Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup"

Transkript

1 dec-14 feb-15 apr-15 jun-15 aug-15 okt-15 dec-15 feb-16 apr-16 jun-16 aug-16 okt-16 dec-16 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger fra bl.a. jobindsats.dk og kommunens fag- og økonomisystemer. Det er tilstræbt at anvende så aktuelle tal som muligt. Aktualiteten afhænger dog af opdateringsfrekvensen i de systemer, som oplysningerne trækkes fra. 6 Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) ,8 4,2 3,9 Glostrup Region Hovedstaden Hele landet 1 0 AMK-Øst rev. prognose Figuren viser den overordnede ledighedsudvikling i Glostrup Kommune. Prognosen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forudser, at ledigheden i Glostrup fra december 2014 til december vil blive reduceret med 9 pct. og i december vil ligge på 4,8 pct. Ledigheden er faldet i Glostrup Kommune siden seneste resultatopfølgning. Ledighedsprocent er således faldet 0,3 pct-point fra 5,1 i juni til 4,8 pct i oktober og ligger nu 0,6 pct-point højere end gennemsnittet for Region Hovedstaden og 0,9 pct-point højere end gennemsnittet for hele landet. Som det fremgår af grafen er der sket en lille stigning i den sidste del af perioden. Administrationen er i gang med at undersøge, om der kan peges på nogle tendenser, målgrupper eller andet der kan forklare stigningen, således at der kan sætte ind med en relevant indsats. Side 1 af 25

2 Udvikling i kontaktforløb opgjort ultimo måned Nedenstående figur og tabel viser udviklingen i antallet af kontaktforløb i jobcenteret i hhv. og de første 11 måneder af. År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Gns Gennemsnittet for årets første 11 måneder ligger 41 kontaktforløb under gennemsnittet for hele. Siden seneste resultatopfølgning (tal fra juli) er antallet af kontaktforløb faldet med 66. Til sammenligning steg antallet med 71 kontaktforløb i samme periode sidste år. Udviklingen dækker blandt andet over et fald i antallet af dagpengemodtagere og aktivitetsparate unge (se de to grafer nedenfor). Siden seneste status er antallet af kontaktforløb for dagpengemodtagere faldet med 12 procent fra 490 forløb i juli til 431 i november og antallet af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er i samme periode faldet fra 80 til 73 kontaktforløb. Udviklingen for sygedagpengemodtagere er stabil og ligger langt under niveau fra samme periode sidste år. I november var der 285 kontaktforløb, hvilket er faldet til 197 i november svarende til et fald på 30,9 procent. Side 2 af 25

3 Udviklingen i antal kontaktforløb, sygedagpengemodtagere Udviklingen i antal kontaktforløb, Dagpengemodtagere Andelen af aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er faldet siden seneste status og ligger nu næsten på niveau med. Samlet er antallet af kontaktforløb for unge på uddannelseshjælp faldet en smule siden seneste status. Side 3 af 25

4 Udviklingen i antal kontaktforløb, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere Kvartalsstatistik Udviklingen i antal kontaktforløb, Fleksjobberettigede Side 4 af 25

5 Varighed på kontaktforløb fordelt på målgrupper Kvartalsstatistik Over 10 år Sum: Statusopgørelse pr I nedenstående tabel vises målgrupper fordelt på varighed. Varigheden tager udgangspunkt i det aktuelle kontaktforløb. Fleksjob og Aktivitetsparate Forsikrede Jobparate Aktivitetsparate Selvforsørgendforløparaafklaring ydelse Ressource- Uddannelses- Job- Ingen Varighed Revalidend Sygedagpenge FØP ledighedsydelse ledige kontanthjælp kontanthjælp udd.hjælp Integration Side 5 af 25

6 Ovenstående tabel viser varigheden af de aktuelle forløb i jobcenteret. Eksempelvis kan det aflæses, at der er mange forsikrede ledige, der er ledige i mindre end et år, hvilket viser det store flow af borgere, der i denne målgruppe. Der er også en stor del af de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har et ledighedsforløb på under et år, men flowet i denne gruppe er ikke så stort, som for dagpengemodtagerne. De aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fordeler sig mere bredt. Antal langtidsledige Figuren nedenfor viser fordelingen af de langtidsledige i Glostrup Kommune på hhv. dagpenge og kontanthjælp. En langtidsledig er defineret som en person, der har været ledig i minimum 80 pct. af de seneste 52 uger. Efter en stigning i starten af året faldt langtidsledigheden fra maj til juli måned for såvel dagpengemodtagere som for kontanthjælpsmodtagere. Siden har niveauet stabiliseret sig. Indsatsen i forhold til både at forebygge og afhjælpe langtidsledighed er generelt højt prioriteret, og siden foråret har indsatsen været yderligere prioriteret. Antal langtidsledige personer, Glostrup Kommune Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp 50 0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Side 6 af 25

7 Andel langtidsledige ift. bruttoledige 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Ydelsesgrupper i alt A-dagpenge Kontanthjælp 10,0 0,0 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Ovenstående figur viser, hvor stort en andel af de ledighedsberørte forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige. Som beskrevet ovenfor er antallet af langtidsledige faldet, hvorimod andelen af langtidsledige ift. bruttoledige er steget for kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Udviklingen for dagpengemodtagere og ydelsesgrupper i alt er til gengæld positiv idet antallet er faldet en smule. Påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret De nedenstående figurer og tabeller viser antallet af påbegyndte og afsluttede kontaktforløb i jobcenteret pr. måned, og samlet giver de et billede af det flow, der er i jobcenteret i løbet af et år. Samme borger kan godt gå igen flere gange, da der her er tale om forløb, ikke personer. Antallet af startede kontaktforløb i perioden august-november ligger som ved seneste resultatopfølgning under niveauet fra samme periode sidste år mens gennemsnittet år til dato ligger en smule under niveauet for. Der er gennemsnitlig afsluttet 17 flere kontaktforløb pr. måned år til dato end i. Side 7 af 25

8 Påbegyndte kontaktforløb i jobcenteret År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Sum: Gns Afsluttede kontaktforløb i jobcenteret År JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Sum: Gns Udvalgte afslutningsårsager Nedenstående diagrammer viser udvalgte afslutningsårsager for og perioden d Der kom 1024 borgere i ordinært arbejde i hele. I årets første 11 måneder er der kommet 1191 i ordinært arbejde. Med en måned tilbage af året er der kommet 167 flere i ordinært arbejde end i. Der er afsluttet 180 borgere til ordinær uddannelse hidtil i. Til sammenligning gik 172 borgere i ordinær uddannelse i hele. Side 8 af 25

9 Grunden til, at raskmeldinger ender på et lavere niveau i skyldes, at der i år har været fokus på at registrere sygemeldte borgere der går i arbejde som ordinært arbejde frem for raskmelding. Raskmelding anvendes nu i højere grad til sygemeldte der raskmelder sig til ledighed. En del af stigningen af antal borgere der er afsluttet til ordinært arbejde kan således henføres til denne ændrede praksis i SDP. Under kategorien Andet, findes flere af de nedenstående nævnte kategorier. For at få udspecificeret afslutningsårsagen i vores ledelsesinformation, skal sagsbehandleren registrere den konkrete årsag, når borgeren kontakter dem for at afslutte deres forløb. I mange tilfælde afslutter borgerne dog selv deres forløb ved at afmelde sig jobnet.dk eller via deres A-kasse, og her vælges ofte den brede kategori Andet som afslutningsårsag. Det betyder, at den ledige afmelder sig og bliver selvforsørgende og som oftest til ordinært arbejde. Ordinært arbejde Ordinær uddannelse Raskmelding Andet Førtidspension Manglende rådighed Side 9 af 25

10 Antal samtaler SEP OKT NOV SEP OKT NOV Sum: Aflyste samtaler Afholdte samtaler Ovenstående tabel viser, at der sammenlagt i perioden september november var planlagt 3588 og afholdt 2722 samtaler i jobcentret på tværs af målgrupper. Det er 867 færre planlagte samtaler, og 479 færre afholdte samtaler end i samme periode for et år siden. Grundet personalesituationen i flere afdelinger i jobcenteret, i den nævnte periode, har sagsbehandlerne måttet prioritere kraftigt i hvilke samtaler der er blevet afholdt. Nedgangen i antal samtaler skal ses i forhold til dette. Aktiveringsgrad 1 Tabellen viser aktiveringsgraden for udvalgte målgrupper pr d De forsikrede ledige har en samlet aktiveringsgrad på 19,6 procent, hvilket er en stigning på 5,3 procentpoint. For de jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger aktiveringsgraden på 53,8, hvilket er en stigning på 18,5 procentpoint set ift seneste status. Dette skal ses i forhold til at aktiveringsgraden for denne gruppe var faldet med 12,5 procentpoint ved seneste status. Aktiveringsgraden for de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er 68,5 procent, hvilket er en lille stigning siden seneste kvartalsstatistik (5,3 procentpoint). For de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere er aktiveringsgraden på 74,0 hvilket er en stigning på 7,3 procentpoint. Næsten alle personer omfattet af integrationsloven er aktiverede. Dette skyldes bl.a., at de fleste af disse borgere er tilknyttet danskundervisning samt at de flygtninge der er modtaget efter vedtagelsen af flygtningepolitikken alle er i virksomhedsrettet forløb. 1 Under LAB 2.7 er der kun medtaget dem, der ikke er i et fleksjob. I beregning af aktiveringsgrad indgår kapitel 10-, 11- og 12- tilbud. Side 10 af 25

11 Aktiveringsgrad 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 19,6% 53,8% 34,1% 88,2% 42,4% 41,9% 68,5% 74,0% 51,5% 27,6% 96,9% Kvartalsstatistik 146,2% 48,9% Aktiveringsgrad fordelt på tilbud Nedenstående diagram viser fordelingen mellem den virksomhedsrettede aktivering og vejledning og opkvalificering pr. d Den virksomhedsrettede aktivering udgjorde 27,5 procent og vejledning og opkvalificering udgjorde 58,3 procent, hvilket er på niveau med seneste resultatopfølgning. De resterende 14,2 procent inkluderer en aktivitet som mentor, personlig assistance m.m. 70,0% Aktiveringsgrad 60,0% 50,0% 40,0% 58,3% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 27,5% Virksomhedsrettede tilbud Vejledning og opkvalificering Side 11 af 25

12 Udviklingen i antal og varighed for udvalgte målgrupper Nedenstående figurer viser udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken samt udviklingen i den gennemsnitlige varighed i uger i Glostrup Kommune sammenlignet med en række nabojobcentre (Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Høje-Tåstrup, Rødovre og Vallensbæk/Ishøj) og i klyngen. Figurerne dækker a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og alle ydelser under et. Sammenlignet med nabojobcentrene har Glostrup Kommune gode resultater vedr. udviklingen i varigheden af forløb på hhv. dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge. Når der sammenlignes med klyngen ligger Glostrup Kommune under gennemsnittet for kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge. Dagpengemodtagere i Glostrup Kommune har en længere gennemsnitlig varighed end sammenlignet med klyngen. A-dagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Glostrup Gennemsnit klyngen Gennemsnit nabojobcentre 0,5 0,0 Side 12 af 25

13 A-dagpenge, gennemsnitlig varighed i uger 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge Kontanthjælp, fuldtidspersoner i pct. arbejdsstyrken 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 1,0 0,0 Side 13 af 25

14 Kontanthjælp, gennemsnitlig varighed i uger 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge Uddannelseshjælp, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 1,5 1,4 Side 14 af 25

15 Uddannelseshjælp, gennemsnitlig varighed i uger 30,0 25,0 20,0 15,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 10,0 Sygedagpenge, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 Glostrup Gennemsnit klynge Gennemsnit nabojobcentre 2,3 2,2 Side 15 af 25

16 Sygedagpenge, gennemsnitlig varighed i uger 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 Glostrup Gennemsnit nabojobcentre Gennemsnit klynge 7,5 Alle ydelser under et, fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken 30,0 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 Gennemsnit klynge Glostrup Gennemsnit nabojobcentre 14,0 12,0 10,0 3. kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 1. kvt 2. kvt 3. kvt Det har ikke været mulig at trække tal på den gennemsnitlige varighed i uger for alle ydelser under et. Side 16 af 25

17 Refusion og medfinansiering Som noget nyt i kvartalsstatistikken præsenteres i det følgende den gennemsnitlige refusions- og medfinansieringsprocent for forskellige ydelser sammenlignet med klyngen. Refusionsprocenten viser, hvor stor en andel af en given ydelse der tilbagebetales i refusion og her er det således målet at få procenten så høj som muligt. Medfinansieringsprocenten viser, hvor stor en andel af dagpengeydelsen (samt den midlertidige arbejdsmarkedsydelse) kommunen medfinansierer, hvorfor målet her er at få procenten så lav som muligt. Refusions- og medfinansieringsprocenten er således afhængig af varigheden af borgernes forløb på de enkelte ydelser. Jo længere varighed des lavere refusionsprocent og des højere medfinansiering. Refusionstrappen ser ud som følger: 80 pct. i de første 4 uger. 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge. 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge. 20 pct. fra den 53. uge og frem. Medfinansieringstrappen ser ud som følger: 20 pct. i de første 4 uger. 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge. 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge. 80 pct. fra den 53. uge og frem. Udviklingen i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen Nedenfor ses udviklingen i henholdsvis den gennemsnitlige refusionsprocent og den gennemsnitlige medfinansieringsprocent i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen for perioden januar-oktober. Som det ses af diagrammet ovenfor ligger den gennemsnitlige refusionsprocent for alle ydelser i Glostrup Kommune under gennemsnittet for klyngen. I oktober lå Glostrup Kommune 0,91 procentpoint under gennemsnittet for klyngen. Side 17 af 25

18 Som det ses af diagrammet ovenfor ligger den gennemsnitlige medfinansieringsprocent i Glostrup Kommune over gennemsnittet for klyngen. Siden juli er forskellen mindsket og Glostrup Kommune ligger således 0,08 procentpoint over gennemsnittet for klyngen i oktober. Gennemsnitlig refusions- og medfinansieringsprocent fordelt på ydelser De nedenstående diagrammer viser den gennemsnitlige refusionsprocent for udvalgte ydelser i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen for perioden januar-oktober. Som det kan bemærkes er intervallerne i diagrammerne meget små og forskellen imellem de to søjler kan derfor synes større rent grafisk end de reelle tal viser. Ovenstående søjlediagram (til venstre) viser, at den gennemsnitlige refusionsprocent for kontanthjælp ligger 0,13 procentpoint lavere i Glostrup Kommune end i Klyngen. I forhold til uddannelseshjælp (til højre) ligger Glostrup Kommune 0,53 procentpoint højere end gennemsnittet for klyngen. Nedenstående figur viser, at den gennemsnitlige refusionsprocent for sygedagpenge ligger 0,33 procentpoint højere i Glostrup Kommune end i Klyngen. Side 18 af 25

19 Herunder ses den gennemsnitlige medfinansieringsprocent for dagpenge i Glostrup Kommune sammenlignet med klyngen for perioden januar-oktober. Diagrammet viser, at den gennemsnitlige medfinansieringsprocent ligger 1,26 procentpoint højere i Glostrup Kommune end for gennemsnittet i Klyngen. Nedbringelse af tilbagefaldet og den gennemsnitlige varighed, som begge er mål for Beskæftigelsesplan, vil sikre højere refusion og lavere medfinansiering. Side 19 af 25

20 Status på målene i Beskæftigelsesplan I det følgende gøres status på målene for beskæftigelsesindsatsen i forhold til varighed og tilbagefald. Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige varighed i uger for udvalgte målgrupper, samt målet for. Tallene viser, at målet for er nået for sygedagpengemodtagere. For de resterende målgrupper gælder, at målet for ikke er nået. Varighed Ydelse 4kv15-3kv16 Mål Dagpengemodtagere 16,4 15,8 Jobparate konthj. 30,5 27 Aktivitetparate konthj. 43,5 41 Sygedagpengemodtagere 8,9 9,1 Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige tilbagefald for udvalgte målgrupper, samt målet for. Tilbagefaldsgraden opgøres ved at undersøge, hvilken andel, der efter et eller flere afsluttede kontaktforløb i perioden fra marts til september, igen har et aktivt kontaktforløb pr Tilbagefald Ydelse D Mål Dagpengemodtagere 18,8 18,2 Jobparate konthj. 26,2 25,1 Aktivitetparate konthj. 10,0 13,0 Sygedagpengemodtagere 21,2 16,6 Tabellen viser, at målet for er nået for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og for dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere er målet næsten nået. Tilbagefaldet for sygedagpengemodtagere ligger 4,6 procentpoint over målet. Der må påregnes en vis usikkerhed i opgørelse af målopfyldelsen, idet kalenderårene sammenlignes med udviklingen fra 4. kvartal -3.kvartal (nyest mulige tal). Det endelige resultat for vil blive gennemgået i den kommende resultatopfølgning - Status for. Side 20 af 25

21 Unge- og uddannelsesenhedens mål 1. Resultatmål: 95 pct. af ungdomsårgangen forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse Uændret fra seneste resultatopfølgning. Tallene for forventes modtaget ultimo februar De seneste tal fra Undervisningsministeriet for resultatmål 1 viser, at forventningen er, at 91 pct. af ungdomsårgangen for 2014 vil gennemføre en ungdomsuddannelse. Målsætningen omhandler, at 95. pct. af 9. klasseeleverne skal forventes at have minimum en ungdomsuddannelses efter 25 år, hvilket ministeriet udregner ud fra en profilmodel (fremskrivningsmodel). Forventningen for de forskellige år kan aflæses i tabellen herunder. År/forventet procent Glostrup Resultatmål: Antallet af 24-årige der har fuldført eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse øges med 2 pct. fra 2013 til og med 5 pct. fra 2013 til 2018 Uændret fra seneste resultatopfølgning. Tallene for september forventes modtaget ultimo februar I Tabel 1 (nedefor) ses uddannelsesniveauet for de 24 årige i Glostrup Kommune. Der er både opgjort tal for antallet, der har fuldført uddannelse, og hvem der er i gang med uddannelse. Den unge indgår kun en gang i tabellen med det højeste uddannelsesniveau. Dvs. at en ung, som har fuldført grundskolen, og som er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, er talt med i kategorien I gang med erhvervskompetencegivende uddannelse. Tallet for september 2014 er medtaget for at kunne følge udviklingen men i den nedenstående gennemgang sammenholdes tallene fra 2013 og. Side 21 af 25

22 Tabel 1-24 årige bosiddende i Glostrup Kommune pr. 30.sep. 2013, 2014 og fordelt på uddannelsesstatus Uddannelsesstatus Antal 13 Andel 13 Antal 14 Andel 14 Antal 15 Andel 15 Fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse , , ,8 I gang med erhvervskompetencegivende uddannelse 53 18, , ,3 Fuldført studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse) 18 6,2 21 7,2 17 5,4 I gang med studiekompetencegivende uddannelse (men ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse) 1 0,3 1 0,3 - - Fuldført ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) ,7 19 6, ,8 I gang med ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) 3 1,0 5 1,7 1 0,3 Fuldført grundskole 30 10,4 25 8,5 28 8,9 Andet (restgruppe af personer som ikke opfylder en af ovenstående) 6 2,1 2 0,7 4 1,3 Uden match med elevregisteret 12 4,2 13 4,4 23 7,3 I alt Kilde: Danmarks Statistik Tabellen giver et øjebliksbillede af de 24 årige, der bor i kommunen, således indeholder tabellen også unge, som ikke er vokset op i Glostrup, men er tilflyttet, ligesom dem der er fraflyttet ikke indgår. 46,8 pct. af de 24 årige har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse 3 pr. 30. sep., hvilket er et lille fald i forhold til 2013, hvor det gjaldt for 47,8 pct. 19,3 pct. er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket er en stigning fra 2013, hvor 18,3 pct. var i gang. Dermed er restgruppen som ikke har fuldført eller er i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse på 33,9 pct. af de 24-årige for både 2013 og. Tabellen viser også, at antallet af de 24 årige som kun har fuldført grundskolen og ikke er i gang med anden uddannelse har haft et fald fra 10,4 pct i 2013 til 8,9 pct i. I september 2013 var det 66,1 pct. af de 24 årige, der var i gang med eller havde fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse i september er tallet identisk. Således er målet for 2018 endnu ikke indfriet. 2 Ikke kompetencegivende uddannelse (over grundskole) er forberedende uddannelser, erhvervsfagligt grundforløb og ikke færdiggjort gymnasiale uddannelser (fx kun har taget 1.g). 3 Erhvervskompetencegivende uddannelse er: erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb, korte videregående uddannelser, mellemlange videregående uddannelser, bachelor og lange videregående uddannelser. Side 22 af 25

23 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan Feb Mar Apr Maj jun-15 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Kvartalsstatistik 3. Resultatmål: Antallet af kontant-/ uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) mellem 16 og 29 år reduceres med 15 pct. fra 2013 til og med 30 pct. fra 2013 til 2018 Antal kontant- og uddannelsehjælpsmodtagere (fuldtidspersoner) år Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år var i december 2013 på 244 fuldtidspersoner. Antallet er i juli faldet til 178, hvilket svarer til en reduktion på 27 procent. Ved den seneste resultatopfølgning (tal fra juli ) var antallet reduceret med 23,4 procent ift. december 2013, hvorfor resultatet er forbedret 3,6 procentpoint siden seneste status. Målet for 2018 er endnu ikke indfriet. 4. Resultatmål: Varigheden af kontant-/ uddannelseshjælpsforløb for unge mellem 16 og 29 år skal reduceres med 10 pct. fra 2013 til og med 20 pct. fra 2013 til 2018 Uddannelseshjælpen til unge under 30 år er først indført pr. 1. januar Opgørelsen for 2013 er derfor tal for unge kontanthjælpsmodtagere, år. Side 23 af 25

24 Gennemsnitlig varighed, uger. Kontant- og uddannelseshjælpforløb for unge 28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 26,0 22,9 24,0 26,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10, kv15-3kv16 I 2013 var den gennemsnitlige varighed pr. forløb på 26 uger. Efter et fald i 2014 og en lille stigning i er den gennemsnitlige varighed steget i perioden 4. kvartal til 3. kvartal således at den igen ligger på 26 uger. Forklaringen på dette skal til dels findes i, at der samlet set er færre unge på uddannelseshjælp. Der ses endvidere en tendens til, at kompleksiteten i de resterende sager er større og at den gennemsnitlige varighed dermed øges. Idet kalenderårene sammenlignes med udviklingen fra 4. kvartal -3.kvartal vil tallene bero på en hvis usikkerhed. Det endelige resultat for vil blive gennemgået i den kommende afrapportering- Status for. Resultatmålet for 2018 er ikke nået. 5. Resultatmål: Antallet af ikke-tilbagefald for uddannelseshjælpsmodtagere skal øges med 15 pct. fra 2014 til 2018 Uændret fra seneste resultatopfølgning. Det har ikke været muligt at opdatere tallene fra Jobindsats. Ved resultatmål 5 måles ikke-tilbagefald ved arbejdsmarkedsstatus for alle afsluttede forløb i et kvartal 6 måneder efter kvartalet er slut. Der måles på, hvor stor en procentdel af de unge som er fastholdt i beskæftigelse 4. Der tages udgangspunkt i tallet fra 2014, da dette er de tidligste data der foreligger. Af afsluttede uddannelseshjælpsmodtagere i 2014 var 63,5 pct. forblevet i beskæftigelse, uddannelse og selvforsørgelse 6 måneder efter. Dette betyder, at målet er, at ikke-tilbagefaldet er steget til 73 pct i 2018 svarende til en stigning på 15 pct. 4 Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse ligeledes SU-godkendte uddannelser, VEUF og selvforsørgelse. Side 24 af 25

25 Der måles således ift. ikke-tilbagefald 6 måneder efter Da tallet for ikke-tilbagefald er dynamisk, kan der ske en efterregulering af dette, herunder perioden der måles i forhold til. Som det kan aflæses i nedenstående tabel var 63,2 pct. af afsluttede forløb i 3. kvartal i beskæftigelse 6 måneder efter, hvorfor ikke-tilbagefaldet er faldet med 0,2 pct-point ift. det førnævnte 2014-niveau. Dette er en forbedring på 0,7 pct-point siden seneste status. Dertil kommer, at 2,3 procent af de afsluttede forløb i perioden falder ind under Andet 5, hvilket betyder at disse personer falder uden for ledighedsstatistikken. Ved seneste kvartalsstatistik var der 0 procent med status Andet. Faldet i ikke-tilbagefald kan forklares ved, at der efter implementeringen af Kontanthjælpsreformen ultimo 2013 skete et markant fald i antallet af unge på ydelse i første halvår af Ikke-tilbagefald for Uddannelseshjælpsmodtagere 6 måneder efter 3. kvartal Pct. Beskæftigelse, uddannelse og selvforsørgelse 63,2 A-dagpenge 1,1 Kontanthjælp 33,3 Revalidering/Forrevalidering. Sygedagpenge. Fleksjob. Ledighedsydelse. Førtidspension mv.. Andet 2,3 I alt 100,0 5 Andet omfatter død, udvandring, orlov, servicejob, skoleydelse, ydelser efter lov om social service (f.eks. tilskud til pasning af syge), barselsdagpenge, folkepension, VUS og SVU. Side 25 af 25

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 1. kvartal 2018 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Alle ydelser under ét. Fuldtidspersoner i procent af arbejdsstyrken... 4 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 2. kvartal 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Samlet, alle ydelsesgrupper... 4 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet af

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 3. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål

Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Budgetmål Område i helårspersoner Skøn Aktuelt niveau Tidligere niveau Måltal budget Afstand til mål Kontant- og uddannelseshjælp 2476 2496 2514 2260 236 Ledighedsydelse 280 281 275 233 48 Heraf praktik

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018

Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018 Jobcenterets kvartalsstatistik 3. kvartal 2018 1 Introduktion... 3 Resultatopfølgning... 4 Samlet, alle ydelsesgrupper... 5 Mål 1: Antallet af forsikrede ledige skal reduceres med 6 %... 5 Mål 2: Antallet

Læs mere

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål.

I arbejdet med ungeindsatsen har kommunalbestyrelsen vedtaget fem overordnede mål. Opfølgning på resultatmål 27. maj 2014 vedtog Ungeudvalget resultatmål for ungeindsatsen. Det blev også besluttet, at der løbende skal følges op på, hvordan det går med målopfyldelsen. Dette er første

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 1. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Side 1 af 14 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 1. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 25.6.214/LYVATO Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 13. JUNI 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat CENTER FOR ARBEJDSMARKED Dato: 4. april 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14

Kvartalsrapport. 4. kvartal Side 1 af 14 Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Side 1 af 14 1. Om kvartalsrapporten... 3 2. Ledighedsudviklingen... 4 3. Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2013 s. 5)... 5 4. Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 7.1./SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 24. januar 218 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.juli Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.juli 217 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2013 i form af resultatrevision 2013. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.4.214/PITHOM Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: A-dagpengemodtagere,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 31.januar Notat BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 31.januar 17 Notat På de følgende syv faktasider findes de seneste nøgletal, som opdateres regelmæssigt 4 gange årligt til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, inden

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere