Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4"

Transkript

1 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard Sikker mail:

2 Indledning....2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen....2 Selvstændig juridisk enhed...2 Undtagelser fra kravet om selvstændig juridisk enhed... 3 Andre aktiviteter... 3 Organisatoriske forhold...4 Fonde... 4 Aps eller A/S... 5 Enkeltmandsvirksomhed... 5 Pædagogiske metoder og målsætninger....5 Fysiske rammer....7 Økonomiske forhold...7 Ledelsens og personalegruppes kvalifikationer....7 Godkendelsen...9 Klagemulighed Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af private tilbud som generelt egnede som led i optagelsen på Tilbudsportalen, jf. bekendtgørelsens 11 og lovens 14, stk. 3, kan indbringes for det sociale nævn, jf. lovens Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning Afvikling/lukning af opholdssted...10 Intern Skole...10 Bilag Vejledning til ansøgning om godkendelse af private opholdsteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere i Herning Kommune

3 Indledning. På vegne af Social og Sundhedsudvalget og Børne og familieudvalget, har Tilsynsenheden bemyndigelse til at behandle ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Tilsynsenheden er en del af HR-afdelingen under Økonomi, personale og borgerservice (OPB). Manualen er en beskrivelse af de krav der stilles til ansøgninger om godkendelser af private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud. Manualen har desuden til formål, at sikre en ens behandling af ansøgningerne og er samtidig en vejledning til ansøgerne. Der vedlægges en tjekliste som kan bruges af ansøgeren i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen til Herning kommune (bilag 1.) Vedrørende budget, regnskabsaflæggelse og revision henvises til Tilsynsenhedens vejledning. Lovgrundlag Herning kommune godkender private opholdssteder jf. servicelovens 142, stk. 7 og private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere, jf. servicelovens 14 stk. 3. Desuden godkendes jf. krav i bekendtgørelse nr af 16/ Bekendtgørelse om tilbudsportalen samt om godkendelse af visse private tilbud og vejledning udarbejdet af KL og Danske Regioner i Godkendelsesprocessen. Når der foreligger en skriftlig ansøgning til Tilsynsenheden i Herning kommune vedr. godkendelse af private opholdsted, botilbud eller behandlingstilbud, indledes sagsbehandlingen med en vurdering af ansøgningen. Ansøgningen drøftes i Tilsynsenheden. Hvis det vurderes, at ansøgningen ikke vil kunne opnå godkendelse, vil den blive sendt tilbage til ansøger med krav om yderligere beskrivelse. Der kan gives afslag alene på baggrund af ansøgningen såfremt ansøger ikke kan fremlægge en fyldestgørende ansøgning. Sagsbehandling af en ansøgning omhandler gennemgang og vurdering af ansøgning og vurdering af budgetforslag, dialog med ansøger og besigtigelse af de fysiske rammer. 2 tilsynsførende fra Tilsynsenheden og en konsulent fra økonomisk afdeling deltager i forløbet. Normalt kan det forventes at sagsbehandlingstiden vil være 3-4 måneder. Dette forudsætter at alle relevante oplysninger er at finde i ansøgningen. Alle ansøgninger der opfylder betingelserne, skal imødekommes med godkendelse. Herning Kommune skal ikke forholde sig til, om der er behov for det pågældende tilbud. På baggrund af de indsamlede oplysninger udarbejdes der en godkendelsesskrivelse, som for opholdssteders vedkommende behandles i Børne-og familieudvalget og for botilbuddets vedkommende i socialudvalget. Selvstændig juridisk enhed Alle private opholdssteder og private botilbud skal efter bekendtgørelsens 12 være selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi. Der stilles i bekendtgørelsen ikke krav om en bestemt organisations- 2

4 form, men opholdssteder og botilbud kan med fordel organiseres som fonde (selvejende institutioner). Det skyldes, at fonde kun anvender et eventuelt overskud af driften inden for fondens formål, når fonden ikke har andre formål end drift af opholdssted eller botilbud. Formålet med en selvstændig juridisk enhed er: At der ikke sker en privat formueopsamling af offentlige midler. At der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdstedets eller botilbuddets økonomi. At de økonomiske forhold ved opholdstedets eller botilbuddets ophør kan udredes. Undtagelser fra kravet om selvstændig juridisk enhed Bekendtgørelsens 12, stk., 2 hjemler visse muligheder for at se bort fra kravene om selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi. Der kan ses bort fra kravene om selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi i de tilfælde, hvor der optages personer under 18 år i et godkendt tilbud til personer over 18 år med samme funktionsnedsættelse. Disse tilbud kan drives som en juridisk enhed med fælles økonomi. De to tilbud udgør således tilsammen en selvstændig juridisk enhed, der er fælles om alle faciliteter. Dette indebærer blandt andet, at tilbuddene kan leje eller købe aktiver, som ejes i fællesskab og benyttes af begge tilbud. De kan fx have fælles køkken eller fælles faciliteter til genoptræning. Tilbuddene kan også have personale, som har ansættelsessted i det samlede tilbud. I tilfælde, hvor betingelserne i 12, stk. 2, er opfyldt, skal det samlede tilbud godkendes. Der skal således kun udstedes en enkelt godkendelse. Det samlede tilbud har fælles budget og regnskab. For tilbud, der fungerer som både opholdssted og botilbud, angives i godkendelsen et cirkatal for fordelingen af pladser mellem personer under 18 år og personer over 18 år. Begge tilbud skal enten være godkendt eller opfylde betingelserne for godkendelse. Det skal endvidere være fagligt velbegrundet at fravige kravene om selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi. Hvis der er tale om tilbud til henholdsvis børn/unge og til voksne, som har samme behov, vil det være fagligt velbegrundet at fravige kravene. Bestemmelsen i 12, stk. 2, kan kun anvendes, hvis de to tilbud befinder sig på samme fysiske adresse eller i umiddelbar nærhed. Ved samme fysiske adresse forstås samme matrikel, mens umiddelbar nærhed fortolkes fleksibelt i forhold til blandt andet de geografiske forhold. Betingelsen om umiddelbar nærhed kan være opfyldt, selv om de to ejendomme er beliggende på hver sin side af en kommunegrænse. Når to ejendomme befinder sig på hver sin side af kommunegrænsen, er det kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor tilbuddene har hjemsted, der har godkendelseskompetencen. Opholdssteder og botilbud omfattet af bestemmelsen i 12, stk. 2, skal være opmærksomme på at tilpasse tilbuddets vedtægt, således at de er i overensstemmelse med godkendelsen Andre aktiviteter Det kan, i særlige tilfælde godkendes, at et opholdssted eller botilbud lader andre aktiviteter indgå i organisationen og den fælles økonomi. Der skal være tale om aktiviteter, som er iværksat i henhold til lov enten serviceloven eller anden lovgivning - og med særskilt bevilling. Der kan være godkendt flere forskellige aktiviteter på samme tid. Aktiviteterne efter særskilt visitation kan være drift af intern skole, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse til voksne eller typer af udslusningsforanstaltninger. Nogle udslusningsforanstaltninger kan være en integreret del af den bistand, som opholdsstedet eller botilbuddet yder. Udslusningsforanstaltninger, i forbindelse med opholdet, som iværksættes og udføres af tilbud- 3

5 det uden visitation fra anbringende myndighed og som udføres i lokaler som tilbuddet råder over og befinder dette sig i en acceptabel nærhed af tilbuddets øvrige lokaliteter, betragtes det som en integreret del af tilbuddet. Sådanne udslusningsforanstaltninger skal derfor ikke godkendes særskilt hvis de er i forlængelse af allerede tildelt ydelse, og anbringende kommune er indforstået. Andre udslusningsforanstaltninger, som opholdsstedet eller botilbuddet medvirker til, kan være løst forbundet med tilbuddets permanente ydelser. Eller foregå under medvirken af andre (for eksempel kommunen) eller i lokaler, som tilbuddet ikke råder over (for eksempel i egen bolig). Sådanne aktiviteter kan som udgangspunkt ikke betragtes som en integreret del af tilbuddet. Det kan derfor kun godkendes, at tilbuddet lader sådanne aktiviteter indgå i organisationen og fælles økonomi, hvis betingelserne i bekendtgørelsens 12 er opfyldte. Godkendelse gives i det tilfælde hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering og hvis der er sandsynlighed for, at både driften af opholdssted eller botilbud samt den anden aktivitet vil fortsætte sammen gennem længere tid. Godkendelsen forudsætter, at aktiviteten ikke påvirker opholdsstedets eller botilbuddets økonomi på en sådan måde, at det har indflydelse på driften. Hvis kommunen har en formodning, at underskud ved aktiviteten påvirker eller vil påvirke driften af tilbuddet, vil Kommunen da anmode om budget og regnskab. Efter en vurdering kan kommunen nægte godkendelse eller beslutte at bringe en godkendelse til ophør. Organisatoriske forhold. Der stilles ikke krav om en bestemt organisationsform. Fondsformen må dog anses for særligt velegnet til at sikre overholdelse af reglerne om anvendelse af opsamlet formue. Fonde Opholdssteder og botilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomheder (for eksempel fonde eller Aps er) skal have en bestyrelse. Kommunen skal ikke godkende sammensætning af opholdssteds, botilbuddets eller behandlingstilbuds bestyrelse. Bestyrelsen skal være uafhængig af den, der har stiftet organisationen. Stifteren, dennes ægtefælle eller en person der er knyttet til nævnte personer ved slægt eller svogerskab i ret linje eller nedstigende eller sidelinje så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes så mindst et medlem er uafhængig af stifteren. Kommunen har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Det er et krav, at der foreligger vedtægter med et nærmere angivet minimumsindhold. Vedtægterne kan godt indeholde andre bestemmelser, når disse ikke er i strid med organisationens retsgrundlag, som for eksempel almindelige fondsretlige regler. Vedtægterne skal foreligge i endelig, dateret og underskrevet form og skal som minimum indeholde følgende: Angivelse af navn, hjemsted og formål. Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen og hvorledes den er indbetalt. Udpegning af ledelse og ledelsesopgaver, ansvar og dispositionsret overfor tredjemand. Regler om hæftelse for gældsforpligtigelser. Regler for, hvorledes der skal forholdes med budgetlægning, regnskabsførelse og revision. Procedurer for vedtægtsændringer. Regler for anvendelse af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse. 4

6 Regler om bestyrelsens sammensætning. Regler om, at der skal ske en henvendelse til kommunen med henblik på godkendelse af ekstraordinære økonomiske dispositioner. Kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændringer. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Civilstyrelsen. Hvis opholdsstedet eller botilbuddet organiseres som en fond og den ønskes undtaget fra fondsloven, efter undtagelsesbestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2,6 og 7, skal Kommunen tage stilling til, om fonden er lovligt etableret og om den er undtaget i forhold til 1. Fondskapitalen er min kr. og i notatet fra banken skal det fremgå, at kapitalen er bindende individualiseret Hvis fonden ikke er undtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1 kan Civilstyrelsen træffe afgørelse om undtagelse. I disse tilfælde kan en godkendelse gøres betinget af Civilstyrelsens afgørelse. Hvis fonden er undtaget efter en af bestemmelserne i fondslovens 1. skal kommunen træffe afgørelse om godkendelse af fondens vedtægter. Det er en forudsætning for godkendelse af disse, at der i ved vedtægterne er etableret en klar adskillelse mellem stifterens og fondens økonomi, og at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af civilstyrelsen. Aps eller A/S Hvis der er tale om et ApS eller et A/S skal vedtægterne også være registreret (godkendt) i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Har kommunen valgt at udpege et medlem til bestyrelsen, skal dette fremgå af vedtægterne. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud oprettet som aktieselskab eller anpartsselskab, hvis selskabet har en bestyrelse, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 16, stk. 3.om at Stifteren, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af stifteren Enkeltmandsvirksomhed Enkeltmandsvirksomheder skal ikke have en vedtægt, men bør have et dokument, som angiver virksomhedens navn, formål og hjemsted. Af dokumentet bør også fremgå, hvad kommunen og stedet har aftalt med henblik på at sikre at 11, stk. 2, i bekendtgørelsen om anvendelse af et evt. overskud overholdes. Se nærmere herom i punkt 105 og 106. I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et opholdssted eller et botilbud som enkeltmandsvirksomhed, kan tilsynsenheden anmode ansøgeren om at dokumentere, at denne råder over tilstrækkelige midler til at videreføre sine øvrige aktiviteter uden overførsel af midler fra opholdsstedet eller botilbuddet. Pædagogiske metoder og målsætninger. I godkendelsesprocessen undersøges, hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om målgruppen. Der skal afgrænses i forhold til alder, problemområde (f.eks. misbrug, handicap, kriminalitet, skoleproblemer, familieproblemer) og omfanget af målgruppens behov for pædagogisk indsats. Vurderes målgruppeafgrænsningen 5

7 ikke at være præcis nok, bedes ansøger præcisere, evt. ved at beskrive hvilke problemområder der ikke er en del af målgruppen. Det undersøges, hvilke pædagogiske målsætninger ansøger har forestillet sig at opstille for opholdsstedet eller botilbuddet i forhold til målgruppen. Vurderes målsætningerne ikke at være præcise nok, bedes ansøger udbedre dette. Beskrivelsen skal indeholde følgende: Hvilket værdigrundlag og menneskesyn opholdsstedet eller botilbuddet bygger på? (hvad er visionen med stedet? Hvilke grundantagelser har ansøger om mennesker? Hvilke værdier skal være fælles for stedet? Hvorfor er netop disse værdier vigtige? Hvordan skal disse værdier omsættes til praksis?). Hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om pædagogisk metode? (hvilken teoretisk viden og praktisk erfaring har ansøger med målgruppen, relevante pædagogiske metoder, hvad er målgruppens særlige behov?). Hvordan forestiller ansøger sig at omsætte teoretisk viden til praktisk hverdag? (Der efterspørges konkrete eksempler på: Brugernes hverdag, inddragelse i praktiske gøremål, iværksættelse af relevante aktiviteter, udendørs faciliteter, undervisningstilbud, feriemuligheder). Hvordan skabes nærhed i relationerne, omsorgsfuld indlevelse? Hvordan skabes en forudsigelig struktur? hvordan skabes tillid, tilknytning og relationsdannelser? Hvordan skabes normfasthed og rummelighed? mv.). Hvordan vil ansøger håndtere konflikter med målgruppen? (skal konflikter f.eks. løses med: rummelighed, dialog, regel- og grænsesætning, sanktioner, time-out, afledning, konfrontation, advarsel om udsmidning, etc.?). Hvor robust er ansøger i forhold til afvisning, afprøvning og skuffelser? (kan ansøger fastholde eget ståsted ved indlevelse i et andet menneske?). Hvad skal der til, før ansøger vil udskrive en borger i utide? (der efterspøges pædagogiske overvejelser, sikring af nødberedskab ved kriser, inddragelse af samarbejdspartnere, forældre m.fl.). Hvordan vil ansøger tage vare på brugernes sårbare overgangsfelter i forhold til indslusning og udslusning fra opholdsstedet eller botilbuddet? (der eftersøges overvejelser om og prioriteringsgrad af visitation og udslusning). Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig, om brugernes kontakt til forældre, familie og netværk? (der efterspøges, hvilken holdning ansøger har til forældre/familie-samarbejde og grad af åbenhed overfor brugernes tidligere sociale relationer. Endvidere overvejelser om omfang/hyppighed af kontakt/besøg/inddragelse af familie og netværk). Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig om samarbejde med visiterende myndighed, brugernes skole samt andre relevante instanser? (der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til samarbejde med diverse samarbejdspartnere, og hvilken betydning ansøger tillægger dette). Hvilken indstilling har ansøger til supervision og faglig vedligeholdelse? (der eftersøges ansøgers udviklingsparathed, ansøgers bevidsthed om egne faglige begrænsninger, samt i hvilken grad ansøger er indstillet på fagligt supplement). På baggrund af ovenstående foretages en vurdering af den faglige kvalitet i ansøgningen, herunder i hvilken udstrækning den afspejler tilstrækkelig viden om målgruppen og dennes behov, om der er formuleret præcise mål for tilbuddet, samt om mål og faglig viden matcher hinanden. 6

8 Herudover tages der hensyn til, at det for børn op til 12 år er vigtigt, at have fælles bolig med voksne samt kun få deltidsansatte. Dette er begrundet med, at mindre børn får de rette betingelser for trivsel og udvikling med opvækst i familielignede tilbud, en fast og stabil voksenkontakt samt kontinuitet. Ansøgere fra opholdssteder uden fastboende personale/bopælspligt skal dokumentere, at tilbuddet på anden måde lever op til dette. Kan ansøgeren ikke dokumentere dette, kan der stilles krav om fastboende personale. De pædagogiske metoder kan godkendes, hvis de er fagligt forsvarlige, selvom de afviger fra metoder, som anvendes i tilsvarende offentlige tilbud. Der kan gives afslag, såfremt det vurderes at ansøger ikke lever op til krav der stilles; for eksempel hvis det vurderes at ansøger ikke er tilstrækkelig fagligt funderet til at arbejde med målgruppen Fysiske rammer. I forbindelse med godkendelsen skal de fysiske rammer kunne beskrives således, at rammernes egnethed til formålet kan vurderes. Der lægges især vægt på borgernes mulighed for privatliv, omfanget af fællesarealer, køkken og badetoiletforhold. De fysiske rammer kan godkendes som egnet til formålet, hvis den konkrete udformning af rammerne er fagligt velbegrundet i forhold til målgruppen. Ejendomskontor inddrages evt. i vurdering af de fysiske rammer, herunder fastsættelse af evt. husleje. Økonomiske forhold. I godkendelsesprocessen foretages en samlet vurdering af ansøgningens budgetforslag. I vurderingen ses der blandt andet på ønskede aktiviteter i forhold til pris, om opholdsstedets eller botilbuddets serviceniveau er rimeligt, samt om den af budgettet udledte takst står i rimeligt forhold til kvalitet. Budgettet danner baggrund for opholdstedet eller botilbuddets månedlige takst pr. borger. Taksten beregnes som udgangspunkt ud fra en 100 % belægning. Budgettet består af følgende hovedelementer: - Lønudgifter - Ejendomsudgifter - Øvrige udgifter For yderligere retningslinjer vedr. budget og regnskab henvises til den vejledning der er udarbejdet af Tilsynsenheden Såfremt et budget ikke kan godkendes af Herning Kommune, kan der gives afslag på ansøgning alene af denne årsag. Ledelsens og personalegruppes kvalifikationer. Det er opholdsstedets eller botilbuddets ledelse, der alene har kompetence til og ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale. Som led i den samlede vurdering af, om opholdsstedet eller botilbuddet generelt er egnet, skal kommunen godkende den samlede personalegruppes personlige og faglige kvalifikationer, herunder også ledergruppens. 7

9 Det undersøges om ledelsen og personalet samlet har tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Kommunen kan afslå godkendelse, hvis det vurderes at der ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage opgaven. Kommunen kan afholde det nødvendige antal samtaler med ansøger. Kommunen kan altid forud for ansættelsen af den person, der skal være leder, afholde en eller flere samtaler med vedkommende. Kommunalbestyrelsen kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og evt. straffeattest. Kommunalbestyrelsen kan afholde en samtale med opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets leder eller medarbejdere med særlige opgaver forud for ansættelsen Kommunen indhenter straffeattest og børneattest for lederen og lederen indhenter straffeattester på samtlige ansatte. Straffeattesten kan, hvis der er registreret lovovertrædelser, give anledning til, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbuddet. Der lægges især vægt på lovovertrædelsens art, den idømte sanktion, de nærmere omstændigheder omkring lovovertrædelsen og afstand i tid sammenholdt med især den pågældendes funktion i tilbuddet, det øvrige personale samt tilbuddets målgruppe. Kommunen anmoder i så fald lederen af opholdsstedet eller botilbuddet om en redegørelse for forholdet. Ledelsen på opholdssteder, oprettet efter servicelovens 142, stk. 7 har en selvstændig pligt til at indhente børneattester for en person, der skal ansættes eller beskæftiges i opholdsstedet. Der skal være tale om en fast tilknytning, og hvis den pågældende som led i udførelsen af sin opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Straffeattester indhentes jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest (nr. 627 af 15. juni 2006.) Det dokumenteres overfor kommunen at der er indhentet børneattest og at den er uden påtegninger. Kommunen kan som godkendende myndighed indhente andre relevante oplysninger om personalegruppen, herunder oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og ophør af beskæftigelse. Hvis oplysningerne medfører, at kommunen ikke anser den pågældende egnet til ansættelse, anmoder kommunen lederen om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger om personalet til lederen. Fortrolige oplysninger kan kun videregives, hvis pågældende har givet skriftligt samtykke. Kan samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af indhentede oplysninger om personalet ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen viser, at de personalemæssige forhold er utilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. Ansøger skal oplyse, hvorvidt vedkommende tidligere har fået afslag på etablering af opholdssted, botilbud eller etablering af anden lignende beskæftigelse (f.eks. plejefamilie) andre steder i landet. Tidligere afslag giver anledning til en afklaring af årsagen, og der foretages en vurdering af, hvilken indflydelse afslaget skal have for den nuværende ansøgning. Der fokuseres på årsagen til, at ansøger vil drive opholdssted eller botilbud. Er der f.eks. tale om: Et socialt engagement i mennesker, der er i en personlig eller social nødsituation En selvstændig iværksætterlyst ud fra et personligt overskud Personlige erfaringer med selv at have været blandt målgruppen Særlige behandlingsmæssige ideer og metoder Egne faglige kompetencer og erfaringer Ønske om at blive selvstændig Erfaringer - såvel positive som negative - fra andre opholdssteder eller botilbud eller døgninstitutioner Mulighed for at opnå en økonomisk gevinst 8

10 Der fokuseres på ansøgerens syn og rummelighed overfor brugerne. Endvidere på eventuelle videre karriereplaner, for at få et indtryk af, om der eventuelt er et begrænset tidsperspektiv for engagement i opholdsstedet eller botilbuddet. Med baggrund i ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt ansøgers motiv for etablering af opholdssted eller botilbud er konstruktiv i forhold til målgruppen. Det efterprøves desuden om ansøger har reflekteret nærmere over etableringens omfang og kompleksitet, etableringens ansvar og risiko, samt er indforstået med kommunens godkendelseskrav og tilsynsfunktion. For personen, der skal være leder af det eventuelle botilbud eller opholdssted, undersøges særligt ledererfaring, lederevner og viden om/erfaring med ledelsesmetoder. Det vurderes om lederen har tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til: Systemforståelse. Forstår lederen de opgaver og situationer, som skal løses, samt metoden der skal bruges? Forstår lederen de medarbejdere han/hun skal lede? Lederrolle: Overvejelser om ledelsesstil og lederens væsentligste rolle. Er lederen i besiddelse af mellemmenneskelig indsigt og forståelse? Kan lederen skabe overblik? Og har lederen sans for helheden? Påvirkningsevne. Har lederen parathed og evne til at træffe beslutninger? Udstråler lederen naturlig autoritet? Kan lederen være igangsættende? Faglig viden. Har lederen tilstrækkelig faglig viden i forhold til pædagogik og metoder? Administrativ viden. Har lederen tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring? Ansøger fremlægger referencer for tidligere ansættelser Det skal sikres, at alle i personalegruppen er: Bekendt med, at opgaveudførelsen efter lov om social service er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt Bekendt med regler om magtanvendelse Bekendt med kommunens godkendelses- og tilsynspligt Desuden at lederen er: Bekendt med reglerne om indhentelse af børneattest Bekendt med kommunens krav for regnskab og budget, herunder regler for driftsoverskud Bekendt med kommunens godkendelseskrav og forudsætninger for fortsat godkendelse, herunder pligten til at oplyse kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Godkendelsen. Tilsynsenheden udarbejder en sagsfremstilling til det relevante udvalg med indstilling om godkendelse eller ikke godkendelse. Udvalget træffer beslutning og der fremsendes en afgørelse Hvis det ansøgte kan godkendes i samtlige fire dele udstedes en godkendelse, der er udtryk for, at kommunen finder opholdsstedet eller botilbuddet generelt egnet. Godkendelsen er skriftlig. Hvis ansøgningen ikke fuldt ud imødekommes, skal det skriftlige afslag være i overensstemmelse med forvaltningsloven, hvor begrundelsen angives. Godkendelsesskrivelsen angiver: Hvilke målgrupper opholdsstedet eller botilbuddet er egnet til 9

11 Antallet af pladser (hvis tilbuddet fungerer både som opholdssted og botilbud, skal der angives et cirkatal for fordelingen af pladser mellem personer under og over 18 år) Pædagogiske metoder og målsætninger I relevante tilfælde, at opholdsstedet eller botilbuddet er lovligt etableret som fond i henhold til serviceloven. Budget og godkendt pladspris for opholdssteder og vejledende pladspris for private botilbud eller behandlingstilbud I forbindelse med godkendelsesskrivelsen orienteres ansøger desuden om sin pligt til at meddele kommunen ændringer i godkendelsesgrundlaget. Der kan udstedes godkendelse betinget af vilkår, men der kan ikke visiteres til et tilbud, før der foreligger en endelig godkendelse. Klagemulighed. Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af private tilbud som generelt egnede som led i optagelsen på Tilbudsportalen, jf. bekendtgørelsens 11 og lovens 14, stk. 3, kan indbringes for det sociale nævn, jf. lovens 166 Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning. Børne-unge udvalgets/ socialudvalgets godkendelse efter servicelovens 142, stk. 7 eller 144, stk. 1. jf. 107 indebærer ikke, at der er taget stilling til andre myndigheders krav. Opholdsstedet eller botilbuddet er selv ansvarlig for øvrige fornødne tilladelser efter anden lovgivning, samt sikre sig at regler i anden lovgivning kan overholdes. Der kan være tale om brandmyndigheder og teknik og miljøafdelingen i forhold til lokalplanen for området. Ansøger skal forelægge dokumentation for at der må drives opholdssted/botilbud på adressen, samt at krav fra brandmyndighederne er opfyldt Afvikling/lukning af opholdssted. Sker opsigelsen på opholdsstedets/botilbuddets foranledning sker afviklingen efter nærmere aftale. En godkendelse af et opholdssted, et botilbud eller et behandlingstilbud kan bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at forholdene på opholdsstedet, i botilbuddet eller i behandlingstilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Kommunalbestyrelsen skal inden ophøret have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling. Kommunalbestyrelsen underretter de visiterende myndigheder om opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets ophør. Dette skal så vidt muligt ske med forudgående varsel. Kommunalbestyrelsen underretter Civilstyrelsen, jf. 17, stk. 4, om ophør af et opholdssted, et botilbud eller et behandlingstilbud etableret som fond Intern Skole Intern skole skal godkendes af Center for Skoler og Dagtilbud. Såfremt ansøger ønsker at drive intern skole anbefales det at Center for Skoler og Dagtilbud kontaktes senest samtidig med at ansøgning om godkendelse af opholdssted eller botilbud sendes til tilsynsenheden. Der stilles særlige krav til drift af intern skole blandt andet i forhold til de fysiske rammer. Det kan betyde at de fysiske rammer kan godkendes til opholdssted men ikke til skole. 10

12 11

13 Bilag 1 Vejledning til ansøgning om godkendelse af private opholdsteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere i Herning Kommune. Målgruppen. Hvilke overvejelser der ligger bag ønsket om at etablere et privat opholdssted, privat botilbud eller behandlingstilbud for stofmisbrugere. Målgruppen, herunder antal, alder og evt. køn. Hvad kendertegner målgruppen? (hvilke vanskeligheder har målgruppen? Hvordan kommer de til udtryk? etc.) Hvordan ser du/i målgruppens ressourcer og vanskeligheder? ( Hvad er jeres forklaringsmodeller på målgruppens vanskeligheder? Hvilke ressourcer er karakteristiske for målgruppen? etc.) Hvad motiverer til at vælge netop denne målgruppe? Beskrivelse af pædagogikken eller behandlingsmetode. Teoretisk overvejelse. Beskriv hvilken. Metoder i relation til den teoretiske overvejelse og målsætning. Grundlæggende værdier. Succeskriterier. Indhold i pædagogikken eller af behandlingen. En dags- og uge struktur. De traditioner man ønsker. Hvordan der skal arbejdes med konflikthåndtering Hvordan der skal arbejdes med relationer Skolegang eller daglig beskæftigelse. Hvilke skoler overvejes der et samarbejde med? Hvilken erfaring er der med de pågældende skoler? Hvordan skal anden beskæftigelse bruges? Er alternativer til skolegang overvejet? Er der søgt om intern skole i Herning Kommune s skoleafdeling? Visitation. Visitationsproceduren fra henvendelsen kommer til beslutningen om at brugeren kan flytte ind. Opstart og udslusning. Hvilke overvejelser er gjort i forhold til indkøring og udslusning? (besøg forud for anbringelse/udslusning? prøvetid? observationsperiode? Kan brugeren selv vælge? etc.) Samarbejde. Hvordan tænkes samarbejdet med pårørende? (Hvordan ses jeres opgave og rolle i forhold til brugerens pårørende? Hvordan vil pårørende blive inddraget, mens brugeren bor på opholdsstedet eller botilbuddet? etc.) 12

14 Hvordan vil samarbejdet med brugerens øvrige netværk være? (Hvilke overvejelser er der gjort omkring brugerens etablering og vedligeholdelse af netværk? Ser du/i sig selv som en del af brugerens fremtidige netværk? etc.) Hvordan skal samarbejdet med anbringende kommune og andre specialister/fagfolk være? Arbejdet med brugeren. Arbejdsgange og procedurer for: Udfærdigelses af handleplaner. (herunder evt. bistand fra andre) Hvad kan/skal brugeren selv have indflydelse på?( Er der gjort overvejelser om i hvilket omfang brugerens egen vurdering skal indgå? Hvordan? etc.) Hvilken opgave/rolle har anbringende kommune i forhold til arbejdet? Supervision. Hvilke tanker er der om supervision? Hvorledes skal supervisionen indgå i opholdsstedets eller botilbuddets arbejde? Hvem skal superviseres? Hvor ofte skal supervisionen finde sted? Er der gjort overvejelser om hvordan det skal foregå? Udviklingsarbejde. Hvordan skal der arbejdes med at sikre kvalitet og udvikling i opgavevaretagelsen, herunder supervision og kompetenceudvikling? Personale. Forudsætninger for at arbejde med denne målgruppe (uddannelsesmæssige baggrund, erfaring, egen livshistorie etc.) Gør rede for overvejelser i relation til egen familie, egne børn Hvordan det vil fremgå af tilbuddet, at du/i har de ovenfor beskrevne kvalifikationer? Personalesammensætningen, herunder ledelse og ledelses opgaver i relation til personalet. Hvad skal vægtes ved nyansættelser? Fysiske rammer. Navn, adresse, beskrivelse af bygninger, herunder det omgivende miljø, og hvordan dette vil blive anvendt af opholdsstedet. Oplyse hvis der er særlige forhold der gør sig gældende. Er der noget som skal fremhæves som særlig relevant for netop denne målgruppe? Oplys om der er kontakt til anden myndighed Stilles der særlige krav vedr. den bygningsmæssige godkendelse? Er der givet særlige tilladelser vedlægges disse i kopi. Bygninger og deres indretning skal være godkendt af brandmyndighederne. Ansøger er selv ansvarlig for at dette finder sted. Udkast til budget. Skal bestå af følgende hovedelementer: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter 13

15 Se i øvrigt tilsynsenhedens vejledning til udarbejdelse af budget Skriftlig ansøgning fremsendes til: Herning Kommune Tilsynsenheden Rådhuset, Torvet Herning 14

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere