OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen"

Transkript

1 OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1

2 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG SYGDOM OG ANDRE BELASTENDE HÆNDELSER... 5 AKUT ULYKKE ELLER KAOSSITUATION... 7 NÅR BARNET MISTER EN AF SINE NÆRMESTE... 8 NÅR INSTITUTIONEN MISTER ET BARN NÅR BARNET MISTER SIN PÆDAGOG, OG MEDARBEJDEREN SIN GODE KOLLEGA I INSTITUTIONEN LEDERENS ROLLE IDEER TIL INFORMATION TIL FORÆLDRE FORVALTNINGENS ROLLE LITTERATUR RELEVANTE TELEFONNUMRE

3 Indledning I en krisesituation, kan det være svært og uoverskueligt at handle hensigtsmæssigt og korrekt. Der kan opstå alvorlige situationer i institutionen, som ulykker i børnegruppen, dødsfald blandt børn eller voksne osv., der er traumatisk for alle. Derfor anbefaler vi, sorg og kriseplan, der hjælper barnet gennem sin sorg. Børn har en stor evne til at mestre selv de mest dramatiske situationer, dersom de har et voksent omsorgsmiljø, som møder dem med indsigt og forståelse. Erfaringen fortæller os, at mental forberedelse og planlægning forud for dødsfald og andre kritiske hændelser giver en noget bedre håndtering, end når man bare tager det som det kommer. Derfor kan det være nyttigt at igangsætte forskellige tiltag, der øger institutionens tacklingsevne. Udvikling af en sorg og kriseplan med retningslinjer for omsorg er et vigtigt redskab for den gode mestring. Ha en åben og ærlig kommunikation, giv tid til tankemæssig mestring, gør tabet virkeligt og stimulerer følelsesmæssig mestring, som nogle af komponenterne i en god sorg og kriseplan. Institutionen får et redskab til at håndtere svære og ulykkelige situationer, så hverken børn, medarbejdere eller forældre kommer til at stå alene. En sorg og kriseplan giver anvisninger på hvordan institutionen kan organisere hvem der gør hvad, når der er behov for en særlig indsats i en krise eller tabssituation. Når børn mister eller er udsat for alvorlige hændelser, påhviler der de voksne, der har daglig omgang med barnet, at tage hånd om situationen. Der er ikke andre der gør det! For at tage del i denne sorg og kriseplan kræver det ikke, at du har en masse viden, det der særligt kræves af dig er medmenneskelighed. det er legalt ikke at kunne, bare man sikre sig, at en anden tager over. Livet handler om både glæde og sorg uanset alder. Børn kan glæde sig ubetinget over de små øjeblikke som en del af deres dagligdag, samtidig kan de kontrastfyldt også sørge over tab. Det være sig kæledyret derhjemme, skilsmisse, en ven der flytter til en anden by. Så når livet gør rigtigt ondt, er det i de nære relationer, vi henter den bedste støtte. Men når ens nærmeste ofte selv er hårdt ramt, kan derfor være svært at hjælpe andre, hvor gerne man end vil. Barnet har ofte brug for ekstrahjælp fra de voksne barnet dagligt har kontakt med i institutionen. Børn, der oplever forældrenes skilsmisse, livstruende sygdomme i familien, at miste en far, en mor, en bror, en søster eller bedsteforældre, har brug for særlig opmærksomhed og omsorg i en kortere eller længere periode fra den nærmeste familie og fra de nære betydningsfulde voksne i institutionen. 3

4 Når barnet oplever forældres skilsmisse Familiemønstrene er under stadig forandring og mange konflikter i ægteskabet ender med en skilsmisse. Det skønnes at hvert 3. danske barn oplever en skilsmisse i hjemmet og mange lever derfor adskilt fra den ene af forældrene. De fleste familier finder en fornuftig løsning som tager hensyn til børnene. Hvis børnene oplever adskillelsen som en psykisk belastning, vil det påvirke barnet hverdag i daginstitutionen. Barnet kan reagere med f.eks. gråd, klæbende adfærd, usædvanlig udadvendt eller indadvendt adfærd, problemer med at adskille fantasi og virkelighed, voldsomhed eller sårbarhed i forhold til konflikter, tanker om skyld. Disse signaler fra barnet må selvfølgelig tages alvorlig og snakkes igennem med forældrene. Opmærksomheden skærpes på barnet. Oplysningerne om forældrenes skilsmisse kan komme fra: Forældrene Barnet Andre Kommer oplysningen fra forældre eller barnet, aftales et møde mellem begge forældre og institutionen. På mødet spørges der ind til: Barnets bopæl Forældremyndighed Samkvemsaftaler Dialog mellem forældre og institution Aftaler vedr. sygdom På mødet opfordrer primærpædagogen forældrene til at skabe en åben dialog omkring skilsmissen, således vi i samarbejdet med forældrene hjælper barnet bedst muligt i hverdagen og give barnet den ekstra omsorg det har behov for. Medarbejderne skal skabe klare aftaler i hverdagen vedrørende aflevering- afhentning, derved oplever barnet en tryg og forudsigelig hverdag. Hvis situationen går i hårdknude for forældrene og Statsamtet derved bliver inddraget i beslutningen omkring forældremyndighed og samkvemsret, skal vi have en tydelig information om aftalerne, så misforståelser undgås. Kommer oplysningen fra andre, skærpes opmærksomheden på barnet med henblik på signaler. I tilfælde af uklarhed eller ved relationer fra barnet, aftales møde mellem begge forældre og institutionen. 4

5 Selv om du og barnets far eller mor har besluttet, at I ikke kan leve sammen, er I stadig jeres barns far og mor. I er de vigtigste personer for barnet. Det er derfor meget vigtigt for barnet, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger om barnet, der er bedst for barnet. Når man er flyttet fra hinanden, kan det nogle gange være svært at samarbejde. Derfor kan statsforvaltningerne tilbyde jer hjælp til at få et bedre samarbejde. I har begge ansvar for, at I har et godt samarbejde til gavn for jeres barn. Hvis I ikke kan samarbejde, kan det give barnet store problemer. Du kan læse mere om dette i Familiestyrelsens pjece: Når samarbejdet er svært På mødet spørges der ind til: Barnets bopæl Forældremyndighed Samkvemsaftaler Dialog mellem forældre og institution Aftaler vedr. sygdom Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderne ikke må tage parti, og ligeledes ikke udtale sig. Alvorlig sygdom og andre belastende hændelser Barnet: Opmærksomheden skærpes på familien og barnet. Der udpeges en kontaktperson i institutionen, og en kontakt til familien etableres Følgende afklares: Hvem skal vide hvad hvornår, hvordan skal informationen og mængden af denne være? Hvordan kan institutionen bedst støtte op omkring familien og barnet? Hvis barnet er fraværende fra institutionen i længere periode, hvordan holdes den løbende kontakt? Er det muligt for barnet at komme i institutionen i perioder og hvilke hensyn kan der i den forbindelse tages? Hvad ved barnet om sygdommen eller hændelsen? og hvilke ar giver familien barnet, når det spørger? 5

6 Det er vigtigt for barnet, at der holdes en løbende kontakt, det være sig ved besøg, gaver, tegninger og hilsener fra andre børn/venner. Når barnet er frisk nok til at komme tilbage til institutionen, er der så særlige hensyn der skal tages? Det er vigtigt at have en vis forståelse for en eventuel bekymring fra forældrene. Ligeledes er det vigtigt at tage en snak med barnet, når det viser behov derfor. Men pas på med overbeskyttelse, lad barnet vise hvad det kan og støt op omkring det. Forældre og søskende Opmærksomheden skærpes på barnet og familien. Der udpeges en kontaktperson i institutionen, og en kontakt til familien etableres Følgende afklares: Hvem skal vide hvad hvornår? Hvor meget ved barnet? Hvad ved barnet om sygdommen eller hændelsen? og hvilke ar giver familien barnet, når det spørger? De voksne er til rådighed, hvis barnet har brug for at snakke, ligeledes skal den voksne have en opmærksomhed på hvad barnet fortæller sine venner. Deltager eventuelt i snakken. I kontakten til forældrene er det vigtigt, du gør dig klart, at du først og fremmest har ansvaret for barnet. Det er en god ide at spørge forældrene direkte, hvad de og barnet ønsker institutionen skal foretage sig. Fortæl meget konkret på hvilken måde disse ønsker kan imødekommes. 6

7 Akut ulykke eller kaossituation Alvorlig ulykke En daginstitution er normalt et meget trygt sted at opholde sig og vi gør en stor indsats for at forebygge ved at være et skridt foran og ved opsyn. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere har ansvaret for en optimal sikkerhed på legepladsen og at ture ud af huset foregår på betryggende måde. Derudover skal medarbejderne være rustet til førstehjælp og forebyggelse af brand. Ingen kan dog gardere sig 100% imod at ulykker ikke kan ske og hvis»det, der ikke må ske, sker«er der flere ting, der skal gøres. Der tilkaldes hjælp: Kontakt alarmcentral 112 og få assistance fra ambulance/politi. Yd førstehjælp indtil hjælpen når frem. Undgå panik Den pædagog der er mest fattet, styrer og fordeler opgaver Den bedst egnede/mest fattede tager sig af den tilskadekomne og tager med på hospitalet Barnets forældre kontaktes og orienteres Øvrige medarbejdere tager sig af de øvrige børn og skaber ro Børnene samles, tal med børnene om det skete og undgå drama, svar på det børnene spørger om og ikke alt muligt andet. Vent med at tale indbyrdes om det skete, til roen er skabt og det er muligt at mødes på skift. Sørg for at få et overblik over ulykken, og skriv et notat til brug for senere indberetning. Forvaltningen kontaktes og orienteres. Lederen tager eventuelt til hospitalet for at støtte og eventuelt afløse. Bliver og taler med forældrene og afventer ulykkens omfang. Hospitalet kan kontaktes for information. Øvrige forældre i institutionen orienteres mundtligt og personligt ved afhentning af deres barn. Alle medarbejdere bliver i institutionen til efter lukketid for at bearbejde ulykken. Her er der mulighed for krisehjælp fra Falck. Det er vigtigt at dagen i morgen planlægges, således den er forudsigelig. Sørg for at undgå Pressen, en god ide at henvise til Forvaltningen. Hvis barnet dør Vær forberedt på meget stærke reaktioner fra alle, specielt forældre. I tilfælde af en dødsulykke, er det politiet der underretter forældrene. Derudover skal bestyrelsesformanden og kommunens leder af dagtilbuddet underrettes af leder/souschef. Kontakt evt. Falck eller SOS for krisehjælp til personalet. Børnene samles evt. stuevis og får fortalt om ulykken på en enkel måde. 7

8 Leder/souschef og en pædagog kontakter alle forældre med henblik på afhentning af børnene hurtigst muligt. Der ringes også til hjem med børn, der er fraværende. Leder/souschef skriver et kort og klart brev om forløbet, som hvert hjem får med ved afhentningen. Brevet sendes til fraværende børn. Alle medarbejderne bliver i institutionen og de medarbejdere der ikke er mødt, kontaktes og mødes med de øvrige. Situationen tales igennem. Forvaltningen og bestyrelsen deltager i et orienteringsmøde med alle forældrene. Hvordan planlægges dagen i morgen? Et eksempel kunne være: Næste formiddag holdes samling i børnenes grupper for snak og samvær med flag på halv. Et lys tændes og der synges en salme, det kunne være I østen stiger solen op og holdes en andagt der afsluttes med en lille bøn. Efter aftale med familien gives evt. meddelelse om tid og sted for begravelsen/bisættelsen. Tiden efter dødsulykken, er det vigtigt at holde kontakt med familien. Alvorlig ulykke eller dødsfald på ture Medbring altid mobiltelefon på ture! Fordel opgaverne: 1 person tager sig af den tilskadekomne 1 person tager sig af de øvrige børn Bed om hjælp hos forbipasserende Ring 112 Kontakt institutionen for hjælp til hjemturen med børnegruppen Institutionen kontakter barnets forældre Lederen tager på hospitalet, for støtte, snak med forældre og afventer ulykkens omfang Børnene samles, snakker om det skete. Undgå dramatik og svar kun på det børnene spørger om. Når barnet mister en af sine nærmeste Hvert år mister over danske børn under 18 år deres far eller mor. Derfor er det godt at være forberedt på hvordan vi skal handle, hvis situationen skulle opstå i institutionen. Hvis dødsfaldet sker pludseligt, har familien ikke haft mulighed for et sidste farvel, som ved et forventet dødsfald p.g.a. alvorlig sygdom. 8

9 Ensomhed, fortvivlelse, vrede, kaos og uoverskuelighed kan derfor fylde hverdagen for de efterladte både voksne og børn. Det vil være en god hjælp, hvis vi som medarbejdere ikke er bange for at tale med de forældre og børn, der er ramt af sorg at kunne være nærværende. Vi må dog også respektere at vi som medarbejdere kan have personlige tab, der gør det ekstra svært at tale om døden. Opmærksomheden skærpes på barnet Hvis en forælder eller søskende dør, så hjælp de efterladte En kontaktperson udpeges i institutionen, således en kontakt skabes til de efterladte. Det er vigtigt kontaktpersonen er den, de efterladte forældre føler sig mest knyttet til. Kontaktpersonen skal have en sparringspartner, således sorg og bekymring kan deles og gensidigt kan støtte hinanden. Følgende afklares: Vær opmærksom på, at familien måske har brug for et par dage hjemme til at sunde sig, inden vi kontakter dem. Aftal et besøg i hjemmet og medbring en blomst Aftal med familien om hvilken information der skal ud til de øvrige forældre og børn i institutionen. Denne information sker skriftligt. Børnene orienteres i deres grupper. Hvordan skal deltagelsen til begravelsen være? Det kunne være de berørte stues medarbejdere og leder. Men spørg familien. Indkøb af bårebuket. Institutionens flag går på halv på selve dagen og ved begravelsen. Den berørte ægtefælle tilbydes en samtale om barnets hverdag i institutionen Der ydes ekstra omsorg til det berørte barn, så længe der er behov. Det er vigtigt der er en opmærksomhed på barnets signaler. Her er vi til rådighed for snak, trøst og spørgsmål. Den primære medarbejder indfører en dagbog som hjælp til barnets sorgbearbejdning. Her kan barnet, forælder, medarbejdere fortælle historier, der lindre smerten og skaber afklaring og håb. Børn reagerer ofte sent på hændelsen støt barnet i dets opfattelse af død/begravelse og vær opmærksom på, at andre børn kan blive meget påvirket af situationen. Støtte til forældre; Alle medarbejdere skal reagere Det gør mig ondt at høre! I kontakten til forældre er det vigtigt du gør dig klart, at du først og fremmest har ansvar for barnet. Det er en god ide, at være 2 pædagoger, der gensidigt kan støtte og aflaste hinanden. 9

10 Når institutionen mister et barn Hvis et barn dør i hjemmet Der skal etableres en kontakt til familien. Også her skal vi være opmærksomme på, om familien måske har brug for et par dage til at sunde sig inden vi kontakter dem. Aftal et møde med familien og barnets pædagog og lederen Medbring en blomst Medbring barnets personlige ejendele Lyt og spørg Følgende skal afklares: Spørg ind til hvad der er sket Hvordan familien ønsker vi skal deltage i begravelse og sammen finde frem til den information der skal ud til de øvrige børn og forældre Forældrene i institutionen orienteres skriftligt eller mundtligt. Her skal I være forberedt på de mange reaktioner der kommer fra forældre og børn. Vær opmærksom på at fortælle forældrene om barnets reaktioner, og uddel eventuelt materiale der kan understøtte bearbejdningen hos børnene. Børnene orienteres i deres børnegruppe af deres pædagog. Her er det vigtigt at pædagogen lytter og svarer på de spørgsmål børnene stiller. Børnene kan lave tegninger som den sidste hilsen. Efterfølgende skal der ære en skærpet opmærksomhed på alle børn. Når barnet mister sin pædagog, og medarbejderen sin gode kollega i institutionen Ingen vil være uberørt, hvis en kolleger bliver alvorlig livstruende syg og siden dør. Det vil fylde meget i institutionen og der vil være behov for at der tales åbent om situationen. Medarbejderes indbyrdes relationer er forskellige og derfor vil man også opleve smerten med forskellig styrke. Hvis medarbejdere har andre tab i livet der ikke er færdigbearbejdet, så vil et dødsfald ofte aktivere en ny dyb smerte, som skal have tid til at læges. Under sygdommen Det er vigtigt, at kollegerne fastholder kontakten til den syge ved besøg, breve, telefonsamtaler samt sende nyhedsbreve fra institutionen. 10

11 På personalemøderne tales om, hvordan vi bedst kan støtte den syge kollega og hvordan stuen kan støttes. Efter aftale med den sygemeldte underrettes forældre og børn i den form og det omfang, der skønnes nødvendigt. Det er vigtigt den syge fortæller hvad der giver størst mening og livsglæde i forhold til det pædagogiske arbejde. Derfor er det meget afhængigt af den syge, hvor mange timer vedkomne kan komme på arbejde. Der skal laves en aftale med kommunen om, at den syge kan blive på arbejdsmarkedet indtil det sidste. Når medarbejderen er død Når dødsfaldet er sket, holder vi en samling med alle børn og medarbejdere. Flaget hejses på halv, vi tænder et lys, synger en salme, I Østen stiger solen op. Mens vi samles, holder vi hinanden i hånden og står omkring flagstangen Præsten kan være en god støtte og hjælp, tøv derfor ikke med at kontakte ham/hende. Måske er det her vi taler om at være ked ad det, at savne og sørge måske er det på stuen senere på dagen. Børnene tegner en tegning til sin pædagog og ligger den ude ved flagstangen Alle børn får et brev med hjem brevet sendes til fraværende børn. Brevet er skrevet i samspil med den døende. Medarbejderne deltager så vidt muligt i begravelsen/bisættelsen og der sendes en fin bårebuket fra institutionen. Den afdøde mindes på stuen en tid efter med et foto eller anden ting på en mindeplads. Lederen kan evt. tage kontakt til medarbejderens pårørende og udtrykke vor medfølelse. Børnene kan sammen med pædagogerne besøge gravstedet, synge en sang læge små blomster fra haven og bede en bøn. Tale om den døde, fortælle historier Mange bliver overraskede over, hvor længe det kan vare, før de kommer sig efter et dødsfald. Men erfaringen viser, at sorg oftest tager tid, og det ikke nytter at flygte fra den. Ved at acceptere de tanker og følelser der kommer, kan sorgen langsomt lindres, og der vil igen være plads til lidt mere glæde i livet. Lederens rolle Lederen er en vigtig aktør, når ulykken sker. Mange vil henvende sig til lederen, og man skal derfor være forberedt på de mange forskellige rektioner forældre, børn og medarbejdere kan komme med. Sørg for at have snakket reaktioner godt igennem med medarbejderne, så man har en fornemmelse af hvordan ulykken skal gribes an og hvem man kan bede om at udføre de forskellige funktioner. 11

12 Ligeledes skal man have lavet og ajourført en ambulanceplan, som ses nedenfor. Ambulanceplan for medarbejderne En ambulanceplan er et skema som alle medarbejdere skal udfylde, når de arbejder i børnehaven. I skemaet skal man skrive numre på de pårørende, som der skal kontaktes samt telefonnumre på disse personer, hvis man kommer ud for en ulykke. Skemaerne skal ligge tilgængeligt i en mappe på kontoret eller i Sorgkassen.. Ideer til information til forældre Det er en god ide, at etablere en sorgkasse, der indeholder digte, oplæsningsbøger, salmebog, stearinlys, flag, litteratur, pjecer fra relevante foreninger, telefonliste, sorg og kriseplanen og andet som I finder relevant i det øjeblik ulykken rammer. Forvaltningens rolle Det er vigtigt, at det er forvaltningen der har kontakten til Pressen. Ligeledes kan forvaltningen være med til forældremødet og støtte i forbindelse med medarbejdernes krisehjælp. 12

13 Litteratur Allerkæreste søster: Lindgren, Astrid - Gyldendal Børnebøger Dam, Anette m. fl.: Vi har mistet et barn. Idons Forlag Davidsen- Nielsen, Marianne: Blandt løver. Socialpædagogisk Bibliotek Davidsen- Nielsen, Marianne: Den Nødvendige smerte. Gyldendal Du vil altid være min far;:de Bode, Ann - Flachs: Far bor i Borgergade nu: Maar, Nele - Gyldendal Farfars Lajka Wahl, Mats - Carlsen Farvel Rune Kaldhol, MaritGyldendal Fredman, Glenda: Samtaler om døden. Psykologisk forlag Jacobsen, Anne: Børn og sorg om børns reaktioner på tab og død. Hans Reitzels Forlag Jacobsen, Anne: Kan man dø om natten? Gyldendals Undervisning Kübler- Ross, Elisabeth: Om børn og døden. Hans Reitzels Forlag Liv og død Velthuijs, Max alma Marvi Myrebjørn fatter håb O Toole, Donna Ørnens Forlag Musen Malle Knudsen, Per Holm Når man dør, får man det så bedre? Breebaart, Joeri & Piet Forum Petersen, Hans Lauge: Kære Anne Stine. Jelling Bogtrykkeris Forlag Sterlund, Jette: Må man få legetøj med i himlen? Thorup Sønderbo, Susanne: Når Håbets Grene Bliver livets træ. Unitas forlag Sådan var det, da Petras forældre blev skilt Gydal, Monica - Carlsen Til minde om, en mindebog til børn og unge der har mistet, Rikke Høgsbro, Aschehoug forlag 13

14 Relevante telefonnumre Ambulance Tlf. 112 Institutionen: Telefonliste på medarbejdernes nærmeste pårørende Bestyrelsesformanden Institutionsleder Til samtaler: Forældreforeningen»Vi har mistet et barn«: Tlf Forældretelefonen Tlf Livslinien Tlf Kræftens Bekæmpelse Tlf MDI Pædagogisk konsulent Tlf Præst Psykolog Psykologisk krisehjælp Familieterapeut 14

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune.

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Illustration: Marianne Madsen Indholdsfortegnelse: Eksistentielle grundvilkår... 3 Vrede... 4 Typiske reaktioner på tab hos børn... 5

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere