ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE"

Transkript

1 ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling af pension ved separation og skilsmisse 6. Fællesskabskompensation 6 Rimelighedskompensation 6 Ægtepagt 6 Rådgivning 8 Andre dækninger 8 Livsforsikring 8 Særlige tillæg til pensionen 9 Skat og boafgift 9 Ægtefællepension 9 Ugifteydelsen og livsforsikringen 10 Erklæring vedrørende udbetaling af ugifteydelse 7 Ugifteydelsen gælder kun i afdeling 1 Foto: Lizette Kabré Layout: Rumfang December 2014 JØP INFORMATION

3 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) Det kan give både ro og glæde at vide, at du har sikret dine nærmeste ved dødsfald. Når du bliver gift har din ægtefælle/ registrerede partner automatisk ret til ægte fællepension fra JØP ved din død, hvis I har været gift i mindst tre måneder. Jeres ægteskab skal som hoved regel være indgået, inden du fylder 65 år. pension er på 40 pct. af din egen pension, mens den livsvarige pension er på 60 pct. af din pension. I afdeling 2 bliver ægtefællepensionen udbetalt i ti år, eller så længe ægtefællen lever i den periode. Pensionen udgør 40 pct. af den pension, du havde ret til på dødstidspunktet. Hvis du modtager invalidepension fra JØP, så har din ægtefælle kun ret til ægtefællepension, hvis ægteskabet var indgået før invalidepensioneringen. Du kan på din pensionsoversigt se, hvor meget din ægtefælle er berettiget til at få udbetalt ved din død. Du finder din pensionsoversigt på pension. Bemærk at ægtefællepension i afdeling 2 er valgfri og kan være fravalgt. Du skal skrive til os, hvis du vil vælge ægtefællepensionen fra eller senere vil vælge til igen. Du kan downloade en blanket på Blanketter. Hvis du er medlem af afdeling 1 bliver ægtefællepensionen enten udbetalt ti år, dog længst så længe ægtefællen lever, eller som en livsvarig pension. Den tiårige Bemærk hvis du er optaget før 1. juli 1989 Du kan have en del af ægtefællepensionen som tiårig og en del som livsvarig pension, hvis du er optaget i JØP før 1. juli Det afhænger af det valg, som du traf i Hvis du er mere end 20 år ældre end din ægtefælle, nedsættes ægtefællepensionen med to procentpoint for hvert år aldersforskellen overstiger 20 år. Fravalg hvis du har skiftet fra afdeling 1 til afdeling 2 i 2007 Der er særlige begrænsninger for medlemmer, som ved pensionsvalget i 2007 valgte at flytte deres pensionsordning fra afdeling 1 til afdeling 2. Medlemmer, som var fyldt 54 år før 1. januar 2005, kan kun fravælge ægtefælledækningen og senere vælge dækningen til, hvis der i tilfælde af medlemmets død 1. januar 2005 ville være blevet udbetalt ægtefælle- eller samleverpension. Ugifte medlemmer der var fyldt 54 år 1. januar 2005, herunder medlemmer i samlivsforhold, hvor samlever ikke var berettiget til samleverpension, kan således ikke fravælge ægtefælledækningen. ÆGTEFÆLLEPENSION

4 Ægtefællepension 4 Udbetaling af pension Separation og skilsmisse Ægtefællepensionen bliver udbetalt månedsvis forud med det eventuelle tillæg, der er tilknyttet. Vi udbetaler også til dine eventuelle børn. Vi udbetaler pension til børn under 24 år, hvis du dør. Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension på tilkendelsestidspunktet til og med den måned, hvor de fylder 24 år. Adoptivbørn og stedbørn, som du forsørger, og hvor stedbarnsforholdet er etableret før barnet blev 18 år, har samme ret til pension. Der er tale om stedbørn, hvis du er gift med barnets far/mor. Både ægtefællepension og børnepension bliver beskattet som personlig indkomst hos den, der modtager pensionen. Hvis du skal separeres eller skilles, kan det have mange konsekvenser også på det økonomiske plan. Når det handler om pensionen, så er der bl.a. spørgsmål som, om man kan bevare retten til ægtefælle pension og om pensionen skal deles eller ej. Ved separation bevares retten til ægtefællepension. Din tidligere ægtefælle kan bevare retten til ægtefællepension ved skilsmisse, hvis disse betingelser er opfyldt: at jeres ægteskab har varet i mindst fem år at der er en reel bidragspligt over for din fraskilte ægtefælle samt at din fraskilte ægtefælle ikke har indgået nyt ægteskab og ikke har fraskrevet sig retten til ægtefællepension Hvis du efterlader dig flere ægtefæller, kan de have ret til ægtefællepension og må derfor dele pensionen. Den efterlevende (nuværende) ægtefælle er dog altid berettiget til mindst 1/3 af ægtefællepensionen. Hvis bidragspligten er tidsbegrænset, bevares retten til ægtefællepension kun så længe bidragspligten består. JØP INFORMATION

5 5 Bidragspligten fremgår af jeres separations-/skilsmisse vilkår. I kan enten selv have aftalt et bidragsbeløb, eller statsforvaltningen har fastsat bidragets størrelse. Hvis bidraget er aftalt, skal det i hele bidragsperioden udgøre et bidrag, som på separations- eller skilsmissetidspunktet mindst svarer til normalbidraget efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. Normalbidraget udgør i kr. pr. måned. Det reguleres årligt pr. 1. januar. Hvis bidraget bliver fastsat af statsforvaltningen bevares retten til ægtefællepension i den periode, hvor bidragspligten består, uanset om bidraget aktuelt er fastsat til 0 kr. Fastsættes bidraget principielt af statsforvaltningen, men er der aftalt begrænsninger i bidragets størrelse, kan det indebære, at retten til ægtefælle pension ikke bliver bevaret. I kan inden skilsmissen aftale, at retten til ægtefællepension ikke skal bevares. Endvidere kan din fraskilte ægtefælle give afkald på sin ret til ægtefællepension. Vi skal både have besked om bevarelse af retten til ægtefællepension og om afkald på pension. Din fraseparerede eller fraskilte ægtefælle kan ved henvendelse til os få oplysninger om, hvorvidt der er en ægtefælledækning og om den er tiårig eller livsvarig, men ikke størrelsen på den. Deling af pension ved separation og skilsmisse Hvis du skal separeres eller skilles er reglerne, at du kan beholde dine egne rimelige pensionsrettigheder. Men reglerne om, hvad der er rimeligt er ikke entydige. Som hovedregel er en pensionsordning, som du har via dit job rimelig, hvis den svarer til, hvad der er normalt for dit uddannelsesniveau, løn og fag, som fx en overenskomstbestemt pensionsordning. For pensionsindbetalinger via en overenskomst er som udgangspunkt en sædvanlig indbetaling og skal derfor ikke indgå i bodelingen. En ikke-rimelig pensionsordning kan fx være en pensionsordning, som du betaler til ved siden af. En sådan pension indgår i delingen af fællesboet, dvs. at din ægtefælle bliver kompenseret for værdien af den ikke rimelige (sædvanlige) indbetaling. Hvis ægteskabet har varet i mindre end fem år, udtager I begge jeres pensionsrettigheder forlods af fællesboet, dvs. at de ikke indgår i bodelingen. Desuden udtager I forlods beløb fra rimelige kapitalpensionsrettigheder eller supplerende engangsydelser, der allerede er udbetalt, i det omfang beløbene ikke er brugt. ÆGTEFÆLLEPENSION

6 Ægtefællepension 6 Der kan i særlige tilfælde ydes kompensation og der findes to typer: Fællesskabskompensation Kan komme på tale i de tilfælde, hvor den ene ægtefælle under ægteskabet har sparet mindre op til pension end normalt, f.eks. fordi vedkommende har været på deltid eller på orlov af hensyn til familien. Der skal mangle et beløb, der svarer til mindst to års indbetalinger, i forhold til hvis ægtefællen havde været fuld tid på arbejdsmarkedet. Kompensationen udgør højst 50 pct. af forskellen mellem de to ægtefællers pension opsparet under ægteskabet. Rimelighedskompensation Kan komme på tale i de tilfælde, hvor ægteskabet har varet i mere end 15 år inklusive forudgående samliv med økonomisk fællesskab, og hvor der er stor forskel mellem ægtefællernes pensionsopsparing. Ved stor forskel forstås forskelle på mere end kr. i årlig pension omregnet til livsvarig pension. Der kan være andre forhold, som taler imod, at der skal betales kompensation, f.eks. ægtefællernes formueforhold eller at den ringest stillede ægtefælle har særejemidler, der kompenserer for den ringere pension. Der skal ikke betales kompensation, hvis den dårligst stillede ægtefælles livsvarige pension udgør kr. eller mere, og der skal heller ikke betales kompensation, der bringer den dårligst stillede ægtefælles livsvarige pension op på mere end kr. i årlig pension. Niveauet skal løbende tilpasses. En ringere stillet ægtefælle vil normalt ikke få mere i kompensation end, at vedkommende samlet set bliver bragt på det pensionsniveau, som man ville have haft ved sædvanlige pensionsindbetalinger under ægteskabet. Endvidere vil en ringere stillet ægtefælle normalt højst kunne få en kompensation, der udgør 25 pct. af forskellen mellem ægtefællernes pension opsparet på pensionsdepotet i løbet af ægteskabet. Er der ikke tale om løbende, livsvarig pension bliver ordningen omregnet til livsvarig pension. hed for at udskyde betalingen, så den afdrages over en kort årrække, når en løbende livsbetinget ydelse kommer til udbetaling. Den udsatte (opsatte) betaling bliver reguleret med satsreguleringsprocenten. Pensionsinstituttet er berettiget til at opkræve administrationsomkostningerne som følge af arbejdet med, at en ægtefælle skal give den anden ægtefælle andel af en pensionsrettighed mv. Hvis din pension i JØP skal deles, så kan den ikke deles således, at din fraskilte/fraseparerede ægtefælle indtræder helt eller delvist i din pensionsordning. Der kan blive tale om, at din ægtefælle har ret til en del af værdien af din pensionsret og din tidligere ægtefælle kan herudover få ret til et vederlagskrav. Vurderingen af kompensation er et skøn fra domstolenes side. Ægtepagt Du kan vælge at oprette en ægtepagt, der kan give en anden fordeling end den der fremgår af retsvirkningsloven. Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at en pensionsrettighed skal være særeje. Dette kan også omfatte fremtidige indbetalinger på pensionsrettigheden. Endvidere kan man aftale, at værdien af kapital- og ratepensioner skal indgå i delingen af fællesboet. Du kan ikke på forhånd oprette ægtepagt eller delingsaftaler på livrenter. Rådgivning Vi anbefaler, at du søger rådgivning hos en advokat om pensionsordningers behandling i forbindelse med sepa ration eller skilsmisse og ved oprettelse af ægtepagt. Der kan blive tale om at betale kompensation, uanset at den tidligere ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension. En ægtefælle, der er insolvent, skal ikke betale kompensation til den anden ægtefælle. Ægtefællerne udtager altid egne pensionsordninger, medmindre pensionsordningen kan ophæves. Beløb, som skal betales til den anden ægtefælle, betales kontant. Skifteretten har mulighed for at godkende afdragsvis betaling over en kort årrække, eller at udlodde kapital- og ratepensioner til den anden ægtefælle, hvis pensionsinstituttet tillader dette. Endelig er der mulig JØP INFORMATION

7 7 Ugifteydelsen gælder kun i afdeling 1 Hvis du dør, inden du fylder 67 år og ikke modtager alderspension, udbetaler JØP et engangs beløb, en såkaldt ugifte ydelse. Det er en betingelse, at du hverken efterlader dig en ægtefælle, registreret partner, samlever eller tidligere ægtefælle/registreret partner, som har ret til ægtefælle-/ samleverpension. Ugifteydelsen bliver udbetalt uden om dit bo, direkte til de berettigede, medmindre du har bestemt, at pengene skal udbetales til boet. Det betyder bl.a., at dine eventuelle kreditorer ikke kan gøre krav på ugifteydelsen. Du kan til enhver tid ændre begunstigelsen. Bagerst i brochuren finder du blanketten, som du skal bruge, når du skal indsætte en begunstiget til ugifteydelsen. Hvis du ikke efterlader dig legale eller testamentariske arvinger og ikke har indsat en begunstiget, udbetales ugifteydelsen ikke. Ugifteydelsen svarer til fire gange den årlige ægtefælle pension. Den udbetales som en engangssum. Har du ikke truffet anden beslutning, udbetaler JØP ugifteydelsen til dine nærmeste pårørende som begrebet er defineret i forsikringsaftalelovens 105 a. JØP definerer nærmeste pårørende efter den til enhver tid gældende 105 a uanset, hvornår man er optaget i JØP. I stedet for nærmeste pårørende kan du vælge at indsætte begunstigede til ugifteydelsen. Du kan indsætte din samlever eller dine livsarvinger (børn, børnebørn) som begunstigede. Du kan også bestemme, at ugifteydelsen skal udbetales til dit bo, således at pengene fordeles i henhold til dit testamente eller efter arvelovens regler. Nærmeste pårørende I FAL 105 a fremgår det, at din nærmeste pårørende er ægtefælle, samlever (hvis I bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet), livsarvinger, arvinger i henhold til testamente og øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen). ÆGTEFÆLLEPENSION

8 Ægtefællepension 8 Andre dækninger Udover ægtefællepensionen er der også andre dækninger til dine efterladte. Der er en livsforsikring, og der kan også være udbetaling af et tillæg til pensionen. Livsforsikring Vores livsforsikring sikrer udbetaling af et engangsbeløb til dine efterladte, hvis du dør, inden du bliver 67 år. Forsikringen dækker ikke hvilende medlemmer. Du kan se beløbene på Der gælder særlige regler om reduktion af forsikringssummen, hvis du er omfattet af den toårige karensperiode. Særlige tillæg til pensionen Der kan blive udbetalt et ugaranteret tillæg til ægtefællepensionen, som stammer fra de såkaldte særlige bonushensættelser, enten de individuelle eller kollektive. Begge udgør JØPs basiskapital. Hvis du har omtegnet din pensionsordning, stammer dit tillæg fra egenkapitalen, da du i forbindelse med omtegningen, har fået individualiseret din andel af egenkapitalen som individuelle særlige bonushensættelser. Har du ved din død ikke selv fået udbetalt dine individuelle særlige bonushensættelser udbetales det resterende beløb til dit bo som en sum. Størrelsen af tillæggene bliver fastsat løbende og kan ændres og eventuelt helt bortfalde. Du kan læse mere om tillæggene på Livsforsikringen bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du indsætter en eller flere som begunstiget til livsforsikringen. Du kan til enhver tid ændre begunstigelsen. Det sker ved skriftlig aftale med Forenede Gruppeliv. Indsættelse af en begunstiget sker ved skriftlig aftale med Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby, telefon (henvis til aftale nr ). Skifteretten skal underrettes om udbetaling til en begunstiget. Du kan læse mere om JØPs livsforsikring på JØP INFORMATION

9 9 Skat og boafgift Hvordan er det nu med skat på pensionsudbetalinger og er der boafgift på summerne? Find svarene her. Ægtefællepension Den løbende udbetaling af ægtefællepension bliver beskattet som almindelig indkomst. Ugifteydelsen og livsforsikringen Vi tilbageholder en afgift på 40 pct. af ugifteydelsen efter reglerne i pensionsbeskatningsloven. Livsforsikringen bliver udbetalt uden afgift. Der skal dog betales boafgift af både ugifteydelsen og livsforsikringssummen ifølge reglerne i boafgiftsloven. Ægtefæller er fritaget for at betale boafgift. Samlevere med fælles bopæl i de sidste to år før dødsfaldet, børn og fraseparerede eller fraskilte ægtefæller skal betale 15 pct. i boafgift. Endvidere betaler afdødes forældre også 15 pct. i boafgift. Andre skal betale boafgift og tillægsboafgift på i alt 36,25 pct. Du kan vælge at lade din ugifteydelse indgå i boet. Fordelen er, at du her kan fratrække et bundfradrag (se inden der bliver trukket boafgift, og arven bliver udbetalt. Det har kun betydning, hvis boet, uden ugifteydelsen, er mindre end det aktuelle bundfradrag. Ulempen, ved at lade ugifteydelsen indgå i boet er, at dine eventuelle kreditorer vil få andel i ugifte ydelsen i det omfang, kreditorernes krav ikke dækkes af boets øvrige formue. Kreditorerne får der imod ikke andel i ugifteydelsen, hvis den bliver udbetalt direkte til arvingerne. Ved behandlingen af boet trækker skifteretten/bobehandleren boafgiften fra, inden arven bliver udbetalt. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte medlemsservice på tlf.: eller på ÆGTEFÆLLEPENSION

10 Ægtefællepension 10 Erklæring vedrørende udbetaling af Ugifteydelse I henhold til 8, stk. 4, i Regulativ 1 for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse bestemmer Undertegnede Adresse* Postnr. og by Medlemsnr. eller CPR.-nr. der er medlem af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, at en eventuel ugifteydelse, som måtte komme til udbetaling i anledningen af min død, skal tilfalde (sæt kryds): mit bo min samlever* mine livsarvinger, (dvs. børn, børnebørn m.v.) Navn på samleveren Adresse Postnr. og by CPR.-nr. *Folkeregisterattest for både medlem og medlemmets samlever skal vedlægges, som dokumentation for fælles bopæl. den (underskrift) Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed samt underskriverens myndighed: Navn Stilling Navn Stilling Adresse Adresse Postnr. og by Postnr. og by For at få retsvirkning skal erklæringen efter at være underskrevet og bekræftet af vitterlighedsvidner indsendes til JØP. Hvis samlever begunstiges skal folkeregisterattester for medlemmet og medlemmets samlever sendes med som dokumentation for fælles bopæl. JØP INFORMATION

11 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr RATEPENSION I JØP

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere