Virksomhedsomdannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsomdannelse"

Transkript

1 HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx)

2 Indhold Kapitel 1 - Indledning 1.1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metode Målgruppe Kildekritik... 7 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitelselskab 2.1. Enkeltmandsvirksomhed Kapitalselskab Hæftelse Kapitalkrav Regnskabskrav Ledelseskrav Beskatning Personskatteloven (PSL) Virksomhedsordningen Virksomhedsskatteordningen (VSO) Kapitalafkastordningen (KAO) Kapitalselskab Hævninger Generationsskifte/salg af virksomhed Pension Delkonklusion Kapitel 3 - Generelt om omdannelse 3.1. Hvad er en omdannelse? Stiftelsesdokument Vedtægter Vurderingsberetning Åbningsbalance Hvem har rettigheder til at omdanne? Omdannelse med tilbagevirkende kraft Valg af omdannelsesmetode Delkonklusion Kapitel 4 - Case virksomhed 4.1. Beskrivelse af CC Consulting Driftsøkonomisk balance 31. december Kapitel 5 - Skattepligtig virksomhedsomdannelse 5.1. Beskatning af sælger Hævninger i mellemperioden

3 5.2. Delvis omdannelse Værdiansættelse Armslængdeprincippet Kontantværdi Goodwill Reguleret resultat Vægtning af resultat Udviklingstendens Driftsherreløn Forrentning af virksomhedens aktiver Kapitalisering Ejendomme Driftsmidler og inventar Delkonklusion CC Consulting Regnskabsmæssig åbningsbalance Aktiver Goodwill Ejendom Driftsmidler og inventar Passiver Skattemæssig åbningsbalance Aktiver Aktiver omfattet af afskrivningsloven Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Passiver Beskatning af Carsten Christiansen Ejendom Opsparet overskud Opgørelse af skatten Anparternes anskaffelsessum Delkonklusion Kapitel 6 - Skattefri virksomhedsomdannelse 6.1. Virksomhedsomdannelseslovens betingelser Fast ejendom Driftsmidler og inventar Goodwill og andre immaterielle rettigheder Omgørelse Aktiernes anskaffelsessum Anskaffelsestidspunkt for aktierne Udskudt skat Delkonklusion CC Consulting Åbningsbalance Udskudt skat Indskudskonto Mellemregning Beløb hensat til senere hævning

4 Anparternes anskaffelsessum Delkonklusion Kapitel 7 - Virksomhedsskatteordningens indflydelse 7.1. Beløb hensat til senere hævning og mellemregning Indskudskonto Anskaffelsessum Opsparet overskud Delkonklusion Kapitel 8 - Andre omdannelsesmuligheder 8.1. Partnerselskab Kommanditaktionæren Komplementaren Selskabsretligt Skatteretligt Regnskabsmæssigt Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag 1, stiftelsesdokument Bilag 2, vedtægter Bilag 3, kapitaliseringsfaktor Bilag 4, anvendte skattesatser

5 Kapitel 1 - Indledning 1.1. Indledning Siden 2010 har der været en stigning af omdannelser fra virksomheder i personligt regi til kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber) på 88 stk. 1 Tabel 1 År Antal omdannelser (ApS og A/S) Kilde: egen tilvirkning Ses der på antal omdannelser i 2013 kontra 2012, er der pr. 24. februar 2013 allerede foretager 133 omdannelser, hvor der i 2012 på samme tidspunkt kun var foretaget 123. Det vil sige en stigning på 10 på blot et år, hvis det forudsættes, at denne stigning fortsætter i resten af 2013, vil der fra 2012 til 2013 være en stigning på ca. 60 omdannelser. På grund af denne stigning er det interessant at se på, hvorfor nogle ejere af personligt drevne virksomheder ønsker, at videreføre deres virksomhed i selskabsform. Ofte vil en omdannelse være motiveret ud fra en risikobetragtning, generationsskifteovervejelser eller muligheden for at stifte et holdingselskab. Derudover stilles der ikke så mange krav til opstart af en virksomhed i personligt regi, som der gør ved opstart af et anpartsselskab eller aktieselskab. Derfor vælger en del iværksættere at starte virksomheden op i personligt regi. Senere hen, når virksomheden har passeret opstartsfasen, vælger virksomhedsejeren at omdanne virksomheden til et kapitalselskab. Det er desuden ikke ualmindeligt, for en ny opstartet virksomhed, at generere underskud det første år. Mange vælger derfor, at starte i personligt regi, for på den måde, at udnytte underskuddet i den personlige indkomst. Udover de ovennævnte betragtninger skal der også gøres overvejelser om, hvorvidt omdannelsen skal være skattefri eller skattepligtig. Dette har forskellige skattemæssige konsekvenser for både virksomhedsejeren og selskabet. 1 Selskabsregistreringer 4

6 Kapitel 1 - Indledning 1.2. Problemformulering Som nævnt i indledningen vælger mange virksomhedsejere i dag, at omdanne deres erhvervsvirksomheder til selskabsform. Dette afgangsprojekt vil i en konkret situation redegøre for, hvilken omdannelsesform der vil være mest fordelagtig. Hvad er en skattepligtig virksomhedsomdannelse? Hvad er en skattefri virksomhedsomdannelse? Hvornår på året er det muligt, at gennemføre en omdannelse? Hvilken indflydelse har det, at ejeren af den personlige virksomhed har benyttet virksomhedsskatteordningen forud for omdannelsen? Vil der være fordele ved ikke at omdanne hele virksomheden, men bibeholde en del af virksomheden i virksomhedsskatteordningen - og i så fald hvilke? Hvilke andre omdannelsesmuligheder, bør der overvejes foruden anpartsselskaber og aktieselskaber? 1.3. Afgrænsning Den valgte titel og problemstilling åbner for en masse relaterede emner, hvorfor det er nødvendigt at foretage afgrænsninger. Der afgrænses ved, at undlade omdannelse af interessentskaber mv. sådan, at vores opgave tager udgangspunkt i en omdannelse af en virksomhed med kun én ejer. Desuden omhandler afgangsprojektet kun omdannelse af virksomheder, som tidligere har benyttet virksomhedsskatteordningen. Der afgrænses derved også for regler i personskatteloven udover det omfang, som findes relevant for opgaven. Reglerne i virksomhedsordningen vil kun kort blive gennemgået de steder, hvor det findes relevant, da emnet har ikke væsentlig betydning for besvarelse af problemformuleringen. Der afgrænses herudover fra omdannelse ved brug af skuffeselskaber, da dette set i forhold til problemformuleringen, ikke anses for værende væsentligt. Skuffeselskabet vil dog kort blive nævnt, hvor det er en naturlig del af besvarelsen. Der er i case virksomheden CC Consulting opstillet en række senarier, som der skal tages stilling til ved omdannelsen. Afgangsprojektet beskæftiger sig udelukkende med disse senarier. 5

7 Kapitel 1 - Indledning Der afgrænses for områder som aktieombytning, fusion, generationsskifte, spaltning mv. der kan gennemføres i årene efter virksomhedsomdannelsen. Områderne vil dog blive nævnt i afgangsprojektet, hvor det findes naturligt. Desuden afgrænses der fra, at behandle omdannelser i forbindelse med dødsboer, da dette ikke er væsentligt i forhold til problemformuleringen. Det er den skattemæssige behandling af omdannelsen, der bliver taget udgangspunkt i, hvorfor der alene vil blive inddraget regnskabsmæssige aspekter, hvor det findes væsentligt Metode Den benyttede metode vil være deduktion, idet der benyttes en generel teori, som testes på en specifik virksomhed. Afgangsprojektet tager udgangspunkt i de danske skattelove og praksis på området. I tilfælde hvor det er relevant, vil der blive henvist til retskilder. Der tages udgangspunkt i en case virksomhed, hvori der er opstillet forskellige senarier. Ud fra disse senarier vil der blive foretage beregninger og analyser, som i sidste ende skal danne grundlag for afgangsprojektets konklusion. Afgangsprojektet vil beskæftige sig med både muligheden for en skattepligtig- og en skattefri virksomhedsomdannelse. Der vil i begge tilfælde tages udgangspunkt i case virksomheden. Afgangsprojektet bygger på kvalitative sekundære data i form af lovgivning, cirkulærer, praksis på området samt fagbøger. De relevante virksomhedsformer, herunder beskatning af disse, samt anvendelse af virksomhedsordningen vil kort blive beskrevet. I den endelige konklusion, vil der blive taget stilling til, om en skattefri eller en skattepligt omdannelse vil være den bedste mulighed for Carsten Christiansen. Det vil desuden blive diskuteret, om der er andre muligheder for Carsten. 6

8 Kapitel 1 - Indledning 1.5. Målgruppe Afgangsprojektets målgruppe består af revisorer, der skal rådgive om emnet. Det forudsættes, at læseren har et grundlæggende kendskab til skatteret. Det mest naturlige er, at benytte en revisor som rådgiver ved omdannelse, hvorfor revisorer anses som den oplagte målgruppe. Selvom det forudsættes, at målgruppen er regnskabskyndig, behøver denne ikke nødvendigvis at have kendskab til eller have udført en virksomhedsomdannelse. Emnet vil blive behandlet således, at målgruppen vil få en forståelse af, hvad en virksomhedsomdannelse indebærer Kildekritik Case virksomheden, som der i afgangsprojektet tages udgangspunkt i, er en allerede eksisterende virksomhed, som er blevet anonymiseret. Regnskabet vurderes ikke at være væsentlig fejlbehæftet, da det har været underlagt review. Der er i regnskabet foretaget enkelte moderniseringer således, at regnskabet indeholder de nødvendige senarier til brug for besvarelse af afgangsprojektets problemformulering. Der er dog tale om et regnskab af ældre dato, hvor der ikke er reguleret for nutidens markedsforhold. De øvrige kilder, som er anvendt i afgangsprojektet, består primært af litteratur anvendt på CBS samt lovgivning og retskilder. Det vurderes derfor, at alle kilder er troværdige. Al anvendt litteratur er af nyere dato og den anvendte lovgivning er den gældende for indkomstårene 2012 og

9 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Besluttes det at starte en virksomhed op, er der flere overvejelser, der skal tages i betragtning. Nogle af de betragtninger, der skal tages op til overvejelse er blandt andet, hvilken virksomhedstype skal der benyttes og hvilken indflydelse vil virksomhedstypen have på beskatningen af ejeren. Står valget imellem en virksomhed i personligt regi og et kapitalselskab, skal man for eksempel være opmærksom på, hvilke risici man er villig til at løbe, hvilken kapital man har til rådighed, hvilke regnskabskrav der skal opfyldes samt hvilken indflydelse det endelige valg får for skatteberegningen. De væsentligste forskelle mellem de to virksomhedstyper vil blive nærmere beskrevet nedenfor Enkeltmandsvirksomhed En enkeltmandsvirksomhed er en personlig ejet virksomhed med én ejer. Det at der ingen generelle lovkrav er om, hvorledes en enkeltmandsvirksomhed skal drives, gør denne til en udbredt virksomhedsform Kapitalselskab Et anpartsselskab (ApS) og et aktieselskab (A/S) er begge kapitalselskaber. Kapitalselskaber kan ejes af enten en eller flere ejer disse betegnes som anpartshavere eller aktionærer. Ved opstart af et kapitalselskab er der visse krav til stifteren. Er stifteren et andet selskab må denne, hverken være under betalingsstandsning eller under konkurs. Stifteren må ikke være umyndig eller under værgemål, hvis der er tale om en fysisk person Hæftelse Enkeltmandsvirksomhed I en enkeltmandsvirksomhed hæfter indehaveren solidarisk overfor virksomheden med hele sin private formue, hvilket vil sige, at der hæftes ubegrænset. Denne hæftelse er den mest vidtgående hæftelse, man som indehaveren af en virksomhed kan udsætte sig selv for. Hæftelsen medvirker, at virksomhedens kreditorer er ligestillet med de private kreditorer. Indehaverens private aktiver er dermed ikke sikret overfor virksomhedens kreditorer. Virksomheden og indehaveren ses som én enhed

10 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Kapitalselskab I kapitalselskaber hæfter kapitalejerne begrænset. Det vil sige, at anpartshaveren eller aktionæren ikke hæfter personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men derimod kun hæfter for den indskudte kapital. I visse situationer kan anpartshaveren eller aktionæren have forpligtet sig til at betale andre beløb til selskabet. Det kan eksempelvis være, at kreditinstitutterne kræver, at anpartshaveren eller aktionæren kautionerer personligt for selskabets mellemværende Kapitalkrav Enkeltmandsvirksomhed Der er ingen krav om indskydelse af kapital ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed. Kapitalselskab Ved opstart af kapitalselskab er der, i modsætning til en personligt ejet virksomhed, krav om indskydelse af en kapital. I et anpartsselskab skal selskabskapitalen minimum udgøre en værdi af kr , hvor selskabskapitalen i et aktieselskab minimum skal udgøre en værdi af kr Det er et krav, at denne selskabskapital opgøres i enten danske kroner eller i euro. I visse tilfælde kan Erhvervsstyrelsen dog vælge, at give et selskab dispensation fra denne regel 3. Selskabskapitalen kan indbetales ved enten, at indskyde kontanter eller ved indskydelse af andre værdier (apportindskud). Ved apportindskud kan der for eksempel indskydes en bil eller en fast ejendom. Det er dog et krav, at en godkendt revisor eller en særlig vurderingsmand vurdere værdien af aktivet, hvis selskabskapitalen indskydes i form af apportindskud. Indbetales selskabskapitalen i aktieselskabet i form af kontanter kan stifteren nøjes med, at betale 25 procent af kr Efterfølgende kan selskabets ledelse dog kræve den sidste del af selskabskapitalen indbetalt 5. Fordelingen af den indskudte selskabskapital i et anpartsselskab fordeles i anparter, hvor selskabskapitalen i et aktieselskab fordeles i aktier. Efter indskydelse af selskabskapitalen, har hverken anpartshaverne eller aktionærerne mulighed for, at trække selskabskapitalen ud af selskabet, da det nu er selskabets formue Regnskabskrav Enkeltmandsvirksomhed Drives der enkeltmandsvirksomhed er der krav om, at der hvert år udarbejdes et skatteregnskab. 3 Selskabsloven 4 4 Selskabsloven 33, stk. 1 5 Selskabsloven 33, stk. 2 9

11 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Vælger virksomheden at udarbejde en årsrapport, er virksomheden omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse A virksomheder. Ved denne regnskabsklasse skal virksomhedsejeren dog være opmærksom på, at virksomheden ikke kan have forskudt regnskabsår. Regnskabsåret skal følge kalenderåret. Virksomhedens indtægter og omkostninger, tilgodehavender og gæld skal som minimum vises i enkeltmandsvirksomhedens regnskab. Der kan være flere grunde til, at indehaveren af den personlig ejede virksomhed er nødsaget til, at udarbejde et årsregnskab. En af grundene kan blandt andet være, at ejeren vil danne sig et overblik over, hvor meget han skal betale i skat, hvis virksomheden ender ud med et overskud ved regnskabsårets udgang. Udarbejdelsen af årsregnskabet er også en måde for indehaveren, at følge med i virksomhedens økonomiske udvikling. Et årsregnskab kan ligeledes hjælpe indehaveren med, at få et overblik over, hvor mange penge han rent faktisk har til sig selv i sidste ende. Årsregnskabet benyttes endvidere til dokumentation overfor banken ved eksempelvis optagelse af lån, uanset om optagelsen af lånet er virksomhedsrelateret eller privat. Der er ikke krav om offentliggørelse af enkeltmandsvirksomhedens årsregnskab, hvilket medfører at årsregnskabet ikke skal indberettes til Erhvervsstyrelsen. Indehaveren af en personlig ejet virksomhed har dermed mulighed for, at konkurrenterne ikke kan følge virksomhedens udvikling. Kapitalselskab Ved benyttelse af et kapitalselskab er selskabet omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasserne B, C og D virksomheder. Ved disse regnskabsklasser er det muligt, at have forskudt regnskabsår. Det vil sige at regnskabsåret ikke nødvendigvis behøver, at følge kalenderåret. Selvom at alle tre regnskabsklasser er pålagt, at udarbejde en årsrapport, er der stillet forskellige regnskabskrav til dem. Alle tre regnskabsklasser skal dog vise et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat jf. årsregnskabslovens 11, stk. 1. De mindre anpartsselskaber og aktieselskaber er omfattet af regnskabsklasse B. Ved en virksomhed omfattet af reglerne for regnskabsklasse B, skal årsrapporten som minimum bestå af en ledelsespåtegning, en resultatopgørelse, en balance, noter, en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og en opgørelse over egenkapitalens bevægelser. Årsrapporten kan ved anvendelse af reglerne for klasse B også indeholde en ledelsesberetning, men det er ikke et krav. Der er krav om offentliggørelse af årsrapporten, hvis der drives et kapitalselskab. Måden årsrapporten offentliggøres på, er ved, at den indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen. Fristen for at indberette årsrapporten er senest fem måneder efter afslutning af regnskabsåret. 10

12 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Selskaber er som udgangspunkt underlagt revisionspligt, hvis de er omfattet af reglerne regnskabsklasse B, C eller D virksomheder. At være underlagt revision vil sige, at selskabet skal lade en revisor reviderer årsregnskabet. Revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret, da de er de eneste som er bemyndiget til, at kunne revidere et årsregnskab. Selskaber som er omfattet af reglerne for regnskabsklasse B, kan dog undlade, at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende grænser 6 : Balancesum på kr. 4 millioner Nettoomsætning på kr. 8 millioner Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på 12 personer Det skal besluttes på selskabets ordinære generalforsamling om selskabet ønsker, at fravælge revision af årsregnskabet. Beslutningen kan kun foretages med fremadrettet virkning. Reglerne er en smule anderledes for et nystiftet selskab. Et nystiftet selskab har mulighed for at fravælge revision, hvis årsregnskabet ikke overskrider to af de tre nævnte grænser i første regnskabsår. Det er igen et krav, at fravalg af besluttes på selskabets stiftende generalforsamling. Fra og med indkomståret 2013 er det nu muligt for alle selskaber omfattet af klasse B 7, at fravælge revision for i stedet at vælge udvidet gennemgang 8. Også dette skal besluttes med fremadrettet virkning på selskabets ordinære generalforsamling Ledelseskrav Enkeltmandsvirksomhed Der er ingen krav om hverken en bestyrelse eller en direktion i en enkeltmandsvirksomhed. Kapitalselskab Et anpartsselskab kan ledes enten af en direktion eller en bestyrelse 9. Selskabet kan også vælge at have både en direktion og en bestyrelse. Det er derimod et krav, at et aktieselskab både ledes af en direktion og en bestyrelse. 6 Årsregnskabsloven 135, stk. 1 7 Med undtagelse af erhvervsdrivende fonde 8 Pjece Udvidet gennemgang en ny erklæringsstandard 9 Selskabsloven

13 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab En direktion kan bestå af en eller flere direktører. En bestyrelse i et aktieselskab, skal som minimum bestå af tre bestyrelsesmedlemmer. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal i et aktieselskab være personer, der ikke er direktører Beskatning Enkeltmandsvirksomhed Indehaveren af den personlig ejede virksomhed betaler både B-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Årets endelige skat opgøres, når virksomhedens skattepligtige resultat er opgjort og selvangivelsen er indberettet til SKAT. Slutter virksomheden året med et overskud, er indehaveren pålagt at betale skat af overskuddet. Skattemæssigt er det fordelagtigt for indehaveren, at drive sin virksomhed i personligt regi, hvis virksomheden skulle udvise et underskud. Underskuddet fra den personlig drevne virksomhed kan modregnes i indehaveren skattepligtige indkomst. Ved en omdannelse fra virksomhed i personligt regi til selskabsform, skal indehaveren være opmærksom på, at uudnyttet underskud, som er oparbejdet i den personlige virksomhed, jf. virksomhedsomdannelseslovens 8, stk. 1, ikke kan fradrages ved opgørelse selskabets indkomst. Indehaveren har dog den mulighed, at oparbejdet underskud i den personlig drevne virksomhed i årene før omdannelsen, kan fremføres i egen indkomst i medfør af personskatteloven og virksomhedsomdannelsesloven. Som selvstændige erhvervsdrivende er der følgende tre muligheder for beskatning; personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Disse er nærmere beskrevet nedenfor Personskatteloven (PSL) Vælger indehaveren af den personligt ejede virksomhed at følge personskatteloven, skal han lade overskuddet fra virksomheden beskatte som personlig indkomst. På den måde beskattes overskuddet ligesom indehaverens øvrige personlige indkomster. Ved denne form for beskatning kan indehaveren af virksomheden blive beskattet med op til ca. 56 procent, hvis overskuddet før renter skulle overstige topskattegrænsen 11. Renteindtægter og -omkostninger medtages som kapitalindkomst. 10 Selskabsloven 111, stk Bilag 4 12

14 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Virksomhedsordningen Ved anvendelse af virksomhedsordningen, som består af to ordninger (virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen) kan indehaveren af den personligt ejede virksomhed udnytte muligheden for, at fratrække virksomhedens renteomkostninger i sin personlige indkomst. Dette giver en større fradragsværdi end ved fradrag i kapitalindkomsten. Fradragets skattemæssige værdi i kapitalindkomsten kan maksimalt udgøre ca. 44 procent 12. Indehaveren kan samtidig opnå lavere beskatning af kapitalafkastet og det opsparede overskud i virksomheden. Opspares overskuddet skal det beskattes foreløbigt med 25 procent 13. Benyttelsen af virksomhedsordningen giver dermed mulighed for resultatudjævning. For at en person kan benytte virksomhedsordningen, skal personen eje en erhvervsvirksomhed, der skal udarbejdes et regnskab, som følger kravene i bogføringsloven, ligesom indehaverens private økonomi skal adskilles fra virksomhedens økonomi 14. Ved valg af virksomhedsordningen er der ofte flere omkostninger forbundet med revisor, sammenlignet med ved valg af personskatteloven. De ekstra omkostninger opstår, da de fleste betaler en revisor for, at holde styr på opgørelserne i virksomhedsordningen, da dette område et omfattende Virksomhedsskatteordningen (VSO) Vælger indehaveren af den personlig ejede virksomhed, at lade overskuddet beskatte efter reglerne i virksomhedsskatteordning har den selvstændige erhvervsdrivende følgende fordele: Indehaveren har mulighed for at få fradrag for virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst. Virksomhedsskatteordningen muliggør, at indehaveren af enkeltmandsvirksomheden kan sprede beskatning over flere år, ved at spare overskuddet op i virksomhedsordningen 15. Indehaveren kan hæve indkomsten op til topskattegrænsen, hvilket giver mulighed for, at hensætte til senere hævning. Dette giver efterfølgende indehaveren mulighed for, at hæve beløb fra virksomheden uden beskatning. Ved at anvende virksomhedsskatteordningen, kan der i regnskabsårene med overskud videreføres en del af overskuddet til et år, hvor virksomheden har underskud 16. Den del af overskuddet, der anses for kapitalafkast, beskattes som kapitalindkomst Virksomhedsskatteloven 10, stk Virksomhedsskatteloven 1, stk. 1 og 2, stk Virksomhedsskatteloven 10, stk Virksomhedsskatteloven Personskatteloven 4, stk. 1, nr. 3 13

15 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab At sprede beskatningen over flere år ved, at opspare hele eller dele af overskuddet i virksomheden kræver dog, at ejeren betaler en foreløbig skat. Indehaveren skal betale 25 procent i skat af det opsparede overskud. Restbeskatning af det opsparede overskud finder først sted, når pengene overføres fra virksomheden til indehaveren. Her betaler indehaveren forskellen mellem en skat på 25 procent og den almindelige personbeskatning. Eksemplet på side 44 og 45 viser, hvordan virksomhedsskatten på de 25 procent modregnes i indehaverens endelige beskatning, mens hele det opsparede overskud før skat, medregnes i den personlige indkomst. Ved benyttelse af virksomhedsskatteordningen, skal der opgøres en indskudskonto, en konto for opsparet overskud, en mellemregningskonto, en konto for hensættelse til senere hævning og hævninger skal følge hæverækkefølgen Kapitalafkastordningen (KAO) Vælger indehaveren af den personligt ejede virksomhed, at lade overskuddet fra virksomheden beskatte efter reglerne i kapitalafkastordningen har indehaveren følgende muligheder: Der beregnes et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver. Dette kapitalafkast trækkes fra indehaverens personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. Overskuddet før renter beskattes i personlig indkomst og renteomkostninger fratrækkes som negativ kapitalindkomst. I modsætningen til virksomhedsskatteordningen, er det ikke mulighed for, at opspare virksomhedens overskud. Anvendelse af kapitalafkastordningen vil ofte være en fordel for virksomheder med store aktiver, som eksempelvis udlejningsejendomme Kapitalselskab Et kapitalselskab betaler en såkaldt selskabsskat på 25 procent af selskabets skattepligtige indkomst. Selskabsskatten på 25 procent kan sammenlignes med beskatningen af opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen. Ender selskabet ved årets udgang med et skattepligtigt underskud betales der ikke selskabsskat. Underskuddet kan fremføres og modregnes i senere års overskud, så skatten i modregningsåret falder. Idet selskabet er en juridisk enhed ansættes anpartshaveren eller aktionæren i selskabet, hvorefter de vil modtage løn fra selskabet. Lønnen som anpartshaveren eller aktionæren modtager fra selskabet beskattes på samme vilkår, som alle andre lønmodtagere. 14

16 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Dette betyder, at de beskattes efter reglerne i personskatteloven. Ved udbetaling af løn til kapitalejerne skal selskabet indeholde a-skat hver måned, hvilket er mere likviditetskrævende end ved private hævninger i en virksomhed af personligt regi. Anpartshaveren og aktionæren har udover lønindkomst mulighed for, at modtage udbytte fra selskabet. Modtager anpartshaveren eller aktionæren udbytte fra et dansk selskab, beskattes udbyttet som aktieindkomst. Udlodning af udbytte skal besluttes på generalforsamlingen og beskattes den 10. i den efterfølgende måned. Overstiger kapitalejerens samlede udbytte ikke kr , som er progressionsgrænsen for aktieindkomst, beskattes udbytte med 27 procent. Overstiger udbyttet progressionsgrænsen på kr , skal det beskattes med 42 procent. Er anpartshaveren eller aktionæren gift fordobles progressionsgrænsen til kr Dette forudsætter dog, at ægtefællen ikke selv udnytter sin andel. En ulempe ved at starte et kapitalselskab er, at anpartshaveren og aktionæren ikke kan modregne underskuddet fra selskabet i deres personlige indkomst. Underskuddet fra selskabet kan derimod fremføres og modregnes i selskabets efterfølgende års overskud Hævninger Enkeltmandsvirksomhed Drives der virksomhed i personligt regi, kan indehaveren skattefrit hæve penge ud af virksomheden. Indehaveren vil dog blive beskattet af hævningen når året er omme, hvis reglerne i virksomhedsskatteordningen benyttes. Kapitalselskab I et kapitalselskab er det ikke muligt, at foretage private hævninger i selskabet. Sådanne hævninger betragtes som et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån 19. Fra og med den 14. august 2012 beskattes et ulovligt anpartshaverlån/aktionærlån som løn samtidig med, at lånet forrentes og skal betales tilbage Selskabsloven artikel Indgrebet mod aktionærlån er vedtaget á 13. september

17 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab 2.9. Generationsskifte/salg af virksomhed Enkelmandsvirksomhed Drives der en enkeltmandvirksomhed og overvejer indehaveren at sælge virksomheden for eksempel til sine børn, kan børnene i visse situationer succedere i det opsparede overskud. Dette bevirker, at det opsparede overskud som indehaveren/sælgeren har oparbejdet gennem mange år, ikke kommer til beskatning i forbindelse med salget. Overvejer indehaveren derimod at sælge virksomheden til tredjemand, kan en skattefri virksomhedsomdannelse være den eneste mulighed for at undgå, at indehaveren beskattes af det opsparede overskud. En undtagelse vil være at beholde en virksomhed i virksomhedsordningen, eksempelvis fast ejendom. Disse muligheder er nærmere beskrevet i de efterfølgende kapitler. Det at børnene succedere i det opsparede overskud vil sige, at de indtræder i forælderens skattemæssige stilling. Kapitalselskab Ved at benytte et kapitalselskab er det lettere, at tiltrække nye investorer, da investorerne kan modtage anparter eller aktier for deres indskud i selskabet. Investorerne kan efterfølgende modtage udbytte fra selskabet. Er kapitalselskabet opstartet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor det opsparede overskud er fratrukket i aktiernes anskaffelsessum, vil beskatningen af det opsparede overskud udskydes til den dag, aktiernes sælges eller selskabet likvideres. Dette giver mulighed for, at sælge sin aktivitet i selskabet uden, at opsparet overskud kommer til beskatning. Kapitalejerne skal blot bevarer aktierne eller anparterne Pension Enkeltmandsvirksomhed Drives der virksomhed i personligt regi har indehaveren mulighed for, at benytte sig af 30 procentordningen frem til og med procentordningen muliggør, at der årligt kan indbetales og fradrags op til 30 procent af overskuddet fra virksomheden på en ratepension og -forsikring procent ordning 16

18 Kapitel 2 - Enkeltmandsvirksomhed kontra kapitalselskab Indehaveren skal dog være opmærksom på, at omdannes virksomheden til et kapitalselskab frafalder muligheden for, at benytte 30 procentordningen fra og med omdannelsesåret. Kapitalselskab Skattereformen fra 2012 har medført et loft på kr for indbetaling til ratepension og ophørende livrenter 22. Skattereformen fra 2012 har desuden medført, at indskud på kapitalpensioner og -forsikringer ikke kan fragå kapitalejerens opgørelse af beregningsgrundlaget for topskatten. Det samme gælder for indbetalinger til dækning af éngangsydelser fra pensionskasseordninger Delkonklusion Virksomhedsformerne enkeltmandsvirksomhed og kapitalselskab er forskellige på mange områder. Der er ingen tvivl om, at der er langt flere krav forbundet med et kapitalselskab frem for en enkeltmandsvirksomhed. De mange omkostninger, der er forbundet med et kapitalselskab, hænger sammen med de mange krav. Anpartshaveren og aktionæren er derimod bedre stillet mht. hæftelse, hvor indehaveren af den personligt ejede virksomhed hæfter med hele sin personlige formue. Drives der virksomhed i personligt regi, har beskatningen af virksomheden direkte indflydelse på indehaverens personlige indkomst. Drives der derimod selskab, har beskatningen ingen indflydelse på kapitalejerne. Valget mellem de to ovenstående virksomhedsformer afhænger dermed af den enkelte persons forventninger til virksomheden. En sådan forventning kan eksempelvis bestå i, om virksomheden vil generere overskud eller underskud det første år. Forventer indehaveren et underskud, kan det være en fordel at starte virksomheden i personligt regi, for på den måde at udnytte virksomhedens underskud i den personlige indkomst

19 Kapitel 3 Generelt om omdannelse 3.1. Hvad er en omdannelse? En omdannelse indebærer at indehaveren af en personlig ejet virksomhed viderefører sin virksomhed i selskabsform. En virksomhedsomdannelse betragtes som et salg af virksomheden, hvor indehaveren vil blive beskattet af overdragelsen. En personlig ejet virksomhed omdannes typisk til et anpartsselskab eller et aktieselskab. Overgang til selskabsform kan også foretages ved stiftelse af et skuffeselskab. Det vil sige, at den personlig ejede virksomhed videreføres i et allerede eksisterende selskab. Det er dog ikke i alle situationer, at det er muligt, at benytte stiftelse af et skuffeselskab. De forskellige situationer vil, jf. afsnit 1.3., ikke blive nærmere behandlet, da det ikke har relevans for afgangsprojektets problemstilling. En omdannelse kan foretages enten skattepligtigt efter afståelsesprincippet eller skattefrit efter virksomhedsomdannelsesloven. Selskabsretligt vil omdannelsen være den samme, hvad end man vælger den skattepligtige eller den skattefrie omdannelse. I begge situationer vil selskabslovens kapitel 3 finde anvendelse 23. Begrebet skattefri virksomhedsomdannelse er et misvisende begreb idet, at omdannelsen ikke er skattefri, det er blot en skatteudskydelse. Skatten kommer til beskatning den dag, aktierne sælges eller selskabet likvideres. Stiftelse af et selskab ved overførsel af en personlig ejet virksomhed betragtes som stiftelse ved apportindskud. En sådan stiftelse behandles selskabsretligt efter reglerne i selskabslovens (SL) I forbindelse med stiftelse af et selskab ved apportindskud, er det påkrævet, at nedenstående dokumenter udarbejdes 24. Stiftelsesdokument Vedtægter Åbningsbalance Vurderingsberetning 23 Generationsskifte og omstrukturering, kapitel 6, side Selskabsloven 36 18

20 Kapitel 3 Generelt om omdannelse Stiftelsesdokument Ved stiftelse af enten et anpartsselskab og aktieselskab kræves kun én stifter 25. Stiftelsesdokumentet underskrives og dateres af stifteren, som oftest vil være den nye hovedaktionær eller hovedanpartshaver. Stiftelsesdokumentet indeholder blandt andet oplysninger om stifterens navn og bopæl, tegningskursen, frister, stiftelsesdato, regnskabsdato, stiftelsesomkostninger og apportindskud 26. Se bilag 1, hvor eksempel på CC Consulting ApS stiftelsesdokument er vedlagt Vedtægter I tilknytning til stiftelsesdokumentet udarbejdes vedtægterne 27. Vedtægterne skal være dateret, men det er ikke en betingelse, at vedtægterne er underskrevet. Udover de regler der gør sig gældende i selskabsloven, indeholder vedtægterne et regelsæt, der gælder for selskabet. Vedtægterne indeholder oplysninger om selskabets navn og evt. binavne, formål, selskabskapitalens størrelse, anparternes eller aktiernes antal og rettigheder, ledelse, generalforsamlings indkaldelse, regnskabsår, beslutninger og ophørstidspunkt mv. 28. Se bilag 2, hvor eksempel på CC Consulting ApS vedtægter er vedlagt Vurderingsberetning I forbindelse med stiftelse af et selskab, hvor selskabskapitalen indskydes i andre værdier end kontanter, skal en sagkyndig vurderingsmand afgive en vurderingsberetning med tilknyttet åbningsbalance efter reglerne i selskabsloven 37. Som vurderingsmand kan selskabets stifter udpege en godkendt revisor 29. Formålet med vurderingsberetningen er, at sikre, at selskabskapitalen er til stede og den indskudte værdi svarer til selskabskapitalen. Disse dokumenter afgives i forbindelse med at stiftelsesdokumentet indsendes til Erhvervsstyrelsen. En vurderingsberetning indeholder en beskrivelse af hvert indskud, fremgangsmåde ved vurdering, vederlag for overtagelsen og erklæring om værdi Åbningsbalance Det er ledelsens ansvar at uarbejde en åbningsbalance jf. selskabslovens 36, stk. 3. Åbningsbalancen skal forsynes med en revisorpåtegning uden forbehold, hvis selskabet er omfattet af lovpligtig revision. Det er et krav, at åbningsbalancen opfylder årsregnskabslovgivningens skemakrav jf. 19, stk Selskabsloven 24, stk Selskabsloven 26 og Selskabsloven Selskabsloven Selskabsloven 37 19

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse Virksomhedsomdannelse Afgangsprojekt HD(R) af Janni Boeskov Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Anslag: 167.717 10-5-2016 Side 1 af 110 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Vejledning. omdannelse af virksomhed

Vejledning. omdannelse af virksomhed Vejledning om omdannelse af virksomhed 1. Indledning Den virksomhedsejer, som overvejer at drive sin personligt drevne virksomhed i selskabsform, har også behov for at overveje, hvorledes virksomheden

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 8. semester Virksomhedsomdannelse - af en personlig virksomhed Forfattere: Christina Backer Thomsen René Hedman Vejleder: Henrik R. Nielsen Copenhagen Business School HD(R) 9. maj 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 96 Offentligt Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes kommentar til henvendelsen af 14. december 2005 fra Foreningen Registrerede Revisorer og Skatterevisorforeningen

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri?

Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Virksomhedsomdannelse Skattepligtig eller skattefri? Udarbejdet af: Ann-Louise Lund Rasmussen Sandie Luhaäär Hansen Copenhagen Business School, HD(R), Hovedopgave, 11. maj 2015 Indhold Indledning... 3

Læs mere

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE

SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SKATTEFRI VIRKSOMHEDSOMDANNELSE Kandidatafhandling Aalborg Universitet Cand.Merc.Aud Skrevet af: Vejleder: Liselotte Madsen Afleveret den 11. marts 2014 1 1 Indledning... 4 2 Problemformulering... 6 2.1

Læs mere

Iværksætterfasen. Vækstfasen. Afviklingsfasen Konsolideringsfasen

Iværksætterfasen. Vækstfasen. Afviklingsfasen Konsolideringsfasen Skattefri virksomhedsomdannelse Pia Søren Stonor Larsen Steffensen Vejleder: Christen Amby Anvendte Indledning forkortelser (Sammen) 45 Problemformulering Formål Målgruppe (Sammen) (Sammen)... 7 Afgrænsninger

Læs mere

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse

Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 10-05-2016 Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse Omdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Julie Hansen VEJLEDER: HENRIK DICH Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 5 1.1.1

Læs mere

Omdannelse af virksomhed

Omdannelse af virksomhed Omdannelse af virksomhed Hvilke overvejelser bør der gøres i forbindelse med omdannelsen. Forfatter: Brian Clausen Vejleder: Anders H. Lützhøft Copenhagen Business School HD(R) 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Valg af virksomheds- og beskatningsform

Valg af virksomheds- og beskatningsform Valg af virksomheds- og beskatningsform Afsluttende opgave HD 2. del regnskab og økonomistyring Christian Anthoni Møller Nanna Meldgård Jensen INDLEDNING... 5 PROBLEMFORMULERING... 6 AFGRÆNSNING... 7 METODEVALG...

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Omdannelse af personlig virksomhed

Omdannelse af personlig virksomhed HD(R) Hovedopgave 2016 Copenhagen Business School Studerende: Vejleder: Martin Bay Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1. Problembaggrund... 4 1.2. Problemejer... 4 1.3. Problemstilling... 5 1.4.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Opgavebesvarelse. Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School

Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Opgavebesvarelse. Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School Skattepligtig virksomhedsomdannelse kontra skattefri virksomhedsomdannelse Opgavebesvarelse Hovedopgave HD(R) på Copenhagen Business School Vejleder: Søren Bech Jacob Møldrup Jensen 11-05-2015 Indhold

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave HD REGNSKAB OG ØKONOMISTRYRING COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Afsluttende hovedopgave Vejleder: Henrik Nielsen Udarbejdet af: Antal anslag: 160.497 Antal sider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen

CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt. Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv. ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen CopenhagenBusinessSchool HD(R)afgangsprojekt Virksomhedsomdannelse Iet skattemæssigt perspektiv ChristinaLie Louise Rolighed Frederiksen Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skattefri. Virksomhedsomdannelse

Skattefri. Virksomhedsomdannelse Skattefri Virksomhedsomdannelse Cand. Merc. Aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling 7. 10. Semester Afleveret maj 2011 Skrevet af: Vejleder: Henrik V. Andersen Indholdsfortegnelse 1. - Kapitel Det

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 7. regnskabsår PGP Distribution ApS Kalsensgaardsvej 6 9490 Pandrup CVR-nr. 30 70 89 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13

RS Huse ApS. Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø. Årsrapport for 2012/13 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RS Huse ApS Blåbærhaven 2, 7120 Vejle Ø Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 32 93 45 36 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay

Skattepligtig og. skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed 11-05-2015. Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan. Vejleder: Martin Bay Skattepligtig og 11-05-2015 skattefri omdannelse af en personlig drevet virksomhed Udarbejdet af: Hadi Benli & Deniz Özcan Vejleder: Martin Bay Indholdsfortegnelse Resume (F)... 5 1. Indledning (F)...

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere