds- og samværslov Resultatet af udvalgets arbejde er blevet et udkast til en ny lov om forældremyndighed og samvær. Reglerne har hidtil været at finde i myndighedslovens kapitel 2. Som et resultat af et andet udvalgs arbejde er afgivet en betænkning med forslag til en særlig værgemålslov, hvilket vil indebære, at de regler, dette udvalg har beskæftiget sig med, skal udskilles til en særskilt lov. Det forhold, at udvalget har skullet udforme et helt nyt lovudkast, har medført en række forslag til systematiske, lovtekniske og sproglige ændringer. Derudover foreslår udvalget enkelte begrænsede ændringer udover de ovenfor gennemgåede, se f.eks. udkastets 26, hvor reglen om midlertidigt samvær udvides til at kunne anvendes også under samværssager. 17

18

19 UDKAST tu Lov om forældremyndighed og samvær Kapitel 1 Forældremyndighed 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. Indhold 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov. Stk. 2. Forældremyndigheden medfører pligt til at beskytte barnet mod fysisk og psykisk vold og anden krænkende behandling. Stk. 3. Forældrene kan anvende barnets indtægter til dets underhold i passende omfang og under hensyntagen til deres og barnets stilling. 3. Har forældrene fælles forældremyndighed, og er de uenige om, hvem af dem der skal have forældremyndigheden alene, skal begge give samtykke til, at barnet forlader landet. Indehavere 4. Er forældrene gift med hinanden ved barnets fødsel, eller indgår de senere ægteskab, har de fælles forældremyndighed. Er forældrene separeret ved barnets fødsel, har moderen dog forældremyndigheden alene, medmindre samlivet mellem ægtefællerne genoptages. 5. Er forældrene ikke gift med hinanden, har moderen forældremyndigheden alene, medmindre forældrene har indgået aftale om fælles forældremyndighed efter 6. 19

20 Aftale om fælles forældremyndighed 6. Forældrene kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed. Aftalen er kun gyldig, når den er anmeldt til statsamtet. Er en forældremyndighedssag indbragt for retten, kan anmeldelse ske hertil. Separation og skilsmisse 7. Ved separation eller skilsmisse skal der tages stilling til forældremyndigheden, medmindre der tidligere er truffet aftale eller afgørelse herom. Stk. 2. Forældrene kan med statsamtets godkendelse aftale, at de fortsat skal have fælles forældremyndighed. Aftalen godkendes, med mindre den strider mod, hvad der er bedst for barnet. Er separations- eller skilsmissesagen indbragt for retten, kan aftalen godkendes af retten. Stk. 3. Skal den fælles forældremyndighed ophøre, gælder 9. Samlivsophævelse 8. Lever forældrene ikke sammen, eller agter en af dem at ophæve samlivet, kan enhver af dem kræve, at den fælles forældremyndighed skal ophøre. Ophør af fælles forældremyndighed 9. Skal den fælles forældremyndighed ophøre, kan forældrene med statsamtets godkendelse aftale, hvem af dem der skal have forældremyndigheden alene. Aftalen godkendes, medmindre den strider mod, hvad der er bedst for barnet. Er en forældremyndighedssag indbragt for retten, kan aftalen godkendes af retten. Stk. 2. Er forældrene uenige, eller nægtes godkendelse af deres aftale, afgør retten under særligt hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem af forældrene der skal have forældremyndigheden alene. Genoptagelse af samlivet 10. Er der truffet aftale eller afgørelse efter 9 om, at en af forældrene skal have forældremyndigheden alene, genindtræder den fælles forældremyndighed, hvis gifte, herunder separerede, forældre genoptager eller fortsætter samlivet. Er forældrene ugifte eller fraskilte, får de ikke på ny fælles forældremyndighed, medmindre de indgår aftale herom efter 6. Overførelse ved aftale 11. Forældremyndigheden kan ved aftale, godkendt af statsamtet, overføres til den 20

21 af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, eller til andre. Forældremyndigheden kan overføres til et ægtepar i forening, herunder den ene af forældrene og dennes ægtefælle. Aftalen godkendes, medmindre den strider mod, hvad der er bedst for barnet. Er en forældremyndighedssag indbragt for retten, kan aftalen godkendes af retten. Overførelse til faderen ved dom 12. Har forældre, der ikke er gift med hinanden, levet sammen i længere tid, uden at de har fælles forældremyndighed, og kræver faderen forældremyndigheden ved samlivets ophør, afgør retten under særlig hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem af forældrene der skal have forældremyndigheden alene. Stk. 2. I andre tilfælde kan retten overføre forældremyndigheden fra moderen til faderen alene, hvis ændringen er bedst for barnet. Ændring ved dom 13. Er forældremyndigheden ved aftale eller dom tillagt en af forældrene alene, kan retten, når særlige grunde taler derfor, overføre forældremyndigheden til den anden, hvis det er bedst for barnet, navnlig på grund af væsentligt forandrede forhold. Stk. 2. Stk. 1 gælder også, hvis faderen ikke har fået forældremyndigheden under en sag efter 12. Stk. 3. Aftale efter 11 eller afgørelse efter 14 kan ændres afretten efter samme betingelser som nævnt i stk. 1. Dødsfald 14. Har forældrene fælles forældremyndighed, og dør den ene, forbliver forældremyndigheden hos den anden. Bor barnet ved dødsfaldet ikke hos den efterlevende, kan en anden i forbindelse med dødsfaldet anmode om at få tillagt forældremyndigheden. Anmodningen kan kun imødekommes, hvis hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos den efterlevende. Stk. 2. Har en af forældrene forældremyndigheden alene, og dør denne, eller bevirker et dødsfald i øvrigt, at ingen har forældremyndigheden, bestemmes under hensyn til, hvad der er bedst for barnet, hvem der skal have forældremyndigheden. Anmoder den efterlevende af forældrene om forældremyndigheden, imødekommes anmodningen, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler imod det. Stk. 3. Forældremyndigheden kan tillægges et ægtepar i forening, herunder den efterlevende af forældrene og dennes ægtefælle. Stk. 4. Afgørelser efter stk. 1-3 træffes af statsamtet og kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. 21

22 Stk. 5. Statsamtets afgørelse kan inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, indbringes for retten under en sag mod den, statsamtet har tillagt forældremyndigheden. 15. Indehavere af forældremyndigheden kan tilkendegive, hvem der efter deres død bør have tillagt forældremyndigheden. Tilkendegivelsen følges, medmindre hensynet til, hvad der er bedst for barnet, taler derimod. Den efterlevendes fortrinsstilling efter 14 gælder dog uanset en modsat tilkendegivelse. Kapitel 2 Samvær m.v. 16. Barnets forbindelse med begge forældre søges bevaret ved, at deri, der ikke har barnet boende, har ret til samvær. 17. Statsamtet træffer efter anmodning afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kan fastsætte de nødvendige bestemmelser i forbindelse hermed. Afgørelsen træffes efter, hvad der er bedst for barnet. Stk. 2. Statsamtet kan ændre en aftale eller afgørelse om samvær, hvis ændringen er bedst for barnet, navnlig på grund af forandrede forhold. Stk. 3. Statsamtet kan afslå at fastsætte samvær eller ophæve en afgørelse eller aftale herom, hvis det er påkrævet af hensyn til barnet. Anden kontakt 18. Statsamtet kan i særlige tilfælde træffe bestemmelse om anden kontakt med barnet for den af forældrene, der ikke har barnet boende, i form af telefonsamtaler, brevveksling og lignende. Oplysninger om barnet 19. Den af forældrene, som ikke har forældremyndigheden, har ret til efter anmodning at få oplysninger om barnets forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet. Myndigheden eller institutionen kan nægte at give oplysning, hvis det er til skade for barnet. Der må ikke gives oplysninger om forældremyndighedsindehaverens forhold. Stk. 2. Statsamtet kan i særlige tilfælde fratage den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden, adgangen til at få oplysninger efter stk

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

forældremyndighed og samværsret afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet

forældremyndighed og samværsret afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet forældremyndighed og samværsret afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet betænkning nr. 985 københavn 1983 ISBN 87-503-4666-0 Ju 00-160-bet. B. Stougaard Jensen. København Indhold Indledning.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Svend Danielsen. Fælles forældremyndighed

Svend Danielsen. Fælles forældremyndighed Svend Danielsen Fælles forældremyndighed Fælles forældremyndighed Af landsdommer, adj. professor, dr. jur. Svend Danielsen, Danmark Fælles forældremyndighed som en mulighed efter separation eller skilsmisse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt. Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 Betæn om Fo Betæ Retsudvalget REU alm. del - Bilag 632 Offentligt Barnets perspektiv Betænkning nr. 1475 B pe Foræ Bar Sam Tva 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457 Betænkning fra udvalget

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Indhold Indledning... 1 Forældremyndighed... 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed

Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed Adgangen til at dømme forældre til fælles forældremyndighed af SABRINA DAM Reglerne om forældremyndighed reguleres i forældreansvarsloven, der trådte i kraft ved lov nr. 499 af 6. juni 2007. Juridisk set

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Far, mor og børn Af Per Schaeffner

Far, mor og børn Af Per Schaeffner Far, mor og børn Af Per Schaeffner Karsten Larsen har i Psykolog Nyt 14/1999 et meget engageret indlæg om forældremyndighed. Som børnesagkyndig, der yder rådgivning og laver undersøgelser i sager om samvær

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet betænkning nr. 1166 københavn 1989 ISBN 87-503-7839-2 Ju 00-211-bet. B. Stougaard Jensen, Kbh. INDHOLD Side Indledning

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk Social- og Integrationsministeriet Jura/International E-mailes til lth@sm.dk og jur-inter@sm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold

FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR. - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR EFTER SAMLIVSOPHØR - en komparativ analyse af danske og engelske retsforhold Af Bitten Nielsen 243361 Speciale, cand. ling. merc. engelsk, juridisk sprog, vejleder: Sandro Nielsen,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere