Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt :00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D

2 Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget :00 1 (Åben) Temapunkt om demens 3 2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 2 kvartal (Åben) Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovsområdet 4 4 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 7 6 (Lukket) Orientering om udbud vedr privat hjemmehjælp 8 7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 8 Side 2

3 1 (Åben) Temapunkt om demens Sags ID: EMN Resumé Temapunktet har til formål at orientere Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget om demensområdet, herunder den indsats Gentofte Kommune yder for at imødekomme de udfordringer, der er for ældre borgere med demens Baggrund Demens er i stigende grad aktuelt, idet levealderen i befolkningen stiger I takt med denne befolkningsudvikling forventes antallet af borgere med en demenssygdom at stige de kommende årtier, og dermed også de samfundsmæssige omkostninger På mødet vil forvaltningen holde et oplæg, som blandt andet vil omhandle begrebet demens, nøgletal både nationalt og for Gentofte Kommune og overblik over kommunens initiativer på området Efter oplægget ønskes en drøftelse af spørgsmålet: Hvordan kan Gentofte Kommune understøtte involveringen af lokalsamfundet på demensområdet? Der gøres opmærksom på, at det tidligere Socialudvalg havde et temapunkt om demens på mødet den 3 maj 2017 Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: At orienteringen tages til efterretning Tidligere beslutninger: 1 Temapræsentation om demens ( EMN ) 2 (Åben) Kvartalsrapport til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, 2 kvartal 2018 Sags ID: EMN Resumé Det er med den nye politiske arbejdsform besluttet, at de stående udvalg hvert kvartal forelægges en rapportering som supplement til den økonomiske kvartalsrapportering Denne kvartalsrapport omfatter to målområder i Gentofteplanen: Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte og Forebyggelse, rehabilitering og pleje Kvartalsrapporteringen forelægges til drøftelse Side 3

4 Baggrund Kvartalsrapporten viser en række nøgletal for udviklingen inden for udvalgte ydelsesområder for de to målområder Borgere med handicap, psykisk sygdom og socialt udsatte og Forebyggelse, rehabilitering og pleje Endvidere gives en økonomisk status for de to målområder Den årlige rapportering af antallet af magtanvendelser og tilsyn for begge målområder er beskrevet i rapporten På mødet gives en mundtlig status på Det gode liv i nye rammer Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget: At kvartalsrapporten tages til efterretning Tidligere beslutninger: 1 Kvartalsrapportering til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 3 kvartal 2018 ( EMN ) 2 - Lovbestemte ydelser ( EMN ) 3 - Årshjul for kvartalsrapporter til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget ( EMN ) 4 SU - budgetændringer 3 kvt 2018 ( EMN ) 3 (Åben) Børne- og Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenter på servicelovsområdet Sags ID: EMN Resumé Folketinget har i maj 2018 vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der trådte i kraft den 1 juli 2018 Lovændringen indebærer, at Børne- og Socialministeriet hvert år inden 1 juli skal offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service Lovændringen indebærer endvidere, at Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres Baggrund Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter: Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen Der sker ingen ændringer for den, der har klaget Side 4

5 Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgø-relse bliver omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når kommunen træffer ny afgørelse Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for omgørelsesprocenter i 2017: for det samlede socialområde, for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet Kortene for børnehandicapområdet og for særlige bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde Kortene kan ses på ministeriets hjemmeside På kortet for børnehandicapområdet i 2017 indgår følgende bestemmelser i lov om Social Service: Pasningstilbud, hjemmetræning mm ( 32, 32a, 36, 39-40) Merudgiftsydelse ( 41) Tabt arbejdsfortjeneste ( 42-43) Personlig hjælp og ledsagelse ( 44 45) For Gentofte Kommune viser danmarkskortet for børnehandicapområdet i 2017 en omgørelsesprocent på 70 % Heraf var 44 % ændrede/ophævede og 26 % var hjemviste sager Stadfæstelsesprocenten var 30 % Til sammenligning har de tre andre kommuner i 4K samarbejdet følgende omgørelsesprocenter Gladsaxe 48%, Lyngby-Taarbæk 75 % og Rudersdal 50 % På landsplan har Børne- og Socialministeriet opgjort omgørelsesprocenten i 2017 for børnehandicapområdet til 52 % Heraf var 17 % ændrede/ophævede og 35% var hjemviste sager Stadfæstelsesprocenten var 48 % Gentofte Kommunes sager på børnehandicapområdet behandles af specialteamet i Børn og Familie Tabel 3 og tabel 4 i vedlagte notat illustrerer, at Gentofte Kommune på børnehandicapområdet har en højere omgørelsesprocent i forhold til to af de kommuner, vi normalt sammenligner os med, mens Lyngby- Taarbæks omgørelsesprocent er lidt højere end Gentofte Kommunes, dog har Lyngby-Taarbæk kun 8 afgørelser påklaget til Den Sociale Ankestyrelse, hvor Gentofte Kommune har 27 sager Der træffes i alt ca 500 afgørelser på børnehandicapområdet i Gentofte Kommune Forklaringen på den høje omgørelsesprocent for de sager i Gentofte Kommune, som påklages til Ankestyrelsen er først og fremmest mangelfuld dokumentation i ældre sager, der indgår i Børn og Families genopretningsarbejde, idet Ankestyrelsen i sin praksis lægger vægt på, at kommunen kan dokumentere et mindre behov, når man ønsker at ændre bevillingsniveauet Dertil kommer, at der er et skærpet begrundelseskrav ved ophør af en ydelse Side 5

6 Børn og Familie har et særligt fokus på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen, herunder tilstrækkelig dokumentation Børn og Familie forventer, at den fulde effekt af dette fokus vil kunne ses i 2019, hvor andelen af omgørelser således forventes at være reduceret Børn og Unge, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag Sagen har været forelagt til høring i Handicaprådet og Seniorrådet På Handicaprådets møde den 22 oktober 2018 fremhævede rådets formand det positive i, at der på landsplan sættes fokus både på kvaliteten af sagsbehandlingen og på borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen Handicaprådet udtrykte bekymring for status på omgørelsesprocenterne især på Børneområdet, men udtrykte samtidig tilfredshed med, at Børn- og Familieafdelingen har oplyst, at det på baggrund genopretningsplanen er forventningen, at det fulde gennemslag af kompetenceudviklingen vil kunne ses i 2019 Seniorrådet, der behandlede sagen på møde den 24 oktober 2018, tog høringen vedrørende danmarkskortet til efterretning Indstilling Børn og Skole, Kultur og Fritid, Social & Sundhed indstiller Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At orienteringen om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til efterretning Tidligere beslutninger: 1 Notat om danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet ( EMN ) 4 (Åben) Anvendelsen af tilskud til en mere værdig ældrepleje 2019 Sags ID: EMN Resumé Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,424 mio kr i 2019 til en mere værdig ældrepleje Der forelægges, ligesom de foregående år, et forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne til godkendelse Forslaget indsendes efterfølgende til ministeriet med henblik på at opnå endeligt tilsagn Baggrund Side 6

7 Gentofte Kommune har fået foreløbigt tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om et tilskud på 14,424 mio kr i 2019 svarende til kommunens andel af de afsatte midler på i alt 1 mia kr til en mere værdig ældrepleje Kommunalbestyrelsen vedtog den 20 juni 2016 dagsordenens pkt 2 - en værdighedspolitik gældende for Gentofte Kommune Et opgaveudvalg havde i løbet af foråret 2016 arbejdet med tilblivelsen af politikken I august måned 2018 (dagsordenens pkt 7) blev en opdateret udgave af værdighedspolitiken godkendt, idet der var tilføjet et ekstra tema; Pårørende, udmeldt af ministeriet Anvendelse af midlerne i 2016, 2017, 2018 samt forslaget til anvendelsen af midlerne i 2019 relaterer sig til temaerne i politikken: Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhængende pleje Mad og ernæring En værdig død Pårørende (nyt tema) Midlerne anvendes til allerede godkendt indsatser eller til nye Der skal ligesom sidst være tale om indsatser/initiativer, som ligger ud over kommunens vedtagne budget for 2019 Dertil kommer, at midlerne ikke kan anvendes til anlægsinvesteringer I forslaget til anvendelse af 2019-midlerne er der både forslag til fortsættelse af indsatser, der blev igangsat for tidligere midler, ligesom der er forslag til nye indsatser/initiativer Forslagene til anvendelse af 2019 midlerne har været i høring i Seniorrådet på mødet den 24 oktober 2018, hvor rådet gav sin tilslutning til forslagene Indstilling Social & Sundhed indstiller Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At forslag til indsatser i 2019 til anvendelse af kommunens andel af værdighedsmidlerne 2019 godkendes, og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet Tidligere beslutninger: 1 Forslag til anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden 2019 ( EMN ) 5 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Sags ID: EMN Side 7

8 Tidligere beslutninger: 6 (Lukket) Orientering om udbud vedr privat hjemmehjælp 7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 8

Referat af møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Referat af møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 08-05-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:25 Tilstede: Bente Frimodt-Møller,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 03-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 03-05-2017 17:00 1 (Åben) Temapunkt om demens 3 2

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 09-08-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 09-08-2017 17:00 1 (Åben) Temapunkt: Det gode liv

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 14-08-2019 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 14-08-2019

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 15-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Østerled, Korsgårdsvej 4-14, 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Socialudvalget 15-11-2016 17:00 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2017 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget.

Notat. Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Notat Modtager(e): Børne- & Skoleudvalget, Social- & Sundhedsudvalget. Ankestyrelsens statistik for 2018 Omgørelsesprocenterne opgøres for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og

Læs mere

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort

Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det viser de nye danmarkskort Der er stadig alt for mange fejl i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, det... Page 1 of 3 St1 Of 500411111INIS-TERIET e Lovstof English Cookies Regeringen.dk in ARBEJDSOMRÅDER N. MINISTERIET v

Læs mere

Referat af møde i Børneudvalget

Referat af møde i Børneudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børneudvalget Mødetidspunkt 13-11-2018 17:30 Mødeafholdelse Jægersborg Børnehus, Sauntesvej 3-5, 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.45 Tilstede:

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 08-05-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 08-05-2019

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 19-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 19-11-2018 17:00 1 (Åben) Anvendelsen af tilskud

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:10 Tilstede: Lisbeth Winther, Anne Hjorth, Jeanne

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 23-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Ungecenter Gentofte, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 16-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 16-08-2018

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 18-05-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 18-05-2016 17:00 1 (Åben) Forslag til Værdighedspolitik

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 02-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 02-05-2018

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 31-01-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 31-01-2017

Læs mere

Dagsorden til møde i Børneudvalget

Dagsorden til møde i Børneudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børneudvalget Mødetidspunkt 13-11-2018 17:30 Mødeafholdelse Jægersborg Børnehus, Sauntesvej 3-5, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Børneudvalget 13-11-2018 17:30 1

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 10-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:30 Tilstede: Bente Frimodt-Møller, Knud Ulrik

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 07-08-2018 17:00 1 (Åben) Temadrøftelse

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 01-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:20 Tilstede: Bente Frimodt-Møller, Jesper Kamp

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 23-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Ungecenter Gentofte, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Protokollen blev

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 07-11-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 07-11-2016

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 19-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 19-11-2018 17:00 1 (Åben) Anvendelsen af tilskud

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 05-02-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 31-01-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:05 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Dagsorden til møde i Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Skoleudvalget Mødetidspunkt 13-08-2018 17:00 Mødeafholdelse Maglegårdsskolen Indholdsfortegnelse Skoleudvalget 13-08-2018 17:00 1 (Åben) Gentofte-Plan 2019 - Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 26-11-2018 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 26-11-2018 18:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden...3

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 02-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1900 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 04-12-2017 18:00 1 (Åben) Forslag

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 26-11-2018 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 26-11-2018 18:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden...3

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byens Tingstue. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byens Tingstue. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 9:00-13:00 Medlemmer: Formand: Susanne Bjerregaard

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K. Sendt pr. mail til med kopi til Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til lzhj@sm.dk med kopi til jurint@sm.dk Høringssvar fra KL vedr, foreslåede ændringer af retssikkerhedsloven Børne- og Socialministeriet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Husk Julefrokost i gæstekantinen fra kl. 13.00-15.00 Mødelokale: Gæstekantinen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 06-11-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 06-11-2018

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Dagsorden Dato: 12-05-2016 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 19 Høringssag - forslag til

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17-05-2017

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børneudvalget

Dagsorden til møde i Børneudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børneudvalget Mødetidspunkt 21-08-2018 17:30 Mødeafholdelse Dohns Minde, Ordruphøjvej 1, 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Børneudvalget 21-08-2018 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Introduktion til Social- og Sundhedsområdet. v. Michael Bjørn, Vicedirektør

Introduktion til Social- og Sundhedsområdet. v. Michael Bjørn, Vicedirektør Introduktion til Social- og Sundhedsområdet v. Michael Bjørn, Vicedirektør Social og Sundhed Den 8. januar 2018 Overordnede rammer for Socialog Sundhedsområdet Ministerier Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-02-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere

Dagsorden til møde i Børneudvalget

Dagsorden til møde i Børneudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børneudvalget Mødetidspunkt 07-05-2019 17:00 Mødeafholdelse i Galaksen, Teglgårdsvej 21 B, Charlottenlund Indholdsfortegnelse Børneudvalget 07-05-2019 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 26-11-2018 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:35 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 05-02-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 05-02-2015 17:00 1 (Åben) Ældrepulje 2014 - genbevilling...3

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 21-01-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 21-01-2019 18:30 1

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 04-12-2017 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18:05 Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-08-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 08-08-2016

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 05-02-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:15 Tilstede:

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 17-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager. Sagsbeskrivelse Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2018. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 02-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 02-11-2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Tryghed for borgerne Mødetidspunkt 26-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Tryghed for borgerne 26-02-2019

Læs mere

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget Mødetidspunkt 06-02-2018 18:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 06-02-2018

Læs mere

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017

Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 Punkt 11. Orientering om Ankestyrelsens Ankestatistik 2017 2018-021868 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s og Beskæftigelsesudvalgets orientering, at der orienteres om Ankestyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovforslag nr. L 162 Folketinget Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 01-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 01-10-2018 17:00 1 (Åben) Fastsættelse af kirkeskatteprocent

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. marts 2018 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 07-11-2017 17:00 1 (Åben) Opfølgning

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:15 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat 25. september 2017 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Ekstraordinært møde Indkaldelse Bodil Kornbek Finn Riber Rasmussen Curt Købsted Karsten Lomholt Hanne Agersnap Aase Steffensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. 30. august 2017 kl. 16:00. Mødelokale 416A, 4. sal, Toftebæksvej 12, Kgs. Lyngby. Indkaldelse

Handicaprådet. Dagsorden. 30. august 2017 kl. 16:00. Mødelokale 416A, 4. sal, Toftebæksvej 12, Kgs. Lyngby. Indkaldelse Handicaprådet Dagsorden 30. august 2017 kl. 16:00 Mødelokale 416A, 4. sal, Toftebæksvej 12, Kgs. Lyngby Indkaldelse Ion Meyer Curt Købsted Arne Christensen Finn Riber Rasmussen Hanne Agersnap Morten Dresling

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 07-08-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:32 Tilstede: Søren B Heisel,

Læs mere

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget

Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Bygnings- og Arkitekturudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:35 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Bygnings- og Arkitekturudvalget 17-12-2018 17:35 1 (Åben)

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 20-05-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 20-05-2019 17:00 1 (Åben) Lokalplan 405 for fritliggende

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Indholdsfortegnelse Børne-

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-06-2019 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-06-2019 18:00 1 (Åben) Orientering om arbejdet i opgaveudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Det internationale Gentofte

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Det internationale Gentofte GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Det internationale Gentofte Mødetidspunkt 04-04-2019 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Det internationale

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Side 1 af 5 Notat Til Til Aarhus Byråd Orientering SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Svar på 10-dages forespørgsel fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe vedrørende

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 01-05-2018 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Genbrugsstation, Formidlingslokalet Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 01-05-2018

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 30-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 19:25 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Kristine

Læs mere

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015

NOTAT ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 2015 NOTAT JOURNALNUMMER 15/2572 SKREVET AF KÅRE STRØM ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOM- RÅDET FØRSTE HALVÅR 215 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Ældrerådet Mødedato: 21. august 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Alder Bedst - kl. 13:00-14:00 2 2 Tilskud til ombygning og indretning af plejecentre

Læs mere

Egedal Kommune Handicapråd

Egedal Kommune Handicapråd Egedal Kommune Handicapråd Den 8. maj 2014, kl. 17:30 i Mødelokale 502, Smørum Rådhus Dagsorden Lea Jensen Vicky Holst Rasmussen Anita Heiberg El-Kheloufi Arne Kristensen Rikke Mortensen Keld Stenlien

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 17-12-2018 17:00 1 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 28-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 27-05-2019 19:00 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen 27-05-2019 19:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden...3

Læs mere

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder

Emne: Ankestyrelsens afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder Notatark Emne: s afgørelser på socialområdet opdelt på retsområder 13. oktober 2018 - Sagsnr. 18/26740 - Løbenr. 246575/18 Kolding Kommune træffer på det sociale område en række forskellige afgørelser

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-04-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 10-04-2019 17:00 1 (Åben) Forslag

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Svendborg Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 12.660.000 Tilskud

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Referat. Ældrerådet Dato: 11. september 2018 Fra: 12:30 Sted: Mødelokale 323. Indkaldelse. Grethe Klarskov Simonsen. Kirsten Leth-Nissen

Referat. Ældrerådet Dato: 11. september 2018 Fra: 12:30 Sted: Mødelokale 323. Indkaldelse. Grethe Klarskov Simonsen. Kirsten Leth-Nissen Referat Dato: Fra: 12:30 Sted: Mødelokale 323 Indkaldelse Grethe Klarskov Simonsen Kirsten Leth-Nissen Anne Østergaard Kirketerp Hans Frahm Hallbjørg Soelberg Else Petersen Lærke Kiær-Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune 1 Indhold 1. Baggrund...1 2. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune...1 3. Flere varme hænder i ældreplejen særligt på kommunens plejecentre...2 4.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Assens Kommune. Tilskud 2018: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 Kommune: Assens Kommune Tilskud 2018: Tabel 1. Budget for 2018 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet 2.116.00

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 30-01-2018 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 30-01-2018 17:00 1 (Åben) Introduktion

Læs mere

Mødedato: 19. juni 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 19. juni 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Ældrerådet Mødedato: 19. juni 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Ældrerådets sammensætning fra 19. juni 2018 2 2 Udkast - Værdighedspolitik 2018-2021

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 17-12-2018 17:20 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Børne- og Skoleudvalget - 04-12-2018 Børne- og Skoleudvalget - 04-12-2018 04.12.2018 kl. 08:00 Ballerup Ungdomspension, Magleparken 3 i Ballerup Deltagere

Læs mere

Notat. Fælles besvarelse til indsendte høringssvar vedr. Værdighedspolitikken Vedrørende Værdighedspolitik

Notat. Fælles besvarelse til indsendte høringssvar vedr. Værdighedspolitikken Vedrørende Værdighedspolitik Dato: 02.11.2018 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat horsholm.dk Fælles besvarelse til indsendte høringssvar vedr. Værdighedspolitikken 2018 Baggrund Hørsholm Kommune har opdateret kommunens værdighedspolitik,

Læs mere