Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen"

Transkript

1 Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede tildelingsmodel vedtages. 2. Bestyrelsens bemærkninger i det tidligere høringssvar gør sig stadig gældende, jf. nedenstående: 1. Avedøre Skole, 2. Dansborgskolen, 2.1. Det er positivt, at der kommer mere nuancerede tildelingskriterier i forhold til tildelingen af inklusionsmidler Avedøre Skole mister 0,9 mio.kr. i helårsvirkning på ændringen af kriterierne Skolebestyrelsen kan ikke se, at den inklusionsopgave, der er på Avedøre Skole nu, kan løses inden for en mindre ramme end den nuværende Familier med sproglige udfordringer fylder meget i Avedøre Skoles inklusionsopgave Forslaget om at lægge midlerne ud til SFO er velkomment. 1. Skolebestyrelsen tilslutter sig, at de fire kriterier i Model 2 har ens vægtning. 2. Skolebestyrelsen er kritisk overfor, at midlerne tildeles efter antallet af elever i skoledistriktet og ikke det faktuelle/reelle elevtal på skolen. Ad pkt Center for Skole og Uddanelse har efterfølgende spurgt Avedøre Skole, hvad sproglige udfordringer dækker over. Skolen har oplyst, at det er arbejdet med elever med store udfordringer i forhold til at lære sproget dansk. Center for Skole og Uddannelse skal gøre opmærksom på, at alle indsatser på dette område ligger inden for Dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog er omfattet af budgettildelingsmodellen på almenområdet, og får dermed ikke tildelt midler fra specialområdet til inklusion i folkeskolen. Ad pkt. 2. Opgørelsen af de enkelte skolers andel af inklusionsmidlerne er udarbejdet med udgangspunkt i børnenes distriktsskole. Hvilken skole der er distriktsskolen, afgøres af elevens bopæl ikke af, hvilken skole eleven aktuelt er indskrevet på. Det er Center for Skole og Uddannelses vurdering, at dette er den mest hensigtsmæssige måde at opgøre inklusionsandelen på, da det er distriktsskolen, der har ansvaret for, at distriktsbørnene modtager undervisning efter folkeskoleloven

2 3. Engstrandskolen, 4. Frydenhøjskolen, 5. Gungehusskolen, 6. Holmegårdsskolen, 1. Skolebestyrelsen finder løsningen på den foreslåede inklusionsmodel (model 2) tilfredsstillende. 2. Skolebestyrelsen synes det vil være fornuftigt, at 10. klasse bliver tænkt med ind i en økonomimodel for inklusion. 3. Alternativt kan 10. klasse tænkes ind i økonomimodellen for almenområdet, når den skal evalueres. 1. Skolebestyrelsen har på sit møde behandlet den nye model for inklusionsøkonomien og kan bakke op om fordelingen, som den ser ud. 1. Skolebestyrelsen anerkender, at de fire medtagne parametre i forslaget til ny model (Model 2) alle har samme vægtning. 2. Skolebestyrelsen er uforstående over for, at KB den 28. februar besluttede at sende Model 2 i høring. 3. Model 2 er ikke som den først foreslåede økonomimodel (Model 1) baseret på evidens og nyeste viden. 4. Skolebestyrelsen anerkender arbejdet med at nuancere tildelingskriterierne som det fremgår af Model Skolebestyrelsen bemærker, at etnicitet ikke indgår som en variabel i KORA s statistiske model, da KORA har fundet, at der ikke er empirisk belæg for at lade etnicitet være et selvstændigt kriterium. 6. Skolebestyrelsen mener, at det vil være formålstjenesteligt, at foretage en evaluering af Model 2 efter to år hvor der medtænkes mere nuancerede tildelingskriterier, viden baseret på evidens og forskning. 1. Skolebestyrelsen bemærker, at Model 2 ikke siger noget om inklusionsindsatsen og om hvordan midlerne bliver brugt. Ad pkt. 2 og klasse er allerede indtænkt i den oprindelige tildelingsmodel. 10. klasserne på Engstrandsskolen har fået et fast beløb på 1 mio. kr. årligt til inklusionsopgaven. Grunden til at tildelingen er udlagt som en fast ramme er, at eleverne i 10. klasse kommer fra alle kommunens ni skoledistrikter og dermed ikke kan defineres alene af Engstrandsskolens socioøkonomi. Det vil være forbundet med meget store udfordringer hvert år at udregne socioøkonomien i 10. klasse, da den i så fald hvert år skal beregnes på det faktiske elevoptag. Center for Skole og Uddannelse tager bestyrelsens Ad pkt. 6 Budgetmodellen har en indfasningsperiode på to skoleår, og er først i virke uden afvigelser i skoleåret 2019/20. Det er Center for Skole og Uddannelses vurdering, at modellen skal have været i virke i tre skoleår dermed skoleåret 2022/23 - før der kan foretages en retvisende evaluering af modellen. Ad pkt. 1. Budgettildelingsmodellen omfatter alle midler til enkeltintegration (specialundervisning over ni timer om ugen) og en del af de midler, der hidtil har været

3 2. Skolebestyrelsen undrer sig over, at fordelingen af inklusionsmidler sker efter distriktsbørnene og ikke efter de børn, der faktisk går på skolen. 3. Bliver inklusionsmidlerne fordelt efter de faktiske børn, vil der ikke opstå usikkerhed skolerne imellem ift. om fordelingen er fair. 4. Tildelingen af inklusionsmidler burde ikke være en del af skolens samlet driftsbudget. 5. Skal inklusionsindsatsen løftes i folkeskolen, så må inklusionsmidler ikke bruges til at dække et evt. underskud på den enkelte skole. 6. Det bør være synligt, hvordan inklusionsmidlerne bruges på den enkelte skole. 7. Det undrer, at modellen blev besluttet, den 28. februar 2017 og først sendes til høring 2 mdr. senere 8. Det undrer, at modellen ikke har været behandlet på et SKOK møde. anvendt til specialundervisning i specialtilbud. Decentraliseringen af midler til skolerne blev indført ud fra ønsket om at skabe en økonomisk struktur, hvor der gives incitament til, at eleverne i videst muligt omfang undervises i almenskolen. Et vigtigt element i modellen er at decentralisere midlerne, således at skolerne er motiveret til selv at etablere en lokal inklusionsfremmende indsats under forudsætning af, at det gøres pædagogisk og økonomisk hensigtsmæssigt. Ad pkt. 2 og 3. Opgørelsen af de enkelte skolers andel af inklusionsmidlerne er udarbejdet med udgangspunkt i børnenes distriktsskole. Hvilken skole der er distriktsskolen, afgøres af elevens bopæl ikke af, hvilken skole eleven aktuelt er indskrevet på. Det er Center for Skole og Uddannelses vurdering, at dette er den mest hensigtsmæssige måde at opgøre inklusionsandelen på, da det er distriktsskolen, der har ansvaret for, at distriktsbørnene modtager undervisning efter folkeskoleloven. Ad pkt. 4. Tildelingen af inklusionsmidler sker særskilt og det er den enkelte skoles ansvar at anvende disse til gavn for de elever, der har særlige undervisningsbehov. Rammen til inklusion kan tænkes ind sammen med de øvrige midler til undervisning. Ad pkt. 5. Inklusionsmidler er givet til undervisning af elever med særlige undervisningsbehov. Den enkelte skole skal som udgangspunkt overholde den afsatte budgetramme. Såfremt der opstår et underskud, er det skolelederens forpligtelse at løse dette på den mest skånsomme måde. Center for skole og uddannelse er ikke vidende om, at inklusionsmidlerne anvendes til at dække underskud på enkelte skoler.

4 7. Præstemoseskolen, 8. Risbjergskolen, Ad pkt. 6. Center for Skole og Uddannelse gennemførte i 2016 Tilsyn med inklusion på almenområdet. I den forbindelse har Center for Skole og Uddannelse haft en dialog med alle skolerne om, hvordan de har arbejdet med inklusion og også om, hvordan de har anvendt midlerne til inklusion. Generelt er midlerne på skolerne prioriteret til opnormering af personale, så der har kunnet ansættes mere personale til tovoksenordninger, AKT-lærere osv. En del skoler har også prioriteret indkøb af materiale, der kan understøtte inklusion af elever i vanskeligheder. Det er Center for Skole og Uddannelses klare vurdering, at inklusionsmidlerne har været anvendt til øget inklusion på skolerne. Center for Skole og Uddannelse vil løbende have en dialog med skolerne om, hvordan midlerne til inklusion anvendes. Ad pkt. 7. Det er en administrativ fejl, at modellen først blev sendt til høring 2 mdr. efter Kommunalbestyrelsens beslutning. Svarfristen er blevet forlænget tilsvarende så muligheden for at svare ikke er blevet forringet. Ad pkt. 8. Det er skolebestyrelserne, og ikke SKOK, der er høringsberettigede. Center fro Skole og Uddannelse har ikke registreret et ønske fra SKOK om at drøfte sagen. 1. Skolebestyrelsen tilslutter sig det fremsendte forslag. Center for Skole og Uddannelse tager bestyrelsens 1. Skolebestyrelsen er forundret og ærgerlig over, at det oprindelige KORA-forskningsbaserede forslag til ny inklusionsmodel ikke er blevet politisk vedtaget. 2. Model 2 giver ikke et retvisende billede af det inklusionsarbejde, der foregår i folkeskolen. 3. Skolebestyrelsen vurderer, at det fremlagte oplæg til ny tildelingsmodel (model 1) vil give et mere retvisende Center for Skole og Uddannelse tager bestyrelsens

5 billede af inklusionsarbejdet i folkeskolen og tage højde for mere nuancerede og fyldestgørende socioøkonomiske kriterier end den hidtidige model. 9. Handicaprådet 1. Handicaprådet er stærkt kritiske overfor den foreslåede model (Model 2), som rådet ikke kan anbefale. 2. Handicaprådet mener ikke, at der er evidens for, at den nu foreslåede model (Model 2) er valid i forhold til fordeling af midler, da modellen ikke indeholder valide variable. 3. Handicaprådet vil anbefale, at inklusionsmidlerne på specialområdet administreres centralt (som tidligere) - så de følger barnet. 4. Handicaprådet er uforstående over, hvorfor modellen (Model 2) har ændret sig så meget i forhold til, da den var i høring i sommeren Handicaprådet er kritisk overfor ikke at være involveret løbende. 6. I forhold til den nu foreslåede model, benyttes kun 2 stærke variabel (forældres tilknytning til arbejdsmarkedet og forældres uddannelse), mens de 2 andre variable /civilstand og etnicitet) er meget svage. 7. Handicaprådet hæfter sig endvidere ved, at såvel KREVI som KORA meget tydeligt understreger, at elevens etnicitet er en dårlig variable, da det er sådan, at børn af indvandrere i mindre grad end danske børn modtager specialundervisning, når der tages højde for elevernes sociale baggrund. 8. Når der anvendes en model med et begrænset antal variable, og halvdelen af variablerne er svage, er der en risiko for, at modellen ikke giver en retvisende fordeling. 9. Der er en risiko for at modellen skævvrider fordelingen af inklusionsmidler, således at de skoler, der har stort behov, ikke tildeles en retvisende del af midlerne. 10. Med den foreslåede model (Model 2), er der en risiko for at midler til inklusion af specialområderne reelt Ad 4. Model 2, som var i høring i 2016 er en helt anden model 2 end den der har været i høring i Modellen, der var i høring i 2016 var baseret på KORA s statistiske model for sammenhængen mellem en række demografiske og socioøkonomiske karakteristika for eleverne og sandsynligheden for, at den enkelte elev modtager segregeret specialundervisning (undervisning i specialklasse eller på specialskole). Model 2 som har været i høring i 2017 indeholder de fire parametre fra den oprindelige model, dog med den forskel at alle parametre tæller ens. Ad 6. Der foreligger en politisk beslutning om at anvende de fire parametre fra den nuværende model. Ad. 12. Center for Skole og Uddannelse gennemførte i 2016 Tilsyn med inklusion på almenområdet. I den forbindelse har Center for Skole og Uddannelse haft en dialog med alle skolerne om, hvordan de har arbejdet med inklusion og også om, hvordan de har anvendt midlerne til inklusion. Generelt er midlerne på skolerne prioriteret til opnormering af personale, så der har kunnet ansættes mere personale til tovoksenordninger, AKT-lærere osv. En del skoler har også prioriteret indkøb af materiale, der kan understøtte inklusion af elever i vanskeligheder. Det er Center for Skole og Uddannelses klare vurdering, at inklusionsmidlerne har været anvendt til øget inklusion på skolerne.

6 kommer til at blive anvendt på løsning af problemer, der ligger inden for Dansk som andetsprog. Disse problemstillinger er omfattet af budgettildelingsmodellen på almenområdet, og skal derfor ikke søges løst gennem midler fra specialområdet til inklusion i folkeskolen. 11. Handicaprådet vil også bemærke, at økonomimodeller ikke i sig selv inkluderer børnene. 12. Handicaprådet anbefaler, at der fra centralt hold etableres tiltag, der sikre, at de midler, der overføres til skolerne, rent faktisk anvendes på inkluderende tiltag og ikke forsvinder i skolens øvrige budget. 13. Hvis den forslåede model (Model 2) vedtages, vil inklusionen reelt virke som en besparelse i forhold til, at ressourcerne anvendt på de svage eller handicappede elever mindskes. 10. BUPL 1. BUPL har ingen kommentarer til budgettildelingsmodelen. Center for Skole og Uddannelse vil løbende have en dialog med skolerne om, hvordan midlerne til inklusion anvendes. Ad.13 Det er politisk vedtaget at beholde midlerne på området. Der er tale om en omfordeling, ikke en besparelse. Center for Skole og Uddannelse tager BUPLs 11. Hvidovre Lærerforening 1. Hvidovre Lærerforening tilslutter sig Model Skolerne skal tydeligt beskrive, hvordan midlerne til inklusionsfremmende tiltag anvendes. Ad pkt. 2. Center for Skole og Uddannelse har tillid til, at skolernes ledelse og bestyrelse prioriterer at understøtte inklusion på deres skoler. Der er ligeledes tillid til, at den enkelte skole ved, hvad der virker inklusionsunderstøttende netop på deres skoler. Center for Skole og Uddannelse gennemførte i april til juni 2016 Tilsyn med inklusion på almenområdet. I den forbindelse har Center for Skole og Uddannelse haft en dialog med alle skolerne om, hvordan de har arbejdet med inklusion og også om, hvordan de har anvendt midlerne til inklusion. Generelt er midlerne på skolerne prioriteret til opnormering af personale, så der har kunnet ansættes mere personale til tovoksenordninger, AKT-lærere osv. En del skoler har

7 også prioriteret indkøb af materiale, der kan understøtte inklusion af elever i vanskeligheder. Det er Center for Skole og Uddannelses klare vurdering, at inklusionsmidlerne har været anvendt til øget inklusion på skolerne.

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedrørende budgettildelingsmodel

Oversigt over høringssvar vedrørende budgettildelingsmodel Oversigt over høringssvar vedrørende budgettildelingsmodel Høringssvar Bemærkninger Forvaltningens kommentarer 1. Det er positivt, at der kommer mere nuancerede tildelingskriterier i forhold til tildelingen

Læs mere

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter

Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Bilag 2 Høringssvar vedrørende ændringer af skoledistrikter Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole vurderer ikke, at den langsigtede strategi

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over høringssvar vedrørende rammer for inklusionsindsatsen

Bilag 1 Oversigt over høringssvar vedrørende rammer for inklusionsindsatsen Bilag 1 Oversigt over høringssvar vedrørende rammer for inklusionsindsatsen Nr. Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens besvarelse 1 Avedøre Skole Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

Bilag 2 Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt 2015/2016

Bilag 2 Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt 2015/2016 Bilag 2 Høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt 2015/2016 Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole tog styrelsesvedtægten til efterretning

Læs mere

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune.

Tildeling af budget til differentieret undervisning til folkeskoler i Middelfart Kommune. Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 25. marts 2011 Sagsnr.: 201008118-150 Tildeling af budget til differentieret undervisning

Læs mere

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes.

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes. Bilag 3. Budgetmodel Baggrund Flere kommuner har de seneste år gennemført udlægning af budget og visitationsansvar til skolerne. I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af ny budget- og visitationsmodel

Læs mere

Dette er besluttet på Skoleudvalgets møde :

Dette er besluttet på Skoleudvalgets møde : Dette er besluttet på Skoleudvalgets møde 17 11 2010: 1. at Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune drøftes drøftet på mødet d. 11.11.2010 2. at Engstrandskolen nedlægges som skole pr. 1. august 2011

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse

Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Bilag 3 Høringssvar vedrørende kommunal rammeaftale om konfirmationsforberedelse Afsender af høringssvar Indhold i høringssvar Forvaltningens svar Skole 1 Avedøre Skole på Avedøre Skole mener ikke, at

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER

VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE 26. SEPTEMBER 2018 Notatet omhandler: Notatet er udarbejdet

Læs mere

Udviklingen i samlet elevtal fra

Udviklingen i samlet elevtal fra Skoleprognose for Hvidovre Kommune 2018-31 I det følgende gennemgås den nye skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden

Læs mere

Forslag til indsatser og modeller. Principper for inklusion

Forslag til indsatser og modeller. Principper for inklusion ØGET INKLUSION OG ÆNDRET VISITATION UDKAST TIL POLITISK Principper Datagrundlag Forslag til indsatser og modeller Måltal 2020 Vision 2025 Alle børn indgår i fællesskaber, der fremmer læring og motiverer

Læs mere

10 vigtigste ting at vide

10 vigtigste ting at vide Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning

Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning Bilag 4: Andre kommuners erfaringer med udlægning af budget- og visitationsansvar vedr. specialundervisning I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af budget og visitationskompetence til skoler

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Status og evaluering pa inklusionsindsatsen pa folkeskolerne i Hvidovre Kommune under Kvalitetsløftet

Status og evaluering pa inklusionsindsatsen pa folkeskolerne i Hvidovre Kommune under Kvalitetsløftet Status og evaluering pa inklusionsindsatsen pa folkeskolerne i Hvidovre Kommune under Kvalitetsløftet 2012 2016 Skole og Uddannelse 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Inklusion i folkeskolen...

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 26. februar 2013 Titel: Udlægningsmodel for midler til specialtilbud Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Ballerup Kommune. Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Andre kommuners modeller for udvikling, visitation og økonomi. Udvikling Herning Der arbejdes med fireårige politikker og målspor, som nedbrydes i års- og delmål. Skolerne kan selv beslutte hvordan

Læs mere

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet

Høringssvar - September Tildelingsmodel på skoleområdet Dragør Kommune Att.: Kommunalbestyrelsen Mie Friis Larsen, Skole- og Kulturafdelingen Jesper Tangbæk, direktør Karina Møller, Skole- og Kulturchef CC: Medlemmerne af Store Magleby Skoles bestyrelse Dragør,

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud.

Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Hvidovre d. 17.11. 2014 Til Politikkerne i Hvidovre kommune. Hørringssvar vedrørende tildeling af midler til Hvidovre kommunes dagtilbud. Bestyrelsen for den selvejende institution Børnehuset Ærtebjerg

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016

Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 Punkt 9. Visitation til Specialundervisningstilbud i januar 2016 2015-057738 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på januarvisitationen 2016. Beslutning: Til orientering.

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning

Læs mere

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen vil udtale sig om følgende:

Skolebestyrelsen på Dansborgskolen vil udtale sig om følgende: Dansborgskolen Sollentuna Allé 6 2650 Hvidovre Tlf.: 7242 1990 Mail: dansborg@hvidovre.dk d. 18. november 2013 Det skal indledningsvis anerkendes at Hvidovre Kommune har valgt at sætte ambitiøse mål for

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune

Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt

Læs mere

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

IKAST-BRANDE KOMMUNE. Casebeskrivelse IKAST-BRANDE KOMMUNE Casebeskrivelse 52 Overblik Region: Midtjylland Kommunestørrelse: 40.468 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 13 Antal elever: Total: 5683 Heraf kommunale folkeskoler:

Læs mere

Struktur for specialtilbud - dialogrunde afledt af høringssvar

Struktur for specialtilbud - dialogrunde afledt af høringssvar Struktur for specialtilbud - dialogrunde afledt af høringssvar Liste over konklusionsnotater. 15/15327 Nr. Høringssvar 1. Issø-skolen 2. Nymarkskolen 3. Rantzausminde 4. Skårup 5. Stokkebækskolen 6. Thurø

Læs mere

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune

Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Kommissorium for arbejdet med at revidere inklusionsområdet i Assens Kommune Formål: 23.11.2017 Sagsnr. 17/11175 Kommissoriet skal angive pejlemærker og retning for de konkrete forslag til omlægning af

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT

1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT 1. Udviklingsplan for specialundervisningsområdet - ÅBENT Tidl. politisk behandling BS-U, 08.06.12, pkt. 27, BS-U, 08.11.12, pkt. 50 Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY Byråd 29. januar 2013 Sagsnr. 710-2011-81711

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE RAPPORT 26. OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Resumé 3 1. Indledning 4 2. Den eksisterende model 7 3. Overordnet vurdering af modellen

Læs mere

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget

Temadrøftelse af Specialundervisning. Skoleudvalget Temadrøftelse af Specialundervisning Skoleudvalget 03.04.2018 Handlemuligheder Der er primo 2018 igangsat en proces frem mod en ny model for samarbejdet om inklusion i Aalborg Kommune. Dette arbejde er

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg)

Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit skolevalg) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 131 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Marts 2012 Høringsnotat (udkast af 12/3-12) Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Hvidovre Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Att.: Christina Faber. Høringsvar vedr. driftsmodel for det tekniske serviceområde

Hvidovre Kommune Center for Trafik og Ejendomme. Att.: Christina Faber. Høringsvar vedr. driftsmodel for det tekniske serviceområde Hvidovre Kommune Center for Trafik og Ejendomme Att.: Christina Faber Risbjergskolen Risbjergvej 10-20 2650 Hvidovre Tlf: 3678 3997 www.risbjergskolen.hvidovre.dk Dato: 30.05.2018 Høringsvar vedr. driftsmodel

Læs mere

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Notat Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Sagsnavn: Ny socioøkonomisk profil for skolerne i forbindelse med ny skolestruktur 2015 Sagsnummer:

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

En rummelig og inkluderende skole

En rummelig og inkluderende skole En rummelig og inkluderende skole Af Camilla Jydebjerg og Kira Hallberg, jurister Den rummelige folkeskole er et af de nøglebegreber, som har præget den skolepolitiske debat de sidste mange år. Både på

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 2

Indhold 1. Indledning... 2 Notat Sagsnr.: 2012/0000931 Dato: 17. maj 2013 Titel: Udlægning af midler til specialtilbud på skoleområdet Sagsbehandler: Claus-Uno Hauritz Skolekonsulent Indhold 1. Indledning... 2 2. Udlægning af midler

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn

Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne

Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne Oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne På baggrund af erfaringerne med den nuværende ressourcefordelingsmodel til folkeskolerne er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en

Læs mere

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse

KOLDING KOMMUNE. Casebeskrivelse KOLDING KOMMUNE Casebeskrivelse 64 Overblik Region: Syddanmark Overblik over styrings- og budgetmodellen Kommunestørrelse: 89.556 Special- og almenundervisningen indgår ikke i den samme delramme Socioøkonomisk

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender 2. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. Beslutning: Godkendt. Kristoffer Hjort Storm

Læs mere

Samtlige høringssvar er medsendt til Udvalget for Børn, Unge og Læring som bilag. Nedenfor er uddraget nogle af de kommentarer, der er givet.

Samtlige høringssvar er medsendt til Udvalget for Børn, Unge og Læring som bilag. Nedenfor er uddraget nogle af de kommentarer, der er givet. BILAG 2 Uddrag af høringssvar med forvaltningens bemærkninger Væsentlige temaer og pointer fra høringssvarene Samtlige høringssvar er medsendt til Udvalget for Børn, Unge og Læring som bilag. Nedenfor

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen.

Formålet med notatet er at give foreningens forskellige led et politisk redskab til at komme i offensiven i debatten om specialundervisningen. E.1 Kvaliteten af specialundervisningen efter kommunalreformen Den 17. september 2009 Emne: Kvalitet i specialundervisningen Notatet Kvalitet i specialundervisningen er et baggrundspapir til hovedstyrelsens

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen

Notat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen Notat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen Sagen har været i høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2015. Der er modtaget høringssvar fra: Egebækskolens skolebestyrelse

Læs mere

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres

Læs mere

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt

Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Kommentarer til høringssvarene: Skoledistrikt Kommentarer fra høringssvar Center for Dagtilbud og Skoler Espergærde Skoledistrikt Elevrepræsentanter. Eleverne ønsker dog at fastholde 17, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016

Temadrøftelse af ny visitationsmodel. Skoleudvalget d. 19. april 2016 Temadrøftelse af ny visitationsmodel Skoleudvalget d. 19. april 2016 Processen indtil nu Politisk behandling: Skoleudvalget besluttede den 17. november 2015 følgende i forhold til visitation: Skoleudvalget

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt

Læs mere

Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet

Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet 1 Indhold Udviklingsplan for Specialundervisningsområdet...0 1 Indledning og baggrund for udviklingsplanen...2 2. Den nuværende situation...4 2.1 Specialundervisning

Læs mere

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: 17.01.04.G00 Sagsnr.: 10/21095 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN 11-11-2010 FRAVÆRENDE: INGEN. SUSANNE BRIXUM FORLOD MØDET KL. 18.05. Fra forvaltningen

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Analyse af. Forvaltningens kommentar til høringssvarene

Analyse af. Forvaltningens kommentar til høringssvarene Analyse af specialundervisning Forvaltningens kommentar til høringssvarene Nr. 1. Visionsgruppen I forhold til skolelederens rolle i visitationsprocedurerne vil dette blive tydeliggjort i forbindelse med

Læs mere

KATRINEDALS SKOLE Vanløse Allé Vanløse - Telefon Fax Internet:

KATRINEDALS SKOLE Vanløse Allé Vanløse - Telefon Fax Internet: Referat fra skolebestyrelsesmøde 3. september 2012 Til stede: Til stede: Helle Nielsen, Monika Gram Ritter, Mads R. Wollf, Erik Boye Lauridsen, Martin Hermansen, Olivia Lauersen 9v og Berit Hantho, Kirsten

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger

Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere