SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK"

Transkript

1 SDAG ÅRSRAPPORT 2011 GRØNLANDS STATISTIK Side 1 Årsrapport 2010

2

3 ÅRSRAPPORT 2011

4 Årsrapport 2011 Udgivet af Grønlands Statistik April 2012 Findes også på: Adresse Grønlands Statistik Postboks Nuuk Tlf.: Fax:

5 Forord Hermed foreligger Grønlands Statistiks årsrapport for I henhold til Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik skal bestyrelsen en gang årligt aflægge beretning om institutionens virke til Naalakkersuisut. Rapporten beskriver Grønlands Statistiks produktion, herunder organisationens lovgrundlag og ledelsesforhold samt bestyrelsens prioritering af opgaverne. Derudover indeholder rapporten en gennemgang af året i Grønlands Statistik med en oversigt over virksomhedens økonomiske, menneskelige og fysiske ressourcer samt statistikproduktionen i Bestyrelsen har i året, der gik, haft fokus på Grønlands Statistiks arbejde med korrekt og rettidig basisstatistik. I 2012 vil der fortsat være fokus på at forbedre basisstatikken. Derfor vil Grønlands Statistik kun i begrænset omfang søge at øge omfanget af den indtægtsdækkede virksomhed. Det er bestyrelsens håb, at årsrapporten kan være med til at udvide kendskabet til Grønlands Statistiks virksomhed. Vøgg Løwe Nielsen Formand for bestyrelsen

6 Indholdsfortegnelse 1. Grønlands Statistiks opgaver og ledelse Hovedopgaver Bestyrelsens opgaver og sammensætning Forventninger til det kommende år 7 2. Året i Grønlands Statistik Økonomiske ressourcer Personale Fysiske ressourcer Statistikformidlingen Statistikproduktionen Rekvirerede opgaver International statistik Appendiks 20

7 1. Grønlands Statistiks opgaver og ledelse Grønlands Statistik Ledelse Organisatorisk indplacering Grønlands Statistik (GS) er den centrale myndighed for officiel statistik i Grønland. GS har til formål at sikre det datamæssige grundlag for analyser af den samfundsmæssige udvikling, for politiske og administrative beslutninger samt planlægning. Det overordnede ansvar for Grønlands Statistik varetages af en bestyrelse, der består af fem medlemmer med indsigt i samfundsforhold. Den daglige ledelse varetages af statistikchefen, som tillige repræsenterer institutionen udadtil. Grønlands Statistik er ressortmæssigt placeret under Departementet for finanser. 1.1 Hovedopgaver Hovedopgaverne fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik. Loven trådte i kraft den 1. januar I henhold til loven indsamler, bearbejder og offentliggør GS statistiske oplysninger om samfundsforhold i Grønland. GS kan desuden mod betaling påtage sig indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger. Endelig varetager GS opgaver vedrørende internationalt statistisk samarbejde. 1.2 Bestyrelsens opgaver og sammensætning Bestyrelsens opgaver Bestyrelsens opgaver, som fremgår af Landstingslov nr. 11 af 29. oktober 1999, er: At varetage det overordnede ansvar for Grønlands Statistik At udarbejde forslag til samordning af offentlig statistik At påse, at Grønlands Statistik arbejder i overensstemmelse med formålsbestemmelserne At godkende Grønlands Statistiks langsigtede planlægning af indsatsområderne At godkende Grønlands Statistiks arbejdsplaner Én gang årligt at afgive beretning om institutionens virksomhed til landsstyret Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2011 af: Chefkonsulent Vøgg Løwe Nielsen, Danmarks Statistik Direktør Henrik Leth, Sulisitsisut / Grønlands Arbejdsgiverforening Afdelingschef Lisbeth Møller Jensen, Skattestyrelsen Projektchef Christel Lund Bøjler, Økonomi- og Personalestyrelsen Souschef Karl Davidsen, KANUKOKA Grønlands Statistiks bestyrelse holdt fire møder i Bestyrelsens fokus har i 2011 været på Grønlands Statistiks økonomi, herunder sammenhængen mellem opgaver og ressourcer. Herudover har bestyrelsen haft fokus på at udvikle basisstatistikken og overholde de fastlagte udgivelsestidspunkter. 1.3 Forventninger til det kommende år I 2012 er der udpeget en række indsatsområder i Grønlands Statistik med henblik på at styrke statistikproduktionen og forbedre formidlingen. Side 7 Årsrapport 2011

8 Fokus på basisstatistikken Brugerinddragelse Årbogen Nationalregnskabet Grønlands Statistik vil i 2012 fortsat prioritere basisstatistikken og de faste årligt tilbagevendende rekvirerede opgaver. Grønlands Statistik vil fortsat løse enkeltstående rekvirerede opgaver i det omfang, det er foreneligt med arbejdet med basisstatistikken. Grønlands Statistik forventer at øge antallet af møder med statistikbrugerne med henblik på at inddrage brugernes ønsker til udvikling og formidling af de enkelte statistikområder. Årbogen er siden 2009 kun udkommet elektronisk. Grønlands Statistik vil i 2012 have fokus på, hvordan årbogen kan nå et større publikum. Det undersøges blandt andet, om årbogen kan udkomme som en elektronisk publikation, der kan downloades til pc'ere, ipads, mobiltelefoner og e-bogslæsere. Efter flere års forberedelse udgav Grønlands Statistik i 2011 nationalregnskabet for årene Udgivelsen er den første med tidsserier for det produktionsbaserede nationalregnskab. I 2012 skal der arbejdes med, at nationalregnskabet forankres i Grønlands Statistiks organisation. Det skal lægges planer for faste årlige udgivelser, udgivelserne skal samordnes med de øvrige statistikker, og der skal udgives input-output-tabeller og betalingsbalancestatistik i tilknytning til nationalregnskabet. Side 8 Årsrapport 2011

9 2. Året i Grønlands Statistik 2.1 Økonomiske ressourcer Grønlands Statistik fastlægger en arbejdsplan, der finansieres af den bevilling, der stilles til rådighed på den årlige finanslov, samt af indtægter fra rekvirerede opgaver. Bevillingen for 2011 var på tkr. Oversigt 1 Regnskabstal og budgettal 2012 i tkr Løn og konsulenter Øvrig drift Indtægter Bevilling Overskud Resultat Figur 1 Indekserede regnskabs- og budgettal Resultat 2011 I 2010 blev Grønlands Statistik bevilget en tillægsbevilling på 850 tkr. Alligevel blev budgettet overskredet med 172 tkr. I 2011 har der derfor været fokus på at styrke økonomistyringen og reducere Grønlands Statistiks løbende driftsudgifter. Tilpasningen af omkostningerne er lykkedes, således at Grønlands Statistiks forbrug i 2011 lå tkr. under forbruget for Forbruget i 2011 lå 580 tkr. under bevillingen. Det mindre forbrug skyldes bl.a., at der ikke har været udgifter til ansættelse af nyt personale i Desuden er udgifterne til it reduceret ved, at Grønlands Statistiks it-drift nu sker i samarbejde med selvstyrets it-sekretariat. Endelig er behovet for timelønnede medarbejdere til indtastning reduceret gennem omlægninger af turiststatistikkerne og nedlæggelse af kriminalstatistikken indtil videre. Budget 2012 Bevillingen til Grønlands Statistik er i 2012 reduceret med 284 tkr. Baggrunden herfor er, at hovedparten af opgaverne i bogholderiet overføres til DCR mod en betaling på 60 tkr. årligt. Desuden overføres der 204 tkr. til it-sekretariatet for at blive omfattet af Selvstyrets it-ydelseskatalog. Endelig reduceres bevillingen med 20 tkr. som følge af generelle administrative besparelser. Side 9 Årsrapport 2011

10 Der budgetteres med løn til 17 medarbejdere og indtægter på samme niveau som i Personale 18,1 årsværk Personaleforbruget blev i 2011 på 17,6 årsværk for de fastansatte og 0,5 for timelønnede m.m., hvilket samlet giver 18,1 årsværk. En oversigt over personalet findes i oversigt 7 bagerst i årsrapporten. Pr. 31. december 2011 bestod personalet af en statistikchef, en souschef, fire medarbejdere på specialkonsulent-niveau, syv konsulenter, en informationsmedarbejder, en tolk, og to kontoransatte. Personalets uddannelse, sprog, køn og alder Figur 2 Knap 60 pct. af personalet er tosproget med grønlandsk som modersmål, mens knap 40 pct. har dansk som modersmål. Kønsfordelingen er stort set lige med ni mænd og otte kvinder. Gennemsnitsalderen var ultimo året på 41,9 år, og aldersfordelingen fremgår af figur 2. Medarbejdernes fordeling efter aldersinterval. Pr. 31. december år 6 pct år 6 pct år 24 pct år 47 pct år 18 pct. Stabil gennemsnitsanciennitet I 2011 forlod én fastansat og 3 timelønnede Grønlands Statistik. Der var ved årets udgang ingen timelønnede ansatte. Gennemsnitsancienniteten for det fastansatte personale lå ultimo året på 62,5 måneder, mens medianansættelsen var på 50,0 måneder. 2.3 Fysiske ressourcer Grønlands Statistik har siden primo 2008 haft til huse i Ilimmarfik-komplekset sammen med en række andre grønlandske vidensorganisationer. GS ligger på 3. sal i C- bygningen og råder over 11 kontorer, to mødelokaler og et antal arkiver. Bygningsdriften varetages af Ilimmarfiks tekniske afdeling. Der er overvejelser om at flytte Grønlands Statistik i forbindelse med indvielsen af selvstyrets nye kontortårn i midtbyen i 2012, idet nye lejemål derved forventes frigjort. Side 10 Årsrapport 2011

11 2.4 Statistikformidlingen Grønlands Statistik har i 2011 arbejdet med sin informationsstrategi og vurderer løbende, hvordan eksterne interessenters informationsbehov bedst muligt kan imødekommes. Elektronisk formidling Grønlands Statistiks eksterne kommunikation er i altovervejende grad elektronisk. Den elektroniske formidling er relativt billig, hurtig og let at ændre i overensstemmelse med forskellige modtageres behov. Grønlands Statistiks elektroniske kommunikation er bygget op omkring en hjemmeside, der består af en række tilbud til forskellige interessenter. GS har haft sin egen hjemmeside siden I 2011 skiftede Grønlands Statistik til en ny hjemmeside med en ny teknik, jvf. nedenfor. Figur 3 Grønlands Statistiks hjemmeside og statistikbank. Januar 2012 Hjemmesiden har fokus på statistik om det grønlandske samfund og tilbyder én samlet indgang til pressemeddelelser, publikationer, specialpublikationer, årbog og statistikbank. Forsiden er delt i tre med statistiske nøgleord i venstrespalten, en midtersektion med nyheder og links til opdaterede statistikbanktabeller samt en højrespalte med servicelinks. Hjemmesiden er primært på dansk og grønlandsk, men centrale dele af den er oversat til engelsk. En videreudviklet version af den nye hjemmeside forventes lanceret i Besøgsstatistik for hjemmesiden Den nye hjemmeside blev lanceret hen på sommeren. Af tekniske årsager er der ikke adgang til statistik over besøgsaktiviteten på den gamle hjemmeside i 2011; derfor vises her kun tal for årets sidste fem måneder, hvor den nye hjemmeside var i funktion. I alt besøgte modtog Grønlands Statistiks hjemmeside besøg fra forskellige personer i perioden. Der blev vist forskellige sider. Det svarer til 6,0 sider pr. besøg 1, jvf. oversigt 2 nedenfor. Oversigt 2 Besøgsstatistik for Grønlands Statistiks hjemmeside. August-december 2011 Besøg Sidevisninger Sidevisninger pr. besøg August ,8 September ,2 Oktober ,9 November ,2 December ,6 I alt ,0 1 Hit-statistikken stammer fra Google Analytics. Hvis et besøg fx starter på forsiden af ww.stat.gl, og der derefter klikkes på "Om Grønlands Statistik", og der afslutningsvis ses på "Presseservice", hvorefter browseren lukkes, vil det tælle for tre sidevisninger, men kun et besøg. Side 11 Årsrapport 2011

12 De dage i året, hvor der var flest besøg, var den 1. september med 215 besøg, hvor navnestatistikken udkom, og den november med hhv. 330 og 270 besøg, hvor nationalregnskabet blev udgivet eller 53,1 pct. af besøgene er foretaget af nye besøgende, mens besøg blev foretaget af tilbagevendende besøgende 2. Besøgene stammer fra 95 forskellige lande, men hovedparten foretages af internetbrugere i Danmark og Grønland, jvf. oversigt 3 nedenfor. Oversigt 3 Lande som besøgene på GS' hjemmeside foretages fra. August-december 2011 Antal besøg Danmark Grønland Tyskland 432 Norge 425 USA 392 Canada 215 Det forenede kongerige 195 Sverige 175 Polen 151 Øvrige lande I alt De enkelte besøg varierer i længde, som det fremgår af oversigt 4 nedenfor. Oversigt 4 Varighed for besøg på GS' hjemmeside. August-december 2011 Besøgets længde Antal besøg 0-10 sekunder sekunder sekunder minutter minutter minutter Over 30 minutter 536 I alt Publikationer Alle publikationer fra Grønlands Statistik er gratis tilgængelige og har siden år 2000 kunnet downloades som pdf-filer fra hjemmesiden. I 2011 er en ny skabelon for webpublikationer blevet udarbejdet. I 2011 skulle GS efter arbejdsplanen udgive 46 publikationer inkl. Greenland in Figures og Statistisk Årbog. Heraf udkom 60,9 pct. til tiden eller med få dages forsinkelse, hvilket er en mindre forbedring i forhold til 2010, hvor tallet lå på 57,9 pct., jvf. oversigt 5 nedenfor. Oversigt 5 Rettidighed for udgivne publikationer efter antal Udgivet til tiden Udgivet med op til en uges forsinkelse 2 1 Udgivet med op til en måneds forsinkelse 8 2 Udgivet med over en måneds forsinkelse Absolut entydige besøgende tæller de besøgende på hjemmesiden (tæller kun hver enkelt besøgende en enkelt gang i det valgte tidsinterval), hvorimod nye og tilbagevendende er en klassifikation af alle besøg (eller sessioner) i tidsintervallet efter type besøgende (om den, der foretager besøget, har været på hjemmesiden forud for perioden eller ej). Side 12 Årsrapport 2011

13 Udgivet i året Udsat med forventet udgivelse året efter 6 3 Udgået af produktionsprogrammet 0 7 I alt De udgåede publikationer vedrører en kvartalsudgivelse vedrørende ledighed, som blev erstattet af månedlige udgivelser samt ledighed i bygderne, boligstatistikken, kriminalstatistikken og 3 planlagt kvartalsudgivelser vedrørende priser og mængder for de 3 vigtigste fiskearter. Årsagerne til at publikationerne udgik, fremgår af nedenstående afsnit 2.5. Statistikbank Ud over publikationerne findes der mere detaljerede data i en række tabeller i statistikbanken. Der er adgang til statistikbanken via Grønlands Statistiks hjemmeside eller direkte på adressen Ved udgangen af 2011 kunne statistikbankens brugere vælge mellem mere end 150 forskellige tabeller. Tallene fra statistikbanken kan uddrages og bearbejdes i brugerens egne programmer eller behandles via en række funktioner, der er tilknyttet statistikbankens brugerflade. Alle tabeller findes parallelt på tre sprog: Grønlandsk, dansk og engelsk. Statistisk Årbog Grønlands Statistik har i 2010 udviklet en elektronisk udgave af Statistisk Årbog som afløser for den traditionelle trykte årbog. Dette koncept er videreført i 2011, idet kapitlerne er tilrettelagt som websider med hyperlinks, der gør det let at navigere rundt i indholdet for statistikkens brugere. Årbogen fra 2009 er dog kun tilgængelig som pdf-filer. Statistisk Årbog er tilgængelig på grønlandsk, dansk og engelsk. De enkelte kapitler opdateres en gang årligt efter en udgivelsesplan, som er tilgængelig på Grønlands Statistiks hjemmeside. Populær engelsksproget pjece Kulturnat og foredragsvirksomhed Greenland in Figures, Grønlands Statistiks rent engelsksprogede pjece, udkom også i en 2011-udgave. Publikationen er en populær, kortfattet gennemgang af statistiske nøgletal, som giver et nuanceret indblik i det grønlandske samfund for engelsksprogede læsere. Grønlands Statistik har i en række år deltaget i kulturnatten den sidste lørdag i januar med henblik på at give den brede offentlighed et indblik i institutionens virke. Arrangementet afholdes på Ilimmarfik. Årets kulturnat i GS bød på en quiz med fokus på tal fra statistikbanken. GS tilbyder desuden foredrag for universitetsstuderende, særligt med henblik på formidling af mulighederne i statistikbanken. Presseservice Tolkning Fejlpolitik Der udsendes pressemeddelelser i forbindelse med hver udgivelse; derudover orienteres pressen om væsentlige begivenheder og forhold i Grønlands Statistik. Der blev afholdt et pressemøde i forbindelse med udgivelsen af nationalregnskabet Grønlands Statistik har en medarbejder ansat, for hvem tolkning til grønlandsk er en hovedopgave. Det er ikke muligt at oversætte samtlige udgivelser, men alle pressemeddelelser udgives på grønlandsk, ligesom alle tekster i statistikbanken skal findes på grønlandsk. Der oversættes til engelsk i det omfang, der er ressourcer til det; dog udgives Greenland in Figures som en særlig publikation kun på engelsk. Grønlands Statistik arbejder aktivt og bevidst med at nedbringe antallet af fejl og kvalitetssikre statistikkerne. Der er derfor i 2011 udarbejdet og vedtaget en fejlpolitik. Side 13 Årsrapport 2011

14 Fejlpolitikken omfatter principielt set alle GS' informationskanaler og består af en vejledning i, hvordan fejl håndteres, når de er opstået med anvisninger på, hvordan berørte parter skal informeres for at bevare tilliden til GS som en kompetent vidensorganisation. Fejlpolitikken indeholder desuden et katalog over initiativer til nedbringelse af antallet af fejl og til styrkelse af fagligheden i organisationen, hvilket på sigt vil føre til færre fejl. 2.5 Statistikproduktionen GS' udgivelsesvirksomhed er inde i en positiv udvikling med et stigende antal udgivelser, som det fremgår af oversigten nedenfor. En detaljeret oversigt over Grønlands Statistiks udgivelsesvirksomhed i 2011 findes i denne årsrapports appendiks. Oversigt 6 Antal faktiske udgivelser og planlagte udgivelser 2012 efter statistikområde Årbøger Økonomisk statistik Personstatistik Arbejdsmarkedsstatistik I alt Ønsket for 2011 var i højere grad at inddrage statistikkens brugere; imidlertid har arbejdet med at få udviklet statistikkerne måttet prioriteres, hvorfor orienteringsmøder for de væsentligste interessenter er udsat til Grønlands Statistik ønsker generelt at øge statistikkernes aktualitet. Derfor udkommer eksempelvis ledighedsstatistikken, befolkningsstatistikken og hotelovernatningsstatistikken hyppigere end tidligere. I nogle tilfælde er der udelukkende tale om en opdatering af tallene i statistikbanken mhp. hurtig udgivelse af nye tal. OLT-rapport GS har deltaget i udarbejdelsen af en rapport om statistik i oversøiske lande og territorier, de såkaldte OLT-lande. Rapporten er udarbejdet af et kontor i EU og vedrører typisk lande, der er tidligere kolonier. Rapportens væsentligste anbefalinger vedrørende Grønland er, at pristallene bør udkomme kvartalsvis, at der skal udarbejdes et produktionsbaseret nationalregnskab, og at der gennemføres en forbrugsundersøgelse. Bestyrelsen er uenig i behovet for hyppigere pristal. Det ny nationalregnskab udkom, jvf. nedenfor, i december, og selvom der kunne være behov for en forbrugsundersøgelse, er en sådan meget dyr og kvaliteten kan være tvivlsom. Desuden er næsten alt forbrug import, og Grønlands Statistik har derfor i forvejen et godt overblik over forbruget i Grønland. Økonomisk statistik Økonomiområdet omfatter statistikker for nationalregnskab, regnskabsstatistik, offentlige finanser, energi, udenrigshandel / betalingsbalance, turisme samt prisindeks. Nationalregnskab Årets store nyhed blev offentliggørelsen af et produktionsbaseret nationalregnskab; udgivelsen var den foreløbige kulmination på mere end fem års arbejde, der trods ressourcemangel og forsinkelser blev afsluttet med succes. Det produktionsbaserede nationalregnskab, der er udarbejdet med konsulentbistand fra Danmarks Statistik, giver overblik over samfundsøkonomien og et billede af samspillet mellem erhvervene, husholdningerne og udenrigsøkonomien. Nationalregnskabet dækker årene Udgivelsen indeholder endelige tal for og foreløbige tal for I 2012 udgives endelige tal for nationalregnskabet og foreløbige tal for Desuden udgives der input- Side 14 Årsrapport 2011

15 output-tabeller for årene i begyndelsen af året og for i slutningen af Regnskabsstatistik Offentlige finanser Regnskabsstatistikken er en del af det produktionsbaserede nationalregnskab, men har selvstændig analytisk interesse. Der udkom i 2011 en publikation på dette område for året Statistikken over offentlige finanser belyser økonomien i den kommunale, den selvstyrede og den statslige sektor samt den samlede sektor for offentlig forvaltning og service i Grønland. Der udkom to publikationer, en regnskabs- og en budgetpublikation, hhv. Offentlige finanser 2010 samt Budgetter for offentlig forvaltning og service Sidstnævnte type vil dog ikke blive udgivet som selvstændig publikation i 2012, da udgivelsen har meget få brugere. Statistikken over offentlige finanser er blevet gennemgået i Gennemgangen betyder, at der kan opstilles en statistik for den samlede offentlige sektor, der leverer tal direkte til nationalregnskabet. Energi Turisme Energistatistikken belyser det indenlandske forbrug af energi. Statistikken udarbejdes som en rekvireret opgave for Departementet for boliger, infrastruktur og trafik. I 2011 udkom Grønlands energiforbrug Tal fra denne statistik benyttes bl.a. til udarbejdelse af nationalregnskabet og som grundlag for grønlands indberetninger til EU og andre internationale organisationer. Årets udgivelse på turismeområdet var en fem-års-publikation for perioden , hvis formål var at samle de forskellige statistikker, der belyser antallet og sammensætningen af turister i Grønland. Publikationen indeholder således tal for flypassagerer til Grønland, antallet af overnatninger på overnatningssteder samt antallet af krydstogtspassagerer. Publikationen træder i stedet for de særpublikationer, der tidligere er udsendt på ovennævnte områder. Udgivelsen skete få måneder efter afslutningen af turistsæsonen (som defineres som perioden fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år) med henblik på at give turismesektorens aktører mulighed for at evaluere sæsonens forløb. Flypassagerstatistikken, der byggede på interviews med og spørgeskemaer til passagerne, måtte derimod indstilles på grund af manglende finansiering og problemer med datakvaliteten. Pristal Pristallene belyses i en halvårlig publikation. Grønlands Statistik har i 2011 helt hjemtaget området og står således selv for arbejdet fra indsamling af priser til databehandling samt udgivelse og formidling. Grønlands Statistik har bl.a. implementeret en ny metode til beregninger af institutionspriser og huslejer. Byggeomkostningsindekset udkom i to halvårlige publikationer. Udenrigshandel Alkoholstatistik Betalingsbalancen Der blev konstateret fejl i udenrigshandelsstatistikken. Varer i transit gennem Danmark på vej til Grønland var ikke blevet opgjort som en del af Grønlands import for perioden Det betyder, at importen er større end hidtil antaget, og at underskuddet på handelsbalancen derfor var undervurderet. Dette skyldes en fejl i det system hos Danmarks Statistik, der leverer input til Grønlands import. En publikation om indførslen af alkohol til Grønland i perioden udkom ultimo april Betalingsbalancen er en del af det produktionsbaserede nationalregnskab, men har selvstændig analytisk interesse. Grønlands Statistik er gået i gang med at indsamle data med henblik på en offentliggørelse af tal for årene Betalingsbalancestatistikken er dog endnu ikke sat på Grønlands Statistiks udgivelsesplan. Side 15 Årsrapport 2011

16 Konjunkturer Grønlands Statistik besluttede at genoptage konjunkturstatistikken fra og med 2012 og har forberedt disse udgivelser i Tallene vil løbende blive lagt i statistikbanken og bliver opsummeret hvert kvartal i en pressemeddelelse. Der vil kun blive medtaget indikatorer, der kan udkomme indenfor en periode på tre måneder efter afslutningen af et kvartal. Person- og velfærdsstatistik Person- og velfærdsstatistik omfatter statistik om befolkningen, sociale forhold, kriminalitet, boliger og uddannelser. Befolkning På befolkningsområdet udkom årets første folketal i marts. I 2011 opgjorde Grønland Statistik desuden for første gang befolkningens størrelse og sammensætning midt på året ud fra de oplysninger, som findes i landets folkeregistre. I 2010 gennemførtes en test, som viste, at der 1. juli 2010 boede personer i Grønland. Med dette års hovedtal tyder alt på, at det er almindeligt forekommende sæsonvariation i befolkningens størrelse, som ikke tidligere har kunnet påvises. Desuden udkom en publikation med befolkningsfremskrivninger for perioden Befolkningsfremskrivningerne bygger på en model, der er baseret på den demografiske komponentmetode. Metoden går kort fortalt ud på at fremskrive en udgangsbefolkning med data for dødelighed, fertilitet samt indvandring og udvandring. Socialstatistik Socialstatistikken udkom i 2011 efter revisionen i 2010, hvor statistikken blev omlagt fra ydelsestællinger til en modtagerorienteret opgørelse. Socialstatistikken planlægges udvidet, således at den også indeholder oplysninger om modtagere af boligsikring og børneydelse. Antallet af modtagere planlægges opgjort både på individniveau og på husstandsniveau. Socialstatistikken udkommer på baggrund af et i foråret modtaget udtræk af kommunernes registreringer af udbetalinger på personnummer. GS vil undersøge om udtrækket kan bruges til mere end den eksisterende socialstatistik. Der er mulighed for at lave statistik over udbetalinger af boligsikring og børnetilskud og muligvis også udbetalinger af underholdsbidrag (A-bidrag). Grønlands Statistik har i den forbindelse undersøgt muligheden for at lave statistik over antallet af anbragte børn. Der sker imidlertid ikke en ensartet registrering i kommunerne, idet udbetalinger i nogle kommuner registreres på (pleje)forældrenes cpr-nummer og andre kommuner på barnets cpr-nummer. Socialdepartementet har et register over anbragte børn, men registeret er på nuværende tidspunkt ikke egnet til statistik. Der findes således i øjeblikket ikke data til en statistik over anbragte børn p.t., men der arbejdes videre med at tilvejebringe et grundlag for at udgive statistik på området. Kriminalstatistik Kriminalstatistikken har hidtil været baseret på indberetninger fra de enkelte politidistrikter om afgørelser. Indberetningerne er blevet indsendt på papir med angivelse af den lovgivning og paragraf, som afgørelserne er baseret på Kriminalstatistikken udkom ikke i 2011, da en fortsættelse forudsætter, at GS fra politiet får elektroniske data, der muliggør en bedre statistik end i dag. Der er eksempelvis behov for oplysninger om anmeldelser på personnummer samt dato for gerningen i stedet for afgørelsen. Endvidere er der behov for, at politidistrikterne anvender helt ensartede principper for indberetningerne. Grønlands Statistik er i dialog med politiet om fremover at modtage data elektronisk. Boliger Det blev i 2011 konstateret, at Grønlands Statistiks boligregister er mangelfuldt med hensyn til nye boliger og nedrivninger. Da KANUKOKA er i gang med at revidere kommunernes bygningsregister, kobler GS sig på dette arbejde med henblik på fremover at udarbejde boligstatistikken med udgangspunkt i kommunernes register. Side 16 Årsrapport 2011

17 Der udkom således ikke en boligpublikation i 2011; statistikken stilles i bero, indtil der opnås pålidelige dataleverancer. I fremtiden skal boligstatistikken valideres ved at blive samkørt med person- og elbetalingsregisteret. Uddannelse MIPI Navnestatistik Kompetencegivende uddannelser 2010 udkom i maj. Som noget helt nyt kunne Grønlands Statistik med UNESCO's internationale system til kategorisering af uddannelser, ISCED, der står for International Standard Classification of Education, opgøre den grønlandske befolknings uddannelsesmæssige profil på en måde, der kunne sammenlignes med andre lande. Statistikchefen deltager i bestyrelsesarbejdet i MIPI, et videnscenter om børn og unge i Grønland. MIPI nedlægges dog pr. 1. marts 2012 og erstattes af en børnetalsmand. Grønlands Statistik har siden grundlæggelsen i 1989 udgivet navnestatistik i 1998 og i Da GS fik en ny hjemmeside i 2011, var der en lejlighed til endnu en udgivelse for at skabe opmærksomhed om siden. Navnestatistikken omfatter alle personer, der havde bopæl i Grønland 1. juli 2011, og som var født i 2010 eller før. Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsområdet indbefatter statistikker over ledighed, indkomst, beskæftigelse, erhvervsstruktur samt fiskeri og fangst. Indkomster Ledighed Indkomststatistik 2009 udkom ultimo januar Grønlands Statistik udgav seks publikationer om ledigheden i 2011: Årets tre første kvartalspublikationer udkom som planlagt, hvorefter en plan om at udgive statistikken månedligt i statistikbanken blev implementeret, idet medioledigheden dog måtte udgå på grund af kvalitetsproblemer. Ligeledes måtte bygdeledigheden opgives, da det ikke var muligt at få pålidelige data. Der arbejdes med at forbedre ledighedsregisteringen, således at GS' statistik fremover kan læne sig op ad ILO's definitioner. Spørgsmålet tages op i forbindelse med vejledningen til kommunerne om det nye matchgruppesystem. Erhvervsstruktur Beskæftigelse Som noget nyt udgav Grønlands Statistik en publikation om erhvervsstrukturen; publikationen dækker den private sektor i årene og indbefatter grønlandske erhvervsvirksomheder, der udbetaler løn til ansatte, og enkeltmandsvirksomheder, som indberetter overskud af egen virksomhed. Desuden indgik fangere med erhvervsfangerbevis i undersøgelsen. Med udgangspunkt i nye og mere deltaljerede data har Grønlands Statistik revideret beskæftigelsesstatistikken i Første udgivelse på baggrund af de nye tal, der er baseret på månedlige lønindberetninger fra Skattestyrelsen, dækker perioden I forbindelse med revisionen har Grønlands Statistik forsøgt i videst mulig omfang at implementere internationale standarder på området, hvorfor der er foretaget omfattende metodeændringer. De nye tal kan således ikke direkte sammenlignes med tidligere offentliggjorte tal. Beskæftigelsesstatistikken medfører, at arbejdsmarkedsstatistikken kan forbedres med bl.a. opgørelser af arbejdsstyrken. Fangst og fiskeri GS udgav i 2011 en halvårlig fiskeristatistik, nemlig Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår I publikationen er der tal for fangster i det havgående fiskeri ved Grønland og i andre farvande af grønlandske fiskefartøjer samt fra udenlandske fartøjers fangster ved Grønland. I 2012 planlægges en kvartalsvis udgivelse af værdi og mængde af de totale fangster for arterne rejer, torsk og hellefisk. Denne kvartalsudgivelse var planlagt til at starte i 2011, men måtte udsættes til Side 17 Årsrapport 2011

18 Råstofstatistik Arbejdstilladelser En råstofstatistik udkom som et afsnit i Statistisk Årbog med tal for olie- og mineralefterforskningen i form af antallet af forundersøgelser og efterforskningstilladelser samt efterforskningsudgifternes økonomiske omfang. Statistikken viser for mineralefterforskningens vedkommende desuden antallet af udstedte udnyttelsestilladelser. Et projekt med at udvikle en statistik over arbejdstilladelser viste sig ikke at kunne gennemføres på grund af problemer med at få adgang til grunddata på cpr-niveau. Grønlands Statistik har i stedet igangsat et udviklingsarbejde, hvor der på baggrund af migrationsstatistikken og definitionerne i loven udvikles et mål for tilknytningsbegreb, der kan belyse forskellige gruppers forhold til det grønlandske arbejdsmarked. Det gælder således for danskere født udenfor Grønland samt for udenlandske statsborgere (om end kun for de personer, som lader sig folkeregisterregistrere). 2.6 Rekvirerede opgaver Grønlands Statistik varetog i 2011 en række eksternt finansierede opgaver. Grønlands Statistik har for de grønlandske kommuner foretaget regionale befolkningsfremskrivninger med udgangspunkt i en model, der som nævnt ovenfor er baseret på den demografiske komponentmetode, som i korthed går ud på at fremskrive en udgangsbefolkning med data for dødelighed, fertilitet samt indvandring og udvandring. Denne opgave blev dog færdiggjort så sent på året, at betalingen for den først faldt i GS har endvidere siden 2006 årligt leveret en række indikatorer med nøgletal om det grønlandske uddannelsessystem og arbejdsmarked til IIN (Departementet for uddannelse og forskning), der bl.a. skal bruge tallene til indberetninger til EU. En større rekvireret opgave er energistatistikken, som udarbejdes for IAAN (Departementet for boliger, infrastruktur og trafik). Tallene gør det muligt at følge energiforbruget og bl.a. vurdere opfyldelsen af Grønlands forpligtigelser i forhold til Kyotoprotokollen med hensyn til reduktion af CO 2 -emission. GS har desuden udarbejdet en analyse for IIN baseret på uddannelses- og beskæftigelsesdata, der belyser uddannelsesprofilen i forskellige sektorer. Grønlands Statistik har derudover udført enkeltstående opgaver for bl.a. Greenland Development og Destination Avaannaa. Endelig har GS haft indtægter ved salg af Greenland in Figures og videresalg af SAS-licenser. I alt har Grønlands Statistik udført eksternt finansierede opgaver for 1,9 mio. kr. i 2011 mod 1,6 mio. kr. i Indtægtsfordelingen fremgår af figuren nedenfor. Side 18 Årsrapport 2011

19 Figur 4 Indtægter fordelt på eksternt finansierede opgaver Kroner Diverse Rekvirerede opgaver Kontrakter International statistik Udenlandsk interesse I 2011 modtog Grønlands Statistik henvendelser fra en række internationale organisationer. GS indberetter fx statistiske data til NAFO og ICES. Grønlands Statistik deltager desuden i det nordiske samarbejde og leverede i 2011 data til Nordisk Statistisk Årbog, der udgives af Nordisk Ministerråd. Konferencer Det årlige nordiske chefstatistikermøde blev afholdt i Ilulissat i september med deltagelse fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Norge, Sverige og Åland. Sveriges Statistiska Centralbyrån stod for det faglige program, der indeholdt tre temaer, bl.a. håndtering af krav om ny statistik. Grønlands Statistik havde sammensat et socialt program, bl.a. med bygdebesøg. Side 19 Årsrapport 2011

20 3. Appendiks Oversigt 7 Personale i Grønlands Statistik Navn Stillingskategori Uddannelse Tiltrådt Fratrådt Tidl. ansat Fastansat personale Anders Blaabjerg Statistikchef Cand. oecon. Dec Lars Geraae Souschef Bach. oecon. Mar Lene Baunbæk Specialkonsulent Cand. polit. Feb Lars Pedersen Specialkonsulent Cand. polit. Okt mdr. Søren C. Bjulf Specialkonsulent Cand. scient. pol. Sept Josef Kajangmat Specialkonsulent EVU Aug mdr. Najaaraq Kreutzmann Statistikkonsulent Cand.scient.adm. Apr Gitte Lynge Rosing Statistikkonsulent EVU Maj 2006 Nielseeraq Mathæussen Statistikkonsulent HK Nov Johanne Kleemann Statistikkonsulent Akademimerk. Okt Søren W. Børgesen Statistikkonsulent Cand.sc.oecon. Nov Nauja Rosing Statistikkonsulent EVU Apr Nielsine J.Albrechtsen Statistikkonsulent Akademimerk. Apr mdr. David Michelsen Statistikkonsulent Cand.mag. Aug Bolatta Vahl Informationsmedarb. Cand.mag. Okt Tanja C. Andreassen Administrationsleder EVU Feb Jakob Karlsen Kontorfuldmægtig Allorianeq Jan Karl-Johan Olsen Informationsmedarb. Okt Jul Timelønnede Arnajaraq N. Lyberth Timelønnet Nov Jul Ulla Marie Christiansen Timelønnet Jan Feb Aputsiaq Lyberth Timelønnet Aug Apr Oversigt 8 Udgivne publikationer (pdf-fil og data til statistikbank) Titel Dato Årbøger Greenland in Figures maj 2011 Statistisk årbog 2010 Løbende opdatering Økonomisk statistik Nationalregnskab december 2011 Regnskabsstatistik oktober 2011 Budgetter for offentlig forvaltning og service april 2011 Offentlige finanser december 2011 Grønlands energiforbrug december 2011 Udenrigshandel maj 2011 Udenrigshandel kvartal 20. juni 2011 Udenrigshandel kvartal 26. september 2011 Udenrigshandel kvartal 19. december 2011 Indførsel af alkohol april 2011 Overnatningsstatistikken maj 2011 Turisme 2008 til 3. kvartal november 2011 Krydstogtpassagerstatistik maj 2011 Pristallene 2011 pr. 1. januar 4. april 2011 Pristallene 2011 pr. 1. juli 29. september 2011 Byggeomkostningsindekset 2011 pr. 1. januar 28. april 2011 Byggeomkostningsindekset 2011 pr. 1. juli 26. september 2011 Personstatistik Befolkningen pr. 1. juli august 2011 Side 20 Årsrapport 2011

ÅRSBERETNING 2014. Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl

ÅRSBERETNING 2014. Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl Årsberetning 2014 Udgivet af: Grønlands Statistik Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Postboks 1025 3900 Nuuk Tlf.: 34 57 70 Fax: 34 57 90 E-Mail: stat@stat.gl www.stat.gl GLN 579000195270

Læs mere

Årsrapport 2013 Udgivet af Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl

Årsrapport 2013 Udgivet af Grønlands Statistik. Findes også på: www.stat.gl Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 Udgivet af Grønlands Statistik Findes også på: www.stat.gl Adresse Grønlands Statistik Postboks 1025 3900 Nuuk Tlf.: 34 57 70 Fax: 34 57 90 E-mail: stat@stat.gl

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014

Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdatering af beregning af finanspolitisk holdbarhed 2014 Teknisk baggrundsnotat 2014-3 1. Indledning Dette tekniske baggrundsnotat omhandler opdateringen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Det nye nationalregnskab September 2014 Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Virksomhedsprogram 2015-2018

Virksomhedsprogram 2015-2018 Virksomhedsprogram 2015-2018 Virksomhedsplan - side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og rammer... 4 1.1 Virksomhedsprogram... 4 1.2 Statistikloven... 4 1.3 FNs principper for offentlig statistik... 5

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen

Bygdernes betydning for Grønland. Kåre Hendriksen Bygdernes betydning for Grønland Kåre Hendriksen Forskning om bygderne Fortalte på Bygdeseminaret i Nuuk: Om bygderne i Nanortalik, Kangaatsiaq, Upernavik, Ammassalik (samt Qaqortoq og Narsaq) distrikter

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein

Økonomikongres for landmænd. Nationalbankdirektør Nils Bernstein Økonomikongres for landmænd Nationalbankdirektør Nils Bernstein Global konjunktur 4. kvt. 2007 = 100 2007 = 100 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 2007 2008 2009 2010 2011 Euroområdet USA Japan

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014

DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN. Strategi 2. halvår 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATSGÆLDSPOLITIKKEN Strategi 2. halvår 2014 Offentliggjort 24. juni 2014 HOVEDPUNKTER 2. HALVÅR 2014 Strategien for statsgældspolitikken i 2. halvår 2014 kan opsummeres i følgende

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning

VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU. Skatte og Velfærdskommissionens betænkning VORES VELSTAND OG VELFÆRD KRÆVER HANDLING NU Skatte og Velfærdskommissionens betænkning Marts 2011 Forord Naalakkersuisut nedsatte i september 2009 en Skatte og velfærdskommission. Kommissionens hovedopgave

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Finanslovsaftalen for på beskæftigelsesområdet Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Ugens tendenser.8 nye jobannoncer i oktober Tal om

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013

Notat. Underretninger i perioden 1. januar 2013 31. december 2013 Notat Dato Skrevet af Journal nr. 3. januar 214 Kåre Strøm 11/1472 Underretninger i perioden 1. januar 213 31. december 213 Børneudvalget (BU) besluttede på sit møde den 27. februar 213 sag nr. 544, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Arbejdsmarked 18. december 2014

Arbejdsmarked 18. december 2014 Arbejdsmarked 18. december 2014 Beskæftigelsen 2013 I kapitel 1 præsenteres nogle af de mest centrale opgørelser, der er frembragt ud fra beskæftigelsesregistret. Alle figurer og tabeller er dannet på

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere