ÅRS- OG KVALITETSRAPPORT LØKKEMARKSKOLEN 2007/2008. "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS- OG KVALITETSRAPPORT LØKKEMARKSKOLEN 2007/2008. "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]"

Transkript

1 ÅRS- OG KVALITETSRAPPORT LØKKEMARKSKOLEN 2007/2008 "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

2 Indholdsfortegnelse: 1. Fakta 2. Årsrapport 3. Kvalitetsrapport Rammebetingelser Pædagogiske processer Resultater Vurdering af fagligt niveau 4. Evaluering af årets indsatsområder og skolens evalueringskultur Side 2 af 20

3 1. FAKTA (pr. 1. september 2007) Skolens navn Løkkemarkskolen Adresse Bogensevej 16 Uggerslev 5450 Otterup Telefonnummer adresse Antal elever 95 Personalenormering fordelt på faggrupper 9,35 Lærere 0,55 Pædagoger 0,00 Pædagogmedhjælpere 0,86 Ledere 0,18 HK 0,97 Børnehaveklasseledere Budgetramme i alt Sidste kalenderår kr. Side 3 af 20

4 Ledelsen Skoleinspektør Erik Brønserud Opgavevaretagelse og organisationsplan Løkkemarkskolen har en flad organisationsstruktur. Der er ansat/udpeget ansvarlige for følgende funktioner/opgaver: Skoleinspektør. Stedfortræder for leder. SFO-leder. Souchef SFO. Serviceleder. Tillidsrepræsentant lærere. MED-repræsentanter. SI-repræsentant. Andre opgaver/funktioner: Forretningsudvalg. Medarb. repr. i skolebestyrelsen. Mødeleder Pæd. Råd. Sekretær i Pæd. Råd. Skolebibliotekar. Ansvarlig for specialundervisning. Ansvarlig for AKT-undervisning. Ansvarlig for læsevejledning. Ansvarlige for pædagogisk og teknisk IT vejledning. Der er udpeget ansvarlige for emneuger, blokdage, særlige fælles undervisningsopgaver mm. Der er udpeget ansvarlige for vejledningsfunktioner. Der er udpeget ansvarlige for tilsyn med samlinger mv. Der er udpeget lokale medlemmer af fælleskommunale udvalg i idræt og musik. Side 4 af 20

5 Hvad kendetegner skolen? Som navnet siger ligger skolen ved Løkkemarken mellem Uggerslev og Nr. Højrup. Skolen er bygget i Skolen, der tidligere hed Uggerslev/Nr. Højrup centralskole blev placeret midt imellem de to landsbyer som et kompromis på spørgsmålet om skolens placering. Skolen har gennem årene gennemgået mange forandringer, bl.a. har skolen strukturmæssigt både fungeret som 7 klasset skole, som 4 klasset parskole og nu som en 6 klasset skole. Børnene i skoledistriktet går i bh.- til 6. Klasse på Løkkemarkskolen, 7. - til 9. Klasse på Krogsbølle Skole, og evt. 10 klasse på Otterup Skole. Løkkemarkskolen er i dag en lille moderne skole med ca. 100 børn og 11 lærere. På skolen har vi en skolefritidsordning med fritidsklub, Skovmyrerne, med 4 ansatte. Der er ialt ca. 18 ansat ved Løkkemarkskolen. Skolen har været igennem en omfattende renovering samt om- og tilbygning. Byggeriet er gennemført i flere etaper, og er afsluttet i efteråret Inden for folkeskolens formåls rammer, arbejder vi på at være: Skolen, hvor alle: børn, forældre og ansatte føler sig godt tilpas. Skolen, der giver sine elever et solidt fagligt og socialt grundlag. Skolen, hvor forældre og ansatte viser og har tillid til hinanden. Skolen, som bygger på forældres, ansattes og elevers medleven. Skolen, hvor det musiske og kreative vægtes højt. Skolen, der tilstræber god kontakt med det omgivende samfund. Skolen, der skaber sammenhæng og helhed i elevernes hverdag. Side 5 af 20

6 2. ÅRSRAPPORT Budget 2007 Økonomisk ramme kr.) (Kilde: Udtræk fra økonomiafdelingen) Regnskab 2007 Vision Budget 2008 I Nordfyns Kommune skal barndom og ungdom være en værdifuld periode i sig selv. Her skal børn og unge med vidt forskellige forudsætninger, behov og interesser trives og udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Barndommen og ungdommen skal være grundlaget for en meningsfuld voksentilværelse såvel i relation til den enkelte som i forhold til deltagelse i forskellige fællesskaber. Værdigrundlag Det enkelte barn skal opfattes som et selvstændigt individ med potentiale for at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer. Kommunale indsatser sker i respekt for familiens rolle som fundament for barnets og den unges trivsel og udvikling. Målsætning for området (Børn- og Ungepolitik). Helhed: Nordfyns Kommune vil have fokus på de forandringer, der sker i børns liv, når rammerne for hverdagen ændres i forbindelse med skift mellem institutioner, f.eks. overgangene mellem dagpleje og børnehave, mellem børnehave og SFO, klub og skole. Sikres via Oplysningsblad - den røde tråd. Tryghed og rummelighed: Institutionerne skal være bevidste om egen rummelighed. Rummeligheden skal tage udgangspunkt i det enkelte barns behov, men med respekt for fællesskabet. Sikres via Synlig trivselspolitik og en sorg/-krisepolitik. Sundhed og trivsel: Der skal være fokus på, at rammerne for sundhed og trivsel er til stede. Sikres via Børnemiljøplaner. Anerkendelse: Børn og unge skal sikres såvel formel som reel indflydelse og indsigelsesret og der skal fastsættes rammer for, hvordan børn og unge under hensyn til deres alders- og udviklingstrin kan inddrages i beslutningsprocesser. Side 6 af 20

7 Sikres via Det drøftes i den enkelte institution, på hvilke områder børnene kan sikres medindflydelse. Forebyggelse: Den tværfaglige indsats skal tage udgangspunkt i faste og definerede tværfaglige samarbejder. Sikres via Sikres via Tværfaglige samarbejder mellem relevante faggrupper. Der skal fokus på den allertidligste forebyggende og opsøgende indsats. Netværks- og bekymringsmøder til alle områder med særligt fokus på sundhedsplejen og dagplejen. Kompetencer: Hvis børn og unge skal tilegne sig færdigheder og kompetencer i forhold til eget potentiale, kræver det, at vort personale har de fornødne faglige forudsætninger Sikres via Efter- og videreuddannelsesplaner i forhold til indsatsområder og politiske mål såvel samlet som for den enkelte institution. Nordfyns Kommune skal have en bred vifte af indsatsområder og tilbud. Sikres via Indsatsen målrettes i forhold til børn med særlige behov. Tilgængelighed: Børn og unge skal lære at begå sig sikkert i trafikken. Sikres via Trafik- og færdselstræning skal sikres og være en naturlig del af hverdagen Antal elever (Kilde: KMD-elev) Indsatsområder 2007/2008 Oversigt over politisk udmeldte indsatsområder Politisk udmeldt 1: Helhedsskole Oversigt over administrative udmeldte indsatsområder Administrativt udmeldt 1: Skoleintra Side 7 af 20

8 Oversigt over institutionens egne indsatsområder 1. Etablering af klub. 2. Forventningsaftaler. 3. Søjlesamarbejde. 4. Læringsstile. (MI) 5. IT i undervisningen. Politisk indsatsområde 1: Helhedskole Hvilke mål har I sat Jer for anvendelsen af den udvidede ressource (den længere skoledag i kombination med inddragelse af pædagoger)? Større mulighed for fordybelse Fokus på fysiske aktiviteter Styrkelse af den faglige læring Styrkelse af elevernes ansvarlighed og sociale kompetencer Styrkelse af leg-lignende undervisning Styrkelse af de musiske fag Beskriv hvorledes I har organiseret indskolingen (0. 2. kl.) på jeres skole. Hvordan indgår pædagogerne i skoledagen? Pædagogerne indgår i klasseundervisning, i holdundervisning og i fællesundervisning. Det tilstræbes at anvende de personlige resurser/stærke sider bedst muligt. Pædagogerne bruges ofte omkring sociale kompetencer. Hvordan er samarbejdet mellem lærere og pædagoger? Hvad har I gjort for at udvikle det? Samarbejdet mellem pædagoger og lærere forløber forholdsvis uproblematisk. Helhedsskolen har nu kørt så lang tid, - man kender hinandens resurser og kompetencer samarbejdet fungerer ret naturligt. Der er vedtaget fælles ordensregler for at støtte op om et fælles grundlag for eleverne. Beskriv overgangene mellem Skole, SFO og klub. Skolens fysiske rammer er ikke så store, alle elever kender til og har set SFO en og klubben. Om morgenen udfyldes skemaer for SFO-børn i klasserne, således at børn og voksne ved hvad børnene skal, når de har fri fra skole. Disse skemaer bruges så senere til fremmødekontrol i SFO. Beskriv evt. ændringer fra skoleåret 2006/07 til skoleåret 2007/08 vedrørende målsætninger for og organiseringen af helhedsskolen. Det at 3. klasse ikke er en del af helhedsskolen, har medført reduktion i de fælles aktiviteter. Side 8 af 20

9 Hvad er Jeres erfaringer med helhedskolen? Der er generelt stor tilfredshed med helhedsskolen både blandt elever, forældre og personale. Helhedsskolen styrker børnenes udvikling både fagligt og socialt. Indsatsområde Målsætning Indsats Indsatsperiode Helhedsskole (komm.) Fortsat udvikling af helhedsskolen på Løkkemarkskolen. Helhedsskolen følges tæt for at sikre en løbende udvikling. Helhedsskoleaktiviteter tilpasses de for skolen nye rammer. Skoleåret 07/08 Administrativt indsatsområde 1: Skoleintra Beskriv hvorledes nedenstående 3 hovedmoduler i Skoleintra anvendes på skolen. Hvilke af modulernes underelementer anvendes regelmæssigt? Hvilke af modulernes under elementer anvendes ikke / hvorfor? LærerIntra: ElevIntra : SkolePorten: Anvendes i høj grad på skolen af alle personaler. Anvendes pt. meget begrænset i 2 udvalgte pilotklasser. Omfang af brug af elev-intra tilpasses efter evaluering af pilotklassernes anvendelse. Anvendes pt. i kombination med skolens hjemmeside. Hvilken praksis har I for pålægning / vedligeholdelse af tekst og billeder på de 3 moduler? Alle personaler forventes at følge med i, og anvende lærer-intra. Man forventes at åbne lærer-intra mindst 1 gang dagligt. Personale-intra anvendes til elev-planer. Hvordan understøtter i at Skoleintra bliver en naturlig kommunikationsplatform for: lærere, elever og forældre? Der er afsat udviklingstid til lærere. Der er afsat tid til superbrugere. Pilotklasser er etableret i elev-intra. Der er givet information om skoleport i skoleblad og på hjemmeside. Side 9 af 20

10 Indsatsområde Målsætning Indsats Indsatsperiode Skoleintra Skoleintra bliver et naturligt værktøj i dagligdagen. Skoleintra gøres til obligatorisk platform for kommunikation og information. Elevintra indføres. Skoleåret 07/08 Institutionens egne indsatsområder: Indsatsområde Målsætning Indsats Indsatsperiode SFO-klub (komm.) Implementering af klub i Skovmyrerne At indrette klubben, og etablere daglige rutiner med aktiviteter mv. Skoleåret 07/08 Forventningsaftaler De aftalte forventningsaftaler for elever, forældre og personale implementeres. Hovedpunkter i de lokale forventningsaftaler beskrives med underpunkter. Skoleåret 07/08 Søjlesamarbejde At sikre en god overgang til overbygningsskolen Søjlesamarbejde mellem lærere der underviser i 6. klasse, mhp. sammenlignelige forudsætninger ved overflytningen. Skoleåret 07/08 Læringsstile (MI) At udvide kendskab til og brug af viden om læringsstile i undervisningen. Der etableres en studiegruppe der arbejder med læringsstile. Skoleåret 07/08 IT i undervisningen At udvikle anvendelsen af IT i undervisningen. Der etableres en studiegruppe, der arbejder med interaktiv tavle i undervisningen. Skoleåret 07/08 Side 10 af 20

11 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport. Antal elever/klasser/spor (pr. 1. september 2007) Kl. trin Antal klasser Antal elever spor 0. kl kl kl kl kl kl kl kl. 8. kl. 9. kl. 10.kl I alt 7 95 (Kilde: KMD-elev) Antal elever spor Antal elever spor Antal elever i specialklasse Antal enkelt integrerede elever Antal 2 sprogede elever Fravær i perioden Antal sygedage i gennemsnit pr. elev: 4,8 Antal dage for ulovligt fravær i gennemsnit pr. elev: 0,1 Antal dage for lovligt fravær i gennemsnit pr. elev: 0,9 (Kilde: UNI-C) Side 11 af 20

12 Timefordelingsplan 2007/08 Timetal i fagene angives i årlige klokketimer 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl Dansk ,5 247,5 217, Engelsk Tysk/fransk Historie Kristendom Samfundsfag Matematik ,5 120 Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde Sløjd Hjemkundskab Klassens tid 30 22,5 22,5 22,5 22,5 30 Valgfag Ikke fagdelt undervisning Lek. i alt pr. uge ,5 27,5 IT og undervisningsmidler Antal computere pr. elev 0,69 Antal computere med internetadgang pr. elev 0,46 Undervisningsmidler pr. elev ,- kr. Gennemsnitsudgift pr. elev ,- kr. (Kilde: Undervisningsministeriet og UNI-C og udtræk fra økonomiafdelingen) Ansatte lærere og bh.kl. ledere Antal lærere/bh.kl.ledere angivet i fuldtidsstillinger: 10,32 Antal elever pr. lærer/bh.kl.leder: 9,21 Side 12 af 20

13 Liniefagsuddannede Hvor stor en andel lærere, der underviser i de enkelte fag, har linjefagsuddannelse i faget. Angiv i procent Dansk 37,04 Engelsk 60 Tysk - Historie 66,67 Samfundsfag - Matematik 36,67 Biologi - Fysik/kemi - Geografi - Natur/teknik 11,11 Dansk som andet sprog Specialundervisning (Kilde: KMD-Matrix) Læreres arbejdstid Andel af lærernes arbejdstid, som anvendes til undervisning: 33,9 Procent af planlagt undervisning, som er gennemført: 100 Redegørelse for forhold, som evt. har givet anledning til Der har været ledelsesmæssige dispositioner. (væsentlige ændringer i det tidligere etableret hjemmeundervisning af elev planlagte, ændringer i læreres akt. planer eller elever skolegang og lignende) med særlige behov. (Kilde: KMD-Matrix) Personalefravær i perioden (Skolens samlede personale = 20) Sygdom i gennemsnit pr. ansat Barsel i gennemsnit pr. ansat Øvrigt fravær i gennemsnit pr. ansat (Kilde: Udtræk fra Løn og HR) 10,70 dage 0 dage 0,35dage Side 13 af 20

14 Efteruddannelse Angiv gennemsnitligt timetal pr. lærer til efteruddannelse: Anslået 20 Angiv gennemsnitlig udgift i kr. pr. lærer til efteruddannelse: Anslået 6000 Opgjort med Kursusafgift,kørsel mv. SFO (pr. 1. september 2007) Antal børn i SFO: 23 Procentdel af børn i SFO ud af antal mulige elever 59% Antal børn i SFO-klub: 15 Procentdel af børn i SFO-klub ud af antal mulige elever 26,8% Antal børn i klub: - Procentdel af børn i klub ud af antal mulige elever - (Kilde: Pladsanvisningen) Ansatte i SFO Antal pædagoger angivet i fuldtidsstillinger: 2,62 incl. leder Antal pædagogmedhjælpere angivet i fuldtidsstillinger: 1,0 (flexjob) Antal børn pr. pædagog/pædagogmedhjælper: 10 Flexjob Antal personer i flexjob på skolen 3 Antal personer i flexjob i SFO/KLUB 1 Antal personer ansat i service-job med refusion fra staten 1 Side 14 af 20

15 3b. Pædagogiske processer mv. Indsatsområder 2008/2009 Oversigt over politisk udmeldte indsatsområder politisk udmeldt 1: politisk udmeldt 2: politisk udmeldt 3: Oversigt over administrative udmeldte indsatsområder Administrativt udmeldt 1: Implementering af Forældreintramodulet i SkoleIntra Oversigt over institutionens egne indsatsområder 1. Forventningsaftaler. 2. Søjlesamarbejde. 3. Læringsstile. (MI) 4. IT i undervisningen. 5. Klub. Indsatsområde Målsætning Indsats Indsatsperiode Forventningsaftaler (Fortsat) De aftalte forventningsaftaler for elever, forældre og personale implementeres. Hovedpunkter i de lokale forventningsaftaler beskrives med underpunkter. Skoleåret 08/09 Søjlesamarbejde (Fortsat) At sikre en fortsat god overgang til overbygningsskolen Søjlesamarbejde mellem lærere der underviser i 6. klasse mhp. at skabe sammenlignelige forudsætninger ved overflytningen. Skoleåret 08/09 Læringsstile (MI) (Indsats for hele skolen) At udvide kendskab til og brug af viden om læringsstile i undervisningen. Der etableres en studiegruppe, der arbejder med læringsstile. Der planlægges studietur for alle personaler. Skoleåret 08/09 IT i undervisningen (Fortsat) At udvikle- og udvide anvendelsen af IT i undervisningen. Der etableres en udvidet studiegruppe, der arbejder med interaktiv tavle i undervisningen. Der afsættes tid til vejledning i brug af ITtavle Skoleåret 08/09 Klub Fortsat udvikling af klubben. Etablere aktiviteter der gør klubtilbudet attraktivt. Skoleåret 08/09 Side 15 af 20

16 Skolens evalueringsplan Skolen har ikke en overordnet evalueringsplan. Evaluering foregår løbende i Pædagogisk råd, Forretningsudvalg/med-udvalg, lærer/pædagogmøder, team-møder mv. Der særlig opmærksomhed omkring evaluering ved udarbejdelsen af elev-planer. Her aftales også handleplaner. Skolens størrelse gør det muligt at have et overblik. Skole/hjemsamarbejde Der afholdes 2 årlige forældremøder i alle klasser. (klasselærer deltager i begge møder, anden lærer deltager i et møde). Der gennemføres skole/hjem-samtaler 2 gange årligt i alle klasser. I 1. klasse tilbydes samtalerne den ene gang som hjemmebesøg. (Klasselærer og anden lærer deltager i begge samtaler). Der gennemføres 2 årlige skolefester. På skolen er der stor forældreopbakning. Der er etableret en forældreforening, der laver arrangementer mv. for skolens elever. Elevplaner Beskriv skolens brug af elevplaner - Hvilket redskab benyttes? Som redskab ved udarbejdelsen af elevplaner anvendes skole-intra. Vi har selv udarbejdet/tilpasset skabeloner til alle klassetrin. Der har været nedsat arbejdsgrupper, der har udarbejdet vejledninger til lærerne i de enkelte fag. Disse vejledninger skal evalueres og finpudses i det kommende skoleår. - Hvilken tid på året udarbejdes de? Elevplaner udarbejdes i april/maj. - Hvornår sendes de med eleverne hjem? Elevplaner sendes med eleverne hjem mindst 8 dage før skole/hjem-samtaler. - Hvilke erfaringer/tilbagemeldinger har I indtil videre? Forældrene har været positive overfor elevplanerne, flere har dog tilkendegivet, at planerne har været for omfattende. Side 16 af 20

17 Specialpædagogisk bistand Specialundervisningen gives efter indstilling til skolepsykologisk rådgivning med forældres samtykke. Specialundervisningen kan tilbydes i dansk, matematik og (evt.) engelsk. Specialundervisningen tilbydes med flest timer, så tidligt i skoleforløbet som muligt. Specialundervisningen tilbydes som: A) holdundervisning B) eneundervisning C) støtte i klassen Specialundervisningen tilbydes oftest som læse/stavekursus i perioder. Specialundervisningen vil i høj grad være præget af en fast struktur de samme ting hver dag. Specialundervisningen i dansk skemalægges så vidt muligt uden om matematik og engelsk. Specialundervisningen kan tilbydes uden for normal undervisning. Specialundervisningen varetages af få lærere med særlig uddannelse/erfaring på området og med et stort timetal. Specialundervisningen vil foregå i tæt samarbejde med skoleleder/klasselærer/faglærere og PPR. Fleksibilitet og individuel vurdering af den enkelt elevs behov vil være bestemmende for planlægning og omfang. Vi søger at forebygge i stedet for at helbrede. Vi gennemfører specialundervisning/holdundervisning i læse-løft/reading recovery for elever der har problem med at knække læsekoden. Tilbuddet til disse elever gives i en kort periode, undervisningen foregår i ½ lektion på samme tid hver dag 4 dage om ugen. Denne indsats har god effekt. Vi har indført tilbud om lektiehjælp til udvalgte elever. Dansk som andetsprog Beskrivelse af hvordan området varetages Vi har ikke undervisning i dansk som andetsprog. Side 17 af 20

18 Den gode historie Når forventninger heldigvis ikke indfries! Jeg bryder mig normalt ikke om historie, det plejer at være kedeligt, så jeg var sikker på, at det ville blive en kedelig emneuge. Sådan indledte en pige i 6. kl. sin samtale med en journalist under en af dette års emneuger - i maj Bemærkningen blev heldigvis efterfulgt af pigens beskrivelse af, at det faktisk havde været den bedste emneuge nogen sinde i hele hendes skolegang. Men hvad var det mon, der gjorde denne Middelalder-emneuge til noget ganske særligt? Op til emneugen var der blevet afholdt et par planlægningsmøder, men ellers var lærerkræfterne fordelt på forskellige temaer, og det var så op til de enkelte teams at planlægge inden for deres tema. I selve emneugen blev eleverne fra kl. så vidt muligt efter eget ønske fordelt i de forskellige undergrupper, og grupperne arbejdede så hver især og selvstændigt med deres underemne. Således blev den faglige vægtning meget forskellig: Nogle grupper gjorde meget ud af at sy tidstro dragter Nogle lagde vægten på den øvrige indholdsdel og atter andre lagde vægten på fremstilling af produkter Men alle havde til formål at gøre sig klar til at være en del af rollespillet Løkkemark Herred anno 1308 om fredagen. Til at styre og koordinere havde lærergruppen udpeget en pædagog med stor teatererfaring og en historielærer. Landsbyen blev i løbet af ugen etableret på skolens sportsplads. Der blev sat pavilloner op, etableret arena, klosterhave, storkøkken, lavet gabestok osv. Når vi tænker tilbage på den indledende uges arbejde, hvor hver gruppes arbejdede med hver deres tema på hver deres måde, så er det fantastisk, hvordan det hele ganske naturligt flettede sig sammen på selve dagen. Fredag formiddag blev i strålende sol indledt med en andagt af den lokale sognepræst, der i ugens løb havde lært eleverne latinske remser. Disse blev nu fremsagt i kor og var med til at indlede en levendegjort historieundervisning af særlig karakter. Efterfølgende var der arbejdende værksteder, ridderturnering, rettergang osv. Forældrene og pressen var indbudt som tilskuere. Alt i alt en rigtig god uge, hvor forventningerne heldigvis ikke blev indfriet!! Side 18 af 20

19 3c. Resultater Karakterer ved afgangsprøverne skoleåret 2006/07 Fag 9. klasse 10. klasse Dansk Læsning - - Dansk Retstavning - - Dansk Skriftlig - - Dansk Orden - - Dansk Mundtlig - - Matematiske færdigheder - - Matematisk problemløsning - - Engelsk Mundtlig - - Fysik/Kemi - - (Kilde: UNI-C) Andel af elever fra specialkasse til prøverne i procent Andel af tosprogede elever til prøven i procent. Resultat af obligatoriske test Udfyldes af Undervisningsafdelingen Overgangsfrekvens til 10.kl og ungdomsuddannelser Overgangsfrekvens til 10. kl./ungdomsuddannelserne samlet antal i procent af samlet antal elever i 9.kl. Overgangsfrekvens til 10. kl./ungdomsuddannelserne for elever, der har modtaget specialpædagogisk bistand i specialklasser. Overgangsfrekvens til 10. kl./ungdomsuddannelserne for tosprogede elever. Til 10.kl i folkeskolen Til 10.kl. på efterskole Til Ungdomsudd annelse Ud af skolen (Kilde: UUO) Side 19 af 20

20 3d. Lederens vurdering af skolens faglige niveau set i forhold til: Beskriv skolens metoder, som anvendes til at vurdere det faglige niveau. Det kan være: * Teamsamtaler * Prøve- og testresultater * Samtaler mellem elever, forældre og lærere Skolen anvender løbende test i dansk og matematik i klasse. Skolens interne evalueringskultur er under løbende udvikling. Der gennemføres gennemgang af læsetests med assistance fra læsekonsulenten og deltagelse af skoleleder, for at støtte op om elevernes individuelle udvikling. Klassens team diskuterer løbende udviklingen. Vi tilbyder elever med problem med at knække læsekoden specialundervisning/holdundervisning i læse-løft/reading recovery. Forældrene inddrages heri, da daglig indsats forventes derhjemme. Samlet vurdering af skolens faglige niveau Undervisningstilbuddet på Løkkemarkskolen er under løbende udvikling. Skolen er et godt tilbud, og leverer god kvalitet. Kommentarer til skolens egne resultater i prøver og tests Vi har generelt en forholdsvis svag elevgruppe. Læsetests mv. indikerer en meget positiv udvikling for de enkelte klasser. Vi søger at være rummelige, og har mulighed herfor bl.a. pga. vort lave elevtal i klasserne. Vurdering af effekten af den specialpædagogiske bistand (jævnfør beskrivelsen på området) Effekten af specialundervisningen skønnes god. Vi gennemfører specialundervisning/holdundervisning i læseløft/reading recovery for elever, der har problem med at knække læsekoden. Tilbuddet til disse elever gives i en kort periode, undervisningen foregår i ½ lektion på samme tid hver dag 4 dage om ugen. Denne indsats har god effekt. Side 20 af 20

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 INSTITUTIONENS NAVN. "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet]

ÅRSRAPPORT 2009 INSTITUTIONENS NAVN. (SKRIV INSTITUTIONSNAVN) [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] ÅRSRAPPORT 2009 - et tilbageblik på 2008 - status på 2009 - forventninger til 2010 INSTITUTIONENS NAVN "(SKRIV INSTITUTIONSNAVN)" [SKRIV OVERSKRIFT] [Skriv manchet eller klik og slet] Marts - Politiske

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Havrehedskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Havrehedskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Horsebækskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Horsebækskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Klinteskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Klinteskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009/10 FOLKESKOLERNE. Årshjul

ÅRSRAPPORT 2009/10 FOLKESKOLERNE. Årshjul ÅRSRAPPORT 2009/10 FOLKESKOLERNE - status på 2009 - forventninger til 2010 LØKKEMARKSKOLEN OG SFO Juni - Politiske og administrative indsatsområder udmeldes 1. november deadline for indsendelse af årsrapport

Læs mere

Sammenhængende børne- og ungepolitik

Sammenhængende børne- og ungepolitik Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Sammenhængende børne- og ungepolitik Temamål og initiativer Nordfyns Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: Helhed...3 Tryghed...4 Sundhed og trivsel...5 Anerkendelse...6

Læs mere

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011

Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Kvalitetsrapport Vester Mariendal skole 2011 Rammebetingelser Elevtal Antal elever (excl. specialklasser og modtageklasser) Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever (incl. specialklasser og modtageklasser)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Oddense Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Skolens slogan: Et godt sted at være, et godt sted at lære - Fokus på den enkelte elevs faglige

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Undervisningen. Skole-hjem-samarbejde. Forældre på skolen. Skolen som kulturcenter

Undervisningen. Skole-hjem-samarbejde. Forældre på skolen. Skolen som kulturcenter Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart Vi prioriterer en god skolestart meget højt. På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.- klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Skolens navn: SKRILLINGESKOLEN Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af skolen 2. Forord Beskrivelse af processen og begrundelse for valg af indsatsområder 3. Indsatsområder

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Skolens målsætning: Årsrapport 2011

Skolens målsætning: Årsrapport 2011 Præsentation af Løkkemarkskolen Skolestart På indskrivningsdagen er skolelederen, SFO-lederen og BH.-klasselederen tilstede. Indskrivningsdagen afholdes som et arrangement, hvor skolen præsenteres. Børnene

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Søndersøskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Søndersøskolen Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Søndersøskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007

Albertslund Kommune. Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Albertslund Kommune Kvalitetsrapport, skoleåret 2006/2007 Skolens navn: Udfyldt af: BRØNDAGERSKOLEN NIELS HENRIK JUUL Udskrevet den 27-04-2007 side 1 af 8 1. Ressourceanvendelse, skoleåret 2006/2007 UNDERVISNINGSDEL

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole

Kvalitetsrapport 2010/2011. Skole: Haderslev Kommune. Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole Kvalitetsrapport 2010/2011 Skole: Haderslev Kommune Moltrup Skole Haderslev Kommunale Skolevæsens Heldagsskole 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Resumé med konklusioner side 3 Kapitel 2: Tal og tabeller

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Resen Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Resen Skole er en folkeskole med ca. 600 elever fra 0.-9. årgang inklusiv tilknyttet specialklasserække.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Vestsalling Skole- og Dagtilbud A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Vestsalling skole og Dagtilbud blev 1. august 2008 en realitet som led i

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 1 Skolens profil Evaluering af kapitel 1: Skolens profil Skolens ledelse bestående af skoleleder Jeppe Møller Tobberup, viceinspektør Alice Bach Andersen, SFO-leder Pernille Hossy, afdelingsleder Helle Lindgaard, afdelingsleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Trekronerskolen. For skoleåret 2011/2012. Sagsnr Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2011/2012 Trekronerskolen Sagsnr. 207352 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007

TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN KVALITETSRAPPORT 2006/2007 1. Skolernes rammebetingelser KVALITETSRAPPORT FOR SKOLERNE I TØNDER KOMMUNE - DEL 1 SKOLERNES DEL o Skolerne arbejder i 06/07 efter de styrelsesvedtægter,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsrapport for skoleområdet. 2011/12 og 2012/13. Databilag. Børn, Kultur og Velfærd. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Børn, Kultur og Velfærd Kvalitetsrapport for skoleområdet 2011/12 og 2012/13 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.skoler.uddannelse@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ørslevkloster Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ørslevkloster er en folkeskole med 115 elever fordelt på 7 klassetrin. Der er en SFO

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12

Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Den kommunale Kvalitetsrapport 2011-12 Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Frederikshavn Kommune Indhold Indledning... 5 Skolevæsenets struktur og elevforhold... 5 Udviklingen i antal elever

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS

Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Samlet skolerapport Samlet oversigt over alle indikatorer i LIS Denne rapport indeholder alle indikatorer på skoleniveau fra LIS på nær de nationale måltal på baggrund af testresultater i dansk, læsning

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0

10 kl. 2 0. 1 kl. 2 0 2 kl. 2 1 3 kl. 1 0 24 kl. 1 0 5 kl. 1 1 6 kl. 2 0 7 kl. 2 0 8 kl. 4 0 9 kl. 3 0 Kvalitetsrapport 2007/08 rammebetingelser Kvalitetsrapport 2007/08 - Rammebetingelser Skole: Fårvang Skole Skolestruktur Klassetrin og spor (opsamles automatisk) Antal spor pr. klassetrin i 2007/08 Antal

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Glyngøre Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner "Glyngøre Skole eren grundskole i Skive Kommunes Skolevæsen. Skolen er placeret et smukt

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ådalskolen A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ådalskolen er en rummelig skole bestående af undervisningssteder i Rønbjerg og Skive/ Dalgas.

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere