Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge Vig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Daglig leder Allan Hellum, souschef Marlene Monnick, medarbejdere Carsten Gistrup og Sten Thiesen. Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og er udført torsdag den 13. juni 2013 i tidsrummet fra kl. 9:00 til 12:00. Mødet blev indledt med at tilsynet talte alene med daglig leder Allan Hellum de første 20 minutter af mødet hvorefter souschef Marlene Monnick, medhjælper Carsten Gistrup samt pædagog Sten Thiesen (nuværende vikar, men fastansat pr. 1. juli 2013) stødte til. Mødet tog udgangspunkt i den interviewguide som er grundlaget for tilsynsbesøgene i Odsherred Kommune. Afslutningsvis beså tilsynet beboerlejligheden på første sal samt kælderrummet som huser vaskemaskine og tørretumbler. Tilsynet fik ligeledes lejlighed, til ganske kort ved mødets afslutning, at hilse på den ene af Oasens beboere som denne dag ikke var i skole, men sad og spillede på playstation i sin lejlighed. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk samt mundtlige og skriftlige oplysninger på baggrund af tilsynsbesøget samt den løbende kontakt som tilsynet har haft med Oasen. Tilsynsrapporten har været til høring på Oasen. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Samtaler og rundvisning foregik i en åben og imødekommende atmosfære, både fra daglig leder og medarbejdernes side. Alle var velforberedte på tilsynsbesøget og der var en god og rolig stemning hvor alle velvilligt fortalte om deres arbejdsplads og al ønsket materiale blev udleveret uden forbehold. Det er tilsynets generelle indtryk, at botilbuddet Oasen er et godt og velfungerende tilbud. Målgruppen er yngre voksne mennesker med en eller flere dysfunktioner i hjernen. Gruppen vurderes at have behov for omfattende hjælp og er kendetegnet ved svage sociale og ADL kompetencer samt en adfærd der kan være grænseoverskridende. Det er tilsynets indtryk, at Oasen tilbyder et omsorgsmiljø der er befordrende for udvikling og trivsel og at de unge føler sig trygge ved stedet. Kerneopgaven løses ud fra en struktureret hverdag med udgangspunkt i en neuropædagogisk indsats hvor der trænes i ADL kompetencer, indlæres sociale færdigheder samt ydes hjælp og støtte til at opbygge et værdigt liv der virker overskueligt for den unge og ikke giver anledning til frustrationer. Det er tilsynets indtryk, at Oasen gør en stor indsats i at støtte de unge i at bevare kontakten til familie og bekendte og samarbejdet med de pårørende, sagsbehandlere samt andre samarbejdspartnere vurderes generelt godt, både på det formelle og uformelle plan. Oasen fremtræder generelt ren og ryddelig. Der har der været en større renovering og vedligeholdelsesopgave i gang, hvor bl.a. gulve er blevet rettet op, nye brandhæmmende døre isat samt udvendig maling af hus og sokkel. Dette betyder at Oasen i dag fremstår langt mere præsentabel. Gulve, køkken og bad i to af beboernes lejligheder bærer præg af en vis nedslidning, hvorfor der fortsat forestår en opgave, før disse repræsenterer samme standart som resten af huset. Fagcenter Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune besigtigede ejendommen i forbindelse med Oasens opstart. Her blev bemærket, at der skal brandisoleres mellem etageadskillelsen. Dette arbejde er langt om længe blevet berammet til at foregå i uge 26. Når arbejdet er udført vil Ejendom og Byggeri blive tilkaldt med henblik på at få en endelig ibrugtagnings godkendelse. Det aftales på tilsynsmødet at kopi af denne vil blive fremsendt til Tilsynsenheden. Indtil denne foreligger, kan den ledige lejlighed ikke benyttes. Der blev den 5/ holdt møde med tilsynet hvor overordnet leder, daglig leder samt advokat bl.a. drøftede organisationsforholdende på Oasen. Det blev på dette møde aftalt, at tilsynet inden 1/ Interviewguide tilsyn 2/31

3 ville få en tilbagemelding omkring den fremtidig organisationsform, hvor bl.a. omdannelse af Oasen fra en enkeltmandvirksomhed til en fond eller et ApS blev nævnt som muligheder. Denne tilbagemelding har endnu ikke fundet sted og forholdende er fortsat uafklarede. Det er tilsynets indtryk, at det giver nogle udfordringer for daglig leder i hverdagen. Mens ledelsen opleves at være meget lydhør og villig til at indgå aftaler omkring eksempelvis udarbejdelse af boligdokument, udbedring af brandmæssige forhold, opfølgning på tilbudsportal og hjemmeside, synes gennemførelsen ofte at strække sig ud over det almindelige, hvilket måske kan henføres til, at organisationsforholdene er uafklarede. Samlet vurdering Oasen fremtræder som et trygt og omsorgsgivende sted med et engageret og stabilt personale der kan formulere værdier og arbejdsgange i hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at Oasen er kommet rigtigt godt i gang og finder det positivt at der er taget initiativ til mere skriftlighed omkring hverdagen og metodevalg da dette vil være med til at understøtte det gode generelle indtryk. Tilsynet har givet anledning til en del anbefalinger i rapporten. Disse skal ses som en optimering af tilbuddet og er ikke udtryk for, at den kvalitet der leveres er af ringe værdi. Tilsynet finder at Oasen med fordel vil kunne drage nytte af sit faglige potentiale i udarbejdelse af en virksomhedsplan, som suppleret med et arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for tilbuddet. En virksomhedsplan kunne endvidere præcisere mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind over det nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 2a) ibrugtagnings tilladelse til lejlighed på første sal Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 7f) ansvarsbeføjelser 12g) retningslinjer for håndtering af beboermidler 16e) udarbejdelse af seksualpolitik 21g) retningslinjer for Interviewguide tilsyn 3/31

4 håndtering af sygdom og dødsfald 26d) retningslinjer for magtanvendelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 2a) Indtil der foreligger en ibrugtagningsgodkendelse fra Fagcenter Ejendom og Byggeri i forhold til den ledige lejlighed på første salen, kan denne plads ikke benyttes. Organisation og drift: 7f) Tilsynet støtter op omkring leders vurdering af behovet for revidering af skriftlige retningslinjer, der angiver lederens og medarbejdernes økonomiske beføjelser. På den måde sikres gennemskuelighed og eventuelle misforståelser omkring økonomi og regnskab kan minimeres. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 12 g) Tilsynet anbefaler, at retningslinjer og procedurer vedrørende håndtering af beboermidler skriftliggøres i form af retningslinjer, således der skabes synlighed for beboere og eventuelle værger omkring personalets håndtering af disse. 16 e) Tilsynet finder, at Oasen med fordel kunne have glæde af at udarbejde en seksualpolitik, der bl.a. angiver pædagogiske retningslinjer, som således kan imødekomme nogle af de dilemmaer og etiske overvejelser som personalet kan stå overfor, når de skal vejlede og støtte i forhold til beboernes seksualitet. 21 g) Tilsynet anbefaler, at en skriftlig procedure ved akut sygdom og dødsfald eventuelt indarbejdes i stedets beredskabsplan. 26 d) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer omkring håndtering af kriser og magtanvendelse, således også nye medarbejdere klædes på til opgaven. Dette er også en måde hvorpå botilbuddets pædagogik og kultur kan afspejles. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/31

5 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Oasen er beliggende i den lille landsby Hønsinge, et par kilometer fra Vig, hvor der er station med bus og togforbindelse til bl.a. Nykøbing og Holbæk. I Vig er der flere indkøbsmuligheder, biograf samt tilbud om forskellige fritidstilbud. Botilbuddet er beliggende i en ældre villa med tilhørende baghave og foranliggende parkeringsareal. Der forefindes et nyrenoveret muret skur på 10 m² pr. bolig. Skuret kan anvendes efter beboernes egne ønsker og behov. 1.b Indretning Oasen har tre lejligheder, hvoraf den ene (og største) ligger på første sal samt en centralt beliggende vagt/personalestue, der gør det muligt for den enkelte beboer hurtigt at komme i kontakt med personalet og vice versa. Hver enkelt lejlighed er udstyret med stue, køkken, toilet/bad samt opholdsstue. Indretningen sker efter brugerens eget ønske og med støtte fra personalet. Lejlighedernes størrelse varierer fra 35 til 65 m². I kælderen forefindes fælles vaskerum med vaskemaskine og tumbler. Kælderrummet har dog en meget lav loftshøjde hvorfor kun ophold af kortere varighed kan anbefales. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne på Oasen er fuldt udnyttede. Der er ikke i botilbuddet fysisk plads til at holde større personalemøder i takt med at medarbejdergruppen måtte blive udvidet, når tilbuddet bliver fuldt belagt. Oasen har dog mulighed for at låne mødelokale i umiddelbar nærhed under Neuropædagogikhusets rammer. 1.d Sikring af flugtveje Alle beboere samt personalet har adgang til mindst to flugtveje. 1.e Alarmer Der er installeret batteridrevne brandalarmer i alle lejligheder, i vagt/personalestue og på trappen til første sal. 1.f Andet - Interviewguide tilsyn 5/31

6 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Fagcenter Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune besigtigede ejendommen i forbindelse med Oasens opstart. Her blev bemærket, at der skal brandisoleres mellem etageadskillelsen. Dette arbejde er under forberedelse og vil blive udført i uge 26. Når arbejdet er udført vil Ejendom og Byggeri blive tilkaldt med henblik på at få en endelig ibrugtagnings godkendelse. Det aftales på tilsynsmødet at kopi af denne vil blive fremsendt til Tilsynsenheden. Indtil denne foreligger, kan den ledige plads ikke besættes. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Oasen er i foråret 2012 blevet hulmursisoleret, ligesom hus og sokkel er blevet malet. Døre til alle lejligheder er blevet udskiftet med brandhæmmende døre, således disse nu fremstår som selvstændige brandceller. Der er lavet ny gulvbelægning som har rettet de skæve gulve op i gang og på vagtværelse. I en af beboernes lejligheder er en bagdør skiftet, ligesom der er sat nye håndtag på de andre døre. Gulve i beboernes lejligheder er endnu ikke udskiftet, men vil indgå i en kommende vedligeholdelsesplan. 2.c Planlagt vedligeholdelse Sker løbende og i dialog med ejer. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.). - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Indtil der foreligger en ibrugtagningsgodkendelse fra Fagcenter Ejendom og Byggeri i forhold til den ledige lejlighed på første salen, kan denne plads ikke benyttes. Interviewguide tilsyn 6/31

7 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er udarbejdet en skriftlig beredskabsplan som omhandler både brand- og evakueringsinstruks samt beredskabsplan ved vold. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Det oplyses til tilsynet, at beboerne jævnligt får vejledning i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand. Der er en aftale om, at beboerne altid skal informere personalet om hvor mange gæster, der befinder sig i deres lejlighed. Ifølge daglig leder og ved et tidligere interview af beboere er det blevet oplyst til tilsynet, at beboerne ved, hvilken flugtvej de skal benytte, hvis der skulle udbryde brand i deres lejlighed eller andre steder i huset. 3.c Brandtilsyn - 3.d Brandøvelse Ingen gennemført. Der gives mundtlig information til den enkelte beboer. 3.e Førstehjælp Daglig leder og souschef har den 23/ deltaget i kursus gennem Falck om liv reddende førstehjælp og hjertestop. 3.f Andet Oasen har et førstehjælpsabonnement hvori der er tilknyttet psykisk førstehjælp samt opfølgningskursus. Oasen har ikke brandtæppe samt pulverslukker, men det aftales på tilsynsmødet at dette anskaffes snarest. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Oasen har ikke haft besøg af levnedsmiddelkontrollen. 4.b Andet Medarbejderne er meget opmærksomme på nødvendigheden af god køkkenhygiejne i beboernes Interviewguide tilsyn 7/31

8 tekøkkener, idet dette ikke er noget som beboerne selv er særligt opmærksomme på. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale Der foreligger ikke en drifts- og udviklingsaftale mellem Bostedet Oasen og Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Oasen er oprettet i Stedet er juridisk organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og etableret i henhold til servicelovens 108 som et længerevarende botilbud til yngre voksne som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp. Der er 3 pladser. Tilbuddet er opført på Tilbudsportalen. Oasen er et neuropædagogisk botilbud, som blev etableret da lederen af Familiecentret Ll. Nørremark oplevede der manglede et voksentilbud til målgruppen. Oasen samarbejder med Susanne Freltofte og Viggo Pedersen Bakkedal ApS. Alle ansatte er efteruddannet i neuropsykologi/pædagogik. 5.b Udviklingstendenser Der har indtil nu kun været to pladser besat, men daglig leder oplever, at stedet er kommet rigtigt godt fra start. De prioriterer at være et lille og familielignende tilbud og finder derfor at Oasen har sin rette størrelse ved 3 pladser. Der er ingen ønsker eller planer om, at skulle blive større. Stedet er aktuelt optaget af at få udarbejdet skriftlig dokumentation lige fra beskrivelser af instrukser til beskrivelser af pædagogiske metoder i arbejdet med målgruppen. 5.c Projekter - Interviewguide tilsyn 8/31

9 5.d Andet Bekendtgørelse af 25. maj 2009 om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven giver beboerne i 108-botilbud, plejehjem og beskyttede boliger mulighed for at benytte sig af forskellige rettigheder, som lejere af almene ældre- og handicapboliger har. Beboerne har bl.a. ret til at foretage forbedringer i boligen. Beboerne har endvidere krav på at modtage et boligdokument og en indflytningsrapport. Det drøftes på tilsynsmødet hvordan ledelsen med fordel kan være proaktiv i forhold til udkast til udarbejdelse af boligdokument med opmåling og beregning af forbrug, inden den tredje plads ibrugtages, således en kommende indflytning kan effektueres hurtigt, enkelt og overskueligt. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Bostedet har i hele 2012 haft underbelægning med en plads, hvorfor brugen af bl.a. faste medarbejdere og vikarer mv. er blevet begrænset. Årets resultat i 2012 var kr Forbruget følges i løbende dialog mellem daglig leder og stifter. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Overordnet er det stifter og overordnet leder Vibeke Monnick der administrerer Oasens økonomi. Den daglige økonomi varetages af daglig leder Allan Hellum. Interviewguide tilsyn 9/31

10 Der kan ikke træffes større økonomiske beslutninger, uden overordnet leder har godkendt tiltaget. Trekroner Revision A/S er tilknyttet stedet. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Da Oasen er en enkeltmandsvirksomhed er der ikke tilknyttet en bestyrelse til botilbuddet. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Der er udarbejdet skriftlige retningslinjer der angiver daglig leder og medarbejders økonomiske ansvarsbeføjelser, men daglig leder udtrykker behov for at denne revideres, ligesom det vil være formålstjenstligt at få udarbejdet andre typer af dokumentation, fx udlevering af nøglekort og lignende. Økonomistyring sker i samråd mellem overordnet leder og daglig leder. Det drejer sig hovedsageligt om personaleudgifter eller større investeringer til computer, software, længere kursusforløb ect. Oasen har en bogholder tilknyttet som står for den løbende bogføring mv. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet støtter op omkring daglig leders vurdering af behovet for revidering af skriftlige retningslinjer der angiver lederens og medarbejdernes økonomiske beføjelser. På den måde sikres gennemskuelighed og eventuelle misforståelser omkring økonomi og regnskab kan minimeres. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Aktuelt er 2 pladser besat. Interviewguide tilsyn 10/31

11 8.b Alder Mænd på henholdsvis 21 og 22 år, som har boet på Oasen siden forsommeren c Målgruppe og kerneydelse Målgruppe: Yngre voksne med en eller flere omfattende dysfunktioner i hjernen i en sådan grad, at de vurderes ude af stand til at tage vare på sig selv. Målgruppen er kendetegnet ved svage sociale og ADL kompetencer, manglende empati og kan besidde en gennemgående adfærd, der kan være voldsomt grænseoverskridende, provokerende samt generende overfor omgivelserne. Kerneydelse: På baggrund af en neuropædagogisk indsats arbejdes med og indlæres sociale kompetencer. Der indlæres ADL værktøjer, der giver beboeren mulighed for at være medbestemmende på en række områder i eget liv. Der søges, i et beskyttende, trygt og struktureret miljø, at give den enkelte beboer størst mulig livskvalitet baseret på den enkeltes egne ønsker og forestillinger. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning At indlære ADL kompetencer på baggrund af en neuropædagogisk indsats. At indlære sociale kompetencer under hensyn til den enkelte beboers begrænsninger qua deres påviste hjerneskader. At skabe et liv der indeholder størst mulig livskvalitet i respekt for den enkelte beboers Interviewguide tilsyn 11/31

12 egne ønsker og forestillinger. At beskytte beboerne imod kriminalitet, stofog alkoholmisbrug samt udnyttelse fra omverden. 9.b Pædagogisk målsætning Ved hjælp af neuropædagogikken som metode at skabe en struktureret hverdag, hvor beboerne får hjælp og støtte til at opbygge et værdigt liv, der virker overskuelig og ikke giver anledning til frustrationer. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der trænes ADL kompetencer, indlæres sociale færdigheder, præsentation af nye netværk, samtaler med beboeren og pårørende samt vejledning i forhold til valg af uddannelse og arbejde. Målene beskrives og vedtages på personalemøder og nedskrives i udviklingsplanerne (behandlingsplanerne) en gang om året. Derefter følges op på mål og metode hver tredje til sjette måned gennem en statusrapport. Denne fremsendes til den enkelte beboers kommune. Evaluering af metodernes resultater gennemgås på personalemøder og supervision. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til personalet organiseret Alle beboere har en fast tilknyttet kontaktperson, men da der er relativt få personaler ansat, har alle ansatte et indgående kendskab til begge beboere. 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Beboerne bor i egne lejligheder og har som udgangspunkt ansvar for selv at holde lejligheden og handle ind til kosten. Begge beboere har dog behov for omfattende støtte hertil og der er derfor indgået individuelle aftaler for hvilke praktiske opgaver Interviewguide tilsyn 12/31

13 beboeren har og deltager i. 10.c Har beboeren faste pligter - 10.d Ungemøder Der holdes ikke fælles beboermøder. Som begrundelse herfor angiver medarbejderne at beboerne aktuelt ikke har så meget socialt sammen, og ikke søger hinandens selskab. Der laves derfor ganske få fælles tiltag. 10.e Medindflydelse Beboerne inddrages i forhold omkring eget liv i det omfang som den enkelte magter, eller har mulighed for. Oasen modtager beboere med behandlingsdomme, hvorfor retten kan have sat visse restriktioner op, som personalet så må arbejde ud fra. 10.f Samtale med ung Tilsynet talte ved sidste tilsyn med begge beboere som udtrykte tilfredshed med at bo på Oasen. De beskrev omgangstonen til at være god og ordentlig, og svarede bekræftende på at opleve at få den fornødne hjælp fra personalet. Begge beboere havde kendskab til udarbejdelsen af boligdokument og til hvordan deres husleje blev betalt. De beskrev selv at have bestemt hvordan lejligheden er blevet indrettet, herunder selv at have været med til at købe møbler, tv mm. De bekræftede at kunne have besøg af venner og familie hvis de ønsker det. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke aktuelt. Interviewguide tilsyn 13/31

14 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Retningslinjer og procedurer for håndtering af beboermidler er på nuværende tidspunkt aftalt på personalemøder og nedfældet i referat fra disse. Det er fortsat Oasens plan, at arbejdsgange og procedurer fremover skal fremgå af stedets elektroniske BBjournal system, samt i den personalehåndbog som er under udarbejdelse. Det oplyses overfor tilsynet, at personalet og begge beboere har kendskab til disse aftaler, og at aftalerne er indgået på baggrund af beboernes egne ønsker. 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Der er tilknyttet sekretærbistand til Oasen, så kvitteringer sendes hver uge til bogføring hos sekretær, således der løbende er styr på forbrug. 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Der betales særskilt for benyttelse af vaskekælder og solo ture (kørsel med stedets bil). Beboerne betaler hver måned et fastlagt beløb, som Interviewguide tilsyn 14/31

15 beskrevet i boligdokumentet på en særskilt konto til egenbetaling (husleje, el og varme). 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at retningslinjer og procedurer vedrørende håndtering af beboermidler skriftliggøres i form af retningslinjer, således der skabes synlighed for beboere og eventuelle værger omkring personalets håndtering af disse. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Begge beboere har en 141 handleplan udarbejdet af handlekommunen. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der foregår et forholdsvis tæt samarbejde med de visiterende kommuner, enten ved at sagsbehandleren deltager i handleplansmøderne på Oasen, eller ved at de informeres via fremsendte rapporter udarbejdet af Oasen. Endvidere fremsendes orienterende mails til sagsbehandler i situationer af særlig karakter. 13.c Løbende justering af planerne Hver tredje måned. Der fremsendes statusrapporter til kommunerne omkring juletid og udviklingsplan (behandlingsplan) udarbejdes omkring juni/juli måned. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 15/31

16 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Daglig leder beskriver, at der på Oasen er en struktureret dagligdag, med et forudbestemt mønster, som beboeren kan genkende og føle sig tryg ved. Der opfordres ikke til impulsive handlinger hos beboerne, og hvert enkelt ønske eller plan gennemgås nøje med beboeren, inden det sættes i værk. Oasen oplever, at beboerne og deres pårørende genkender mønstre og fremgangsmåder og forstår, at det er den eneste forsvarlige måde qua de dysfunktioner, som beboerne måtte have. På trods af denne tilgang kan beboerne dog alligevel udvise en meget impulsstyret adfærd og derfor kommer personalet ind imellem ud for at skulle støtte op om eller afværge et ikke hensigtsmæssigt eller forud aftalt initiativ som beboeren har igangsat på eget initiativ. Det er tilsynets oplevelse, at det netop er det spændingsfelt medarbejderne finder udfordrende at arbejde i og her deres relation til beboerne kommer til at spille en afgørende rolle. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Dette sker som beskrevet gennem aftale, planlægning og samtale med den enkelte beboer. Oasen kommer jævnligt med hensigtsmæssige forslag til aktiviteter. 14.c Eksterne aktiviteter Det kan handle om skitur til Sverige, aftenskole på fx Brunhøjskolen i Holbæk, bankospil, biograftur, fisketur, fodboldkamp ect. Det er det er sjældent, at beboerne selv kommer med ønsker eller forslag. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Frivillig deltagelse. 14.e Andet Begge beboere er tilmeldt STU forløb på Specialskolen Sperillen og er således i skole på alle hverdage. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er ikke formuleret en skriftlig kostpolitik, men Interviewguide tilsyn 16/31

17 Oasen tilstræber og tilskynder, at beboerne får en alsidig og sund kost. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Personalet tilbereder aftenmåltidet for eller sammen med beboere. For den ene beboer vedkommende deltager denne sammen med personalet, mens det for den anden beboers vedkommende er personalet der alene står for tilberedningen. Det handler om, at Oasen skal undgå faren ved, at denne selvstændigt skal tilberede mad ved komfur eller ovn. 15.c Kostplan Der laves kostplan hver uge ud fra beboerens ønsker, men baseret på forslag og guidning fra medarbejder. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Se ovenstående. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der er ikke nedskrevet regler eller retningslinjer for personalets håndtering af beboernes seksualitet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Personalet taler med beboerne om deres seksuelle behov og deres valg af partnere og hjælpes i forhold til ønsker om at benytte prostituerede. Der er endvidere mulighed for at tilbyde undervisning og guidning ved sexolog Vivi Hollænder. Oasen samarbejder endvidere med distriktspsykiatrien og får ad den vej ligeledes mulighed for råd og vejledning. 16.c Prævention Indgår som en del af det løbende behandlingsarbejde. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 17/31

18 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet finder at Oasen med fordel kunne have glæde af at udarbejde en seksualpolitik, der bl.a. angiver pædagogiske retningslinjer, som således kan imødekomme nogle af de dilemmaer som personalet kan stå overfor, når de skal vejlede og støtte i forhold til seksualitet. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Løbende samtaler om begge dele. Det fylder dog ikke meget i den nuværende beboergruppe. 17.b Politik for området Der kan indtages alkohol med måde og efter Oasens vurdering om sunde alkoholindstilling/vaner. Euforisende stoffer af alle slags er absolut ikke tilladt, og der vil omgående blive rettet henvendelse til beboerens kommune og pårørende, hvis der er mistanke eller konkret viden om et sådan forhold. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der skelnes ikke mellem indfødte danskere og danskere med anden etnisk herkomst. Der er således ikke nedskrevet en politik herom. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Har endnu ikke været aktuelt. Interviewguide tilsyn 18/31

19 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Personalet i Oasen deltog i efteråret 2011 i medicinhåndteringskursus som blev gennemført i et samarbejde med Familiecentret Ll. Nørremark. Oasen har siden sidste tilsyn fået udarbejdet en skriftlig procedure for medicinhåndtering. 19.b Opbevaring Daglig leder oplyser, at rationen til en fjortendagsperiode opbevares på vagtstuen i et særligt indkøbt vægskab specifikt til medicin, hvor kun personalet har adgang. Resten af den afhentede medicin fra apoteket ligger i aflåst pengeskab. 19.c Er reglerne kendte og følges de Der er aktuelt kun 3 faste medarbejdere tilknyttet Oasen og disse oplyser at være bekendt med reglerne for medicinhåndtering og følger disse. 19.d Andet Souschefen er ansvarlig for medicindosering og afhentning af medicin på apoteket. Denne har i over 11 år arbejdet indenfor hjemmeplejen og er dermed godt inde i regelsættet og har erfaring indenfor medicinhåndtering. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 19/31

20 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler Der er ikke konkret behov for nuværende. 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Indgår som en del af det løbende behandlingsarbejde. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Der er ikke udfærdiget procedure for akut sygdom og dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme Stedet er opmærksom på dette og tager sine forholdsregler. 21.d Brug af engangshandsker Anvendes ved behov. 21.e Rengøringsplaner Beboerne har selv ansvaret for rengøring i deres lejligheder, men modtager omfattende hjælp til disse opgaver af personalet. Der benyttes helt almindelig rengøringsmidler til formålet. 21.f Andet - Interviewguide tilsyn 20/31

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn

Tilsynsrapport for varslet tilsyn Århus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for varslet tilsyn Den 29. juli 2010. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Boområdet, Socialpsykiatri Tilbudstype og form Boformer

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé

Stolpen, Delfinen og Broholms Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Stolpen, Delfinen og Broholms Allé Anmeldt tilsyn September 2014 0 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Katrinehaven Syd & Aktivitetscenter Katrinehaven 1 8800 Viborg Disposition Konklusion, anbefalinger og påbud, side 1 Formalia, side 2 Indledning, side 3 Den generelle faglige indsats, side 3 o Kerneydelse, Skriftlig dokumentation, IT sikkerhed, Magtanvendelse og håndtering

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik...

Åbenhed... 35 Birkegårdens Mission, vision og værdier:... 36 4. Politikker og retningslinier... 37 Formålet med en personalepolitik... Indholdsfortegnelse 1. Introduktion/velkomst/præsentation... 5 Forord... 5 Vejledning... 6 Praktiske oplysninger... 7 Organisationsplan... 7 Birkegården... 8 Målgruppen på Birkegården... 10 Pædagogisk

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere