K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R."

Transkript

1 Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor siden den 20. september Opholdsstedet Z har i flere år været godkendt til modtagelse af børn i familiepleje, senest med klageren, K, som godkendelses- og tilsynsmyndighed. Klagen angår, om indklagede har overholdt god revisorskik ved afgivelsen af revisionspåtegning på opholdsstedets årsrapport for året Sagsfremstilling: Opholdsstedet Z er en personligt drevet virksomhed, der drives af et ægtepar, hvor manden er læreruddannet, mens hustruen er uddannet som socialpædagog. Den 14. oktober 1998 meddelte X Amt, der dengang var godkendelses- og tilsynsmyndighed, opholdsstedet følgende godkendelse: Opholdsstedet Z v. leder, cpr.nr. godkendes i.h.t. Lov om social Service 49, stk. 2 til at modtage 2 børn i alderen 6 13 år med sociale og emotionelle vanskeligheder. Forudsætningen for en anbringelse vil være, at der inden indskrivning træffes aftale med det lokale PPR omkring undervisning. Personalenormeringen er fastsat til 2 medarbejdere. Budget og regnskab indsendes til godkendelse i X Amtskommune efter retningslinier fastsat af amtet. Opholdsstedsbetalingen er indeværende år fastsat til kr. pr. mdr. Opholdsstedet er underlagt amtets tilsyn, hvilket betyder, at amtets medarbejdere til enhver tid skal have adgang til opholdsstedet samt til at tale med personale og indskrevne børn og unge. 1

2 Indklagede, der siden den 1. januar 1999 har været revisor for opholdsstedet, afgav den 28.september 2006 følgende erklæring på dettes prisfastsættelsesbudget for 2007, der derpå blev godkendt af amtet: Til X Amt. Vi har opstillet budgettet for Opholdsstedet Z for perioden l. januar til 31. december Budgettet baseres på oplysninger fra Opholdsstedets ledelse, som har ansvaret for budgettet. Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance ved opstilling af budgetter. Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved en undersøgelse af budgettet og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl eller mangler i budgettet opdages, end tilfældet er ved undersøgelse af budgettet. Vi har ikke udført undersøgelse af budgettet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed dersom. I den tilhørende Budgetberetning af samme dato skrev opholdsstedets leder og medindehaver bl.a.: Prisfastsættelsesbudgetttet er opstillet i henhold til 49 i lov om social service. Jeg gør opmærksom på, at opholdsbetalingen må opfattes som et rammebeløb, idet forskydninger i de enkelte udgiftsposter kan forekomme. Det fremgik af dette budget, at der for 2007 blev regnet med et beløb på kr. i opholdsbetaling for 3 børn á kr. pr. måned. Lønudgifterne var i budgettet ansat til kr. fordelt med Leder, grundløn 31, incl. pension kr. samt 2 pædagoger incl. pension kr. og Vikar 8 % kr. Efter at administrationen af området var overgået fra X Amt til K, meddelte kommunen den 17. december 2007 følgende nye godkendelse til opholdsstedet: På baggrund af, at opholdsstedet Z ikke har noget formelt dokument fra X amt på en godkendelse til 3 børn, er det besluttet at en sådan hermed udarbejdes af K. Det kan konstateres ud fra de dokumenter, der er tilgængelige fra X amt, at opholdsstedet de sidste 2 år har fået godkendt budget og regnskab til 3 børn, hvorfor det må formodes at være en formalitet der er glemt. Godkendelsen gives på følgende vilkår: 2

3 - Opholdsstedet godkendes i henhold til Serviceloven 142 stk. 5, jf. bekendtgørelsen nr. 621 af 15. juni Opholdsstedet godkendes jf. K s standardbetingelser. - - Opholdsstedet er godkendt som privat ejet. - Opholdsstedet godkendes til 3 børn/unge - Opholdsstedet godkendes til 1 leder, og 2 medarbejdere excl. vikar. Af de standardbetingelser, hvortil der henvistes, fremgik bl.a. : Godkendelsen er givet under forudsætning af at: - lederens/ejerens og medarbejdernes private brug af ejendommen skal som udgangspunkt fordeles i forhold til hoveder i husstanden, - der må ved person ejede opholdssteder ikke ske formuetilvækst via offentlige midler, - ejendomsudgifter skal som udgangspunkt fastsættes som omkostningsbestemt husleje, - K skal orienteres om samtlige personaleændringer. Den 24. april 2008 forelå opholdsstedets regnskab for 2007, som var stedets 10. regnskabsår, med følgende blanke revisionspåtegning fra indklagede: Den uafhængige revisors påtegning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af opholdsstedets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med de for opholdsstedets gældende regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om opholdsstedet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion 3

4 Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der fra tilskudsyders side ikke er stillet krav om rapportering af mål og resultater. Ledelsen af opholdsstedet har ikke udført egne undersøgelser af forvaltningen. Den udførte forvaltningsrevision bygger derfor på vores selvvalgte undersøgelser af forvaltningen. Det fremgik af afsnittet om Regnskabspraksis, at regnskabet blev aflagt i overensstemmelse med vejledningen om opholdsbetaling m.v. ved opholdssteder for børn og unge. Af de tilhørende specifikationer fremgik, at der for 2007 var modtaget Opholdsbetalinger med i alt kr. Som Vederlag til medarbejdere var i alt afholdt kr., heraf udgjorde Pension kr. og Løn leder (hævninger) androg kr., medens Løn ansatte androg kr. Af sammenligningstallene fremgik, at der for 2006 havde været opholdsbetalinger med kr. Der var i alt afholdt kr. i vederlag til medarbejdere. Heraf var anvendt kr. til pension, mens kr. var afholdt som lederløn og kr. som løn til andre ansatte. For 2007 var under posten Ejendomsudgifter bl.a. medtaget en udgift på kr. til BRF Kredit. I det tilhørende revisionsprotokollat, ligeledes af 24. april 2008, anførte indklagede bl.a. : 3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 1 forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold: 3.1. Manglende funktionsadskillelse På grund af opholdsstedets størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. 4. Øvrige oplysninger 4

5 4.1. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsrapporten Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsrapporten Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsrapporten. 4.2 Forvaltningsrevision I henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud" skal revisionen foregå i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, hvilket medfører at revisor skal foretage revisionshandlinger der kontrollerer opholdsstedets produktivitet, sparsommelighed, økonomistyring og effektivitet. Produktivitet Sparsommelighed Økonomistyring Leder har selv det løbende opsyn med bogholderiet, herunder er det stort set alene lederen der forestår alle indkøb. Effektivitet Det er ledelsens opfattelse, at Opholdsstedet Z drives med et mindre antal medarbejdere end sammenlignelige opholdssteder. 5. Lovpligtige oplysninger mv. 6. Andre arbejder Ud over vores revision af årsrapporten har vi: Ydet budgetmæssig assistance Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser mv. Klageren, K, afviste at godkende regnskabet for 2007 og modtog i den forbindelse forskellige yderligere oplysninger, herunder alt bilagsmateriale, der dannede grundlag for regnskabet. Kommunens afvisning affødte forhandlinger og førte til, at opholdsstedet fremkom med et ændret regnskab for 2007, ligeledes med blank revisionspåtegning af 29. januar 2009 fra indklagede. Heller ikke dette regnskab har kommunen villet godkende, men indgav som anført den 9. februar 2009 klage til nævnet over indklagede. Af sagens oplysninger fremgår i øvrigt, at Opholdsstedet Z ophørte pr. 30. april 2009, men i marts 2009 beskrev sig således på sin hjemmeside: 5

6 Regelgrundlaget: Opholdsstedet Z er et lille opholdssted i K med plads til 3 børn og unge, mellem 6 og 13 år ved indskrivning. Ejerne hedder og Vi er uddannede læger og socialpædagog. Vi har selv to hjemmeboende børn på og år. Opholdsstedet drives privat og har familielignende karakter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud trådte i kraft den 1. januar 2007 og var således gældende for det 2007-regnskab, der foreligger i sagen. Bekendtgørelsen afløste den tidligere bekendtgørelse nr af 15. december 2004 med samme titel og er selv siden afløst af bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 foreskrev bl.a. følgende: Kapitel 1 Godkendelse 1. Den stedlige kommunalbestyrelse godkender private opholdssteder 2. Opholdsstedet skal være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog fravige kravet i stk. 1, når 3. Stk. 2. Der skal være særskilte budgetter og regnskaber for det godkendte opholdssted Kapitel 2 Godkendelse af organisation 5. Opholdssteder, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, skal have en vedtægt. Kapitel 3 Godkendelse af pædagogik, fysiske rammer, økonomi og personale 11. Kommunalbestyrelsen godkender opholdsstedets budget Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i overensstemmelse med 43, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration godkende anvendelsen af et eventuelt overskud ved driften af opholdsstedet 13. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer 6

7 Kapitel 6 Regnskabsaflæggelse og revision 16. Opholdssteder skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens kapitel 5, regnskabsklasse A, medmindre andet følger af særlige regler. Stk. 2. Kommunen kan stille yderligere krav til det enkelte opholdssteds regnskabsaflæggelse, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i opholdsstedets økonomi. 17. Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor Stk. 2. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af opholdsstedets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. I tilknytning til denne bekendtgørelse udsendte Socialministeriet Vejledning nr. 98 af 5. december 2006 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. (Vejledning nr. 7 til serviceloven), hvorfra citeres: Kapitel 18 Krav om etablering som selvstændig juridisk enhed og undtagelser herfra Selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi 80. Alle private opholdssteder skal være selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi. Enkeltmandsvirksomheder 81. Når et opholdssted drives som enkeltmandsvirksomhed, fx i ejerens hjem, kan det være vanskeligt at vurdere, om virksomheden opfylder kravet om særskilt økonomi. I disse tilfælde foretager kommunen en skønsmæssig vurdering af, om ejeren er økonomisk solid. Det anbefales, at I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om godkendelse kan kommunen aftale en procedure for stillingtagen til større anskaffelser eller gældsforpligtelser med ejeren af opholdsstedet Kapitel 24 Godkendelse af økonomi Godkendelse af budgetrammen 7

8 101. Når kommunalbestyrelsen har godkendt opholdsstedets budget, betyder det ikke, at opholdsstedet er bundet af budgettet i alle enkeltheder. Ejendomsudgifter, som indgår i det samlede budget 103. Bekendtgørelsen indeholder ingen særlige regler om udgifter til fast ejendom, som ejes af opholdsstedet Kapitel 28 Regnskabsaflæggelse 119. Hvis der indregnes forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse tydeligt fremstå adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i resultatopgørelsen og balancen. Der skal således være klar adskillelse mellem de erhvervsmæssige aktiviteter (den sociale virksomhed) og private forhold. Kommunernes Landsforening har i 2006 udsendt en Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, hvori bl.a. anføres: 1. INDLEDNING Private opholdssteder skal ifølge Lov om social service, 142, stk. 5 og 144, stk. 1, godkendes som generelt egnede af den stedlige kommunalbestyrelse. Socialministeriet udsendte den Bekendtgørelse nr om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, der i juli 2005 blev fulgt op af den tilhørende Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud efter 49, stk. 2 og 91 og 93 i serviceloven. Nærværende vejledning, der udsendes af Danske Regioner og KL i fællesskab, supplerer Socialministeriets vejledning. I medfør af strukturreformen får kommunerne fra den 1. januar 2007 det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for ydelser, der tilbydes efter Lov om social service. Dette indebærer også, at kommunerne fremover får godkendelses- og tilsynspligten i relation til de private opholdssteder 8

9 Danske Regioner og KL anbefaler, at nærværende vejledning og Socialministeriets vejledning udgør beslutningsgrundlaget for kommunernes godkendelses- og tilsynsopgave. 3. ORGANISATION 3.1 Der skal altid være en ansvarlig juridisk enhed Godkendelsen til at drive opholdssted skal gives til den bestemte juridiske enhed, som skal være ansvarlig for driften af det private tilbud. 3.2 Der er valgfrihed inden for de givne rammer Der er ikke i lovgivningen krav om, at opholdssteder skal være organiseret i en bestemt form for juridisk enhed 3.3 Vejledende oversigt over selskabsretlige krav ved stiftelse af forskellige organisationsformer Enkeltmandsvirksomhed En enkeltmandsvirksomhed er hverken et selskab eller på anden måde en selvstændig juridisk enhed. Der kan således ikke ske nogen stiftelse af en juridisk person. Det er ejeren personligt, der udgør den juridiske enhed bag virksomheden. Selv om en enkeltmandsvirksomhed ikke er en selvstændig juridisk enhed, kan der dog godt stilles krav om, at selskabet udskilles fra private midler eksempelvis ved etablering af separate konti og hævekort, cvr-nr. m.v. 3.6 De enkelte socialretlige krav Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Det enkelte opholdssted skal som udgangspunkt drives af en selvstændig juridisk enhed og have særskilt økonomi. Jf. herved bekendtgørelsens 2, stk. 1. Dette krav stilles især for at sikre at: - der ikke sker privat formueopsamling af offentlige midler - der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets økonomi - der er tilstrækkelige regler om opgørelse og anvendelse af offentlige midler ved opholdsstedets ophør. 9

10 Klagen: K har klaget over, at indklagede har meddelt blank revisionspåtegning på regnskabet for 2007 for Opholdsstedet Z til trods for, at regnskabet ikke var aflagt korrekt efter gældende regler, hvorved klager navnlig har peget på, 1) at der indgik en mellemregningskonto, således at der ikke var klar adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og ejerens privatøkonomi, 2) at der indgik afdrag på prioritetsgæld i ejendommen, selv om den ikke tilhørte opholdsstedet, men lederen privat, 3) at private andele af bil, ejendomsudgifter, forplejning og telefon samt fagforeningsbidrag urigtigt er tillagt kontoen for lederløn og regnskabsført som hævninger, 4) at udgiften på kr. til pension angår lederens ægtefælle og slet ikke står mål med dennes reelle arbejdsindsats, 5) at lønsedler til ægtefællen ikke viser nogen sammenhæng mellem faktisk arbejdstid og den regnskabsførte aflønning, 6) at alle medarbejdere har fået en uforklarlig høj løn i december måned, 7) at der er regnskabsført en pensionsindbetaling for lederens vedkommende på kr., skønt denne udgift, der i øvrigt langt overstiger det normale, indgår i det beløb, der er afsat i budgettet til lederløn, 8) at opholdsstedet ikke har haft særskilt bankkonto, men har benyttet en bankkonto lydende på W Tours, som er lederens andet firmanavn, 9) at der indgår udgifter til dyr, som ikke tilhører opholdsstedet, samt udgifter til spiritus og dametøj, der må være uvedkommende for et opholdssted til drenge, 10) at der indgår udgifter til restaurantbesøg, som har fundet sted, mens drengene var på hjemmebesøg, og derfor må betegnes som private og regnskabet uvedkommende, og 11) at der er sket dobbeltkontering af en del bilag. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet gjort gældende, at det er i strid med god revisorskik, at indklagede har afgivet blank revisionspåtegning på en årsrapport, hvori der indgår udgifter, som er opholdsstedet uvedkommende, og på trods af andre kritisable forhold. Regnskabet fremstår som om, at revisor ikke er bekendt med de særlige regler, der gælder for opholdssteders regnskaber. Klager burde som tilsynsmyndighed kunne stole på, at der ikke indgår kritisable forhold i et opholdssteds regnskab, når der foreligger en blank revisionspåtegning. Indklagede burde i det mindste have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger vedrørende betaling af lån til ejers bolig og de indregnede udgifter til ejers private husholdning. Endvidere burde indklagede have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger vedrørende den løn, der er udbetalt til lederen og dennes ægtefælle (ejerne). Ud fra det lagte budget burde regnskabet have udvist et overskud, og indklagede burde endvidere have givet supplerende oplysning om, at dette ikke var tilfældet. Klager har i den forbindelse fremhævet, at indklagede forestod bogføringen, hvorfor indklagede må have været vidende om samtlige foreliggende kritisable forhold. Vedrørende de enkelte klagepunkter har klager i øvrigt anført følgende: Adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og privatøkonomi. 10

11 Ifølge bekendtgørelsens 2 og vejledning nr. 98 fra 2006 om tilsyn, herunder med private opholdssteder, pkt. 80 og 81, skal opholdsstedet have særskilt økonomi. For så vidt angår enkeltmandsejet virksomhed er det efter klagers opfattelse også udgangspunktet, at der skal være særskilt økonomi, jf. også vejledningens pkt Hvis der indregnes forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse - efter dette punkt i vejledningen - tydeligt fremstå adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter. Der skal således være en klar adskillelse mellem de erhvervsmæssige aktiviteter og private forhold. Det er revisionens opgave at se kritisk på opholdsstedets regnskaber og herunder henlede kommunens opmærksomhed på forhold, som det kunne være relevant for kommunen som tilsynsmyndighed at foretage en nærmere vurdering af, herunder om det er forhold, som bør give anledning til nærmere undersøgelse. Der er ingen gennemskuelighed i det konkrete regnskab, når en række regninger er udstedt til en anden virksomhed. Bilagene under dyrehold belyser, at det har været umuligt at holde tingene korrekt adskilt. En revisor skal muligvis ikke vide, hvilke dyr der hører til opholdsstedet, hvilke der er private eller tilhører firmaet W Tours (ejerens andet firma), men den omstændighed, at regnskabet for opholdsstedet Z både indeholder opholdsstedets økonomi og privat/andet firma må betyde, at der så meget desto mere stilles krav til revisors gennemgang og stikprøver samt kendskab til, hvilken del af virksomheden, der hører til anden virksomhed, og hvilken til opholdsstedet. Hertil kommer, at der indgår en mellemregningskonto med ejer i regnskabet, hvilket gør, at der ikke er en klar adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og ejerens privatøkonomi. Opholdsstedet har ikke egen bankkonto, men benytter bankkonto oprettet i ejerens andet firmanavn, W Tours. Mange regninger i regnskabet er derfor udstedet til W Tours, og tilsynet kan ikke afgøre, om de reelt vedrører opholdsstedet eller det andet firma. Fordelingsnøgle - opholdsstedets økonomi ctr. privatøkonomien Den anvendte fordelingsnøgle anvendes også på udgifter, der ikke relaterer sig til den løbende husholdning. Der indgår rent private indkøb i form af alkohol og cigaretter og udgifter i perioder, hvor de anbragte børn ikke har været på opholdsstedet. Som følge heraf bliver fordelingsnøglen ukorrekt. Pensionsindbetaling Der indgår en pensionsindbetaling til en medarbejder på kr. (lederens ægtefælle). På forespørgsel begrundes pensionsindbetalingen i overarbejde. Pensionsindbetalingen er foretaget den 28. december Begrundelsen for udbetalingen hænger imidlertid ikke sammen med det antal timer, der allerede er udbetalt løn for ifølge lønsedler. Til og med november måned er der udbetalt løn for 1600 arbejdstimer. I december måned er der udbetalt kr., og med samme timeløn som i øvrige måneder svarer det til 364 arbejdstimer. Pensionsindbetalingen er begrundet med 528 overarbejdstimer - dvs. at det samlede antal arbejdstimer er enormt, især med henvisning til at ægtefællen også har et andet job på 37 timer om ugen. Pensionsindbetalingen sammen med punktet om decemberlønninger ligner for K nærmere, at opholdsstedet har ønsket at bruge hele budgettet op, så de ikke skulle diskutere med tilsynet om, hvordan overskuddet skulle anvendes - fx til nedsættelse af næste års takst. Ægtefællens aflønning Lønsedler for lederens ægtefælle viser, at der tilsyneladende ikke er nogen sammenhæng mellem arbejdstid og aflønning. På lønsedler figurer de fleste måneder en aflønning på kr., men der 11

12 er også en måned med kr. for samme antal timer. Timetallet udgør 200 timer pr. måned, hvilket heller ikke passer med, at vedkommende er ansat på 35 timer om ugen. Enkelte måneder er der aflønnet for 400 timer, men der er også måneder, hvor der ingen aflønning er. Indklagede burde have undret sig over antallet af arbejdstimer for ægtefællen, selvom det naturligvis rent teknisk kan lade sig gøre at arbejde så mange timer, da det er et døgntilbud. Alle medarbejdere har fået usædvanlig høj løn i december måned. Også en vikar, som ikke tidligere på året har fået udbetalt løn. Lønsedlerne er håndskrevne i modsætning til alle de andre måneders lønsedler, som er fra Dataløn. På de håndskrevne lønsedler er der ingen forklaring på den høje løn, idet der ikke er anført hverken timer eller timeløn. Indklagede burde have undret sig over de unormalt høje decemberlønninger, som ikke var dokumenteret med antal arbejdstimer og timeløn, men blot en samlet høj løn. Dette burde have været fremhævet i revisionsprotokollatet, dels fordi forholdene er unormale, dels fordi det afviger markant fra forudsætningerne i budgettet. Lederens aflønning K er ny myndighed på området siden 1. januar 2007 og er ikke bundet af, hvordan tidligere tilsynsmyndigheder i givet fald har behandlet opholdsstedets regnskab. Det giver ikke i sig selv ret til at fortsætte en praksis, der ikke er i orden, at den ikke har været påtalt tidligere. Afdrag på prioritetsgæld i ejendommen og lignende private udgifter I regnskabet er medtaget afdrag på ejendom med offentlige midler, selv om ejendommen er ejet af lederen privat og ikke er opholdsstedets ejendom. Det er ikke tilladt. Udgiften er ført på kontoen for lederløn, også benævnt hævninger. Klager anser indklagedes forklaring som efterrationalisering. Klager havde en berettiget forventning om, at revisor påtaler et sådant forhold. Private andele af bil, ejendomsudgifter, forplejning og telefon samt ejers fagforeningsbidrag er tillagt kontoen for lederløn, som i regnskabet også benævnes hævninger, således at den private andel reelt er betalt af opholdsstedet - dvs. med offentlige midler. Dette bevirker en lederaflønning, der ligger langt over det budgetterede. Lederlønnen har i regnskab 2007 udgjort kr. mod den budgetterede på kr. For at overholde budgettet nogenlunde er der ikke ansat det antal medarbejdere, som der skal være i henhold til godkendelsen. Der indgår pensionsindbetaling til leder på kr., hvilket synes at være langt over normalt niveau. Budgettet til lederløn skal også dække pension. Udgifter til dyr I regnskabet indgår udgifter til dyr, som ikke er opholdsstedets. Det drejer sig om hund og kvæg. Opholdsstedet har kun får. Af hjemmesiderne fremgår, at familien har dyr, men ikke, at det er opholdsstedets. Udgifter i perioder med hjemmebesøg Der er afholdt flere udgifter, bl.a. til restaurantbesøg, i perioder, hvor børnene har været på hjemmebesøg hos deres biologiske forældre. Udgifter i disse børnefri perioder burde være private udgifter. En del af husholdningsudgifterne kan diskuteres, idet der skal være købt ind til, at børnene kommer tilbage. Fordelingsnøglen regulerer ikke disse forhold korrekt, når private udgifter, herunder udgifter i perioder, hvor børnene ikke er i opholdsstedet, medtages. Dobbeltkontering mv. 12

13 Der indgår bilag, som er dobbeltkonteret - både efter faktura og efter dankort bon. En del af bilagene er kun dokumenteret med dankort bon. Det er utilstedeligt, at der forekommer dobbeltkonteringer, når det er revisionsfirmaet selv, der har forestået bogføringen. I regnskabet indgår spiritus og dametøj, som ikke kan være relevant for et opholdssted for drenge. Indklagede har overordnet gjort gældende, at hans revision har levet op til gældende krav til revision af opholdssteder. Han har tilrettelagt revisionen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Revisionen blev planlagt og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering. Hovedvægten var lagt på de poster i årsrapporten, hvor risikoen for væsentlige fejl var størst. Revisionen har således været fokuseret på, at der ikke måtte indgå fejlbehæftede oplysninger i årsrapporten, som påvirkede helhedsvurderingen af årsrapporten, og revisionen har ikke taget sigte på at rette uvæsentlige fejl, som ikke medførte en ændret helhedsvurdering af årsrapporten. Revisionen har derfor i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder ikke omfattet en gennemgang af alle bilag og transaktioner, men er udført ved, at han ved stikprøver har indhentet dokumentation eller på anden måde fået bekræftet bogføringen og årsrapportens rigtighed. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klager sammenblander revisors opgaver med de forhold, der klages over. Denne klagesag vedrører hans rolle vedrørende varetagelse af revision, og ikke hans rolle vedrørende eventuelle bogføringsopgaver. Vedrørende de konkrete klagepunkter har indklagede nærmere anført følgende: Adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og privatøkonomi Opholdsstedet har ikke haft særskilt bankkonto. Opholdsstedet har benyttet samme konto som den enkeltmandsvirksomhed, der i mindre omfang sideløbende drives af lederen af opholdsstedet. Indklagede har påset, at regnskabsbilagene for så vidt angår opholdsstedet er holdt særskilt fra den øvrige økonomi. Fakturaer, kvitteringer og boner i relation til opholdsstedet er således opbevaret i et særskilt ringbind. Hertil kommer, hvad der er anført under pkt. 3.3 i Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private tilbud, KL Danske Regioner 2006 om enkeltmandsvirksomhed. Heraf fremgår udtrykkeligt, at der ikke er, men kan stilles krav om udskillelse af opholdsstedets økonomi på separat bankkonto. Et sådant krav er imidlertid ikke blevet stillet i godkendelsen. Fordelingsnøgle - opholdsstedets økonomi contra privatøkonomien Det fremgår af årsrapporten for 2007, side 7, hvorledes indklagede har beregnet en fordelingsnøgle for de udgifter, som ikke uden videre praktisk lader sig fuldstændig opdele på opholdsstedets økonomi og privatøkonomien. Fordelingsnøglen er baseret på en beregning af det samlede antal personer, der opholder sig i husholdningen, såvel opholdsstedets brugere som lederens familiemedlemmer, fordelt på det respektive antal døgn. Det fremgår således af årsrapporten, side 7, at familiemedlemmerne tegner sig for 1146 døgn, og opholdets beboere tegner sig for 1095 døgn. Disse tal er anvendt til en fordelingsnøgle i forhold til udgifter, der relaterer sig til den løbende husholdning. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at hvis denne fordelingsnøgle ikke var anvendt, men man i stedet havde anvendt statens takster i relation til husholdningen, var det et betydeligt lavere beløb, som havde kunnet henføres til privatøkonomien. En anvendelse af statens takster havde betydet, at den private andel af husholdningen udgjorde kr. mod det beløb på kr., som den private andel af husholdningen ("kosten") er beregnet til at udgøre ud fra indklagedes fordelingsnøgle. 13

14 Pensionsindbetaling Indklagede har ikke fundet anledning til at betvivle, at lederens hustru har bistået med et antal arbejdstimer, som modsvarer pensionsindbetalingen. Opmærksomheden henledes i denne sammenhæng på, at der i forbindelse med et job på et opholdssted ofte er tale om "skæve" arbejdstider. Det er derfor muligt for lederens ægtefælle at have et samlet betydeligt antal arbejdstimer på en uge, selv når lederens ægtefælle har et andet job ved siden af. Det har været indklagede bekendt, at lederen ikke stringent har foretaget aflønning måned for måned. Dette stemmer også overens med oplysningen i klagen, hvoraf det fremgår, at der er måneder, hvor der ingen løn er udbetalt, mens der er andre måneder, hvor lønudbetalingerne er baseret på et timeantal, der udgør mere end en måneds arbejde. I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at der kunne opstå likviditetsproblemer, hvis en anbringelseskommune var i restance med betalingen for en af opholdsstedets brugere. Indklagede er bekendt med, at en enkelt kommune var i restance på et tidspunkt, som angiveligt har medført en anstrengt likviditet med forsinket lønudbetalinger til følge. Lederens løn Indklagede er bekendt med, at tilsynsmyndigheden gennem flere år har accepteret, at lederens løn var højere end det normerede. Indklagede har derfor ikke haft anledning til at betvivle, at klager også for 2007 ville godkende dette. Indklagede har ligeledes ikke haft anledning til at betvivle, at lederen har udført arbejde i overensstemmelse med den aflønnede del. For at imødekomme kommunens anmodning er der imidlertid foretaget en tilretning på dette punkt i det korrigerede regnskab. Det er ikke korrekt, at der er betalt afdrag på lån på lederens ejendom, men lederen har anvendt en del af sin løn til betaling af afdrag på sin ejendom. Hævninger til betaling af afdrag er følgelig lig en lønudbetaling. Da transaktionen omkring betaling af afdrag tilsyneladende har bidraget til forvirring, skal det fremhæves, at for det tilfælde, at lederen havde oprettet en særskilt konto, havde lønnen været hævet og anført som hævet løn. Lederen ville herefter fra sin private konto have betalt afdraget. Dette eksempel illustrerer således, at afdrag er betalt med private midler. Betalingen af afdrag på den private ejendom er naturligvis opholdsstedets økonomi uvedkommende, hvorfor indklagede heller ikke har bidraget til, at lederen ud af opholdsstedets økonomi skulle betale sådanne afdrag. Der er således i al enkelthed tale om, at lederen har valgt at benytte sin lønudbetaling til betaling af afdrag på ejendommen, og at dette er sket i en og samme transaktion. Beløbet er således fratrukket i lederens lønsum. Udgifter til dyr Opholdsstedet har dyr, bl.a. hunde, katte, heste og køer, hvilket understøttes af stedets hjemmeside. Ud fra indklagedes viden om opholdssteder er det meget normalt, at opholdssteder har dyr. Indklagede har derfor ikke haft anledning til at betvivle eventuelle udgifter i relation til de nævnte dyr. I denne sammenhæng gøres der opmærksom på, at det har været en integreret del af opholdsstedets brugeres hverdag at deltage med bl.a. pasning af dyrene i et ikke nærmere bestemt omfang. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der er enkelte udgiftsposter, som ikke burde have været medtaget i årsrapporten. I denne sammenhæng er det vigtigt at påpege, at dette vil skyldes, at de pågældende udgiftsposter ikke er opdaget ved den foretagne stikprøvekontrol. Opholdsstedet har ikke afholdt W Tours udgifter, men der har været tale om, at der i enkelte tilfælde har været anført en forkert debitor på fakturaer. Udgifter i perioder med hjemmebesøg 14

15 Lederen har oplyst indklagede om, at der har været perioder, hvor opholdsstedets brugere har skullet være på besøg hos deres forældre, men hvor forældrene alligevel ikke har kunnet magte at have børnene hjemme. Børnene har derfor været returneret til opholdsstedet. Dette er en af forklaringerne på, at der er afholdt udgifter i perioder, hvor opholdsstedets brugere skulle have været på hjemmebesøg. Hertil kommer, at det i forbindelse med tilrettelæggelsen af opholdsstedets praktiske hverdag i et vist omfang har været nødvendigt at foretage indkøb i de perioder, hvor lederen har haft mulighed herfor, idet han ikke har skullet anvende sin arbejdstid sammen med opholdsstedets brugere. Endvidere er princippet vedrørende fordelingsnøglen anvendt, hvorfor indkøb i disse perioder ikke har været af ren privat karakter. Dobbeltkontering mv. Der har været tale om ca. 3 dobbeltkonteringer, som ikke er opdaget ved stikprøvekontrollen. Ved revision gælder et væsentlighedskriterium, og der er ikke krav om, at revisionen skal opdage mindre, beløbsmæssige fejlposteringer. Årsrapporten er efterfølgende korrigeret på dette punkt. Vedrørende manglende underbilag til dankortnotaer, har der typisk været tale om, at der har manglet bilag til bus - og togbilletter, bagerindkøb, kioskindkøb, McDonald's m.v. Disse udgifter er typisk sådanne, som opholdets brugere har fået penge til at betale. Der har derfor været accepteret en vis margin for, at brugerne, der er børn, ikke har fået bilag. For så vidt angår udgifter til spiritus og dametøj har opholdsstedet leder over for indklagede oplyst, at i det omfang, der har været afholdt sådanne udgifter, har det været til opholdsstedets børn, eksempelvis til en gave til forældre. Revisornævnets bemærkninger: Sagen angår Opholdsstedets Z s regnskab for 2007, der var opholdsstedets 10. regnskabsår. Opholdsstedet blev oprindelig godkendt i 1998 af det daværende X Amt, og på ny den 17. december 2007 dvs. kort før udløbet af det aktuelle regnskabsår af klageren, K, der i mellem tiden havde overtaget området. Klagen angår for det første en række forhold, der kan sammenfattes som en klage over, at opholdsstedet ikke har haft egen og særskilt økonomi, men at der er sket sammenblanding med private forhold (pkt. 1, 2, 3, 8, 9, 10 og 11). Nævnet lægger herom til grund, at opholdsstedet, der modtog børn til døgnophold, igennem alle årene har været organiseret som en personlig virksomhed, der blev drevet af et ægtepar i fællesskab, således at ægtefællerne også havde andre aktiviteter og job ved siden af. Efter de regler, der i perioden har været gældende for godkendelse og drift af et sådant opholdssted, har der været krav om, at opholdsstedet skulle være organiseret som en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi, herunder særskilte budgetter og regnskaber, der skulle godkendes. Det følger imidlertid af de centralt fastsatte vejledninger, at denne forskrift ikke været til hinder for, at der kunne ske godkendelse af enkeltmandsvirksomheder, der som i det aktuelle tilfælde - udbød ophold i ejerens private hjem. En sådan personlig virksomhed er ikke et fra indehaveren (indehaverne) adskilt retssubjekt. Reelt har det således i praksis været accepteret, at et opholdssted ikke behøvede at være organiseret som en selvstændig juridisk enhed uanset det formelle krav herom. 15

16 Som det fremgår af vejledningerne, rejser en organisationsform som enkeltmandsvirksomhed uundgåeligt - særlige problemer, der gør det nærliggende ved godkendelsen at stille individuelle krav for at opnå en betryggende adskillelse og afgrænsning af opholdsstedets økonomi over for indehaverens økonomi i øvrigt. Til trods herfor må nævnet konstatere, at der ikke fra tilsynsmyndighedens side gennem årene har været stillet nogen form for særvilkår, eksempelvis om anvendelse af særskilt bankkonto eller om anvendelse af bestemt fordelingsnøgle for de udgifter, der både kunne vedrøre opholdsstedets drift og ægtefællernes økonomi i øvrigt. Tilsynsmyndigheden har reelt overladt det til ægtefællerne i samråd med deres revisor, indklagede, selv at foretage en rimelig afgrænsning og opgørelse af de driftsvedkommende poster for opholdsstedet. Nævnet må herved antage, at det nu anfægtede regnskab for 2007 har været opstillet efter de samme principper, herunder med hensyn til den anvendte fordelingsnøgle, som ikke havde givet anledning til kritik eller påtale fra tilsynsmyndighedens side gennem de forudgående knap 10 år. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har haft føje til at gå ud fra, at også regnskabet for uanset at K i mellem tiden havde afløst X Amt som godkendelses- og tilsynsmyndighed fortsat kunne aflægges efter de hidtil fulgte principper, og der findes i hvert fald ikke det fornødne sikre grundlag for at fastslå, at indklagede for dette klagepunkts vedkommende har handlet i strid med god revisorskik. Klagen angår for det andet en række forhold, der kan sammenfattes som en klage over størrelsen af de omkostninger, som opholdsstedet har afholdt til lønning og pensioner, navnlig til ægtefællerne selv (pkt. 4, 5, 6 og 7). Nævnet lægger herom til grund, at personalenormeringen ifølge den oprindelige godkendelse af 14. oktober 1998 blev fastsat til to medarbejdere, og at begge ægtefæller har relevant faglig baggrund til at kunne udfylde denne normering. I den senere godkendelse af 17. december 2007 blev opholdsstedet godkendt til en leder og to medarbejdere, men denne normering kan ikke tillægges betydning for regnskabsåret 2007, som nærværende sag angår, fordi regnskabsåret stort set allerede var udløbet, da den nye godkendelse fremkom. I Prisfastsættelsesbudget for 2007 har opholdsstedet afsat lønomkostninger til leder og to pædagoger, og dette budget er efter det oplyste godkendt af den daværende tilsynsmyndighed. I Socialministeriets Vejledning nr. 98 af 5. december 2006, der var gældende for regnskabsåret 2007, siges imidlertid bl.a. følgende i pkt. 101 om betydningen af, at en budgetpost er blevet godkendt: Når kommunalbestyrelsen har godkendt opholdsstedets budget, betyder det ikke, at opholdsstedet er bundet af budgettet i alle enkeltheder. Tilbudet har mulighed for at overføre midler mellem de enkelte poster på budgettet, såfremt det stadig kan sandsynligggøres, at der er den fornødne sammenhæng mellem pris og kvalitet Nævnet må derfor lægge til grund, at den normering, der fremgik af budgettet, ikke nødvendigvis var bindende for opholdsstedet. Henset hertil og til, at den regnskabsførte udgift til lederløn m.v. ifølge sammenligningstallene også i det foregående regnskab for 2006 der må formodes godkendt var af nogenlunde tilsvarende størrelse, kan det ikke tillægges selvstændig betydning, at lederlønnen m.v. i 2007 oversteg den budgetterede lederløn. Herefter finder nævnet heller ikke på dette punkt sikkert grundlag for at kritisere indklagedes arbejde som revisor. 16

17 Som følge heraf frifindes indklagede i det hele. Indklagede registreret revisor R frifindes. T h i b e s t e m m e s : 17

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere