Virksomhedsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsordningen"

Transkript

1 HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2011

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Problemstilling Problemdefinition Afgrænsning Metode Undersøgelsesformål Rammestyringsfaktorer Lovgivning og interne regler Interessenter Ressourcer Processtyringsfaktorer Problemformulering Indsamling af data Begreber Kildekritik Opgavens opbygning Selskabsformer Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab Virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Aktiver Regnskab og bogføring Indskudskonto Mellemregningskonto Hævninger og hæverækkefølgen Indkomstopgørelse og skatteberegning Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag Rentedisponering Side 2 af 32

3 5.1.9 Rentekorrektion Behandling af overskud i virksomhedsordningen Overskudsdisponering Praktisk eksempel på anvendelse af virksomhedsordningen Selskabsskatteloven Behandling af overskud efter selskabsskatteloven Overskudsdisponering Konklusion Kildefortegnelse Side 3 af 32

4 1 Indledning Som selvstændig erhvervsdrivende er der 3 former for hvordan indkomsten i erhvervsvirksomheden kan beskattes. Valget mellem disse 3 former for beskatning er frivilligt. Den selvstændig erhvervsdrivende kan vælge at blive beskattet efter reglerne personskatteloven eller reglerne i virksomhedsskatteloven, som indeholder virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Virksomhedens skattepligtige indkomst bliver uanset beskatningsform opgjort efter skattelovgivningens almindelige regler. Dette drejer sig blandt andet om reglerne i afskrivningsloven, ligningsloven m.v. Den selvstændige erhvervsdrivende kan have svært ved at finde ud af hvilken beskatningsform og herunder hvilken selskabsform, der er mest fordelagtig lige netop for dennes erhvervsvirksomhed. Dette skyldes blandt andet at reglerne for virksomhedsskatteloven for beskatning efter virksomhedsordningen er meget komplicerede. Derfor vælger mange selvstændige erhvervsdrivende at søge hjælp og rådgivning hos en revisor. Det er derfor vigtig som revisor at have styr på og tilstrækkelig viden om de beskatningsformer der er og hvornår det er optimalt at anvende disse, så revisoren kan rådgive den selvstændige erhvervsdrivende i hvilken beskatningsform og eventuelt selskabsform den selvstændige erhvervsdrivende skal anvende. Side 4 af 32

5 2 Problemformulering 2.1 Problemstilling Som selvstændig erhvervsdrivende har man mulighed for at drive virksomhed enten i personligt regi eller i selskabsform, som anpartsselskab eller aktieselskab. Bliver virksomheden drevet i personligt regi, bliver indkomsten i virksomheden som udgangspunkt beskattet efter personskatteloven, hvor ejeren bliver progressivt beskattet af virksomhedens overskud, lige som almindelig personlig indkomst. Bliver virksomheden derimod drevet i selskabsform, bliver virksomhedens indkomst beskattet proportionalt med en skatteprocent på 25 %. Virksomhedsskatteloven blev vedtaget i 1987 og trådte i kraft i samme år, som en følge af der blev indført separate regler for beskatning af kapitalindkomst og personligindkomst. Virksomhedsskatteloven blev indført for at selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i personligt regi, kunne opnå fuldt skattemæssigt fradrag at erhvervsmæssige renteudgifter. Så de erhvervsmæssig renteudgifter blev sidestillet med de andre driftsudgifter, som den selvstændige erhvervsdrivende måtte have i forbindelse med driften af virksomheden. Det blev samtidig muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at opspare en del af virksomhedens overskud i virksomheden, mod at der blev betalt en foreløbig skat af året opsparede overskud, svarende til årets selskabsskat. 1 En virksomhed, som bliver drevet i personligt regi kan blive beskattet på to måder. Den ene måde er som nævnt ovenfor, at virksomhedens indkomst bliver beskattet efter personskatteloven. Den anden måde, er at virksomhedens ejer indgår i virksomhedsordningen. Hvis virksomhedens ejer vælger at indgå i virksomhedsordningen, bliver virksomhedens indkomst beskattet proportionalt på linje med et selskabs indkomst og det beløb, som ejeren hæver til sig selv i virksomheden bliver beskattet som personlig indkomst. Selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i personligt regi, anvender virksomhedsordningen, for at opnå lignende regler for beskatning af virksomhedens indkomst, som selskaber har for beskatning af indkomst. Disse virksomheder kan gå hen og opnå stor succes 1 Side 5 af 32

6 og som en følge af denne succes øget omsætning og overskud. Den selvstændige erhvervsdrivende kan i sådan en sådan situation overveje at ændre virksomheden fra en virksomhed drevet i personligt regi til et selskab. Det er dog ikke altid at den selvstændige erhvervsdrivende har et overblik over eller styr på hvornår, at det er bedre for den selvstændige erhvervsdrivende at ændre sin virksomhedsform fra at drive virksomheden i personligt regi, til at drive virksomheden i selskabsform. Formålet med dette projekt er at give de selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen et overblik over, hvornår det er mest optimalt for dem at anvende virksomhedsordningen, frem for at omdanne deres personligt drevne virksomhed til et selskab og derved komme under selskabsskatteloven. Dette projekt vil som udgangspunkt taget fat i, hvornår hvilken selskabsform der fra et skattemæssigt synspunkt er mest fordelagtig. Dette synspunkt er valgt, da de fleste erhvervsdrivende er interesseret i at betale så mindst skat som er muligt af deres overskud, da skatten nedbringer virksomhedens overskud og der ved virksomhedens og ejerens indtjening. 2.2 Problemdefinition Ud fra den ovenstående problemstilling kommer vi frem til en problemformulering, bestående at følgende hovedspørgsmål og underspørgsmål. Hovedspørgsmål: Hvornår er det mest optimalt at anvende virksomhedsordningen i stedet for selskabsskat? For at svare på ovenstående hovedspørgsmål, vil jeg operationalisere det ved hjælp at følgende underspørgsmål: Hvilke selskabsformer er der? Selskabsformerne bliver identificeret og gennemgået i opgaven for at det kan konkluderes virksomheden lever op til de krav, der bliver stillet til disse selskabsformer for at de kan anvendes. Hvordan behandles overskud i virksomhedsordningen? For at kunne konkludere i opgaven, hvornår det er mest optimalt at anvende virksomhedsordningen, bliver virksomhedsordningen for gennemgået teoretisk, herunder hvordan Side 6 af 32

7 overskud behandles og hvilke muligheder den erhvervsdrivende har i virksomhedsordningen, for at danne grundlag for den praktiske gennemgang. Hvordan behandles overskud efter selskabsskatteloven? Behandlingen af overskud i et selskab bliver ligeledes gennemgået for at konkludere, hvornår det er mest optimalt at anvende virksomhedsordningen. 2.3 Afgrænsning Dette projekt vil primært have fokus på virksomhedsordningen og selskabsskatteloven. Der vil være fokus på at sammenligne reglerne for selskabsskat og det skattemæssige aspekt i virksomhedsordningen. Projektet er derfor afgrænset for andre aspekter, der kan gøre det mere fordelagtigt for den selvstændige erhvervsdrivende at anvende den ene beskatningsform frem for den anden, herunder hvilken virksomhedsform der er mest fordelagtig for den selvstændige erhvervsdrivende. Da jeg, som nævnt, har fokus på det skattemæssige aspekt af virksomhedsordningen og selskabsskatteloven, vil de regnskabsmæssig krav, som virksomheden skal opfylde i henhold til for eksempel bogføringsloven, ikke blive behandlet i dette projekt. Hvis det bliver nødvendigt vil der blive henvist til disse regnskabsmæssige krav. Projektet har der udover fokus på at holde virksomhedsordningen op mod selskabsskatteloven, derfor vil jeg ikke i dette projekt komme ind på personskatteloven, da denne ikke er relevant for hovedspørgsmålet. Der vil heller ikke være fokus på kapitalafkastordningen under virksomhedsskatteloven i dette projekt, da fokus i dette projekt, som nævnt er virksomhedsordningen og selskabsskatteloven. Der vil i dette projekt kun være fokus på fire selskabsformer, det drejer sig om enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab og aktieselskab. Der er valgt kun at have fokus på disse fire selskabsformer, da det vurderes at det er de selskabsformer, der er mest relevant for projektet og da det er de selskabsformer, der oftest bliver anvendt når der skal oprettes eller omdanne selskaber. De andre selskabsformer vurderes ikke for relevante, så derfor bliver de ikke berørt i dette projekt. Side 7 af 32

8 3 Metode 3.1 Undersøgelsesformål Undersøgelsens formål beskriver hvilket niveau projektet er på, herunder hvor omfattende og dybdegående undersøgelsen er. Der er 5 forskellige undersøgelsesniveauer, som kan ses nedenfor. Figur 1 Undersøgelsens formål 2 Formålet med dette projekt er at lave en analyse på et forklarende eller problemløsende niveau. For at analysen kan komme op på et forklarende eller problemløsende niveau, skal vi igennem de før liggende niveauer, bestående af det beskrivende niveau og det problemidentificerende niveau. Dette projekt vil indledningsvist begynde med en teoretisk gennemgang af hvilke selskabsformer der findes og de grundlæggende krav der er til de forskellige selskabsformer, samt en gennemgang af de grundlæggende krav til anvendelse af virksomhedsordningen. Denne gennemgang vil blive foretaget på det beskrivende niveau. Gennemgangen vil blive efterfulgt af en analyse, som vil tage udgangspunkt i praktiske eksempler, hvor de forskellige beskatningsregler vil blive anvendt og herefter vurderet. Dette skal afslutningsvis bringe os frem til et grundlag for at kunne svare på det i problemformuleringen stillede spørgsmål. Dette vil bringe os op på det forklarende eller problemløsende niveau. 2 Den skinbarlige virkelighed s. 24 Side 8 af 32

9 3.2 Rammestyringsfaktorer Lovgivning og interne regler Da analysen i dette projekt primært benytter sekundært data, skal vi ikke ud og indsamle ny data til analysen. Da jeg ikke skal indsamle ny data, kommer jeg heller ikke til at arbejde med blandt andet personfølsomt data og det vil derfor ikke være relevant at forholde sig til lovgivningen på dette område. Da der som nævnt anvendes sekundært data til analysen, skal jeg være opmærksom på ophavsretten på de tekster og andre materialer, der bliver anvendt til analysen. Jeg skal i den forbindelse være opmærksom på kopiering og citering af tekster og materialer og på at der laves henvisninger til de tekster og materialer, der er anvendt til analysen. Til dette projekt er der tilknyttet nogle interne regler, som skal følges under udarbejdelsen af projektet. Disse interne regler som skal opfyldes i projektet er de formelle krav, som Handelshøjskolen (opdragsgiveren) stiller til projektet i form af projektets længde, indhold og form Interessenter Interessenterne for dette projekt er primært mig selv (undersøgeren), revisorer og eksterne rådgivere, der skal rådgive og foretage valg af beskatningsform og selskabsform i samarbejde med eller for den selvstændige erhvervsdrivende. Derudover er projektets vejleder en af interessenterne i opgaven, da vejlederen har været sparringspartner i opgaveskrivningen. Handelshøjskolen i Århus er også en interessent, da det er dem der er opdragsgiveren til projektet. Handelshøjskolen stiller krav til projektet i form hvilken retningslinjer der skal opfyldes i projektet for eksempel hvor lang opgaven skal være og hvilke formaterings krav der til projektet Ressourcer Dette projekt er underlagt begrænsede ressourcer, som påvirker projektets metodevalg. Tid er en begrænset ressource, der påvirker projektet meget, da der for det første er sat en deadline for hvornår projektet skal være færdigt. Denne deadline er fastsat til den 16. maj 2011 af Handelshøjskolen (opdragsgiveren). Tiden er derudover begrænset af, at jeg har meget arbejde i foråret, hvilket gør at der ikke er ubegrænset tid at sætte af til skrivningen af projektet. Da der er den tidsmæssige begrænsning på projektet, vil der kun blive taget udgangspunkt i sekundært data. Det er også en begrænsning at der kun er en om at skrive dette projekt i stedet for to, da Side 9 af 32

10 kvalifikationerne hos to personer som regler er bredere end hos en person. Det er dog valgt af tidsmæssige og planlægningsmæssig årsager kun at være en person om at skrive dette projekt. 3.3 Processtyringsfaktorer Problemformulering Problemformuleringen er med til at styre i hvilken retning projektet skal gå, da jeg skal komme frem til et svar på det hovedspørgsmål, der bliver stillet i problemformuleringen. Der skal igennem hele arbejdsprocessen med projektet være fokus på problemformuleringen, for at jeg ikke kommer ud på et sidespor og derved ikke få svaret på hovedspørgsmålet i problemformuleringen. Underspørgsmålene i problemformuleringen bruges til at hjælpe med at holde fokus på hovedspørgsmålet. Ved at besvare underspørgsmålene hjælper det mig med at komme frem til et svar på hovedspørgsmålet Indsamling af data Da dette projekt ikke bygger på for eksempel et studie undersøgelse af en gruppe eller spørgeskemaundersøgelse og derved ikke bygger på primært data, skal der ikke tages stilling til indsamling og bearbejdning af primær data. Der vil i dette projekt, som tidligere nævnt, blive anvendt allerede eksisterende data (sekundærdata). Da det eksisterende data, som vil blive anvendt i projektet, allerede er blevet behandlet, kan det bruges til at skaffe den viden som skal bruges for at kunne besvare hovedspørgsmålet. De primære data kilder, som vil blive anvendt til at skaffe viden omkring problemstillingen, vil virksomhedsloven og reglerne for selskabsskat, da der skal ses på forskellene mellem disse to standarder. Derudover vil internettet være en vigtig kilde til informationssøgningen, da det er muligt at finde mange af de tekster, publikationer m.v. der vedrører emnet her og disse data skal bruges til at tilegne sig baggrundsviden om emnet, så det bliver muligt at udarbejde projektet. 3.4 Begreber Blandet benyttede aktiver, er aktiver der både benyttes erhvervsmæssigt og privat af en selvstædig erhvervsdrivende. Side 10 af 32

11 3.5 Kildekritik I forbindelse med informationssøgningen er det vigtigt at forholde sig kritisk til de kilder og den litteratur, der bliver anvendt til udarbejdelsen af projektet. Det er vigtigt at forholde sig kritisk til de kilder man anvender, da det nemt at publicere ikke korrekte oplysninger på internettet. Jeg vil derfor i dette afsnit forholde mig kritisk til den litteratur og de oplysninger, som jeg har fundet og brugt til udarbejdelsen af projektet. Der er til udarbejdelsen af projektet både anvendt faglitteratur og hjemmesider. Der til projektets opbygning er der hentet inspiration fra min metode bog Den Skinbarlige virkelighed. Derudover er der hentet inspiration fra til opgavens struktur og afsnit fra kandidatafhandlinger og afsluttende projekter fra HD 1. del. Der til projektet anvendt en del hjemmesider til at søge en del information, der danner grundlag for teorien og analysen i projektet. Det er hovedsageligt skatteministeriets hjemmeside og links herfra til de relevante love, der er blevet anvendt til projektet. Disse hjemmesider anser jeg for at være meget pålidelige, da tekster der er anvendt fra disse hjemmesider er offentlige gjorte tekster og da det er staten, der står bag de hjemmesider, der opgiver teksterne, mener jeg at de tekster og informationer, der er anvendt kan vurderes til at være valide. Wikipedia er også anvendt til at søge informationer omkring selskabsformerne. Denne hjemmeside er med tiden blevet mere og mere anerkendt hjemmeside til at søge informationer på, med det i baghovedet vurderer jeg at de informationer, der er anvendt fra Wikipedia vurderes at være valide. Nogle af informationerne er dog sammenlignet med de informationer, der står i lovbekendtgørelserne. 3.6 Opgavens opbygning Opgaven er med udgangspunkt i problemformuleringen og de dertilhørende underspørgsmål opbygget på følgende måde. I afsnit 2 bliver projektets problemstilling præsenteret, som danner grundlag projektets problemformulering. Projektets afgræsning i forhold til projektets problemformulering bliver også foretaget i dette afsnit. I afsnit 3 bliver projektets metode valg gennemgået. Dette omhandler undersøgelsens formål, rammestyringsfaktorer, processtyringsfaktorer, begreber og kildekritik. Ramme- og processtyringsfaktorerne er yderligere delt op i under emner. Rammestyringsfaktorerne omhandler en kort gennemgang lovgivning og interne regler, projektets interessenter og Side 11 af 32

12 projektets ressourcer. Processtyringsfaktorerne omhandler en kort gennemgang af projektets problemformulering og indsamling af data. I afsnit 4 vil de fire selskabsformer blive gennemgået med, hvad der kendertegner de fire selskabsformer og hvilke krav der til de forskellige selskabsformer. I afsnit 5 bliver virksomhedsskatteloven og herunder virksomhedsordningen gennemgået. Der bliver i afsnittet gennemgået hvilke krav, der til at kunne anvende virksomhedsordningen, herunder hvilke regnskabsmæssig krav der er til anvendelsen, samt en gennemgang hvordan indskud, hævninger og overførsler med den selvstædige erhvervsdrivende håndteres. I afsnit 6 kommer jeg ind på behandlingen af overskud i virksomhedsordningen, herunder hvordan overskudsdisponeringen er og hvilke regler der er for denne. Der er ligeledes i dette afsnit et praktisk eksempel på anvendelse af virksomhedsordningen. I afsnit 7 bliver selskabsskatteloven gennemgået og hvilke krav der bliver stillet skattemæssigt til virksomheden, herunder beregningen af selskabsskatten i virksomheden. I afsnit 8 kommer jeg ind på behandlingen af overskud i et selskab, herunder hvilke muligheder der er for overskudsdisponering. I afsnit 9 bliver der foretaget en konklusion på projektet. I denne konklusion vil der blive opsummeret, hvad jeg er kommet frem til i forbindelse med mit projekt. Denne konklusion har til formål at komme med et svar på det spørgsmål, der er blevet stillet i projektets problemformulering. Side 12 af 32

13 4 Selskabsformer 4.1 Enkeltmandsvirksomhed En enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved, at det er en virksomhed der oftest er drevet i personligt regi. I en enkeltmandsvirksomhed hæfter ejeren af virksomheden personligt, det betyder at ejeren ikke kun hæfter med det beløb, som ejeren har skudt ind i virksomheden, men at ejeren hæfter med hele sin formue Interessentskab Et interessentskab, i forkortelse I/S, er kendetegnet ved, at der er to eller flere personer, som driver virksomhed sammen, indgår i et partnerskab, hvor de hæfter både personligt og solidarisk for hinanden. Det vil sige, at hvis virksomheden går konkurs og den ene af partner ikke kan betale sin del af gælden, så er det den anden eller de andre der indgår i interessentskabet, der hæfter for partneres del af gælden. Det betyder også at virksomhedens kreditorer, selv kan vælge hvem af interessenterne de vil kræve gælden hos i forbindelse med en eventuel konkurs. Den personlige hæftelse betyder at ejerne, ligesom ved enkeltmandsvirksomhed, ikke kun hæfter med den del, som de har indskudt i virksomheden, men også med deres personlige formuer Anpartsselskab Et anpartsselskab, i forkortelse ApS, er kendetegnet ved, at der ved denne selskabsform er et krav til et kapitalindskud på minimum kr., som skal udgøre den nominelle registrerede anpartshaverkapital, når selskabet stiftes og anpartskapitalen må aldrig komme under de kr. Et anpartsselskab kan have en eller flere ejere også kaldet anpartshaver eller anpartshaverne. Det er disse ejere, der indskyder minimum kapitalen i virksomheden. Ejeren af selskabet hæfter, i modsætning til i en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, begrænset, det vil sige ejeren kun hæfter med det beløb, som ejeren har indskudt i selskabet, som minimum svarer til anpartskapitalen. Et anpartsselskab er derudover kendetegnet ved, at selskabet ledelse består af en direktion eller en bestyrelse eller af både en bestyrelse og en direktion. Et anpartsselskab er Side 13 af 32

14 som udgangspunkt oftest omfattet af at selskabets regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor Aktieselskab Et aktieselskab, i forkortelse A/S, er kendetegnet ved, at der, ligesom ved at anpartsselskab, er et krav til kapitalindskud i selskabet, når dette stiftes. Kravet til minimumsindskuddet i et aktieselskab er dog en del højere end ved et anpartsselskab. Minimumskravet til den nominelle registrerede aktiekapital er på kr. og aktiekapitalen må, ligesom det er gældende for anpartsselskaber, aldrig komme under de kr., når selskabet er stiftet. En forskel mellem et aktieselskab og et anpartsselskab, er at et aktieselskab kan udbyde deres kapital til offentligheden, dette kan et anpartsselskab ikke. 6 Et aktieselskab kan også en eller flere ejere, disse ejere bliver betegnet som aktionærer. Et aktieselskab er dog oftest ejet af flere ejere. Disse ejere hæfter begrænset med det beløb, som de har indskudt i virksomheden og ejerne hæfter derfor ikke for virksomhedens gæld og forpligtigelser. Et andet kendetegn ved denne selskabsform, er at selskabets ledelse består af en bestyrelse, som minimum skal bestå af 3 medlemmer, som bliver valgt på selskabets generalforsamling, bortset fra medlemmer der eventuelt er valgt af medarbejderne i selskabet og en direktion oftest bestående af et til tre medlemmer, som bestyrelsen vælger/ansætter. Et aktieselskab er også omfattet af at selskabets regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som også bliver valgt på generalforsamlingen. 7 5 Virksomhedsskatteloven Virksomhedsskatteloven omfatter reglerne om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende. Virksomhedsskatteloven indeholder fire ordninger, som de selvstændige erhvervsdrivende kan anvende. De fire ordninger er virksomhedsordningen, kapitalafkastordningen med tilhørende konjunkturudligningsordning, den særlige kapitalafkastordning for aktier og anparter og til sidst indkomstudligningsordningen for forfattere Side 14 af 32

15 og skabende kunstnere. 8 Der vil, som tidligere nævnt i afsnit 2.3, kun være fokus på virksomhedsordningen i dette projekt. 5.1 Virksomhedsordningen Virksomhedsordningen kan, som ovenfor nævnt, anvendes af skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvis der er flere personer om at drive en virksomhed, for eksempel i form af et interessentskab, kan den enkelte deltager i virksomheden, selv vælge uafhængigt af de andre deltagere i virksomheden, om virksomhedsordningen, en anden ordning eller personskatteloven skal anvendes på deltagerens andel af virksomhedens aktiver, passiver og resultat. Virksomhedsordningen kan kun anvendes på indkomst fra erhvervsvirksomheden og ikke på øvrig indkomst, som den skattepligtig eventuelt måtte have. Virksomhedsordningen kan ikke anvendes, hvis virksomhedens indkomst er kapitalindkomst efter 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13 i personskatteloven eller på en virksomheds konkursindkomst jf. konkursskatteloven 6. 9 Når en selvstændig erhvervsdrivende anvender virksomhedsordningen, er der nogle krav og særlige regler som der skal opfyldes for at den selvstædige erhvervsdrivende kan anvende virksomhedsordningen. Det er et krav, at der i virksomhedsordningen er en indskudskonto, som viser den samlede værdi den skattepligtige indskyder i virksomheden, er opgørelse over virksomhedens kapitalafkastgrundlag og en konto der viser virksomhedens opsparede overskud. De særlige regler, som den skattepligtige eller den som udarbejder regnskabet skal være opmærksom på er reglerne for hævninger, herunder hæverækkefølgen for de hævninger den skattepligtige foretager i virksomheden, kapitalafkast, opsparing i virksomhedsordningen, overskudsdisponering, behandling af underskud i virksomheden, rentekorrektion og mellemregning. Nogle af disse krav og særlige regler vil blive nærmere gennemgået i de følgende afsnit Aktiver Alle erhvervsmæssige aktiver og passiver, skal som udgangspunkt indgå i virksomhedsordningen. Der er dog nogle undtagelse, hvor nogle aktiver og passiver ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Det drejer sig blandt andet om værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven medmindre ejeren af virksomheden er næringsdrivende med disse 8 Virksomhedsskatteloven med kommentarer, s Virksomhedsskatteloven med kommentarer s. 65 Side 15 af 32

16 værdipapirer, konvertible obligationer og andele i andelsbeskattede og selskabsbeskattede andelsselskaber kan dog godt indgå i virksomhedsordningen. 10 Grunden til at disse aktier ikke kan indgå i virksomhedsordningen, er at de typisk ikke har et løbende afkast, som kan modsvare det kapitalafkast, som der opnås som følge af et forhøjet kapitalafkastgrundlag på grund af disse aktier. Blandet benyttede aktiver, er aktiver der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, kan som hovedregel ikke indgå i virksomhedsordningen. Der er dog nogle blandet benyttede aktiver, der kan indgå i virksomhedsordningen. Det drejer sig om ejendomme og biler, der helt eller delvist kan indgå i virksomhedsordningen, uanset om disse aktiver både benyttes erhvervsmæssigt og privat Ejendomme Ejendomme kan indgå i virksomheden med den erhvervsmæssige del af ejendommen. Der skal derfor foretages en fordeling af ejendomsværdien, hvor denne deles på den del der vedrører privat del, det vil sige den del af ejendommen, der tjener som bolig for den skattepligtige og den øvrige del der vedrører virksomheden. Den privat del af ejendommen, skal helt holdes uden for virksomheden. De udgifter der vedrører ejendommen for eksempel i forbindelse med vedligeholdelse af ejendommen, kan kun indregnes i virksomheden med den del, der vedrører den erhvervsmæssige del af ejendommen og det er også kun den del af udgifterne, der kan trækkes fra i virksomhedens skattepligtige indkomst. Fordelingsvurderingen af ejendommen skal som udgangspunkt være foretaget for det indkomstår, hvor den skattepligtige ønsker at anvende virksomhedsordningen Biler Biler, der både benyttes erhvervsmæssigt og privat, kan som tidligere nævnt indgå i virksomhedsordningen. Den skattepligtige kan vælge enten af lade bilen fuldt ud indgå i virksomheden eller fuldt ud holde bilen uden for virksomheden. Beskatningsmulighederne for blandet benyttet bil er, som vist i nedenstående figur. 10 Virksomhedsskatteloven med kommentarer s Virksomhedsskatteloven med kommentarer s. 76 Side 16 af 32

17 Blandet benyttet bil Placering i virksomheden Placering uden for virksomheden Godtgørelse af faktiske omkostninger Godtgørelse efter Ligningsrådets satser Figur 2 Den skattepligtiges beskatningsmuligheder af en blandet benyttet bil 12 Den blandet benyttede bil indgår i virksomheden Hvis den skattepligtige vælger at lade bilen indgå i virksomhedsordningen, bliver bilen medregnet fuldt ud ved opgørelse af indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. Bilen vil derudover blive behandlet fuldt ud som et erhvervsmæssigt aktiv, så driftsudgifter og de skattemæssige afskrivninger fuldt ud fratrækkes i virksomhedens skattemæssige resultat. Den skattepligtige bliver til gengæld beskattet af værdien af den private benyttelse af bilen. Den blandet benyttede bil holdes uden for virksomheden Hvis den skattepligtige vælger at holde bilen uden for virksomhedsordningen, sker den skattemæssig opgørelse efter personskatteloven. Den skattepligtige har, som man kan se i figuren ovenfor, to muligheder for godtgørelse ved blandet benyttet bil. Den skattepligtige kan vælge at få godtgjort de faktiske omkostninger, betaler virksomheden for de faktiske erhvervsmæssige omkostninger til bilen. Den anden mulighed er at den skattepligtige kan vælge at få godtgørelse af de erhvervsmæssige omkostninger efter Ligningsrådets satser. Her fratrækkes godtgørelsen i virksomhedens indkomst og overførslen bliver ikke beskattet hos den skattepligtige Regnskab og bogføring Hvis den skattepligtige vælger at anvende virksomhedsordningen er det et krav, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for virksomheden, der opfylder 12 Virksomhedsskatteloven med kommentarer s. 81 Side 17 af 32

18 bogføringslovens krav. Det er vigtigt at virksomhedens bogføring bliver tilrettelagt og sker på en måde, så det er muligt at op den samlede økonomi kan adskilles i virksomhedens økonomi og den selvstændige erhvervsdrivendes private økonomi, jf. virksomhedsskattelovens 2 stk. 1. Denne opdeling af den samlede økonomi er et krav for at kunne anvende virksomhedsordningen, da det ikke vil være muligt at foretage en skatteberegning efter de regler, der gælder for virksomhedsordningen. Reglerne for skatteberegningen vil blive gennemgået i afsnit #. Grunden til at denne opdeling er nødvendig er at man skal skelen med beskatning af virksomhedens overskud holdt op imod det ejeren hæver i virksomheden. Der er dog intet krav til at det regnskab, der udarbejdes for virksomheden, skal indeholde en revisorerklæring, ligesom der er ved aflæggelse af et regnskab når virksomheden drives i selskabsform. Det er dog et krav til regnskabet, at den skattepligtige skal oplyse størrelsen af det personen har indestående i virksomheden i form af en indskudskonto og en konto for opsparet overskud, samt størrelsen af kapitalafkastet og kapitalafkastgrundlaget. Hvis den skattepligtige driver flere virksomheder, skal alle virksomhederne behandles som én virksomhed, hvis den skattepligtige anvender virksomhedsordningen, jf. virksomhedsskattelovens 2 stk. 3. Dette gælder dog ikke for de virksomheder, som den skattepligtige driver i selskabsform, hvis den skattepligtige har nogle virksomheder, der bliver drevet i selskabsform Indskudskonto Indskudskontoen består af værdier, som den skattepligtige har overført til virksomheden, jf. virksomhedsskattelovens 3, hvilket svarer til egenkapitalen i et selskab. Dette gælder dog ikke de beløb, der bliver ført på mellemregningskontoen. Indskudskontoen bliver brugt til at opdele den skattepligtiges økonomi i virksomheds økonomi og privat økonomi ved indtræden i virksomhedsordningen. Indestående på indskudskontoen bliver opgjort det første år, hvor den skattepligtige anvender virksomhedsordningen og herefter fast fryses indskudskontoen. De eneste ændringer, der kan foretages indskudskontoen efter denne er opgjort, er reguleringer ved yderligere indskud i virksomheden eller hævninger, der er større end virksomhedens overskud og opsparet overskud. Indskudskontoen opgøres som erhvervsmæssige aktiver fratrukket den erhvervsmæssige gæld. Indskudskontoen kan som hovedregel ikke være negativ, men hvis indskudskontoen er negativ, bliver indskudskontoen sat til nul, hvis det kan dokumenteres at alle de aktiver og gældsposter der Side 18 af 32

19 tilhører virksomheden er medregnet og at den gæld, der er medregnet kun er erhvervsmæssig gæld. Indskudskontoen viser det beløb, som er blevet indskudt i virksomheden og allerede er blevet beskattet. Indskudskontoen viser derfor, hvor stort et beløb den erhvervsdrivende skattefrit kan føre ud af virksomhedsordningen. Den erhvervsdrivende skal dog være opmærksom på, at hæverækkefølgen skal overholdes Mellemregningskonto Der er som tidligere nævnt et krav til at der regnskabsmæssigt sker en opdeling i virksomhedens økonomi og den skattepligtiges privatøkonomi, jf. virksomhedsskattelovens 2 stk. 1. Denne regnskabsmæssige adskillelse kan, jf. virksomhedsskattelovens 4a opnås ved at der oprettes en mellemregningskonto. Mellemregningskontoen bruges til at den skattepligtige kan overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomhedsøkonomien i stedet for at føres disse beløb over indskudskontoen, men stadig opnå den skattefrie overførsel, når beløbene skal føres tilbage til privatøkonomien uden om hæverækkefølgen. Mellemregningskontoen er et udtryk for den gæld virksomheden har til den erhvervsdrivende. Det indestående på mellemregningskontoen må dog ikke på noget tidspunkt blive negativt, det vil sige at der ikke må hæves mere end det indestående på kontoen, jf. virksomhedsskatteloven 4a stk. 3. Skulle det ske, at mellemregningskontoen bliver negativ, skal den erhvervsdrivende udligne dette beløb med en hævning i virksomheden, der følger hæverækkefølgen. Mellemregningskontoen er uforrentet og det indestående på kontoen er ikke en del af beregningen af kapitalafkastgrundlaget Hævninger og hæverækkefølgen Hævninger Hævninger er de beløb som den erhvervsdrivende hæver eller overfører til sig selv. Disse hævninger kan bestå af privatforbrug, betaling af personlige skatter (b-skat/am-bidrag), faglige kontingenter, overførsel af aktiver fra virksomheden til privat osv. Side 19 af 32

20 Hæverækkefølgen Når den erhvervsdrivende foretager disse hævninger i virksomheden er, skal de fortages i en bestemt rækkefølge. Denne hæverækkefølge er til for at sikre at virksomhedens overskud bliver beskattet fuldt ud, inden at den erhvervsdrivende skattefrit kan hæve på indskudskontoen. Hæverækkefølgen findes i virksomhedsskattelovens 5 og er følgende: 1) Hensat til senere hævning primo. 2) Året overskud. a) Kapitalafkast efter virksomhedsskattelovens 7. b) Overskud efter fradrag af kapitalafkast. 3) Opsparet overskud. 4) Indskudskontoen. Der er dog også nogle beløb, som overføres til den erhvervsdrivende, som går uden om eller forud for hæverækkefølgen og som bliver overført skattefrit til den erhvervsdrivende. Det drejer sig om følgende: 1 Refusion af driftsomkostninger, som den erhvervsdrivende har betalt privat og som ikke er ført på mellemregningen. 2 Beløb til medarbejdende ægtefælle. 3 Beregnet virksomhedsskat, jf. virksomhedsskattelovens 5 stk. 3. Som det fremgår af hæverækkefølgen, som er vist ovenfor, skal det beløb, der er hensat til senere hævning i forbindelse med overskudsdisponeringen sidste år, hæves først før der kan hæves af det indeværende års overskud. Herefter kan det indeværende års overskud hæves - først kapitalafkast og derefter det resterende overskud. Hvis den erhvervsdrivende vælger at hæve mere end årets overskud, skal der først hæves på kontoen for opsparet overskud før der kan hæves på indskudskontoen og til sidste kan der så hæves på indskudskontoen. Side 20 af 32

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (J7) Beskrivelse af rapporten: Regnskabet anvendes til at lave indkomst- og formueopgørelsen for en person, der beskattes efter personskatteloven. I privatdelen

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri?

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Udarbejdet af: Ann-Louise Lund Rasmussen Sandie Luhaäär Hansen Copenhagen Business School, HD(R), Hovedopgave, 11. maj 2015 Indhold Indledning... 3

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven) LBK nr 1114 af 18/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249625 Senere ændringer til forskriften LOV nr 792 af 28/06/2013

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review

EKSEMPEL. Hårsalonen. Skatteregnskab for v/ Bente Madsen Pilestrædet Kolding. Cvr. nr Opstillet uden revision eller review v/ Bente Madsen Pilestrædet 1 6000 Kolding Skatteregnskab for 2012 Cvr. nr. 33 75 08 89 Opstillet uden revision eller review Indholdsfortegnelse Indehavererklæring 2 Den uafhængige revisors erklæring om

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen

PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen PERSONLIG - DEMO v/jens Jensen Rådhuspladsen 1 1001 København K CVR.nr.: 99 99 99 77 SPECIFIKATIONER 2016 Indholdsfortegnelse SIDE Opgørelse af skattepligtigt resultat 2016 3. Specifikationer 2016 4. Opgørelser

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse Afgangsprojekt HD(R) af Janni Boeskov Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Anslag: 167.717 10-5-2016 Side 1 af 110 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade. Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jannie Borup Gade Virksomhedsskatteloven med kommentarer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler

Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler Handelshøjskolen i Århus HD Regnskabsvæsen Afhandling Efterår 2005 Forfatter: Henriette Jessen Vejleder: Torben Bagge Virksomhedsskatteordningen herunder den skattemæssige behandling af biler INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende

Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Optimal beskatningsform for selvstændig erhvervsdrivende Skal bestemmelserne fra personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen anvendes? Udarbejdet af; Annette Bruhn Rasmussen

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R)

Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) 2016 Beskatning af personlig virksomhed Afgangsprojekt HD(R) Vejleder: Henrik Bro COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 10-05-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen

Indkomstopgørelse og skatteberegning efter personskatteloven (PSL), kapitalafkastordningen (KAO) og virksomhedsordningen Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Selvstændigt erhvervsdrivende personer kan vælge imellem tre beskatningsordninger: Personskattelovens regler Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk K/S Difko XXXIX (39) Sønderlandsgade

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (F7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere