Landbrugsgazellerne 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugsgazellerne 2002"

Transkript

1

2 Landbrugsgazellerne 2002 Landbrugets Rådgivningscenter Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget. Vækst forbindes i alle andre sektorer almindeligvis med noget positivt, så hvorfor ikke også i landbruget? Vækst i landbruget skaber som i alle andre sektorer arbejdspladser. Arbejdspladserne skabes i primærproduktionen og ikke mindst i landbrugets forsynings- og afsætningsvirksomheder. Endvidere skaber vækst i landbruget flere attraktive og moderne arbejdspladser. Vækst i landbruget styrker samfundsøkonomien, fordi dansk landbrug er et eksporterhverv med en stærk konkurrenceevne på verdensmarkedet. Vækst i landbruget skabes som i alle andre sektorer inden for rammerne af den gældende lovgivning. I landbruget er det specielt landbrugslovgivningen samt miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen, der definerer rammerne for væksten. Landbrugsgazelleundersøgelsen er udsprunget i forlængelse af dagbladet Børsens gazelleundersøgelse. Landbrugsgazelleundersøgelsen er opstået som et samarbejde mellem Landbrugsraadet, som repræsentant for både Landboforeningerne og Familielandbruget, og dagbladet Børsen. Det er første gang undersøgelsen gennemføres. Landbrugets Rådgivningscenter har stået for det praktiske arbejde ved Stine Hjarnø Jørgensen og Torben Wiborg. Skejby, maj 2002 Niels Peter Skrubbeltrang 1

3 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND DATAGRUNDLAG OG METODE DATALEVERANDØRER METODE DATAGRUNDLAG LANDBRUGSGAZELLEVINDERNE LANDBRUGSGAZELLER I DANMARK LANDBRUGSGAZELLERNES FORDELING PÅ DRIFTSGRENE - ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER LANDBRUGSGAZELLERNES GEOGRAFISKE FORDELING - ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER LANDBRUGSGAZELLERNES FORDELING PÅ DRIFTSGRENE OG REGIONER - ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER SAMMENLIGNING MED GAZELLEUNDERSØGELSEN BILAG A OPLYSNINGER I DATA FRA Ø BILAG B OPLYSNINGER I DATA FRA GREENS ANALYSEINSTITUT BILAG C OPLYSNINGER I DATA FRA HJEMMESIDEN BILAG D LANDBRUGSGAZELLEVINDERNE

4 1 Baggrund Landbrugsraadet og dagbladet Børsen er gået sammen om at sætte positiv fokus på vækst i landbruget. Børsens gazelleundersøgelse vedrører kun A/S er og ApS er. Landbruget består primært af enkeltmandsvirksomheder og er derfor dårligt repræsenteret i Børsens gazelleundersøgelse. Derfor har der været behov for en selvstændig landbrugsgazelleundersøgelse til at sætte et positivt fokus på vækst i landbruget. 2 Datagrundlag og metode Landbrugsgazelleundersøgelsen er en selvstændig variant af dagbladet Børsens gazelleundersøgelse og har til formål at identificere de hurtigst voksende landbrugsbedrifter i Danmark målt på bruttoudbytte eller omsætning. Landbrugsbedrifter skal her forstås bredt og refererer både til bedrifter med traditionel landbrugsproduktion, men også til bedrifter med lignende produktioner i det åbne land, fx frugt- og grønsagsproduktion, supplerende juletræsproduktion eller supplerende maskinstationsvirksomhed. 2.1 Dataleverandører Datagrundlaget til landbrugsgazelleundersøgelsen kommer fra tre forskellige kilder. Fra Rådgivningstjenestens regnskabssystem, Ø90, er indhentet data for samtlige bedrifter, der i perioden har fået lavet driftsregnskab i Ø90. Ø90 er det mest brugte regnskabssystem i landbruget, over bedrifter får lavet driftsregnskab i Ø90 hvert år. Oplysninger, der har været tilgængelige til landbrugsgazelleundersøgelsen i data fra Ø90, fremgår af bilag A. Greens Analyseinstitut, der gennemfører Børsens gazelleundersøgelse, indhenter data fra Dun & Bradstreet Danmarks database, der indeholder over momsregistrerede virksomheder i Danmark. Databasen indeholder samtlige danske selskaber (A/S og ApS), alle øvrige momsregistrerede virksomheder (enkeltmandsvirksomheder) samt stat, amt, kommune og kirke. Til landbrugsgazelleundersøgelsen er indhentet data for samtlige danske selskaber med primær branchekode Landbrug, jagt m.v.. Data er indhentet via Greens Analyseinstitut, og oplysningerne, der har været tilgængelige til landbrugsgazelleundersøgelsen i data fra Greens Analyseinstitut, fremgår af bilag B. Bedrifter, der ikke er omfattet af en af ovenstående to kilder, har haft mulighed for at taste udvalgte regnskabsoplysninger på hjemmesiden De indtastede oplysninger er efterfølgende blevet verificeret ved indsendelse af regnskaber for perioden. Oplysningerne, der er indtastet på hjemmesiden, fremgår af bilag C. 3

5 2.2 Metode Landbrugsgazelleundersøgelsen 2002 vedrører kalenderregnskabsårene 1997 til 2000 og driftsregnskabsårene 1997/98 til 2000/01. I undersøgelsen indgår samtlige bedrifter, der har fået lavet driftsregnskab i Ø90 i hele perioden, samtlige A/S er og ApS er med primær branchekode Landbrug, jagt m.v. og bedrifter, der har tastet deres oplysninger på hjemmesiden. I Børsens gazelleundersøgelse skal virksomhederne have regnskaber á 12 måneder i det første og sidste regnskabsår. Bedrifter og virksomheder, der indgår i landbrugsgazelleundersøgelsen, skal have fire regnskaber á 12 måneder i perioden. Samtlige bedrifter eller selskaber med regnskabsperioder forskellige fra 12 måneder frasorteres, ligesom bedrifter og selskaber, der har skiftet ejerforhold i perioden, frasorteres. Data fra Ø90 indeholder kun bedrifter, der opfylder kriterierne vedr. regnskabsperioden, tilsvarende er kontrolleret i data fra Greens Analyseinstitut og data fra hjemmesiden. Væksten måles med udgangspunkt i bruttoudbytte 1 eller omsætning. I Børsens gazelleundersøgelse måles væksten med udgangspunkt i omsætningen, og det er et krav, at omsætningen det første regnskabsår skal være mindst 1 mio. kroner. Landbrugsbedrifter er primært enkeltmandsvirksomheder, der er mindre end virksomhederne i andre erhverv. Derfor er kravet i landbrugsgazelleundersøgelsen, at bruttoudbyttet det første regnskabsår skal være større end kroner. Landbrugsgazelleundersøgelsen skal selvfølgelig kun vedrøre bedrifter eller virksomheder med landbrugsproduktion. Bedrifter og virksomheder uden landbrugsproduktion på trods af en naturlig placering i det åbne land frasorteres, fx ren maskinstations- eller entreprenørvirksomhed. Mens bedrifter og virksomheder med landbrugslignende produktioner, fx frugt- og grønsagsproduktion eller delvis maskinstationsvirksomhed, er med i landbrugsgazelleundersøgelsen. I data fra Ø90 og hjemmesiden formuleres kravet således, at maksimum 25 pct. af det samlede bruttoudbytte må komme fra maskinstationsindtægter eller andre landbrugsindtægter. I data fra Greens Analyseinstitut skal den sekundære branchekode vedrøre landbrug. Virksomheder uden ansatte i det sidste regnskabsår frasorteres i Børsens gazelleundersøgelse, og tilsvarende i landbrugsgazelleundersøgelsen i data fra Greens Analyseinstitut. 1 Bruttoudbytte anvendes i Ø90-regnskabsstystemet synonymt med omsætning i andre regnskabssystemer. 4

6 Skematisk betyder det, at udvælgelsen af virksomhederne kan illustreres som følger: Krav for at være et referencelandbrug: 1. Krav til regnskabsperioden: Regnskabsperioden skal være 12 måneder for samtlige regnskaber i perioden 2. Krav til størrelse: Minimum bruttoudbytte eller omsætning på kroner i det første regnskabsår Specielt for bedrifterne skal det gælde, at: 3. Maksimum 25 pct. af det samlede bruttoudbytte må komme fra enten maskinstationsindtægt eller andre landbrugsindtægter Specielt for selskaberne skal det gælde, at: 4. Krav til primær branche: Landbrug, jagt mv. 5. Krav til sekundær branche: Kornavl, Agerbrug m.m., Malkekvæghold, Svineavl, Fjerkræavl, Pelsdyravl, Blandet drift (plante og husdyr) eller Større landbrug 2 6. Krav til ansatte: Der skal være mere end nul ansatte i det seneste regnskabsår Krav for at være et vækstlandbrug: 1. Kravene for at være et referencelandbrug skal være opfyldte Specielt for bedrifterne skal det gælde, at: 2. Summen af resultatet efter finansiering 3 skal være positivt 3. Der skal være vækst i bruttoudbyttet over perioden Specielt for selskaberne skal det gælde, at: 4. Summen af ordinært resultat skal være positivt I Børsens gazelleundersøgelse skal primære resultat være positivt 5. Der skal være vækst i omsætningen over perioden I Børsens gazelleundersøgelse skal der være vækst i omsætningen mellem hvert af regnskabsårene i perioden. Krav for at være et gazellelandbrug: 1. Kravene for at være et vækstlandbrug skal være opfyldt 2. Væksten i bruttoudbyttet eller omsætningen skal være mindst 100 pct. over perioden 2 Følgende sekundære brancher er sorteret fra; Gartnerier, Planteskoler, Frugtplantager, Tyrestationer og anden kvægavl, Stutterier, Biavl, Gede-, kanin-, hjorte- og snegleavl, Maskinstationer, Anlægsgartnere, Landbrug m.m., servicevirksomhed, Husdyravl undt. dyrlæger, servicevirksomhed, Jagt og fangst, servicevirksomhed. 3 Resultat efter finansiering anvendes i Ø90-regnskabssystemet synonymt med ordinært resultat i andre regnskabssystemer. 5

7 Nedenstående figur illustrerer den generelle sammenhæng mellem de enkelte landbrugstyper. Med udgangspunkt i gruppen af referencelandbrug udvælges en gruppe af bedrifter vækstlandbrugene som har et positivt resultat efter finansiering eller et positivt ordinært resultat og positiv vækst i bruttoudbytte eller omsætning set over perioden. Blandt vækstlandbrugene udvælges en gruppe af bedrifter gazellelandbrugene der som minimum evner at fordoble bruttoudbyttet eller omsætningen over perioden. Figur 1. Reference-, vækst- og gazellelandbrug Referencelandbrug Vækstlandbrug Gazellelandbrug 2.3 Datagrundlag Landbrugsgazelleundersøgelsens udgangspunkt er som nævnt tre kilder: regnskaber fra enkeltmandsvirksomheder fra Ø90, selskabsregnskaber fra Greens Analyseinstitut, og regnskaber fra enkeltmandsvirksomheder tastet på hjemmesiden. Hver af de tre kilder er som udgangspunkt behandlet separat i landbrugsgazelleundersøgelsen. Data fra Ø90 indeholder bedrifter. For at bedrifterne kan indgå i landbrugsgazelleundersøgelsen kræver det, at kravene til referencelandbrug er opfyldt. Når bedrifter, der ikke opfylder ovenstående kriterier frasorteres, er der referencelandbrug tilbage i data fra Ø90. For at være vækstlandbrug kræver det endvidere, at kravene til vækstlandbrug er opfyldt. Når bedrifter, der ikke opfylder kriterierne for at være vækstlandbrug frasorteres, er der vækstlandbrug tilbage, svarende til 46,7 pct. af referencelandbrugene i data fra Ø90. 6

8 Stilles der yderligere det krav, at væksten i bedriftens bruttoudbytte skal være mere end fordoblet over perioden, ender man med gruppen af hurtigst voksende landbrugsbedrifter. Samlet er der 327 gazellelandbrug, svarende til 2,0 pct. af referencelandbrugene i data fra Ø90. Data fra Greens Analyseinstitut indeholder virksomheder, der er udvalgt på baggrund af deres primære branchekode Landbrug, jagt m.v.. Anvendes tilsvarende kriterier for bedrifter, der drives som selskaber, som for enkeltmandsvirksomhederne, bliver der 132 referencelandbrug, 53 vækstlandbrug og 3 gazellelandbrug. Vækstlandbrugene udgør 40,2 pct. af referencelandbrugene og gazellerne 2,3 pct. i data fra Greens Analyseinstitut. Data fra hjemmesiden indeholder desværre kun én enkelt bedrift. Bedriften opfylder gazellekriterierne, og denne bedrift er i de efterfølgende analyser lagt til data fra Ø Landbrugsgazellevinderne På baggrund af en opdeling af landbrugsgazellerne i otte grupper; fire driftsgrene 4 hhv. svine-, kvæg- og planteproduktion samt blandet produktion fordelt på to regioner 5 hhv. Øerne og Jylland, er der fundet otte landbrugsgazellevindere. Landbrugsgazellevinderne skal udover ovenstående landbrugsgazellekriterier også efterleve intentionerne i Godt Landmandskab. Efterlevelse af intentionerne i Godt Landmandskab er afdækket via den enkelte bedrifts eller selskabs økonomikonsulent. Økonomikonsulenterne er blevet stillet tre spørgsmål angående landmandens efterlevelse af intentionerne, herefter har Landbrugets Rådgivningscenter i samarbejde med Landbrugsraadet truffet afgørelse om evt. fravalg. Endelig er potentielle landbrugsgazellevindere blevet spurgt, om de ønsker at deltage i landbrugsgazelleundersøgelsen. Hovedparten af de adspurgte har svaret positivt tilbage. Tabel 1. Landbrugsgazellevinderne, vækstprocent Jylland Øerne Svineproduktion Mie og Michael Sylvestersen-Platz Brian Christiansen 872 pct. 882 pct. Kvægproduktion Bjørn Jepsen Søren Bjerg Jensen 598 pct. 150 pct. Planteproduktion Torben Nørgaard Torben Munk Mortensen 265 pct. 283 pct. Blandet produktion Bjarne Nielsen Niels K. Jensen 423 pct. 250 pct. 4 For en nærmere beskrivelse af de fire driftsgrene se afsnit For en nærmere beskrivelse af de to regioner se afsnit

9 3 Landbrugsgazeller i Danmark Samles tallene fra Ø90, Greens Analyseinstitut og hjemmesiden, er der referencelandbrug, vækstlandbrug svarende til 46,7 pct. af referencelandbrugene, og 331 gazellelandbrug svarende til 2,0 pct. af referencelandbrugene, jf. tabel 2. Tabel 2. Landbrugsgazellerne, antal Ø90 Greens Hjemmesiden I alt Referencelandbrug Vækstlandbrug Gazellelandbrug De referencelandbrug fra Ø90 og hjemmesiden analyseres nærmere i de efterfølgende afsnit. 3.1 Landbrugsgazellernes fordeling på driftsgrene - enkeltmandsvirksomheder Undersøgelse af landbrugsgazellernes fordeling på driftsgrene tager udgangspunkt i fire driftsgrene hhv. svine-, kvæg- og planteproduktion samt blandet produktion. Svineproduktioner er defineret som bedrifter, hvor enten mere end 2/3 af det samlede bruttoudbytte kommer fra svineproduktion, eller bedrifter hvor mere end 1/3 af det samlede bruttoudbytte kommer fra svineproduktion, mere end 1/3 kommer fra planteproduktion og mindre end 1/10 kommer fra kvægproduktion. Tilsvarende er kvægproduktioner defineret som bedrifter, hvor enten mere end 2/3 af det samlede bruttoudbytte kommer fra kvægproduktion (summen af mælke- og kødproduktion), eller bedrifter hvor mere end 1/3 af det samlede bruttoudbytte kommer fra kvægproduktion, mere end 1/3 kommer fra planteproduktion og mindre end 1/10 kommer fra svineproduktion. Planteproduktioner er defineret som bedrifter, hvor mere end 2/3 af det samlede bruttoudbytte kommer fra planteproduktion, og blandet produktion er resten. For samtlige driftsgrene gælder det, at det er bruttoudbyttets fordeling i det sidste regnskabsår, der er bestemmende for, hvilken driftsgren den enkelte bedrift tilhører. Referencelandbrugene fordeler sig således, at bedrifter ud af referencelandbrug er svinebrug, er kvægbrug, er plantebrug og er blandede brug, jf. tabel 3. Det svarer til hhv. 29,2, 38,2, 18,8 og 13,9 pct. jf. tabel 4. 8

10 Tabel 3. Landbrugsgazellernes fordeling på driftsgrene, antal Svin Kvæg Plante Blandet I alt Referencelandbrug Vækstlandbrug Gazellelandbrug Tabel 4. Landbrugsgazellernes fordeling på driftsgrene, pct. Svin Kvæg Plante Blandet Referencelandbrug 29,2 38,2 18,8 13,9 Vækstlandbrug 24,6 49,9 12,0 13,5 Gazellelandbrug 39,6 24,4 15,9 20,1 Vækstlandbrugene fordeler sig således, at bedrifter ud af vækstlandbrug er svinebrug, er kvægbrug, 913 er plantebrug og er blandede brug. Mens det for gazellelandbrugene fordeler det sig således, at 130 bedrifter ud af 328 gazellelandbrug er svinebrug, 80 er kvægbrug, 52 er plantebrug og 66 er blandede brug. Det er primært kvægbrugene, der er vækstlandbrug, mens det primært er svinebrugene, der har haft vækst på over 100 pct. i perioden 1997 til Vækst måles i landbrugsgazelleundersøgelsen som bruttoudbyttet i det sidste regnskabsår divideret med bruttoudbyttet i det første regnskabsår. Derfor kan prisudviklingen inden for de enkelte driftsgrene forklare, hvorfor enkelte driftsgrene har haft større vækst end andre driftsgrene. Prisen på svinekød lå i 1997 lidt højere end i 2000, og oplevede i perioden et voldsomt dyk, prisen på både mælk og oksekød har været nogenlunde stabil i perioden, mens prisen på planteprodukter har været svagt aftagende i perioden. Til den blandede produktion hører bl.a. pelsdyr og fjerkræ. Prisen på pelsdyr ligger i 2000 lidt over prisen i 1997, men oplevede i perioden som svineproduktionen et voldsomt dyk. Prisen på æg lå i 1997 på niveau med prisen i 2000, mens prisen på kyllinger lå lidt højere i 1997 end i 2000 (Jordbrugets prisforhold 2001, Fødevareøkonomisk Institut). 3.2 Landbrugsgazellernes geografiske fordeling - enkeltmandsvirksomheder Undersøgelse af landbrugsgazellernes geografiske fordeling tager udgangspunkt i bedrifternes fordeling på amterne. Den enkelte bedrifts tilhørsforhold til et amt er bestemt på baggrund af kommunekoden i det sidste regnskabsår. Desværre er der et mindre antal bedrifter, der ikke har nogen kommunekode i det sidste regnskabsår. Det drejer sig om 85 bedrifter, og disse er derfor ikke med i denne del af landbrugsgazelleundersøgelsen. Af tabel 5 fremgår det, hvordan reference-, vækst og gazellelandbrug fordeler sig mellem de forskellige amter. 16,7 pct. af referencelandbrugene tilhører amterne øst for Storebælt, mens 14,6 pct. af vækstlandbrugene og 10,6 pct. af gazellelandbrugene tilhører de samme amter. Bedrifter 9

11 vest for Storebælt er generelt bedre til at opfylde landbrugsvækst- og landbrugsgazellekriterierne end bedrifter øst for Storebælt. Tabel 5. Landbrugsgazellerne fordeling på amter, antal Referencelandbrug Vækstlandbrug Gazelle- Landbrug Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt i alt Af tabel 6 fremgår hvor stor en andel af referencelandbrugene i det enkelte amt, der er hhv. vækstog gazellelandbrug. 46,6 pct. af referencelandbrugene er samlet set også vækstlandbrug, men der er stor variation mellem amterne; hele 59,5 pct. af referencelandbrugene i Ribe Amt og kun 35,6 pct. af referencelandbrugene i Vestsjællands Amt er også vækstlandbrug. Tilsvarende er der stor variation mellem amterne, når det gælder landbrugsgazellekriterierne. 2,0 pct. af referencelandbrugene er samlet set også gazellelandbrug, men det varierer mellem 3,7 pct. i Bornholms og Frederiksborg Amt 7 og 0,6 pct. i Roskilde Amt. 6 Københavns Amt inkl. Københavns og Frederiksberg kommuner. 7 Der er set bort fra Københavns Amt, som har meget få landbrug. 10

12 Tabel 6. Landbrugsgazellerne fordeling på amter, pct. Vækstlandbrug Gazellelandbrug Københavns Amt 8 50,0 12,5 Frederiksborg Amt 45,9 3,7 Roskilde Amt 45,9 0,6 Vestsjællands Amt 35,6 1,4 Storstrøms Amt 43,6 3,1 Bornholms Amt 39,9 3,7 Fyns Amt 43,4 2,3 Sønderjyllands Amt 54,3 2,2 Ribe Amt 59,5 2,2 Vejle Amt 47,3 1,7 Ringkøbing Amt 50,5 2,0 Århus Amt 39,4 1,9 Viborg Amt 41,0 1,4 Nordjyllands Amt 46,2 1,5 i alt 46,6 2,0 3.3 Landbrugsgazellernes fordeling på driftsgrene og regioner - enkeltmandsvirksomheder De fire driftsgrene er beskrevet i afsnit 3.1, de to regioner Øerne og Jylland består af amterne hhv. øst og vest for Storebælt. Af tabel 7 til 9 fremgår det, hvordan hhv. reference-, vækst- og gazellelandbrug er fordelt på driftsgrene og regioner. Tabel 7. Referencelandbrugenes fordeling på driftsgrene og regioner, antal Svin Kvæg Plante Blandet I alt Øerne Jylland i alt Tabel 8. Vækstlandbrugenes fordeling på driftsgrene og regioner, antal Svin Kvæg Plante Blandet I alt Øerne Jylland i alt Københavns Amt inkl. Københavns og Frederiksberg kommuner. 11

13 Tabel 9. Gazellelandbrugenes fordeling på driftsgrene og regioner, antal Svin Kvæg Plante Blandet I alt Øerne Jylland i alt Sammenligning med gazelleundersøgelsen 2001 Børsens gazelleundersøgelse 2001 vedrører regnskabsårene 1997 til 2000 og 1997/98 til 2000/01. Gazelleundersøgelsen 2001 er derfor sammenlignelig med landbrugsgazelleundersøgelsen 2002, hvad angår regnskabsperioderne. Når resultaterne sammenlignes, er det dog vigtigt at have in mente, at kriterierne i landbrugsgazelleundersøgelsen ikke stemmer fuldstændig overens med kriterierne i gazelleundersøgelsen. Af tabel 10 fremgår det, at der er relativt flere vækstlandbrug end der er vækstvirksomheder, mens der er relativt flere gazellevirksomheder end der er gazellelandbrug. Tabel 10. Landbrugsgazeller og gazeller, antal og pct. Landbrug 2002 Virksomheder 2001 Landbrug 2002 Virksomheder 2001 Referencelandbrug ,0 100,0 Vækstlandbrug ,7 18,9 Gazellelandbrug ,0 3,7 12

14 Bilag A Oplysninger i data fra Ø90 Kredsnummer Ejendomsnummer SE-nummer - for hvert af de fire regnskabsår: Statusperiode fra Statusperiode til Samlet bruttoudbytte Bruttoudbytte, mælk Bruttoudbytte, kvæg Bruttoudbytte, svin Bruttoudbytte, mark Bruttoudbytte, korn delmængde af bruttoudbytte, mark Bruttoudbytte, fjerkræ Bruttoudbytte, pelsdyr Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter Resultat af primær drift Resultat efter finansiering Hensættelser til konsolidering Samlet benyttet areal, ha Areal med korn, ha 13

15 Bilag B Oplysninger i data fra Greens Analyseinstitut Firmanavn (1-3) Postboks Stednavn Postnummer By Kommune SE-nummer Telefonnummer Branchekode Branchetekst Ledelse-fornavn Ledelse-efternavn Økonomi-fornavn Økonomi-efternavn - for hver af de fem sidste regnskabsår: Afslutningsdato Antal måneder Omsætning Beregnet vareforbrug Bruttoresultat Afskrivninger Primært resultat Finansielle poster Ordinært resultat Ekstraordinære poster Resultat før skat Årets resultat Resultat udlodning Ejendomme Offentlig ejendomsvurdering Vurderingsdato Anlægsaktiver Varebeholdninger Varedebitorer Likvide midler Andre omsætningsaktiver Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld i alt Varekreditorer Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Revisoranmærkninger Ansatte 14

16 Bilag C Oplysninger i data fra hjemmesiden SE-nummer - for hvert af de fire regnskabsår: Statusperiode fra Statusperiode til Resultat af primær drift Resultat efter finansiering Samlet areal Areal med korn Bruttoudbytte, samlet Bruttoudbytte, svin Bruttoudbytte, mælk Bruttoudbytte, kvæg Bruttoudbytte, mark Bruttoudbytte, pelsdyr Bruttoudbytte, fjerkræ Maskinstationsindtægter Andre landbrugsindtægter Navn og adresse på en økonomikonsulent eller revisor, der overfor Landbrugets Rådgivningscenter kan bekræfte og supplere de indtastede oplysninger 15

17 Bilag D Landbrugsgazellevinderne 2002 Svineproduktion i Jylland Navn og adresse 1. Mie og Michael Sylvestersen-Platz Lundgårdvej Vejen 2. Jesper Kaag Andersen Birkedalvej Grenå 3. Michael Hammershøj Stormosevej 8, Hyllested 8400 Ebeltoft Svineproduktion på Øerne Navn og adresse 1. Brian Christiansen Sandbjergvej 166, Hersnap 5380 Dalby 2. Peter Christensen Sorøvej Stenlille 3. Christian Kiersgaard Stestrupvej St. Merløse Kvægproduktion i Jylland Navn og adresse 1. Bjørn Jepsen Hjoptarpvej 2, Borris 6900 Skjern 2. Mette og Jonny Jakobsen Tangevej Ribe 3. Søren Knudsen Gl. Højenvej 98, Højen 7100 Vejle Kvægproduktion på Øerne Navn og adresse 1. Søren Bjerg Jensen Vesterviggård Frederikssundvej Frederiksværk 2. Kurt Boje Nielsen Hønsehavevej Stenstrup 3. Tommy Raahauge Christensen Møllevej Toreby Lolland Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 872% kr. 386% kr. 328% Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 882% kr. 415% kr. 284% Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 598% kr. 375% kr. 257% Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 150% kr. 93% kr. 90% 16

18 Planteproduktion i Jylland Navn og adresse 1. Torben Nørgaard Nørgårdsvej 11, Værum 8900 Randers 2. Bente og Peder-Jacob Nielsen Nørholmvej 5, Hoven 6880 Tarm 3. David C. Straadt Karupvej 36, Fårbæk 7470 Karup J Planteproduktion på Øerne Navn og adresse 1. Torben Munk Mortensen Kristianssædevej Maribo 2. Jens Aage Nielsen Ravnse Byvej Nr. Alslev 3. Hans Chr. Iskov Fredmosevej Humble Blandet produktion i Jylland Navn og adresse 1. Bjarne Nielsen Kjelstvej Billum 2. Mads Holger Hansen Troldumhøjvej 15, Haldrup 8700 Horsens 3. Jesper Vad Jensen Puggårdsvej Gredstedbro Blandet produktion på Øerne Navn og adresse 1. Niels K. Jensen Skovmarksvej Ringsted 2. Bjarne Skov Næstvedvej Lundby 3. Ole Elbæk Tomsgårdsvej Klippinge Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 265% kr. 166% kr. 150% Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 283% kr. 186% kr. 151% Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 423% kr. 391% kr. 342% Samlet bruttoudbytte for regnskabsåret 2000 Væksten i bruttoudbytte fra 1997 til kr. 250% kr. 161% kr. 158% 17

Landbrugsgazellerne 2008

Landbrugsgazellerne 2008 Landbrugsgazellerne 2008 Landbrugsgazellerne 2008 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Landbruget i Danmark som væksterhverv. Udsagnet lyder måske forkert for mange udenforstående. Forestillingen

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger.

Afvigelsen skyldes væsentligst periodeforskydninger på drifts og administrationsomkostninger. Til kommanditisterne i K/S Difko LVII (57) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/SUJ

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst

Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst FORORD Det er nu 18. år i træk, at dagbladet Børsen gennemfører en undersøgelse af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark gazellerne. En gazelle er en virksomhed som i løbet af de seneste fire regnskabsår

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin.

Finansielle forhold Selskabets realkreditlån er med årlig rentetilpasning, og renten er for 2012 fastsat til 1,1376% p.a. ekskl. margin. Til investorerne i I/S Difko XXVIII (28) Difko Administration A/S Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Tlf. +45 70 11 75 00 Fax +45 70 11 75 25 difko@difko.dk www.difko.dk CVR-nr. 84012416 Ref. HEF/suj Dato

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES

REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: REGIONAL ULIGHED OVERVURDERES Mange

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V

Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 2. sal 1651 København V 12. august 2008 Sag nr. 12317 Høringsliste vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.) Danmarks Biavlerforening

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S. Udskrevet d. 04-09-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S. Udskrevet d. 04-09-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport DAGBLADET BØRSEN A/S Udskrevet d. 04-09-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS St. Kongensgade 40H, 2. sal 1264 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S 28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: 722 41, E-mail: business.support@bisnode.com,

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark

Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Lantbruksforetagets växt Problemer og udfordringer set fra Danmark Af Svend Rasmussen Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet (KU) Disposition Danske landbrugsbedrifter Behov

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug

Økonomiske prognoser. Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 2011. v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Økonomiske prognoser Økonomikongres Comwell Kolding 6. december 211 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug Temaer Landbrugets indkomstprognoser Hvad viser prognoserne? Hvad kan

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer

Dansk Landbrug i dag og i fremtiden. Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Dansk Landbrug i dag og i fremtiden Erhvervspolitisk konsulent Niels K. Østergård Scheel Landbrug & Fødevarer Disposition Landbrug & Fødevarer Landbrugs- og fødevareerhvervet Økonomiske og finansielle

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Velkommen. Møde for bioenergivirksomheder, den 18. juni 2013. Allan Pedersen, Sektordirektør

Velkommen. Møde for bioenergivirksomheder, den 18. juni 2013. Allan Pedersen, Sektordirektør Velkommen Møde for bioenergivirksomheder, den 18. juni 2013 Allan Pedersen, Sektordirektør Dagens program 09:00 Ankomst og registrering af deltagere 09:30 Introduktion til DLMF og den nye bioenergigruppe

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST

Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST Partnerskabsaftalen: Fokus på kapital regionale data fra DST 30. august 2011 Væksthus Sjælland og Vækstfonden Arbejdsgruppens anbefalinger Dialog med de rette aktører om udbredelse af Vækstkaution og KIG-lån.

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation l Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kort 1, Visning af postnumre. Tabel Kort 3, Gennemsnitlig ejendomsstørrelse. Postnumre. Analyse af region og kommuner. Visning af postnummer og kommuner inden for

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger

Fuldstændig rapport. Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger Fuldstændig rapport 10.10.2001 23:00 Indhold: Selskabets navn/adresse Personkreds Tegningsregel Regnskabsoplysninger Registreret kapital Historiske oplysninger CVR-nr.: 15238712 Navn: HUMMEL A/S Stiftelsesdato:

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

Landbrugets tilstand en brændende platform?

Landbrugets tilstand en brændende platform? Landbrugets tilstand en brændende platform? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Fødevareøkonomisk Institut Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den brændende platform Gældskrisen:

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens

Ny formand for Campingrådet Vent med at indberette og indbetale til DR Licens Ny formand for Campingrådet Som det kan læses andetsteds i Campingrådet Informere stopper Jørn Rindum den 1. januar 2003 som formand for Campingrådet. Campingrådet vil hermed gerne takke Jørn Rindum for

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere