Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser"

Transkript

1 Hvordan vurderer vi småbørnstraumer? - En sammenfatning af en tværfaglig arbejdsgruppes overvejelser Sidsel Karsberg, Stine Rønholt & Ask Elklit Syddansk Universitet Videnscenter for Psykotraumatologi

2 Indhold 1.0 Baggrund Indledning Arbejdsgruppe om identificering og vurdering af småbørnstraumer Definition af traumer hos små børn Kortlægning af eksisterende viden og erfaringer på området International forskning omkring traumeudsættelse og PTSD prævalens Erfaringer fra Danmark Konkrete metoder til opsporing og vurdering af traumer hos små børn Anbefalinger Fremtidige tiltag Anbefalinger til fremtidig forskning Referencer Bilag 1. Den tværfaglige arbejdsgruppe

3 1.0 Baggrund 1.1 Indledning Der er meget begrænset viden om, i hvilken grad små børn påvirkes af traumatiske og stressfulde oplevelser. En meget udbredt teori har været, at helt små børn ikke påvirkes af disse oplevelser i samme grad som ældre børn og voksne, fordi de er for små til at forstå omfanget af det der sker og til at sætte ord på deres oplevelser. Nyere forskning (Margolin & Vickerman, 2011) viser dog, at selv helt små børn påvirkes af traumatiske oplevelser i langt højere grad, end man tidligere har været klar over og at de på baggrund af disse oplevelser kan få svære psykologiske følgevirkninger for resten af livet. Vurdering og identificering af småbørnstraumer er derfor et helt nyt fokusområde, også i international sammenhæng. Man ved at den måde børn reagerer på efter at have været udsatte for potentielt traumatiske situationer ofte er anderledes end voksnes reaktionsmåde (Scheeringa & Zeanah, 2001). Den måde børn håndterer traumer på er meget afhængig af den støtte de får fra det omgivende miljø især den nærmeste familie - og mange undersøgelser har vist, at det er vigtigt at forholde sig til det relationelle perspektiv, når man skal vurdere børns reaktion på traumatiske begivenheder (Scheeringa & Zeanah, 2001). Derfor er det vigtigt at inkludere forældrene i vurderingen af børns symptomer efter traumatiske oplevelser ligesom det er vigtigt at forældrene undervises i, hvordan de støtter barnet bedst muligt. Forskning har vist at udsættelse for traumer tidligt i livet kan påvirke barnets biologiske, emotionelle, sociale og kognitive funktionsniveau både på kort og på lang sigt (Chu & Lieberman, 2010). Udsættelse for tidlige traumer har endvidere vist sig at være en risikofaktor for senere i livet at udvikle psykiske lidelser som posttraumatisk stress syndrom (PTSD; Elklit & Gudmundsdottir, 2006), angst og depression (De Young, Kenardy, Cobham, & Kimble, 2012 ), psykoser (Callcott, Dudley, Standart, Freeston, & Turkington, 2011), personlighedsforstyrrelser (Daud, Klinteberg, & Rydelius, 2008), misbrug af afhængighedsskabende stoffer (Farrugia et al., 2011), spiseforstyrrelser (Roenholt, Beck, Karlsberg & Elklit, in press) samt et dårligt fysisk helbred (Scott et al., 2011). Hvis ikke de udsatte børn opspores og behandles så hurtigt som muligt, kan det altså være meget omkostningsfulde både for det udsatte individ personligt og for samfundet generelt. Fra forskning i depression ved man for eksempel, at børn med depression koster samfundet fem gange så meget som børn uden depression i årlige sundhedsudgifter (Giles, 2001). Andre studier har dokumenteret at det kan betale sig rent økonomisk at tilbyde børn med psykiatriske lidelser relevant behandling (Wang, Simon & Kessler, 2003). Flere undersøgelser (bl.a. Gleason, Zeanah & Dickstein, 2010) har vist at mange af de børn, der har været udsatte for traumatiske begivenheder ikke identificeres og dermed heller ikke kan tilbydes behandling. 2

4 1.2 Arbejdsgruppe om identificering og vurdering af småbørnstraumer I Januar 2012 afholdt Videnscenter for Psykotraumatologi i samarbejde med Syddansk Universitet, en stor international konsensus konference om identificering af småbørnstraumer 1. Denne konference havde til formål at formidle ny viden om og nye redskaber til at identificere traumesymptomer hos helt små børn. På konferencen holdt 7 internationalt anerkendte eksperter fra Israel, England, USA, Norge og Canada oplæg om deres kliniske arbejde med vurdering af småbørnstraumer. Konferencen er tilgængelig på en redigeret dvd-samling. Som udløber af denne konference nedsattes en tværfaglig arbejdsgruppe på 25 personer som alle deltog i konferencen (Se bilag 1). Arbejdsgruppens formål var bl.a. - At etablere et overblik over eksisterende dansk praksis indenfor området. - At indhente international viden om best practice. - Diskutere mangelområder og problemstillinger i forhold til identificering af traumesymptomer hos små børn i Danmark. - At vurdere om der er behov for at oversætte og validere udenlandske redskaber til at opspore og vurdere traumer hos småbørn. Arbejdsgruppens mål var på baggrund af disse arbejdsopgaver, at udforme anbefalinger til de relevante myndigheder og instanser, der er i kontakt med børn. Det primære fokus for disse anbefalinger blev konkrete redskaber til at identificere og vurdere barnets psykologiske påvirkning af tidligere traumatiske hændelser, således at man kan sikre den bedst mulige indsats og forebygge senere mistrivsel. Medlemmerne af arbejdsgruppen bestod af sygeplejersker, læger, psykologer, jordemødre og pædagoger, der til dagligt arbejder med små børn (0-6 år) i udsatte miljøer. Arbejdsgruppen har haft tre møder af fire timers varighed og det følgende er en opsummering af de problemstillinger der er blevet diskuteret og de anbefalinger man er blevet enige om at viderebringe. Processen er blevet faciliteret af videnskabeligt personale fra Videnscenter for Psykotraumatologi på SDU. Det har været en høj prioritering, at de redskaber man har undersøgt og diskuteret i arbejdsgruppen har været af god klinisk og forskningsmæssig kvalitet og at de er anvendelige til screening. 1 Se: 3

5 1.3 Definition af traumer hos små børn. En psykologisk traumereaktion opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelser og har ofte store konsekvenser for den, der rammes. Dette gælder for voksne og i særdeleshed for børn da disse stadig er i fysiologisk og psykologisk udvikling. Forskning viser, at jo tidligere et barn udsættes for traumatiske belastninger desto sværere vil det blive for barnet at fortsætte et normalt udviklingsspor (Berk, 2006). En traumatisk hændelse vil som regel indeholde både objektive og subjektive aspekter. Det objektive værende selve den fysiske hændelse (uheldet, truslen osv.), og det subjektive værende oplevelsen af hændelsen (intens angst, hjælpeløshed, rædsel). Det er altså ikke udelukkende hændelsens objektive omfang der har betydning, men i lige så høj grad individets egen opfattelse af truslen (Folkman et al., 1986). I og med at børn og voksnes oplevelsesunivers er meget forskellige, vil hændelser der opleves som værende traumatiserende for børn, ofte være forskellige fra de hændelser, der opleves som værende traumatiserende for voksne. Hændelser så som dyrebid, skoldninger, forældres skilsmisse og langvarig adskillelse fra omsorgspersoner kan for eksempel være stærkt traumatiserende for børn, men sjældent for voksne. Børns psykologiske reaktioner på traumatiske hændelser kommer desuden oftere til udtryk som fysiologiske og adfærdsmæssige symptomer end hos voksne. Det symptombillede man ofte observerer hos børn såvel som voksne efter at de har været udsatte for en traumatisk hændelse kaldes Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD). Gennemsnitligt vil 20 % af alle individer der oplever en voldsom traumatisk begivenhed udvikle PTSD, og forskning tyder på at børn kan være særligt påvirkelige i denne sammenhæng (Carrion et al., 2002). Afhængigt af hvilken gruppe af børn man har undersøgt, har man fundet stærkt varierende forekomster af PTSD (Ibid.). For eksempel er der, generelt set, store forskelle på reaktionerne hos omsorgssvigtede børn og børn der har været involveret i et mindre trafikuheld. De omsorgssvigtede børn vil som oftest blive mere skadede af deres gentagne traumatiske oplevelser. Som udgangspunkt taler man i PTSD litteraturen om en dose-response effekt altså at jo mere voldsomt, indgribende og langvarigt traumet er, des mere skadeligt vil det være og som følge af dette vil symptombilledet blive mere alvorligt. Man bør dog holde sig for øje, at oplevelser der som udgangspunkt virker som lavrisikooplevelser, kan være yderst traumatiserende. Børn har på baggrund af deres opvækst og genetiske konstitution forskellige redskaber med sig og disse redskaber er afgørende for deres oplevelse af traumatiserende begivenheder. Man har fundet at børn med lav eller ingen social støtte, med dårligt forældretilknytning, og lav intelligens er særligt sårbare i denne forbindelse og omvendt at børn der har gode relationer, en god forældre tilknytning og en normal til høj intelligens kan være yderst modstandsdygtige ved selv meget voldsomme traumatiske oplevelser (Werner, 1993). 4

6 2.0 Kortlægning af eksisterende viden og erfaringer på området. En gennemgang af litteraturen har vist at der eksisterer noget viden om området men denne er primært fra udlandet. I Danmark er erfaringerne med at arbejde systematisk og vidensbaseret med overgreb på børn mere begrænset. 2.1 International forskning omkring traumeudsættelse og PTSD prævalens. Amerikanske undersøgelser har fundet at børn generelt er meget udsatte for potentielt traumatiske begivenheder og ofte også udvikler PTSD symptomer på baggrund af deres oplevelser. I en undersøgelse af amerikanske børn havde 68 % oplevet mindst en potentielt traumatisk begivenhed og 37 % havde været udsat for to eller flere begivenheder (Scheeringa, Zeanah, & Cohen, 2011). Mange forskellige typer af traumer kan medføre PTSD symptomer hos børn (Donnelly & Amaya-Jackson, 2002) som eksempelvis vold, seksuelle overgreb, brande, naturkatastrofer, hospitalsindlæggelser og trafikulykker. En gruppe man er begyndt at fokusere mere på både internationalt og nationalt, er de hospitalsindlagte børn. Omkring hvert fjerde af de børn, der har været indlagt på intensivafdelingen, udviser negative psykologiske følger på baggrund af denne indlæggelse (Rennick og Raschotte, 2009). Disse børn er i risikogruppen for at udvikle PTSD. Yderligere har det vist sig, at gentagne smerteoplevelser hos helt små børn kan resultere i en uhensigtsmæssig neurologisk udvikling. Nyfødte udsættes ofte for Smertefulde eller stressende oplevelser (blodprøver, sugninger, drop, infektion osv.). Forskning viser, at gentagne smerteoplevelser kan medvirke til celledød i forskellige områder af hjernen, hvilket på sigt kan medføre ændringer i smerteperception, indlæring og opmærksomhedsfunktioner hos små børn (Berde et al., 2012). Yderligere kan gentagen smerte betyde en øget sårbarhed over for stress, angst og på sigt andre psykologiske lidelser (Anand, 2000a; Anand 2000b; Porter, Grunau & Anand, 1999). Flere undersøgelser har fundet, at hvis børn først har udviklet PTSD symptomer er disse ofte af en mere kronisk karakter og disse børn udviser ofte symptomer flere år efter traumeudsættelsen (Scheeringa, Zeanah, & Cohen, 2011). Derfor har The American Academy of Child & Adolescent Psychiatry anbefalet, at alle psykologiske og psykiatriske udredninger af børn rutinemæssigt bør indeholde spørgsmål om udsættelse for traumatiske begivenheder og PTSD symptomer (Cohen et al., 2010). Denne screening bør foretages med validerede og udviklingssensitive redskaber. Såfremt en screening indikerer at barnet har signifikante PTSD symptomer, bør det udredes nærmere for PTSD i forhold til at vurdere om graden af symptomerne, varigheden af disse samt om barnets funktion i dagligdagen er påvirket (ibid.). 5

7 2.2 Erfaringer fra Danmark. Arbejdsgruppens medlemmer kom fra vidt forskellige arbejdsområder relateret til småbørnsområdet. Nogle af de diskuterede problematikker og erfaringer var ens på tværs af deltagernes arbejdsområder og andre var mere specifikke for det enkelte fagområde. Overordnet beskrev deltagerne at den nutidige praksis med henblik på at opspore og vurdere traumer på småbørnsområdet er præget af tavs viden og af ikke-standardiserede metoder. Endvidere er det meget op til den enkelte fagpersons skøn hvornår man spørger ind til traumatiske oplevelser og reaktioner hos småbørn og dermed ikke en systematisk opsporing. Deltagerne oplever yderligere, at arbejdspresset er så stort, at der ikke er tid til at sætte sig ind i den nyeste viden og de nyeste redskaber indenfor deres fagområde. Dette gør det svært at sikre sig at den viden man har, er best practice på området. Endelig havde mange en oplevelse af, at det hos helt små børn er særligt svært at udrede for traumatiske oplevelser og symptomer da deres ordforråd og generelle kognitive niveau gør det svært at bruge samme metoder som til de lidt ældre børn. Hospitalsindlæggelser: Det er stadig en gængs opfattelse blandt personale at: helt små børn oplever ikke smerte denne opfattelse gælder både fysisk og psykisk smerte. Der er en stor kløft imellem viden og praksis. Lige nu eksisterer der udbredt viden om, at bestemte procedurer - så som at hvis forældrene er ved barnets side under smertefulde indgreb mindsker det smerte og ubehag, men det er svært at overbevise andre faggrupper om dette. Sygeplejersker og læger skal ofte stå foran forældre og diskutere med eksempelvis laboranterne om forældrene må være med til blodprøvetagning. Samtidig er der ikke nok fokus på omgivelsernes rolle og på hvor vigtig social støtte og tilknytningen til forældrene er. Et eksempel på dette er, at der f.eks. bør være plads til at forældrene kan sidde ved barnets side under smertefulde procedurer da mange undersøgelser har vist at det er smertelindrende for barnet. Det er ikke normal praksis mange steder i dag. Et andet eksempel er, at det ofte kan observeres at barnet bliver ængsteligt og/eller uroligt, når det befinder sig i det område hvor medicinske indgreb har fundet sted. Derfor kunne det være fordelagtigt, at barnet blev udsat for disse procedurer andetsteds end i den seng, hvor barnet tilbringer det meste af tiden under sin indlæggelse. 6

8 I disse tilfælde kunne smerteskalaer og PTSD screeninger (senere beskrevet), være en hjælp til at dokumentere hvad der er mest smertelindrende og mindst traumatiserende for det enkelte barn. Der er brug for en specifik skala til måling af de negative psykologiske følger af hospitalsindlæggelser hos børn, da mennesker der ikke kender hospitalsmiljøet og hospitalets procedurer vil have svært ved at spørge ind til de rigtige ting og at tolke barnets nonverbale signaler korrekt (f.eks. et barn der viser, hvordan det får sat en sonde op). Det er vigtigt at en sådan skala både kan bruges af psykologer til opfølgende behandling og af hospitalspersonale eller praktiserende læge, der kender hospitalsverdenen. Der mangler et screeningsredskab til en hurtig vurdering af om tilknytningsmønsteret er bekymrende. Både til de børn der er traumatiseret af indlæggelsen og dem der er traumatiserede af andre årsager. Dette fokus er især vigtigt for de børn der er så små at de ikke har sprog til at fortælle hvordan de har det og hvor forældrene heller ikke er optimale informanter. (Eksempelvis ved seksuelt misbrug, forældre med lavt kognitivt niveau, stof/alkoholmisbrugende forældre mm.) Den korte PTSD screening kan omskrives til et informationsmateriale som forældre får med ved udskrivelsen, så de ved hvad de skal holde øje med. Det kan også tjene til at berolige de forældre, hvis børn ikke udviser symptomer. Psykologisk og psykiatrisk regi: Det er svært at henvise til et konkret behandlingstilbud når man ikke præcist kan definere hvori barnets hjælpebehov ligger. Det er svært, at overbevise sagsbehandlere og andre om, at det er post traumatiske reaktioner der er tale om. Der er brug for at kunne argumentere på et grundlag som mange fagfolk har en tavs viden om. Der er brug for instrumenter til at måle noget vi egentlig godt ved. Mangler redskaber til at vurdere om der er tale om post traumatiske reaktioner eller andre psykiske vanskeligheder. Vi tænker ikke i diagnosen PTSD og kan derfor risikere at misfortolke barnets adfærd. De redskaber vi bruger afspejles i de diagnoser vi finder og når der ikke eksisterer danske redskaber til opsporing af PTSD, finder vi ofte ikke de børn der har denne lidelse. 7

9 Det er svært at teste børn når de er i akut krise, men et interview hvor man i stedet interviewer forældrene kan måske afhjælpe dette. Fokus har været på adfærd hos børnene, f.eks. opmærksomhedsvanskeligheder, men ikke det psykiske følelsesliv og dermed på hvad barnet tænker og føler som baggrund for deres adfærd. Der er ofte kun fokus på aktuelle traumer og ikke på de længerevarende følgevirkninger af oplevelser der ligger længere tilbage i tiden. Screeningsredskaber kan bruges til at dokumentere om barnet stadig er påvirket af en tidligere traumatisk episode. Der mangler redskaber til vurdering af tilknytningsforstyrrelser, som er relateret til traumatiske reaktioner ved netop denne aldersgruppe. Udredning bliver ofte ustruktureret. Validerede redskaber understøtter en mere struktureret og ensartet tilgang til udredning af traumer og PTSD symptomer. Kommunalt regi: Mangler vurderingsværktøjer (f.eks. nogle simple sociale indikatorer) specielt til de helt små børn på 0 til 1 år. Dette vil både lette dialog med forældre og være handlingsanvisende for hvornår et barn/familie tilbydes behandling, anbringelse m.v.. Vi mangler at aktivere sundhedsplejen i forhold til identificering af risikobørn. De børn, der har oplevet tidlige traumer overses nogle gange af pædagoger, sundhedsplejersker og andre faggrupper, fordi fagpersoner generelt mangler redskaber til at vurdere de adfærdsmønstre de ser. Nogle traumatiserede børn får ikke relevant omsorg og opmærksomhed fra fagpersoner da de opleves som værende uopdragne (adfærdsvanskelige) og andre får ikke opmærksomhed fordi de er meget indadvendte (stille børn). 8

10 Der er i forvaltninger og andre steder ofte manglende opmærksomhed på at sekundær traumatisering (som kan forekomme når barnets forældre er traumatiserede), og adoptionsproblematikker mm. bør lede til en udredning af PTSD symptomer hos barnet. Der har mange steder været stort fokus på læring og udviklingspotentiale. Med denne tankegang risikerer man ikke at tilgodese de traumatiserede børns behov for ro, omsorg og følelsesmæssig bearbejdning. Screeningredskaber kan hjælpe med at udpege de børn, der har brug for særlige pædagogiske tilgange eller decideret behandling. Man bør ved indskrivning i børnehaver, vuggestuer systematisk spørge ind til barnets tidligere negative oplevelser og vigtige hændelser, der kan være vigtige for barnets senere udvikling. 2.3 Konkrete metoder til opsporing og vurdering af traumer hos små børn. Udredning af børn i hospitalsregi: COMFORTneo Under indlæggelse bliver det neonatale barn udsat for gentagne smertefulde procedurer, yderligere kan nogle have smerter relateret til deres sygdom/tilstand. COMFORTneo 2 er en videreudvikling af COMFORT skalaen, som i 2000 blev udviklet til måling af postoperative smerter hos 0-3 årige børn. Skalaen består af 7 adfærdsmæssige dimensioner: Vågenhed, Rolig, Respiratorisk reaktion, Gråd, Kropsbevægelse, Ansigtsspænding og Muskeltonus. COMFORTneo forefindes på hollandsk og engelsk og er ved at blive oversat til dansk. The Children s Critical Illness Impact Scale (CCIIS & Y-CCIIS) Mange børn (25 %) får negative psykologiske konsekvenser efter hospitalsindlæggelser. CCIIS & Y-CCIIS (Rennick et al., 2008) er spørgeskemaer udviklet med henblik på at identificere børn, der har behov for ekstra behandling efter hospitalsindlæggelser. Børnene besvarer ved hjælp af tekst eller billeder spørgsmål om deres oplevelse af at være syg og indlagt. Målgruppen er børn indlagt på intensivafdeling og/eller kritisk 2 9

11 syge børn. CCIIS er et tekstbaseret spørgeskema og er derfor fordelagtig at anvende til børn i læsealderen (9-12 år). Y-CCIIS er billedbaseret og er fordelagtig at anvende til børn i 5-9 års alderen. Generelle PTSD test til børn: DIPA DIPA (Diagnostic Infant and Preschool Assessment) er et diagnostisk interview, der kan anvendes af psykologer og læger til at udrede og diagnosticere børn i førskolealderen (Scheeringa & Haslett, 2010). DIPA giver mulighed for at diagnosticere 13 forskellige relevante diagnoser ud fra DSM-IV kriterierne heriblandt PTSD. DIPA i sin helhed er forholdsvist langt og indeholder 47 sider med i alt 517 spørgsmål. DIPA fungerer på den måde, at undersøgeren spørger forældrene til barnet om en bestemt adfærd forekommer oftere hos barnet end normalt for aldersgruppen. Denne fremgangsmåde har den fordel at man ikke kommer til at overdiagnosticere adfærd der er almindelig for bestemte aldersgrupper som f.eks. hyperaktiv adfærd. Dermed bliver DIPA meget udviklingssensitiv. For videnskabelige artikler omkring validering af DIPA se hjemmesiden for Tulane Institute of Infant and Early Childhood Mental Health 3. YCPC YCPC (Young Child PTSD Checklist) er en checkliste der består af PTSD modulet fra DIPA en. Det er mere enkelt udformet og dermed et meget overskueligt instrument til fagpersoner, der vil vurdere eventuelle PTSD symptomer. Dette instrument er lettere at bruge for andre faggrupper end psykologer og læger men kun bruges til en vurdering af tilstedeværelsen af og omfanget af PTSD symptomer men ikke til at stille en egentlig diagnose. YCPS YCPS (Young Child PTSD Screen) er en udviklingssensitiv screenings tjekliste for små børn. Den indeholder 1 spørgsmål om traumeudsættelse og 6 spørgsmål om PTSD symptomer der udfyldes af barnets forældre. Denne checkliste er udviklet gennem statistiske analyser af hvilke items fra YCPC der havde størst forudsigelsekraft i forhold til at kunne forudsige hvilke børn der er i risiko for at opfylde kravene til en PTSD 3 10

12 diagnose. Tjeklisten er et hurtig og nem at bruge af alle faggrupper og giver et fingerpeg om hvilke børn der bør udredes nærmere. Thomas Thomas (Darryl på engelsk) er en tegneserietest udviklet af Dr. Neugebauer fra Colombia Universitet i Testen anvendtes oprindeligt til at vurdere omfanget af PTSD symptomer hos små børn i storbyområder præget af gadevold. Senere er der udviklet flere varianter af testen med fokus på blandt andet vold i hjemmet og trafikulykker. Thomastesten består af 21 tegninger der afbilleder PTSD symptomer hos børn samt to tegninger der afbilleder somatiske symptomer. Tegningerne er af en dreng (Thomas) i forskellige situationer, og ledsages af en sætning der beskriver hvordan Thomas har det. Derefter spørges barnet: Hvor ofte har du det ligesom Thomas. Testen er valideret til brug for amerikanske børn (Neugebauer et al., 1999; Neugebauer, 2007) og er ved at blive valideret i dansk sammenhæng af Ask Elklit et al. fra Videnscenter for Psykotraumatologi 4. Vurdering af traumatisering gennem tilknytningsmønstre: Barnets tilknytning til dets primære omsorgsperson er essentiel for en normal udvikling. Voldsomt traumatiske oplevelser såsom omsorgssvigt, seksuelt misbrug og vold vil ofte påvirke barnets tilknytning til dets forældre og andre omsorgspersoner og det er derfor ofte muligt at opspore tidlige faresignaler om mistrivsel ved at vurdere barnets tilknytning. Tests til at vurdere tilknytning er især anvendelige til helt små børn der ikke selv har noget sprog og/eller til børn hvis forældre ikke er optimale informanter. Strange Situation Procedure Strange Situation-proceduren indebærer at et barn observeres i 20 minutter mens barnets primære omsorgsperson og en fremmed forlader og kommer ind i forsøgslokalet. Forælderen og barnet introduceres til forsøgslokalet. To aspekter af barnets adfærd observeres: Mængden af undersøgende adfærd (f.eks. leg med nyt legetøj) barnet er engageret i under proceduren og barnets reaktion på separations- og genforeningsepisoderne. Barnets tilknytningsmønster kan på den baggrund kategoriseres som værende 4 11

13 enten tryg eller utryg (også kaldet sikker eller usikker). Strange situation proceduren bliver i mange vestlige lande betragtet som værende det bedste tilknytningsmål. MCAST Et lovende nyt instrument til vurdering af tilknytningsmønstre hos førskolebørn er den narrative test MCAST der har særligt fokus på desorganiseret tilknytning (Green, Stanley, Smith, & Goldwyn, 2000) 5. Den mest alvorlige type af traumer små børn kan komme ud for er de situationer hvor det er barnets primære omsorgsperson der begår overgreb mod barnet, det være sig overgreb af fysisk, psykisk eller seksuel art (Saigh, Green, & Korol, 1996). Ved denne type traume er barnet i en særlig sårbar position, da de der skulle være nærmest til at hjælpe barnet med at berolige sig selv samtidig er kilden til barnets angst. Det er ofte fundet i forskningen at denne type overgreb påvirker barnets tilknytningsmønster (Breidenstine, Bailey, Zeanah, & Larrieu, in press). Børn kan udvise forskellige tilknytningsmønstre præget af grader af sikkerhed, ambivalens og angst. Et såkaldt desorganiseret tilknytningsmønster er ofte resultatet af traumatiske oplevelser eller af den primære omsorgspersons manglende evne til at yde tilstrækkelig omsorg for sit barn (van Ijzendoorn, Schuengel, & Bakermans-Kranenburg, 1999). Børn med et desorganiseret tilknytningsmønster er i højrisikogruppen for at udvikle senere psykiske lidelser og/eller misbrugslidelser (ibid.), derfor er det vigtigt at identificere disse børn så tidligt som muligt. MCAST er afprøvet både på børn fra normalpopulationer (Green et al., 2000) og fra kliniske populationer (Green, Stanley, & Peters, 2007) samt i forskellige lande som Italien (Barone et al., 2009) og Tyskland (Leuzinger-Bohleber et al., 2011). MCAST anbefales kun anvendt på børn fra 4 til 8 år. 3.0 Anbefalinger Med udgangspunkt i konferencen om småbørnstraumer samt arbejdsgruppens erfaringer gives følgende anbefalinger for fremtidig udvikling indenfor området i Danmark

14 3.1 Fremtidige tiltag Understøttelse i etablering af interessegrupper blandt specifikke faggrupper der arbejder indenfor småbørnsområdet for at muliggøre videns udveksling og forankring af nye tiltag indenfor vurdering og identificering af traumer. Undervisning i opsporing og vurdering af potentielt traumatiserede småbørn på uddannelser til pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, læger og psykologer. 3.2 Anbefalinger til fremtidig forskning Først og fremmest bør fremtidig forskning fokusere på at oversætte og validere egnede redskaber til udredning af PTSD hos danske småbørn. Forslag til specifikke redskaber er nævnt i det foregående afsnit om Konkrete metoder til opsporing og vurdering af traumer hos små børn. Dernæst bør der gennemføres danske undersøgelser med fokus på PTSD prævalens hos forskellige grupper af potentielt traumatiserede småbørn. Endelig kan disse udrednings- og vurderingsmetoder anvendes til at udvikle og dokumentere egnede behandlingsmetoder til behandling af småbørn med PTSD symptomer. Et område der er meget underudviklet i Danmark i dag. 13

15 4.0 Referencer Anand, K J (2000a). "Effects of perinatal pain and stress". Progress in Brain Research ( ), 122, p. 117 Anand, K J (2000b). "Can adverse neonatal experiences alter brain development and subsequent behavior?". Biology of the neonate ( ), 77 (2), p. 69. Barone, L., Del Giudice, M., Fossati, A., Manaresi, F., Actis Perinetti, B., Colle, L., & Veglia, F. (2009). METHODS & MEASURES: Psychometric properties of the Manchester Child Attachment Story Task: An Italian multicentre study. [Article]. International Journal of Behavioral Development, 33(2), Berde CB, Walco GA, Krane EJ, Anand KJ, et al. (2012). Pediatric analgesic clinical trial designs, measures, and extrapolation: report of an FDA scientific workshop. Pediatrics. 2012;129: Berk, L. E. (2006). Child development (Seventh Edition). Boston: Pearson Education. Breidenstine, A. S., Bailey, L. O., Charles H. Zeanah, C. H., & Larrieu, J. A. (in press). Attachment and Trauma in Early Childhood: A Review. Callcott, P., Dudley, R., Standart, S., Freeston, M., & Turkington, D. (2011). Treating trauma in people with first-episode psychosis using cognitive behavioural therapy. In Hagen, R., Turkington, D., Berge, T. & Gråwe, R. W. (eds.): CBT for psychosis: A symptom-based approach (pp ). New York, NY: Routledge/Taylor & Francis Group; US. Carrion, V. G., Weems, C. F., Ray, R., & Reiss, A. L. (2002). Toward an empirical definition of pediatric PTSD: The phenomenology of PTSD symptoms in youth. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41(2), doi: / Chu, A. T. & Lieberman, A. F. (2010). Clinical implications of traumatic stress from birth to age five. Annual Review of Clinical Psychology. 2010; 6:

16 Cohen, J. A., Bukstein, O., Walter, H., Benson, S. R., Chrisman, A., Farchione, T. R., Hamilton, J., Keable, H., Kinlan, J., Schoettle, U., Siegel, M., Stock, S., & Medicus, J.(2010). Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with posttraumatic stress disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry; 49(4): Daud, A., Klinteberg, B., & Rydelius, P.-A. (2008). Trauma, PTSD and personality: The relationship between prolonged traumatization and personality impairments. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22(3), De Young, A. C., Kenardy, J. A., Cobham, V. E., & Kimble, R. (2012). Prevalence, comorbidity and course of trauma reactions in young burn-injured children. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2012; 53: Donnelly, C. L. & Amaya-Jackson, L. (2002). Post-traumatic stress disorder in children and adolescents: epidemiology, diagnosis and treatment options. Paediatric Drugs;4(3): Elklit, A. & Gudmunsdottir, D. B. (2006). Posttraumatisk stressforstyrrelse hos børn og unge. Den blå serie. Forlaget skolepsykologi.vol. 29. Farrugia, P. L., Mills, K. L., Barrett, E., Back, S. E., Teesson, M., Baker, A., & Brady, K. T. (2011). Childhood trauma among individuals with co-morbid substance use and post-traumatic stress disorder. Mental Health and Substance Use, 4(4), Folkman, S., Lazarus, R. S., Gruen, R. J., & DeLongis, A. (1986). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 50(3), doi: / Geller, P. A., Neugebauer, R., Possemato, A., Walter, P., Dummit, E., & Silva, R. R. (2007). Psychometric properties of Darryl, a cartoon based measure to assess community violence-related PTSD in children. Psychiatric Quarterly, 78(2), Giles, S. NA. (2001). Service system finance: implications for children with depression and manic depression. Biological Psychiatry. 2001; 49:

17 Gleason, M. M.; Zeanah, C. H. & Dickstein, S. (2010). Recognizing young children in need of mental health assessment: Developmental and preliminary validity of the early childhood screening assessment. Infant Mental Health Journal. 2010; 31(3): Green, J., Stanley, C., & Peters, S. (2007). Disorganized attachment representation and atypical parenting in young school age children with externalizing disorder. Attachment & Human Development, 9(3), Green, J ( ). "A new method of evaluating attachment representations in young school-age children: the Manchester Child Attachment Story Task". Attachment & Human Development ( ), 2 (1). Kessler, R. C. (2011). Association of Childhood Adversities and Early-Onset Mental Disorders With Adult- Onset Chronic Physical Conditions. Archives of General Psychiatry, 68(8), Leuzinger-Bohleber, M., Fischmann, T., Lazer, K. L., Pfenning-Meerkotter, N., Wolff, A., & Green, J. (2011). Early prevention of psychosocial disorders in children with difficult childhoods. Psyche: Zeitschrift fur Psychoanalyse und ihre Anwendungen, 65(9-10), Margolin, G., & Vickerman, K. A. (2011). Posttraumatic stress in children and adolescents exposed to family violence: I. Overview and issues. [Reprint]. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 1(S), Neugebauer, R., Wasserman, G. A., Fisher, P. W., Kline, J., Geller, P. A., & Miller, L. S. (1999). Darryl, a cartoon-based measure of cardinal posttraumatic stress symptoms in school-age children. American Journal of Public Health, 89(5), Porter, F L ( ). "Long-term effects of pain in infants". Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics ( X), 20 (4), p Rennick, Janet E ( ). "Developing the Children's Critical Illness Impact Scale: capturing stories from children, parents, and staff". Pediatric Critical Care Medicine ( ), 9 (3), p

18 Roenholt, S., Beck, N. N., Karsberg S. H., & Elklit A. (2012) Post-Traumatic Stress Symptoms and Childhood Abuse Categories in a National Representative Sample for a Specific Age Group: Associations to Body Mass Index. European Journal of Psychotraumatology. 3: Saigh, P. A., Green, B. L., & Korol, M. (1996). The history and prevalence of posttraumatic stress disorder with special reference to children and adolescents. Journal of School Psychology, 34(2), Scheeringa, M. S., & Zeanah, C. H. (2001) A relationel perspective on PTSD in early Childhood. Journal of Traumatic Stress, 14(4), Scheeringa, M. S., Zeanah, C. H., & Cohen, J. A. (2011). PTSD in children and adolescents: toward an empirically based algorithma. Depression and Anxiety, 28(9), Scott, K. M., Von Korff, M., Angermeyer, M. C., Benjet, C., Bruffaerts, R., de Girolamo, G., Haro, J. M., Lepine, J., Ormel, J., Posada-Villa, J., Tachimori, H. & Kessler, R. C. (2011). Association of Childhood Adversities and Early-Onset Mental Disorders With Adult-Onset Chronic Physical Conditions. Archives of General Psychiatry;68(8): van Ijzendoorn, M. H., Schuengel, C., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (1999). Disorganized attachment in early childhood: meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11(2), Wang, PS., Simon, G, & Kessler, RC. (2003). The economic burden of depression and the cost-effectiveness of treatment. International Journal of Methods in Psychiatric Research. 2003; 12(1): Werner, E. E. (1993). Risk, resilience, and recovery: Perspectives from the Kauai longitudinal study. Development and Psychopathology, 5(4), doi: /S X 17

19 Bilag 1. Den tværfaglige arbejdsgruppe 1) Nike Brandt, Psykolog, Ansat i Integrationsprojektet here2stay Viborg, privat praksis i Kgs. Lyngby. 2) Helle Haslund, Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske, MSA, Ph.d. studerende. 3) Tina Zwergius, Psykoterapeut, Familiehuset Horsens 4) Inger Poulsen, Psykoterapeut, leder Familiehuset Horsens 5) Jette Asmussen, Overlæge, Spæd- og Småbørns Team, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Odense 6) Ask Elklit, Professor, Psykolog, Videnscenter for Psykotraumatologi 7) Nina Beck, Psykolog, Videnscenter for Psykotraumatologi 8) Stine Rønholt, Psykolog, Videnscenter for Psykotraumatologi 9) Sidsel Karsberg, Psykolog, Videnscenter for Psykotraumatologi 10) Tonny Elmose Andersen, Psykolog, Ph.d., Videnscenter for Psykotraumatologi 11) Mette Benkjer, Psykolog, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 12) Erene Rusmann, sygeplejerske børneafdelingen, Aalborg sygehus 13) Birgitte Boysen Kjær, Børnelæge, Rigshospitalet, Børneteamet ved Center for Seksuelle overgreb 14) Torun Birkbak, Jordemoder, pædagog, terapeut 15) Inger Thormann, Psykolog, Socialpædagog, tidligere medlem af børnerådet 16) Dania Lisberg Jørgensen, Psykolog, Børne- og Ungerådgivningen i Faaborgmidtfyn Kommune 17) Ilsemarie Blach Bærentzen, Konsulent, pædagogik og integration, Århus kommune 18) Pia Rathje, psykolog, Børneteamet, Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet 19) Nanna Steenstrup, pædagog, familieplejekonsulent i Roskilde Kommune 20) Susanne Wich, privatpraktiserende psykolog 21) Jonna Jepsen, Forfatter, foredragsholder, leder Rafael centeret 22) Hanne Laugaard-Jacobsen, Psykoterapeut og spædbarnsterapeut,neonatalsygeplejerske Aalborg 23) Susie Thestrup Kirkeby, Sygeplejeske, BRITA, Børneintensivafsnit (NICU og PICU), OUH 18

20 24) Ann-Dorthe Petersen, sygeplejerske og familieterapeut, SINDs pårørenderådgivning 19

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge i flygtningefamilier, Allerød Kommune, 29. august 2013 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende

Anne Marie Trauelsen. Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Anne Marie Trauelsen Læge Ph.d. studerende Psykoterapeut studerende Københavns Universitet Psykiatrisk Forskningsenhed i Roskilde Afdeling Syd i Region Sjælland Kontakt: amtr@regionsjaelland.dk Index Ph.d.

Læs mere

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård

LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N. Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård LIVET SOM VOKSEN S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N Marianne Lau Psykoterapeutisk Center Stolpegård HVEM ER JEG? Speciallæge i psykiatri Forskningsansvarlig overlæge Ansat i Region

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Flygtninge og traumer

Flygtninge og traumer Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Flygtninge og traumer Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Bornholm, 20. marts 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge,

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Post-traumatisk Stressforstyrrelse (PTSD): Diagnose Ask Elklit, Denmark 2 Kort oversigt over traumets historie Railway

Læs mere

Børn I flygtningefamilier

Børn I flygtningefamilier Side 1 Børn I flygtningefamilier Flygtningefamilier og børn, Fyraftensmøde, Ringsted Kommune 23. Oktober 2012 Mette Blauenfeldt, Leder af Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Børn og unge I flygtningefamilier, Fyraftensmøde, Silkeborg Kommune 6. februar 2013 Mette Blauenfeldt, Leder

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm.

Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby. E-mail:lottrodk@rm. Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD,lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk En ideologi og en praksis der indebærer engagement i patienternes

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Vurdering, formulering og planlægning af behandling af psykologisk traumatiserede personer Læringsmål At beskrive

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf

konference » 8 Børn skal ikke spørges men høres LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Professor Sven Poulsen, formand for Dansk Pædodontisk forening byder velkommen til dagens konference om udsatte LARS HOLSAAE, direktør, HEIDI LUNDSGAARD, fotograf Udsatte børn konference 8 Dansk Pædodontisk

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Børn og unge i flygtningefamilier

Børn og unge i flygtningefamilier Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, DFH Side 1 Børn og unge i flygtningefamilier Professionelles møde med flygtningemed traumer, Sundhedscentrum Tingbjerg, 21. februar 2013 Mette Blauenfeldt,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing

Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Den kommunale Tandplejes rolle i den tidlige opsporing Afdelingstandlæge Birgitte Uldum Min baggrund Afdelingstandlæge Københavns Kommune og klinisk lærer TS (Kbh) Behandler børn og unge i narkose og børn

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT

DER ER ET menneske INDENI. Atter ruller PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT PÅ VÆGTEN AF ANNETTE ILFELDT DER ER ET Fedme er ikke kun et spørgsmål om vægt, om omlægning af kostvaner, selvdisciplin og daglig motion. En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet tager fat på de psykologiske

Læs mere

www.tentsproject.eu 1

www.tentsproject.eu 1 www.tentsproject.eu 1 Denne folder er udarbejdet af J. Bisson (Dr. Med, FRCPsych) og B. Tavakoly (ph.d.), Cardiff Universitet, Wales, Storbritannien(2009) med bidrag fra partnere i Det Europæiske Netværk

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

DAGINSTITUTIONER UNDER PRES

DAGINSTITUTIONER UNDER PRES DAGINSTITUTIONER UNDER PRES Konsekvenser for børn? Vidensdeling om nyeste forskning Dion Sommer Professor i udviklingspsykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Småbørns to udviklingsarenaer: Familie

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Lisbeth Villemoes Sørensen Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Hukommelses processer generelt Hukommelse hos ældre Generelle problemer hos ældre Kommunikation med ældre AMPS og ældre Hukommelse Et samlebegreb

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute

DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute DANSKE DAGINSTITUTIONER - en årelang deroute Videns deling: Nyeste forskning om konsekvenserne for vores børn Dion Sommer Professor i udviklingspsykologi Psykologisk Institut - Aarhus Universitet Småbørns

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere