Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børnefamiliecenter København Sagsnr Ansøgning til Egmontfonden om støtte til medfinansiering af Skilsmisseprojektet Parallelle gruppeforløb Dokumentnr Titel Parallelle gruppeforløb for børn og forældre i problematiske skilsmisser/samlivsbrud Indsatsområde Børn og unge i familier, hvis voksne omsorgspersoner gennemgår en konfliktfyldt skilsmisse/samlivsbrud. Projektet vedrører såvel omsorg som læring. Resume Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger Egmontfonden om støtte til at samfinansiere et 3-årigt udviklingsprojekt, der skal udvikle og afprøve parallelle gruppeforløb for hhv. børn og forældre, i familier med konfliktfyldte skilsmisser/samlivsbrud. Socialforvaltningen har gode erfaringer med børnegrupper for sårbare børn i konfliktfyldte skilsmisser. Børnegrupperne har udgjort en tryg ramme, hvor børnene kan sætte ord på det svære i deres livssituation. Samtidig har vi erfaret, at der er behov for at arbejde målrettet og vidensbaseret med forældrene i det vanskelige felt, hvor forældrene forlader ægteskabet, men fortsat skal varetage forældreskabet, og ligeledes er der behov for at involvere barnets netværk mhp. at give barnet en helhedsorienteret støtte. De parallelle gruppeforløb er dels et målrettet tilbuddet for en tidlig forbyggende indsats til børn og unge, der er i dårlig trivsel som følge af forældrenes skilsmisse konflikter, og dels et tilbud til børn/unge, der får sociale foranstaltninger efter Serviceloven, og hvor forældrenes samlivsbrud er en af flere belastningsfaktorer i barnets/den unges liv. Modellen og metoderne evalueres, resultaterne formidles, og projektet forventes forankret i Socialforvaltningens samlede tilbudsvifte. Formål Børn og unge, hvor der er bekymring for deres trivsel og udvikling som følge af forældrenes konfliktfyldte skilsmisser/samlivsbrud, oplever, at deres behov imødekommes, så de kan trives og udvikle sig positivt på trods af de voksnes skilsmisse/samlivsbrud. Baggrund Børn, der lever med forældrenes problematiske skilsmisser/samlivsbrud er udsat for en meget kompleks belastning, der kan have store og langvarige konsekvenser for deres trivsel og udvikling. Skilsmisser/samlivsbrud er en stor følelsesmæssig belastning for barnet/den unge, der også har en række praktiske konsekvenser fx ift. flytning og familiens økonomi. Denne belastning kan mindskes, hvis: Forældrene formår at varetage forældreskabet, selvom de forlader ægteskabet.

2 Børnene oplever at blive hørt, inddraget og få relevant og kvalificeret støtte til at håndtere situationen. Barnets/den unges netværk mobiliseres og involveres i at imødekomme barnets/den unges behov. For nogle børn/unge, er skilsmissen/samlivsbruddet en af flere sociale belastningsfaktorer, og særligt disse børn/unge har brug for en helhedsorienteret indsats. Socialforvaltningen har gode og dokumenterede erfaringer med at etablere børnegrupper for børn i konfliktfyldte skilsmisser i projektet Netværksgrupper, der har kørt i Børnefamiliecenter København (BFCK) i de sidste 4 år. Resultaterne viser, at gruppeforløb med aktiviteter og samtaler for grupper af børn, der er i lignende situationer, bidrager væsentligt til deres trivsel og udvikling. De væsentligste erfaringer vi har fra vores Netværksgrupper er, at vi med grupperne giver udsatte og sårbare børn et frirum, hvor de kan lege, tale sammen, få øje på nye mestringsmuligheder og slippe kontrol for en stund. Isolation og ensomhed kan være sygdomsfremmende og skabe sociale problemer. På trods af, at 40 % af indgåede ægteskaber ender i skilsmisse, og er `en begivenhed` rigtig mange børn og unge er berørt af, skaber børnegrupperne en ramme, hvor børnene måske for første gang får sat ord på det svære i deres livssituation. Når børnene opdager, at de ikke er alene, nedbrydes tabuer hvilket gør det nemmere at tale med andre. I en styret børnegruppekontekst, yder vi en væsentlig tidlig forbyggende indsats, der giver netværk, venskab og bevidning gode muligheder. Erfaringen er imidlertid, at der også er behov for at arbejde målrettet med forældrene og barnets netværk. Derfor ønsker Socialforvaltningen at gennemføre parallelle gruppeforløb for hhv. forældre og børn, og samtidig involvere barnets netværk fx skole eller daginstitution i at støtte barnet/den unge relevant. En væsentlig pointe med parallelle grupper er, at der skabes en tryg platform for henholdsvis børn og forældre, hvor begge parter hver især kan støttes med de forskellige behov, de måtte have. Med parallelle gruppeforløb mindskes risikoen samtidig, for at børnene vedvarende holdes fast i loyalitetskonflikter og bliver ansvarlige for kommunikation mellem stridende forældre. Udbyttet af et parallelt forløb er, at hhv. børn og forældre på en og samme tid får sit eget rum at mødes i, og tale med ligestillede om hhv. børnelivet og livet som skilte forældre, - og samtidig kan interagere med den anden gruppe. Dette forgår f.eks. ved, at børnegruppen og forældregruppen mødes flere gange undervejs, og ved at grupperne kan kommunikere til hinanden gennem breve, hvor der stilles spørgsmål, som den anden gruppe kan svare på. Ansøgningen til Egmontfonden vedrører medfinansiering til dette udviklingsprojekt, der skal udvikle metoder, opbygge kapacitet og dokumentere resultater af en helhedsorienteret indsats for børn/unge i familier med konfliktfyldte skilsmisser/samlivsbrud. Sigtet er dels at forankre metoderne i Socialforvaltningens indsats, dels sprede erfaringerne til andre kommuner og organisationer. Side 2 af 9

3 Den indsats, vi ønsker at udvikle og afprøve, har fire elementer: Barnet /den unge deltager i børnegrupper, hvor de får redskaber til at håndtere situationen, får delt erfaringer med og dannet netværk med andre børn og unge i samme situation. Forældrene deltager i gruppeforløb med afsæt i den evidensbaserede PREPmetode. Dermed støttes de i at imødekomme barnets/børnenes behov med det særlige fokus, at de er på vej ud eller har forladt ægteskabet, men fortsat har og skal varetage forældreskabet, så barnet/børnene fortsat kan trives og udvikle sig. Udvikling af gruppeforløb for forældre, samt uddannelse og certificering af medarbejdere i PREP- metoden. De professionelle f.eks. i skoler, daginstitutioner og fritidshjem, der har daglig kontakt med barnet/den unge, rustes til at møde og give relevant støtte til barnet/den unge via deltagelse i netværksmøder omkring det enkelte barn. Præsentation af ansøgeren Projektet forankres i Børnefamiliecenter København (BFCK), et bydækkende myndighedscenter under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. BFCK har ansvaret for kommunens indsats for de mere end 5000 børn og unge med særlige behov, der årligt har brug for særlig hjælp og støtte. Herudover løser BFCK en række rådgivende og forebyggende opgaver for truede familier og børn, der ikke har en sag i forvaltningen, men hvor der er behov for en indsats for at dæmme op for en negativ problemudvikling. BFCK består af 8 lokale borgerrettede børnefamilieenheder. De indsatser, der især vil blive involveret i projektet, er de lokale: Familiehuse, der leverer familiebehandling, og hvor grupperne for børn og unge samt PREP- grupper for forældre, skal foregå. Familierådgivninger, der tilbyder åben, anonym rådgivning til borgerne, og som kan henvise forældre i komplicerede skilsmisser til projektet Skolesocialrådgivere, der har kontakt med børn og unge, der lever i familier med konfliktfyldte skilsmisser, og som også kan henvise familier til projektet. Som i projektet Netværksgrupper skal de deltagende børn/unge visiteres dels via sagsbehandlere, for de børn, der har en sag i forvaltningen, dels via Familierådgivninger og skolesocialrådgivere for de børn, der ikke har en sag i forvaltningen. Målgruppe(r) Projektets målgruppe er børn og unge mellem 6 og 18 år, og deres forældre, fra hhv. højkonfliktfamilier og mellemkonfliktfamilier, hvor forældrenes skilsmisse/samlivsbrud giver bekymring for barnets/den unges trivsel og udvikling. Nogle af disse børn/unge har en social foranstaltning som følge af andre sociale problemer i familien, hvor skilsmissen er en yderligere belastning. Side 3 af 9

4 For andre børn/unge er samlivsbruddet den primære problematik, og bekymringen for barnet/den unges trivsel er knyttet til det konfliktfyldte forhold blandt de voksne omsorgsgivere. Vi lægger vægt på, at begge grupper er omfattet af projektet. Dels for at give tilbuddet til så mange familier, som muligt, dels fordi vi fra tidligere indsatser, bl.a. Netværksgruppe-projektet, har gode erfaringer med bredt sammensatte børne- og forældregrupper, hvor børn og forældre med flere ressourcer og overskud, kan inspirere børn og forældre med færre ressourcer. Der forventes og tilstræbes en ligelig fordeling af familier med og uden en børnesag. Indhold, arbejdsmetode og hovedaktiviteter Der er fire parallelle strenge i indsatsen: Børne/ungegrupper, for de børn/unge, der er i klemme i forældres skilsmisser/samlivsbrud. Gruppeforløbene er af 3-4 måneders varighed i alt 12 gange, med 8 børn i hver gruppe. Børnegrupperne arbejder med afsæt i metoder, der er udviklet i forbindelse med Netværksgrupper, et børnegruppe tilbud, der efter en 4 årig projektperiode, er blevet implementeret som et fast tilbud i BFCKs tidligt forebyggende indsatser. Projektevalueringen viser, at metoden giver gode resultater, og der er udarbejdet en fagligt solid metodehåndbog, BØRNE- GRUPPER I PRAKSIS. I projektperioden er der uddannet et korps af gruppeledere i BFCK, der har solide faglige kompetencer, og konkret erfaring i at køre børnegrupper. Afsluttende projektevaluering af Netværksgrupper er undervejs. Forældregrupper for forældre i skilsmisse/samlivsbrud af 3-4 måneders varighed, i alt 12 gange. Grupperne har teoretisk og metodisk afsæt i den evidensbaserede PREP-metode, I samarbejde med Center for Familieudvikling, metodeudvikling af et 3 måneders PREP- inspireret gruppeforløb. Center for Familieudvikling har i en årrække kørt de evidensbaserede PREP- kurser i DK. Det primære fokus i kurserne er, at give forældrene redskaber til at samarbejde og kommunikere på en mere hensigtsmæssig måde og giver forældrene viden om, hvordan børn reagerer og hvordan de kan hjælpe deres barn i den svære situation. Sideløbende med udvikling af gruppekoncept for forældre, uddannes og certificeres socialfaglige medarbejdere i PREP- metoden. Supplerende undervisning og rådgivning til medarbejdere i almensystemet (daginstitutioner, skoler, fritidshjem), der møder skilsmissebørnene i hverdagen, og som f.eks. er involverede i barnets sociale sag via deltagelse i netværksmøder mv. Formidlingsaktiviteter Resultaterne formidles dels via en anvendelsesorienteret rapport, der både indeholder metodebeskrivelser, faglige overvejelser, proces og resultater. Rapporten Side 4 af 9

5 suppleres af et metodekatalog i pixi-udgave med konkrete og anvendelige beskrivelser og erfaringer, som andre kommuner og aktører på området kan lade sig inspirere af. Desuden afholdes et eller flere faglige arrangementer, målrettet kommuner og andre relevante aktører på børneområdet, med det formål at udbrede vores erfaringer, så hjælp og støtte i forbindelse med en skilsmisse/samlivsbrud, på sigt ikke kun er forbeholdt børn, unge og forældre i Københavns Kommune. Udover faglige arrangementer, vil vi, via Socialforvaltningens (kommende) interne Videnportal om udsatte børn og unge, videndele resultater og erfaringer internt i organisationen. Kommunikationsfaglige medarbejdere fra BFCKs faglige enhed, vil hjælpe med at identificere historier og vigtige resultater, vi kan få formidlet via pressen. Dette med henblik på at få udbredt kendskabet til de muligheder landets kommuner har og via lignende initiativer, at hjælpe børn og forældre, der befinder sig i en kompleks og vanskelig situation på grund af skilsmisse/samlivsbrud. Organisering og samarbejdspartnere BFCKs stabsenhed udgør den organisatoriske base for ledelsen af projektet, og myndighedschef, Anne Steenberg, er projektejer og dermed overordnet ansvarlig for projektets fremdrift, resultater og økonomi. Der nedsættes desuden en styregruppe bestående af de ansvarlige chefer, og der udpeges en projektleder, der har ansvaret for fremdriften af projektet, realiseringen af projektets formål og formidling og spredning af projektets resultater og erfaringer. Til projektet tilknyttes desuden en tværfagligt sammensat følgegruppe, der kommer med faglige input til projektet. Følgegruppen mødes cirka 3 gange årligt. Fagligt er projektet forankret i tre af BFCKs lokale Familiehuse, men familierne kan komme fra hele byen. PREP-ledere uddannes blandt de deltagende enheders familiebehandlere og/eller familierådgivere. For de familier, der har en børnesag, visiteres familierne via sagsbehandlere, og for familier, der ikke har en sag, visiteres de via BFCKs åbne rådgivningstilbud, Familierådgivningerne, via Ungerådgivningerne og/eller via BFCKs fremskudte indsatser i hhv. skoler, daginstitutioner og sundhedsplejen. Udvikling af gruppekoncept, uddannelse og certificering af PREP-lederne sker i tæt samarbejde med Center for Familieudvikling, som leverandører af konsulentbistand, uddannelse og certificering af medarbejderne i PREP-metoden. Grupperne ledes af erfarne behandlere. I alt 24 medarbejdere fra Socialforvaltningen, som har en pædagogisk, socialfaglig eller psykologuddannelse og har stor erfaring med familiebehandling, vil forestå grupperne. Side 5 af 9

6 Succeskriterier Projektet er en succes: Når det lykkes at bringe skilsmisseramte familier til at håndtere samlivsbruddet på en måde, der tilgodeser og imødekommer de involverede børn og unges behov. Når BFCK har opbygget faglig kapacitet til fremadrettet at tilbyde parallelle gruppeforløb for skilsmisseramte familier. Når erfaringer og resultater fra projektet er dokumenteret, beskrevet og formidlet i en form, så andre kommuner og organisationer rustes bedre til at yde relevant og kvalificeret støtte til familier i skilsmisse. Via en fortløbende evaluering af projektet, måles der på følgende: Børnegruppen på kort sigt: 1a Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende børn/unge, at de har fået en bedre trivsel i skolen og med kammeraterne efter, at de har deltaget i gruppen. Data indhentes fra de deltagende børn. 1b Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende børn, at de har fået relevante redskaber og bedre kan mestre det at leve i en familie efter skilsmisse eller samlivsbrud. Data indhentes fra de deltagende børn. 1d Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende børn, at de har fået bedre relationer til mindst én af deres forældre, søskende eller andre vigtige personer i barnets netværk. Data indhentes fra de deltagende børn. 1e Ved afslutningen af gruppeforløbet, oplever mindst 50 % af de deltagende børn, at de har fået et større socialt netværk. En indikator er fx, at barnet har fået en ny ven i børnegruppen. Forældregruppen på kort sigt: 2a Ved afslutningen af PREP- gruppe oplever mindst 80 % af de deltagende forældre, at de har fået relevante redskaber ifht. at samarbejde, løse konflikter og generelt bedre mestrer deres ansvar i forældreskabet. Data indhentes fra de deltagende forældre. 2b Ved afslutningen af PREP- gruppe oplever mindst 80 % af de deltagende forældre, at de er blevet bedre i stand til at støtte deres barn ift. skolegang og fritid efter, at de har deltaget i gruppen. Data indhentes fra de deltagende forældre. 2c Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 80 % af de deltagende forældre, at de er blevet bedre til at imødekommebarnets/børnenes behov. Data indhentes fra de deltagende forældre. 2d Ved afslutningen af gruppeforløbet oplever mindst 60 % af de deltagende forældre, at de har fået et bedre og mindre konfliktfyldt forhold til deres ekssamlever. Data indhentes fra de deltagende forældre. AKTIVITETSMÅL 3a Ved projektets afslutning er der gennemført mindst 20 parallelle gruppe forløb. Det vil sige 4 børnegrupper og 4 forældre PREP- grupper hvert halve år (i år børnegrupper i 3. og 4. kvartal) over en 3-årig periode. I alt 44 gruppeforløb. 3b Ved projektets afslutning har mindst 160 børn og deres skilte forældre deltaget i parallelle forløb. Side 6 af 9

7 3c 3d Ved projektets afslutning er mindst 70 % af de visiterede børn og deres forældre startet i gruppeforløb. Mindst 80 % af de deltagende børn og forældre, der begynder et forløb, har et fremmøde på mindst 80 % af de afholdte gruppeforløb. Undervejs og ved afslutningen af gruppeforløbene evalueres der kvalitativt på forløbene, og disse tilbagemeldinger og erfaringer gengives i opsamlingen/evalueringen. Langsigtet effekt Vi forventer at den beskrevne helhedsorienterede 4 strengede indsats, vil have en vigtig positiv langsigtet effekt på de involverede børn - og unges generelle trivsel og udvikling både individuelt, socialt og psykologisk. Konkret kan vi måle de langsigtede effekter af indsatserne for de børn der har en social foranstaltning og registreret via Socialforvaltningens it-system, CSC-Social. 12 måneder efter deltagelsen i en børne gruppe har 60 % af de deltagende børn intet eller et mindre behov for sociale støtteforanstaltninger i sammenligning med, før de indledte forløbet. 85 % af de deltagende børn har et tilfredsstillende fremmøde i deres skoletilbud. Forankring af initiativet og dets resultater Resultaterne formidles via en anvendelsesorienteret rapport, der både indeholder metodebeskrivelser, faglige overvejelser, proces og resultater. Desuden afholdes et fagligt arrangement med fokus på videndeling og læring målrettet andre kommuner. Evaluering og dokumentation De deltagende børn/unge og forældre udfylder spørgeskemaer i forbindelse med gruppestart og afslutning, der afdækker deres oplevelse af udbyttet. For de børn/unge, der har en børnesag, dokumenteres resultaterne desuden via Forandringskompasset og øvrige relevante data fra it-systemet CSC-Social. På baggrund af resultatdokumentationen besluttes det, om indsatsen skal udbredes yderligere. Tidsplan 2013: 1. kvartal: Projektorganisation etableres, herunder udpegning af projektleder, gruppeledere og dokumentationsmedarbejder. Etablere eksterne samarbejdsrelationer. Evalueringsdesign udarbejdes. 2. kvartal: Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Uddannelse af PREPledere. Informere, rekruttere og visitere til grupper. Side 7 af 9

8 3-4. kvartal: Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Gruppeforløb og certificering af PREP- ledere. Informere, rekruttere og visitere til nye grupper. 2014: Gruppeforløb. Informere, rekruttere og visitere til nye grupper. Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Afholdelse af undervisnings tema dage for medarbejdere i almensystemet Midtvejsevaluering pba. spørgeskemaundersøgelse og registerdata Justering af projektdesign 2015: Gruppeforløb. Informere, rekruttere og visitere til nye grupper. Udviklingsmøder med eksterne samarbejdspartner. Afholdelse af undervisnings tema dage for medarbejdere i almensystemet Afsluttende evaluering. Formidlingsaktiviteter. Beslutning om fremtidig forankring af tilbuddet i BFCK. Den mere detaljerede milepælsplan er under udarbejdelse. Side 8 af 9

9 Økonomi Budget Københavns Kommunes egenfinansiering Aktivitet I alt i kr. Uddannelse og certificering af PREP- ledere á kr. Vikardækning ved uddannelse x 5 dage, 384 kr./time Konsulentbistand fra Center for Familieudvikling til udvikling af gruppeforløb, 40 t/årligt a 1200 kr./t. Supervision til gruppeledere Projektledelse Evaluering og dokumentation I alt i kr Ansøgt beløb Aktivitet I alt i kr. Børnegrupper i 20 ugers forløb inkl. visitation og forsamtaler 4 gruppeforløb à kr. 8 gruppeforløb à kr. 8 gruppeforløb à kr Forældregrupper i 20 ugers forløb inkl. visitation og forsamtaler Aktiviteter og rekvisitter (5000 kr. /pr.. gruppe) Netværksmøder og rådgivning af almensystemet; 30 t/gruppe à 384 kr./timen Formidlingsaktiviteter (temadage/konference + publicering) = gruppeforløb à = = gruppeforløb à = = gruppeforløb à kr. = I alt i kr Vedlagt bilag 1. Præsentation af PREP metode Side 9 af 9

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune

Forebyggelsesstrategi Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Strategiens fundament Projektets overordnede formål: At forebygge anbringelser udenfor hjemmet At forebygge eksklusion fra normalområdet At sikre en sammenhængende indsats Den sammenhængende

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik FOREBYGGELSE TIDLIG INDSATS INDGRIBENDE INDSATS Sammenhængende børnepolitik Politik Stevns Kommunes sammenhængende børnepolitik har tre fokusområder: Forebyggelse, tidlig indsats og indgribende indsats.

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Temamøde i BU 11. februar 2014

Temamøde i BU 11. februar 2014 Temamøde i BU 11. 1 stevns kommune 50-undersøgelse Almen indsat i normalsystemet F.eks. Daginstitutioner Skoler SFO Klubber Almen forebyggende indsat F.eks. Sundhedspleje Praktiserende læger Screeninger

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag

Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Bilag 2. Handlingsoversigt finansierede tiltag Fokusområde Mål Handling Forventet effekt Forventede udgifter Finansiering Implementerings-forudsætninger Forventet implementeringsstart En mere vidensbaseret

Læs mere

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen

Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler. Temadag, Socialstyrelsen Kontaktpersonindsatser inspiration og eksempler Temadag, Socialstyrelsen Hvad kan I forvente de næste 30 min.? 1. Notatets formål, baggrund og indhold 2. Lidt om kontaktpersonindsatser 3. Tre eksempler

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Kvantitativ status på milierådgivningerne

Kvantitativ status på milierådgivningerne Københavns kommunes Socialforvaltning Kvantitativ status på milierådgivningerne Børnefamiliecenter København 2012 Indhold Børnefamiliecenter Københavns Familierådgivninger... 2 Kendetegn ved Familierådgivningernes

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Projekt Forstærkede plejefamilier

Projekt Forstærkede plejefamilier Projekt Forstærkede plejefamilier Overordnet formål Projektleder Gitte Ørum Madsen Dato August MR Børn har som et led i det overordnede projekt Ændring af anbringelsesmønster (-2014), som går ud på at

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD.

Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Enhed Center for Børn, Unge og Familier Sagsnr. 2016-7482 Dato 05-01-2017 Bilag 1. Opgavebeskrivelse Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Tidlig forebyggende indsats i dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Baggrund Nationalt Kommunerne i Danmark har ifølge serviceloven forpligtet sig til at yde en støtte, der skal være tidlig og helhedsorienteret,

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Tilbudsoversigt Familieområdet

Tilbudsoversigt Familieområdet 1 Tilbudsoversigt Familieområdet Forord Det er Byrådets ønske at udsatte børn og unge opnår samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre børn. Velfærd og Sundhed

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. To ledere søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel, og vi ønsker derfor at styrke ledelsesressourcerne

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 Strategi 2011-16 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder 7. Succeskriterier for

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS 2016 DØGNBEHANDLING YDELSE 1 DØGNANBRINGELSE: 0 til 6-årige

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Spørgsmål og svar fra informationsmøde om puljen: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug Mødet blev afholdt den 4. maj 2016 i Odense Hvilket uddannelsesniveau skal behandlerne have? Medarbejderne

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Familiebehandling i Oasis

Familiebehandling i Oasis ab Familiebehandling i Oasis Gratis, specialiseret og tværfaglig behandling Oasis hører under sundhedsloven, og en driftsoverenskomst med Region Hovedstaden sikrer, at vi kan tilbyde gratis behandling.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge

Paradigmeskifte version 2.0. Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge Paradigmeskifte version 2.0 Næste skridt i indsatsen over for udsatte børn og unge 2 Forord Familierådgivningen i Esbjerg Kommune har de seneste år gennemgået en omfattende forandringsproces i myndighedshåndteringen

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Titel på projektet Stepping Stones Triple P i Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune

Titel på projektet Stepping Stones Triple P i Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Ansøgning Stepping Stones Triple P i Familiehuset BCH Titel på projektet Stepping Stones Triple P i Familiehuset i Borgercenter Handicap, Københavns Kommune Navn og e-mail på tilskudsansvarlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune

Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Tids- og investeringsplan i forhold til at investere i forebyggelse og nedbringe antallet af anbringelser i Frederikshavn Kommune Dato: 30. oktober 2014 Sagsnummer: 14/20228 I udarbejdelsen af tids- og

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017 Ansøgningspuljens navn Finanslovskonto Forventet udmeldingskvartal Forventet udmøntningskvartal Formål og ansøgerkreds

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere