Årsrapport Lønmodtagernes Garantifond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2013. Lønmodtagernes Garantifond"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Lønmodtagernes Garantifond

2 Indholdsfortegnelse 2 Femårsoversigt 3 Ledelsens beretning 6 Administrationen Virksomhedsophør 11 Ledelsespåtegning 12 Intern revisors erklæringer 13 Den uafhængige revisors erklæringer 14 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december 17 Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelse for Noter 21 Bestyrelse 22 Repræsentantskab 23 Forretningsudvalg og daglig ledelse 24 Bestyrelsens øvrige ledelseshverv Lønmodtagernes Garantifond - Årsrapport

3 Femårsoversigt Hovedtal i mio. kr Indtægter Bidrag Dividende Indtægter i alt Udbetaling af løn mv. Løn, konkurs Løn, rekonstruktioner Erstatning Feriegodtgørelse Udbetalt i alt Tilbagebetalt fra lønmodtagere Forskydning i skyldig lønkrav mv Udgifter i alt Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Balance Tilgodehavende bidrag Likvider, netto Lønkrav mv Dispositionsfond Balancesum Hovedaktiviteter (antal) Anmeldelser fra lønmodtagere Godkendte virksomhedsophør Godkendte rekonstruktioner Lønmodtagere, der er udbetalt til, konkurs Lønmodtagere, der er udbetalt til, rekonstruktioner Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtager, konkurs: (kr.) Arbejdere Funktionærer Gennemsnitlig udbetaling under konkurs i alt Gennemsnitlig udbetaling pr. virksomhed, rekonstruktioner

4 Ledelsens beretning Antal lønmodtageranmeldelser Antal Godkendte virksomhedsophør Antal Udbetaling af løn mv Mio. kr Årets resultat for Lønmodtagernes Garantifond blev et underskud på 117 mio. kr. Dispositionsfonden - den reserve, der er til rådighed til de fremtidige udbetalinger udgjorde 342 mio. kr. ved årets udgang. I 2013 udgjorde indtægterne fra arbejdsgiverbidrag og dividende 885 mio. kr., hvilket er et mindre fald i forhold til Udbetalingerne til løn, erstatning, feriegodtgørelse og rekonstruktioner beløb sig i 2013 til 942 mio. kr. en markant stigning på 199 mio. kr. i forhold til Indtægter LG s indtægter består dels af arbejdsgiverbidrag, dels af dividende. I 2013 betalte arbejdsgiverne et samlet bidrag på 731 mio. kr., hvilket er på niveau med Indtægter fra dividende udgjorde 154 mio. kr. i 2013, et fald i forhold til 2012 på 34 mio. kr. Udbetalinger lønmodtagere modtog udbetalinger fra LG i 2013, hvilket er en stigning på 22 pct. i forhold til Antallet af anmeldelser var næsten uændret i forhold til Stigningen i antal udbetalinger har især baggrund i hurtigere ekspeditionstid som følge af nye digitale sagsgange samt en særlig indsats for at få bunkerne nedbragt. Dermed blev der ekspederet flere sager end tidligere. Den gennemsnitlige udbetaling pr. lønmodtager steg fra kr. i 2012 til kr. i Udbetalingerne er fordelt med kr. i gennemsnit pr. funktionær og kr. pr. arbejder. Antal godkendte virksomhedsophør faldt med 19 pct. fra i 2012 til i 2013, men det samlede antal lønmodtageranmeldelser steg en anelse. LG modtog anmeldelser svarende til en stigning på 156 anmeldelser i forhold til Året var præget af en række store konkurser fx E. Pihl & Søn med 918 lønmodtagere, Biva Tæppeland med 300 lønmodtagere og Marsh Wind Technology med 281 lønmodtagere. Den samlede udbetaling til E. Pihl & Søn alene beløb sig til 74 mio. kr. i 2013, og der forventes yderligere udbetalinger i Konkursen er den der haft fået udbetalt næst mest i LG s 42-årige historie. Administrationen LG har tidligere været udfordret med lange sagsbehandlingstider, men primo 2013 blev sagsbehandlingstiden reduceret betydeligt, og de servicemål, ledelsen havde fastlagt, var alle realiseret ved årets udgang. Fx var sagsbehandlingstiden for de mest komplekse lønmodtageranmeldelser 3

5 Bidrag og dividende Arbejdsgiverbidrag pr. fuldtidsansat Mio. kr. Kr Dividende Bidrag nedbragt til 35 hverdage ultimo 2013 mod 65 hverdage på samme tidspunkt i Servicemålet er 35 hverdage. LG har i 2013 foretaget flere straksudbetalinger af forfalden løn i flere større konkurser. Dette er bl.a. sket for at give konkursboet mulighed for at foretage en hel eller delvis overdragelse af virksomheden. På trods af disse hurtige udbetalinger, har LG fastholdt sagsbehandlingstiden i de øvrige sager. Sagsbehandlingstiden for feriegarantisager har siden sommeren 2013 været på otte hverdage, hvilket er i overensstemmelse med det fastsatte servicemål. At sagsbehandlingstiden er reduceret, skal ses i sammenhæng med, at LG i 2013 fuldt ud overgik til ATP Koncernens administrative platform. LG s løsning fremstår herefter tidssvarende, mere automatiseret og digital end tidligere. Automatiseringen af en række beregninger reducerer risikoen for fejl. Løsningen understøtter en større ensartethed i tilkendelserne og kvaliteten af tilkendelsesgrundlaget forbedres. Med den nye løsning følger LG desuden den fælles offentlige digitaliseringsstrategi og er velforberedt til at drage fordel af den fremtidige digitale udvikling. Perioden med omstilling til den digitale løsning bød på udfordringer, som nu er løst. Processen har haft stor ledelsesmæssig bevågenhed. Med afsæt i de opnåede resultater og nye teknologiske perspektiver har LG indledt en dialog med en bred gruppe af interessenter for at kortlægge mulighederne for en fortsat forenkling af arbejdsgange og regler med deraf afledte serviceforbedringer til følge. Kundernes tilfredshed med LG s telefonbetjening viste fremgang i en undersøgelse, gennemført i oktober Den generelle tilfredshed steg fra 64 pct. i 2012 til 70 pct. i Administrationsomkostningerne udgjorde i 2013 i alt 75 mio. kr. mod 79 mio. kr. i Domstolsafgørelse i principiel sag LG fik i 2013 medhold i en principiel sag om fortolkningen af de EU-retslige regler (insolvensdirektivet) i forbindelse med lønmodtageres garantidækning over grænserne. Ved Sterling Airlines konkurs i 2008 henviste LG knap 300 medarbejdere (udelukkende flyvende personale) med baser i Norge og Sverige til den norske og svenske garantiordning. Lønmodtagernes danske organisation anlagde prøvesager ved Østre Landsret med påstand om, at det er den danske garantiordning, der skal dække disse medarbejderes krav i forbindelse med konkursen. Østre Landsret gav LG medhold i, at de norske og svenske medarbejdere ikke var omfattet af den danske garantiordning. Afgørelsen er endelig, idet lønmodtagernes danske organisation ikke har anket sagen. 4

6 Udvidelse af LG dækningen Konkursrådet arbejder for tiden med ændringer i konkurslovens regler om fortrinsstilling for lønmodtagerkrav under en konkurs. LG s bestyrelse har besluttet at anbefale en ændring af konkursloven, så LG løbende kan udbetale løn i opsigelsesperioden i stedet for som i dag, hvor LG skal afvente udløbet af opsigelsesperioden. En sådan ændring vil betyde en markant forbedring for konkursramte lønmodtagere, som vil kunne få løbende udbetalinger fra LG i opsigelsesperioden med samme intervaller, som arbejdsgiveren tidligere har udbetalt løn. Bestyrelsen har endvidere fremsat ønske over for beskæftigelsesministeren om, at LG-loven udvides, så personer, der opsiges i forbindelse med en rekonstruktion, kan få dækning af LG, selv om virksomheden endnu ikke er gået konkurs. Endelig behandler Konkursrådet også bestyrelsens ønske om en ændring af konkursloven, således at ældre pensionskrav bevarer fortrinsstilling og dermed kan dækkes af LG. Samfundsansvar LG udøver - som en del af ATP Koncernen - et forretningsdrevet samfundsansvar. For yderligere information om udøvelsen af samfundsansvar henvises til ATP Koncernens årsrapport for Ledelsesforhold Carsten Stendevad tiltrådte som direktør i foråret Hændelser efter regnskabsårets udløb Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsårets udløb, der har betydning for den aflagte årsrapport. Forventninger til 2014 I 2014 forventes en svag forbedring af de økonomiske konjunkturer, men det skønnes usikkert, om det på kort sigt vil føre til en nedgang i antallet af virksomhedsophør og lønmodtageranmeldelser. Med sigte på at fastholde en tilstrækkelig dispositionsfond til at dække fremtidige udbetalinger, er arbejdsgiverbidraget for 2014 uændret på 540 kr. pr. fuldtidsansat. For 2014 budgetteres der med et underskud på 4 mio. kr. Administrationen vil fortsætte bestræbelserne på at fremme enklere sagsgange, der uden at gå på kompromis med den grundlæggende kvalitet i sagsbehandlingen har til formål at være til gavn for lønmodtagere, fagforbund og feriegarantiordninger bl.a i form af hurtigere udbetalinger. Jørgen Søndergaard Jørgen formand Søndergaard formand Lars Rohde direktør Carsten Stendevad direktør 5

7 Administrationen Udbetalinger (ekskl. betalingsstandsning) fordelt på arbejdere og funktionere i 2013 Antal lønmodtagere fordelt på funktionærer og arbejdere Pct. Antal Funktionærer Arbejdere Arbejdere Funktionærer I alt Løn Erstatning Feriegodtgørelse Anmeldelser Der blev anmeldt væsentligt færre konkurser til LG i 2013 i forhold til Således blev virksomhedsophør godkendt i LG i 2013 svarende til et fald på 19 pct. og 316 mio. kr. til arbejdere. For funktionærernes vedkommende udgjorde erstatning, 42 pct., mens løn udgjorde 36 pct. For arbejdere udgjorde feriegodtgørelse størstedelen af udbetalingerne med 51 pct. og løn 37 pct. Tilgangen af lønmodtageranmeldelser i 2013 var , som var på niveau med 2012 med særlig stor aktivitet i 3. kvartal bl.a. som følge af E. Pihl & Søns konkurs. Udbetalinger I 2013 udbetalte LG 942 mio. kr. til dækning af lønmodtagernes krav på løn, erstatning og feriegodtgørelse. I forhold til 2012 er der tale om en betydelig stigning på 199 mio. kr. svarende til 27 pct. Stigningen af antallet af lønmodtagere der modtog udbetaling i 2013 efter konkurs var 22 pct. højere end i 2012 har især baggrund i hurtigere ekspeditionstid som følge af nye digitale sagsgange samt en særlig indsats for at få bunkerne nedbragt. Den gennemsnitlige udbetaling pr. lønmodtager i 2013 var højere end i I 2013 var den gennemsnitlige udbetaling pr. lønmodtager på kr. en stigning på kr. i forhold til Funktionærer fik i gennemsnit udbetalt kr. og arbejdere kr. Der blev udbetalt 621 mio. kr. til funktionærer Indtægter Som i 2012 udgjorde LG-bidraget også 540 kr. pr. fuldtidsansat i LG modtog 731 mio. kr. i indtægter fra arbejdsgiverne, hvilket er på niveau med indtægterne i LG modtog i årets løb 4,8 mio. kr. i tilbagebetaling fra virksomheder, der ikke længere er under rekonstruktion. LG s dividendeindtægter fra konkursboer var i 2013 fortsat på et forholdsvist højt niveau, omend mindre end i Det var blandt andet dividende fra de mange konkurser i 2009 og 2010, som blev indbetalt til LG i LG modtog således 154 mio. kr. i dividendeindtægter i årets løb sammenholdt med 188 mio. kr. i Digital selvbetjening forkorter sagsbehandlingstiden I 2013 blev det almindelig praksis, at lønmodtagere anmelder deres krav via en digital blanket på LG s hjemmeside frem for på papir. Ved udgangen af 2013 blev mere end 90 pct. af anmeldelserne foretaget digitalt af den enkelte lønmodtager eller af dennes repræsentant - typisk en faglig organisation. 6

8 Den digitale løsning sparer tid, penge og papirarbejde for lønmodtageren. Da den digitale løsning systematisk fører lønmodtageren igennem anmeldelsen, øges sikkerheden for, at lønmodtageren fra første færd anmelder samtlige berettigede krav og vedlægger fyldestgørende dokumentation. Det forbedrer kvaliteten af tilkendelsesgrundlaget og bidrager dermed til en mere korrekt og ensartet tilkendelse. Og samlet set til en mærkbart kortere sagsbehandlingstid. I 2013 var det således muligt at reducere sagsbehandlingstiden for lønmodtageranmeldelser betydeligt, og de opstillede servicemål for ekspedition af anmeldelser var opfyldt ved årets udgang. Efter en overgangsfase med en række udfordringer, fungerer systemet stabilt, og det er nu med enkelte undtagelser blevet obligatorisk at anvende den digitale blanket for lønmodtagere og fuldmagtshavere. Ny digital procedure for udbetaling af refusion til feriekortordningen Fra begyndelsen af 2013 indførte LG et nyt system for udbetaling af refusion til feriekortordningerne. Det nye system bygger på digitale anmeldelser fra feriegarantiordninger i modsætning til tidligere, hvor krav til LG blev håndteret manuelt. Systemet er udarbejdet i tæt samarbejde med en række feriekortordninger. Efter en række indkøringsvanskeligheder i første halvår af 2013, er systemet nu stabilt. Ultimo 2013 udbetales 80 pct. af alle refusionskrav automatisk. Det sikrer korrekt, ensartet og hurtigere sagsbehandling. Ekspeditionstiden er således bragt ned til 8 hverdage, som svarer til LG s fastsatte servicemål. Rapport viser positivt udbytte af LG s indeståelser LG har i mange år givet tilsagn til konkursboer om at indestå for omkostningerne ved at føre sager mod selskaber og personer, som skylder penge til konkursboet. Behovet opstår, hvor konkursboet ikke selv har midler til at føre sagen. LG indestår typisk sammen med SKAT i forhold til størrelsen af de privilegerede fordringer. LG og SKAT vurderer i hvert enkelt tilfælde, om sagen er juridisk holdbar, og om modparten kan betale. Formålet med at indestå er todelt. Det væsentligste formål er at føre midler tilbage til boet, således at der bliver en øget dividende til LG og SKAT. Det andet formål er af præventiv art. Hvis virksomheder og personer får indtrykket af, at det er sikkert at unddrage konkursboet midler, blot fordi boet ikke har økonomi til at forfølge kravet, vil det føre til et yderligere dividendetab for SKAT og LG. Af denne grund er LG s arbejde med indeståelser af stor betydning for at begrænse omgåelser. En rapport udarbejdet i 2013 konkluderer, at LG s hidtidige praksis med indeståelser har givet et positivt udbytte. Der blev i årene 2011 og 2012 afsluttet 44 sager. Heraf gav 21 sager LG dividende med et samlet beløb på 6,6 mio. kr. De resterende 23 sager medførte en samlet udgift for LG på 1,6 mio. kr. Rekonstruktion Indgiver en virksomhed begæring om rekonstruktionsbehandling til skifteretten, kan LG efter ansøgning lægge ud for udgiften til aflønning af de ansatte ekskl. skat. I 2013 modtog LG ansøgninger fra otte virksomheder mod 13 virksomheder i I alt blev udbetalt 5 mio. kr. til 403 lønmodtagere. Internationalt samarbejde Udover det samarbejde, der finder sted mellem de nationale løngarantiordninger i EU-regi, er der også etableret et samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Norge og Sverige. Der afholdes møder mellem disse lande ca. hvert andet år, og i 2013 var Finland vært for mødet. Disse 7

9 møder benyttes til gensidig orientering om ordningerne i de enkelte lande og de ændringer, der er gennemført siden sidste møde. Endvidere kan der også på disse møder tages konkrete sager op. Et eksempel herpå er konkursen i Sterling Airlines A/S, hvor den norske og den svenske løngarantiordning dækkede det kabinepersonale, der havde baser i Norge og Sverige. Dækning til lønmodtagere, beskæftiget af udenlandske arbejdsgivere i Danmark LG dækker både lønmodtagere beskæftiget i Danmark for en dansk arbejdsgiver, og lønmodtagere beskæftiget i Danmark hos arbejdsgivere fra et andet EU- eller EØS-land. Antallet af lønmodtagere, der i årets løb er dækket af LG, selvom de har været beskæftiget for en udenlandsk arbejdsgiver, er fortsat på et meget lavt niveau. Internationaliseringen går også den anden vej. LG har i konkursboet efter E. Pihl & Søn A/S henvist 15 lønmodtagere til den svenske garantiordning. Samarbejde med Konkursrådet Konkursrådet har i en længere periode arbejdet med konkurslovens regler om lønmodtageres retsstilling ved en arbejdsgivers konkurs. LG s administration har været inddraget i dette arbejde, dels for at varetage de ønsker, som bestyrelsen har fremsat overfor Rådet, dels for at yde bistand med statistikker og oplysninger om praksis ved fortolkning af konkurslovens regler. Administrationen behandler stort set alle de konkurser, hvor der er lønmodtagerkrav, hvilket giver et omfattende erfarings- og talmateriale, som efter anmodning er leveret til brug for Rådets arbejde. På en række områder har administrationen udover rådgivningen også fremført bestyrelsens ønsker og synspunkter. Det gælder bl.a. sikring af lønmodtagerens gamle pensionskrav, som ifølge retspraksis mister deres fortrinsstilling, hvis de ligger længere tilbage end seks måneder fra konkursen. Det gælder også indbetalinger på fritvalgslønkontoen, som i dag udbetales udenfor LG s udbetalingsloft. Det er vigtigt for selve ordningen at sikre, at lønmodtagerene ikke løber nogen risiko ved at lade lønkroner indestå på en opsparingskonto hos arbejdsgiveren. Endelig har det siden LG s etablering været væsentligt at sikre paralleliteten mellem konkurslovens og LG-lovens regler, så LG under en konkurs alene er forpligtet til at dække de krav, som er privilegerede i henhold til konkursloven. Dette sker bl.a. af hensyn til, at lønmodtagerne skal kunne regne med, at LG dækker de samme privilegerede krav, som konkursboet. Retssager Seks retssager blev afsluttet i LG fik medhold i fire af sagerne. Modparten fik medhold i en enkelt sag og den sidste sag valgte modparten at hæve. Ultimo 2013 havde LG 14 verserende retssager mod 13 ved udgangen af I fire af de verserende sager har LG fået medhold ved 1. instans, men sagerne er anket af modparten. 8

10 Virksomhedsophør Virksomhedens alder ved ophør Virksomhedsstørrelse ved ophør Fordeling efter virksomhedsform 2013 Pct. Antal virksomheder Pct år 3-5 år 6-8 år 9-11 år Over 11 år >101 Lønmodtageranmeldelser 0 Enkeltmandsvirksomheder Anpartsselskaber Aktieselskaber Interessentskaber m.v. Øvrige I 2013 godkendte LG virksomhedsophør som omfattet af LG-loven. Antallet af virksomhedsophør, omfattet af LG-loven, svarer i 2013 til ca. 1,2 pct. af det samlede antal private virksomheder. Det er et fald på 0,3 procentpoint i forhold til 2012, hvor den tilsvarende andel var på 1,5 pct. Ophør efter alder og størrelse Samlet set er antallet af konkurser faldet fra i 2012 til i Samtidig har der i 2013 været en tendens til, at de enkelte konkurser er mere omfangsrige. Således er der i gennemsnit udbetalt til ni lønmodtagere pr. konkurs i 2013, hvilket er en stigning på to i forhold til bekræfter tendensen fra perioden efter , hvor især ældre virksomheder i stigende grad har været at finde blandt de virksomheder, der går konkurs. I 2013 var hver fjerde virksomhed, der gik konkurs, 11 år eller ældre. Det svarer til niveauet i I 2013 var der en stigning i antallet af relativt nystartede virksomheder, der gik konkurs. 31 pct. af de konkursramte virksomheder var under to år på konkurstidspunktet svarende til en stigning på fem procentpoint i forhold til Ophør efter virksomhedsform Billedet af virksomhedsformen for de konkursramte virksomheder i 2013 ligner mønsteret fra de foregående år. Således udgjorde anparts- og aktieselskabernes andel af virksomhedsophørene 76 pct. af de registrerede ophør i 2013, mens enkeltmandsvirksomheder udgjorde 20 pct., hvilket er på niveau med Ophør efter brancher Der har været et generelt fald i antal virksomhedsophør i 2013 i stort set alle brancher. Som i 2012 er det absolutte antal virksomhedsophør i 2013 størst i hovedbranchen Handel og Transport. Her gik 825 virksomheder konkurs svarende til 1,6 pct. af samtlige virksomheder i branchen. Samlet set blev der udbetalt 221 mio. kr. i løn, erstatning, pension mv. til handel og transportbranchen. Mht. udbetalinger er der i 2013 udbetalt mest til hovedbranchen Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, som fik udbetalt 238 mio. kr., mens hovedbranchen Bygge og anlæg fik udbetalt 237 mio. kr. Bygge- og anlægsbranchen havde samtidig næst flest virksomhedsophør, idet 434 virksomheder gik konkurs svarende til 2,2 pct. af samtlige virksomheder indenfor branchen. Blandt de private virksomheder klarede brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri samt ejendomshandel og udlejning sig bedst. Her blev hhv. 44 og 28 virksomheder ramt af konkurs svarende til 0,4 pct. af samtlige virksomheder i de to brancher. 9

11 Virksomhedsophør i 2013, fordeling på brancher Branche Arbejdsgivere i alt Heraf ophør, omfattet af LG Pct. Antal lønmodtagere Udbetalt af LG Bygge og anlæg ,2% Ejendomshandel og udlejning ,4% Erhvervsservice ,0% Forskning og udvikling ,4% Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service ,7% Reklame og øvrig erhvervsservice ,9% Rådgivning mv ,6% Finansiering og forsikring ,6% Handel og transport mv ,6% Handel ,5% Hoteller og restauranter ,6% Transport ,0% Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed ,8% Elektronikindustri ,0% Energiforsyning ,6% Fremst. af elektrisk udstyr ,3% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,7% Kemisk industri ,1% Maskinindustri ,6% Medicinalindustri ,0% 0 0 Metalindustri ,0% Møbel og anden industri mv ,3% Olieraffinaderier mv ,0% 0 0 Plast-, glas- og betonindustri ,4% Råstofindvinding ,6% Tekstil- og læderindustri ,0% Transportmiddelindustri ,4% Træ- og papirindustri, trykkerier ,9% Vandforsyning og renovation ,3% Information og kommunikation ,1% Forlag, tv og radio ,1% It- og informationstjenester ,0% Telekommunikation ,1% Kultur, fritid og anden service ,4% Andre serviceydelser mv ,3% Internationale organisationer og ambassader ,0% 0 0 Kultur og fritid ,6% Landbrug, skovbrug og fiskeri ,4% Offentlig administration, undervisning og sundhed ,5% Offentlig administration, forsvar og politi ,0% 0 0 Socialeinstitutioner ,9% Sundhedsvæsen ,3% Undervisning ,6% Uoplyst aktivitet ,4% ,2%

12 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2013 for LG. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af LG s aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af LG s aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 29. januar 2014 Direktion: Carsten Stendevad /Lars Damgaard Sørensen direktør økonomidirektør Bestyrelse: Jørgen Søndergaard bestyrelsesformand Torben Dalby Larsen Kim Graugaard Harald Børsting Lizette Risgaard bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jørn Neergaard Larsen Martin Damm Ingerlise Buck Kim Simonsen bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Niels Gotfredsen Erik Jylling Bente Sorgenfrey bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Godkendt af repræsentantskabet. København, den 29. januar 2014 Repræsentantskab: Jørgen Søndergaard repræsentantskabets formand 11

13 Intern revisors erklæringer Til repræsentantskabet i LG konklusion. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LG for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod ordningens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ordningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af ordningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 29. januar 2014 Peter Jochimsen revisionschef 12

14 Den uafhængige revisors erklæringer Til repræsentantskabet i LG Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for LG for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af LG s aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af LG s aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 29. januar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Anders O. Gjelstrup statsautoriseret revisor Kasper Bruhn Udam statsautoriseret revisor 13

15 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for 2013 for LG er aflagt i medfør af Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond. LG er ikke omfattet af årsregnskabsloven. I det omfang, årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C-virksomhed omfatter yderligere oplysningskrav, er disse medtaget i årsrapporten. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde LG, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter. Resultatopgørelse Bidrag omfatter arbejdsgiverbidrag vedrørende regnskabsåret. Dividende indgået fra boer indregnes ved indbetaling. LG har som tidligere valgt ikke at indregne forventet dividende, idet kun dividende modtaget fra boer er indregnet i årsrapporten. Dette skyldes, at LG vurderer, at det ikke er muligt at få pålidelige oplysninger om forventet dividende pr. 31. december. Oplysninger om udestående restkrav og historisk dividendeprocent medtages dog i noterne. Udbetaling af løn, erstatning og feriegodtgørelse omfatter årets udbetalinger vedrørende tab af løn og feriegodtgørelse, og forventede fremtidige udbetalinger vedrørende igangværende sager. Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til personale, it, husleje mv. Finansielle poster omfatter rente af indeståender, renter vedrørende gæld samt bankgebyrer. Skat afsættes ikke i regnskabet, da LG ikke er skattepligtig. Balance Tilgodehavende bidrag omfatter endnu ikke forfaldne arbejdsgiverbidrag vedrørende regnskabsåret. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Lønkrav mv. udgør anmeldte krav under ekspedition på balancedagen samt forventede fremtidige udgifter til løn, erstatning og feriegodtgørelse vedrørende regnskabsåret. Interne transaktioner Interne transaktioner er transaktioner mellem nærtstående parter, der for LG s vedkommende omfatter Arbejdsmarkedets Tillægspension og Feriekonto. Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis. 14

16 Pengestrømsopgørelse LG s pengestrømsopgørelse viser pengestrømme for året på drift, årets forskydning i likvide beholdninger samt de likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres direkte som bidragsindbetalinger med fradrag af udbetalinger. Endvidere medtages renter mv. samt betalinger til leverandører og medarbejdere. Likvide beholdninger omfatter indestående og gæld i pengeinstitutter. Definitioner af nøgletal i femårsoversigt Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtagere, konkurs (arbejdere) = Udbetalt i forbindelse med konkurs/antal udbetalte arbejdere. Gennemsnitlig udbetaling pr. lønmodtager, konkurs (funktionærer) = Udbetalt i forbindelse med konkurs/antal udbetalte funktionærer. Gennemsnitlig udbetaling under konkurs i alt = Udbetalt i forbindelse med konkurs/antal udbetalte lønmodtagere. Gennemsnitlig udbetaling pr. virksomhed, rekonstruktion = Udbetalt i forbindelse med rekonstruktion/antal godkendte rekonstruktioner. 15

17 Resultatopgørelse for 1. januar 31. december I mio. kr. Note Bidrag Dividende indgået fra konkursboer Udbetaling af løn, erstatning og feriegodtgørelse Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster Årets resultat Årets resultat er overført til dispositionsfonden. 16

18 Balance pr. 31. december 2013 Note I mio. kr AKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavende bidrag Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER 4 Dispositionsfond Gældsforpligtelser Lønkrav mv Gæld til tilknyttede virksomheder 8 8 Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualaktiver 6 Eventualforpligtelser 17

19 Pengestrømsopgørelse for 2013 I mio. kr Note Likviditet fra drift 1 Indbetalte bidrag Modtagne dividendebetalinger Udbetalt til lønmodtagere og FerieKonto Betaling af administrationsydelse til ATP Nettolikviditet fra drift Likvide beholdninger pr. 1. januar Likvide beholdninger pr. 31. december

20 Noter I mio. kr Note 1 Indbetalte bidrag Årets bidrag Ændring i tilgodehavende bidrag Indbetalte bidrag Note 2 Udbetaling af løn, erstatning og feriegodtgørelse Erstatning for tab af tilgodehavende løn Erstatning for tab af løn i opsigelsesperioden Erstatning for tab af feriegodtgørelse Udbetalt løn ved rekonstruktion 5 14 Forskydning i skyldige lønkrav mv Tilbagebetalte beløb fra lønmodtagere -1-7 Udbetaling af løn, erstatning og feriegodtgørelse i alt Note 3 Administrationsomkostninger Køb af administrative ydelser hos ATP Direkte omkostninger Administrationsomkostninger i alt Heraf udgør revision (t. kr.) Note 4 Dispositionsfond Dispositionsfond pr Årets resultat Dispositionsfond pr Note 5 Eventualaktiver Udviklingen i restkrav i boer kan vises således: Restkrav i boer pr Anmeldte krav Dividende indgået fra boer Afskrevet og konstateret tab Restkrav i boer pr Der foretages som beskrevet under anvendt regnskabspraksis ikke indregning af restkrav i boer. I 2012 blev den historiske dividendeprocent beregnet til 29 pct., hvilket betyder, at LG modtog 29 pct. af de anmeldte krav i dividende. For 2013 ligger den historiske dividendeprocent på 28 pct., hvilket skyldes, at der har været store udeståender i 2010 og 2011 og konkursboerne endnu ikke er afsluttet. Såfremt LG modtager 28 pct. i dividende af restkrav i boer pr. 31. december 2013, vil dette svare til ca. 628 mio. kr. (2012: 602 mio. kr.). 19

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005

Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Særlig Pensionsopsparing Årsrapport 2005 Repræsentantskab Formand Bestyrelsesformand Jørgen Søndergaard Arbejdsgiverrepræsentanter Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Formand Jørgen Vorsholt Direktør

Læs mere

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. Via Venture Partners Fond I K/S. Cvr. nr. 29 30 75 71. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond I K/S Cvr. nr. 29 30 75 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2010

Alka Forsikring Årsrapport 2010 Alka Forsikring Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2010 - et fornuftigt år for Alka Forsikring Koncernstruktur... 2 2010 - Et fornuftigt år for Alka Forsikring... 3 Resultatudvikling... 6 Skadesforsikringsaktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18

Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Rejsegarantifonden CVR-nr. 86 48 42 18 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Økonomisk oversigt 14

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.)

Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nøgletal kunders bruttoomsætning (mio.kr.) ÅrsrapporT 2008 Hoved- og nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 Hovedtal (t. kr.) Nettoomsætning 53.022 57.529 69.941 81.400 94.736 Resultat af primær drift 9.389 6.763 4.063 2.663 8.570 Finansielle poster

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere