Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888."

Transkript

1 Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

2 Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning

3 Den korte version

4 Amtet! Amtet! Amtet!

5 Men hvilket amt? Faderskabssager: Faderens bopælsamt Skilsmissesager: Skilsmisseparrets bopælsamt Adoptionssager: Adoptanternes bopælsamt

6 Den laaange version

7 Faderskabssager

8 En faderskabssag kaldes også Alimentationssag Paternitetssag Bidragssag

9 Hvad er en faderskabssag Skal forsøge at fastslå faderskab Egentlig: Finde en, der kan betale til barnet

10 Skal der anlægges en faderskabssag? -1938: Nej (privat sag) 1938: Ja (politiet har pligt til at søge at fastslå faderskabet) MEN: Ingen hjælp til moderen, hvis hun ikke har forsøgt at finde faderen!

11 At fastslå faderskabet Kvinden (eller myndighederne) anlægger en faderskabssag Afhøringer af moderen og den udlagte barnefader Kan frasige sig faderskabet ved edsaflæggelse Blodprøver. Cirkulære af 20. oktober 1934: [...] kan det i en Række Tilfælde ved Blodtypebestemmelse angives, at en bestemt Person ikke kan være Fader til Barnet, hvorimod det ikke kan siges, at en bestemt Person er Faderen, men kun, at han kan være det. DNA

12 Hvad indeholder en faderskabssag? Afhøringer af moderen og den udlagte fader Resultatet af faderskabssagen, fx mandens tilståelse samt udstedte bidragsresolution Oplysninger om kvinden og mandens økonomi, alder, fødested og bopæl Beviser fremlagt i retten, fx kærestebreve

13 Faderskabssagens udfald Faderskab/bidragspligt/frifindelse Børnebidrag: 10 år (1763), 14 år (1839), 18 år (1888) Kun ét bidrag til kvinden Arveret fra 1938 (indtil 1937 ved kuldlysning) Fra 1960: Kun faderskab, ingen bidragspligt

14 Hvem fastsætter bidraget? Det gør: Mandens bopælsamt Og derfor skal faderskabssagen findes dér!

15 Hvordan identificeres en faderskabssag i tallet : Justitsprotokollen Plakat af 28. maj 1825: Naar et udenfor Ægteskab besvangret Fruentimmer henvender sig til Øvrigheden om Opfostringshielp af den udlagte Barnefader, uden at der forud haves Vished om, at denne med Rette kan ansees som saadan, bør Øvrigheden foranstalte Sagen behandlet ved den Politiret, hvorunder han henhører, hvilken [...] har [...] at undersøge og paakiende Sagen, saavelsom og at modtage den Eed, der ifølge Forening eller Dom maatte blive at aflægge. Retten har derhos, hvis, som Følge af Sagens Udfald, Opfostringshielp af Øvrigheden bliver at fastsætte. Efter 1825: Politiprotokollen m.m. Timånedersdagen Amtet (faderens bopælsamt)

16 Politiretssagliste Merløse-Tuse herreder 1887

17 Politiprotokol Merløse-Tuse Herreder

18 Afskrift af politiprotokollen No 36/1885 Paternitetssagen: Ugift Karoline Jensen af Jyderup ctr. Tjenestekarl Hans Henrik Larsen sammesteds Parterne vare mødte, af hvilke Klagerinden fremlagde Daabsattest, hvorefter hun d: 7de har udenfor Ægteskab født et Drengebarn, i Daaben d: 23 do kaldet Lars Henrik Jensen. Forlig blev saaledes indgivet at Klagerinden [...] med sin Eed bekræftede at Indkl. og ingen Anden er Fader til Barnet, hvorefter Indkl. erkjendte at være Fader. Klagerinden bemærkede, at hun skal betale 80 Kr. aarlige til Barnet, foruden selv at klæde det, og forlangte at Indkl. skal betale Halvdelen fra Barnets Fødsel til dets fyldte 14 Aar; Indkl. kunde ikke gaae ind herpaa, da han Intet har foruden sin Løn, som kun udgjør 120 Kr. om Aaret, hvorimod han tilbød 32 Kr. om Aaret. Klagerinden begjærede derfor Bidraget tilstaaet af Overøvrigheden. Opb. og vedt. Sagen sluttet. Politiretten hævet

19 Amtsjournal København Amt 1822

20 Amtssag Københavns Amt 1822 Lagt på kopibogsnummer

21 Københavns Overpræsidium Faderskabssager kaldes: AJ-sager (far bor i København) FJ-sager (barn født i København) Københavns Overpræsidium får 1938 pligt til faderskabsfastslåelse (som politiet i provinsen)

22 Københavns Overpræsidium AJ-journal 1890

23 Københavns Overpræsidium AJ-sag 1890

24 Timånedersdagen Forordning 15. Maj 1839 og 24. Januar 1844: 4. Med Hensyn til uægte Børn bliver det Sted, hvor Moderen Timaanedersdagen forinden Fødselen have haft Ophold eller Tjeneste, at betragte som Fødehjem; men dersom hun intet fast Opholdssted til den Tid har havt, bliver den Commune at anse som Barnets Fødehjem, hvor Moderen ved sin Nedkomst er forsørgelsesberettiget. Den 10. kalendermåned, dvs. avlingsstedet Københavns Kommune : De Gamles By Afskaffes 1932, socialminister Steinckes Socialreform

25 Hvordan identificeres en faderskabssag i 1900-tallet Hvis barnet er født efter 1938, henviser kirkebogen til faderskabssagen (hvis faderskabet er fastslået!) Anmeldelsen: Politiets hovedjournal København: Faderskabsjournal Amtet (faderens bopælsamt)

26 Kirkebog Solbjerg Sogn, fødte 1940

27 Politiets hovedjournal Hillerød Politis hovedjournal 1921

28 Politiets hovedjournal Hillerød Politis hovedjournal 1921

29 Faderskabssag Københavns Amt 1924

30 Skilsmissesager

31 Hvad kræver skilsmisse? -1536: Ingen skilsmisse, kun separation 1683: Hor, fravær og impotens 1750: Fængsel på livstid, sindssyge 1790: Gemytternes uoverensstemmelse

32 Skilsmisse ved bevilling -1799: Danske Kancelli (tegnelser) : Danske Kancelli (2. og 3. dept., registrant og registrantsager) : Amtet : Statsamtet 2007-: Statsforvaltningen

33 Skilsmisse ved dom -1797: Tamperretterne (Sjællands Stift : Hof- og Stadsretten) : Lokal retsbetjent (København: Hof- og Stadsretten, : Landsoversamt Hof- og Stadsretten) 1919-: Lokal retskreds (København: Københavns Byret)

34 Amtet får altid underretning hvis der skal fastsættes bidrag (ligesom med faderskabssagerne)

35 OBS: København : Københavns Magistrat : Københavns Overpræsidium 2007-: Statsforvaltningen

36 Der kan findes to sager! Amtets sag ( ) og Blanketregnskabssag ( )

37 Blanketregnskaber Amternes regnskab for brugen af blanketter! : Danske Kancelli : Justitsministeriet : Retur til amtet (lagt på sagen) OBS: København : Københavns Overpræsidium

38 Blanketregnskabernes struktur År Amt Kvartal Bevillingstype Løbenr. Eksempel: 1922, Overpræsidiet, Juli kvartal, Skilsmissebevillinger (gratis), 31

39 Adoptionssager

40 Baggrund -1815: Ikke mulighed for adoption : Mulighed for adoption, hvis adoptanter ikke har livsarvinger -1956: Barnet bevarer arveretten efter biologisk familie, med mindre andet nævnes 1956-: Arveret efter adoptanter

41 Hvor findes en adoptionssag? : Danske Kancelli : Justitsministeriet : Amtet (Kbh. Overpræsidium) : Statsamtet (Kbh. Overpræsidium) 2007-: Statsforvaltningen

42 Danske Kancelli : 2. og 3. departement Registrant (med navneregister), derefter registrantsager

43 Justitsministeriet : 1. kontor : 2. kontor : 1. kontor

44 Justitsministeriet, 1. kontor Journalregister 1918:

45 Justitsministeriet, 1. kontor Journal 1918:

46 Justitsministeriet, 1. kontor Journalsag 38/1918:

47 Hvor begynder man efter 1923? Kirkebogen! Adoptioner skal nævnes i kirkebogen 1923-, men kan også være nævnt Kirkebogen oplyser om bevillingsdatoen

48 Der kan findes to sager! Amtets sag ( ) og Blanketregnskabssag ( )

49 Hvordan udfyldes en ansøgning? (altså hvis sagen er under 75 år)

50 Før Rigsarkivet kan adgangssagsbehandle skal vi have følgende oplysninger: Myndighed (amtet!) Journalnummer (det seneste, evt. alle fundne) Formål (relation til barnet eller det fraskilte par) Samtykke (hvis det er sidegrene, der søger)

Børn født uden for ægteskab

Børn født uden for ægteskab Børn født uden for ægteskab Når børn var født uden for ægteskab, blev de i kirkebogen anført som uægte børn. Ordet uægte forbindes både i dag og tidligere med falskhed og ubetydelighed. Sådan så man også

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Når I skal separeres eller skilles

Når I skal separeres eller skilles Rigsombudsmanden i Grønland Når I skal separeres eller skilles En pjece om separation og skilsmisse Rigsombudsmanden i Grønland Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Indaleeqqap Aqqutaa 3 Telefon: (+299)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 15. januar 2015 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 319/12 (Ammassalik Kredsrets sagl.nr. 17-F-03-0007) F (advokat Jens Paulsen v/advokatfuldmægtig

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011 Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Indholdsfortegnelse. I. Indledning... 8. II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12 Indholdsfortegnelse I. Indledning... 8 1. Børnelovsudvalgets nedsættelse og sammensætning... 8 2. Underudvalgets arbejde... 10 3. Det videre arbejde... 11 II. Udvalgets hovedsynspunkter og forslag... 12

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere