Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

2 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger Skriftlig ansøgning... 3 Svar på, at ansøgning er modtaget vurdering... 4 Svar på 1. vurdering... 4 Nærmere undersøgelse... 4 Ansøgningen sættes i bero De 4 godkendelsesdele Leder og personale godkendelse:... 5 Straffeattest og/eller børneattest... 5 Vurdering af den, der skal være leder... 5 Vurdering af ansøger... 6 Kendskab til reglerne Projektgodkendelse... 6 Målgruppe... 6 Pædagogiske målsætninger... 7 Pædagogiske metoder... 7 Vurdering af målgruppe og pædagogiske mål og metoder... 8 De fysiske rammer Den økonomiske godkendelse Den juridisk/organisatoriske godkendelse... 9 Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi... 9 Undtagelse fra kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi... 9 Flere tilbud i samme enhed... 9 Andre aktiviteter end drift af opholdssted... 9 Krav til organisationen Opholdssteder, som ikke er organiseret som enkeltmands-virksomheder (eksempelvis fonde eller ApS er) Bestyrelse Vedtægter Særligt om fonde Opholdssteder og botilbud, som er organiseret som enkeltmandsvirksomheder Aftaler med tredjemand Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning Tilbudsportalen Godkendelsen Tilsyn Hvis du vil vide mere... 13

3 3 Lovgrundlag Kommunen er i henhold til servicelovens 14, stk. 5 og 148a, stk. 5 godkendelsesmyndighed for private opholdssteder ( 142,7). Reglerne er uddybet i bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private tilbud lever op til gældende regler og standarder for god behandling af målgruppen. I bekendtgørelsen er det beskrevet, at kommunen skal godkende: de organisatoriske forhold budgettet de fysiske rammer pædagogiske metode og målsætning den samlede medarbejdergruppes personlige og faglige kvalifikationer. Sagsforløb Henvendelse fra ansøger, eventuelt telefonisk. Indledende orientering, hvor ansøgere telefonisk ydes en umiddelbar rådgivning om hvilket materiale på området, der er relevant for ansøgere at sætte sig ind i. Forsamtale med ansøger. Der holdes forsamtale med ansøger, inden en ansøgning modtages eller umiddelbart efter, at ansøgning (eller foreløbig ansøgning) er modtaget. Her redegøres bl.a. for proceduren ved behandling af en ansøgning. For at sikre at personer, der påtænker at etablere socialpædagogisk opholdssted får det bedst mulige grundlag for at udfærdige en ansøgning/projektbeskrivelse, tilbydes forsamtalen. Der lægges vægt på at give information om økonomisk risiko, konkurrenceforhold og problemstillinger ved vigende belægning mv. Samtalens formål er: At give ansøgere en grundig gennemgang af gældende lovgivning. At præcisere hvilke betingelser, der er gældende for en godkendelse. At præcisere hvilke krav der stilles til ansøgere, medarbejdere m.v. At yde erhvervsrådgivning i relation til aktuelle konjekturer på området. At yde en grundig rådgivning og vejledning, idet personer, der overvejer at etablere et opholdssted/botilbud løber en betydelig økonomisk risiko. De økonomiske investeringer er store, og der kan være risiko for ikke at få pladserne besat, hvis tilbuddet ikke modsvares af efterspørgslen. I forbindelse med forsamtalen foretages en grundig rådgivning og en umiddelbar vurdering af, om det påtænkte tilbud har kvalitet og om ledelse, medarbejdere har de fornødne personlige, faglige kvalifikationer og erfaring. Skriftlig ansøgning For at det modtagne skriftlige materiale betragtes som en ansøgning, skal oplysninger og materiale i henhold til afsnittet om de 4 godkendelsesdele være modtaget. Indtil det samlede materiale er modtaget, anses det for at være et foreløbigt udkast til ansøgning.

4 4 Sagen kan undtagelsesvis behandles, selv om det samlede materiale (jf. de 4 godkendelsesdele) ikke er til stede. Dette kan eksempelvis ske, hvis det ud fra forsamtalen eller af det fremsendte materiale er åbenlyst, at ansøger ikke besidder forudsætninger for at etablere tilbuddet, eller hvis det er klart, at det beskrevne projekt ikke lader sig realisere. I sådanne tilfælde vil det af hensyn til ansøger samt kommunens ressourceforbrug være uhensigtsmæssigt at kræve yderligere materiale. I sådanne situationer indkaldes ansøger til en uddybende samtale. Hvis konklusionen herefter fortsat er, at ansøger på det foreliggende grundlag ikke kan meddeles godkendelse fremsendes begrundet afslag. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Svar på, at ansøgning er modtaget Når en ansøgning eller foreløbigt udkast til ansøgning er modtaget, skal ansøger have bekræftelse på modtagelse. Hvis Skive Kommune vurderer, at det kun kan betragtes som et foreløbigt udkast til ansøgning, skal ansøger have dette oplyst samt have oplyst, hvad der mangler, for at det kan betragtes som en ansøgning. Når alt nødvendigt materiale er modtaget, således at det samlet kan betragtes som en ansøgning, skal ansøger skriftligt have dette meddelt. 1. vurdering Ved 1. vurdering tages stilling til, om der er grundlag for at gå videre med den nærmere undersøgelse, eller om der er forhold, som betyder, at vurderingen er, at der ikke vil kunne gives en godkendelse. Formålet med 1. vurdering er, at undersøgelsen af hensyn til ansøger og til kommunens ressourceforbrug ikke bliver mere dybtgående, end der er behov for. Svar på 1. vurdering Hvis Skive Kommune vurderer, at der er grundlag for at gå videre med undersøgelse meddeles dette skriftligt til ansøger. Hvis det vurderes, at der ikke vil kunne gives en godkendelse, skal de oplysninger m.v., der er grundlaget for vurderingen sendes til partshøring med anmodning om eventuelle bemærkninger, inden der træffes endelig afgørelse. Afgørelsen meddeles skriftligt og beslutningsgrundlaget skal fremgå af afgørelsen. Nærmere undersøgelse Når det ved 1. vurdering er vurderet, at der er grundlag for at gå videre i undersøgelse af, om der kan gives ansøger godkendelse til at drive opholdssted, skal den videre undersøgelse omfatte områderne, som er beskrevet i afsnittet om de 4 godkendelsesdele. Ansøgningen sættes i bero. Sagsbehandlingen af en ansøgning kan stilles i bero i en periode, f.eks. i følgende tilfælde: hvis Skive Kommune modtager nye oplysninger, som kræver, at ansøger reviderer projektbeskrivelsen,

5 5 hvis målgruppebeskrivelsen er uklar, og ansøger skal udarbejde ny målgruppebeskrivelse, hvis ansøger ikke får plangodkendelse til den påtænkte ejendom, og derfor skal finde andre fysiske rammer, hvis der er uafklarede forhold i øvrigt, som ansøger skal have afklaret før sagsbehandlingen kan fortsætte, eller hvis ansøger ønsker at få sagsbehandlingen stillet i bero. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, om det skal betragtes som en ny ansøgning, når sagsbehandlingen kan genoptages. De 4 godkendelsesdele 1. Leder og personale godkendelse: Som led i den samlede vurdering af, om opholdsstedet generelt er egnet som opholdssted, skal kommunen godkende den samlede medarbejdergruppes - herunder ledergruppens - personlige og faglige kvalifikationer. Det undersøges om ledelsen og det øvrige personale samlet set har tilstrækkelige faglige og personlige kvalifikationer i forhold til målgruppen. Kommunen kan afslå at godkende et opholdssted, hvis der i bemandingen ikke findes personale med tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage den opgave, som opholdsstedet søger godkendelse til. Straffeattest og/eller børneattest Der skal indhentes udvidet straffeattest for leder og samtlige ansatte. Den udvidede straffeattest går 10 år tilbage (imod almindelig straffeattest, som går 5 år tilbage), og det er opholdsstedet, der skal rekvirere attesten. For alle tilbud med børn under 15 år, skal der også rekvireres en børneattest. Vurdering af den, der skal være leder For dig/jer, som skal være leder af opholdsstedet, undersøges særligt ledererfaring, lederevner og viden om/erfaring med ledelsesmetoder. Det vurderes om du/i som leder har tilstrækkelige kvalifikationer i forhold til: Systemforståelse: Forståelse for de opgaver, som skal løses og den situation og det system som opgaverne skal løses i? Er der forståelse for de medarbejdere der skal ledes? Lederrollen: Har du/i gjort dig/jer overvejelser om ledelsesstil og lederens væsentligste rolle. Er du i besiddelse af mellem-menneskelig indsigt og forståelse? Kan du/i skabe overblik? Og har du/i sans for helheden? Påvirkningsevne: Har du/i en parathed til og evne til at træffe beslutninger? Udstråler du/i naturlig autoritet? Kan du/i være igangsættende? Faglig viden: Har du/i tilstrækkelig faglig viden i forhold til socialpædagogik? Administrativ viden: Har du/i tilstrækkelig viden om/erfaring med administration og økonomistyring?

6 6 Vurdering af ansøger Der fokuseres på, hvad årsagen er til, at du/i ansøger om at drive opholdssted. Er der f.eks. tale om: Et socialt engagement i mennesker, der er i en personlig eller social nødsituation En selvstændig iværksætterlyst ud fra et personligt overskud Personlige erfaringer med selv tidligere at være en blandt målgruppen Personlige erfaringer som tidligere anbragt ( det må kunne gøres bedre ) Mulighed for at opnå en økonomisk gevinst Særlige behandlingsmæssige ideer og metoder Egen faglig kompetence og erfaring Ønske om at blive selvstændig Erfaringer - såvel positive som negative - fra andre opholdssteder eller botilbud eller døgninstitutioner Der fokuseres på dit/jeres syn på, rummelighed og engagement i målgruppen. Med baggrund i ovenstående foretages en vurdering af, hvorvidt dit/jeres motiv for etablering af opholdssted er konstruktiv i forhold til målgruppen. Det efterprøves desuden, om du/i har reflekteret nærmere over etableringens omfang og kompleksitet, etableringens ansvar og risiko. Kendskab til reglerne Alle i personalegruppen skal være Bekendt med at opgaveudførelsen efter lov om social service er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder reglerne om tavshedspligt Bekendt med regler om magtanvendelse Bekendt med kommunens godkendelses- og tilsynspligt Desuden skal lederen være: Bekendt med reglerne om indhentelse af straffe- og børneattest Bekendt med kommunens krav for regnskab og budget Bekendt med oplysningspligten 2. Projektgodkendelse I projektgodkendelsesdelen indgår undersøgelse af blandt andet målgruppe, pædagogiske målsætninger, pædagogiske metoder og en vurdering af de fysiske rammer. Der kan gives afslag alene på baggrund af projektbeskrivelsen, hvis ansøger ikke kan fremlægge en fyldestgørende projektbeskrivelse. Der kan også gives afslag, hvis det vurderes at være usikkert om projektet vil være til gavn for målgruppen, eller hvis målgruppens belastningsgrad vurderes at være for stor for ansøgerne. Målgruppe For at opnå godkendelse skal målgruppen været afgrænset og beskrevet så præcist som muligt. Det undersøges, hvilke overvejelser du/i som ansøgere har gjort dig/jer om målgruppe og afgrænsning af målgruppe. Der skal afgrænses i forhold til alder, problemområde (f.eks. misbrug, handicap, kriminalitet, skoleproblemer, familieproblemer) og målgruppens pædagogiske og uddannelsesmæssige behov.

7 7 Baggrunden for dit/jeres valg af målgruppe må meget gerne fremgå sammen med en beskrivelse af, hvad der kendetegner netop denne målgruppes behandlings- eller omsorgsbehov. Pædagogiske målsætninger For at opnå godkendelse skal stedets målsætninger beskrives så præcist som muligt. Det undersøges, hvilke pædagogiske målsætninger du/i har forestillet dig/jer at opstille for opholdsstedet og målgruppen. (Hvad vil du/i opnå med stedet og med målgruppen på både kort- og langsigt? Hvad skal kendetegne stedet?) Pædagogiske metoder I forhold til pædagogisk metode undersøges det: Hvilket værdigrundlag og menneskesyn opholdsstedet skal hvile på? (Hvad er visionen med stedet? Hvilke grundantagelser har ansøger om målgruppen? Hvilke værdier skal være fælles for stedet? Hvorfor er netop disse værdier vigtige? Hvordan skal disse værdier omsættes til praksis?). Hvilke overvejelser har du/i gjort dig/jer om pædagogisk metode overfor målgruppen? (Hvilken teoretisk viden eller praktisk erfaring har du/i om målgruppen og relevante pædagogiske metoder? Hvad er målgruppens særlige behov?). Hvordan forestiller du/i dig/jer at omsætte teoretisk viden til praktisk hverdag? (Gerne konkrete eksempler på brugernes hverdag, inddragelse i praktiske gøremål, iværksættelse af relevante aktiviteter, udendørs faciliteter, undervisningstilbud, feriemuligheder m.v.). Hvilket kontaktgrundlag skal der være mellem ansatte og brugere? (Hvordan skabes nærhed i relationerne, omsorgsfuld indlevelse? Hvordan skabes en forudsigelig struktur? Hvordan skabes tillid, tilknytning og relationsdannelser? Hvordan skabes normfasthed og rummelighed? m.v.). Hvordan vil du/i håndter konflikter med målgruppen? (skal konflikter f.eks. løses med rummelighed, dialog, regel- og grænsesætning, sanktioner, time-out, afledning, konfrontation, fysisk magtanvendelse, advarsel om udsmidning, etc.?). Hvad skal der til, før du/i vil udskrive en bruger i utide? (der eftersøges overvejelser om redningsforsøg, sikring af nødberedskab ved kriser, medvirken til eventuel ordentlig udskrivning, inddragelse af samarbejdspartnere, forældre m.fl.). Hvordan vil du/i tage vare på brugernes sårbare overgangsfelter til og fra opholdsstedet? (der eftersøges overvejelser om og prioriteringsgrad af visitation og udslusning). Hvilke forestillinger har du/i gjort dig/jer, om brugernes kontakt til forældre, familie og tidligere netværk? (Der eftersøges, hvilken holdning du/i har til forældre- /pårørendesamarbejde og grad af åbenhed overfor brugernes tidligere sociale relationer. Endvidere overvejelser om omfang/hyppighed af kontakt/besøg/inddragelse af familie og netværk). Hvilke forestillinger har du/i gjort dig/jer om samarbejde med visiterende myndigheder, brugernes skole, kommunens tilsyn samt andre relevante instanser? (der eftersøges, hvilken holdning du/i har til samarbejde med diverse samarbejdspartnere, og hvilken betydning ansøger tillægger dette). Hvilken indstilling har du/i til supervision og faglig vedligeholdelse og udvikling? (der eftersøges din/jeres udviklingsparathed, din/jeres bevidsthed om egne faglige begrænsninger, samt i hvilken grad du/i er indstillet på fagligt supplement).

8 8 Vurdering af målgruppe og pædagogiske mål og metoder Der foretages på baggrund af ovenstående en vurdering af graden af faglig kvalitet i projektbeskrivelsen i hvilken udstrækning projektet er velbeskrevet og velovervejet, om det rummer tilstrækkelig faglig substans, om det afspejler tilstrækkelig viden om målgruppen og dennes behov, om der er formuleret præcise mål for projektet og om mål og faglig viden matcher hinanden. De pædagogiske metoder kan godkendes, hvis de er fagligt forsvarlige, selvom de afviger fra de metoder, som anvendes i tilsvarende kommunale tilbud. De fysiske rammer I forbindelse med vurderingen af, om de fysiske rammer i et opholdssted er tilfredsstillende og kan godkendes som egnede, skal der foreligge nødvendige godkendelser/attester i relation til myndighedskrav i henhold til anden lovgivning, for eksempel plangodkendelse, brand- /miljøgodkendelse, byggetilladelse, jævnfør erindringsliste omkring eventuelle. myndighedskrav. De fysiske rammer kan godkendes som egnet til formålet, hvis den konkrete udformning af rammerne er sagligt velbegrundet i forhold til målgruppens behov. Følgende dokumentation skal medsendes ansøgningen Udkast til lejekontrakt, hvis der skal indgås et lejemål. Vurdering af markedsleje fra uafhængig ejendomsmægler eller valuar Kopi af seneste offentlige ejendomsvurdering Kopi af BBR-ejermeddelelse Dokumentation for finansiering/belåning af ejendommen, hvis renteudgifter ønskes medtaget i takstberegningsgrundlaget Dokumentation for ejendomsskat Dokumentation for andre udgifter, som kendes vedrørende ejendommen Dokumentation for, at der er indgivet ansøgning om godkendelse efter planloven Godkendelse fra den stedlige kommunes brandmyndighed Byggetilladelse, hvis der skal foretages ombygninger eller bygges nyt Godkendelse fra Jordbrugskommissionen, hvis dette er påkrævet Vurdering fra Arbejdstilsynet, hvis der skal være værkstedsfaciliteter Udkast til andre lejeaftaler mv., hvis leje mv. ønskes medtaget i takstberegningsgrundlaget 3. Den økonomiske godkendelse I den økonomiske godkendelsesfase foretages en samlet vurdering af projektbeskrivelsen budgetforslag. I vurderingen ses bl.a. på de ønskede aktiviteter i forhold til prisen, om opholdsstedets serviceniveau er rimeligt og om taksten står i rimeligt forhold til opholdsstedets kvalitet. Taksten beregnes almindeligvis ud fra en belægning på 95 %. Budgettet skal bestå af følgende hovedelementer: Lønudgifter Ejendomsudgifter Øvrige udgifter I forhold til ejendomsudgifter, skal det pointeres at Skive Kommune, i tilfælde hvor udlejer står i nært forhold til lejer, stiller krav om en uvildig mæglervurdering af markedsprisen på huslejen.

9 9 Kommunen udarbejder i samarbejde med de øvrige kommuner i regionen hvert år henholdsvis en budgetvejledning og en regnskabsvejledning. 4. Den juridisk/organisatoriske godkendelse I den juridiske/organisatoriske godkendelse vurderes det ansøgte projekts juridiske forhold - herunder de organisatoriske forhold. Selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Opholdsstedet skal være en selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi. Dette krav stilles især for at sikre at: der ikke sker en privat formueopsamling af offentlige midler der ikke sker sammenblanding af privatøkonomi og opholdsstedets økonomi de økonomiske forhold ved opholdsstedets ophør, kan udredes. Undtagelse fra kravet om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi Der kan ses bort fra kravene om selvstændig juridisk enhed med særskilt økonomi i nedenstående tilfælde. Flere tilbud i samme enhed Kommunen kan under visse betingelser godkende, at et opholdssted indgår i samme juridiske enhed, og har fælles økonomi med et andet opholdssted, som selv er godkendt eller vil kunne godkendes. Det er en betingelse, at det efter en socialfaglig vurdering er fagligt velbegrundet, at flere tilbud er samlet. Denne betingelse vil være opfyldt for eksempel ved tilbud til henholdsvis børn/unge og voksne som har samme behov. Betingelsen kan også være opfyldt i andre tilfælde. Det er desuden en betingelse, at de enkelte dele af det samlede tilbud enten ligger på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed kan have et fleksibelt indhold, blandt andet i forhold til de geografiske forhold, men er i øvrigt ikke nærmere defineret i retsgrundlaget. Som udfyldende retningslinjer kan der lægges vægt på relevante saglige forhold, herunder om det ud fra praktiske og økonomiske og socialfaglige betragtninger vil være hensigtsmæssigt i forhold til opfyldelsen af tilbuddenes socialfaglige formål, at de enkelte dele indgår i et samlet tilbud. Kommunen stiller krav om at økonomien er opdelt og alle tilbud i samme enhed har selvstændigt budget, pladspris og regnskab. Der skal kun udstedes én godkendelse, som således omfatter hele det samlede tilbud. Andre aktiviteter end drift af opholdssted Kommunen kan i særlige tilfælde godkende, at et opholdssted lader andre aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi. Der skal være tale om aktiviteter, som er iværksat i henhold serviceloven, sundhedsloven eller anden lovgivning - og med særskilt bevilling. Der kan være godkendt flere forskellige aktiviteter på samme tid.

10 10 Aktiviteterne efter særskilt visitation kan for eksempel gå ud på drift af intern skole, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse til voksne eller nogle typer udslusningsforanstaltninger se om sidstnævnte nærmere nedenfor. Nogle udslusningsforanstaltninger kan være indeholdt som en integreret del af den indsats, som opholdsstedet yder. Udslusningsforanstaltninger, der permanent kan tilbydes i forbindelse med opholdet, og som iværksættes og udføres af tilbuddet uden visitation efter særbestemmelser fra anbringende myndighed, og som udføres i lokaler, som tilbuddet dels råder over, dels befinder sig i en fagligt set acceptabel nærhed af tilbuddets øvrige lokaliteter, betragtes som en integreret del af tilbuddet. Sådanne udslusningsforanstaltninger skal derfor ikke godkendes særskilt. Andre udslusningsforanstaltninger, som opholdsstedet medvirker til, kan være mere løst forbundet med tilbuddets permanente ydelser eller foregå under medvirken af andre eller i lokaler, som tilbuddet ikke råder over (for eksempel i den unges egen bolig). Sådanne aktiviteter kan som udgangspunkt ikke betragtes som en integreret del af tilbuddet. Det kan derfor kun godkendes, at tilbuddet lader sådanne aktiviteter indgå i organisationen og i den fælles økonomi, hvis betingelserne i bekendtgørelsens 13 er opfyldte. Godkendelse gives kun, hvor det er hensigtsmæssigt ud fra en faglig vurdering, og der er en vis sandsynlighed for, at både driften af opholdssted samt den anden aktivitet vil fortsætte sammen gennem længere tid. Det er desuden en betingelse, at aktiviteterne og opholdsstedet befinder sig enten på samme matrikel eller i umiddelbar nærhed af hinanden. Begrebet umiddelbar nærhed skal her forstås på samme måde som beskrevet ovenfor. Det er yderligere en betingelse, at det især er opholdsstedets beboere, som benytter den anden aktivitet. Der skal udarbejdes særskilte budgetter og regnskaber for henholdsvis opholdsstedet og den anden aktivitet. Kommunen har normalt ikke adgang til at se budget og regnskab for den anden aktivitet. Godkendelsen forudsætter, at den anden aktivitet ikke påvirker opholdsstedets økonomi, så det har indflydelse på driften. Altså at et underskud i den anden aktivitet ikke påvirker driften af opholdsstedet. Krav til organisationen Der stilles ikke krav om en bestemt organisationsform. Opholdssteder, som ikke er organiseret som enkeltmands-virksomheder (eksempelvis fonde eller ApS er) Bestyrelse Der skal være en bestyrelse, og kommunen skal have kendskab til dennes sammensætning. Bortset fra de nedennævnte tilfælde kan kommunen ikke stille krav om bestyrelsens sammensætning.

11 11 Kommunen har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen. I Skive Kommune har vi ikke tradition for at benytte os af denne mulighed. Bestyrelsen skal være uafhængig af den, der har stiftet organisationen. Kommunen skal give afslag på ansøgning om godkendelse af opholdssted, hvis bestyrelsen er sammensat sådan, at stifteren og/eller dennes nærtstående udgør bestyrelsens flertal, eller hvis der ikke er mindst ét medlem, som er uafhængig af stifter. Eksempelvis kan stifters advokat godt anses for uafhængig, ligesom venskaber og arbejdsrelationer ikke i sig selv skaber afhængighed. Det må komme an på en konkret vurdering af relationerne mellem medlemmerne og stifter, om mindst ét af bestyrelsens medlemmer kan anses for uafhængig af stifter. Vedtægter Der er krav om, at der foreligger vedtægter af et nærmere angivet minimumsindhold. Vedtægterne kan godt herudover indeholde andre bestemmelser, når de blot ikke er i strid med organisationens retsgrundlag, som for eksempel almindelige fondsretlige regler. Vedtægterne skal foreligge i endelig, dateret og underskrevet form. Er der tale om et ApS eller et A/S skal vedtægterne også være registreret (godkendt) i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kommunen skal kun godkende vedtægterne særskilt, hvis der er tale om en fond. Særligt om fonde Hvis opholdsstedet ønskes organiseret som en fond og den ønskes undtaget fra fondsloven efter en af undtagelsesbestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2, skal kommunen tage stilling til om fonden er lovligt etableret som fond og om fonden er udtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2. Hvis fonden ikke er undtaget fra fondsloven efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2., kan Civilstyrelsen træffe afgørelse om at undtage fonden. I disse tilfælde kan en godkendelse af opholdsstedet gøres betinget af Civilstyrelsens afgørelse om at undtage fonden fra fondsloven. Hvis fonden er undtaget efter en af bestemmelserne i fondslovens 1, stk. 2., skal kommunen træffe afgørelse om godkendelse af fondens vedtægter. Det er en forudsætning for godkendelse af disse, at der ved vedtægterne er etableret en klar adskillelse mellem stifterens og fondens økonomi, og at vedtægternes regler om anvendelse af fondens formue ved ophør er i overensstemmelse med fondens formål. Opholdssteder og botilbud, som er organiseret som enkeltmandsvirksomheder Der er ikke i lovgivningen stillet bestemte krav. Kommunen kan dog anmode ansøgeren om at dokumentere, at denne har tilstrækkelig orden i øvrige aktiviteter uden der sker overførsel af midler fra opholdsstedet. I de tilfælde, hvor opholdsstedet på den ene side og ejeren privat på den anden side har fælles anvendelse af aktiver m.v. (for eksempel en bygning, en bil eller en forsyningskilde) skal der fastlægges en fordelingsnøgle for udgifter og/eller eventuelle indtægter. Sådanne fordelingsnøgler fastlægges individuelt på baggrund af de konkrete oplysninger.

12 12 Aftaler med tredjemand For at kunne tage stilling til om de organisatoriske og økonomiske forhold kan godkendes, skal kommunen vurdere centrale aftaler som opholdsstedet indgår med tredjemand - eksempelvis lejeaftaler, overdragelsesaftaler og omfattende samarbejdsaftaler. Tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning Kommunens godkendelse til opholdssted efter serviceloven indebærer ikke, at kommunen har taget stilling til andre myndigheders krav. Opholdsstedet må selv sikre sig de fornødne tilladelser fra andre myndigheder og i øvrigt sikre sig, at regler i anden lovgivning kan overholdes. Tilbudsportalen Alle godkendte opholdssteder skal oprettes på Tilbudsportalen. Kommunerne må ikke visitere til tilbud, der ikke figurerer på Tilbudsportalen. Det er Skive Kommune der skal sørge for at godkendte tilbud optages på Tilbudsportalen, jf. servicelovens 14 og Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen. Godkendelsen Hvis det ansøgte projekt kan godkendes i samtlige fire dele udstedes en godkendelse, der er udtryk for, at kommunen finder tilbuddet generelt egnet til, at det kan benyttes til målgruppen. Godkendelsesskrivelsen indeholder: Hvilke målgrupper opholdsstedet er egnet til Antallet af pladser (hvis tilbuddet fungerer som både opholdssted og botilbud, skal der angives et cirkatal for fordelingen af pladser mellem personer under 18 år og personer over 18 år) Den pædagogiske metode og målsætning I relevante tilfælde, at opholdsstedet er lovligt etableret som fond i henhold til serviceloven. I forbindelse med godkendelsesskrivelsen orienteres ansøgerne desuden om sin pligt til at meddele kommunen om ændringer i godkendelsesgrundlaget. Der kan udstedes godkendelse betinget af vilkår, men der kan ikke visiteres til et tilbud, før der foreligger en endelig godkendelse og tilbuddet er oprettet på Tilbudsportalen. Hvis ansøgningen ikke fuldt ud er imødekommet, skal den skriftlige godkendelse i overensstemmelse med forvaltningsloven angive begrundelsen for ikke at imødekomme ansøgningen fuldt ud. Klage over kommunens afgørelse kan indbringes for det sociale nævn. Tilsyn Når et opholdssted eller botilbud er godkendt, er det omfattet af tilsyn fra Skive Kommune.

13 13 Hvis du vil vide mere Kontakt LOS Landsforeningen af opholdssteder, Botilbud og Skolebehandlingstilbud Servicestyrelses portal om tilsyn:

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Forvaltningsrevision

Forvaltningsrevision på private opholdssteder og private skoletilbud Aalborg Universitet,, 15. april 2011 Udarbejdet af Mette Hjorth Jensen Vejleder Lars Kiertzner Uden støtte, samarbejdsvilje, vejledning og interesse fra

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere