SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK"

Transkript

1 SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK Side 1 Årsrapport 2010

2

3 ÅRSRAPPORT 2011

4 Årsrapport 2011 Udgivet af Grønlands Statistik April 2012 Findes også på: Adresse Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

5 Forord Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsrapport for I henhold til Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik skal bestyrelsen en gang årligt aflægge beretning om institutionens virke til Naalakkersuisut. Rapporten beskriver Grønlands Statistiks produktion, herunder organisationens lovgrundlag og ledelsesforhold samt bestyrelsens prioritering af opgaverne. Derudover indeholder rapporten en gennemgang af året i Grønlands Statistik med en oversigt over virksomhedens økonomiske, menneskelige og fysiske ressourcer samt statistikproduktionen i Bestyrelsen har i året, der gik, haft fokus på Grønlands Statistiks arbejde med korrekt og rettidig basisstatistik. I 2012 vil der fortsat være fokus på at forbedre basisstatikken. Derfor vil Grønlands Statistik kun i begrænset omfang søge at øge omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed. Det er bestyrelsens håb, at årsrapporten kan være med til at udvide kendskabet til Grønlands Statistiks virksomhed. Vøgg Løwe Nielsen Formand for bestyrelsen

6 Indholdsfortegnelse 1. Grønlands Statistiks opgaver og ledelse Hovedopgaver Bestyrelsens opgaver og sammensætning Forventninger til det kommende år 7 2. Året i Grønlands Statistik Økonomiske ressourcer Personale Fysiske ressourcer Statistikformidlingen Statistikproduktionen Rekvirerede opgaver International statistik Appendiks 20

7 1. Grønlands Statistiks opgaver og ledelse Grønlands Statistik Ledelse Organisatorisk indplacering Grønlands Statistik (GS) er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland. GS har til formål at sikre det datamæssige grundlag for analyser af den samfundsmæssige udvikling, for politiske og administrative beslutninger samt planlægning. Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse, der består af fem medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Den daglige ledelse varetages af statistikchefen, som tillige repræsenterer institutionen udadtil. Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Departementet for finanser. 1.1 Hovedopgaver Hovedopgaverne fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik. Loven trådte i kraft den 1. januar I henhold til loven indsamler, bearbejder og offentliggør GS statistiske oplysninger om samfundsforhold i Grønland. GS kan desuden mod betaling påtage sig indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger. Endelig varetager GS opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde. 1.2 Bestyrelsens opgaver og sammensætning Bestyrelsens opgaver Bestyrelsens opgaver, som fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999, er: At varetage det overordnede ansvar for Grønlands Statistik At udarbejde forslag til samordning af offentlig statistik At påse, at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af indsatsområderne At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til landsstyret Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2011 af: Chefkonsulent Vøgg Løwe Nielsen, Danmarks Statistik Direktør Henrik Leth, Sulisitsisut / Grønlands Arbejdsgiverforening Afdelingschef Lisbeth Møller Jensen, Skattestyrelsen Projektchef Christel Lund Bøjler, Økonomi- og Personalestyrelsen Souschef Karl Davidsen, KANUKOKA Grønlands Statistiks bestyrelse holdt fire møder i Bestyrelsens fokus har i 2011 været på Grønlands Statistiks økonomi, herunder sammenhængen mellem opgaver og ressourcer. Herudover har bestyrelsen haft fokus på at udvikle basisstatistikken og overholde de fastlagte udgivelsestidspunkter. 1.3 Forventninger til det kommende år I 2012 er der udpeget en række indsatsområder i Grønlands Statistik med henblik på at styrke statistikproduktionen og forbedre formidlingen. Side 7 Årsrapport 2011

8 Fokus på basisstatistikken Brugerinddragelse Årbogen Nationalregnskabet Grønlands Statistik vil i 2012 fortsat prioritere basisstatistikken og de faste årligt tilbagevendende rekvirerede opgaver. Grønlands Statistik vil fortsat løse enkeltstående rekvirerede opgaver i det omfang, det er foreneligt med arbejdet med basisstatistikken. Grønlands Statistik forventer at øge antallet af møder med statistikbrugerne med henblik på at inddrage brugernes ønsker til udvikling og formidling af de enkelte statistikområder. Årbogen er siden 2009 kun udkommet elektronisk. Grønlands Statistik vil i 2012 have fokus på, hvordan årbogen kan nå et større publikum. Det undersøges blandt andet, om årbogen kan udkomme som en elektronisk publikation, der kan downloades til pc'ere, ipads, mobiltelefoner og e-bogslæsere. Efter flere års forberedelse udgav Grønlands Statistik i 2011 nationalregnskabet for årene Udgivelsen er den første med tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. I 2012 skal der arbejdes med, at nationalregnskabet forankres i Grønlands Statistiks organisation. Det skal lægges planer for faste årlige udgivelser, udgivelserne skal samordnes med de øvrige statistikker, og der skal udgives input-output-tabeller og betalingsbalancestatistik i tilknytning til nationalregnskabet. Side 8 Årsrapport 2011

9 2. Året i Grønlands Statistik 2.1 Økonomiske ressourcer Grønlands Statistik fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der stilles til rådighed på den årlige finanslov, samt af indtægter fra rekvirerede opgaver. Bevillingen for 2011 var på tkr. Oversigt 1 Regnskabstal og budgettal 2012 i tkr Løn og konsulenter Øvrig drift Indtægter Bevilling Overskud Resultat Figur 1 Indekserede regnskabs- og budgettal Resultat 2011 I 2010 blev Grønlands Statistik bevilget en tillægsbevilling på 850 tkr. Alligevel blev budgettet overskredet med 172 tkr. I 2011 har der derfor været fokus på at styrke økonomistyringen og reducere Grønlands Statistiks løbende driftsudgifter. Tilpasningen af omkostningerne er lykkedes, således at Grønlands Statistiks forbrug i 2011 lå tkr. under forbruget for Forbruget i 2011 lå 580 tkr. under bevillingen. Det mindre forbrug skyldes bl.a., at der ikke har været udgifter til ansættelse af nyt personale i Desuden er udgifterne til it reduceret ved, at Grønlands Statistiks it-drift nu sker i samarbejde med selvstyrets it-sekretariat. Endelig er behovet for timelønnede medarbejdere til indtastning reduceret gennem omlægninger af turiststatistikkerne og nedlæggelse af kriminalstatistikken indtil videre. Budget 2012 Bevillingen til Grønlands Statistik er i 2012 reduceret med 284 tkr. Baggrunden herfor er, at hovedparten af opgaverne i bogholderiet overføres til DCR mod en betaling på 60 tkr. årligt. Desuden overføres der 204 tkr. til it-sekretariatet for at blive omfattet af Selvstyrets it-ydelseskatalog. Endelig reduceres bevillingen med 20 tkr. som følge af generelle administrative besparelser. Side 9 Årsrapport 2011

10 Der budgetteres med løn til 17 medarbejdere og indtægter på samme niveau som i Personale 18,1 årsværk Personaleforbruget blev i 2011 på 17,6 årsværk for de fastansatte og 0,5 for timelønnede m.m., hvilket samlet giver 18,1 årsværk. En oversigt over personalet findes i oversigt 7 bagerst i årsrapporten. Pr. 31. december 2011 bestod personalet af en statistikchef, en souschef, fire medarbejdere på specialkonsulent-niveau, syv konsulenter, en informationsmedarbejder, en tolk, og to kontoransatte. Personalets uddannelse, sprog, køn og alder Figur 2 Knap 60 pct. af personalet er tosproget med grønlandsk som modersmål, mens knap 40 pct. har dansk som modersmål. Kønsfordelingen er stort set lige med ni mænd og otte kvinder. Gennemsnitsalderen var ultimo året på 41,9 år, og aldersfordelingen fremgår af figur 2. Medarbejdernes fordeling efter aldersinterval. Pr. 31. december år 6 pct år 6 pct år 24 pct år 47 pct år 18 pct. Stabil gennemsnitsanciennitet I 2011 forlod én fastansat og 3 timelønnede Grønlands Statistik. Der var ved årets udgang ingen timelønnede ansatte. Gennemsnitsancienniteten for det fastansatte personale lå ultimo året på 62,5 måneder, mens medianansættelsen var på 50,0 måneder. 2.3 Fysiske ressourcer Grønlands Statistik har siden primo 2008 haft til huse i Ilimmarfik-komplekset sammen med en række andre grønlandske vidensorganisationer. GS ligger på 3. sal i C- bygningen og råder over 11 kontorer, to mødelokaler og et antal arkiver. Bygningsdriften varetages af Ilimmarfiks tekniske afdeling. Der er overvejelser om at flytte Grønlands Statistik i forbindelse med indvielsen af selvstyrets nye kontortårn i midtbyen i 2012, idet nye lejemål derved forventes frigjort. Side 10 Årsrapport 2011

11 2.4 Statistikformidlingen Grønlands Statistik har i 2011 arbejdet med sin informationsstrategi og vurderer løbende, hvordan eksterne interessenters informationsbehov bedst muligt kan imødekommes. Elektronisk formidling Grønlands Statistiks eksterne kommunikation er i altovervejende grad elektronisk. Den elektroniske formidling er relativt billig, hurtig og let at ændre i overensstemmelse med forskellige modtageres behov. Grønlands Statistiks elektroniske kommunikation er bygget op omkring en hjemmeside, der består af en række tilbud til forskellige interessenter. GS har haft sin egen hjemmeside siden I 2011 skiftede Grønlands Statistik til en ny hjemmeside med en ny teknik, jvf. nedenfor. Figur 3 Grønlands Statistiks hjemmeside og statistikbank. Januar 2012 Hjemmesiden har fokus på statistik om det grønlandske samfund og tilbyder én samlet indgang til pressemeddelelser, publikationer, specialpublikationer, årbog og statistikbank. Forsiden er delt i tre med statistiske nøgleord i venstrespalten, en midtersektion med nyheder og links til opdaterede statistikbanktabeller samt en højrespalte med servicelinks. Hjemmesiden er primært på dansk og grønlandsk, men centrale dele af den er oversat til engelsk. En videreudviklet version af den nye hjemmeside forventes lanceret i Besøgsstatistik for hjemmesiden Den nye hjemmeside blev lanceret hen på sommeren. Af tekniske årsager er der ikke adgang til statistik over besøgsaktiviteten på den gamle hjemmeside i 2011; derfor vises her kun tal for årets sidste fem måneder, hvor den nye hjemmeside var i funktion. I alt besøgte modtog Grønlands Statistiks hjemmeside besøg fra forskellige personer i perioden. Der blev vist forskellige sider. Det svarer til 6,0 sider pr. besøg 1, jvf. oversigt 2 nedenfor. Oversigt 2 Besøgsstatistik for Grønlands Statistiks hjemmeside. August-december 2011 Besøg Sidevisninger Sidevisninger pr. besøg August ,8 September ,2 Oktober ,9 November ,2 December ,6 I alt ,0 1 Hit-statistikken stammer fra Google Analytics. Hvis et besøg fx starter på forsiden af ww.stat.gl, og der derefter klikkes på "Om Grønlands Statistik", og der afslutningsvis ses på "Presseservice", hvorefter browseren lukkes, vil det tælle for tre sidevisninger, men kun et besøg. Side 11 Årsrapport 2011

12 De dage i året, hvor der var flest besøg, var den 1. september med 215 besøg, hvor navnestatistikken udkom, og den november med hhv. 330 og 270 besøg, hvor nationalregnskabet blev udgivet eller 53,1 pct. af besøgene er foretaget af nye besøgende, mens besøg blev foretaget af tilbagevendende besøgende 2. Besøgene stammer fra 95 forskellige lande, men hovedparten foretages af internetbrugere i Danmark og Grønland, jvf. oversigt 3 nedenfor. Oversigt 3 Lande som besøgene på GS' hjemmeside foretages fra. August-december 2011 Antal besøg Danmark Grønland Tyskland 432 Norge 425 USA 392 Canada 215 Det forenede kongerige 195 Sverige 175 Polen 151 Øvrige lande I alt De enkelte besøg varierer i længde, som det fremgår af oversigt 4 nedenfor. Oversigt 4 Varighed for besøg på GS' hjemmeside. August-december 2011 Besøgets længde Antal besøg 0-10 sekunder sekunder sekunder minutter minutter minutter Over 30 minutter 536 I alt Publikationer Alle publikationer fra Grønlands Statistik er gratis tilgængelige og har siden år 2000 kunnet downloades som pdf-filer fra hjemmesiden. I 2011 er en ny skabelon for webpublikationer blevet udarbejdet. I 2011 skulle GS efter arbejdsplanen udgive 46 publikationer inkl. Greenland in Figures og Statistisk Årbog. Heraf udkom 60,9 pct. til tiden eller med få dages forsinkelse, hvilket er en mindre forbedring i forhold til 2010, hvor tallet lå på 57,9 pct., jvf. oversigt 5 nedenfor. Oversigt 5 Rettidighed for udgivne publikationer efter antal Udgivet til tiden Udgivet med op til en uges forsinkelse 2 1 Udgivet med op til en måneds forsinkelse 8 2 Udgivet med over en måneds forsinkelse Absolut entydige besøgende tæller de besøgende på hjemmesiden (tæller kun hver enkelt besøgende en enkelt gang i det valgte tidsinterval), hvorimod nye og tilbagevendende er en klassifikation af alle besøg (eller sessioner) i tidsintervallet efter type besøgende (om den, der foretager besøget, har været på hjemmesiden forud for perioden eller ej). Side 12 Årsrapport 2011

13 Udgivet i året Udsat med forventet udgivelse året efter 6 3 Udgået af produktionsprogrammet 0 7 I alt De udgåede publikationer vedrører en kvartalsudgivelse vedrørende ledighed, som blev erstattet af månedlige udgivelser samt ledighed i bygderne, boligstatistikken, kriminalstatistikken og 3 planlagt kvartalsudgivelser vedrørende priser og mængder for de 3 vigtigste fiskearter. Årsagerne til at publikationerne udgik, fremgår af nedenstående afsnit 2.5. Statistikbank Ud over publikationerne findes der mere detaljerede data i en række tabeller i statistikbanken. Der er adgang til statistikbanken via Grønlands Statistiks hjemmeside eller direkte på adressen Ved udgangen af 2011 kunne statistikbankens brugere vælge mellem mere end 150 forskellige tabeller. Tallene fra statistikbanken kan uddrages og bearbejdes i brugerens egne programmer eller behandles via en række funktioner, der er tilknyttet statistikbankens brugerflade. Alle tabeller findes parallelt på tre sprog: Grønlandsk, dansk og engelsk. Statistisk Årbog Grønlands Statistik har i 2010 udviklet en elektronisk udgave af Statistisk Årbog som afløser for den traditionelle trykte årbog. Dette koncept er videreført i 2011, idet kapitlerne er tilrettelagt som websider med hyperlinks, der gør det let at navigere rundt i indholdet for statistikkens brugere. Årbogen fra 2009 er dog kun tilgængelig som pdf-filer. Statistisk Årbog er tilgængelig på grønlandsk, dansk og engelsk. De enkelte kapitler opdateres en gang årligt efter en udgivelsesplan, som er tilgængelig på Grønlands Statistiks hjemmeside. Populær engelsksproget pjece Kulturnat og foredragsvirksomhed Greenland in Figures, Grønlands Statistiks rent engelsksprogede pjece, udkom også i en 2011-udgave. Publikationen er en populær, kortfattet gennemgang af statistiske nøgletal, som giver et nuanceret indblik i det grønlandske samfund for engelsksprogede læsere. Grønlands Statistik har i en række år deltaget i kulturnatten den sidste lørdag i januar med henblik på at give den brede offentlighed et indblik i institutionens virke. Arrangementet afholdes på Ilimmarfik. Årets kulturnat i GS bød på en quiz med fokus på tal fra statistikbanken. GS tilbyder desuden foredrag for universitetsstuderende, særligt med henblik på formidling af mulighederne i statistikbanken. Presseservice Tolkning Fejlpolitik Der udsendes pressemeddelelser i forbindelse med hver udgivelse; derudover orienteres pressen om væsentlige begivenheder og forhold i Grønlands Statistik. Der blev afholdt et pressemøde i forbindelse med udgivelsen af nationalregnskabet Grønlands Statistik har en medarbejder ansat, for hvem tolkning til grønlandsk er en hovedopgave. Det er ikke muligt at oversætte samtlige udgivelser, men alle pressemeddelelser udgives på grønlandsk, ligesom alle tekster i statistikbanken skal findes på grønlandsk. Der oversættes til engelsk i det omfang, der er ressourcer til det; dog udgives Greenland in Figures som en særlig publikation kun på engelsk. Grønlands Statistik arbejder aktivt og bevidst med at nedbringe antallet af fejl og kvalitetssikre statistikkerne. Der er derfor i 2011 udarbejdet og vedtaget en fejlpolitik. Side 13 Årsrapport 2011

14 Fejlpolitikken omfatter principielt set alle GS' informationskanaler og består af en vejledning i, hvordan fejl håndteres, når de er opstået med anvisninger på, hvordan berørte parter skal informeres for at bevare tilliden til GS som en kompetent vidensorganisation. Fejlpolitikken indeholder desuden et katalog over initiativer til nedbringelse af antallet af fejl og til styrkelse af fagligheden i organisationen, hvilket på sigt vil føre til færre fejl. 2.5 Statistikproduktionen GS' udgivelsesvirksomhed er inde i en positiv udvikling med et stigende antal udgivelser, som det fremgår af oversigten nedenfor. En detaljeret oversigt over Grønlands Statistiks udgivelsesvirksomhed i 2011 findes i denne årsrapports appendiks. Oversigt 6 Antal faktiske udgivelser og planlagte udgivelser 2012 efter statistikområde Årbøger Økonomisk statistik Personstatistik Arbejdsmarkedsstatistik I alt Ønsket for 2011 var i højere grad at inddrage statistikkens brugere; imidlertid har arbejdet med at få udviklet statistikkerne måttet prioriteres, hvorfor orienteringsmøder for de væsentligste interessenter er udsat til Grønlands Statistik ønsker generelt at øge statistikkernes aktualitet. Derfor udkommer eksempelvis ledighedsstatistikken, befolkningsstatistikken og hotelovernatningsstatistikken hyppigere end tidligere. I nogle tilfælde er der udelukkende tale om en opdatering af tallene i statistikbanken mhp. hurtig udgivelse af nye tal. OLT-rapport GS har deltaget i udarbejdelsen af en rapport om statistik i oversøiske lande og territorier, de såkaldte OLT-lande. Rapporten er udarbejdet af et kontor i EU og vedrører typisk lande, der er tidligere kolonier. Rapportens væsentligste anbefalinger vedrørende Grønland er, at pristallene bør udkomme kvartalsvis, at der skal udarbejdes et produktionsbaseret nationalregnskab, og at der gennemføres en forbrugsundersøgelse. Bestyrelsen er uenig i behovet for hyppigere pristal. Det ny nationalregnskab udkom, jvf. nedenfor, i december, og selvom der kunne være behov for en forbrugsundersøgelse, er en sådan meget dyr og kvaliteten kan være tvivlsom. Desuden er næsten alt forbrug import, og Grønlands Statistik har derfor i forvejen et godt overblik over forbruget i Grønland. Økonomisk statistik Økonomiområdet omfatter statistikker for nationalregnskab, regnskabsstatistik, offentlige finanser, energi, udenrigshandel / betalingsbalance, turisme samt prisindeks. Nationalregnskab Årets store nyhed blev offentliggørelsen af et produktionsbaseret nationalregnskab; udgivelsen var den foreløbige kulmination på mere end fem års arbejde, der trods ressourcemangel og forsinkelser blev afsluttet med succes. Det produktionsbaserede nationalregnskab, der er udarbejdet med konsulentbistand fra Danmarks Statistik, giver overblik over samfundsøkonomien og et billede af samspillet mellem erhvervene, husholdningerne og udenrigsøkonomien. Nationalregnskabet dækker årene Udgivelsen indeholder endelige tal for og foreløbige tal for I 2012 udgives endelige tal for nationalregnskabet og foreløbige tal for Desuden udgives der input- Side 14 Årsrapport 2011

15 output-tabeller for årene i begyndelsen af året og for i slutningen af Regnskabsstatistik Offentlige finanser Regnskabsstatistikken er en del af det produktionsbaserede nationalregnskab, men har selvstændig analytisk interesse. Der udkom i 2011 en publikation på dette område for året Statistikken over offentlige finanser belyser økonomien i den kommunale, den selvstyrede og den statslige sektor samt den samlede sektor for offentlig forvaltning og service i Grønland. Der udkom to publikationer, en regnskabs- og en budgetpublikation, hhv. Offentlige finanser 2010 samt Budgetter for offentlig forvaltning og service Sidstnævnte type vil dog ikke blive udgivet som selvstændig publikation i 2012, da udgivelsen har meget få brugere. Statistikken over offentlige finanser er blevet gennemgået i Gennemgangen betyder, at der kan opstilles en statistik for den samlede offentlige sektor, der leverer tal direkte til nationalregnskabet. Energi Turisme Energistatistikken belyser det indenlandske forbrug af energi. Statistikken udarbejdes som en rekvireret opgave for Departementet for boliger, infrastruktur og trafik. I 2011 udkom Grønlands energiforbrug Tal fra denne statistik benyttes bl.a. til udarbejdelse af nationalregnskabet og som grundlag for grønlands indberetninger til EU og andre internationale organisationer. Årets udgivelse på turismeområdet var en fem-års-publikation for perioden , hvis formål var at samle de forskellige statistikker, der belyser antallet og sammensætningen af turister i Grønland. Publikationen indeholder således tal for flypassagerer til Grønland, antallet af overnatninger på overnatningssteder samt antallet af krydstogtspassagerer. Publikationen træder i stedet for de særpublikationer, der tidligere er udsendt på ovennævnte områder. Udgivelsen skete få måneder efter afslutningen af turistsæsonen (som defineres som perioden fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år) med henblik på at give turismesektorens aktører mulighed for at evaluere sæsonens forløb. Flypassagerstatistikken, der byggede på interviews med og spørgeskemaer til passagerne, måtte derimod indstilles på grund af manglende finansiering og problemer med datakvaliteten. Pristal Pristallene belyses i en halvårlig publikation. Grønlands Statistik har i 2011 helt hjemtaget området og står således selv for arbejdet fra indsamling af priser til databehandling samt udgivelse og formidling. Grønlands Statistik har bl.a. implementeret en ny metode til beregninger af institutionspriser og huslejer. Byggeomkostningsindekset udkom i to halvårlige publikationer. Udenrigshandel Alkoholstatistik Betalingsbalancen Der blev konstateret fejl i udenrigshandelsstatistikken. Varer i transit gennem Danmark på vej til Grønland var ikke blevet opgjort som en del af Grønlands import for perioden Det betyder, at importen er større end hidtil antaget, og at underskuddet på handelsbalancen derfor var undervurderet. Dette skyldes en fejl i det system hos Danmarks Statistik, der leverer input til Grønlands import. En publikation om indførslen af alkohol til Grønland i perioden udkom ultimo april Betalingsbalancen er en del af det produktionsbaserede nationalregnskab, men har selvstændig analytisk interesse. Grønlands Statistik er gået i gang med at indsamle data med henblik på en offentliggørelse af tal for årene Betalingsbalancestatistikken er dog endnu ikke sat på Grønlands Statistiks udgivelsesplan. Side 15 Årsrapport 2011

16 Konjunkturer Grønlands Statistik besluttede at genoptage konjunkturstatistikken fra og med 2012 og har forberedt disse udgivelser i Tallene vil løbende blive lagt i statistikbanken og bliver opsummeret hvert kvartal i en pressemeddelelse. Der vil kun blive medtaget indikatorer, der kan udkomme indenfor en periode på tre måneder efter afslutningen af et kvartal. Person- og velfærdsstatistik Person- og velfærdsstatistik omfatter statistik om befolkningen, sociale forhold, kriminalitet, boliger og uddannelser. Befolkning På befolkningsområdet udkom årets første folketal i marts. I 2011 opgjorde Grønland Statistik desuden for første gang befolkningens størrelse og sammensætning midt på året ud fra de oplysninger, som findes i landets folkeregistre. I 2010 gennemførtes en test, som viste, at der 1. juli 2010 boede personer i Grønland. Med dette års hovedtal tyder alt på, at det er almindeligt forekommende sæsonvariation i befolkningens størrelse, som ikke tidligere har kunnet påvises. Desuden udkom en publikation med befolkningsfremskrivninger for perioden Befolkningsfremskrivningerne bygger på en model, der er baseret på den demografiske komponentmetode. Metoden går kort fortalt ud på at fremskrive en udgangsbefolkning med data for dødelighed, fertilitet samt indvandring og udvandring. Socialstatistik Socialstatistikken udkom i 2011 efter revisionen i 2010, hvor statistikken blev omlagt fra ydelsestællinger til en modtagerorienteret opgørelse. Socialstatistikken planlægges udvidet, således at den også indeholder oplysninger om modtagere af boligsikring og børneydelse. Antallet af modtagere planlægges opgjort både på individniveau og på husstandsniveau. Socialstatistikken udkommer på baggrund af et i foråret modtaget udtræk af kommunernes registreringer af udbetalinger på personnummer. GS vil undersøge om udtrækket kan bruges til mere end den eksisterende socialstatistik. Der er mulighed for at lave statistik over udbetalinger af boligsikring og børnetilskud og muligvis også udbetalinger af underholdsbidrag (A-bidrag). Grønlands Statistik har i den forbindelse undersøgt muligheden for at lave statistik over antallet af anbragte børn. Der sker imidlertid ikke en ensartet registrering i kommunerne, idet udbetalinger i nogle kommuner registreres på (pleje)forældrenes cpr-nummer og andre kommuner på barnets cpr-nummer. Socialdepartementet har et register over anbragte børn, men registeret er på nuværende tidspunkt ikke egnet til statistik. Der findes således i øjeblikket ikke data til en statistik over anbragte børn p.t., men der arbejdes videre med at tilvejebringe et grundlag for at udgive statistik på området. Kriminalstatistik Kriminalstatistikken har hidtil været baseret på indberetninger fra de enkelte politidistrikter om afgørelser. Indberetningerne er blevet indsendt på papir med angivelse af den lovgivning og paragraf, som afgørelserne er baseret på Kriminalstatistikken udkom ikke i 2011, da en fortsættelse forudsætter, at GS fra politiet får elektroniske data, der muliggør en bedre statistik end i dag. Der er eksempelvis behov for oplysninger om anmeldelser på personnummer samt dato for gerningen i stedet for afgørelsen. Endvidere er der behov for, at politidistrikterne anvender helt ensartede principper for indberetningerne. Grønlands Statistik er i dialog med politiet om fremover at modtage data elektronisk. Boliger Det blev i 2011 konstateret, at Grønlands Statistiks boligregister er mangelfuldt med hensyn til nye boliger og nedrivninger. Da KANUKOKA er i gang med at revidere kommunernes bygningsregister, kobler GS sig på dette arbejde med henblik på fremover at udarbejde boligstatistikken med udgangspunkt i kommunernes register. Side 16 Årsrapport 2011

17 Der udkom således ikke en boligpublikation i 2011; statistikken stilles i bero, indtil der opnås pålidelige dataleverancer. I fremtiden skal boligstatistikken valideres ved at blive samkørt med person- og elbetalingsregisteret. Uddannelse MIPI Navnestatistik Kompetencegivende uddannelser 2010 udkom i maj. Som noget helt nyt kunne Grønlands Statistik med UNESCO's internationale system til kategorisering af uddannelser, ISCED, der står for International Standard Classification of Education, opgøre den grønlandske befolknings uddannelsesmæssige profil på en måde, der kunne sammenlignes med andre lande. Statistikchefen deltager i bestyrelsesarbejdet i MIPI, et videnscenter om børn og unge i Grønland. MIPI nedlægges dog pr. 1. marts 2012 og erstattes af en børnetalsmand. Grønlands Statistik har siden grundlæggelsen i 1989 udgivet navnestatistik i 1998 og i Da GS fik en ny hjemmeside i 2011, var der en lejlighed til endnu en udgivelse for at skabe opmærksomhed om siden. Navnestatistikken omfatter alle personer, der havde bopæl i Grønland 1. juli 2011, og som var født i 2010 eller før. Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsområdet indbefatter statistikker over ledighed, indkomst, beskæftigelse, erhvervsstruktur samt fiskeri og fangst. Indkomster Ledighed Indkomststatistik 2009 udkom ultimo januar Grønlands Statistik udgav seks publikationer om ledigheden i 2011: Årets tre første kvartalspublikationer udkom som planlagt, hvorefter en plan om at udgive statistikken månedligt i statistikbanken blev implementeret, idet medioledigheden dog måtte udgå på grund af kvalitetsproblemer. Ligeledes måtte bygdeledigheden opgives, da det ikke var muligt at få pålidelige data. Der arbejdes med at forbedre ledighedsregisteringen, således at GS' statistik fremover kan læne sig op ad ILO's definitioner. Spørgsmålet tages op i forbindelse med vejledningen til kommunerne om det nye matchgruppesystem. Erhvervsstruktur Beskæftigelse Som noget nyt udgav Grønlands Statistik en publikation om erhvervsstrukturen; publikationen dækker den private sektor i årene og indbefatter grønlandske erhvervsvirksomheder, der udbetaler løn til ansatte, og enkeltmandsvirksomheder, som indberetter overskud af egen virksomhed. Desuden indgik fangere med erhvervsfangerbevis i undersøgelsen. Med udgangspunkt i nye og mere deltaljerede data har Grønlands Statistik revideret beskæftigelsesstatistikken i Første udgivelse på baggrund af de nye tal, der er baseret på månedlige lønindberetninger fra Skattestyrelsen, dækker perioden I forbindelse med revisionen har Grønlands Statistik forsøgt i videst mulig omfang at implementere internationale standarder på området, hvorfor der er foretaget omfattende metodeændringer. De nye tal kan således ikke direkte sammenlignes med tidligere offentliggjorte tal. Beskæftigelsesstatistikken medfører, at arbejdsmarkedsstatistikken kan forbedres med bl.a. opgørelser af arbejdsstyrken. Fangst og fiskeri GS udgav i 2011 en halvårlig fiskeristatistik, nemlig Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår I publikationen er der tal for fangster i det havgående fiskeri ved Grønland og i andre farvande af grønlandske fiskefartøjer samt fra udenlandske fartøjers fangster ved Grønland. I 2012 planlægges en kvartalsvis udgivelse af værdi og mængde af de totale fangster for arterne rejer, torsk og hellefisk. Denne kvartalsudgivelse var planlagt til at starte i 2011, men måtte udsættes til Side 17 Årsrapport 2011

18 Råstofstatistik Arbejdstilladelser En råstofstatistik udkom som et afsnit i Statistisk Årbog med tal for olie- og mineralefterforskningen i form af antallet af forundersøgelser og efterforskningstilladelser samt efterforskningsudgifternes økonomiske omfang. Statistikken viser for mineralefterforskningens vedkommende desuden antallet af udstedte udnyttelsestilladelser. Et projekt med at udvikle en statistik over arbejdstilladelser viste sig ikke at kunne gennemføres på grund af problemer med at få adgang til grunddata på cpr-niveau. Grønlands Statistik har i stedet igangsat et udviklingsarbejde, hvor der på baggrund af migrationsstatistikken og definitionerne i loven udvikles et mål for tilknytningsbegreb, der kan belyse forskellige gruppers forhold til det grønlandske arbejdsmarked. Det gælder således for danskere født udenfor Grønland samt for udenlandske statsborgere (om end kun for de personer, som lader sig folkeregisterregistrere). 2.6 Rekvirerede opgaver Grønlands Statistik varetog i 2011 en række eksternt finansierede opgaver. Grønlands Statistik har for de grønlandske kommuner foretaget regionale befolkningsfremskrivninger med udgangspunkt i en model, der som nævnt ovenfor er baseret på den demografiske komponentmetode, som i korthed går ud på at fremskrive en udgangsbefolkning med data for dødelighed, fertilitet samt indvandring og udvandring. Denne opgave blev dog færdiggjort så sent på året, at betalingen for den først faldt i GS har endvidere siden 2006 årligt leveret en række indikatorer med nøgletal om det grønlandske uddannelsessystem og arbejdsmarked til IIN (Departementet for uddannelse og forskning), der bl.a. skal bruge tallene til indberetninger til EU. En større rekvireret opgave er energistatistikken, som udarbejdes for IAAN (Departementet for boliger, infrastruktur og trafik). Tallene gør det muligt at følge energiforbruget og bl.a. vurdere opfyldelsen af Grønlands forpligtigelser i forhold til Kyotoprotokollen med hensyn til reduktion af CO 2 -emission. GS har desuden udarbejdet en analyse for IIN baseret på uddannelses- og beskæftigelsesdata, der belyser uddannelsesprofilen i forskellige sektorer. Grønlands Statistik har derudover udført enkeltstående opgaver for bl.a. Greenland Development og Destination Avaannaa. Endelig har GS haft indtægter ved salg af Greenland in Figures og videresalg af SAS-licenser. I alt har Grønlands Statistik udført eksternt finansierede opgaver for 1,9 mio. kr. i 2011 mod 1,6 mio. kr. i Indtægtsfordelingen fremgår af figuren nedenfor. Side 18 Årsrapport 2011

19 Figur 4 Indtægter fordelt på eksternt finansierede opgaver Kroner Diverse Rekvirerede opgaver Kontrakter International statistik Udenlandsk interesse I 2011 modtog Grønlands Statistik henvendelser fra en række internationale organisationer. GS indberetter fx statistiske data til NAFO og ICES. Grønlands Statistik deltager desuden i det nordiske samarbejde og leverede i 2011 data til Nordisk Statistisk Årbog, der udgives af Nordisk Ministerråd. Konferencer Det årlige nordiske chefstatistikermøde blev afholdt i Ilulissat i september med deltagelse fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Norge, Sverige og Åland. Sveriges Statistiska Centralbyrån stod for det faglige program, der indeholdt tre temaer, bl.a. håndtering af krav om ny statistik. Grønlands Statistik havde sammensat et socialt program, bl.a. med bygdebesøg. Side 19 Årsrapport 2011

20 3. Appendiks Oversigt 7 Personale i Grønlands Statistik Navn Stillingskategori Uddannelse Tiltrådt Fratrådt Tidl. ansat Fastansat personale Anders Blaabjerg Statistikchef Cand. oecon. Dec Lars Geraae Souschef Bach. oecon. Mar Lene Baunbæk Specialkonsulent Cand. polit. Feb Lars Pedersen Specialkonsulent Cand. polit. Okt mdr. Søren C. Bjulf Specialkonsulent Cand. scient. pol. Sept Josef Kajangmat Specialkonsulent EVU Aug mdr. Najaaraq Kreutzmann Statistikkonsulent Cand.scient.adm. Apr Gitte Lynge Rosing Statistikkonsulent EVU Maj 2006 Nielseeraq Mathæussen Statistikkonsulent HK Nov Johanne Kleemann Statistikkonsulent Akademimerk. Okt Søren W. Børgesen Statistikkonsulent Cand.sc.oecon. Nov Nauja Rosing Statistikkonsulent EVU Apr Nielsine J.Albrechtsen Statistikkonsulent Akademimerk. Apr mdr. David Michelsen Statistikkonsulent Cand.mag. Aug Bolatta Vahl Informationsmedarb. Cand.mag. Okt Tanja C. Andreassen Administrationsleder EVU Feb Jakob Karlsen Kontorfuldmægtig Allorianeq Jan Karl-Johan Olsen Informationsmedarb. Okt Jul Timelønnede Arnajaraq N. Lyberth Timelønnet Nov Jul Ulla Marie Christiansen Timelønnet Jan Feb Aputsiaq Lyberth Timelønnet Aug Apr Oversigt 8 Udgivne publikationer (pdf-fil og data til statistikbank) Titel Dato Årbøger Greenland in Figures maj 2011 Statistisk årbog 2010 Løbende opdatering Økonomisk statistik Nationalregnskab december 2011 Regnskabsstatistik oktober 2011 Budgetter for offentlig forvaltning og service april 2011 Offentlige finanser december 2011 Grønlands energiforbrug december 2011 Udenrigshandel maj 2011 Udenrigshandel kvartal 20. juni 2011 Udenrigshandel kvartal 26. september 2011 Udenrigshandel kvartal 19. december 2011 Indførsel af alkohol april 2011 Overnatningsstatistikken maj 2011 Turisme 2008 til 3. kvartal november 2011 Krydstogtpassagerstatistik maj 2011 Pristallene 2011 pr. 1. januar 4. april 2011 Pristallene 2011 pr. 1. juli 29. september 2011 Byggeomkostningsindekset 2011 pr. 1. januar 28. april 2011 Byggeomkostningsindekset 2011 pr. 1. juli 26. september 2011 Personstatistik Befolkningen pr. 1. juli august 2011 Side 20 Årsrapport 2011

ÅRSBERETNING 2014. Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl

ÅRSBERETNING 2014. Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Postboks 1025 3900 Nuuk Tlf.: 34 57 70 Fax: 34 57 90 E-Mail: stat@stat.gl www.stat.gl GLN 579000195270

Læs mere

SDAG ÅRSRAPPORT 2010 GRØNLANDS STATISTIK

SDAG ÅRSRAPPORT 2010 GRØNLANDS STATISTIK SDAG ÅRSRAPPORT 2010 GRØNLANDS STATISTIK Side 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapport 2010 Udgivet af Grønlands Statistik April 2011 Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Postboks

Læs mere

ÅRSBERETNING Årsberetning 2016 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på:

ÅRSBERETNING Årsberetning 2016 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på: Årsberetning 2016 Udgivet af: Grønlands Statistik Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Intaleeqqap Aqqutaa 1 Postboks 1025 3900 Nuuk Tlf.: 34 57 70 Fax: 34 57 90 E-Mail: stat@stat.gl

Læs mere

Årsrapport 2013 Udgivet af Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl

Årsrapport 2013 Udgivet af Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 Udgivet af Grønlands Statistik Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Postboks 1025 3900 Nuuk Tlf.: 34 57 70 Fax: 34 57 90 E-mail: stat@stat.gl

Læs mere

Beretningen indeholder en beskrivelse af Grønland Statistiks virksomhed og af bestyrelsens prioritering af opgaverne.

Beretningen indeholder en beskrivelse af Grønland Statistiks virksomhed og af bestyrelsens prioritering af opgaverne. Årsberetning 2009 Forord Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsberetning for 2009. Beretningen indeholder en beskrivelse af Grønland Statistiks virksomhed og af bestyrelsens prioritering af opgaverne.

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Foreløbigt nationalregnskab

Foreløbigt nationalregnskab og betalingsbalance 223 Foreløbigt nationalregnskab De foreløbige årlige nationalregnskaber giver et samlet billede af den kortsigtede økonomiske udvikling inden for rammerne af et system af sammenhængende

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistik 1. halvår 2006-2010 2010:3. Sammenfatning Turisme 21:3 Flypassagerstatistik 1. halvår 26-21 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 1.halvår 21 Hermed offentliggøres tallene for flypassagertrafik. Publikationen indeholder et estimat

Læs mere

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen

Uddannelse. Metode: Uddannelsesdata til HFU. Data til publikationen. Uddannelsesdata fra Uddannelsesstøtteforvaltningen Uddannelse Metode: Uddannelsesdata til HFU I det følgende vil metoden for Grønlands Statistiks årlige publikation Befolkningens uddannelsesprofil beskrives. Data til publikationen Publikationen er udarbejdet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen

Betalingsbalancen 2008:1. Betalingsbalancen Betalingsbalancen 2008:1 Betalingsbalancen 2006 1. Indledning Ny statistik Del af nationalregnskabet Tidligere opgørelser Spejlstatistik Foreløbige tal Denne publikation indeholder nye tal for Grønlands

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Grønlands eksportværdi fordelt på måneder, i mio. kr. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Udenrigshandel 2005:3 Grønlands eksport 2004 (foreløbige tal) Sammenfatning Faldende eksport i værdi Størst reduktion Nyt produkt Den samlede eksportværdi i 2004 faldt til 2.146 mio. kr. fra 2.285 mio.

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Økonomisk Råd. Udviklingskonference for de mindre bosteder Ilulissat 23.-25. maj 2014

Økonomisk Råd. Udviklingskonference for de mindre bosteder Ilulissat 23.-25. maj 2014 Økonomisk Råd Udviklingskonference for de mindre bosteder Ilulissat 23.-25. maj 2014 Agenda 1. Økonomisk Råd - Formål 2. Organisering 3. Demografi 4. Uddannelse 5. Indkomstdannelse 6. Gæld- og gældspolitik

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning

Priser. Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 2007:3. 1. Sammenfatning Priser 2007:3 Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2007 1. Sammenfatning Helårsstigning på 6,6 pct. Halvårsstigning på 4,4 pct. International baggrund Danmark Ny opgørelse De samlede byggeomkostninger

Læs mere

Uddannelse 01. september 2017

Uddannelse 01. september 2017 Uddannelse 01. september 2017 Befolkningens uddannelsesprofil 2016 Statistikkens formål Nærværende statistik er en opgørelse over befolkningens højest fuldførte uddannelse. Statistikken gør det muligt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg

Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg Brugerudvalget for Økonomisk Statistik Månedlig ejendomssalg Juni 2012 Jakob Holmgaard, Priser og Forbrug Agenda 1. Den nye månedlige ejendomssalgsstatistik (konjunkturstatistik) 2. Ændringer i den kvartalsvise

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik Grønlands Statistik Arbejdsmarkedsstatistik Beskæftigelse Ny beskæftigelsesstatistik 2007-2010 udkom første gang i december Udkommer kvartalsvist fra slutningen af 2012 Beskæftigelse beregnes som Baseret

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK

Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK Hvem kommer hertil? - migrationsstrømme til EU/DK 25. ausgust 2015 Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og socialt Arbejde Aalborg Universitet, Kroghstræde 5, 9220 Aalborg

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003

Socialstatistik. Modtagere af sociale ydelser 2003 2004:3. 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Socialstatistik 2004:3 Modtagere af sociale ydelser 2003 1. Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser 1998-2003 Figur 1 Udviklingen i antallet af modtagere af udvalgte sociale ydelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 3. november 2015, at man fremover kun ville se ovennævnte opgørelser på halvårlig basis. Notat Vedrørende: Statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Muligheden for statistisk opfølgning på unge kontanthjælpsmodtagere Sagsnummer:.00.00-P05-1-14 Skrevet af: Troels Rasmussen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet

Flere ældre i den danske arbejdsstyrke, men færre unge. Dansk inflation er betydeligt lavere end EU-gennemsnittet Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 35 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Flere på lange videregående uddannelser, men færre på erhvervsuddannelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere