Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud"

Transkript

1 Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012

2 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3 Løn til medarbejdere... 4 Ejendomsudgifter... 5 Øvrige udgifter... 6 Særlige udgifter... 7 Revisionskrav...7 Regnskabets indhold...7 Ledelsespåtegning... 8 Revisionspåtegning... 8 Ledelsesberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 9 Resultatopgørelse mv... 9 Balance mv... 9 Revisionsprotokollat... 9 Forvaltningsrevision...10 Øvrige forhold

3 Indledning Udgangspunktet for udarbejdelse af årsregnskab for opsteder for børn og unge og botilbud for voksne er: Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud, kapitel i Socialministeriets vejledning nr. 98 af 5. december 2006 (vejledning nr. 7). Årsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven. Efterfølgende benævnes opholdsstedet, botilbuddet og/eller behandlingstilbuddet blot som tilbud. Bornholms Regionskommune skal foretage en vurdering af budgettet og årsregnskabet og godkende anvendelsen og disponering af et evt. overskud. Såfremt informationsniveau, entydighed og gennemskuelighed ikke er tilstrækkelig og som minimum er i overensstemmelse med nærværende retningslinjer, vil Bornholms Regionskommune indhente yderligere oplysninger, hvis det skønnes påkrævet (jf. 25, stk. 2 i socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010). Budgetkrav En gang om året skal Bornholms Regionskommune godkende budgetrammen. I forbindelse med godkendelsen, godkendes en pladspris pr. bruger. Fristen for at indsende budgetforslag til godkendelse er den 1. oktober. Forslaget skal være godkendt og underskrevet af bestyrelsen/ejeren inden fremsendelsen til Bornholms Regionskommune. Kommunen tilbagesender det godkendte budget senest den 1. december. Kommunen kan indkalde til budgetmøde med tilbuddet, hvis der opstår behov for yderligere afklaring eller ændring. Budgettet skal udformes i overensstemmelse med tilbuddets godkendelsesgrundlag. Eventuelle ændringer i budgettet udover prisstigning i forhold til året før (regulering med fremskrivningsprocenten) skal beskrives og begrundes. Uden en begrundet beskrivelse vil ændringerne ikke indgå i budgetbehandlingen. 3

4 Som udgangspunktet behandles budgettet en gang om året. Tilbuddet har pligt til at henvende sig til kommunen, hvis der i løbet af året sker omfattende ændringer, der har afgørende betydning for tilbuddets økonomi. Med omfattende ændringer menes bl.a. regulering i både opad og nedadgående retning i antallet af afdelinger, brugere, aktiviteter og belægning. Heri indgår også, hvis der i løbet af året er behov for at indgå aftale om tillægsydelser. Budgettet er, med mindre anden konkret aftale er truffet, baseret op, at tilbuddet er til rådighed i 365 dage. I forbindelse med godkendelsen af budgettet fastsættes en belægningsprocent med henblik på fastsættelse af taksten. Udgangspunktet vil være 95% belægning og opholdsbetalingen opkræves over 12 måneder. I forbindelse med godkendelse af den samlede budgetramme vurderes, om budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og hvorvidt der er den fornødne sammenhæng mellem kvalitet og pris og om bestemmelserne i retssikkerhedsloven overholdes. I tilbuddets samlede budget indgår 4 hovedelementer: Løn til medarbejdere Ejendomsudgifter Øvrige udgifter Særlige udgifter Det er ikke muligt at overføre midler fra ejendomsudgifter, øvrige udgifter eller særlige udgifter til lønbudgettet. Har tilbuddet anden sideaktivitet, skal der udarbejdes et særskilt budgetforslag herfor. Såfremt det er godkendt af kommunen, at tilbuddet deler materielle aktiver, fysiske rammer, administration, personaleressourcer mv. med andre aktiviteter (eller privat personer), skal de dertil knyttede udgifter fordeles ved hjælp af fordelingsnøgler eller tilsvarende beregningsmodel. Der skal foreligge en redegørelse for princippet bag opgørelsen af omkostningsfordelingen. Der må ikke foretages væsentlige større investeringer end budgetteret uden forudgående aftale med Bornholms Regionskommune. Løn til medarbejdere Kommunen godkender de samlede lønudgifter til tilbuddet. 4

5 Der tages udgangspunkt i den godkendte normering og aktuelle medarbejdersammensætning samt det gennemsnitlige lønniveau for tilsvarende stillinger i Bornholms Regionskommune. Kommunen udmelder løntallet en gang årligt (august). Ved fastsættelse af lønrammen skal der tages højde for, om tilbuddets medarbejdere er omfattet af en pensionsordning ifølge overenskomst eller anden aftale. Udover de ved udmeldingen skitserede stillingskategorier kan tilbud med særlig målgruppe eller særlige opgaver ansætte i andre medarbejdergrupper. Ved budgettering af disse stillingskategorier vil udgangspunktet være Bornholms Regionskommunes gennemsnitslønninger for tilsvarende stillingskategorier. Herudover omfatter løngruppen løn til leder og eventuelle vederlag til bestyrelsesmedlemmer og skal fremgå særskilt. Dette gælder også omkostningsgodtgørelse o. lign. Løngruppen skal desuden indeholde alle personaleafhænge udgifter såsom pension, ATP, AER, feriegodtgørelse og lovpligtig barselsfond. Løntilskud, flexlønstilskud og sygedagpenge skal ligeledes medtages under løn til medarbejdere. Tilsynet godkender den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer i forhold til målgruppen og kan i særlige tilfælde indkalde medarbejdere med en utraditionel uddannelsesmæssig baggrund til en samtale. Tilsynet kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og evt. straffeattest. Ejendomsudgifter Tilbuddets organisationsform samt ejendommens ejerforhold er afgørende for hvilken model, der anvendes ved fastsættelse af ejendomsudgifter: Ejendommen er ejet af tilbuddet Selvejende institution Omkostningsbestemt ejendomsudgift inkl. afdrag Enkeltmandsvirksomhed Omkostningsbestemt ejendomsudgift eksl. afdrag, men inkl. afkast af indskudt kapital Ejendommen er lejet Markedsleje Markedsleje eller lejefastsættelsesprincipperne i lejeloven hhv. boligreguleringsloven 5

6 Anden selskabsform med begrænset ansvar Omkostningsbestemt ejendomsudgift eksl. afdrag, men inkl. afkast af indskudt kapital Markedsleje I overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr er det fastsat at leje af fast ejendom ikke må overstige, hvad der anses for markedslejen for tilsvarende ejendom. Den højeste husleje Bornholms Regionskommune godkender, er 500,- kr. pr. kvadratmeter, vurderet på baggrund af hvad Bornholms Regionskommune selv betaler for erhvervslejemål. Ved uenighed om markedsprisen kan der indhentes en valuarvurdering udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening. Udgifterne hertil afholdes af den part, der ønsker valuarvurderingen. Ejendomsudgifter skal være opdelt i husleje, el, vand, varme, vedligeholdelse, evt. huslejeindtægter, egenandele og evt. skatter/afgifter og renovation. Vedligeholdelsesudgifter fastsættes ud fra en konkret vurdering med baggrund i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. Der kan ikke godkendes udgifter til udvendig vedligeholdelse af lejede bygninger. Hvis der i ejendomsudgifterne er en udgiftsfordeling mellem privat og tilbuddet skal den samlede udgift og den aftalte fordelingsnøgle fremgå. Heri indgår også, at fastboende personales og leders huslejebetaling skal fremgå af budgettet. Øvrige udgifter Øvrige udgifter godkendes som helhed, men skal som minimum opdeles i: Inventar Administration inkl. personaleudgifter Husholdning Beboerkonti Supervision, vejledning og kurser Transport Finansielle poster Tilsynsudgift 6

7 Særlige udgifter Der er ingen formkrav. Der er tale om udgifter, hvor der er behov for en ekstraordinær særlig indsats til behandling og støtte udover den takstfinansierede indsats. Revisionskrav Revisionen skal være uafhængig af tilbuddet og foretages af en statsautoriseret revisor, registreret revisor eller et kommunalt revisionsorgan. Revisor skal efterkomme de krav vedr. regnskabsaflæggelsen, som måtte blive stillet af kommunen, jf. Soc. min. bektg. nr af 16. december 2010, 26, stk. 2. Revisor skal gennemføre Finansiel revision, som omfatter den grundlæggende kontrol med, at regnskaberne er korrekt ført og afsluttet, samt at der er fornøden dokumentation for afholdelse af udgifterne. Forvaltningsrevision, som omfatter bl.a. bedømmelse af om tilbuddets samlede opgaver er udført på en økonomisk og hensigtsmæssig måde og om resultaterne svarer til de opstillede mål Regnskabets indhold Regnskabet skal som minimum indeholde Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse med noter og specifikationer Balance med noter og specifikationer Revisionsprotokollat Forvaltningsrevision 7

8 Ledelsespåtegning Udtrykker ejers/fondsbestyrelses/daglig leders godkendelse af regnskab Revisionspåtegning Revisor skal afgive påtegning på det reviderede årsregnskab, herunder at regnskabet er i overensstemmelse med de godkendte budgetter samt de i øvrigt indgåede aftaler. Særligt skal revisor påse, at anvendelse af et eventuelt overskud sker i overensstemmelse med vedtægterne for tilbuddet. Revisionspåtegningen skal indeholde følgende: Den udførte revision Eventuelle forbehold Eventuelle supplerende oplysninger Konklusion Ledelsesberetning Beretningen skal indeholde Beskrivelse af tilbuddet med udgangspunkt i godkendelsesgrundlaget samt eventuelle godkendte ændringer Oplysninger om personalenormeringen i løbet af året fordelt på stillingskategorier Oplysninger om den faktiske belægning i løbet af året Kommentarer til årets resultat, herunder forklaringer på afvigelser mellem den ordinære drift og det godkendte tilpassede budget. Kommentarer til ekstraordinære udgifter og indtægter i øvrigt. 8

9 Anvendt regnskabspraksis Der skal være oplysninger om anvendte regnskabsprincipper, herunder afskrivningsprincipper og anvendte fordelingsnøgler (med fornødne forklaringer) med henblik på adskillelse af tilbuddet og eventuelle sideaktiviteter. Som udgangspunkt anvendes en beløbsgrænse på kr. til at skelne mellem småanskaffelser og andre anskaffelser, der afskrives over mere end et regnskabsår. Resultatopgørelse mv. Resultatopgørelsen opstilles i en specifikationsgrad, der svarer til den beskrevne opdeling under Budgetkrav. For afskrivninger skal der redegøres for anvendte principper ligesom der skal indsendes en opgørelse (anlægskartotek), hvor anskaffelsesværdi, tidligere års afskrivninger, årets afskrivninger og restværdi på hvert af de enkelte anlægsaktiver fremgår. Det skal fremgå, såfremt der har været afholdt udgifter, som er finansieret af tidligere års overskud/henlæggelser. Balance mv. Statusopgørelsen med uddybende noter og specifikationer skal alene indeholde poster i relation til tilbuddet. Eventuelle forpligtelser skal fremgå særskilt. Der kan alene accepteres et udtræk svarende til eventuel skat af tilbuddets nettooverskud, som dokumenteres for pålagt skattebetaling og redegørelse for grundlaget af skatteberegningen. Revisionsprotokollat Revisor skal føre en revisionsprotokol. Der udfærdiges et protokollat som fremsendes sammen med årsregnskabet og indeholder Anmærkninger om, at de udsendte retningslinjer for budget og regnskab (og andre indgåede aftaler) er fulgt, herunder at regnskabet er i overensstemmelse med vilkår i evt. lejekontrakt og andre godkendte aftaler. 9

10 Anmærkning om at det er påset ved stikprøvevis gennemgang af kontrakter, at opkrævning svarer til det godkendte. Revision af løn, hvorunder det er påset og efterprøvet, at der er afholdt udgifter i overensstemmelse med den godkendte normering og at pensionsaftaler er indgået og efterlevet. Der skal tillige knyttes bemærkninger til en stikprøvevis gennemgang af ansættelseskontrakter. Revision af ejendomsudgifter, øvrige udgifter og særlige udgifter Forvaltningsrevision Forvaltningsrevision omfatter en vurdering af hvorvidt ledelsen har sikret og udvist Sparsommelighed, ved at goder og tjenesteydelser er erhvervet på en hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet. Fokus på produktivitet, således at der er et optimalt forhold mellem ressourceanvendelsen og udbyttet. Fokus på effektivitet, således at man har nået de mål som de er aftalt i henhold til indgåede kontrakter. Fokus på økonomistyring, herunder at institutionen har foretaget de fornødne økonomiske hensyn med hensyn til ledelse og styring. Øvrige forhold Tilbud, der har en negativ egenkapital og som viderefører driften skal orientere Bornholms Regionskommune herom. Bornholms Regionskommune kan pålægge tilbuddet at foretage en særlig budgetopfølgning, herunder anmode om fornøden dokumentation i form af likviditetsoversigter, kreditrammer etc., som kan indgå i vurderingen af en fortsat godkendelse. Tilbud med betydelig negativ egenkapital og uden mulighed for reetablering af kapitalen indenfor en 2-3 årig periode, kan kun undtagelsesvis videreføre driften med tilladelse fra Bornholms Regionskommune. 10

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Forvaltningsrevision

Forvaltningsrevision på private opholdssteder og private skoletilbud Aalborg Universitet,, 15. april 2011 Udarbejdet af Mette Hjorth Jensen Vejleder Lars Kiertzner Uden støtte, samarbejdsvilje, vejledning og interesse fra

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere