K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R."

Transkript

1 Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor siden den 20. september Opholdsstedet Z har i flere år været godkendt til modtagelse af børn i familiepleje, senest med klageren, K, som godkendelses- og tilsynsmyndighed. Klagen angår, om indklagede har overholdt god revisorskik ved afgivelsen af revisionspåtegning på opholdsstedets årsrapport for året Sagsfremstilling: Opholdsstedet Z er en personligt drevet virksomhed, der drives af et ægtepar, hvor manden er læreruddannet, mens hustruen er uddannet som socialpædagog. Den 14. oktober 1998 meddelte X Amt, der dengang var godkendelses- og tilsynsmyndighed, opholdsstedet følgende godkendelse: Opholdsstedet Z v. leder, cpr.nr. godkendes i.h.t. Lov om social Service 49, stk. 2 til at modtage 2 børn i alderen 6 13 år med sociale og emotionelle vanskeligheder. Forudsætningen for en anbringelse vil være, at der inden indskrivning træffes aftale med det lokale PPR omkring undervisning. Personalenormeringen er fastsat til 2 medarbejdere. Budget og regnskab indsendes til godkendelse i X Amtskommune efter retningslinier fastsat af amtet. Opholdsstedsbetalingen er indeværende år fastsat til kr. pr. mdr. Opholdsstedet er underlagt amtets tilsyn, hvilket betyder, at amtets medarbejdere til enhver tid skal have adgang til opholdsstedet samt til at tale med personale og indskrevne børn og unge. 1

2 Indklagede, der siden den 1. januar 1999 har været revisor for opholdsstedet, afgav den 28.september 2006 følgende erklæring på dettes prisfastsættelsesbudget for 2007, der derpå blev godkendt af amtet: Til X Amt. Vi har opstillet budgettet for Opholdsstedet Z for perioden l. januar til 31. december Budgettet baseres på oplysninger fra Opholdsstedets ledelse, som har ansvaret for budgettet. Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance ved opstilling af budgetter. Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved en undersøgelse af budgettet og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl eller mangler i budgettet opdages, end tilfældet er ved undersøgelse af budgettet. Vi har ikke udført undersøgelse af budgettet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed dersom. I den tilhørende Budgetberetning af samme dato skrev opholdsstedets leder og medindehaver bl.a.: Prisfastsættelsesbudgetttet er opstillet i henhold til 49 i lov om social service. Jeg gør opmærksom på, at opholdsbetalingen må opfattes som et rammebeløb, idet forskydninger i de enkelte udgiftsposter kan forekomme. Det fremgik af dette budget, at der for 2007 blev regnet med et beløb på kr. i opholdsbetaling for 3 børn á kr. pr. måned. Lønudgifterne var i budgettet ansat til kr. fordelt med Leder, grundløn 31, incl. pension kr. samt 2 pædagoger incl. pension kr. og Vikar 8 % kr. Efter at administrationen af området var overgået fra X Amt til K, meddelte kommunen den 17. december 2007 følgende nye godkendelse til opholdsstedet: På baggrund af, at opholdsstedet Z ikke har noget formelt dokument fra X amt på en godkendelse til 3 børn, er det besluttet at en sådan hermed udarbejdes af K. Det kan konstateres ud fra de dokumenter, der er tilgængelige fra X amt, at opholdsstedet de sidste 2 år har fået godkendt budget og regnskab til 3 børn, hvorfor det må formodes at være en formalitet der er glemt. Godkendelsen gives på følgende vilkår: 2

3 - Opholdsstedet godkendes i henhold til Serviceloven 142 stk. 5, jf. bekendtgørelsen nr. 621 af 15. juni Opholdsstedet godkendes jf. K s standardbetingelser. - - Opholdsstedet er godkendt som privat ejet. - Opholdsstedet godkendes til 3 børn/unge - Opholdsstedet godkendes til 1 leder, og 2 medarbejdere excl. vikar. Af de standardbetingelser, hvortil der henvistes, fremgik bl.a. : Godkendelsen er givet under forudsætning af at: - lederens/ejerens og medarbejdernes private brug af ejendommen skal som udgangspunkt fordeles i forhold til hoveder i husstanden, - der må ved person ejede opholdssteder ikke ske formuetilvækst via offentlige midler, - ejendomsudgifter skal som udgangspunkt fastsættes som omkostningsbestemt husleje, - K skal orienteres om samtlige personaleændringer. Den 24. april 2008 forelå opholdsstedets regnskab for 2007, som var stedets 10. regnskabsår, med følgende blanke revisionspåtegning fra indklagede: Den uafhængige revisors påtegning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af opholdsstedets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med de for opholdsstedets gældende regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om opholdsstedet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion 3

4 Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der fra tilskudsyders side ikke er stillet krav om rapportering af mål og resultater. Ledelsen af opholdsstedet har ikke udført egne undersøgelser af forvaltningen. Den udførte forvaltningsrevision bygger derfor på vores selvvalgte undersøgelser af forvaltningen. Det fremgik af afsnittet om Regnskabspraksis, at regnskabet blev aflagt i overensstemmelse med vejledningen om opholdsbetaling m.v. ved opholdssteder for børn og unge. Af de tilhørende specifikationer fremgik, at der for 2007 var modtaget Opholdsbetalinger med i alt kr. Som Vederlag til medarbejdere var i alt afholdt kr., heraf udgjorde Pension kr. og Løn leder (hævninger) androg kr., medens Løn ansatte androg kr. Af sammenligningstallene fremgik, at der for 2006 havde været opholdsbetalinger med kr. Der var i alt afholdt kr. i vederlag til medarbejdere. Heraf var anvendt kr. til pension, mens kr. var afholdt som lederløn og kr. som løn til andre ansatte. For 2007 var under posten Ejendomsudgifter bl.a. medtaget en udgift på kr. til BRF Kredit. I det tilhørende revisionsprotokollat, ligeledes af 24. april 2008, anførte indklagede bl.a. : 3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 1 forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold: 3.1. Manglende funktionsadskillelse På grund af opholdsstedets størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. 4. Øvrige oplysninger 4

5 4.1. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsrapporten Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsrapporten Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsrapporten. 4.2 Forvaltningsrevision I henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud" skal revisionen foregå i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, hvilket medfører at revisor skal foretage revisionshandlinger der kontrollerer opholdsstedets produktivitet, sparsommelighed, økonomistyring og effektivitet. Produktivitet Sparsommelighed Økonomistyring Leder har selv det løbende opsyn med bogholderiet, herunder er det stort set alene lederen der forestår alle indkøb. Effektivitet Det er ledelsens opfattelse, at Opholdsstedet Z drives med et mindre antal medarbejdere end sammenlignelige opholdssteder. 5. Lovpligtige oplysninger mv. 6. Andre arbejder Ud over vores revision af årsrapporten har vi: Ydet budgetmæssig assistance Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser mv. Klageren, K, afviste at godkende regnskabet for 2007 og modtog i den forbindelse forskellige yderligere oplysninger, herunder alt bilagsmateriale, der dannede grundlag for regnskabet. Kommunens afvisning affødte forhandlinger og førte til, at opholdsstedet fremkom med et ændret regnskab for 2007, ligeledes med blank revisionspåtegning af 29. januar 2009 fra indklagede. Heller ikke dette regnskab har kommunen villet godkende, men indgav som anført den 9. februar 2009 klage til nævnet over indklagede. Af sagens oplysninger fremgår i øvrigt, at Opholdsstedet Z ophørte pr. 30. april 2009, men i marts 2009 beskrev sig således på sin hjemmeside: 5

6 Regelgrundlaget: Opholdsstedet Z er et lille opholdssted i K med plads til 3 børn og unge, mellem 6 og 13 år ved indskrivning. Ejerne hedder og Vi er uddannede læger og socialpædagog. Vi har selv to hjemmeboende børn på og år. Opholdsstedet drives privat og har familielignende karakter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud trådte i kraft den 1. januar 2007 og var således gældende for det 2007-regnskab, der foreligger i sagen. Bekendtgørelsen afløste den tidligere bekendtgørelse nr af 15. december 2004 med samme titel og er selv siden afløst af bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 foreskrev bl.a. følgende: Kapitel 1 Godkendelse 1. Den stedlige kommunalbestyrelse godkender private opholdssteder 2. Opholdsstedet skal være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog fravige kravet i stk. 1, når 3. Stk. 2. Der skal være særskilte budgetter og regnskaber for det godkendte opholdssted Kapitel 2 Godkendelse af organisation 5. Opholdssteder, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, skal have en vedtægt. Kapitel 3 Godkendelse af pædagogik, fysiske rammer, økonomi og personale 11. Kommunalbestyrelsen godkender opholdsstedets budget Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i overensstemmelse med 43, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration godkende anvendelsen af et eventuelt overskud ved driften af opholdsstedet 13. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer 6

7 Kapitel 6 Regnskabsaflæggelse og revision 16. Opholdssteder skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens kapitel 5, regnskabsklasse A, medmindre andet følger af særlige regler. Stk. 2. Kommunen kan stille yderligere krav til det enkelte opholdssteds regnskabsaflæggelse, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i opholdsstedets økonomi. 17. Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor Stk. 2. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af opholdsstedets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. I tilknytning til denne bekendtgørelse udsendte Socialministeriet Vejledning nr. 98 af 5. december 2006 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. (Vejledning nr. 7 til serviceloven), hvorfra citeres: Kapitel 18 Krav om etablering som selvstændig juridisk enhed og undtagelser herfra Selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi 80. Alle private opholdssteder skal være selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi. Enkeltmandsvirksomheder 81. Når et opholdssted drives som enkeltmandsvirksomhed, fx i ejerens hjem, kan det være vanskeligt at vurdere, om virksomheden opfylder kravet om særskilt økonomi. I disse tilfælde foretager kommunen en skønsmæssig vurdering af, om ejeren er økonomisk solid. Det anbefales, at I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om godkendelse kan kommunen aftale en procedure for stillingtagen til større anskaffelser eller gældsforpligtelser med ejeren af opholdsstedet Kapitel 24 Godkendelse af økonomi Godkendelse af budgetrammen 7

8 101. Når kommunalbestyrelsen har godkendt opholdsstedets budget, betyder det ikke, at opholdsstedet er bundet af budgettet i alle enkeltheder. Ejendomsudgifter, som indgår i det samlede budget 103. Bekendtgørelsen indeholder ingen særlige regler om udgifter til fast ejendom, som ejes af opholdsstedet Kapitel 28 Regnskabsaflæggelse 119. Hvis der indregnes forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse tydeligt fremstå adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i resultatopgørelsen og balancen. Der skal således være klar adskillelse mellem de erhvervsmæssige aktiviteter (den sociale virksomhed) og private forhold. Kommunernes Landsforening har i 2006 udsendt en Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, hvori bl.a. anføres: 1. INDLEDNING Private opholdssteder skal ifølge Lov om social service, 142, stk. 5 og 144, stk. 1, godkendes som generelt egnede af den stedlige kommunalbestyrelse. Socialministeriet udsendte den Bekendtgørelse nr om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, der i juli 2005 blev fulgt op af den tilhørende Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud efter 49, stk. 2 og 91 og 93 i serviceloven. Nærværende vejledning, der udsendes af Danske Regioner og KL i fællesskab, supplerer Socialministeriets vejledning. I medfør af strukturreformen får kommunerne fra den 1. januar 2007 det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for ydelser, der tilbydes efter Lov om social service. Dette indebærer også, at kommunerne fremover får godkendelses- og tilsynspligten i relation til de private opholdssteder 8

9 Danske Regioner og KL anbefaler, at nærværende vejledning og Socialministeriets vejledning udgør beslutningsgrundlaget for kommunernes godkendelses- og tilsynsopgave. 3. ORGANISATION 3.1 Der skal altid være en ansvarlig juridisk enhed Godkendelsen til at drive opholdssted skal gives til den bestemte juridiske enhed, som skal være ansvarlig for driften af det private tilbud. 3.2 Der er valgfrihed inden for de givne rammer Der er ikke i lovgivningen krav om, at opholdssteder skal være organiseret i en bestemt form for juridisk enhed 3.3 Vejledende oversigt over selskabsretlige krav ved stiftelse af forskellige organisationsformer Enkeltmandsvirksomhed En enkeltmandsvirksomhed er hverken et selskab eller på anden måde en selvstændig juridisk enhed. Der kan således ikke ske nogen stiftelse af en juridisk person. Det er ejeren personligt, der udgør den juridiske enhed bag virksomheden. Selv om en enkeltmandsvirksomhed ikke er en selvstændig juridisk enhed, kan der dog godt stilles krav om, at selskabet udskilles fra private midler eksempelvis ved etablering af separate konti og hævekort, cvr-nr. m.v. 3.6 De enkelte socialretlige krav Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Det enkelte opholdssted skal som udgangspunkt drives af en selvstændig juridisk enhed og have særskilt økonomi. Jf. herved bekendtgørelsens 2, stk. 1. Dette krav stilles især for at sikre at: - der ikke sker privat formueopsamling af offentlige midler - der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets økonomi - der er tilstrækkelige regler om opgørelse og anvendelse af offentlige midler ved opholdsstedets ophør. 9

10 Klagen: K har klaget over, at indklagede har meddelt blank revisionspåtegning på regnskabet for 2007 for Opholdsstedet Z til trods for, at regnskabet ikke var aflagt korrekt efter gældende regler, hvorved klager navnlig har peget på, 1) at der indgik en mellemregningskonto, således at der ikke var klar adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og ejerens privatøkonomi, 2) at der indgik afdrag på prioritetsgæld i ejendommen, selv om den ikke tilhørte opholdsstedet, men lederen privat, 3) at private andele af bil, ejendomsudgifter, forplejning og telefon samt fagforeningsbidrag urigtigt er tillagt kontoen for lederløn og regnskabsført som hævninger, 4) at udgiften på kr. til pension angår lederens ægtefælle og slet ikke står mål med dennes reelle arbejdsindsats, 5) at lønsedler til ægtefællen ikke viser nogen sammenhæng mellem faktisk arbejdstid og den regnskabsførte aflønning, 6) at alle medarbejdere har fået en uforklarlig høj løn i december måned, 7) at der er regnskabsført en pensionsindbetaling for lederens vedkommende på kr., skønt denne udgift, der i øvrigt langt overstiger det normale, indgår i det beløb, der er afsat i budgettet til lederløn, 8) at opholdsstedet ikke har haft særskilt bankkonto, men har benyttet en bankkonto lydende på W Tours, som er lederens andet firmanavn, 9) at der indgår udgifter til dyr, som ikke tilhører opholdsstedet, samt udgifter til spiritus og dametøj, der må være uvedkommende for et opholdssted til drenge, 10) at der indgår udgifter til restaurantbesøg, som har fundet sted, mens drengene var på hjemmebesøg, og derfor må betegnes som private og regnskabet uvedkommende, og 11) at der er sket dobbeltkontering af en del bilag. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet gjort gældende, at det er i strid med god revisorskik, at indklagede har afgivet blank revisionspåtegning på en årsrapport, hvori der indgår udgifter, som er opholdsstedet uvedkommende, og på trods af andre kritisable forhold. Regnskabet fremstår som om, at revisor ikke er bekendt med de særlige regler, der gælder for opholdssteders regnskaber. Klager burde som tilsynsmyndighed kunne stole på, at der ikke indgår kritisable forhold i et opholdssteds regnskab, når der foreligger en blank revisionspåtegning. Indklagede burde i det mindste have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger vedrørende betaling af lån til ejers bolig og de indregnede udgifter til ejers private husholdning. Endvidere burde indklagede have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger vedrørende den løn, der er udbetalt til lederen og dennes ægtefælle (ejerne). Ud fra det lagte budget burde regnskabet have udvist et overskud, og indklagede burde endvidere have givet supplerende oplysning om, at dette ikke var tilfældet. Klager har i den forbindelse fremhævet, at indklagede forestod bogføringen, hvorfor indklagede må have været vidende om samtlige foreliggende kritisable forhold. Vedrørende de enkelte klagepunkter har klager i øvrigt anført følgende: Adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og privatøkonomi. 10

11 Ifølge bekendtgørelsens 2 og vejledning nr. 98 fra 2006 om tilsyn, herunder med private opholdssteder, pkt. 80 og 81, skal opholdsstedet have særskilt økonomi. For så vidt angår enkeltmandsejet virksomhed er det efter klagers opfattelse også udgangspunktet, at der skal være særskilt økonomi, jf. også vejledningens pkt Hvis der indregnes forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse - efter dette punkt i vejledningen - tydeligt fremstå adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter. Der skal således være en klar adskillelse mellem de erhvervsmæssige aktiviteter og private forhold. Det er revisionens opgave at se kritisk på opholdsstedets regnskaber og herunder henlede kommunens opmærksomhed på forhold, som det kunne være relevant for kommunen som tilsynsmyndighed at foretage en nærmere vurdering af, herunder om det er forhold, som bør give anledning til nærmere undersøgelse. Der er ingen gennemskuelighed i det konkrete regnskab, når en række regninger er udstedt til en anden virksomhed. Bilagene under dyrehold belyser, at det har været umuligt at holde tingene korrekt adskilt. En revisor skal muligvis ikke vide, hvilke dyr der hører til opholdsstedet, hvilke der er private eller tilhører firmaet W Tours (ejerens andet firma), men den omstændighed, at regnskabet for opholdsstedet Z både indeholder opholdsstedets økonomi og privat/andet firma må betyde, at der så meget desto mere stilles krav til revisors gennemgang og stikprøver samt kendskab til, hvilken del af virksomheden, der hører til anden virksomhed, og hvilken til opholdsstedet. Hertil kommer, at der indgår en mellemregningskonto med ejer i regnskabet, hvilket gør, at der ikke er en klar adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og ejerens privatøkonomi. Opholdsstedet har ikke egen bankkonto, men benytter bankkonto oprettet i ejerens andet firmanavn, W Tours. Mange regninger i regnskabet er derfor udstedet til W Tours, og tilsynet kan ikke afgøre, om de reelt vedrører opholdsstedet eller det andet firma. Fordelingsnøgle - opholdsstedets økonomi ctr. privatøkonomien Den anvendte fordelingsnøgle anvendes også på udgifter, der ikke relaterer sig til den løbende husholdning. Der indgår rent private indkøb i form af alkohol og cigaretter og udgifter i perioder, hvor de anbragte børn ikke har været på opholdsstedet. Som følge heraf bliver fordelingsnøglen ukorrekt. Pensionsindbetaling Der indgår en pensionsindbetaling til en medarbejder på kr. (lederens ægtefælle). På forespørgsel begrundes pensionsindbetalingen i overarbejde. Pensionsindbetalingen er foretaget den 28. december Begrundelsen for udbetalingen hænger imidlertid ikke sammen med det antal timer, der allerede er udbetalt løn for ifølge lønsedler. Til og med november måned er der udbetalt løn for 1600 arbejdstimer. I december måned er der udbetalt kr., og med samme timeløn som i øvrige måneder svarer det til 364 arbejdstimer. Pensionsindbetalingen er begrundet med 528 overarbejdstimer - dvs. at det samlede antal arbejdstimer er enormt, især med henvisning til at ægtefællen også har et andet job på 37 timer om ugen. Pensionsindbetalingen sammen med punktet om decemberlønninger ligner for K nærmere, at opholdsstedet har ønsket at bruge hele budgettet op, så de ikke skulle diskutere med tilsynet om, hvordan overskuddet skulle anvendes - fx til nedsættelse af næste års takst. Ægtefællens aflønning Lønsedler for lederens ægtefælle viser, at der tilsyneladende ikke er nogen sammenhæng mellem arbejdstid og aflønning. På lønsedler figurer de fleste måneder en aflønning på kr., men der 11

12 er også en måned med kr. for samme antal timer. Timetallet udgør 200 timer pr. måned, hvilket heller ikke passer med, at vedkommende er ansat på 35 timer om ugen. Enkelte måneder er der aflønnet for 400 timer, men der er også måneder, hvor der ingen aflønning er. Indklagede burde have undret sig over antallet af arbejdstimer for ægtefællen, selvom det naturligvis rent teknisk kan lade sig gøre at arbejde så mange timer, da det er et døgntilbud. Alle medarbejdere har fået usædvanlig høj løn i december måned. Også en vikar, som ikke tidligere på året har fået udbetalt løn. Lønsedlerne er håndskrevne i modsætning til alle de andre måneders lønsedler, som er fra Dataløn. På de håndskrevne lønsedler er der ingen forklaring på den høje løn, idet der ikke er anført hverken timer eller timeløn. Indklagede burde have undret sig over de unormalt høje decemberlønninger, som ikke var dokumenteret med antal arbejdstimer og timeløn, men blot en samlet høj løn. Dette burde have været fremhævet i revisionsprotokollatet, dels fordi forholdene er unormale, dels fordi det afviger markant fra forudsætningerne i budgettet. Lederens aflønning K er ny myndighed på området siden 1. januar 2007 og er ikke bundet af, hvordan tidligere tilsynsmyndigheder i givet fald har behandlet opholdsstedets regnskab. Det giver ikke i sig selv ret til at fortsætte en praksis, der ikke er i orden, at den ikke har været påtalt tidligere. Afdrag på prioritetsgæld i ejendommen og lignende private udgifter I regnskabet er medtaget afdrag på ejendom med offentlige midler, selv om ejendommen er ejet af lederen privat og ikke er opholdsstedets ejendom. Det er ikke tilladt. Udgiften er ført på kontoen for lederløn, også benævnt hævninger. Klager anser indklagedes forklaring som efterrationalisering. Klager havde en berettiget forventning om, at revisor påtaler et sådant forhold. Private andele af bil, ejendomsudgifter, forplejning og telefon samt ejers fagforeningsbidrag er tillagt kontoen for lederløn, som i regnskabet også benævnes hævninger, således at den private andel reelt er betalt af opholdsstedet - dvs. med offentlige midler. Dette bevirker en lederaflønning, der ligger langt over det budgetterede. Lederlønnen har i regnskab 2007 udgjort kr. mod den budgetterede på kr. For at overholde budgettet nogenlunde er der ikke ansat det antal medarbejdere, som der skal være i henhold til godkendelsen. Der indgår pensionsindbetaling til leder på kr., hvilket synes at være langt over normalt niveau. Budgettet til lederløn skal også dække pension. Udgifter til dyr I regnskabet indgår udgifter til dyr, som ikke er opholdsstedets. Det drejer sig om hund og kvæg. Opholdsstedet har kun får. Af hjemmesiderne fremgår, at familien har dyr, men ikke, at det er opholdsstedets. Udgifter i perioder med hjemmebesøg Der er afholdt flere udgifter, bl.a. til restaurantbesøg, i perioder, hvor børnene har været på hjemmebesøg hos deres biologiske forældre. Udgifter i disse børnefri perioder burde være private udgifter. En del af husholdningsudgifterne kan diskuteres, idet der skal være købt ind til, at børnene kommer tilbage. Fordelingsnøglen regulerer ikke disse forhold korrekt, når private udgifter, herunder udgifter i perioder, hvor børnene ikke er i opholdsstedet, medtages. Dobbeltkontering mv. 12

13 Der indgår bilag, som er dobbeltkonteret - både efter faktura og efter dankort bon. En del af bilagene er kun dokumenteret med dankort bon. Det er utilstedeligt, at der forekommer dobbeltkonteringer, når det er revisionsfirmaet selv, der har forestået bogføringen. I regnskabet indgår spiritus og dametøj, som ikke kan være relevant for et opholdssted for drenge. Indklagede har overordnet gjort gældende, at hans revision har levet op til gældende krav til revision af opholdssteder. Han har tilrettelagt revisionen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Revisionen blev planlagt og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering. Hovedvægten var lagt på de poster i årsrapporten, hvor risikoen for væsentlige fejl var størst. Revisionen har således været fokuseret på, at der ikke måtte indgå fejlbehæftede oplysninger i årsrapporten, som påvirkede helhedsvurderingen af årsrapporten, og revisionen har ikke taget sigte på at rette uvæsentlige fejl, som ikke medførte en ændret helhedsvurdering af årsrapporten. Revisionen har derfor i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder ikke omfattet en gennemgang af alle bilag og transaktioner, men er udført ved, at han ved stikprøver har indhentet dokumentation eller på anden måde fået bekræftet bogføringen og årsrapportens rigtighed. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klager sammenblander revisors opgaver med de forhold, der klages over. Denne klagesag vedrører hans rolle vedrørende varetagelse af revision, og ikke hans rolle vedrørende eventuelle bogføringsopgaver. Vedrørende de konkrete klagepunkter har indklagede nærmere anført følgende: Adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og privatøkonomi Opholdsstedet har ikke haft særskilt bankkonto. Opholdsstedet har benyttet samme konto som den enkeltmandsvirksomhed, der i mindre omfang sideløbende drives af lederen af opholdsstedet. Indklagede har påset, at regnskabsbilagene for så vidt angår opholdsstedet er holdt særskilt fra den øvrige økonomi. Fakturaer, kvitteringer og boner i relation til opholdsstedet er således opbevaret i et særskilt ringbind. Hertil kommer, hvad der er anført under pkt. 3.3 i Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private tilbud, KL Danske Regioner 2006 om enkeltmandsvirksomhed. Heraf fremgår udtrykkeligt, at der ikke er, men kan stilles krav om udskillelse af opholdsstedets økonomi på separat bankkonto. Et sådant krav er imidlertid ikke blevet stillet i godkendelsen. Fordelingsnøgle - opholdsstedets økonomi contra privatøkonomien Det fremgår af årsrapporten for 2007, side 7, hvorledes indklagede har beregnet en fordelingsnøgle for de udgifter, som ikke uden videre praktisk lader sig fuldstændig opdele på opholdsstedets økonomi og privatøkonomien. Fordelingsnøglen er baseret på en beregning af det samlede antal personer, der opholder sig i husholdningen, såvel opholdsstedets brugere som lederens familiemedlemmer, fordelt på det respektive antal døgn. Det fremgår således af årsrapporten, side 7, at familiemedlemmerne tegner sig for 1146 døgn, og opholdets beboere tegner sig for 1095 døgn. Disse tal er anvendt til en fordelingsnøgle i forhold til udgifter, der relaterer sig til den løbende husholdning. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at hvis denne fordelingsnøgle ikke var anvendt, men man i stedet havde anvendt statens takster i relation til husholdningen, var det et betydeligt lavere beløb, som havde kunnet henføres til privatøkonomien. En anvendelse af statens takster havde betydet, at den private andel af husholdningen udgjorde kr. mod det beløb på kr., som den private andel af husholdningen ("kosten") er beregnet til at udgøre ud fra indklagedes fordelingsnøgle. 13

14 Pensionsindbetaling Indklagede har ikke fundet anledning til at betvivle, at lederens hustru har bistået med et antal arbejdstimer, som modsvarer pensionsindbetalingen. Opmærksomheden henledes i denne sammenhæng på, at der i forbindelse med et job på et opholdssted ofte er tale om "skæve" arbejdstider. Det er derfor muligt for lederens ægtefælle at have et samlet betydeligt antal arbejdstimer på en uge, selv når lederens ægtefælle har et andet job ved siden af. Det har været indklagede bekendt, at lederen ikke stringent har foretaget aflønning måned for måned. Dette stemmer også overens med oplysningen i klagen, hvoraf det fremgår, at der er måneder, hvor der ingen løn er udbetalt, mens der er andre måneder, hvor lønudbetalingerne er baseret på et timeantal, der udgør mere end en måneds arbejde. I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at der kunne opstå likviditetsproblemer, hvis en anbringelseskommune var i restance med betalingen for en af opholdsstedets brugere. Indklagede er bekendt med, at en enkelt kommune var i restance på et tidspunkt, som angiveligt har medført en anstrengt likviditet med forsinket lønudbetalinger til følge. Lederens løn Indklagede er bekendt med, at tilsynsmyndigheden gennem flere år har accepteret, at lederens løn var højere end det normerede. Indklagede har derfor ikke haft anledning til at betvivle, at klager også for 2007 ville godkende dette. Indklagede har ligeledes ikke haft anledning til at betvivle, at lederen har udført arbejde i overensstemmelse med den aflønnede del. For at imødekomme kommunens anmodning er der imidlertid foretaget en tilretning på dette punkt i det korrigerede regnskab. Det er ikke korrekt, at der er betalt afdrag på lån på lederens ejendom, men lederen har anvendt en del af sin løn til betaling af afdrag på sin ejendom. Hævninger til betaling af afdrag er følgelig lig en lønudbetaling. Da transaktionen omkring betaling af afdrag tilsyneladende har bidraget til forvirring, skal det fremhæves, at for det tilfælde, at lederen havde oprettet en særskilt konto, havde lønnen været hævet og anført som hævet løn. Lederen ville herefter fra sin private konto have betalt afdraget. Dette eksempel illustrerer således, at afdrag er betalt med private midler. Betalingen af afdrag på den private ejendom er naturligvis opholdsstedets økonomi uvedkommende, hvorfor indklagede heller ikke har bidraget til, at lederen ud af opholdsstedets økonomi skulle betale sådanne afdrag. Der er således i al enkelthed tale om, at lederen har valgt at benytte sin lønudbetaling til betaling af afdrag på ejendommen, og at dette er sket i en og samme transaktion. Beløbet er således fratrukket i lederens lønsum. Udgifter til dyr Opholdsstedet har dyr, bl.a. hunde, katte, heste og køer, hvilket understøttes af stedets hjemmeside. Ud fra indklagedes viden om opholdssteder er det meget normalt, at opholdssteder har dyr. Indklagede har derfor ikke haft anledning til at betvivle eventuelle udgifter i relation til de nævnte dyr. I denne sammenhæng gøres der opmærksom på, at det har været en integreret del af opholdsstedets brugeres hverdag at deltage med bl.a. pasning af dyrene i et ikke nærmere bestemt omfang. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der er enkelte udgiftsposter, som ikke burde have været medtaget i årsrapporten. I denne sammenhæng er det vigtigt at påpege, at dette vil skyldes, at de pågældende udgiftsposter ikke er opdaget ved den foretagne stikprøvekontrol. Opholdsstedet har ikke afholdt W Tours udgifter, men der har været tale om, at der i enkelte tilfælde har været anført en forkert debitor på fakturaer. Udgifter i perioder med hjemmebesøg 14

15 Lederen har oplyst indklagede om, at der har været perioder, hvor opholdsstedets brugere har skullet være på besøg hos deres forældre, men hvor forældrene alligevel ikke har kunnet magte at have børnene hjemme. Børnene har derfor været returneret til opholdsstedet. Dette er en af forklaringerne på, at der er afholdt udgifter i perioder, hvor opholdsstedets brugere skulle have været på hjemmebesøg. Hertil kommer, at det i forbindelse med tilrettelæggelsen af opholdsstedets praktiske hverdag i et vist omfang har været nødvendigt at foretage indkøb i de perioder, hvor lederen har haft mulighed herfor, idet han ikke har skullet anvende sin arbejdstid sammen med opholdsstedets brugere. Endvidere er princippet vedrørende fordelingsnøglen anvendt, hvorfor indkøb i disse perioder ikke har været af ren privat karakter. Dobbeltkontering mv. Der har været tale om ca. 3 dobbeltkonteringer, som ikke er opdaget ved stikprøvekontrollen. Ved revision gælder et væsentlighedskriterium, og der er ikke krav om, at revisionen skal opdage mindre, beløbsmæssige fejlposteringer. Årsrapporten er efterfølgende korrigeret på dette punkt. Vedrørende manglende underbilag til dankortnotaer, har der typisk været tale om, at der har manglet bilag til bus - og togbilletter, bagerindkøb, kioskindkøb, McDonald's m.v. Disse udgifter er typisk sådanne, som opholdets brugere har fået penge til at betale. Der har derfor været accepteret en vis margin for, at brugerne, der er børn, ikke har fået bilag. For så vidt angår udgifter til spiritus og dametøj har opholdsstedet leder over for indklagede oplyst, at i det omfang, der har været afholdt sådanne udgifter, har det været til opholdsstedets børn, eksempelvis til en gave til forældre. Revisornævnets bemærkninger: Sagen angår Opholdsstedets Z s regnskab for 2007, der var opholdsstedets 10. regnskabsår. Opholdsstedet blev oprindelig godkendt i 1998 af det daværende X Amt, og på ny den 17. december 2007 dvs. kort før udløbet af det aktuelle regnskabsår af klageren, K, der i mellem tiden havde overtaget området. Klagen angår for det første en række forhold, der kan sammenfattes som en klage over, at opholdsstedet ikke har haft egen og særskilt økonomi, men at der er sket sammenblanding med private forhold (pkt. 1, 2, 3, 8, 9, 10 og 11). Nævnet lægger herom til grund, at opholdsstedet, der modtog børn til døgnophold, igennem alle årene har været organiseret som en personlig virksomhed, der blev drevet af et ægtepar i fællesskab, således at ægtefællerne også havde andre aktiviteter og job ved siden af. Efter de regler, der i perioden har været gældende for godkendelse og drift af et sådant opholdssted, har der været krav om, at opholdsstedet skulle være organiseret som en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi, herunder særskilte budgetter og regnskaber, der skulle godkendes. Det følger imidlertid af de centralt fastsatte vejledninger, at denne forskrift ikke været til hinder for, at der kunne ske godkendelse af enkeltmandsvirksomheder, der som i det aktuelle tilfælde - udbød ophold i ejerens private hjem. En sådan personlig virksomhed er ikke et fra indehaveren (indehaverne) adskilt retssubjekt. Reelt har det således i praksis været accepteret, at et opholdssted ikke behøvede at være organiseret som en selvstændig juridisk enhed uanset det formelle krav herom. 15

16 Som det fremgår af vejledningerne, rejser en organisationsform som enkeltmandsvirksomhed uundgåeligt - særlige problemer, der gør det nærliggende ved godkendelsen at stille individuelle krav for at opnå en betryggende adskillelse og afgrænsning af opholdsstedets økonomi over for indehaverens økonomi i øvrigt. Til trods herfor må nævnet konstatere, at der ikke fra tilsynsmyndighedens side gennem årene har været stillet nogen form for særvilkår, eksempelvis om anvendelse af særskilt bankkonto eller om anvendelse af bestemt fordelingsnøgle for de udgifter, der både kunne vedrøre opholdsstedets drift og ægtefællernes økonomi i øvrigt. Tilsynsmyndigheden har reelt overladt det til ægtefællerne i samråd med deres revisor, indklagede, selv at foretage en rimelig afgrænsning og opgørelse af de driftsvedkommende poster for opholdsstedet. Nævnet må herved antage, at det nu anfægtede regnskab for 2007 har været opstillet efter de samme principper, herunder med hensyn til den anvendte fordelingsnøgle, som ikke havde givet anledning til kritik eller påtale fra tilsynsmyndighedens side gennem de forudgående knap 10 år. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har haft føje til at gå ud fra, at også regnskabet for uanset at K i mellem tiden havde afløst X Amt som godkendelses- og tilsynsmyndighed fortsat kunne aflægges efter de hidtil fulgte principper, og der findes i hvert fald ikke det fornødne sikre grundlag for at fastslå, at indklagede for dette klagepunkts vedkommende har handlet i strid med god revisorskik. Klagen angår for det andet en række forhold, der kan sammenfattes som en klage over størrelsen af de omkostninger, som opholdsstedet har afholdt til lønning og pensioner, navnlig til ægtefællerne selv (pkt. 4, 5, 6 og 7). Nævnet lægger herom til grund, at personalenormeringen ifølge den oprindelige godkendelse af 14. oktober 1998 blev fastsat til to medarbejdere, og at begge ægtefæller har relevant faglig baggrund til at kunne udfylde denne normering. I den senere godkendelse af 17. december 2007 blev opholdsstedet godkendt til en leder og to medarbejdere, men denne normering kan ikke tillægges betydning for regnskabsåret 2007, som nærværende sag angår, fordi regnskabsåret stort set allerede var udløbet, da den nye godkendelse fremkom. I Prisfastsættelsesbudget for 2007 har opholdsstedet afsat lønomkostninger til leder og to pædagoger, og dette budget er efter det oplyste godkendt af den daværende tilsynsmyndighed. I Socialministeriets Vejledning nr. 98 af 5. december 2006, der var gældende for regnskabsåret 2007, siges imidlertid bl.a. følgende i pkt. 101 om betydningen af, at en budgetpost er blevet godkendt: Når kommunalbestyrelsen har godkendt opholdsstedets budget, betyder det ikke, at opholdsstedet er bundet af budgettet i alle enkeltheder. Tilbudet har mulighed for at overføre midler mellem de enkelte poster på budgettet, såfremt det stadig kan sandsynligggøres, at der er den fornødne sammenhæng mellem pris og kvalitet Nævnet må derfor lægge til grund, at den normering, der fremgik af budgettet, ikke nødvendigvis var bindende for opholdsstedet. Henset hertil og til, at den regnskabsførte udgift til lederløn m.v. ifølge sammenligningstallene også i det foregående regnskab for 2006 der må formodes godkendt var af nogenlunde tilsvarende størrelse, kan det ikke tillægges selvstændig betydning, at lederlønnen m.v. i 2007 oversteg den budgetterede lederløn. Herefter finder nævnet heller ikke på dette punkt sikkert grundlag for at kritisere indklagedes arbejde som revisor. 16

17 Som følge heraf frifindes indklagede i det hele. Indklagede registreret revisor R frifindes. T h i b e s t e m m e s : 17

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud

Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Retningslinjer til udarbejdelse af budget og årsregnskab for Private opholdssteder Private botilbud Private behandlingstilbud Børne- og Skolesekretariatet 2012 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Budgetkrav...3

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden/Den selvejende Institution Opholdsstedet Bjerget Ornebjerglund 23 5492 Vissenbjerg CVR-nr. 15 62 75 06 Prisfastsættelsesbudget 2014 udarbejdet den 23. september 2013 Indholdsfortegnelse Beretning

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr.121 /2013 A ved konsulent i A B mod registreret revisor Preben Gjelstrup afsagt sålydende

kendelse: Den 1. juli 2014 blev der i sag nr.121 /2013 A ved konsulent i A B mod registreret revisor Preben Gjelstrup afsagt sålydende Den 1. juli 2014 blev der i sag nr.121 /2013 A ved konsulent i A B mod registreret revisor Preben Gjelstrup afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. september 2013 har A ved konsulent i A B i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 15. november 2013 blev der i sag nr. 89/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2012 har advokat J på vegne af B i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere