1. Indledning Incitamentspakken Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v Lovovervågning Ændring af loven...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning...2 1.1 Incitamentspakken...2 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v...2 1.3 Lovovervågning...4 1.4 Ændring af loven..."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 51 O 1. Indledning Incitamentspakken Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v Lovovervågning Ændring af loven Statistiske oplysninger vedrørende arbejdsmiljøcertifikatsordningen til brug for lovovervågningen af lov om arbejdsmiljøcertfikat til virksomheder mv Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat Tilskud til arbejdsmiljøafgift mv Gebyrbelagt tilsyn Arbejdsulykker Arbejdsbetingede lidelser Hørte organisationer og myndigheder Sammenfatning af høringssvarene Ministeriets vurdering og bemærkninger Konklusion...13

2 1. Indledning 1.1 Incitamentspakken Lov nr. 441 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat, indgik i en samlet incitamentspakke, som skulle medvirke til at forstærke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på de enkelte virksomheder. Den samlede incitamentspakke gav virksomhederne en tilskyndelse til ad frivillighedens vej at forbedre arbejdsmiljøet. Incitamentspakken bestod af tre elementer: 1. En arbejdsmiljøafgift for alle virksomheder, som havde til formål at tilskynde arbejdsgivere til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og 2. Et gebyrbelagt tilsyn for virksomheder inden for arbejdsmiljømæssigt særligt belastede brancher, og 3. En certificerings- og tilskudsordning hvorefter virksomheder, der kunne dokumentere et særligt godt arbejdsmiljø og som derfor modtog arbejdsmiljøcertifikat, kunne opnå tilskud til betaling af afgiften, jf. nr. 1, og blive fritaget for det gebyrbelagte tilsyn, jf. nr. 2. Incitamentspakken blev gennemført, da en styrket arbejdsmiljøindsats på virksomhedsniveau ansås som forudsætningen for at nedbringe antallet af arbejdsskader og nedslidningen på arbejdsmarkedet. Incitamentspakken blev gennemført af hensyn til den enkelte ansatte, men også af hensyn til samfundet, der hvert år påføres store omkostninger som følge af nedslidning og arbejdsskader. Med den samlede incitamentspakke på arbejdsmiljøområdet ønskede den daværende regering at skabe en bedre sammenhæng mellem arbejdsmiljøbelastning og udgiftsbyrde samtidig med, at arbejdsgiverne blev tilskyndet til selv at opprioritere arbejdsmiljøindsatsen. 1.2 Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder m.v. Med loven blev det muligt for virksomheder, der kunne dokumentere, at de havde et særlig godt arbejdsmiljø, og som derfor kunne erhverve et arbejdsmiljøcertifikat, at opnå tilskud til betaling af udgiften til arbejdsmiljøafgift, som var fastsat i lov om generel arbejdsmiljøafgift. En virksomhed, der fik certifikat, kunne dels få et tilskud, der modsvarede de beløb, den havde betalt som følge af afgiften, dels et éngangstilskud på kr. til hel eller delvis dækning af udgifterne ved at få et certifikat. Derudover kunne virksomheder, der fik et certifikat, fritages for det gebyrbelagte tilsyn og opnåede altså dermed en besparelse af gebyret oveni tilskuddet til afgiften. 2

3 Efter loven er det muligt at erhverve et arbejdsmiljøcertifikat efter to modeller. Certificeringsmodellen er især målrettet større virksomheder med et formaliseret ledelsessystem. Virksomheden bliver kontrolleret (auditeret) én gang om året af certificeringsorganet. Inspektionsmodellen er et enklere system, som er tilpasset mindre virksomheder, der ikke har eller ønsker et egentligt ledelsessystem. Udstedelse af certifikat efter inspektionsmodellen bygger på et øjebliksbillede, og der er ikke løbende kontrol (auditering) ved certifikat efter inspektionsmodellen. Loven er blevet udmøntet i 3 bekendtgørelser. En bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomhedernes arbejdsmiljøledelsessystem, en bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifkat opnået gennem inspektion, og endelig en bekendtgørelse om ansøgning og udbetaling af statstilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. 1 Ud over den økonomiske tilskyndelse til at få et arbejdsmiljøcertifikat og dermed tilskud, blev det vurderet også at være et væsentligt incitament, at en virksomhed med arbejdsmiljøcertifikat kunne fremstå som en virksomhed med et særligt godt arbejdsmiljø med deraf følgende profileringsmuligheder på afsætnings- og arbejdsmarkedet. Det blev derfor forventet, at ordningen med et arbejdsmiljøcertifikat ville få karakter af en mærkningsordning. Ca. 20 pct. af det samlede antal beskæftigede var ansat på virksomheder, som forventedes at søge om at få et arbejdsmiljøcertifikat og dermed få tilskud. Antallet af virksomheder, der ville ansøge om certifikat, blev vurderet højt, i det den generelle arbejdsmiljøafgift påførte virksomhederne en stor udgift, som de herved kunne få dækket. Der blev derfor på finansloven for 2001 afsat i alt 105 mio. kr., som dels udgjorde 85 mio. kr. til tilskud, der modsvarede den generelle afgift, dels 20 mio. kr. til tilskud, der helt eller delvis modsvarede virksomhedernes udgifter ved at få et arbejdsmiljøcertifikat. For at få et certifikat skal virksomheden opfylde en række krav: - Der må ikke være væsentlige arbejdsmiljøproblemer på en række udvalgte områder. - Virksomhedens egen indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø skal være på et højt niveau. 1 Bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem, bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne, og bekendtgørelse nr. 91 af 19. februar 2002 om ansøgning og udbetaling af statstilskud til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat m.v. 3

4 - Virksomheden skal have besluttet, hvordan den vil arbejde for en rummelig arbejdsplads og for sundhedsfremme på arbejdspladsen. Virksomheden skal dokumentere, at den lever op til kravene, og at medarbejderne eller deres repræsentanter har været inddraget i arbejdet med at opfylde kravene. 1.3 Lovovervågning Loven er omfattet af regeringens lovovervågningsprogram, hvis formål det er at styrke og systematisere vurderingerne af, om de mål, der sættes for lovgivningen, bliver nået, og om forudsætningerne holder. 1.4 Ændring af loven Loven blev ændret i 2002, fordi regeringen ønskede at afskaffe den generelle arbejdsmiljøafgift, som kun i ringe omfang tilskyndede virksomhederne til at fremme et godt arbejdsmiljø. Ordningen fandtes bureaukratisk og dyr. Som konsekvens heraf blev tilskudsordningen også ophævet. Da ordningen med det gebyrbelagte tilsyn også blev ophævet, ophævedes tillige muligheden for at blive fritaget for dette tilsyn. Ændringerne trådte i kraft den 1/ Regeringen fandt, at man i samarbejde med arbejdsmarkedets parter måtte søge at finde bedre veje til at fremme et godt arbejdsmiljø. Muligheden for at få et arbejdsmiljøcertifikat blev opretholdt ved lovændringen af to grunde. Dels for at virksomheder kunne profilere sig med et certifikat, og dels fordi en virksomhed, der har fået et arbejdsmiljøcertifikat, kunne få en særlig status i forbindelse med Arbejdstilsynets prioritering af tilsynet, særligt udmøntet i regeringens arbejdsmiljøreform. Da akkrediteringen af de certificerende og inspicerende organer trak ud, blev der i forbindelsen med lovændringen i 2002 indført regler om, at virksomheder som inden d. 1. juli 2003 fik udstedt et arbejdsmiljøcertifkat, dels kunne få udgifterne til det gebyrbelagte tilsyn refunderet, dels kunne få et tilskud, der modsvarede den afgift, de havde betalt i 2001 og Statistiske oplysninger vedrørende arbejdsmiljøcertifikatsordningen til brug for overvågningen af lov om arbejdsmiljøcertfikat til virksomheder mv. 4

5 2.1 Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat Arbejdstilsynet har registreret, at der pr. 1. august 2004 i alt var 186 virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. 2 ud af disse 186 virksomheder har modtaget certifikat efter inspektionsmodellen, 184 efter certificeringsmodellen (ledelsesmodellen). 152 af de 186 virksomheder har valgt, at arbejdsmiljøcertifikatet skal dække hele den juridiske enhed. 68 % af alle arbejdsmiljøcertifikaterne dækker kun én fysisk produktionsenhed, 19 % dækker mellem 2-5 fysiske produktionsenheder og 13 % dækker over 5 fysiske produktionsenheder. Ifølge de sidst tilgængelige ATP- oplysninger dækker virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat pr. 15. november 2004 i alt ansatte. 42 % af arbejdsmiljøcertifikaterne dækker virksomheder med mere end 100 ansatte, 49 % dækker virksomheder med mellem ansatte og 9 % dækker virksomheder med under 10 ansatte. Ifølge Arbejdstilsynets nøgletal er der d. 15. november 2004 i alt ansatte på produktionsenheder i landet. Ca. 2,75 pct. af det samlede antal beskæftigede er derfor ansat på produktionsenheder, som er dækket af et arbejdsmiljøcertifikat. 2.2 Tilskud til arbejdsmiljøafgift mv. Arbejdstilsynet har modtaget 91 ansøgninger om tilskud til arbejdsmiljøafgift og tilskud til virksomhedens udgifter i forbindelse med erhvervelse af certifikatet. (Disse ansøgninger omfatter flere end 91 virksomheder. Herning kommunes ansøgning omfatter fx 57 selvejende institutioner). I alt er der indtil d. 31. august 2004 udbetalt kr ,00 i tilskud til arbejdsmiljøafgift og tilskud til virksomhedernes udgifter i forbindelse med erhvervelse af certifikatet. (Der mangler endnu at blive truffet endelig afgørelse i enkelte sager.) 2.3 Gebyrbelagt tilsyn Arbejdstilsynet har modtaget 12 ansøgninger om tilbagebetaling af gebyrbelagt tilsyn på baggrund af erhvervelse af arbejdsmiljøcertifikat. I disse sager er der tilbagebetalt i alt kr ,00 5

6 2.4 Arbejdsulykker Der foreligger ikke nogen ulykkesstatistik for de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder. Frem til den 17. januar 2004 er der blevet anmeldt arbejdsulykker for alle virksomheder i Erfaringen viser, at der efter denne dato vil blive anmeldt cirka flere arbejdsulykker for ulykkesåret Nedenfor vises en tabel fra Arbejdstilsynets årsrapport 2003 vedrørende anmeldte arbejdsulykker fra Arbejdsbetingede lidelser 2 Arbejdstilsynet har ikke specielle opgørelser over arbejdsbetingede lidelser for virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. De arbejdsbetingede lidelser er primært anmeldt af læger, der tillige med tandlæger har pligt til at anmelde de lidelser, som skyldes eller formodes at skyldes arbejdet. Anmeldte arbejdsbetingede lidelser registreres det år, anmeldelsen er indkommet til Arbejdstilsynet. I år 2003 blev der anmeldt arbejdsbetingede lidelser for alle virksomheder i landet. Tabel 2: Anmeldte arbejdsbetingede lidelser Datakilde: Arbejdstilsynet Ulykkesår I alt Antal Hørte organisationer og myndigheder Følgende organisationer og myndigheder har været hørt i forbindelse med lovovervågningen: Arbejdsmiljørådet - hvor Ledernes Hovedorganisation (LH), LO og DA har valgt at fremsende supplerende udtalelser, DANAK, Dansk Standard, BVQI, Det Norske Veritas, Told og Skat, Forsikring og Pension, ATP, og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. 2 De statistiske oplysninger om de arbejdsbetingede lidelser var ikke indeholdt i høringsskrivelsen til organisationer og myndigheder. 6

7 3.1 Sammenfatning af høringssvarene. Høringssvarene giver både generelle vurderinger samt specifikke bemærkninger og forslag, som her er gengivet i kort form. I bilag 1 vedlægges høringssvarene. Gennemgående for høringssvarene er, at de hørte organisationer og myndigheder finder det vanskeligt at isolere effekten af loven fra andre forhold, som bidrager til et godt arbejdsmiljø. En effektvurdering vanskeliggøres yderligere ved, at loven var en del af en større incitamentspakke, hvoraf flere delelementer er afviklet, herunder arbejdsmiljøafgiften og tilskudsordningen til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat. Opmærksomheden henledes i denne sammenhæng også på det begrænsede antal virksomheder, 186, der indtil d. 1. august 2004 har modtaget arbejdsmiljøcertifikat. De akkrediterede certificerings- og inspektionsorganer (herefter certificeringsorganer) giver udtryk for at tilbagemeldingerne fra virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat er, at der er skabt væsentlige forbedringer i arbejdsmiljøet, fx mere motiverede medarbejdere, fald i antallet af sygedage, fald i ulykkestilfælde - især alvorlige ulykker, en bedre involvering af sikkerhedsorganisationen og ikke mindst en bedre forebyggende indsats. Forbedringerne i arbejdsmiljøet har desuden medført, at der er sket en stigning i den produktmæssige kvalitet og direkte produktionsbesparelse i form af bedre vedligehold, bedre overvågning af udstyr samt selvfølgelig færre udgifter til sygdom. Endvidere oplyser certificeringsorganerne, at virksomhederne med arbejdsmiljøcertifikat samt deres ansatte føler stor forpligtigelse for et godt arbejdsmiljø ud fra betragtningen om, at kun de bedste virksomheder skal have lov at kunne oppebære et certifikat. De har dog oplevet en negativ holdning, når de certificerede virksomheder ikke efterlever ønsket om ufejlbarlighed. De har følt, at de har været udsat for det offentlige søgelys i en helt ekstrem grad, og inden for specielt bygge- og anlægsbranchen har det ført til overvejelser om udmelding fra certificeringsordningen. Særligt for inspektionsmodellen påpeger certificeringsorganerne det problematiske ved, at uoverensstemmelser med arbejdsmiljøloven kræver fornyet inspektion af hele virksomheden og ikke kun dele berørt af fejlen, som det er tilfældet ved ledelsesmodellen. Herved opstår der økonomisk risiko for, at processen med inspektionsmodellen bliver dyrere end ledelsesmodellen, hvilket er i strid med formålet, i og med at denne model var rettet mod de små virksomheder. Det foreslås derfor af certificeringsorganerne, at modellen revurderes for at minimere den økonomiske risiko for de små virksomheder. 7

8 Certificeringsorganerne påpeger, at der kan ligge en negativ signalværdi i, at et certifikat kun omfatter enkelte p-enheder. Hermed henledes opmærksomheden på, at hele virksomheden ikke dækkes af certifikat. Ifølge certificeringsorganerne har en del virksomheder givet udtryk for, at de oplever en højere grad af dialog med de certificerende organer end med Arbejdstilsynet, og at de oplever en mere helhedspræget vurdering af arbejdsmiljøet ved arbejdsmiljøcertificering end ved fx Arbejdstilsynets tilpassede tilsyn. Det Norske Veritas (DNV) foreslår, at tolkningen af 10 i bekendtgørelse 923/2001 ( som fastslår, at der ikke må være væsentlige arbejdsmiljøproblemer som vil kunne medføre et påbud på certificerede virksomheder eller produktionsenheder ) bliver blødt en anelse op. DNV finder, at det i praksis er meget vanskeligt både som virksomhed og certificerende organ at stå inde for, at der ikke forefindes "påbudsegnede" forhold på en virksomhed, næsten uanset hvor stor en indsats, der bliver lagt i certificeringen. Endvidere kan det være svært for virksomhederne at forstå, hvorfor alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer skal være løst, inden der kan udstedes et certifikat, selvom Arbejdstilsynet har accepteret en tilbagemelding, f.eks. i form af en handlingsplan, som virksomheden har sendt til Arbejdstilsynet. DNV foreslår derfor, at myndighedsgodkendte (Arbejdstilsynet) handlingsplaner kan accepteres, når der er tale om forhold, som ikke umiddelbart påvirker de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold væsentligt. Endelig påpeges det, at det er DNVs indtryk, at en del virksomheder har oplevet selve ansøgningsproceduren og behandlingen af ansøgningen bureaukratisk og langsommelig. Dansk Standard foreslår hertil, at alle virksomheder bør kunne få arbejdsmiljøcertifikat, når virksomhedens manglende arbejdsmiljømæssige præstationer ikke kan begrundes i utilstrækkelig egen indsats. Arbejdsmiljørådet er positiv over for forsøget vedr. lovovervågningen. Arbejdsmiljørådet finder, at det er godt, at der foretages en systematisk vurdering af, om de mål, der sættes for lovgivningen, er nået, og om loven fortsat tjener sit formål eller bør ændres. 8

9 LH, LO og DA opfordrer til, at man følger anbefalingerne fra Arbejdsmiljørådets strukturudvalg og akkrediterer OHSAS Organisationerne finder, at akkreditering vil sikre kontrol og legitimering af systemet. LH og DA ser gerne, at akkrediteringen sker inden arbejdsmiljøreformen træder i kraft d. 1. januar 2005, da arbejdsmiljøcertificeringen er et væsentligt omdrejningspunkt i regeringens arbejdsmiljøreform, og ønsker samtidig ikke, at kravene om det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme bevares. DA finder, at forudsætningerne for en massiv opbakning til certificeringsmodellen må bygge på overskuelighed og international anerkendelse, og foreslår, at bekendtgørelserne 923 og 924 ophæves pr. 1. januar LO henviser yderligere til Arbejdsmiljørådets strukturudvalgs anbefalinger om, at der bør gennemføres et nærmere udredningsarbejde omkring midlertidige arbejdspladser og arbejdspladser med flere arbejdsgivere, med henblik på at afdække behovet for at vedtage særlige bestemmelser i relation til certificering for denne type virksomheder. DA finder, at konstellationen af en afgift og tilbagebetaling ved certificering var særdeles uhensigtsmæssig, bureaukratisk og i de fleste tilfælde uden nogen form for økonomisk incitament. Endvidere finder DA, at incitamentspakken som helhed virkede stærkt demotiverende for arbejdsmiljøindsatsen på virksomhedsniveau. DA påpeger, at ulykkestallene gennem adskillige år har vist en nedadgående tendens, og at dette hænger sammen med den øgede fokus på ulykkesbekæmpelsen samt generel større bevidsthed i virksomhederne om værdien af en arbejdsmiljøindsats. DA vurderer, at loven således næppe har nogen andel i den nedadgående udvikling. LH og DA er enige med de akkrediterede organer i, at inspektionsmodellen bør revurderes og opfordrer bl.a. til, at der bliver udviklet et nyt certifikat, der ikke er for tungt administrativt og bureaukratisk, og som skal kunne fungere som dokumentation for et godt arbejdsmiljø. LO finder, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem arbejdsmiljøcertificering og det at have orden i arbejdsmiljøet. LO henviser i den forbindelse til Arbejdstilsynets undersøgelse i efteråret 2003 af afgivne reaktioner overfor virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat, og foreslår på den baggrund, at der er behov for justeringer af loven. Konkret foreslås det, at Arbejdstilsynets påbud 9

10 skal videregives til certificeringsorganet samt, at certificeringsorganet skal oplyse Arbejdstilsynet om evt. alvorlige påtaler givet til virksomheden. LO foreslår endvidere, at sanktionssystemet overfor arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, der ikke lever op til kravene i arbejdsmiljøloven, revurderes. Hvis der på den samme virksomhed fortsat konstateres væsentlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, skal der ske suspension af arbejdsmiljøcertifikatet, indtil problemet er løst, og der skal indføres en procedure, der sikrer mod en gentagelse. LO finder det meget problematisk, at loven gør det muligt at certificere en række virksomheder over én kam, og henviser i den forbindelse til Herning Kommune, som har erhvervet sig arbejdsmiljøcertifikat. LO mener, at bunkecertificerede virksomheder hermed fritages fra screening uden garanti for, at arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet er set efter og fundet i orden. På den baggrund foreslår LO, at loven ændres, så dette ikke længere er muligt. Endelig foreslår LO, at loven vurderes igen om 3 år, og at det i den forbindelse overvejes at iværksætte en udredning/kortlægning af, hvilken betydning det har for arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøreguleringen, at de enkelte virksomheder er certificeret således, at vurderingen kan bygge på et konkret vidensgrundlag. 4. Ministeriets vurdering og bemærkninger Færre virksomheder end forventet har valgt at blive arbejdsmiljøcertificerede, uanset at der selvfølgelig må påregnes en langsom opstartsperiode for en ny ordning. Da certificeringsorganerne i en periode afventede den endelige afklaring af ordningens omfang og fremtid, resulterede dette i, at der gik lang tid, før de blev akkrediterede og klar til at foretage den ønskede certificering eller inspektion af virksomheder, som ønskede at erhverve sig et arbejdsmiljøcertifikat. Indtil d. 1. august 2004 havde 186 virksomheder erhvervet sig et arbejdsmiljøcertifikat. Det blev hurtigt klart efter regeringens tiltræden, at man ønskede at ændre ordningen. Det kan derfor ikke afvises, at virksomheder, der overvejede at blive certificeret valgte at afvente ordningens videre forløb, herunder hvordan arbejdsmiljøcertifikatet i fremtiden skulle indgå i prioriteringen af Arbejdstilsynets almindelige tilsynsvirksomhed. 10

11 Da forskellige dele af incitamentspakken siden er blevet ophævet, herunder tilskuddet til virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat, finder Beskæftigelsesministeriet det vanskeligt entydigt at evaluere effekten af loven i forhold til ønsket om at nedbringe antallet af arbejdsskader og nedslidningen på arbejdsmarkedet. Indførelsen af et arbejdsmiljøcertifikat har dog i forbindelse med arbejdsmiljøreformen givet Arbejdstilsynet et vigtigt nyt redskab i sit fremtidige virke. Det er således bestemt i arbejdsmiljøreformen, at virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat ikke skal screenes, at de er fritaget for pligten til at være medlem af BST, og at de har mulighed for at få en grøn smiley. Har der været et fald i antallet af arbejdsskader og nedslidningstilfælde? Arbejdstilsynets statistiske oplysninger viser et generelt fald i anmeldte arbejdsulykker fra 1998 til Antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser er faldet fra 2001 til Selvom antallet af virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat er for lavt til at kunne tilskrives en væsentlig del af faldet i 2003, giver certitificeringsorganernes høringssvar dog belæg for at kunne konkludere, at erhvervelsen af et arbejdsmiljøcertifikat har skabt væsentlige forbedringer i arbejdsmiljøet. Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat er ikke nul-fejls virksomheder. Arbejdstilsynets undersøgelse i efteråret 2003 har vist, at også virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat har modtaget reaktioner fra Arbejdstilsynet. Certificeringsordningen, hvorefter de 184 virksomheder har modtaget arbejdsmiljøcertifikat, sikrer dog, at der på disse virksomheder hurtigere bliver taget hånd om eventuelle opståede arbejdsmiljøproblemer i og med, at certificeringsorganet mindst en gang årligt er på audit på virksomheden, hvilket er mere end, hvad Arbejdstilsynet har mulighed for. Beskæftigelsesministeriet finder det - på baggrund af høringssvarene - værd at bemærke, at forbedringerne i arbejdsmiljøet på virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat desuden har medført, at der er sket en stigning i den produktmæssige kvalitet og direkte produktionsbesparelse i form af bedre vedligehold, bedre overvågning af udstyr samt færre udgifter til sygdom. Er det lykkedes at skabe en ordning med profileringsmuligheder for de berørte virksomhederne? 11

12 Med certifikatordningerne er der skabt mulighed for, at den gruppe af virksomheder, der ønsker at arbejde målrettet og seriøst med arbejdsmiljøet, har mulighed for at profilere sig herpå. Virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat vurderes af Arbejdstilsynet som virksomheder, der i vidt omfang både kan og vil løse deres arbejdsmiljøproblemer selv. Arbejdsmiljøcertifikatet indgår derfor fremover i prioriteringen af Arbejdstilsynets fremtidige screening af virksomheder, da virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat er undtaget fra at blive screenet, hvorved Arbejdstilsynet i endnu højere grad kan bruge sine ressourcer på de virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø. Det er dog ikke tilfredsstillende, at kun 2 virksomheder har valgt at få arbejdsmiljøcertifikat efter inspektionsmodellen. Mindre virksomheder skal stadig have mulighed for at erhverve arbejdsmiljøcertifikat efter inspektionsmodellen. Beskæftigelsesministeriet vil derfor arbejde på, at forbedre især mindre virksomheders mulighed for at dokumentere et godt arbejdsmiljø. Har ordningen fået karakter af en mærkningsordning? I og med at besiddelse af et arbejdmiljøcertifikat fritager virksomheden for screening fra Arbejdstilsynets side, har ordningen til dels fået karakter af en mærkningsordning. Virksomhederne og parterne har dog efterspurgt en akkreditering af OHSAS 18001, som kan bruges også i internationalt regi. Beskæftigelsesministeriet har med udstedelsen af bekendtgørelse om anerkendelse af DS/OHSAS mv. som dokumentation for et godt arbejdsmiljø, derfor etableret mulighed for at erhverve et arbejdsmiljøcertifikat på baggrund af DS/OHSAS 18001, hvorefter virksomhederne fremover kan certificeres efter et standardiseret og internationalt kendt ledelsessystem. Ordningen indebærer, at der udstedes certifikat for overholdelse af DS/OHSAS og for overholdelse af de supplerende krav om, 1. at virksomheden ikke må have væsentlige uløste materielle arbejdsmiljøproblemer, og 2. at medarbejderne eller deres repræsentanter skal inddrages i arbejdsmiljøledelsessystemet. Virksomheder, der lever op til kravene ligestilles med virksomheder, der har erhvervet arbejdsmiljøcertifikat efter de hidtil gældende ordninger. 12

13 Med indførelsen af den grønne smiley for virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat, skabes der mulighed for en entydig synliggørelse af virksomhedens arbejdsmiljø. Der er herved ikke tale om et egentligt arbejdsmiljømærke, men om et signal,der delvis opfylder samme formål. 5. Konklusion Med indførelsen af arbejdsmiljøcertifikatordningen får virksomhederne opfyldt deres profileringsbehov samtidig med, at Arbejdstilsynet anvender sine ressourcer dèr, hvor der er størst behov. Der har vist sig et behov for at ændre den oprindelige ordning på baggrund af bortfaldet af reglerne om arbejdsmiljøafgift, tilskud og gebyrbelagt tilsyn. Beskæftigelsesministeriet har endvidere etableret mulighed for at erhverve et arbejdsmiljøcertfikat på baggrund af DS/OHSAS Beskæftigelsesministeriet finder, at der er blevet gjort gode erfaringer med ordningen, som den har forløbet indtil nu, og har med indarbejdelsen af arbejdsmiljøcertifikatet i sin nye arbejdsmiljøreform sikret ordningen en central rolle i den fremtidige arbejdsmiljøpolitik. Det må formodes, at indarbejdelsen af arbejdsmiljøcertifikatet i arbejdsmiljøreformen vil få antallet af virksomheder med arbejdsmiljøcertifikat til at stige. Et veludbygget regelgrundlag og tilsynspraksis suppleret med overvågning af inspektions- og certificeringsorganerne giver en høj sikkerhed for, at de arbejdsmiljøcertificerede virksomheder har et godt arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet skal derfor fortsat anvende begrænsede tilsynsressourcer på disse virksomheder, som arbejder seriøst og målrettet med arbejdsmiljøet. 13

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. lov om ændring af lov om arbejdsmiljø UDKAST 14. juni 2017 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010,

Læs mere

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 182 Offentligt T A L E Ministerens besvarelse af to samrådsspørgsmål i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg den 28. maj om arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget.

Kommentarerne fra høringssvarene er grupperet efter hovedelementerne i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 112 Bilag 1 Offentligt N O T A T 7. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af arbejdsmiljøloven og ophævelse af certifikatloven (Præcisering af anvendelsesområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

Forslag. Til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder 15. oktober 2012 Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Psykisk arbejdsmiljø og overførelse af certifikatreglerne til arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne

Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene i folkeskolerne Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Samrådsspørgsmål 72 Offentligt T A L E Ministerens mundtlige besvarelse af tre samrådsspørgsmål i Undervisningsudvalget den 2. december 2008 om arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 30. oktober 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Justering af screening, rådgivning og smiley-ordningen m.v. i arbejdsmiljøreformen "Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat

Læs mere

****./ **, Redegørelse til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg om lov om arbejdsmiljø certifikat til virksomheder mv.

****./ **, Redegørelse til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg om lov om arbejdsmiljø certifikat til virksomheder mv. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 51 O ****./ **, Arbejdstilsynet Landskronagade 33 2100 København Ø 20. september 2004 Redegørelse til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg om lov om arbejdsmiljø

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

Den 15. marts 2004 6WDWXVSnDUEHMGVPLOM UHIRUPHQ Regeringens arbejdsmiljøreform har afledt i alt 9 regeludvalg. Arbejdet i de sidste 6 regeludvalg er nu afsluttet som led i implementeringen af reformen.

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder 2012/1 LSF 112 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120029970 Fremsat den 10. januar 2013 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen 4. oktober 2006 Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen Opfølgning på velfærdsaftalen 70 mio. kr. til arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark

Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark Arbejdsmiljøpolitik for Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Forord Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt arbejdsmiljøpolitikken for hele regionen i juni 2007. Arbejdsmiljøet har vi alle ansvar

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 19. august 2010 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af partsindsatsen) I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx, foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Eksterne høringssvar vedrørende udkast til ændring af arbejdsmiljøloven

Eksterne høringssvar vedrørende udkast til ændring af arbejdsmiljøloven Arbejdsmarkedsudvalget L 90 - Bilag 1 Offentligt Notat Eksterne høringssvar vedrørende udkast til ændring af arbejdsmiljøloven Arbejdstilsynet har modtaget en række høringssvar vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012

Arbejdstilsynet i nye politiske rammer. ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Arbejdstilsynet i nye politiske rammer ArbejdsmiljøNET s årskonference 2012 Følgende præsenteres i dag Arbejdsmiljøets tilstand de seneste 5 år Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 Initiativer

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r

Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet i nye ra m m e r om arbejdsmiljøreformens betydning for den daglige arbejdsmiljøindsats 2 Nu er arbejdsmiljøre f o rmen her og det har betydning for sikkerhedsarbejdet 1. januar

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Regeringen: Juni 2003 2 Forord Langt flere skal opleve et langt og godt arbejdsliv. Et godt arbejdsmiljø kommer både virksomheder og medarbejdere til

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan

Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan Arbejdsmiljørådets strategi og handlingsplan 1. Arbejdsmiljørådets mission og vision Arbejdsmiljørådet vil frem mod 2020 både styrke og synliggøre partsindsatsen som et helt centralt element i den samlede

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI 2012

FORRETNINGSSTRATEGI 2012 FORRETNINGSSTRATEGI 2012 MISSION OG STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Arbejdstilsynets mission, vision og opgaver Arbejdstilsynets mission er at medvirke til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt

Læs mere

Hvilket udsagn er du mest enig i?

Hvilket udsagn er du mest enig i? Evaluering af arbejdsmiljøreformen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 1 Hvilket udsagn er du mest enig i? Arbejdsmiljøreformens virkemidler løfter primært de virksomheder med det dårligste arbejdsmiljø op i

Læs mere

Der må indføres økonomiske konsekvenser for virksomheder, som ikke arbejder på at få styr på arbejdsmiljøet.

Der må indføres økonomiske konsekvenser for virksomheder, som ikke arbejder på at få styr på arbejdsmiljøet. Sagsnr. 17.01-03-697 Ref. MLK/nvd Den 19. august 2003 /2 VYXUGHULQJRJIRUVODJWLOXGYLNOLQJDI5HJHULQJHQV XGVSLO (WJRGWDUEHMGVPLOM IRUPHGDUEHMGHUHRJYLUN VRPKHGHU 2YHURUGQHWYXUGHULQJDIUHIRUPXGVSLOOHW I dette

Læs mere

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Handlingsplan 2016. De prioriterede områder i 2020-arbejdsmiljøstrategien Handlingsplan 2016 I denne handlingsplan udfoldes Arbejdsmiljørådets prioriteringer og aktiviteter i 2016. Planen beskriver dels de aktiviteter, der understøtter indsatsen inden for de tre nationalt prioriterede

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland BEK nr 914 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120027645 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

UDKAST til. Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden) Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 69 Offentligt j.nr. 20090088656 Arbejdstilsynet, den UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Fornyelse af Forebyggelsesfonden)

Læs mere

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle

Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes rolle Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 211 Offentligt T A L E 22. maj 2016 Samråd om erhvervssygdomme på Siemens Wind Power A/S som følge af udsættelse for epoxy og isocyanater og myndighedernes

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2014-15 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 25 Offentligt T A L E 20. november 2014 Tale ved samråd om sexchikane i Ligestillingsudvalget den 4. december 2014 J.nr. 20140092112

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme

Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 og anmeldelse af erhvervssygdomme Oplæg om Arbejdstilsynets tilsynspraksis den 4. oktober 2016 på fyraftensmøde om sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre v/ Jens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø

Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø NOTAT 17-0407 - LAGR - 02.05.2017 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 78 Behov for fornyet og forstærket indsats for et godt arbejdsmiljø Evalueringen af regeringens arbejdsmiljøstrategi

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K

Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Sagsnr. MLK/rmu Vores ref. 60.03-02-473 Deres ref. Justitsministeriet Retssikkerhedskommissionens sekretariat Slotholmsgade 10 1216 København K Den 4. september 2003 5HWVVLNNHUKHGVNRPPLVVLRQHQV EHW QNQLQJQU

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet

Høring: Fokusområder og ambitionsniveau for arbejdsmiljøarbejdet Fælles MED-Udvalg i Region Syddanmark og MED- Udvalg uden tilknytning til et Fælles MED-Udvalg Human Resources Personaleudvikling Kontaktperson: Tine Hald Tine.Hald@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631810

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering

Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk) L 7 Bilag 1 Offentligt N O T A T 14. september 2010 Høringssvar om ændring af arbejdsmiljøloven (omprioritering af partsindsatsen) J.nr. 20100041055 VG/AMF Arbejdstilsynet

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi

En arbejdsmiljøindsats der går på to ben Behov for en tværgående indsats Fortsat opbakning til en EU-arbejdsmiljøstrategi Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Landskronagade 33 2100 København Ø Tel +45 72 20 85 72 Fax +45 72 20 85 85 post@amr.dk www.amr.dk 13.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Februar 2015 BERETNING OM TILSYN MED DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland Udkast 18. juni 2012 Bilag 1 a Bekendtgørelse om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland I medfør af 7, 9, stk. 2, 56, 57, stk. 1, og 57 a i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 26. oktober 2005, som

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede

Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede FAKTA Juli 2017 Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016 J.nr. 20175200179 Metoder og Virkemidler (MV) TR Nedenfor gennemgås status for det risikobaserede

Læs mere

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord

er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord er en interaktiv test om arbejdsmiljø inden for Kødforædlingsindustrien og Slagteribranchen BAR Jord til Bord Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering

Arbejdsmiljøcertificering Arbejdsmiljøcertificering udfordringer og muligheder Øje på arbejdsmiljøet, april 2011 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 12-11-2015 - Yderligere materiale) BEU Alm.del Bilag 44 Offentligt Sagsnr. 15-127 Vores ref. NSOE Den 9. november 2015 Stop nedskæringer i Arbejdstilsynet behov

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere