K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R."

Transkript

1 Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor siden den 20. september Opholdsstedet Z har i flere år været godkendt til modtagelse af børn i familiepleje, senest med klageren, K, som godkendelses- og tilsynsmyndighed. Klagen angår, om indklagede har overholdt god revisorskik ved afgivelsen af revisionspåtegning på opholdsstedets årsrapport for året Sagsfremstilling: Opholdsstedet Z er en personligt drevet virksomhed, der drives af et ægtepar, hvor manden er læreruddannet, mens hustruen er uddannet som socialpædagog. Den 14. oktober 1998 meddelte X Amt, der dengang var godkendelses- og tilsynsmyndighed, opholdsstedet følgende godkendelse: Opholdsstedet Z v. leder, cpr.nr. godkendes i.h.t. Lov om social Service 49, stk. 2 til at modtage 2 børn i alderen 6 13 år med sociale og emotionelle vanskeligheder. Forudsætningen for en anbringelse vil være, at der inden indskrivning træffes aftale med det lokale PPR omkring undervisning. Personalenormeringen er fastsat til 2 medarbejdere. Budget og regnskab indsendes til godkendelse i X Amtskommune efter retningslinier fastsat af amtet. Opholdsstedsbetalingen er indeværende år fastsat til kr. pr. mdr. Opholdsstedet er underlagt amtets tilsyn, hvilket betyder, at amtets medarbejdere til enhver tid skal have adgang til opholdsstedet samt til at tale med personale og indskrevne børn og unge. 1

2 Indklagede, der siden den 1. januar 1999 har været revisor for opholdsstedet, afgav den 28.september 2006 følgende erklæring på dettes prisfastsættelsesbudget for 2007, der derpå blev godkendt af amtet: Til X Amt. Vi har opstillet budgettet for Opholdsstedet Z for perioden l. januar til 31. december Budgettet baseres på oplysninger fra Opholdsstedets ledelse, som har ansvaret for budgettet. Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier for assistance ved opstilling af budgetter. Omfanget af dette arbejde er væsentligt mindre end ved en undersøgelse af budgettet og giver således mindre sikkerhed for, at eventuelle væsentlige fejl eller mangler i budgettet opdages, end tilfældet er ved undersøgelse af budgettet. Vi har ikke udført undersøgelse af budgettet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed dersom. I den tilhørende Budgetberetning af samme dato skrev opholdsstedets leder og medindehaver bl.a.: Prisfastsættelsesbudgetttet er opstillet i henhold til 49 i lov om social service. Jeg gør opmærksom på, at opholdsbetalingen må opfattes som et rammebeløb, idet forskydninger i de enkelte udgiftsposter kan forekomme. Det fremgik af dette budget, at der for 2007 blev regnet med et beløb på kr. i opholdsbetaling for 3 børn á kr. pr. måned. Lønudgifterne var i budgettet ansat til kr. fordelt med Leder, grundløn 31, incl. pension kr. samt 2 pædagoger incl. pension kr. og Vikar 8 % kr. Efter at administrationen af området var overgået fra X Amt til K, meddelte kommunen den 17. december 2007 følgende nye godkendelse til opholdsstedet: På baggrund af, at opholdsstedet Z ikke har noget formelt dokument fra X amt på en godkendelse til 3 børn, er det besluttet at en sådan hermed udarbejdes af K. Det kan konstateres ud fra de dokumenter, der er tilgængelige fra X amt, at opholdsstedet de sidste 2 år har fået godkendt budget og regnskab til 3 børn, hvorfor det må formodes at være en formalitet der er glemt. Godkendelsen gives på følgende vilkår: 2

3 - Opholdsstedet godkendes i henhold til Serviceloven 142 stk. 5, jf. bekendtgørelsen nr. 621 af 15. juni Opholdsstedet godkendes jf. K s standardbetingelser. - - Opholdsstedet er godkendt som privat ejet. - Opholdsstedet godkendes til 3 børn/unge - Opholdsstedet godkendes til 1 leder, og 2 medarbejdere excl. vikar. Af de standardbetingelser, hvortil der henvistes, fremgik bl.a. : Godkendelsen er givet under forudsætning af at: - lederens/ejerens og medarbejdernes private brug af ejendommen skal som udgangspunkt fordeles i forhold til hoveder i husstanden, - der må ved person ejede opholdssteder ikke ske formuetilvækst via offentlige midler, - ejendomsudgifter skal som udgangspunkt fastsættes som omkostningsbestemt husleje, - K skal orienteres om samtlige personaleændringer. Den 24. april 2008 forelå opholdsstedets regnskab for 2007, som var stedets 10. regnskabsår, med følgende blanke revisionspåtegning fra indklagede: Den uafhængige revisors påtegning Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af opholdsstedets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af opholdsstedets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med de for opholdsstedets gældende regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsrapporten, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis. Erklæring om udført forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om opholdsstedet har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion 3

4 Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2007 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Supplerende oplysninger Uden at det har påvirket vores konklusion på den udførte forvaltningsrevision, gør vi opmærksom på, at der fra tilskudsyders side ikke er stillet krav om rapportering af mål og resultater. Ledelsen af opholdsstedet har ikke udført egne undersøgelser af forvaltningen. Den udførte forvaltningsrevision bygger derfor på vores selvvalgte undersøgelser af forvaltningen. Det fremgik af afsnittet om Regnskabspraksis, at regnskabet blev aflagt i overensstemmelse med vejledningen om opholdsbetaling m.v. ved opholdssteder for børn og unge. Af de tilhørende specifikationer fremgik, at der for 2007 var modtaget Opholdsbetalinger med i alt kr. Som Vederlag til medarbejdere var i alt afholdt kr., heraf udgjorde Pension kr. og Løn leder (hævninger) androg kr., medens Løn ansatte androg kr. Af sammenligningstallene fremgik, at der for 2006 havde været opholdsbetalinger med kr. Der var i alt afholdt kr. i vederlag til medarbejdere. Heraf var anvendt kr. til pension, mens kr. var afholdt som lederløn og kr. som løn til andre ansatte. For 2007 var under posten Ejendomsudgifter bl.a. medtaget en udgift på kr. til BRF Kredit. I det tilhørende revisionsprotokollat, ligeledes af 24. april 2008, anførte indklagede bl.a. : 3. Forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen 1 forbindelse med vores revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold: 3.1. Manglende funktionsadskillelse På grund af opholdsstedets størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen eller kun begrænsede muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion. 4. Øvrige oplysninger 4

5 4.1. Ledelsens regnskabserklæring og ikke-korrigerede fejl i årsrapporten Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsrapporten Samtlige konstaterede fejl er rettet i årsrapporten. 4.2 Forvaltningsrevision I henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud" skal revisionen foregå i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, hvilket medfører at revisor skal foretage revisionshandlinger der kontrollerer opholdsstedets produktivitet, sparsommelighed, økonomistyring og effektivitet. Produktivitet Sparsommelighed Økonomistyring Leder har selv det løbende opsyn med bogholderiet, herunder er det stort set alene lederen der forestår alle indkøb. Effektivitet Det er ledelsens opfattelse, at Opholdsstedet Z drives med et mindre antal medarbejdere end sammenlignelige opholdssteder. 5. Lovpligtige oplysninger mv. 6. Andre arbejder Ud over vores revision af årsrapporten har vi: Ydet budgetmæssig assistance Ydet regnskabsmæssig assistance med opstilling og udarbejdelse af årsrapporten, herunder med afstemninger, diverse bogholderirettelser mv. Klageren, K, afviste at godkende regnskabet for 2007 og modtog i den forbindelse forskellige yderligere oplysninger, herunder alt bilagsmateriale, der dannede grundlag for regnskabet. Kommunens afvisning affødte forhandlinger og førte til, at opholdsstedet fremkom med et ændret regnskab for 2007, ligeledes med blank revisionspåtegning af 29. januar 2009 fra indklagede. Heller ikke dette regnskab har kommunen villet godkende, men indgav som anført den 9. februar 2009 klage til nævnet over indklagede. Af sagens oplysninger fremgår i øvrigt, at Opholdsstedet Z ophørte pr. 30. april 2009, men i marts 2009 beskrev sig således på sin hjemmeside: 5

6 Regelgrundlaget: Opholdsstedet Z er et lille opholdssted i K med plads til 3 børn og unge, mellem 6 og 13 år ved indskrivning. Ejerne hedder og Vi er uddannede læger og socialpædagog. Vi har selv to hjemmeboende børn på og år. Opholdsstedet drives privat og har familielignende karakter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud trådte i kraft den 1. januar 2007 og var således gældende for det 2007-regnskab, der foreligger i sagen. Bekendtgørelsen afløste den tidligere bekendtgørelse nr af 15. december 2004 med samme titel og er selv siden afløst af bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj Bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni 2006 foreskrev bl.a. følgende: Kapitel 1 Godkendelse 1. Den stedlige kommunalbestyrelse godkender private opholdssteder 2. Opholdsstedet skal være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog fravige kravet i stk. 1, når 3. Stk. 2. Der skal være særskilte budgetter og regnskaber for det godkendte opholdssted Kapitel 2 Godkendelse af organisation 5. Opholdssteder, som ikke er organiseret som enkeltmandsvirksomhed, skal have en vedtægt. Kapitel 3 Godkendelse af pædagogik, fysiske rammer, økonomi og personale 11. Kommunalbestyrelsen godkender opholdsstedets budget Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i overensstemmelse med 43, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration godkende anvendelsen af et eventuelt overskud ved driften af opholdsstedet 13. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen godkender den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer 6

7 Kapitel 6 Regnskabsaflæggelse og revision 16. Opholdssteder skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabslovens kapitel 5, regnskabsklasse A, medmindre andet følger af særlige regler. Stk. 2. Kommunen kan stille yderligere krav til det enkelte opholdssteds regnskabsaflæggelse, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre tilstrækkelig gennemskuelighed i opholdsstedets økonomi. 17. Årsregnskabet skal revideres af en statsautoriseret revisor, registreret revisor Stk. 2. Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og herunder foretage en kritisk gennemgang af opholdsstedets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. I tilknytning til denne bekendtgørelse udsendte Socialministeriet Vejledning nr. 98 af 5. december 2006 om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer mv. (Vejledning nr. 7 til serviceloven), hvorfra citeres: Kapitel 18 Krav om etablering som selvstændig juridisk enhed og undtagelser herfra Selvstændig juridisk enhed og særskilt økonomi 80. Alle private opholdssteder skal være selvstændige juridiske enheder med selvstændig økonomi. Enkeltmandsvirksomheder 81. Når et opholdssted drives som enkeltmandsvirksomhed, fx i ejerens hjem, kan det være vanskeligt at vurdere, om virksomheden opfylder kravet om særskilt økonomi. I disse tilfælde foretager kommunen en skønsmæssig vurdering af, om ejeren er økonomisk solid. Det anbefales, at I forbindelse med behandlingen af ansøgningen om godkendelse kan kommunen aftale en procedure for stillingtagen til større anskaffelser eller gældsforpligtelser med ejeren af opholdsstedet Kapitel 24 Godkendelse af økonomi Godkendelse af budgetrammen 7

8 101. Når kommunalbestyrelsen har godkendt opholdsstedets budget, betyder det ikke, at opholdsstedet er bundet af budgettet i alle enkeltheder. Ejendomsudgifter, som indgår i det samlede budget 103. Bekendtgørelsen indeholder ingen særlige regler om udgifter til fast ejendom, som ejes af opholdsstedet Kapitel 28 Regnskabsaflæggelse 119. Hvis der indregnes forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse tydeligt fremstå adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i resultatopgørelsen og balancen. Der skal således være klar adskillelse mellem de erhvervsmæssige aktiviteter (den sociale virksomhed) og private forhold. Kommunernes Landsforening har i 2006 udsendt en Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, hvori bl.a. anføres: 1. INDLEDNING Private opholdssteder skal ifølge Lov om social service, 142, stk. 5 og 144, stk. 1, godkendes som generelt egnede af den stedlige kommunalbestyrelse. Socialministeriet udsendte den Bekendtgørelse nr om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud, der i juli 2005 blev fulgt op af den tilhørende Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og botilbud efter 49, stk. 2 og 91 og 93 i serviceloven. Nærværende vejledning, der udsendes af Danske Regioner og KL i fællesskab, supplerer Socialministeriets vejledning. I medfør af strukturreformen får kommunerne fra den 1. januar 2007 det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for ydelser, der tilbydes efter Lov om social service. Dette indebærer også, at kommunerne fremover får godkendelses- og tilsynspligten i relation til de private opholdssteder 8

9 Danske Regioner og KL anbefaler, at nærværende vejledning og Socialministeriets vejledning udgør beslutningsgrundlaget for kommunernes godkendelses- og tilsynsopgave. 3. ORGANISATION 3.1 Der skal altid være en ansvarlig juridisk enhed Godkendelsen til at drive opholdssted skal gives til den bestemte juridiske enhed, som skal være ansvarlig for driften af det private tilbud. 3.2 Der er valgfrihed inden for de givne rammer Der er ikke i lovgivningen krav om, at opholdssteder skal være organiseret i en bestemt form for juridisk enhed 3.3 Vejledende oversigt over selskabsretlige krav ved stiftelse af forskellige organisationsformer Enkeltmandsvirksomhed En enkeltmandsvirksomhed er hverken et selskab eller på anden måde en selvstændig juridisk enhed. Der kan således ikke ske nogen stiftelse af en juridisk person. Det er ejeren personligt, der udgør den juridiske enhed bag virksomheden. Selv om en enkeltmandsvirksomhed ikke er en selvstændig juridisk enhed, kan der dog godt stilles krav om, at selskabet udskilles fra private midler eksempelvis ved etablering af separate konti og hævekort, cvr-nr. m.v. 3.6 De enkelte socialretlige krav Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Det enkelte opholdssted skal som udgangspunkt drives af en selvstændig juridisk enhed og have særskilt økonomi. Jf. herved bekendtgørelsens 2, stk. 1. Dette krav stilles især for at sikre at: - der ikke sker privat formueopsamling af offentlige midler - der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets økonomi - der er tilstrækkelige regler om opgørelse og anvendelse af offentlige midler ved opholdsstedets ophør. 9

10 Klagen: K har klaget over, at indklagede har meddelt blank revisionspåtegning på regnskabet for 2007 for Opholdsstedet Z til trods for, at regnskabet ikke var aflagt korrekt efter gældende regler, hvorved klager navnlig har peget på, 1) at der indgik en mellemregningskonto, således at der ikke var klar adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og ejerens privatøkonomi, 2) at der indgik afdrag på prioritetsgæld i ejendommen, selv om den ikke tilhørte opholdsstedet, men lederen privat, 3) at private andele af bil, ejendomsudgifter, forplejning og telefon samt fagforeningsbidrag urigtigt er tillagt kontoen for lederløn og regnskabsført som hævninger, 4) at udgiften på kr. til pension angår lederens ægtefælle og slet ikke står mål med dennes reelle arbejdsindsats, 5) at lønsedler til ægtefællen ikke viser nogen sammenhæng mellem faktisk arbejdstid og den regnskabsførte aflønning, 6) at alle medarbejdere har fået en uforklarlig høj løn i december måned, 7) at der er regnskabsført en pensionsindbetaling for lederens vedkommende på kr., skønt denne udgift, der i øvrigt langt overstiger det normale, indgår i det beløb, der er afsat i budgettet til lederløn, 8) at opholdsstedet ikke har haft særskilt bankkonto, men har benyttet en bankkonto lydende på W Tours, som er lederens andet firmanavn, 9) at der indgår udgifter til dyr, som ikke tilhører opholdsstedet, samt udgifter til spiritus og dametøj, der må være uvedkommende for et opholdssted til drenge, 10) at der indgår udgifter til restaurantbesøg, som har fundet sted, mens drengene var på hjemmebesøg, og derfor må betegnes som private og regnskabet uvedkommende, og 11) at der er sket dobbeltkontering af en del bilag. Parternes bemærkninger: Klager har overordnet gjort gældende, at det er i strid med god revisorskik, at indklagede har afgivet blank revisionspåtegning på en årsrapport, hvori der indgår udgifter, som er opholdsstedet uvedkommende, og på trods af andre kritisable forhold. Regnskabet fremstår som om, at revisor ikke er bekendt med de særlige regler, der gælder for opholdssteders regnskaber. Klager burde som tilsynsmyndighed kunne stole på, at der ikke indgår kritisable forhold i et opholdssteds regnskab, når der foreligger en blank revisionspåtegning. Indklagede burde i det mindste have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger vedrørende betaling af lån til ejers bolig og de indregnede udgifter til ejers private husholdning. Endvidere burde indklagede have taget forbehold eller afgivet supplerende oplysninger vedrørende den løn, der er udbetalt til lederen og dennes ægtefælle (ejerne). Ud fra det lagte budget burde regnskabet have udvist et overskud, og indklagede burde endvidere have givet supplerende oplysning om, at dette ikke var tilfældet. Klager har i den forbindelse fremhævet, at indklagede forestod bogføringen, hvorfor indklagede må have været vidende om samtlige foreliggende kritisable forhold. Vedrørende de enkelte klagepunkter har klager i øvrigt anført følgende: Adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og privatøkonomi. 10

11 Ifølge bekendtgørelsens 2 og vejledning nr. 98 fra 2006 om tilsyn, herunder med private opholdssteder, pkt. 80 og 81, skal opholdsstedet have særskilt økonomi. For så vidt angår enkeltmandsejet virksomhed er det efter klagers opfattelse også udgangspunktet, at der skal være særskilt økonomi, jf. også vejledningens pkt Hvis der indregnes forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse - efter dette punkt i vejledningen - tydeligt fremstå adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter. Der skal således være en klar adskillelse mellem de erhvervsmæssige aktiviteter og private forhold. Det er revisionens opgave at se kritisk på opholdsstedets regnskaber og herunder henlede kommunens opmærksomhed på forhold, som det kunne være relevant for kommunen som tilsynsmyndighed at foretage en nærmere vurdering af, herunder om det er forhold, som bør give anledning til nærmere undersøgelse. Der er ingen gennemskuelighed i det konkrete regnskab, når en række regninger er udstedt til en anden virksomhed. Bilagene under dyrehold belyser, at det har været umuligt at holde tingene korrekt adskilt. En revisor skal muligvis ikke vide, hvilke dyr der hører til opholdsstedet, hvilke der er private eller tilhører firmaet W Tours (ejerens andet firma), men den omstændighed, at regnskabet for opholdsstedet Z både indeholder opholdsstedets økonomi og privat/andet firma må betyde, at der så meget desto mere stilles krav til revisors gennemgang og stikprøver samt kendskab til, hvilken del af virksomheden, der hører til anden virksomhed, og hvilken til opholdsstedet. Hertil kommer, at der indgår en mellemregningskonto med ejer i regnskabet, hvilket gør, at der ikke er en klar adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og ejerens privatøkonomi. Opholdsstedet har ikke egen bankkonto, men benytter bankkonto oprettet i ejerens andet firmanavn, W Tours. Mange regninger i regnskabet er derfor udstedet til W Tours, og tilsynet kan ikke afgøre, om de reelt vedrører opholdsstedet eller det andet firma. Fordelingsnøgle - opholdsstedets økonomi ctr. privatøkonomien Den anvendte fordelingsnøgle anvendes også på udgifter, der ikke relaterer sig til den løbende husholdning. Der indgår rent private indkøb i form af alkohol og cigaretter og udgifter i perioder, hvor de anbragte børn ikke har været på opholdsstedet. Som følge heraf bliver fordelingsnøglen ukorrekt. Pensionsindbetaling Der indgår en pensionsindbetaling til en medarbejder på kr. (lederens ægtefælle). På forespørgsel begrundes pensionsindbetalingen i overarbejde. Pensionsindbetalingen er foretaget den 28. december Begrundelsen for udbetalingen hænger imidlertid ikke sammen med det antal timer, der allerede er udbetalt løn for ifølge lønsedler. Til og med november måned er der udbetalt løn for 1600 arbejdstimer. I december måned er der udbetalt kr., og med samme timeløn som i øvrige måneder svarer det til 364 arbejdstimer. Pensionsindbetalingen er begrundet med 528 overarbejdstimer - dvs. at det samlede antal arbejdstimer er enormt, især med henvisning til at ægtefællen også har et andet job på 37 timer om ugen. Pensionsindbetalingen sammen med punktet om decemberlønninger ligner for K nærmere, at opholdsstedet har ønsket at bruge hele budgettet op, så de ikke skulle diskutere med tilsynet om, hvordan overskuddet skulle anvendes - fx til nedsættelse af næste års takst. Ægtefællens aflønning Lønsedler for lederens ægtefælle viser, at der tilsyneladende ikke er nogen sammenhæng mellem arbejdstid og aflønning. På lønsedler figurer de fleste måneder en aflønning på kr., men der 11

12 er også en måned med kr. for samme antal timer. Timetallet udgør 200 timer pr. måned, hvilket heller ikke passer med, at vedkommende er ansat på 35 timer om ugen. Enkelte måneder er der aflønnet for 400 timer, men der er også måneder, hvor der ingen aflønning er. Indklagede burde have undret sig over antallet af arbejdstimer for ægtefællen, selvom det naturligvis rent teknisk kan lade sig gøre at arbejde så mange timer, da det er et døgntilbud. Alle medarbejdere har fået usædvanlig høj løn i december måned. Også en vikar, som ikke tidligere på året har fået udbetalt løn. Lønsedlerne er håndskrevne i modsætning til alle de andre måneders lønsedler, som er fra Dataløn. På de håndskrevne lønsedler er der ingen forklaring på den høje løn, idet der ikke er anført hverken timer eller timeløn. Indklagede burde have undret sig over de unormalt høje decemberlønninger, som ikke var dokumenteret med antal arbejdstimer og timeløn, men blot en samlet høj løn. Dette burde have været fremhævet i revisionsprotokollatet, dels fordi forholdene er unormale, dels fordi det afviger markant fra forudsætningerne i budgettet. Lederens aflønning K er ny myndighed på området siden 1. januar 2007 og er ikke bundet af, hvordan tidligere tilsynsmyndigheder i givet fald har behandlet opholdsstedets regnskab. Det giver ikke i sig selv ret til at fortsætte en praksis, der ikke er i orden, at den ikke har været påtalt tidligere. Afdrag på prioritetsgæld i ejendommen og lignende private udgifter I regnskabet er medtaget afdrag på ejendom med offentlige midler, selv om ejendommen er ejet af lederen privat og ikke er opholdsstedets ejendom. Det er ikke tilladt. Udgiften er ført på kontoen for lederløn, også benævnt hævninger. Klager anser indklagedes forklaring som efterrationalisering. Klager havde en berettiget forventning om, at revisor påtaler et sådant forhold. Private andele af bil, ejendomsudgifter, forplejning og telefon samt ejers fagforeningsbidrag er tillagt kontoen for lederløn, som i regnskabet også benævnes hævninger, således at den private andel reelt er betalt af opholdsstedet - dvs. med offentlige midler. Dette bevirker en lederaflønning, der ligger langt over det budgetterede. Lederlønnen har i regnskab 2007 udgjort kr. mod den budgetterede på kr. For at overholde budgettet nogenlunde er der ikke ansat det antal medarbejdere, som der skal være i henhold til godkendelsen. Der indgår pensionsindbetaling til leder på kr., hvilket synes at være langt over normalt niveau. Budgettet til lederløn skal også dække pension. Udgifter til dyr I regnskabet indgår udgifter til dyr, som ikke er opholdsstedets. Det drejer sig om hund og kvæg. Opholdsstedet har kun får. Af hjemmesiderne fremgår, at familien har dyr, men ikke, at det er opholdsstedets. Udgifter i perioder med hjemmebesøg Der er afholdt flere udgifter, bl.a. til restaurantbesøg, i perioder, hvor børnene har været på hjemmebesøg hos deres biologiske forældre. Udgifter i disse børnefri perioder burde være private udgifter. En del af husholdningsudgifterne kan diskuteres, idet der skal være købt ind til, at børnene kommer tilbage. Fordelingsnøglen regulerer ikke disse forhold korrekt, når private udgifter, herunder udgifter i perioder, hvor børnene ikke er i opholdsstedet, medtages. Dobbeltkontering mv. 12

13 Der indgår bilag, som er dobbeltkonteret - både efter faktura og efter dankort bon. En del af bilagene er kun dokumenteret med dankort bon. Det er utilstedeligt, at der forekommer dobbeltkonteringer, når det er revisionsfirmaet selv, der har forestået bogføringen. I regnskabet indgår spiritus og dametøj, som ikke kan være relevant for et opholdssted for drenge. Indklagede har overordnet gjort gældende, at hans revision har levet op til gældende krav til revision af opholdssteder. Han har tilrettelagt revisionen i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Revisionen blev planlagt og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering. Hovedvægten var lagt på de poster i årsrapporten, hvor risikoen for væsentlige fejl var størst. Revisionen har således været fokuseret på, at der ikke måtte indgå fejlbehæftede oplysninger i årsrapporten, som påvirkede helhedsvurderingen af årsrapporten, og revisionen har ikke taget sigte på at rette uvæsentlige fejl, som ikke medførte en ændret helhedsvurdering af årsrapporten. Revisionen har derfor i overensstemmelse med gældende revisionsstandarder ikke omfattet en gennemgang af alle bilag og transaktioner, men er udført ved, at han ved stikprøver har indhentet dokumentation eller på anden måde fået bekræftet bogføringen og årsrapportens rigtighed. Indklagede har endvidere gjort gældende, at klager sammenblander revisors opgaver med de forhold, der klages over. Denne klagesag vedrører hans rolle vedrørende varetagelse af revision, og ikke hans rolle vedrørende eventuelle bogføringsopgaver. Vedrørende de konkrete klagepunkter har indklagede nærmere anført følgende: Adskillelse mellem opholdsstedets økonomi og privatøkonomi Opholdsstedet har ikke haft særskilt bankkonto. Opholdsstedet har benyttet samme konto som den enkeltmandsvirksomhed, der i mindre omfang sideløbende drives af lederen af opholdsstedet. Indklagede har påset, at regnskabsbilagene for så vidt angår opholdsstedet er holdt særskilt fra den øvrige økonomi. Fakturaer, kvitteringer og boner i relation til opholdsstedet er således opbevaret i et særskilt ringbind. Hertil kommer, hvad der er anført under pkt. 3.3 i Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private tilbud, KL Danske Regioner 2006 om enkeltmandsvirksomhed. Heraf fremgår udtrykkeligt, at der ikke er, men kan stilles krav om udskillelse af opholdsstedets økonomi på separat bankkonto. Et sådant krav er imidlertid ikke blevet stillet i godkendelsen. Fordelingsnøgle - opholdsstedets økonomi contra privatøkonomien Det fremgår af årsrapporten for 2007, side 7, hvorledes indklagede har beregnet en fordelingsnøgle for de udgifter, som ikke uden videre praktisk lader sig fuldstændig opdele på opholdsstedets økonomi og privatøkonomien. Fordelingsnøglen er baseret på en beregning af det samlede antal personer, der opholder sig i husholdningen, såvel opholdsstedets brugere som lederens familiemedlemmer, fordelt på det respektive antal døgn. Det fremgår således af årsrapporten, side 7, at familiemedlemmerne tegner sig for 1146 døgn, og opholdets beboere tegner sig for 1095 døgn. Disse tal er anvendt til en fordelingsnøgle i forhold til udgifter, der relaterer sig til den løbende husholdning. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at hvis denne fordelingsnøgle ikke var anvendt, men man i stedet havde anvendt statens takster i relation til husholdningen, var det et betydeligt lavere beløb, som havde kunnet henføres til privatøkonomien. En anvendelse af statens takster havde betydet, at den private andel af husholdningen udgjorde kr. mod det beløb på kr., som den private andel af husholdningen ("kosten") er beregnet til at udgøre ud fra indklagedes fordelingsnøgle. 13

14 Pensionsindbetaling Indklagede har ikke fundet anledning til at betvivle, at lederens hustru har bistået med et antal arbejdstimer, som modsvarer pensionsindbetalingen. Opmærksomheden henledes i denne sammenhæng på, at der i forbindelse med et job på et opholdssted ofte er tale om "skæve" arbejdstider. Det er derfor muligt for lederens ægtefælle at have et samlet betydeligt antal arbejdstimer på en uge, selv når lederens ægtefælle har et andet job ved siden af. Det har været indklagede bekendt, at lederen ikke stringent har foretaget aflønning måned for måned. Dette stemmer også overens med oplysningen i klagen, hvoraf det fremgår, at der er måneder, hvor der ingen løn er udbetalt, mens der er andre måneder, hvor lønudbetalingerne er baseret på et timeantal, der udgør mere end en måneds arbejde. I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at der kunne opstå likviditetsproblemer, hvis en anbringelseskommune var i restance med betalingen for en af opholdsstedets brugere. Indklagede er bekendt med, at en enkelt kommune var i restance på et tidspunkt, som angiveligt har medført en anstrengt likviditet med forsinket lønudbetalinger til følge. Lederens løn Indklagede er bekendt med, at tilsynsmyndigheden gennem flere år har accepteret, at lederens løn var højere end det normerede. Indklagede har derfor ikke haft anledning til at betvivle, at klager også for 2007 ville godkende dette. Indklagede har ligeledes ikke haft anledning til at betvivle, at lederen har udført arbejde i overensstemmelse med den aflønnede del. For at imødekomme kommunens anmodning er der imidlertid foretaget en tilretning på dette punkt i det korrigerede regnskab. Det er ikke korrekt, at der er betalt afdrag på lån på lederens ejendom, men lederen har anvendt en del af sin løn til betaling af afdrag på sin ejendom. Hævninger til betaling af afdrag er følgelig lig en lønudbetaling. Da transaktionen omkring betaling af afdrag tilsyneladende har bidraget til forvirring, skal det fremhæves, at for det tilfælde, at lederen havde oprettet en særskilt konto, havde lønnen været hævet og anført som hævet løn. Lederen ville herefter fra sin private konto have betalt afdraget. Dette eksempel illustrerer således, at afdrag er betalt med private midler. Betalingen af afdrag på den private ejendom er naturligvis opholdsstedets økonomi uvedkommende, hvorfor indklagede heller ikke har bidraget til, at lederen ud af opholdsstedets økonomi skulle betale sådanne afdrag. Der er således i al enkelthed tale om, at lederen har valgt at benytte sin lønudbetaling til betaling af afdrag på ejendommen, og at dette er sket i en og samme transaktion. Beløbet er således fratrukket i lederens lønsum. Udgifter til dyr Opholdsstedet har dyr, bl.a. hunde, katte, heste og køer, hvilket understøttes af stedets hjemmeside. Ud fra indklagedes viden om opholdssteder er det meget normalt, at opholdssteder har dyr. Indklagede har derfor ikke haft anledning til at betvivle eventuelle udgifter i relation til de nævnte dyr. I denne sammenhæng gøres der opmærksom på, at det har været en integreret del af opholdsstedets brugeres hverdag at deltage med bl.a. pasning af dyrene i et ikke nærmere bestemt omfang. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at der er enkelte udgiftsposter, som ikke burde have været medtaget i årsrapporten. I denne sammenhæng er det vigtigt at påpege, at dette vil skyldes, at de pågældende udgiftsposter ikke er opdaget ved den foretagne stikprøvekontrol. Opholdsstedet har ikke afholdt W Tours udgifter, men der har været tale om, at der i enkelte tilfælde har været anført en forkert debitor på fakturaer. Udgifter i perioder med hjemmebesøg 14

15 Lederen har oplyst indklagede om, at der har været perioder, hvor opholdsstedets brugere har skullet være på besøg hos deres forældre, men hvor forældrene alligevel ikke har kunnet magte at have børnene hjemme. Børnene har derfor været returneret til opholdsstedet. Dette er en af forklaringerne på, at der er afholdt udgifter i perioder, hvor opholdsstedets brugere skulle have været på hjemmebesøg. Hertil kommer, at det i forbindelse med tilrettelæggelsen af opholdsstedets praktiske hverdag i et vist omfang har været nødvendigt at foretage indkøb i de perioder, hvor lederen har haft mulighed herfor, idet han ikke har skullet anvende sin arbejdstid sammen med opholdsstedets brugere. Endvidere er princippet vedrørende fordelingsnøglen anvendt, hvorfor indkøb i disse perioder ikke har været af ren privat karakter. Dobbeltkontering mv. Der har været tale om ca. 3 dobbeltkonteringer, som ikke er opdaget ved stikprøvekontrollen. Ved revision gælder et væsentlighedskriterium, og der er ikke krav om, at revisionen skal opdage mindre, beløbsmæssige fejlposteringer. Årsrapporten er efterfølgende korrigeret på dette punkt. Vedrørende manglende underbilag til dankortnotaer, har der typisk været tale om, at der har manglet bilag til bus - og togbilletter, bagerindkøb, kioskindkøb, McDonald's m.v. Disse udgifter er typisk sådanne, som opholdets brugere har fået penge til at betale. Der har derfor været accepteret en vis margin for, at brugerne, der er børn, ikke har fået bilag. For så vidt angår udgifter til spiritus og dametøj har opholdsstedet leder over for indklagede oplyst, at i det omfang, der har været afholdt sådanne udgifter, har det været til opholdsstedets børn, eksempelvis til en gave til forældre. Revisornævnets bemærkninger: Sagen angår Opholdsstedets Z s regnskab for 2007, der var opholdsstedets 10. regnskabsår. Opholdsstedet blev oprindelig godkendt i 1998 af det daværende X Amt, og på ny den 17. december 2007 dvs. kort før udløbet af det aktuelle regnskabsår af klageren, K, der i mellem tiden havde overtaget området. Klagen angår for det første en række forhold, der kan sammenfattes som en klage over, at opholdsstedet ikke har haft egen og særskilt økonomi, men at der er sket sammenblanding med private forhold (pkt. 1, 2, 3, 8, 9, 10 og 11). Nævnet lægger herom til grund, at opholdsstedet, der modtog børn til døgnophold, igennem alle årene har været organiseret som en personlig virksomhed, der blev drevet af et ægtepar i fællesskab, således at ægtefællerne også havde andre aktiviteter og job ved siden af. Efter de regler, der i perioden har været gældende for godkendelse og drift af et sådant opholdssted, har der været krav om, at opholdsstedet skulle være organiseret som en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi, herunder særskilte budgetter og regnskaber, der skulle godkendes. Det følger imidlertid af de centralt fastsatte vejledninger, at denne forskrift ikke været til hinder for, at der kunne ske godkendelse af enkeltmandsvirksomheder, der som i det aktuelle tilfælde - udbød ophold i ejerens private hjem. En sådan personlig virksomhed er ikke et fra indehaveren (indehaverne) adskilt retssubjekt. Reelt har det således i praksis været accepteret, at et opholdssted ikke behøvede at være organiseret som en selvstændig juridisk enhed uanset det formelle krav herom. 15

16 Som det fremgår af vejledningerne, rejser en organisationsform som enkeltmandsvirksomhed uundgåeligt - særlige problemer, der gør det nærliggende ved godkendelsen at stille individuelle krav for at opnå en betryggende adskillelse og afgrænsning af opholdsstedets økonomi over for indehaverens økonomi i øvrigt. Til trods herfor må nævnet konstatere, at der ikke fra tilsynsmyndighedens side gennem årene har været stillet nogen form for særvilkår, eksempelvis om anvendelse af særskilt bankkonto eller om anvendelse af bestemt fordelingsnøgle for de udgifter, der både kunne vedrøre opholdsstedets drift og ægtefællernes økonomi i øvrigt. Tilsynsmyndigheden har reelt overladt det til ægtefællerne i samråd med deres revisor, indklagede, selv at foretage en rimelig afgrænsning og opgørelse af de driftsvedkommende poster for opholdsstedet. Nævnet må herved antage, at det nu anfægtede regnskab for 2007 har været opstillet efter de samme principper, herunder med hensyn til den anvendte fordelingsnøgle, som ikke havde givet anledning til kritik eller påtale fra tilsynsmyndighedens side gennem de forudgående knap 10 år. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede har haft føje til at gå ud fra, at også regnskabet for uanset at K i mellem tiden havde afløst X Amt som godkendelses- og tilsynsmyndighed fortsat kunne aflægges efter de hidtil fulgte principper, og der findes i hvert fald ikke det fornødne sikre grundlag for at fastslå, at indklagede for dette klagepunkts vedkommende har handlet i strid med god revisorskik. Klagen angår for det andet en række forhold, der kan sammenfattes som en klage over størrelsen af de omkostninger, som opholdsstedet har afholdt til lønning og pensioner, navnlig til ægtefællerne selv (pkt. 4, 5, 6 og 7). Nævnet lægger herom til grund, at personalenormeringen ifølge den oprindelige godkendelse af 14. oktober 1998 blev fastsat til to medarbejdere, og at begge ægtefæller har relevant faglig baggrund til at kunne udfylde denne normering. I den senere godkendelse af 17. december 2007 blev opholdsstedet godkendt til en leder og to medarbejdere, men denne normering kan ikke tillægges betydning for regnskabsåret 2007, som nærværende sag angår, fordi regnskabsåret stort set allerede var udløbet, da den nye godkendelse fremkom. I Prisfastsættelsesbudget for 2007 har opholdsstedet afsat lønomkostninger til leder og to pædagoger, og dette budget er efter det oplyste godkendt af den daværende tilsynsmyndighed. I Socialministeriets Vejledning nr. 98 af 5. december 2006, der var gældende for regnskabsåret 2007, siges imidlertid bl.a. følgende i pkt. 101 om betydningen af, at en budgetpost er blevet godkendt: Når kommunalbestyrelsen har godkendt opholdsstedets budget, betyder det ikke, at opholdsstedet er bundet af budgettet i alle enkeltheder. Tilbudet har mulighed for at overføre midler mellem de enkelte poster på budgettet, såfremt det stadig kan sandsynligggøres, at der er den fornødne sammenhæng mellem pris og kvalitet Nævnet må derfor lægge til grund, at den normering, der fremgik af budgettet, ikke nødvendigvis var bindende for opholdsstedet. Henset hertil og til, at den regnskabsførte udgift til lederløn m.v. ifølge sammenligningstallene også i det foregående regnskab for 2006 der må formodes godkendt var af nogenlunde tilsvarende størrelse, kan det ikke tillægges selvstændig betydning, at lederlønnen m.v. i 2007 oversteg den budgetterede lederløn. Herefter finder nævnet heller ikke på dette punkt sikkert grundlag for at kritisere indklagedes arbejde som revisor. 16

17 Som følge heraf frifindes indklagede i det hele. Indklagede registreret revisor R frifindes. T h i b e s t e m m e s : 17

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har A, Udvalget Y, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har A, Udvalget Y, klaget over registreret revisor B. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har A, Udvalget Y, klaget over registreret revisor B. Erhvervs-

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 90/2012 C mod Statsautoriseret revisor A truffet sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato

UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato UDDRAG AF LOVTEKST VEDR. PRIVATE OPHOLDSSTEDER Dato 12.01.2009 Uddrag af serviceloven: Kapitel 26 Godkendelse, opfølgning og tilsyn Godkendelse 142. Plejefamilier for børn og unge skal være godkendt som

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret revisor Steen E. Rasmussen. Den 7. august 2008 blev der i sag nr. 68/2007-R Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved breve af 12. oktober og 25. oktober 2007 har Skat indbragt en klage over registreret

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revi Partner Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revisionsprotokollat til årsrapport for regnskabsåret 2009 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 6. juli 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 6. juli 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 6. juli 2006 (sag nr. 79-2006-S) K mod RR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Statsautoriseret revisor R

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere