Virksomhedsomdannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsomdannelse"

Transkript

1 HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx)

2 Indhold Kapitel 1 - Indledning 1.1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Målgruppe Kildekritik... 7 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitelselskab 2.1. Enkeltmandsvirksomhed Kapitalselskab Hæftelse Kapitalkrav Regnskabskrav Ledelseskrav Beskatning Personskatteloven (PSL) Virksomhedsordningen Virksomhedsskatteordningen (VSO) Kapitalafkastordningen (KAO) Kapitalselskab Hævninger Generationsskifte/salg af virksomhed Pension Delkonklusion Kapitel 3 - Generelt om omdannelse 3.1. Hvad er en omdannelse? Stiftelsesdokument Vedtægter Vurderingsberetning Åbningsbalance Hvem har rettigheder til at omdanne? Omdannelse med tilbagevirkende kraft Valg af omdannelsesmetode Delkonklusion Kapitel 4 - Case virksomhed 4.1. Beskrivelse af CC Consulting Driftsøkonomisk balance 31. december Kapitel 5 - Skattepligtig virksomhedsomdannelse 5.1. Beskatning af sælger Hævninger i mellemperioden

3 5.2. Delvis omdannelse Værdiansættelse Armslængdeprincippet Kontantværdi Goodwill Reguleret resultat Vægtning af resultat Udviklingstendens Driftsherreløn Forrentning af virksomhedens aktiver Kapitalisering Ejendomme Driftsmidler og inventar Delkonklusion CC Consulting Regnskabsmæssig åbningsbalance Aktiver Goodwill Ejendom Driftsmidler og inventar Passiver Skattemæssig åbningsbalance Aktiver Aktiver omfattet af afskrivningsloven Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Passiver Beskatning af Carsten Christiansen Ejendom Opsparet overskud Opgørelse af skatten Anparternes anskaffelsessum Delkonklusion Kapitel 6 - Skattefri virksomhedsomdannelse 6.1. Virksomhedsomdannelseslovens betingelser Fast ejendom Driftsmidler og inventar Goodwill og andre immaterielle rettigheder Omgørelse Aktiernes anskaffelsessum Anskaffelsestidspunkt for aktierne Udskudt skat Delkonklusion CC Consulting Åbningsbalance Udskudt skat Indskudskonto Mellemregning Beløb hensat til senere hævning

4 Anparternes anskaffelsessum Delkonklusion Kapitel 7 - Virksomhedsskatteordningens indflydelse 7.1. Beløb hensat til senere hævning og mellemregning Indskudskonto Anskaffelsessum Opsparet overskud Delkonklusion Kapitel 8 - Andre omdannelsesmuligheder 8.1. Partnerselskab Kommanditaktionæren Komplementaren Selskabsretligt Skatteretligt Regnskabsmæssigt Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag 1, stiftelsesdokument Bilag 2, vedtægter Bilag 3, kapitaliseringsfaktor Bilag 4, anvendte skattesatser

5 Kapitel 1 - Indledning 1.1. Indledning Siden 2010 har der været en stigning af omdannelser fra virksomheder i personligt regi til kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber) på 88 stk. 1 Tabel 1 År Antal omdannelser (ApS og A/S) Kilde: egen tilvirkning Ses der på antal omdannelser i 2013 kontra 2012, er der pr. 24. februar 2013 allerede foretager 133 omdannelser, hvor der i 2012 på samme tidspunkt kun var foretaget 123. Det vil sige en stigning på 10 på blot et år, hvis det forudsættes, at denne stigning fortsætter i resten af 2013, vil der fra 2012 til 2013 være en stigning på ca. 60 omdannelser. På grund af denne stigning er det interessant at se på, hvorfor nogle ejere af personligt drevne virksomheder ønsker, at videreføre deres virksomhed i selskabsform. Ofte vil en omdannelse være motiveret ud fra en risikobetragtning, generationsskifteovervejelser eller muligheden for at stifte et holdingselskab. Derudover stilles der ikke så mange krav til opstart af en virksomhed i personligt regi, som der gør ved opstart af et anpartsselskab eller aktieselskab. Derfor vælger en del iværksættere at starte virksomheden op i personligt regi. Senere hen, når virksomheden har passeret opstartsfasen, vælger virksomhedsejeren at omdanne virksomheden til et kapitalselskab. Det er desuden ikke ualmindeligt, for en ny opstartet virksomhed, at generere underskud det første år. Mange vælger derfor, at starte i personligt regi, for på den måde, at udnytte underskuddet i den personlige indkomst. Udover de ovennævnte betragtninger skal der også gøres overvejelser om, hvorvidt omdannelsen skal være skattefri eller skattepligtig. Dette har forskellige skattemæssige konsekvenser for både virksomhedsejeren og selskabet. 1 Selskabsregistreringer 4

6 Kapitel 1 - Indledning 1.2. Problemformulering Som nævnt i indledningen vælger mange virksomhedsejere i dag, at omdanne deres erhvervsvirksomheder til selskabsform. Dette afgangsprojekt vil i en konkret situation redegøre for, hvilken omdannelsesform der vil være mest fordelagtig. Hvad er en skattepligtig virksomhedsomdannelse? Hvad er en skattefri virksomhedsomdannelse? Hvornår på året er det muligt, at gennemføre en omdannelse? Hvilken indflydelse har det, at ejeren af den personlige virksomhed har benyttet virksomhedsskatteordningen forud for omdannelsen? Vil der være fordele ved ikke at omdanne hele virksomheden, men bibeholde en del af virksomheden i virksomhedsskatteordningen - og i så fald hvilke? Hvilke andre omdannelsesmuligheder, bør der overvejes foruden anpartsselskaber og aktieselskaber? 1.3. Afgrænsning Den valgte titel og problemstilling åbner for en masse relaterede emner, hvorfor det er nødvendigt at foretage afgrænsninger. Der afgrænses ved, at undlade omdannelse af interessentskaber mv. sådan, at vores opgave tager udgangspunkt i en omdannelse af en virksomhed med kun én ejer. Desuden omhandler afgangsprojektet kun omdannelse af virksomheder, som tidligere har benyttet virksomhedsskatteordningen. Der afgrænses derved også for regler i personskatteloven udover det omfang, som findes relevant for opgaven. Reglerne i virksomhedsordningen vil kun kort blive gennemgået de steder, hvor det findes relevant, da emnet har ikke væsentlig betydning for besvarelse af problemformuleringen. Der afgrænses herudover fra omdannelse ved brug af skuffeselskaber, da dette set i forhold til problemformuleringen, ikke anses for værende væsentligt. Skuffeselskabet vil dog kort blive nævnt, hvor det er en naturlig del af besvarelsen. Der er i case virksomheden CC Consulting opstillet en række senarier, som der skal tages stilling til ved omdannelsen. Afgangsprojektet beskæftiger sig udelukkende med disse senarier. 5

7 Kapitel 1 - Indledning Der afgrænses for områder som aktieombytning, fusion, generationsskifte, spaltning mv. der kan gennemføres i årene efter virksomhedsomdannelsen. Områderne vil dog blive nævnt i afgangsprojektet, hvor det findes naturligt. Desuden afgrænses der fra, at behandle omdannelser i forbindelse med dødsboer, da dette ikke er væsentligt i forhold til problemformuleringen. Det er den skattemæssige behandling af omdannelsen, der bliver taget udgangspunkt i, hvorfor der alene vil blive inddraget regnskabsmæssige aspekter, hvor det findes væsentligt Metode Den benyttede metode vil være deduktion, idet der benyttes en generel teori, som testes på en specifik virksomhed. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i de danske skattelove og praksis på området. I tilfælde hvor det er relevant, vil der blive henvist til retskilder. Der tages udgangspunkt i en case virksomhed, hvori der er opstillet forskellige senarier. Ud fra disse senarier vil der blive foretage beregninger og analyser, som i sidste ende skal danne grundlag for afgangsprojektets konklusion. Afgangsprojektet vil beskæftige sig med både muligheden for en skattepligtig- og en skattefri virksomhedsomdannelse. Der vil i begge tilfælde tages udgangspunkt i case virksomheden. Afgangsprojektet bygger på kvalitative sekundære data i form af lovgivning, cirkulærer, praksis på området samt fagbøger. De relevante virksomhedsformer, herunder beskatning af disse, samt anvendelse af virksomhedsordningen vil kort blive beskrevet. I den endelige konklusion, vil der blive taget stilling til, om en skattefri eller en skattepligt omdannelse vil være den bedste mulighed for Carsten Christiansen. Det vil desuden blive diskuteret, om der er andre muligheder for Carsten. 6

8 Kapitel 1 - Indledning 1.5. Målgruppe Afgangsprojektets målgruppe består af revisorer, der skal rådgive om emnet. Det forudsættes, at læseren har et grundlæggende kendskab til skatteret. Det mest naturlige er, at benytte en revisor som rådgiver ved omdannelse, hvorfor revisorer anses som den oplagte målgruppe. Selvom det forudsættes, at målgruppen er regnskabskyndig, behøver denne ikke nødvendigvis at have kendskab til eller have udført en virksomhedsomdannelse. Emnet vil blive behandlet således, at målgruppen vil få en forståelse af, hvad en virksomhedsomdannelse indebærer Kildekritik Case virksomheden, som der i afgangsprojektet tages udgangspunkt i, er en allerede eksisterende virksomhed, som er blevet anonymiseret. Regnskabet vurderes ikke at være væsentlig fejlbehæftet, da det har været underlagt review. Der er i regnskabet foretaget enkelte moderniseringer således, at regnskabet indeholder de nødvendige senarier til brug for besvarelse af afgangsprojektets problemformulering. Der er dog tale om et regnskab af ældre dato, hvor der ikke er reguleret for nutidens markedsforhold. De øvrige kilder, som er anvendt i afgangsprojektet, består primært af litteratur anvendt på CBS samt lovgivning og retskilder. Det vurderes derfor, at alle kilder er troværdige. Al anvendt litteratur er af nyere dato og den anvendte lovgivning er den gældende for indkomstårene 2012 og

9 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Besluttes det at starte en virksomhed op, er der flere overvejelser, der skal tages i betragtning. Nogle af de betragtninger, der skal tages op til overvejelse er blandt andet, hvilken virksomhedstype skal der benyttes og hvilken indflydelse vil virksomhedstypen have på beskatningen af ejeren. Står valget imellem en virksomhed i personligt regi og et kapitalselskab, skal man for eksempel være opmærksom på, hvilke risici man er villig til at løbe, hvilken kapital man har til rådighed, hvilke regnskabskrav der skal opfyldes samt hvilken indflydelse det endelige valg får for skatteberegningen. De væsentligste forskelle mellem de to virksomhedstyper vil blive nærmere beskrevet nedenfor Enkeltmandsvirksomhed En enkeltmandsvirksomhed er en personlig ejet virksomhed med én ejer. Det at der ingen generelle lovkrav er om, hvorledes en enkeltmandsvirksomhed skal drives, gør denne til en udbredt virksomhedsform Kapitalselskab Et anpartsselskab (ApS) og et aktieselskab (A/S) er begge kapitalselskaber. Kapitalselskaber kan ejes af enten en eller flere ejer disse betegnes som anpartshavere eller aktionærer. Ved opstart af et kapitalselskab er der visse krav til stifteren. Er stifteren et andet selskab må denne, hverken være under betalingsstandsning eller under konkurs. Stifteren må ikke være umyndig eller under værgemål, hvis der er tale om en fysisk person Hæftelse Enkeltmandsvirksomhed I en enkeltmandsvirksomhed hæfter indehaveren solidarisk overfor virksomheden med hele sin private formue, hvilket vil sige, at der hæftes ubegrænset. Denne hæftelse er den mest vidtgående hæftelse, man som indehaveren af en virksomhed kan udsætte sig selv for. Hæftelsen medvirker, at virksomhedens kreditorer er ligestillet med de private kreditorer. Indehaverens private aktiver er dermed ikke sikret overfor virksomhedens kreditorer. Virksomheden og indehaveren ses som én enhed. 2 8

10 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Kapitalselskab I kapitalselskaber hæfter kapitalejerne begrænset. Det vil sige, at anpartshaveren eller aktionæren ikke hæfter personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men derimod kun hæfter for den indskudte kapital. I visse situationer kan anpartshaveren eller aktionæren have forpligtet sig til at betale andre beløb til selskabet. Det kan eksempelvis være, at kreditinstitutterne kræver, at anpartshaveren eller aktionæren kautionerer personligt for selskabets mellemværende Kapitalkrav Enkeltmandsvirksomhed Der er ingen krav om indskydelse af kapital ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed. Kapitalselskab Ved opstart af kapitalselskab er der, i modsætning til en personligt ejet virksomhed, krav om indskydelse af en kapital. I et anpartsselskab skal selskabskapitalen minimum udgøre en værdi af kr , hvor selskabskapitalen i et aktieselskab minimum skal udgøre en værdi af kr Det er et krav, at denne selskabskapital opgøres i enten danske kroner eller i euro. I visse tilfælde kan Erhvervsstyrelsen dog vælge, at give et selskab dispensation fra denne regel 3. Selskabskapitalen kan indbetales ved enten, at indskyde kontanter eller ved indskydelse af andre værdier (apportindskud). Ved apportindskud kan der for eksempel indskydes en bil eller en fast ejendom. Det er dog et krav, at en godkendt revisor eller en særlig vurderingsmand vurdere værdien af aktivet, hvis selskabskapitalen indskydes i form af apportindskud. Indbetales selskabskapitalen i aktieselskabet i form af kontanter kan stifteren nøjes med, at betale 25 procent af kr Efterfølgende kan selskabets ledelse dog kræve den sidste del af selskabskapitalen indbetalt 5. Fordelingen af den indskudte selskabskapital i et anpartsselskab fordeles i anparter, hvor selskabskapitalen i et aktieselskab fordeles i aktier. Efter indskydelse af selskabskapitalen, har hverken anpartshaverne eller aktionærerne mulighed for, at trække selskabskapitalen ud af selskabet, da det nu er selskabets formue Regnskabskrav Enkeltmandsvirksomhed Drives der enkeltmandsvirksomhed er der krav om, at der hvert år udarbejdes et skatteregnskab. 3 Selskabsloven 4 4 Selskabsloven 33, stk. 1 5 Selskabsloven 33, stk. 2 9

11 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Vælger virksomheden at udarbejde en årsrapport, er virksomheden omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A virksomheder. Ved denne regnskabsklasse skal virksomhedsejeren dog være opmærksom på, at virksomheden ikke kan have forskudt regnskabsår. Regnskabsåret skal følge kalenderåret. Virksomhedens indtægter og omkostninger, tilgodehavender og gæld skal som minimum vises i enkeltmandsvirksomhedens regnskab. Der kan være flere grunde til, at indehaveren af den personlig ejede virksomhed er nødsaget til, at udarbejde et årsregnskab. En af grundene kan blandt andet være, at ejeren vil danne sig et overblik over, hvor meget han skal betale i skat, hvis virksomheden ender ud med et overskud ved regnskabsårets udgang. Udarbejdelsen af årsregnskabet er også en måde for indehaveren, at følge med i virksomhedens økonomiske udvikling. Et årsregnskab kan ligeledes hjælpe indehaveren med, at få et overblik over, hvor mange penge han rent faktisk har til sig selv i sidste ende. Årsregnskabet benyttes endvidere til dokumentation overfor banken ved eksempelvis optagelse af lån, uanset om optagelsen af lånet er virksomhedsrelateret eller privat. Der er ikke krav om offentliggørelse af enkeltmandsvirksomhedens årsregnskab, hvilket medfører at årsregnskabet ikke skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Indehaveren af en personlig ejet virksomhed har dermed mulighed for, at konkurrenterne ikke kan følge virksomhedens udvikling. Kapitalselskab Ved benyttelse af et kapitalselskab er selskabet omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasserne B, C og D virksomheder. Ved disse regnskabsklasser er det muligt, at have forskudt regnskabsår. Det vil sige at regnskabsåret ikke nødvendigvis behøver, at følge kalenderåret. Selvom at alle tre regnskabsklasser er pålagt, at udarbejde en årsrapport, er der stillet forskellige regnskabskrav til dem. Alle tre regnskabsklasser skal dog vise et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat jf. årsregnskabslovens 11, stk. 1. De mindre anpartsselskaber og aktieselskaber er omfattet af regnskabsklasse B. Ved en virksomhed omfattet af reglerne for regnskabsklasse B, skal årsrapporten som minimum bestå af en ledelsespåtegning, en resultatopgørelse, en balance, noter, en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og en opgørelse over egenkapitalens bevægelser. Årsrapporten kan ved anvendelse af reglerne for klasse B også indeholde en ledelsesberetning, men det er ikke et krav. Der er krav om offentliggørelse af årsrapporten, hvis der drives et kapitalselskab. Måden årsrapporten offentliggøres på, er ved, at den indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Fristen for at indberette årsrapporten er senest fem måneder efter afslutning af regnskabsåret. 10

12 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Selskaber er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, hvis de er omfattet af reglerne regnskabsklasse B, C eller D virksomheder. At være underlagt revision vil sige, at selskabet skal lade en revisor reviderer årsregnskabet. Revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret, da de er de eneste som er bemyndiget til, at kunne revidere et årsregnskab. Selskaber som er omfattet af reglerne for regnskabsklasse B, kan dog undlade, at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende grænser 6 : Balancesum på kr. 4 millioner Nettoomsætning på kr. 8 millioner Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på 12 personer Det skal besluttes på selskabets ordinære generalforsamling om selskabet ønsker, at fravælge revision af årsregnskabet. Beslutningen kan kun foretages med fremadrettet virkning. Reglerne er en smule anderledes for et nystiftet selskab. Et nystiftet selskab har mulighed for at fravælge revision, hvis årsregnskabet ikke overskrider to af de tre nævnte grænser i første regnskabsår. Det er igen et krav, at fravalg af besluttes på selskabets stiftende generalforsamling. Fra og med indkomståret 2013 er det nu muligt for alle selskaber omfattet af klasse B 7, at fravælge revision for i stedet at vælge udvidet gennemgang 8. Også dette skal besluttes med fremadrettet virkning på selskabets ordinære generalforsamling Ledelseskrav Enkeltmandsvirksomhed Der er ingen krav om hverken en bestyrelse eller en direktion i en enkeltmandsvirksomhed. Kapitalselskab Et anpartsselskab kan ledes enten af en direktion eller en bestyrelse 9. Selskabet kan også vælge at have både en direktion og en bestyrelse. Det er derimod et krav, at et aktieselskab både ledes af en direktion og en bestyrelse. 6 Årsregnskabsloven 135, stk. 1 7 Med undtagelse af erhvervsdrivende fonde 8 Pjece Udvidet gennemgang en ny erklæringsstandard 9 Selskabsloven

13 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab En direktion kan bestå af en eller flere direktører. En bestyrelse i et aktieselskab, skal som minimum bestå af tre bestyrelsesmedlemmer. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal i et aktieselskab være personer, der ikke er direktører Beskatning Enkeltmandsvirksomhed Indehaveren af den personlig ejede virksomhed betaler både B-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Årets endelige skat opgøres, når virksomhedens skattepligtige resultat er opgjort og selvangivelsen er indberettet til SKAT. Slutter virksomheden året med et overskud, er indehaveren pålagt at betale skat af overskuddet. Skattemæssigt er det fordelagtigt for indehaveren, at drive sin virksomhed i personligt regi, hvis virksomheden skulle udvise et underskud. Underskuddet fra den personlig drevne virksomhed kan modregnes i indehaveren skattepligtige indkomst. Ved en omdannelse fra virksomhed i personligt regi til selskabsform, skal indehaveren være opmærksom på, at uudnyttet underskud, som er oparbejdet i den personlige virksomhed, jf. virksomhedsomdannelseslovens 8, stk. 1, ikke kan fradrages ved opgørelse selskabets indkomst. Indehaveren har dog den mulighed, at oparbejdet underskud i den personlig drevne virksomhed i årene før omdannelsen, kan fremføres i egen indkomst i medfør af personskatteloven og virksomhedsomdannelsesloven. Som selvstændige erhvervsdrivende er der følgende tre muligheder for beskatning; personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Disse er nærmere beskrevet nedenfor Personskatteloven (PSL) Vælger indehaveren af den personligt ejede virksomhed at følge personskatteloven, skal han lade overskuddet fra virksomheden beskatte som personlig indkomst. På den måde beskattes overskuddet ligesom indehaverens øvrige personlige indkomster. Ved denne form for beskatning kan indehaveren af virksomheden blive beskattet med op til ca. 56 procent, hvis overskuddet før renter skulle overstige topskattegrænsen 11. Renteindtægter og -omkostninger medtages som kapitalindkomst. 10 Selskabsloven 111, stk Bilag 4 12

14 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Virksomhedsordningen Ved anvendelse af virksomhedsordningen, som består af to ordninger (virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen) kan indehaveren af den personligt ejede virksomhed udnytte muligheden for, at fratrække virksomhedens renteomkostninger i sin personlige indkomst. Dette giver en større fradragsværdi end ved fradrag i kapitalindkomsten. Fradragets skattemæssige værdi i kapitalindkomsten kan maksimalt udgøre ca. 44 procent 12. Indehaveren kan samtidig opnå lavere beskatning af kapitalafkastet og det opsparede overskud i virksomheden. Opspares overskuddet skal det beskattes foreløbigt med 25 procent 13. Benyttelsen af virksomhedsordningen giver dermed mulighed for resultatudjævning. For at en person kan benytte virksomhedsordningen, skal personen eje en erhvervsvirksomhed, der skal udarbejdes et regnskab, som følger kravene i bogføringsloven, ligesom indehaverens private økonomi skal adskilles fra virksomhedens økonomi 14. Ved valg af virksomhedsordningen er der ofte flere omkostninger forbundet med revisor, sammenlignet med ved valg af personskatteloven. De ekstra omkostninger opstår, da de fleste betaler en revisor for, at holde styr på opgørelserne i virksomhedsordningen, da dette område et omfattende Virksomhedsskatteordningen (VSO) Vælger indehaveren af den personlig ejede virksomhed, at lade overskuddet beskatte efter reglerne i virksomhedsskatteordning har den selvstændige erhvervsdrivende følgende fordele: Indehaveren har mulighed for at få fradrag for virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst. Virksomhedsskatteordningen muliggør, at indehaveren af enkeltmandsvirksomheden kan sprede beskatning over flere år, ved at spare overskuddet op i virksomhedsordningen 15. Indehaveren kan hæve indkomsten op til topskattegrænsen, hvilket giver mulighed for, at hensætte til senere hævning. Dette giver efterfølgende indehaveren mulighed for, at hæve beløb fra virksomheden uden beskatning. Ved at anvende virksomhedsskatteordningen, kan der i regnskabsårene med overskud videreføres en del af overskuddet til et år, hvor virksomheden har underskud 16. Den del af overskuddet, der anses for kapitalafkast, beskattes som kapitalindkomst Virksomhedsskatteloven 10, stk Virksomhedsskatteloven 1, stk. 1 og 2, stk Virksomhedsskatteloven 10, stk Virksomhedsskatteloven Personskatteloven 4, stk. 1, nr. 3 13

15 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab At sprede beskatningen over flere år ved, at opspare hele eller dele af overskuddet i virksomheden kræver dog, at ejeren betaler en foreløbig skat. Indehaveren skal betale 25 procent i skat af det opsparede overskud. Restbeskatning af det opsparede overskud finder først sted, når pengene overføres fra virksomheden til indehaveren. Her betaler indehaveren forskellen mellem en skat på 25 procent og den almindelige personbeskatning. Eksemplet på side 44 og 45 viser, hvordan virksomhedsskatten på de 25 procent modregnes i indehaverens endelige beskatning, mens hele det opsparede overskud før skat, medregnes i den personlige indkomst. Ved benyttelse af virksomhedsskatteordningen, skal der opgøres en indskudskonto, en konto for opsparet overskud, en mellemregningskonto, en konto for hensættelse til senere hævning og hævninger skal følge hæverækkefølgen Kapitalafkastordningen (KAO) Vælger indehaveren af den personligt ejede virksomhed, at lade overskuddet fra virksomheden beskatte efter reglerne i kapitalafkastordningen har indehaveren følgende muligheder: Der beregnes et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver. Dette kapitalafkast trækkes fra indehaverens personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. Overskuddet før renter beskattes i personlig indkomst og renteomkostninger fratrækkes som negativ kapitalindkomst. I modsætningen til virksomhedsskatteordningen, er det ikke mulighed for, at opspare virksomhedens overskud. Anvendelse af kapitalafkastordningen vil ofte være en fordel for virksomheder med store aktiver, som eksempelvis udlejningsejendomme Kapitalselskab Et kapitalselskab betaler en såkaldt selskabsskat på 25 procent af selskabets skattepligtige indkomst. Selskabsskatten på 25 procent kan sammenlignes med beskatningen af opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen. Ender selskabet ved årets udgang med et skattepligtigt underskud betales der ikke selskabsskat. Underskuddet kan fremføres og modregnes i senere års overskud, så skatten i modregningsåret falder. Idet selskabet er en juridisk enhed ansættes anpartshaveren eller aktionæren i selskabet, hvorefter de vil modtage løn fra selskabet. Lønnen som anpartshaveren eller aktionæren modtager fra selskabet beskattes på samme vilkår, som alle andre lønmodtagere. 14

16 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Dette betyder, at de beskattes efter reglerne i personskatteloven. Ved udbetaling af løn til kapitalejerne skal selskabet indeholde a-skat hver måned, hvilket er mere likviditetskrævende end ved private hævninger i en virksomhed af personligt regi. Anpartshaveren og aktionæren har udover lønindkomst mulighed for, at modtage udbytte fra selskabet. Modtager anpartshaveren eller aktionæren udbytte fra et dansk selskab, beskattes udbyttet som aktieindkomst. Udlodning af udbytte skal besluttes på generalforsamlingen og beskattes den 10. i den efterfølgende måned. Overstiger kapitalejerens samlede udbytte ikke kr , som er progressionsgrænsen for aktieindkomst, beskattes udbytte med 27 procent. Overstiger udbyttet progressionsgrænsen på kr , skal det beskattes med 42 procent. Er anpartshaveren eller aktionæren gift fordobles progressionsgrænsen til kr Dette forudsætter dog, at ægtefællen ikke selv udnytter sin andel. En ulempe ved at starte et kapitalselskab er, at anpartshaveren og aktionæren ikke kan modregne underskuddet fra selskabet i deres personlige indkomst. Underskuddet fra selskabet kan derimod fremføres og modregnes i selskabets efterfølgende års overskud Hævninger Enkeltmandsvirksomhed Drives der virksomhed i personligt regi, kan indehaveren skattefrit hæve penge ud af virksomheden. Indehaveren vil dog blive beskattet af hævningen når året er omme, hvis reglerne i virksomhedsskatteordningen benyttes. Kapitalselskab I et kapitalselskab er det ikke muligt, at foretage private hævninger i selskabet. Sådanne hævninger betragtes som et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån 19. Fra og med den 14. august 2012 beskattes et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån som løn samtidig med, at lånet forrentes og skal betales tilbage Selskabsloven artikel Indgrebet mod aktionærlån er vedtaget á 13. september

17 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab 2.9. Generationsskifte/salg af virksomhed Enkelmandsvirksomhed Drives der en enkeltmandvirksomhed og overvejer indehaveren at sælge virksomheden for eksempel til sine børn, kan børnene i visse situationer succedere i det opsparede overskud. Dette bevirker, at det opsparede overskud som indehaveren/sælgeren har oparbejdet gennem mange år, ikke kommer til beskatning i forbindelse med salget. Overvejer indehaveren derimod at sælge virksomheden til tredjemand, kan en skattefri virksomhedsomdannelse være den eneste mulighed for at undgå, at indehaveren beskattes af det opsparede overskud. En undtagelse vil være at beholde en virksomhed i virksomhedsordningen, eksempelvis fast ejendom. Disse muligheder er nærmere beskrevet i de efterfølgende kapitler. Det at børnene succedere i det opsparede overskud vil sige, at de indtræder i forælderens skattemæssige stilling. Kapitalselskab Ved at benytte et kapitalselskab er det lettere, at tiltrække nye investorer, da investorerne kan modtage anparter eller aktier for deres indskud i selskabet. Investorerne kan efterfølgende modtage udbytte fra selskabet. Er kapitalselskabet opstartet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor det opsparede overskud er fratrukket i aktiernes anskaffelsessum, vil beskatningen af det opsparede overskud udskydes til den dag, aktiernes sælges eller selskabet likvideres. Dette giver mulighed for, at sælge sin aktivitet i selskabet uden, at opsparet overskud kommer til beskatning. Kapitalejerne skal blot bevarer aktierne eller anparterne Pension Enkeltmandsvirksomhed Drives der virksomhed i personligt regi har indehaveren mulighed for, at benytte sig af 30 procentordningen frem til og med procentordningen muliggør, at der årligt kan indbetales og fradrags op til 30 procent af overskuddet fra virksomheden på en ratepension og -forsikring. 21 procent ordning 16

18 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Indehaveren skal dog være opmærksom på, at omdannes virksomheden til et kapitalselskab frafalder muligheden for, at benytte 30 procentordningen fra og med omdannelsesåret. Kapitalselskab Skattereformen fra 2012 har medført et loft på kr for indbetaling til ratepension og ophørende livrenter 22. Skattereformen fra 2012 har desuden medført, at indskud på kapitalpensioner og -forsikringer ikke kan fragå kapitalejerens opgørelse af beregningsgrundlaget for topskatten. Det samme gælder for indbetalinger til dækning af éngangsydelser fra pensionskasseordninger Delkonklusion Virksomhedsformerne enkeltmandsvirksomhed og kapitalselskab er forskellige på mange områder. Der er ingen tvivl om, at der er langt flere krav forbundet med et kapitalselskab frem for en enkeltmandsvirksomhed. De mange omkostninger, der er forbundet med et kapitalselskab, hænger sammen med de mange krav. Anpartshaveren og aktionæren er derimod bedre stillet mht. hæftelse, hvor indehaveren af den personligt ejede virksomhed hæfter med hele sin personlige formue. Drives der virksomhed i personligt regi, har beskatningen af virksomheden direkte indflydelse på indehaverens personlige indkomst. Drives der derimod selskab, har beskatningen ingen indflydelse på kapitalejerne. Valget mellem de to ovenstående virksomhedsformer afhænger dermed af den enkelte persons forventninger til virksomheden. En sådan forventning kan eksempelvis bestå i, om virksomheden vil generere overskud eller underskud det første år. Forventer indehaveren et underskud, kan det være en fordel at starte virksomheden i personligt regi, for på den måde at udnytte virksomhedens underskud i den personlige indkomst

19 Kapitel 3 Generelt om omdannelse 3.1. Hvad er en omdannelse? En omdannelse indebærer at indehaveren af en personlig ejet virksomhed viderefører sin virksomhed i selskabsform. En virksomhedsomdannelse betragtes som et salg af virksomheden, hvor indehaveren vil blive beskattet af overdragelsen. En personlig ejet virksomhed omdannes typisk til et anpartsselskab eller et aktieselskab. Overgang til selskabsform kan også foretages ved stiftelse af et skuffeselskab. Det vil sige, at den personlig ejede virksomhed videreføres i et allerede eksisterende selskab. Det er dog ikke i alle situationer, at det er muligt, at benytte stiftelse af et skuffeselskab. De forskellige situationer vil, jf. afsnit 1.3., ikke blive nærmere behandlet, da det ikke har relevans for afgangsprojektets problemstilling. En omdannelse kan foretages enten skattepligtigt efter afståelsesprincippet eller skattefrit efter virksomhedsomdannelsesloven. Selskabsretligt vil omdannelsen være den samme, hvad end man vælger den skattepligtige eller den skattefrie omdannelse. I begge situationer vil selskabslovens kapitel 3 finde anvendelse 23. Begrebet skattefri virksomhedsomdannelse er et misvisende begreb idet, at omdannelsen ikke er skattefri, det er blot en skatteudskydelse. Skatten kommer til beskatning den dag, aktierne sælges eller selskabet likvideres. Stiftelse af et selskab ved overførsel af en personlig ejet virksomhed betragtes som stiftelse ved apportindskud. En sådan stiftelse behandles selskabsretligt efter reglerne i selskabslovens (SL) I forbindelse med stiftelse af et selskab ved apportindskud, er det påkrævet, at nedenstående dokumenter udarbejdes 24. Stiftelsesdokument Vedtægter Åbningsbalance Vurderingsberetning 23 Generationsskifte og omstrukturering, kapitel 6, side Selskabsloven 36 18

20 Kapitel 3 Generelt om omdannelse Stiftelsesdokument Ved stiftelse af enten et anpartsselskab og aktieselskab kræves kun én stifter 25. Stiftelsesdokumentet underskrives og dateres af stifteren, som oftest vil være den nye hovedaktionær eller hovedanpartshaver. Stiftelsesdokumentet indeholder blandt andet oplysninger om stifterens navn og bopæl, tegningskursen, frister, stiftelsesdato, regnskabsdato, stiftelsesomkostninger og apportindskud 26. Se bilag 1, hvor eksempel på CC Consulting ApS stiftelsesdokument er vedlagt Vedtægter I tilknytning til stiftelsesdokumentet udarbejdes vedtægterne 27. Vedtægterne skal være dateret, men det er ikke en betingelse, at vedtægterne er underskrevet. Udover de regler der gør sig gældende i selskabsloven, indeholder vedtægterne et regelsæt, der gælder for selskabet. Vedtægterne indeholder oplysninger om selskabets navn og evt. binavne, formål, selskabskapitalens størrelse, anparternes eller aktiernes antal og rettigheder, ledelse, generalforsamlings indkaldelse, regnskabsår, beslutninger og ophørstidspunkt mv. 28. Se bilag 2, hvor eksempel på CC Consulting ApS vedtægter er vedlagt Vurderingsberetning I forbindelse med stiftelse af et selskab, hvor selskabskapitalen indskydes i andre værdier end kontanter, skal en sagkyndig vurderingsmand afgive en vurderingsberetning med tilknyttet åbningsbalance efter reglerne i selskabsloven 37. Som vurderingsmand kan selskabets stifter udpege en godkendt revisor 29. Formålet med vurderingsberetningen er, at sikre, at selskabskapitalen er til stede og den indskudte værdi svarer til selskabskapitalen. Disse dokumenter afgives i forbindelse med at stiftelsesdokumentet indsendes til Erhvervsstyrelsen. En vurderingsberetning indeholder en beskrivelse af hvert indskud, fremgangsmåde ved vurdering, vederlag for overtagelsen og erklæring om værdi Åbningsbalance Det er ledelsens ansvar at uarbejde en åbningsbalance jf. selskabslovens 36, stk. 3. Åbningsbalancen skal forsynes med en revisorpåtegning uden forbehold, hvis selskabet er omfattet af lovpligtig revision. Det er et krav, at åbningsbalancen opfylder årsregnskabslovgivningens skemakrav jf. 19, stk Selskabsloven 24, stk Selskabsloven 26 og Selskabsloven Selskabsloven Selskabsloven 37 19

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Virksomhedsskatteloven

Virksomhedsskatteloven Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. semester Efterår 2013 Virksomhedsskatteloven Konsekvenser ved medtagelse af privat gæld i virksomhedsordningen Casper Christiansen

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING

OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING HOVEDOPGAVE HD-R Copenhagen Business School OMSTRUKTURERING VED VIRKSOMHEDSOMDANNELSE OG AKTIEOMBYTNING Rikke Nanet Bach Jensen Mikael Sohn Ottesen Indholdsfortegnelse FORORD... 5 1. INDLEDNING... 6 1.1

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Valg af virksomhedsform set over 20 år

Valg af virksomhedsform set over 20 år Copenhagen Business School 2013 HD Regnskab og Økonomistyring Hovedopgave Valg af virksomhedsform set over 20 år Med fokus på skat som en omkostning Vejleder: Henrik Meldgaard Udarbejdet af: Mette Dahlgaard

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS)

Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) Sådan stiftes et iværksætterselskab (IVS) 9. januar 2014 Præsentation af Martin Mønsted Jensen HA-jur Hvad er et iværksætterselskab (IVS)? IVS ikke en ny selskabsform, men derimod et anpartsselskab med

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere