Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge Vig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Daglig leder Allan Hellum, souschef Marlene Monnick, medarbejdere Carsten Gistrup og Sten Thiesen. Tilsynskonsulent Helle Kausgaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved Helle Kausgaard og er udført torsdag den 13. juni 2013 i tidsrummet fra kl. 9:00 til 12:00. Mødet blev indledt med at tilsynet talte alene med daglig leder Allan Hellum de første 20 minutter af mødet hvorefter souschef Marlene Monnick, medhjælper Carsten Gistrup samt pædagog Sten Thiesen (nuværende vikar, men fastansat pr. 1. juli 2013) stødte til. Mødet tog udgangspunkt i den interviewguide som er grundlaget for tilsynsbesøgene i Odsherred Kommune. Afslutningsvis beså tilsynet beboerlejligheden på første sal samt kælderrummet som huser vaskemaskine og tørretumbler. Tilsynet fik ligeledes lejlighed, til ganske kort ved mødets afslutning, at hilse på den ene af Oasens beboere som denne dag ikke var i skole, men sad og spillede på playstation i sin lejlighed. Nærværende tilsynsrapport er en sammenfatning af indtryk samt mundtlige og skriftlige oplysninger på baggrund af tilsynsbesøget samt den løbende kontakt som tilsynet har haft med Oasen. Tilsynsrapporten har været til høring på Oasen. Det er aftalt, at Tilsynsrapporten fremover vil være tilgængelig på Tilbudsportalen. Om tilsynets helhedsindtryk Samtaler og rundvisning foregik i en åben og imødekommende atmosfære, både fra daglig leder og medarbejdernes side. Alle var velforberedte på tilsynsbesøget og der var en god og rolig stemning hvor alle velvilligt fortalte om deres arbejdsplads og al ønsket materiale blev udleveret uden forbehold. Det er tilsynets generelle indtryk, at botilbuddet Oasen er et godt og velfungerende tilbud. Målgruppen er yngre voksne mennesker med en eller flere dysfunktioner i hjernen. Gruppen vurderes at have behov for omfattende hjælp og er kendetegnet ved svage sociale og ADL kompetencer samt en adfærd der kan være grænseoverskridende. Det er tilsynets indtryk, at Oasen tilbyder et omsorgsmiljø der er befordrende for udvikling og trivsel og at de unge føler sig trygge ved stedet. Kerneopgaven løses ud fra en struktureret hverdag med udgangspunkt i en neuropædagogisk indsats hvor der trænes i ADL kompetencer, indlæres sociale færdigheder samt ydes hjælp og støtte til at opbygge et værdigt liv der virker overskueligt for den unge og ikke giver anledning til frustrationer. Det er tilsynets indtryk, at Oasen gør en stor indsats i at støtte de unge i at bevare kontakten til familie og bekendte og samarbejdet med de pårørende, sagsbehandlere samt andre samarbejdspartnere vurderes generelt godt, både på det formelle og uformelle plan. Oasen fremtræder generelt ren og ryddelig. Der har der været en større renovering og vedligeholdelsesopgave i gang, hvor bl.a. gulve er blevet rettet op, nye brandhæmmende døre isat samt udvendig maling af hus og sokkel. Dette betyder at Oasen i dag fremstår langt mere præsentabel. Gulve, køkken og bad i to af beboernes lejligheder bærer præg af en vis nedslidning, hvorfor der fortsat forestår en opgave, før disse repræsenterer samme standart som resten af huset. Fagcenter Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune besigtigede ejendommen i forbindelse med Oasens opstart. Her blev bemærket, at der skal brandisoleres mellem etageadskillelsen. Dette arbejde er langt om længe blevet berammet til at foregå i uge 26. Når arbejdet er udført vil Ejendom og Byggeri blive tilkaldt med henblik på at få en endelig ibrugtagnings godkendelse. Det aftales på tilsynsmødet at kopi af denne vil blive fremsendt til Tilsynsenheden. Indtil denne foreligger, kan den ledige lejlighed ikke benyttes. Der blev den 5/ holdt møde med tilsynet hvor overordnet leder, daglig leder samt advokat bl.a. drøftede organisationsforholdende på Oasen. Det blev på dette møde aftalt, at tilsynet inden 1/ Interviewguide tilsyn 2/31

3 ville få en tilbagemelding omkring den fremtidig organisationsform, hvor bl.a. omdannelse af Oasen fra en enkeltmandvirksomhed til en fond eller et ApS blev nævnt som muligheder. Denne tilbagemelding har endnu ikke fundet sted og forholdende er fortsat uafklarede. Det er tilsynets indtryk, at det giver nogle udfordringer for daglig leder i hverdagen. Mens ledelsen opleves at være meget lydhør og villig til at indgå aftaler omkring eksempelvis udarbejdelse af boligdokument, udbedring af brandmæssige forhold, opfølgning på tilbudsportal og hjemmeside, synes gennemførelsen ofte at strække sig ud over det almindelige, hvilket måske kan henføres til, at organisationsforholdene er uafklarede. Samlet vurdering Oasen fremtræder som et trygt og omsorgsgivende sted med et engageret og stabilt personale der kan formulere værdier og arbejdsgange i hverdagen. Det er tilsynets vurdering, at Oasen er kommet rigtigt godt i gang og finder det positivt at der er taget initiativ til mere skriftlighed omkring hverdagen og metodevalg da dette vil være med til at understøtte det gode generelle indtryk. Tilsynet har givet anledning til en del anbefalinger i rapporten. Disse skal ses som en optimering af tilbuddet og er ikke udtryk for, at den kvalitet der leveres er af ringe værdi. Tilsynet finder at Oasen med fordel vil kunne drage nytte af sit faglige potentiale i udarbejdelse af en virksomhedsplan, som suppleret med et arbejds- og værdigrundlag kunne sætte rammen for tilbuddet. En virksomhedsplan kunne endvidere præcisere mål for fremtidige fokuspunkter, som rækker ind over det nye Socialtilsyn og på den måde være en forberedelse på, at imødekomme fremtidens krav om ændringer i kvalitet og opgaveløsningen. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 2a) ibrugtagnings tilladelse til lejlighed på første sal Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 7f) ansvarsbeføjelser 12g) retningslinjer for håndtering af beboermidler 16e) udarbejdelse af seksualpolitik 21g) retningslinjer for Interviewguide tilsyn 3/31

4 håndtering af sygdom og dødsfald 26d) retningslinjer for magtanvendelse Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 2a) Indtil der foreligger en ibrugtagningsgodkendelse fra Fagcenter Ejendom og Byggeri i forhold til den ledige lejlighed på første salen, kan denne plads ikke benyttes. Organisation og drift: 7f) Tilsynet støtter op omkring leders vurdering af behovet for revidering af skriftlige retningslinjer, der angiver lederens og medarbejdernes økonomiske beføjelser. På den måde sikres gennemskuelighed og eventuelle misforståelser omkring økonomi og regnskab kan minimeres. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 12 g) Tilsynet anbefaler, at retningslinjer og procedurer vedrørende håndtering af beboermidler skriftliggøres i form af retningslinjer, således der skabes synlighed for beboere og eventuelle værger omkring personalets håndtering af disse. 16 e) Tilsynet finder, at Oasen med fordel kunne have glæde af at udarbejde en seksualpolitik, der bl.a. angiver pædagogiske retningslinjer, som således kan imødekomme nogle af de dilemmaer og etiske overvejelser som personalet kan stå overfor, når de skal vejlede og støtte i forhold til beboernes seksualitet. 21 g) Tilsynet anbefaler, at en skriftlig procedure ved akut sygdom og dødsfald eventuelt indarbejdes i stedets beredskabsplan. 26 d) Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer omkring håndtering af kriser og magtanvendelse, således også nye medarbejdere klædes på til opgaven. Dette er også en måde hvorpå botilbuddets pædagogik og kultur kan afspejles. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/31

5 Fysiske rammer Grundlag og vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Oasen er beliggende i den lille landsby Hønsinge, et par kilometer fra Vig, hvor der er station med bus og togforbindelse til bl.a. Nykøbing og Holbæk. I Vig er der flere indkøbsmuligheder, biograf samt tilbud om forskellige fritidstilbud. Botilbuddet er beliggende i en ældre villa med tilhørende baghave og foranliggende parkeringsareal. Der forefindes et nyrenoveret muret skur på 10 m² pr. bolig. Skuret kan anvendes efter beboernes egne ønsker og behov. 1.b Indretning Oasen har tre lejligheder, hvoraf den ene (og største) ligger på første sal samt en centralt beliggende vagt/personalestue, der gør det muligt for den enkelte beboer hurtigt at komme i kontakt med personalet og vice versa. Hver enkelt lejlighed er udstyret med stue, køkken, toilet/bad samt opholdsstue. Indretningen sker efter brugerens eget ønske og med støtte fra personalet. Lejlighedernes størrelse varierer fra 35 til 65 m². I kælderen forefindes fælles vaskerum med vaskemaskine og tumbler. Kælderrummet har dog en meget lav loftshøjde hvorfor kun ophold af kortere varighed kan anbefales. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer Rammerne på Oasen er fuldt udnyttede. Der er ikke i botilbuddet fysisk plads til at holde større personalemøder i takt med at medarbejdergruppen måtte blive udvidet, når tilbuddet bliver fuldt belagt. Oasen har dog mulighed for at låne mødelokale i umiddelbar nærhed under Neuropædagogikhusets rammer. 1.d Sikring af flugtveje Alle beboere samt personalet har adgang til mindst to flugtveje. 1.e Alarmer Der er installeret batteridrevne brandalarmer i alle lejligheder, i vagt/personalestue og på trappen til første sal. 1.f Andet - Interviewguide tilsyn 5/31

6 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Fagcenter Ejendom og Byggeri i Odsherred Kommune besigtigede ejendommen i forbindelse med Oasens opstart. Her blev bemærket, at der skal brandisoleres mellem etageadskillelsen. Dette arbejde er under forberedelse og vil blive udført i uge 26. Når arbejdet er udført vil Ejendom og Byggeri blive tilkaldt med henblik på at få en endelig ibrugtagnings godkendelse. Det aftales på tilsynsmødet at kopi af denne vil blive fremsendt til Tilsynsenheden. Indtil denne foreligger, kan den ledige plads ikke besættes. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Oasen er i foråret 2012 blevet hulmursisoleret, ligesom hus og sokkel er blevet malet. Døre til alle lejligheder er blevet udskiftet med brandhæmmende døre, således disse nu fremstår som selvstændige brandceller. Der er lavet ny gulvbelægning som har rettet de skæve gulve op i gang og på vagtværelse. I en af beboernes lejligheder er en bagdør skiftet, ligesom der er sat nye håndtag på de andre døre. Gulve i beboernes lejligheder er endnu ikke udskiftet, men vil indgå i en kommende vedligeholdelsesplan. 2.c Planlagt vedligeholdelse Sker løbende og i dialog med ejer. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.). - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Indtil der foreligger en ibrugtagningsgodkendelse fra Fagcenter Ejendom og Byggeri i forhold til den ledige lejlighed på første salen, kan denne plads ikke benyttes. Interviewguide tilsyn 6/31

7 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er udarbejdet en skriftlig beredskabsplan som omhandler både brand- og evakueringsinstruks samt beredskabsplan ved vold. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Det oplyses til tilsynet, at beboerne jævnligt får vejledning i, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand. Der er en aftale om, at beboerne altid skal informere personalet om hvor mange gæster, der befinder sig i deres lejlighed. Ifølge daglig leder og ved et tidligere interview af beboere er det blevet oplyst til tilsynet, at beboerne ved, hvilken flugtvej de skal benytte, hvis der skulle udbryde brand i deres lejlighed eller andre steder i huset. 3.c Brandtilsyn - 3.d Brandøvelse Ingen gennemført. Der gives mundtlig information til den enkelte beboer. 3.e Førstehjælp Daglig leder og souschef har den 23/ deltaget i kursus gennem Falck om liv reddende førstehjælp og hjertestop. 3.f Andet Oasen har et førstehjælpsabonnement hvori der er tilknyttet psykisk førstehjælp samt opfølgningskursus. Oasen har ikke brandtæppe samt pulverslukker, men det aftales på tilsynsmødet at dette anskaffes snarest. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Oasen har ikke haft besøg af levnedsmiddelkontrollen. 4.b Andet Medarbejderne er meget opmærksomme på nødvendigheden af god køkkenhygiejne i beboernes Interviewguide tilsyn 7/31

8 tekøkkener, idet dette ikke er noget som beboerne selv er særligt opmærksomme på. 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE Grundlag og vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale Der foreligger ikke en drifts- og udviklingsaftale mellem Bostedet Oasen og Odsherred Kommune. 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Oasen er oprettet i Stedet er juridisk organiseret som en enkeltmandsvirksomhed og etableret i henhold til servicelovens 108 som et længerevarende botilbud til yngre voksne som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp. Der er 3 pladser. Tilbuddet er opført på Tilbudsportalen. Oasen er et neuropædagogisk botilbud, som blev etableret da lederen af Familiecentret Ll. Nørremark oplevede der manglede et voksentilbud til målgruppen. Oasen samarbejder med Susanne Freltofte og Viggo Pedersen Bakkedal ApS. Alle ansatte er efteruddannet i neuropsykologi/pædagogik. 5.b Udviklingstendenser Der har indtil nu kun været to pladser besat, men daglig leder oplever, at stedet er kommet rigtigt godt fra start. De prioriterer at være et lille og familielignende tilbud og finder derfor at Oasen har sin rette størrelse ved 3 pladser. Der er ingen ønsker eller planer om, at skulle blive større. Stedet er aktuelt optaget af at få udarbejdet skriftlig dokumentation lige fra beskrivelser af instrukser til beskrivelser af pædagogiske metoder i arbejdet med målgruppen. 5.c Projekter - Interviewguide tilsyn 8/31

9 5.d Andet Bekendtgørelse af 25. maj 2009 om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven giver beboerne i 108-botilbud, plejehjem og beskyttede boliger mulighed for at benytte sig af forskellige rettigheder, som lejere af almene ældre- og handicapboliger har. Beboerne har bl.a. ret til at foretage forbedringer i boligen. Beboerne har endvidere krav på at modtage et boligdokument og en indflytningsrapport. Det drøftes på tilsynsmødet hvordan ledelsen med fordel kan være proaktiv i forhold til udkast til udarbejdelse af boligdokument med opmåling og beregning af forbrug, inden den tredje plads ibrugtages, således en kommende indflytning kan effektueres hurtigt, enkelt og overskueligt. 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Bostedet har i hele 2012 haft underbelægning med en plads, hvorfor brugen af bl.a. faste medarbejdere og vikarer mv. er blevet begrænset. Årets resultat i 2012 var kr Forbruget følges i løbende dialog mellem daglig leder og stifter. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Overordnet er det stifter og overordnet leder Vibeke Monnick der administrerer Oasens økonomi. Den daglige økonomi varetages af daglig leder Allan Hellum. Interviewguide tilsyn 9/31

10 Der kan ikke træffes større økonomiske beslutninger, uden overordnet leder har godkendt tiltaget. Trekroner Revision A/S er tilknyttet stedet. 7.b Kasse og regnskabsregulativ - 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Da Oasen er en enkeltmandsvirksomhed er der ikke tilknyttet en bestyrelse til botilbuddet. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Der er udarbejdet skriftlige retningslinjer der angiver daglig leder og medarbejders økonomiske ansvarsbeføjelser, men daglig leder udtrykker behov for at denne revideres, ligesom det vil være formålstjenstligt at få udarbejdet andre typer af dokumentation, fx udlevering af nøglekort og lignende. Økonomistyring sker i samråd mellem overordnet leder og daglig leder. Det drejer sig hovedsageligt om personaleudgifter eller større investeringer til computer, software, længere kursusforløb ect. Oasen har en bogholder tilknyttet som står for den løbende bogføring mv. 7.e Andet - 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet støtter op omkring daglig leders vurdering af behovet for revidering af skriftlige retningslinjer der angiver lederens og medarbejdernes økonomiske beføjelser. På den måde sikres gennemskuelighed og eventuelle misforståelser omkring økonomi og regnskab kan minimeres. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning Grundlag og vurdering 8.a Antal indskrevne Aktuelt er 2 pladser besat. Interviewguide tilsyn 10/31

11 8.b Alder Mænd på henholdsvis 21 og 22 år, som har boet på Oasen siden forsommeren c Målgruppe og kerneydelse Målgruppe: Yngre voksne med en eller flere omfattende dysfunktioner i hjernen i en sådan grad, at de vurderes ude af stand til at tage vare på sig selv. Målgruppen er kendetegnet ved svage sociale og ADL kompetencer, manglende empati og kan besidde en gennemgående adfærd, der kan være voldsomt grænseoverskridende, provokerende samt generende overfor omgivelserne. Kerneydelse: På baggrund af en neuropædagogisk indsats arbejdes med og indlæres sociale kompetencer. Der indlæres ADL værktøjer, der giver beboeren mulighed for at være medbestemmende på en række områder i eget liv. Der søges, i et beskyttende, trygt og struktureret miljø, at give den enkelte beboer størst mulig livskvalitet baseret på den enkeltes egne ønsker og forestillinger. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: 8.e Andet - 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning At indlære ADL kompetencer på baggrund af en neuropædagogisk indsats. At indlære sociale kompetencer under hensyn til den enkelte beboers begrænsninger qua deres påviste hjerneskader. At skabe et liv der indeholder størst mulig livskvalitet i respekt for den enkelte beboers Interviewguide tilsyn 11/31

12 egne ønsker og forestillinger. At beskytte beboerne imod kriminalitet, stofog alkoholmisbrug samt udnyttelse fra omverden. 9.b Pædagogisk målsætning Ved hjælp af neuropædagogikken som metode at skabe en struktureret hverdag, hvor beboerne får hjælp og støtte til at opbygge et værdigt liv, der virker overskuelig og ikke giver anledning til frustrationer. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Der trænes ADL kompetencer, indlæres sociale færdigheder, præsentation af nye netværk, samtaler med beboeren og pårørende samt vejledning i forhold til valg af uddannelse og arbejde. Målene beskrives og vedtages på personalemøder og nedskrives i udviklingsplanerne (behandlingsplanerne) en gang om året. Derefter følges op på mål og metode hver tredje til sjette måned gennem en statusrapport. Denne fremsendes til den enkelte beboers kommune. Evaluering af metodernes resultater gennemgås på personalemøder og supervision. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er beboerens tilknytning til personalet organiseret Alle beboere har en fast tilknyttet kontaktperson, men da der er relativt få personaler ansat, har alle ansatte et indgående kendskab til begge beboere. 10.b Deltager beboeren i praktiske opgaver Beboerne bor i egne lejligheder og har som udgangspunkt ansvar for selv at holde lejligheden og handle ind til kosten. Begge beboere har dog behov for omfattende støtte hertil og der er derfor indgået individuelle aftaler for hvilke praktiske opgaver Interviewguide tilsyn 12/31

13 beboeren har og deltager i. 10.c Har beboeren faste pligter - 10.d Ungemøder Der holdes ikke fælles beboermøder. Som begrundelse herfor angiver medarbejderne at beboerne aktuelt ikke har så meget socialt sammen, og ikke søger hinandens selskab. Der laves derfor ganske få fælles tiltag. 10.e Medindflydelse Beboerne inddrages i forhold omkring eget liv i det omfang som den enkelte magter, eller har mulighed for. Oasen modtager beboere med behandlingsdomme, hvorfor retten kan have sat visse restriktioner op, som personalet så må arbejde ud fra. 10.f Samtale med ung Tilsynet talte ved sidste tilsyn med begge beboere som udtrykte tilfredshed med at bo på Oasen. De beskrev omgangstonen til at være god og ordentlig, og svarede bekræftende på at opleve at få den fornødne hjælp fra personalet. Begge beboere havde kendskab til udarbejdelsen af boligdokument og til hvordan deres husleje blev betalt. De beskrev selv at have bestemt hvordan lejligheden er blevet indrettet, herunder selv at have været med til at købe møbler, tv mm. De bekræftede at kunne have besøg af venner og familie hvis de ønsker det. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Ikke aktuelt. Interviewguide tilsyn 13/31

14 11.b Vejledning i brug af lommepenge - 11.c Anden udbetaling til brugerne - 11.d Skriftlig procedure - 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 12 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE 12.a Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Retningslinjer og procedurer for håndtering af beboermidler er på nuværende tidspunkt aftalt på personalemøder og nedfældet i referat fra disse. Det er fortsat Oasens plan, at arbejdsgange og procedurer fremover skal fremgå af stedets elektroniske BBjournal system, samt i den personalehåndbog som er under udarbejdelse. Det oplyses overfor tilsynet, at personalet og begge beboere har kendskab til disse aftaler, og at aftalerne er indgået på baggrund af beboernes egne ønsker. 12.c Anden udbetaling til brugerne - 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab Der er tilknyttet sekretærbistand til Oasen, så kvitteringer sendes hver uge til bogføring hos sekretær, således der løbende er styr på forbrug. 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Der betales særskilt for benyttelse af vaskekælder og solo ture (kørsel med stedets bil). Beboerne betaler hver måned et fastlagt beløb, som Interviewguide tilsyn 14/31

15 beskrevet i boligdokumentet på en særskilt konto til egenbetaling (husleje, el og varme). 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at retningslinjer og procedurer vedrørende håndtering af beboermidler skriftliggøres i form af retningslinjer, således der skabes synlighed for beboere og eventuelle værger omkring personalets håndtering af disse. 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Begge beboere har en 141 handleplan udarbejdet af handlekommunen. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Der foregår et forholdsvis tæt samarbejde med de visiterende kommuner, enten ved at sagsbehandleren deltager i handleplansmøderne på Oasen, eller ved at de informeres via fremsendte rapporter udarbejdet af Oasen. Endvidere fremsendes orienterende mails til sagsbehandler i situationer af særlig karakter. 13.c Løbende justering af planerne Hver tredje måned. Der fremsendes statusrapporter til kommunerne omkring juletid og udviklingsplan (behandlingsplan) udarbejdes omkring juni/juli måned. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 15/31

16 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Daglig leder beskriver, at der på Oasen er en struktureret dagligdag, med et forudbestemt mønster, som beboeren kan genkende og føle sig tryg ved. Der opfordres ikke til impulsive handlinger hos beboerne, og hvert enkelt ønske eller plan gennemgås nøje med beboeren, inden det sættes i værk. Oasen oplever, at beboerne og deres pårørende genkender mønstre og fremgangsmåder og forstår, at det er den eneste forsvarlige måde qua de dysfunktioner, som beboerne måtte have. På trods af denne tilgang kan beboerne dog alligevel udvise en meget impulsstyret adfærd og derfor kommer personalet ind imellem ud for at skulle støtte op om eller afværge et ikke hensigtsmæssigt eller forud aftalt initiativ som beboeren har igangsat på eget initiativ. Det er tilsynets oplevelse, at det netop er det spændingsfelt medarbejderne finder udfordrende at arbejde i og her deres relation til beboerne kommer til at spille en afgørende rolle. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Dette sker som beskrevet gennem aftale, planlægning og samtale med den enkelte beboer. Oasen kommer jævnligt med hensigtsmæssige forslag til aktiviteter. 14.c Eksterne aktiviteter Det kan handle om skitur til Sverige, aftenskole på fx Brunhøjskolen i Holbæk, bankospil, biograftur, fisketur, fodboldkamp ect. Det er det er sjældent, at beboerne selv kommer med ønsker eller forslag. 14.d Tvungen/frivillig deltagelse Frivillig deltagelse. 14.e Andet Begge beboere er tilmeldt STU forløb på Specialskolen Sperillen og er således i skole på alle hverdage. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Der er ikke formuleret en skriftlig kostpolitik, men Interviewguide tilsyn 16/31

17 Oasen tilstræber og tilskynder, at beboerne får en alsidig og sund kost. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Personalet tilbereder aftenmåltidet for eller sammen med beboere. For den ene beboer vedkommende deltager denne sammen med personalet, mens det for den anden beboers vedkommende er personalet der alene står for tilberedningen. Det handler om, at Oasen skal undgå faren ved, at denne selvstændigt skal tilberede mad ved komfur eller ovn. 15.c Kostplan Der laves kostplan hver uge ud fra beboerens ønsker, men baseret på forslag og guidning fra medarbejder. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Se ovenstående. 15.e Andet - 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Der er ikke nedskrevet regler eller retningslinjer for personalets håndtering af beboernes seksualitet. 16.b Seksualoplysning/undervisning Personalet taler med beboerne om deres seksuelle behov og deres valg af partnere og hjælpes i forhold til ønsker om at benytte prostituerede. Der er endvidere mulighed for at tilbyde undervisning og guidning ved sexolog Vivi Hollænder. Oasen samarbejder endvidere med distriktspsykiatrien og får ad den vej ligeledes mulighed for råd og vejledning. 16.c Prævention Indgår som en del af det løbende behandlingsarbejde. 16.d Andet - Interviewguide tilsyn 17/31

18 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet finder at Oasen med fordel kunne have glæde af at udarbejde en seksualpolitik, der bl.a. angiver pædagogiske retningslinjer, som således kan imødekomme nogle af de dilemmaer som personalet kan stå overfor, når de skal vejlede og støtte i forhold til seksualitet. 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Løbende samtaler om begge dele. Det fylder dog ikke meget i den nuværende beboergruppe. 17.b Politik for området Der kan indtages alkohol med måde og efter Oasens vurdering om sunde alkoholindstilling/vaner. Euforisende stoffer af alle slags er absolut ikke tilladt, og der vil omgående blive rettet henvendelse til beboerens kommune og pårørende, hvis der er mistanke eller konkret viden om et sådan forhold. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Der skelnes ikke mellem indfødte danskere og danskere med anden etnisk herkomst. Der er således ikke nedskrevet en politik herom. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Har endnu ikke været aktuelt. Interviewguide tilsyn 18/31

19 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Personalet i Oasen deltog i efteråret 2011 i medicinhåndteringskursus som blev gennemført i et samarbejde med Familiecentret Ll. Nørremark. Oasen har siden sidste tilsyn fået udarbejdet en skriftlig procedure for medicinhåndtering. 19.b Opbevaring Daglig leder oplyser, at rationen til en fjortendagsperiode opbevares på vagtstuen i et særligt indkøbt vægskab specifikt til medicin, hvor kun personalet har adgang. Resten af den afhentede medicin fra apoteket ligger i aflåst pengeskab. 19.c Er reglerne kendte og følges de Der er aktuelt kun 3 faste medarbejdere tilknyttet Oasen og disse oplyser at være bekendt med reglerne for medicinhåndtering og følger disse. 19.d Andet Souschefen er ansvarlig for medicindosering og afhentning af medicin på apoteket. Denne har i over 11 år arbejdet indenfor hjemmeplejen og er dermed godt inde i regelsættet og har erfaring indenfor medicinhåndtering. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Påbud: Intet. Interviewguide tilsyn 19/31

20 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Ikke relevant. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler Der er ikke konkret behov for nuværende. 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Indgår som en del af det løbende behandlingsarbejde. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald. Der er ikke udfærdiget procedure for akut sygdom og dødsfald. 21.c Smitsomme sygdomme Stedet er opmærksom på dette og tager sine forholdsregler. 21.d Brug af engangshandsker Anvendes ved behov. 21.e Rengøringsplaner Beboerne har selv ansvaret for rengøring i deres lejligheder, men modtager omfattende hjælp til disse opgaver af personalet. Der benyttes helt almindelig rengøringsmidler til formålet. 21.f Andet - Interviewguide tilsyn 20/31

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud

Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Varde Kommune Att.: Socialudvalget Bytoften 2 6800 Varde Ølgod den 14.5. 2013 Ansøgning om oprettelse af en 107 botilbud Østbækhjemmets bestyrelse skal hermed ansøge om godkendelse til at oprette en 107

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere