Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København Sagsnr Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb Dokumentnr Titel Parallelle gruppeforløb for børn og forældre i problematiske skilsmisser/samlivsbrud Indsatsområde Børn og unge i familier, hvis voksne omsorgspersoner gennemgår en konfliktfyldt skilsmisse/samlivsbrud. Projektet vedrører såvel omsorg som læring. Resume Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger Egmontfonden om støtte til at samfinansiere et 3-årigt udviklingsprojekt, der skal udvikle og afprøve parallelle gruppeforløb for hhv. børn og forældre, i familier med konfliktfyldte skilsmisser/samlivsbrud. Socialforvaltningen har gode erfaringer med børnegrupper for sårbare børn i konfliktfyldte skilsmisser. Børnegrupperne har udgjort en tryg ramme, hvor børnene kan sætte ord på det svære i deres livssituation. Samtidig har vi erfaret, at der er behov for at arbejde målrettet og vidensbaseret med forældrene i det vanskelige felt, hvor forældrene forlader ægteskabet, men fortsat skal varetage forældreskabet, og ligeledes er der behov for at involvere barnets netværk mhp. at give barnet en helhedsorienteret støtte. De parallelle gruppeforløb er dels et målrettet tilbuddet for en tidlig forbyggende indsats til børn og unge, der er i dårlig trivsel som følge af forældrenes skilsmisse konflikter, og dels et tilbud til børn/unge, der får sociale foranstaltninger efter Serviceloven, og hvor forældrenes samlivsbrud er en af flere belastningsfaktorer i barnets/den unges liv. Modellen og metoderne evalueres, resultaterne formidles, og projektet forventes forankret i Socialforvaltningens samlede tilbudsvifte. Formål Børn og unge, hvor der er bekymring for deres trivsel og udvikling som følge af forældrenes konfliktfyldte skilsmisser/samlivsbrud, oplever, at deres behov imødekommes, så de kan trives og udvikle sig positivt på trods af de voksnes skilsmisse/samlivsbrud. Baggrund Børn, der lever med forældrenes problematiske skilsmisser/samlivsbrud er udsat for en meget kompleks belastning, der kan have store og langvarige konsekvenser for deres trivsel og udvikling. Skilsmisser/samlivsbrud er en stor følelsesmæssig belastning for barnet/den unge, der også har en række praktiske konsekvenser fx ift. flytning og familiens økonomi. Denne belastning kan mindskes, hvis: Forældrene formår at varetage forældreskabet, selvom de forlader ægteskabet.

2 Børnene oplever at blive hørt, inddraget og få relevant og kvalificeret støtte til at håndtere situationen. Barnets/den unges netværk mobiliseres og involveres i at imødekomme barnets/den unges behov. For nogle børn/unge, er skilsmissen/samlivsbruddet en af flere sociale belastningsfaktorer, og særligt disse børn/unge har brug for en helhedsorienteret indsats. Socialforvaltningen har gode og dokumenterede erfaringer med at etablere børnegrupper for børn i konfliktfyldte skilsmisser i projektet Netværksgrupper, der har kørt i Børnefamiliecenter København (BFCK) i de sidste 4 år. Resultaterne viser, at gruppeforløb med aktiviteter og samtaler for grupper af børn, der er i lignende situationer, bidrager væsentligt til deres trivsel og udvikling. De væsentligste erfaringer vi har fra vores Netværksgrupper er, at vi med grupperne giver udsatte og sårbare børn et frirum, hvor de kan lege, tale sammen, få øje på nye mestringsmuligheder og slippe kontrol for en stund. Isolation og ensomhed kan være sygdomsfremmende og skabe sociale problemer. På trods af, at 40 % af indgåede ægteskaber ender i skilsmisse, og er `en begivenhed` rigtig mange børn og unge er berørt af, skaber børnegrupperne en ramme, hvor børnene måske for første gang får sat ord på det svære i deres livssituation. Når børnene opdager, at de ikke er alene, nedbrydes tabuer hvilket gør det nemmere at tale med andre. I en styret børnegruppekontekst, yder vi en væsentlig tidlig forbyggende indsats, der giver netværk, venskab og bevidning gode muligheder. Erfaringen er imidlertid, at der også er behov for at arbejde målrettet med forældrene og barnets netværk. Derfor ønsker Socialforvaltningen at gennemføre parallelle gruppeforløb for hhv. forældre og børn, og samtidig involvere barnets netværk fx skole eller daginstitution i at støtte barnet/den unge relevant. En væsentlig pointe med parallelle grupper er, at der skabes en tryg platform for henholdsvis børn og forældre, hvor begge parter hver især kan støttes med de forskellige behov, de måtte have. Med parallelle gruppeforløb mindskes risikoen samtidig, for at børnene vedvarende holdes fast i loyalitetskonflikter og bliver ansvarlige for kommunikation mellem stridende forældre. Udbyttet af et parallelt forløb er, at hhv. børn og forældre på en og samme tid får sit eget rum at mødes i, og tale med ligestillede om hhv. børnelivet og livet som skilte forældre, - og samtidig kan interagere med den anden gruppe. Dette forgår f.eks. ved, at børnegruppen og forældregruppen mødes flere gange undervejs, og ved at grupperne kan kommunikere til hinanden gennem breve, hvor der stilles spørgsmål, som den anden gruppe kan svare på. Ansøgningen til Egmontfonden vedrører medfinansiering til dette udviklingsprojekt, der skal udvikle metoder, opbygge kapacitet og dokumentere resultater af en helhedsorienteret indsats for børn/unge i familier med konfliktfyldte skilsmisser/samlivsbrud. Sigtet er dels at forankre metoderne i Socialforvaltningens indsats, dels sprede erfaringerne til andre kommuner og organisationer. Side 2 af 9

3 Den indsats, vi ønsker at udvikle og afprøve, har fire elementer: Barnet /den unge deltager i børnegrupper, hvor de får redskaber til at håndtere situationen, får delt erfaringer med og dannet netværk med andre børn og unge i samme situation. Forældrene deltager i gruppeforløb med afsæt i den evidensbaserede PREPmetode. Dermed støttes de i at imødekomme barnets/børnenes behov med det særlige fokus, at de er på vej ud eller har forladt ægteskabet, men fortsat har og skal varetage forældreskabet, så barnet/børnene fortsat kan trives og udvikle sig. Udvikling af gruppeforløb for forældre, samt uddannelse og certificering af medarbejdere i PREP- metoden. De professionelle f.eks. i skoler, daginstitutioner og fritidshjem, der har daglig kontakt med barnet/den unge, rustes til at møde og give relevant støtte til barnet/den unge via deltagelse i netværksmøder omkring det enkelte barn. Præsentation af ansøgeren Projektet forankres i Børnefamiliecenter København (BFCK), et bydækkende myndighedscenter under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. BFCK har ansvaret for kommunens indsats for de mere end 5000 børn og unge med særlige behov, der årligt har brug for særlig hjælp og støtte. Herudover løser BFCK en række rådgivende og forebyggende opgaver for truede familier og børn, der ikke har en sag i forvaltningen, men hvor der er behov for en indsats for at dæmme op for en negativ problemudvikling. BFCK består af 8 lokale borgerrettede børnefamilieenheder. De indsatser, der især vil blive involveret i projektet, er de lokale: Familiehuse, der leverer familiebehandling, og hvor grupperne for børn og unge samt PREP- grupper for forældre, skal foregå. Familierådgivninger, der tilbyder åben, anonym rådgivning til borgerne, og som kan henvise forældre i komplicerede skilsmisser til projektet Skolesocialrådgivere, der har kontakt med børn og unge, der lever i familier med konfliktfyldte skilsmisser, og som også kan henvise familier til projektet. Som i projektet Netværksgrupper skal de deltagende børn/unge visiteres dels via sagsbehandlere, for de børn, der har en sag i forvaltningen, dels via Familierådgivninger og skolesocialrådgivere for de børn, der ikke har en sag i forvaltningen. Målgruppe(r) Projektets målgruppe er børn og unge mellem 6 og 18 år, og deres forældre, fra hhv. højkonfliktfamilier og mellemkonfliktfamilier, hvor forældrenes skilsmisse/samlivsbrud giver bekymring for barnets/den unges trivsel og udvikling. Nogle af disse børn/unge har en social foranstaltning som følge af andre sociale problemer i familien, hvor skilsmissen er en yderligere belastning. Side 3 af 9

4 For andre børn/unge er samlivsbruddet den primære problematik, og bekymringen for barnet/den unges trivsel er knyttet til det konfliktfyldte forhold blandt de voksne omsorgsgivere. Vi lægger vægt på, at begge grupper er omfattet af projektet. Dels for at give tilbuddet til så mange familier, som muligt, dels fordi vi fra tidligere indsatser, bl.a. Netværksgruppe-projektet, har gode erfaringer med bredt sammensatte børne- og forældregrupper, hvor børn og forældre med flere ressourcer og overskud, kan inspirere børn og forældre med færre ressourcer. Der forventes og tilstræbes en ligelig fordeling af familier med og uden en børnesag. Indhold, arbejdsmetode og hovedaktiviteter Der er fire parallelle strenge i indsatsen: Børne/ungegrupper, for de børn/unge, der er i klemme i forældres skilsmisser/samlivsbrud. Gruppeforløbene er af 3-4 måneders varighed i alt 12 gange, med 8 børn i hver gruppe. Børnegrupperne arbejder med afsæt i metoder, der er udviklet i forbindelse med Netværksgrupper, et børnegruppe tilbud, der efter en 4 årig projektperiode, er blevet implementeret som et fast tilbud i BFCKs tidligt forebyggende indsatser. Projektevalueringen viser, at metoden giver gode resultater, og der er udarbejdet en fagligt solid metodehåndbog, BØRNE- GRUPPER I PRAKSIS. I projektperioden er der uddannet et korps af gruppeledere i BFCK, der har solide faglige kompetencer, og konkret erfaring i at køre børnegrupper. Afsluttende projektevaluering af Netværksgrupper er undervejs. Forældregrupper for forældre i skilsmisse/samlivsbrud af 3-4 måneders varighed, i alt 12 gange. Grupperne har teoretisk og metodisk afsæt i den evidensbaserede PREP-metode, I samarbejde med Center for Familieudvikling, metodeudvikling af et 3 måneders PREP- inspireret gruppeforløb. Center for Familieudvikling har i en årrække kørt de evidensbaserede PREP- kurser i DK. Det primære fokus i kurserne er, at give forældrene redskaber til at samarbejde og kommunikere på en mere hensigtsmæssig måde og giver forældrene viden om, hvordan børn reagerer og hvordan de kan hjælpe deres barn i den svære situation. Sideløbende med udvikling af gruppekoncept for forældre, uddannes og certificeres socialfaglige medarbejdere i PREP- metoden. Supplerende undervisning og rådgivning til medarbejdere i almensystemet (daginstitutioner, skoler, fritidshjem), der møder skilsmissebørnene i hverdagen, og som f.eks. er involverede i barnets sociale sag via deltagelse i netværksmøder mv. Formidlingsaktiviteter Resultaterne formidles dels via en anvendelsesorienteret rapport, der både indeholder metodebeskrivelser, faglige overvejelser, proces og resultater. Rapporten Side 4 af 9

5 suppleres af et metodekatalog i pixi-udgave med konkrete og anvendelige beskrivelser og erfaringer, som andre kommuner og aktører på området kan lade sig inspirere af. Desuden afholdes et eller flere faglige arrangementer, målrettet kommuner og andre relevante aktører på børneområdet, med det formål at udbrede vores erfaringer, så hjælp og støtte i forbindelse med en skilsmisse/samlivsbrud, på sigt ikke kun er forbeholdt børn, unge og forældre i Københavns Kommune. Udover faglige arrangementer, vil vi, via Socialforvaltningens (kommende) interne Videnportal om udsatte børn og unge, videndele resultater og erfaringer internt i organisationen. Kommunikationsfaglige medarbejdere fra BFCKs faglige enhed, vil hjælpe med at identificere historier og vigtige resultater, vi kan få formidlet via pressen. Dette med henblik på at få udbredt kendskabet til de muligheder landets kommuner har og via lignende initiativer, at hjælpe børn og forældre, der befinder sig i en kompleks og vanskelig situation på grund af skilsmisse/samlivsbrud. Organisering og samarbejdspartnere BFCKs stabsenhed udgør den organisatoriske base for ledelsen af projektet, og myndighedschef, Anne Steenberg, er projektejer og dermed overordnet ansvarlig for projektets fremdrift, resultater og økonomi. Der nedsættes desuden en styregruppe bestående af de ansvarlige chefer, og der udpeges en projektleder, der har ansvaret for fremdriften af projektet, realiseringen af projektets formål og formidling og spredning af projektets resultater og erfaringer. Til projektet tilknyttes desuden en tværfagligt sammensat følgegruppe, der kommer med faglige input til projektet. Følgegruppen mødes cirka 3 gange årligt. Fagligt er projektet forankret i tre af BFCKs lokale Familiehuse, men familierne kan komme fra hele byen. PREP-ledere uddannes blandt de deltagende enheders familiebehandlere og/eller familierådgivere. For de familier, der har en børnesag, visiteres familierne via sagsbehandlere, og for familier, der ikke har en sag, visiteres de via BFCKs åbne rådgivningstilbud, Familierådgivningerne, via Ungerådgivningerne og/eller via BFCKs fremskudte indsatser i hhv. skoler, daginstitutioner og sundhedsplejen. Udvikling af gruppekoncept, uddannelse og certificering af PREP-lederne sker i tæt samarbejde med Center for Familieudvikling, som leverandører af konsulentbistand, uddannelse og certificering af medarbejderne i PREP-metoden. Grupperne ledes af erfarne behandlere. I alt 24 medarbejdere fra Socialforvaltningen, som har en pædagogisk, socialfaglig eller psykologuddannelse og har stor erfaring med familiebehandling, vil forestå grupperne. Side 5 af 9

6 Succeskriterier Projektet er en succes: Når det lykkes at bringe skilsmisseramte familier til at håndtere samlivsbruddet på en måde, der tilgodeser og imødekommer de involverede børn og unges behov. Når BFCK har opbygget faglig kapacitet til fremadrettet at tilbyde parallelle gruppeforløb for skilsmisseramte familier. Når erfaringer og resultater fra projektet er dokumenteret, beskrevet og formidlet i en form, så andre kommuner og organisationer rustes bedre til at yde relevant og kvalificeret støtte til familier i skilsmisse. Via en fortløbende evaluering af projektet, måles der på følgende: Børnegruppen på kort sigt: 1a Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende børn/unge, at de har fået en bedre trivsel i skolen og med kammeraterne efter, at de har deltaget i gruppen. Data indhentes fra de deltagende børn. 1b Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende børn, at de har fået relevante redskaber og bedre kan mestre det at leve i en familie efter skilsmisse eller samlivsbrud. Data indhentes fra de deltagende børn. 1d Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende børn, at de har fået bedre relationer til mindst én af deres forældre, søskende eller andre vigtige personer i barnets netværk. Data indhentes fra de deltagende børn. 1e Ved afslutningen af gruppeforløbet, oplever mindst 50 % af de deltagende børn, at de har fået et større socialt netværk. En indikator er fx, at barnet har fået en ny ven i børnegruppen. Forældregruppen på kort sigt: 2a Ved afslutningen af PREP- gruppe oplever mindst 80 % af de deltagende forældre, at de har fået relevante redskaber ifht. at samarbejde, løse konflikter og generelt bedre mestrer deres ansvar i forældreskabet. Data indhentes fra de deltagende forældre. 2b Ved afslutningen af PREP- gruppe oplever mindst 80 % af de deltagende forældre, at de er blevet bedre i stand til at støtte deres barn ift. skolegang og fritid efter, at de har deltaget i gruppen. Data indhentes fra de deltagende forældre. 2c Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende forældre, at de er blevet bedre til at imødekommebarnets/børnenes behov. Data indhentes fra de deltagende forældre. 2d Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 60 % af de deltagende forældre, at de har fået et bedre og mindre konfliktfyldt forhold til deres ekssamlever. Data indhentes fra de deltagende forældre. AKTIVITETSMÅL 3a Ved projektets afslutning er der gennemført mindst 20 parallelle gruppe forløb. Det vil sige 4 børnegrupper og 4 forældre PREP- grupper hvert halve år (i år børnegrupper i 3. og 4. kvartal) over en 3-årig periode. I alt 44 gruppeforløb. 3b Ved projektets afslutning har mindst 160 børn og deres skilte forældre deltaget i parallelle forløb. Side 6 af 9

7 3c 3d Ved projektets afslutning er mindst 70 % af de visiterede børn og deres forældre startet i gruppeforløb. Mindst 80 % af de deltagende børn og forældre, der begynder et forløb, har et fremmøde på mindst 80 % af de afholdte gruppeforløb. Undervejs og ved afslutningen af gruppeforløbene evalueres der kvalitativt på forløbene, og disse tilbagemeldinger og erfaringer gengives i opsamlingen/evalueringen. Langsigtet effekt Vi forventer at den beskrevne helhedsorienterede 4 strengede indsats, vil have en vigtig positiv langsigtet effekt på de involverede børn - og unges generelle trivsel og udvikling både individuelt, socialt og psykologisk. Konkret kan vi måle de langsigtede effekter af indsatserne for de børn der har en social foranstaltning og registreret via Socialforvaltningens it-system, CSC-Social. 12 måneder efter deltagelsen i en børne gruppe har 60 % af de deltagende børn intet eller et mindre behov for sociale støtteforanstaltninger i sammenligning med, før de indledte forløbet. 85 % af de deltagende børn har et tilfredsstillende fremmøde i deres skoletilbud. Forankring af initiativet og dets resultater Resultaterne formidles via en anvendelsesorienteret rapport, der både indeholder metodebeskrivelser, faglige overvejelser, proces og resultater. Desuden afholdes et fagligt arrangement med fokus på videndeling og læring målrettet andre kommuner. Evaluering og dokumentation De deltagende børn/unge og forældre udfylder spørgeskemaer i forbindelse med gruppestart og afslutning, der afdækker deres oplevelse af udbyttet. For de børn/unge, der har en børnesag, dokumenteres resultaterne desuden via Forandringskompasset og øvrige relevante data fra it-systemet CSC-Social. På baggrund af resultatdokumentationen besluttes det, om indsatsen skal udbredes yderligere. Tidsplan 2013: 1. kvartal: Projektorganisation etableres, herunder udpegning af projektleder, gruppeledere og dokumentationsmedarbejder. Etablere eksterne samarbejdsrelationer. Evalueringsdesign udarbejdes. 2. kvartal: Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Uddannelse af PREPledere. Informere, rekruttere og visitere til grupper. Side 7 af 9

8 3-4. kvartal: Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Gruppeforløb og certificering af PREP- ledere. Informere, rekruttere og visitere til nye grupper. 2014: Gruppeforløb. Informere, rekruttere og visitere til nye grupper. Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Afholdelse af undervisnings tema dage for medarbejdere i almensystemet Midtvejsevaluering pba. spørgeskemaundersøgelse og registerdata Justering af projektdesign 2015: Gruppeforløb. Informere, rekruttere og visitere til nye grupper. Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Afholdelse af undervisnings tema dage for medarbejdere i almensystemet Afsluttende evaluering. Formidlingsaktiviteter. Beslutning om fremtidig forankring af tilbuddet i BFCK. Den mere detaljerede milepælsplan er under udarbejdelse. Side 8 af 9

9 Økonomi Budget Københavns Kommunes egenfinansiering Aktivitet I alt i kr. Uddannelse og certificering af PREP- ledere á kr. Vikardækning ved uddannelse x 5 dage, 384 kr./time Konsulentbistand fra Center for Familieudvikling til udvikling af gruppeforløb, 40 t/årligt a 1200 kr./t. Supervision til gruppeledere Projektledelse Evaluering og dokumentation I alt i kr Ansøgt beløb Aktivitet I alt i kr. Børnegrupper i 20 ugers forløb inkl. visitation og forsamtaler 4 gruppeforløb à kr. 8 gruppeforløb à kr. 8 gruppeforløb à kr Forældregrupper i 20 ugers forløb inkl. visitation og forsamtaler Aktiviteter og rekvisitter (5000 kr. /pr.. gruppe) Netværksmøder og rådgivning af almensystemet; 30 t/gruppe à 384 kr./timen Formidlingsaktiviteter (temadage/konference + publicering) = gruppeforløb à = = gruppeforløb à = = gruppeforløb à kr. = I alt i kr Vedlagt bilag 1. Præsentation af PREP metode Side 9 af 9

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB

Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB NOTAT Til Socialudvalget Beskrivelse af indsatsen overfor borgere med spiseforstyrrelse og selvskade pba. medlemsforslag fra VKOB På baggrund af et medlemsforslag fra VKOB er Socialforvaltningen blevet

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse

Sverigesprojektet. - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse. Projektbeskrivelse Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse Projektbeskrivelse Center for Børn og Forebyggelse December 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning Projektskabelon Evt. projektnummer:193211011 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Gennemførselsvejledning 2. Resumé Formål at fastholde studerende i uddannelsen gennem aktiv indsats i studievejledning

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune. Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse vedrørende forslag fra K om: Parrådgivning SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune 1. Konklusion

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Til Direktørforum Indstilling med business case om personlige forebyggelsesplaner, peer to-peer support grupper og kommunikationsteknologi til borgere med sindslidelse, der ønsker at leve et mere selvstændigt

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge

Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge Vejledning om ansøgning til puljen: Bedste Ven til sårbare børn og unge 15.75.11.80 1 Indledning... 1 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode... 3 6 Støtteegnede

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse.

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Projektplan 1. Projektets titel At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 2. Formål og mål Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger.

Alt efter hvilket billede besvarelserne tegner, skal undersøgelsen danne afsæt for et indslag i Go' morgen Danmark i løbet af de kommende uger. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Nordisk Film TV Mosedalvej 14 2500 Valby Att: Mette Kathrine Larsen 24-04-2015 Sagsnr. 2015-0092984 Dokumentnr. 2015-0092984-9 Besvarelse af anmodning

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Basisuddannelse på Fyn

Basisuddannelse på Fyn STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere