Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4"

Transkript

1 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard Sikker mail:

2 Indledning....2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen....2 Selvstændig juridisk enhed...2 Undtagelser fra kravet om selvstændig juridisk enhed... 3 Andre aktiviteter... 3 Organisatoriske forhold...4 Fonde... 4 Aps eller A/S... 5 Enkeltmandsvirksomhed... 5 Pædagogiske metoder og målsætninger....5 Fysiske rammer....7 Økonomiske forhold...7 Ledelsens og personalegruppes kvalifikationer....7 Godkendelsen...9 Klagemulighed Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af private tilbud som generelt egnede som led i optagelsen på Tilbudsportalen, jf. bekendtgørelsens 11 og lovens 14, stk. 3, kan indbringes for det sociale nævn, jf. lovens Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning Afvikling/lukning af opholdssted...10 Intern Skole...10 Bilag Vejledning til ansøgning om godkendelse af private opholdsteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere i Herning Kommune

3 Indledning. På vegne af Social og Sundhedsudvalget og Børne og familieudvalget, har Tilsynsenheden bemyndigelse til at behandle ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Tilsynsenheden er en del af HR-afdelingen under Økonomi, personale og borgerservice (OPB). Manualen er en beskrivelse af de krav der stilles til ansøgninger om godkendelser af private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud. Manualen har desuden til formål, at sikre en ens behandling af ansøgningerne og er samtidig en vejledning til ansøgerne. Der vedlægges en tjekliste som kan bruges af ansøgeren i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen til Herning kommune (bilag 1.) Vedrørende budget, regnskabsaflæggelse og revision henvises til Tilsynsenhedens vejledning. Lovgrundlag Herning kommune godkender private opholdssteder jf. servicelovens 142, stk. 7 og private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere, jf. servicelovens 14 stk. 3. Desuden godkendes jf. krav i bekendtgørelse nr af 16/ Bekendtgørelse om tilbudsportalen samt om godkendelse af visse private tilbud og vejledning udarbejdet af KL og Danske Regioner i Godkendelsesprocessen. Når der foreligger en skriftlig ansøgning til Tilsynsenheden i Herning kommune vedr. godkendelse af private opholdsted, botilbud eller behandlingstilbud, indledes sagsbehandlingen med en vurdering af ansøgningen. Ansøgningen drøftes i Tilsynsenheden. Hvis det vurderes, at ansøgningen ikke vil kunne opnå godkendelse, vil den blive sendt tilbage til ansøger med krav om yderligere beskrivelse. Der kan gives afslag alene på baggrund af ansøgningen såfremt ansøger ikke kan fremlægge en fyldestgørende ansøgning. Sagsbehandling af en ansøgning omhandler gennemgang og vurdering af ansøgning og vurdering af budgetforslag, dialog med ansøger og besigtigelse af de fysiske rammer. 2 tilsynsførende fra Tilsynsenheden og en konsulent fra økonomisk afdeling deltager i forløbet. Normalt kan det forventes at sagsbehandlingstiden vil være 3-4 måneder. Dette forudsætter at alle relevante oplysninger er at finde i ansøgningen. Alle ansøgninger der opfylder betingelserne, skal imødekommes med godkendelse. Herning Kommune skal ikke forholde sig til, om der er behov for det pågældende tilbud. På baggrund af de indsamlede oplysninger udarbejdes der en godkendelsesskrivelse, som for opholdssteders vedkommende behandles i Børne-og familieudvalget og for botilbuddets vedkommende i socialudvalget. Selvstændig juridisk enhed Alle private opholdssteder og private botilbud skal efter bekendtgørelsens 12 være selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi. Der stilles i bekendtgørelsen ikke krav om en bestemt organisations- 2

4 form, men opholdssteder og botilbud kan med fordel organiseres som fonde (selvejende institutioner). Det skyldes, at fonde kun anvender et eventuelt overskud af driften inden for fondens formål, når fonden ikke har andre formål end drift af opholdssted eller botilbud. Formålet med en selvstændig juridisk enhed er: At der ikke sker en privat formueopsamling af offentlige midler. At der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdstedets eller botilbuddets økonomi. At de økonomiske forhold ved opholdstedets eller botilbuddets ophør kan udredes. Undtagelser fra kravet om selvstændig juridisk enhed Bekendtgørelsens 12, stk., 2 hjemler visse muligheder for at se bort fra kravene om selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi. Der kan ses bort fra kravene om selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi i de tilfælde, hvor der optages personer under 18 år i et godkendt tilbud til personer over 18 år med samme funktionsnedsættelse. Disse tilbud kan drives som en juridisk enhed med fælles økonomi. De to tilbud udgør således tilsammen en selvstændig juridisk enhed, der er fælles om alle faciliteter. Dette indebærer blandt andet, at tilbuddene kan leje eller købe aktiver, som ejes i fællesskab og benyttes af begge tilbud. De kan fx have fælles køkken eller fælles faciliteter til genoptræning. Tilbuddene kan også have personale, som har ansættelsessted i det samlede tilbud. I tilfælde, hvor betingelserne i 12, stk. 2, er opfyldt, skal det samlede tilbud godkendes. Der skal således kun udstedes en enkelt godkendelse. Det samlede tilbud har fælles budget og regnskab. For tilbud, der fungerer som både opholdssted og botilbud, angives i godkendelsen et cirkatal for fordelingen af pladser mellem personer under 18 år og personer over 18 år. Begge tilbud skal enten være godkendt eller opfylde betingelserne for godkendelse. Det skal endvidere være fagligt velbegrundet at fravige kravene om selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi. Hvis der er tale om tilbud til henholdsvis børn/unge og til voksne, som har samme behov, vil det være fagligt velbegrundet at fravige kravene. Bestemmelsen i 12, stk. 2, kan kun anvendes, hvis de to tilbud befinder sig på samme fysiske adresse eller i umiddelbar nærhed. Ved samme fysiske adresse forstås samme matrikel, mens umiddelbar nærhed fortolkes fleksibelt i forhold til blandt andet de geografiske forhold. Betingelsen om umiddelbar nærhed kan være opfyldt, selv om de to ejendomme er beliggende på hver sin side af en kommunegrænse. Når to ejendomme befinder sig på hver sin side af kommunegrænsen, er det kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor tilbuddene har hjemsted, der har godkendelseskompetencen. Opholdssteder og botilbud omfattet af bestemmelsen i 12, stk. 2, skal være opmærksomme på at tilpasse tilbuddets vedtægt, således at de er i overensstemmelse med godkendelsen Andre aktiviteter Det kan, i særlige tilfælde godkendes, at et opholdssted eller botilbud lader andre aktiviteter indgå i organisationen og den fælles økonomi. Der skal være tale om aktiviteter, som er iværksat i henhold til lov enten serviceloven eller anden lovgivning - og med særskilt bevilling. Der kan være godkendt flere forskellige aktiviteter på samme tid. Aktiviteterne efter særskilt visitation kan være drift af intern skole, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse til voksne eller typer af udslusningsforanstaltninger. Nogle udslusningsforanstaltninger kan være en integreret del af den bistand, som opholdsstedet eller botilbuddet yder. Udslusningsforanstaltninger, i forbindelse med opholdet, som iværksættes og udføres af tilbud- 3

5 det uden visitation fra anbringende myndighed og som udføres i lokaler som tilbuddet råder over og befinder dette sig i en acceptabel nærhed af tilbuddets øvrige lokaliteter, betragtes det som en integreret del af tilbuddet. Sådanne udslusningsforanstaltninger skal derfor ikke godkendes særskilt hvis de er i forlængelse af allerede tildelt ydelse, og anbringende kommune er indforstået. Andre udslusningsforanstaltninger, som opholdsstedet eller botilbuddet medvirker til, kan være løst forbundet med tilbuddets permanente ydelser. Eller foregå under medvirken af andre (for eksempel kommunen) eller i lokaler, som tilbuddet ikke råder over (for eksempel i egen bolig). Sådanne aktiviteter kan som udgangspunkt ikke betragtes som en integreret del af tilbuddet. Det kan derfor kun godkendes, at tilbuddet lader sådanne aktiviteter indgå i organisationen og fælles økonomi, hvis betingelserne i bekendtgørelsens 12 er opfyldte. Godkendelse gives i det tilfælde hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering og hvis der er sandsynlighed for, at både driften af opholdssted eller botilbud samt den anden aktivitet vil fortsætte sammen gennem længere tid. Godkendelsen forudsætter, at aktiviteten ikke påvirker opholdsstedets eller botilbuddets økonomi på en sådan måde, at det har indflydelse på driften. Hvis kommunen har en formodning, at underskud ved aktiviteten påvirker eller vil påvirke driften af tilbuddet, vil Kommunen da anmode om budget og regnskab. Efter en vurdering kan kommunen nægte godkendelse eller beslutte at bringe en godkendelse til ophør. Organisatoriske forhold. Der stilles ikke krav om en bestemt organisationsform. Fondsformen må dog anses for særligt velegnet til at sikre overholdelse af reglerne om anvendelse af opsamlet formue. Fonde Opholdssteder og botilbud, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomheder (for eksempel fonde eller Aps er) skal have en bestyrelse. Kommunen skal ikke godkende sammensætning af opholdssteds, botilbuddets eller behandlingstilbuds bestyrelse. Bestyrelsen skal være uafhængig af den, der har stiftet organisationen. Stifteren, dennes ægtefælle eller en person der er knyttet til nævnte personer ved slægt eller svogerskab i ret linje eller nedstigende eller sidelinje så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes så mindst et medlem er uafhængig af stifteren. Kommunen har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen. Det er et krav, at der foreligger vedtægter med et nærmere angivet minimumsindhold. Vedtægterne kan godt indeholde andre bestemmelser, når disse ikke er i strid med organisationens retsgrundlag, som for eksempel almindelige fondsretlige regler. Vedtægterne skal foreligge i endelig, dateret og underskrevet form og skal som minimum indeholde følgende: Angivelse af navn, hjemsted og formål. Egenkapitalens størrelse ved oprettelsen og hvorledes den er indbetalt. Udpegning af ledelse og ledelsesopgaver, ansvar og dispositionsret overfor tredjemand. Regler om hæftelse for gældsforpligtigelser. Regler for, hvorledes der skal forholdes med budgetlægning, regnskabsførelse og revision. Procedurer for vedtægtsændringer. Regler for anvendelse af kapitalen i tilfælde af nedlæggelse. 4

6 Regler om bestyrelsens sammensætning. Regler om, at der skal ske en henvendelse til kommunen med henblik på godkendelse af ekstraordinære økonomiske dispositioner. Kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændringer. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af Civilstyrelsen. Hvis opholdsstedet eller botilbuddet organiseres som en fond og den ønskes undtaget fra fondsloven, efter undtagelsesbestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2,6 og 7, skal Kommunen tage stilling til, om fonden er lovligt etableret og om den er undtaget i forhold til 1. Fondskapitalen er min kr. og i notatet fra banken skal det fremgå, at kapitalen er bindende individualiseret Hvis fonden ikke er undtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1 kan Civilstyrelsen træffe afgørelse om undtagelse. I disse tilfælde kan en godkendelse gøres betinget af Civilstyrelsens afgørelse. Hvis fonden er undtaget efter en af bestemmelserne i fondslovens 1. skal kommunen træffe afgørelse om godkendelse af fondens vedtægter. Det er en forudsætning for godkendelse af disse, at der i ved vedtægterne er etableret en klar adskillelse mellem stifterens og fondens økonomi, og at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. Væsentlige vedtægtsændringer og opløsning skal godkendes af civilstyrelsen. Aps eller A/S Hvis der er tale om et ApS eller et A/S skal vedtægterne også være registreret (godkendt) i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Har kommunen valgt at udpege et medlem til bestyrelsen, skal dette fremgå af vedtægterne. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud oprettet som aktieselskab eller anpartsselskab, hvis selskabet har en bestyrelse, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsens 16, stk. 3.om at Stifteren, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende, kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af stifteren Enkeltmandsvirksomhed Enkeltmandsvirksomheder skal ikke have en vedtægt, men bør have et dokument, som angiver virksomhedens navn, formål og hjemsted. Af dokumentet bør også fremgå, hvad kommunen og stedet har aftalt med henblik på at sikre at 11, stk. 2, i bekendtgørelsen om anvendelse af et evt. overskud overholdes. Se nærmere herom i punkt 105 og 106. I forbindelse med behandlingen af en ansøgning om godkendelse af et opholdssted eller et botilbud som enkeltmandsvirksomhed, kan tilsynsenheden anmode ansøgeren om at dokumentere, at denne råder over tilstrækkelige midler til at videreføre sine øvrige aktiviteter uden overførsel af midler fra opholdsstedet eller botilbuddet. Pædagogiske metoder og målsætninger. I godkendelsesprocessen undersøges, hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om målgruppen. Der skal afgrænses i forhold til alder, problemområde (f.eks. misbrug, handicap, kriminalitet, skoleproblemer, familieproblemer) og omfanget af målgruppens behov for pædagogisk indsats. Vurderes målgruppeafgrænsningen 5

7 ikke at være præcis nok, bedes ansøger præcisere, evt. ved at beskrive hvilke problemområder der ikke er en del af målgruppen. Det undersøges, hvilke pædagogiske målsætninger ansøger har forestillet sig at opstille for opholdsstedet eller botilbuddet i forhold til målgruppen. Vurderes målsætningerne ikke at være præcise nok, bedes ansøger udbedre dette. Beskrivelsen skal indeholde følgende: Hvilket værdigrundlag og menneskesyn opholdsstedet eller botilbuddet bygger på? (hvad er visionen med stedet? Hvilke grundantagelser har ansøger om mennesker? Hvilke værdier skal være fælles for stedet? Hvorfor er netop disse værdier vigtige? Hvordan skal disse værdier omsættes til praksis?). Hvilke overvejelser ansøger har gjort sig om pædagogisk metode? (hvilken teoretisk viden og praktisk erfaring har ansøger med målgruppen, relevante pædagogiske metoder, hvad er målgruppens særlige behov?). Hvordan forestiller ansøger sig at omsætte teoretisk viden til praktisk hverdag? (Der efterspørges konkrete eksempler på: Brugernes hverdag, inddragelse i praktiske gøremål, iværksættelse af relevante aktiviteter, udendørs faciliteter, undervisningstilbud, feriemuligheder). Hvordan skabes nærhed i relationerne, omsorgsfuld indlevelse? Hvordan skabes en forudsigelig struktur? hvordan skabes tillid, tilknytning og relationsdannelser? Hvordan skabes normfasthed og rummelighed? mv.). Hvordan vil ansøger håndtere konflikter med målgruppen? (skal konflikter f.eks. løses med: rummelighed, dialog, regel- og grænsesætning, sanktioner, time-out, afledning, konfrontation, advarsel om udsmidning, etc.?). Hvor robust er ansøger i forhold til afvisning, afprøvning og skuffelser? (kan ansøger fastholde eget ståsted ved indlevelse i et andet menneske?). Hvad skal der til, før ansøger vil udskrive en borger i utide? (der efterspøges pædagogiske overvejelser, sikring af nødberedskab ved kriser, inddragelse af samarbejdspartnere, forældre m.fl.). Hvordan vil ansøger tage vare på brugernes sårbare overgangsfelter i forhold til indslusning og udslusning fra opholdsstedet eller botilbuddet? (der eftersøges overvejelser om og prioriteringsgrad af visitation og udslusning). Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig, om brugernes kontakt til forældre, familie og netværk? (der efterspøges, hvilken holdning ansøger har til forældre/familie-samarbejde og grad af åbenhed overfor brugernes tidligere sociale relationer. Endvidere overvejelser om omfang/hyppighed af kontakt/besøg/inddragelse af familie og netværk). Hvilke forestillinger har ansøger gjort sig om samarbejde med visiterende myndighed, brugernes skole samt andre relevante instanser? (der eftersøges, hvilken holdning ansøger har til samarbejde med diverse samarbejdspartnere, og hvilken betydning ansøger tillægger dette). Hvilken indstilling har ansøger til supervision og faglig vedligeholdelse? (der eftersøges ansøgers udviklingsparathed, ansøgers bevidsthed om egne faglige begrænsninger, samt i hvilken grad ansøger er indstillet på fagligt supplement). På baggrund af ovenstående foretages en vurdering af den faglige kvalitet i ansøgningen, herunder i hvilken udstrækning den afspejler tilstrækkelig viden om målgruppen og dennes behov, om der er formuleret præcise mål for tilbuddet, samt om mål og faglig viden matcher hinanden. 6

8 Herudover tages der hensyn til, at det for børn op til 12 år er vigtigt, at have fælles bolig med voksne samt kun få deltidsansatte. Dette er begrundet med, at mindre børn får de rette betingelser for trivsel og udvikling med opvækst i familielignede tilbud, en fast og stabil voksenkontakt samt kontinuitet. Ansøgere fra opholdssteder uden fastboende personale/bopælspligt skal dokumentere, at tilbuddet på anden måde lever op til dette. Kan ansøgeren ikke dokumentere dette, kan der stilles krav om fastboende personale. De pædagogiske metoder kan godkendes, hvis de er fagligt forsvarlige, selvom de afviger fra metoder, som anvendes i tilsvarende offentlige tilbud. Der kan gives afslag, såfremt det vurderes at ansøger ikke lever op til krav der stilles; for eksempel hvis det vurderes at ansøger ikke er tilstrækkelig fagligt funderet til at arbejde med målgruppen Fysiske rammer. I forbindelse med godkendelsen skal de fysiske rammer kunne beskrives således, at rammernes egnethed til formålet kan vurderes. Der lægges især vægt på borgernes mulighed for privatliv, omfanget af fællesarealer, køkken og badetoiletforhold. De fysiske rammer kan godkendes som egnet til formålet, hvis den konkrete udformning af rammerne er fagligt velbegrundet i forhold til målgruppen. Ejendomskontor inddrages evt. i vurdering af de fysiske rammer, herunder fastsættelse af evt. husleje. Økonomiske forhold. I godkendelsesprocessen foretages en samlet vurdering af ansøgningens budgetforslag. I vurderingen ses der blandt andet på ønskede aktiviteter i forhold til pris, om opholdsstedets eller botilbuddets serviceniveau er rimeligt, samt om den af budgettet udledte takst står i rimeligt forhold til kvalitet. Budgettet danner baggrund for opholdstedet eller botilbuddets månedlige takst pr. borger. Taksten beregnes som udgangspunkt ud fra en 100 % belægning. Budgettet består af følgende hovedelementer: - Lønudgifter - Ejendomsudgifter - Øvrige udgifter For yderligere retningslinjer vedr. budget og regnskab henvises til den vejledning der er udarbejdet af Tilsynsenheden Såfremt et budget ikke kan godkendes af Herning Kommune, kan der gives afslag på ansøgning alene af denne årsag. Ledelsens og personalegruppes kvalifikationer. Det er opholdsstedets eller botilbuddets ledelse, der alene har kompetence til og ansvar for ansættelse og afskedigelse af personale. Som led i den samlede vurdering af, om opholdsstedet eller botilbuddet generelt er egnet, skal kommunen godkende den samlede personalegruppes personlige og faglige kvalifikationer, herunder også ledergruppens. 7

9 Det undersøges om ledelsen og personalet samlet har tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Kommunen kan afslå godkendelse, hvis det vurderes at der ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage opgaven. Kommunen kan afholde det nødvendige antal samtaler med ansøger. Kommunen kan altid forud for ansættelsen af den person, der skal være leder, afholde en eller flere samtaler med vedkommende. Kommunalbestyrelsen kan som godkendende myndighed indhente relevante oplysninger om medarbejderne, herunder om uddannelsesbaggrund og evt. straffeattest. Kommunalbestyrelsen kan afholde en samtale med opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets leder eller medarbejdere med særlige opgaver forud for ansættelsen Kommunen indhenter straffeattest og børneattest for lederen og lederen indhenter straffeattester på samtlige ansatte. Straffeattesten kan, hvis der er registreret lovovertrædelser, give anledning til, at kommunen ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse i opholdsstedet eller botilbuddet. Der lægges især vægt på lovovertrædelsens art, den idømte sanktion, de nærmere omstændigheder omkring lovovertrædelsen og afstand i tid sammenholdt med især den pågældendes funktion i tilbuddet, det øvrige personale samt tilbuddets målgruppe. Kommunen anmoder i så fald lederen af opholdsstedet eller botilbuddet om en redegørelse for forholdet. Ledelsen på opholdssteder, oprettet efter servicelovens 142, stk. 7 har en selvstændig pligt til at indhente børneattester for en person, der skal ansættes eller beskæftiges i opholdsstedet. Der skal være tale om en fast tilknytning, og hvis den pågældende som led i udførelsen af sin opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Straffeattester indhentes jf. bekendtgørelse om indhentelse af børneattest (nr. 627 af 15. juni 2006.) Det dokumenteres overfor kommunen at der er indhentet børneattest og at den er uden påtegninger. Kommunen kan som godkendende myndighed indhente andre relevante oplysninger om personalegruppen, herunder oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og ophør af beskæftigelse. Hvis oplysningerne medfører, at kommunen ikke anser den pågældende egnet til ansættelse, anmoder kommunen lederen om en redegørelse for forholdet. Kommunen må i den forbindelse videregive de nødvendige oplysninger om personalet til lederen. Fortrolige oplysninger kan kun videregives, hvis pågældende har givet skriftligt samtykke. Kan samtykke ikke opnås, kan kommunen alene meddele lederen, at kommunen på baggrund af indhentede oplysninger om personalet ikke anser den pågældende som egnet til ansættelse, og anmode om en redegørelse på den baggrund. Hvis redegørelsen viser, at de personalemæssige forhold er utilfredsstillende, kan kommunen afslå at godkende opholdsstedet eller botilbudet. Ansøger skal oplyse, hvorvidt vedkommende tidligere har fået afslag på etablering af opholdssted, botilbud eller etablering af anden lignende beskæftigelse (f.eks. plejefamilie) andre steder i landet. Tidligere afslag giver anledning til en afklaring af årsagen, og der foretages en vurdering af, hvilken indflydelse afslaget skal have for den nuværende ansøgning. Der fokuseres på årsagen til, at ansøger vil drive opholdssted eller botilbud. Er der f.eks. tale om: Et socialt engagement i mennesker, der er i en personlig eller social nødsituation En selvstændig iværksætterlyst ud fra et personligt overskud Personlige erfaringer med selv at have været blandt målgruppen Særlige behandlingsmæssige ideer og metoder Egne faglige kompetencer og erfaringer Ønske om at blive selvstændig Erfaringer - såvel positive som negative - fra andre opholdssteder eller botilbud eller døgninstitutioner Mulighed for at opnå en økonomisk gevinst 8

10 Der fokuseres på ansøgerens syn og rummelighed overfor brugerne. Endvidere på eventuelle videre karriereplaner, for at få et indtryk af, om der eventuelt er et begrænset tidsperspektiv for engagement i opholdsstedet eller botilbuddet. Med baggrund i ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt ansøgers motiv for etablering af opholdssted eller botilbud er konstruktiv i forhold til målgruppen. Det efterprøves desuden om ansøger har reflekteret nærmere over etableringens omfang og kompleksitet, etableringens ansvar og risiko, samt er indforstået med kommunens godkendelseskrav og tilsynsfunktion. For personen, der skal være leder af det eventuelle botilbud eller opholdssted, undersøges særligt ledererfaring, lederevner og viden om/erfaring med ledelsesmetoder. Det vurderes om lederen har tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til: Systemforståelse. Forstår lederen de opgaver og situationer, som skal løses, samt metoden der skal bruges? Forstår lederen de medarbejdere han/hun skal lede? Lederrolle: Overvejelser om ledelsesstil og lederens væsentligste rolle. Er lederen i besiddelse af mellemmenneskelig indsigt og forståelse? Kan lederen skabe overblik? Og har lederen sans for helheden? Påvirkningsevne. Har lederen parathed og evne til at træffe beslutninger? Udstråler lederen naturlig autoritet? Kan lederen være igangsættende? Faglig viden. Har lederen tilstrækkelig faglig viden i forhold til pædagogik og metoder? Administrativ viden. Har lederen tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring? Ansøger fremlægger referencer for tidligere ansættelser Det skal sikres, at alle i personalegruppen er: Bekendt med, at opgaveudførelsen efter lov om social service er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt Bekendt med regler om magtanvendelse Bekendt med kommunens godkendelses- og tilsynspligt Desuden at lederen er: Bekendt med reglerne om indhentelse af børneattest Bekendt med kommunens krav for regnskab og budget, herunder regler for driftsoverskud Bekendt med kommunens godkendelseskrav og forudsætninger for fortsat godkendelse, herunder pligten til at oplyse kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Godkendelsen. Tilsynsenheden udarbejder en sagsfremstilling til det relevante udvalg med indstilling om godkendelse eller ikke godkendelse. Udvalget træffer beslutning og der fremsendes en afgørelse Hvis det ansøgte kan godkendes i samtlige fire dele udstedes en godkendelse, der er udtryk for, at kommunen finder opholdsstedet eller botilbuddet generelt egnet. Godkendelsen er skriftlig. Hvis ansøgningen ikke fuldt ud imødekommes, skal det skriftlige afslag være i overensstemmelse med forvaltningsloven, hvor begrundelsen angives. Godkendelsesskrivelsen angiver: Hvilke målgrupper opholdsstedet eller botilbuddet er egnet til 9

11 Antallet af pladser (hvis tilbuddet fungerer både som opholdssted og botilbud, skal der angives et cirkatal for fordelingen af pladser mellem personer under og over 18 år) Pædagogiske metoder og målsætninger I relevante tilfælde, at opholdsstedet eller botilbuddet er lovligt etableret som fond i henhold til serviceloven. Budget og godkendt pladspris for opholdssteder og vejledende pladspris for private botilbud eller behandlingstilbud I forbindelse med godkendelsesskrivelsen orienteres ansøger desuden om sin pligt til at meddele kommunen ændringer i godkendelsesgrundlaget. Der kan udstedes godkendelse betinget af vilkår, men der kan ikke visiteres til et tilbud, før der foreligger en endelig godkendelse. Klagemulighed. Klage over kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af private tilbud som generelt egnede som led i optagelsen på Tilbudsportalen, jf. bekendtgørelsens 11 og lovens 14, stk. 3, kan indbringes for det sociale nævn, jf. lovens 166 Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning. Børne-unge udvalgets/ socialudvalgets godkendelse efter servicelovens 142, stk. 7 eller 144, stk. 1. jf. 107 indebærer ikke, at der er taget stilling til andre myndigheders krav. Opholdsstedet eller botilbuddet er selv ansvarlig for øvrige fornødne tilladelser efter anden lovgivning, samt sikre sig at regler i anden lovgivning kan overholdes. Der kan være tale om brandmyndigheder og teknik og miljøafdelingen i forhold til lokalplanen for området. Ansøger skal forelægge dokumentation for at der må drives opholdssted/botilbud på adressen, samt at krav fra brandmyndighederne er opfyldt Afvikling/lukning af opholdssted. Sker opsigelsen på opholdsstedets/botilbuddets foranledning sker afviklingen efter nærmere aftale. En godkendelse af et opholdssted, et botilbud eller et behandlingstilbud kan bringes til ophør, når kommunalbestyrelsen finder, at forholdene på opholdsstedet, i botilbuddet eller i behandlingstilbuddet er væsentligt ændret i forhold til godkendelsesgrundlaget. Kommunalbestyrelsen skal inden ophøret have genvurderet godkendelsen på baggrund af en forhandling. Kommunalbestyrelsen underretter de visiterende myndigheder om opholdsstedets, botilbuddets eller behandlingstilbuddets ophør. Dette skal så vidt muligt ske med forudgående varsel. Kommunalbestyrelsen underretter Civilstyrelsen, jf. 17, stk. 4, om ophør af et opholdssted, et botilbud eller et behandlingstilbud etableret som fond Intern Skole Intern skole skal godkendes af Center for Skoler og Dagtilbud. Såfremt ansøger ønsker at drive intern skole anbefales det at Center for Skoler og Dagtilbud kontaktes senest samtidig med at ansøgning om godkendelse af opholdssted eller botilbud sendes til tilsynsenheden. Der stilles særlige krav til drift af intern skole blandt andet i forhold til de fysiske rammer. Det kan betyde at de fysiske rammer kan godkendes til opholdssted men ikke til skole. 10

12 11

13 Bilag 1 Vejledning til ansøgning om godkendelse af private opholdsteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere i Herning Kommune. Målgruppen. Hvilke overvejelser der ligger bag ønsket om at etablere et privat opholdssted, privat botilbud eller behandlingstilbud for stofmisbrugere. Målgruppen, herunder antal, alder og evt. køn. Hvad kendertegner målgruppen? (hvilke vanskeligheder har målgruppen? Hvordan kommer de til udtryk? etc.) Hvordan ser du/i målgruppens ressourcer og vanskeligheder? ( Hvad er jeres forklaringsmodeller på målgruppens vanskeligheder? Hvilke ressourcer er karakteristiske for målgruppen? etc.) Hvad motiverer til at vælge netop denne målgruppe? Beskrivelse af pædagogikken eller behandlingsmetode. Teoretisk overvejelse. Beskriv hvilken. Metoder i relation til den teoretiske overvejelse og målsætning. Grundlæggende værdier. Succeskriterier. Indhold i pædagogikken eller af behandlingen. En dags- og uge struktur. De traditioner man ønsker. Hvordan der skal arbejdes med konflikthåndtering Hvordan der skal arbejdes med relationer Skolegang eller daglig beskæftigelse. Hvilke skoler overvejes der et samarbejde med? Hvilken erfaring er der med de pågældende skoler? Hvordan skal anden beskæftigelse bruges? Er alternativer til skolegang overvejet? Er der søgt om intern skole i Herning Kommune s skoleafdeling? Visitation. Visitationsproceduren fra henvendelsen kommer til beslutningen om at brugeren kan flytte ind. Opstart og udslusning. Hvilke overvejelser er gjort i forhold til indkøring og udslusning? (besøg forud for anbringelse/udslusning? prøvetid? observationsperiode? Kan brugeren selv vælge? etc.) Samarbejde. Hvordan tænkes samarbejdet med pårørende? (Hvordan ses jeres opgave og rolle i forhold til brugerens pårørende? Hvordan vil pårørende blive inddraget, mens brugeren bor på opholdsstedet eller botilbuddet? etc.) 12

14 Hvordan vil samarbejdet med brugerens øvrige netværk være? (Hvilke overvejelser er der gjort omkring brugerens etablering og vedligeholdelse af netværk? Ser du/i sig selv som en del af brugerens fremtidige netværk? etc.) Hvordan skal samarbejdet med anbringende kommune og andre specialister/fagfolk være? Arbejdet med brugeren. Arbejdsgange og procedurer for: Udfærdigelses af handleplaner. (herunder evt. bistand fra andre) Hvad kan/skal brugeren selv have indflydelse på?( Er der gjort overvejelser om i hvilket omfang brugerens egen vurdering skal indgå? Hvordan? etc.) Hvilken opgave/rolle har anbringende kommune i forhold til arbejdet? Supervision. Hvilke tanker er der om supervision? Hvorledes skal supervisionen indgå i opholdsstedets eller botilbuddets arbejde? Hvem skal superviseres? Hvor ofte skal supervisionen finde sted? Er der gjort overvejelser om hvordan det skal foregå? Udviklingsarbejde. Hvordan skal der arbejdes med at sikre kvalitet og udvikling i opgavevaretagelsen, herunder supervision og kompetenceudvikling? Personale. Forudsætninger for at arbejde med denne målgruppe (uddannelsesmæssige baggrund, erfaring, egen livshistorie etc.) Gør rede for overvejelser i relation til egen familie, egne børn Hvordan det vil fremgå af tilbuddet, at du/i har de ovenfor beskrevne kvalifikationer? Personalesammensætningen, herunder ledelse og ledelses opgaver i relation til personalet. Hvad skal vægtes ved nyansættelser? Fysiske rammer. Navn, adresse, beskrivelse af bygninger, herunder det omgivende miljø, og hvordan dette vil blive anvendt af opholdsstedet. Oplyse hvis der er særlige forhold der gør sig gældende. Er der noget som skal fremhæves som særlig relevant for netop denne målgruppe? Oplys om der er kontakt til anden myndighed Stilles der særlige krav vedr. den bygningsmæssige godkendelse? Er der givet særlige tilladelser vedlægges disse i kopi. Bygninger og deres indretning skal være godkendt af brandmyndighederne. Ansøger er selv ansvarlig for at dette finder sted. Udkast til budget. Skal bestå af følgende hovedelementer: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter 13

15 Se i øvrigt tilsynsenhedens vejledning til udarbejdelse af budget Skriftlig ansøgning fremsendes til: Herning Kommune Tilsynsenheden Rådhuset, Torvet Herning 14

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted eller privat botilbud gældende for Ringkøbing-Skjern Kommune Indledning Hvem står for tilsyn og godkendelse? Godkendelse

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune

Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Godkendelseskriterier for private opholdssteder, botilbud og behandlingstilbud i Bornholms Regionskommune Børne- og Skolesekretariatet 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Ansøgning...5 Godkendelsesprocessen...5

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i

Holstebro Kommune. Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune Retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder i Holstebro Kommune 1 Det socialretlige tilsyn.... 3 Indledning... 3 1. Opholdsstedets oplysningspligt... 3 2. Generelt om

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven.

Første fondsgodkendelse, skrivelse fra CivilRetsDirektoratet af 1. februar 2002, hvori fonden undtages for fondsloven. Bestyrelsen for fonden Gl. Kongevej Elkjærvej 38 8230 Åbyhøj Att.: John Anderskou Dato april 2013 Godkendelse af at Fonden Gl. Kongevej driver botilbud for voksne i henhold til Lov og Social Service 107

Læs mere

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006

Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. KL Danske Regioner 2006 Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud KL Danske Regioner 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 5 LÆSEVEJLEDNING... 5 2. INDHOLD OG RAMMER FOR GODKENDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud

Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Ansøgningsskema: Godkendelse af nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Uddrag af 5: Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud mv., jf. 4, på

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Godkendelse Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 Acadre dok.: 141081-12 INDHOLD

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007.

Notat. Århus Kommune. Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder. Til Kopi til. Den 12. marts 2007. Notat Emne Til Kopi til Overordnede retningslinier for godkendelse af og tilsyn med botilbud og opholdssteder Den 12. marts 2007. 1. Indledning Århus Kommune har den 1. januar 2007 fra Århus Amt fået overdraget

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem

Reviderede vedtægter. for. Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem V Niels W Fredsted Kjeld Fruensgaard Henrung Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen J nr 458 18-01

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere