Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v."

Transkript

1 Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia Formalia Ordregivende myndighed Baggrunden for udbudet Kontraktens omfang, løbetid og option Udbudsform Personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen Fremsendelse af tilbud Formkrav og indhold i tilbud Spørgsmål til udbudsmaterialet Kriterier for tildeling af kontrakt Delkriterier Sammenslutning af tilbudsgivere Forbehold Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Alternativt tilbud Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Efterlevelse af internationale konventioner Kravspecifikation til ydelsen Administrationsydelsen Teknisk bistand Pasning af plejecentrenes bygninger, elektricitet, varme, vand og udearealer Samarbejdsrelationer med Høje-Taastrup Kommune Sikkerhedsstillelse Krav til elektronisk dokumenthåndtering Kontrakt om levering af administrationsydelse af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre Kontrakt, type og formål Kontraktens type og formål Forbehold Kontraktperiode og option Personalekrav og kvalitetssikring Myndighedskrav / lovmæssige krav Priser Prisregulering Kontakt mellem parterne Data overlevering ved ny leverandør og statistik Legitimation og tavshedspligt Overdragelse af rettigheder og fordringer Tilsyn og klager Misligholdelse Force majeure Erstatningsansvar og forsikring Tvister Offentliggørelse af kontrakten Offentliggørelse af og undtagelser vedrørende kontrakten Bilagsfortegnelse Bilag 1 Erklæring om ubetalt forfalden gæld Bilag 2 - Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen Bilag 3 - Læsevejledning til Grøn Kvalitetshåndbog i forbindelse med vedligehold af de udendørsarealer Udbud nr. 2011/S Side 2 af 21

3 1. Formalia 1.1. Ordregivende myndighed Høje-Taastrup Kommune Sundheds- og Omsorgscentret Bygaden Taastrup Herefter benævnt ordregiver Baggrunden for udbudet Det er ønskeligt at udbyde driften af de af kommunens plejecentre, der er 100 % eget af kommunen samt et botilbud. Plejecentrene og botilbuddet er alle underlagt lov om almennyttige boliger. Det drejer sig om følgende boligafdelinger: Henriksdal (plejecenter) Torstorp (plejecenter) Sengeløse (plejecenter) Baldersbo (plejecenter) Lagunen (Selvstændig enhed beliggende på Baldersbo) Taxhuset (botilbud) Derudover ønskes der option på et kommende nyt plejecenter 65 boliger, der forventeligt står klar i Der ønskes endvidere option på 10 separat liggende boliger Husvilde boliger. Ved udbud af hele området anses det for muligt at opnå stordriftsfordele og det anses samtidigt at være det økonomisk mest fordelagtige. Formateret: Punktopstilling Plejecentrene og botilbuddet er ejet af Høje-Taastrup Kommune og plejecentrene består af 3 dele. Borgerens bolig, fælles areal og servicecenteret (inklusiv to produktionskøkkener), hvor personalet i Høje-Taastrup Kommune har deres arbejdssted. Den administrative aftale omfatter borgernes boliger, fælles arealer samt servicearealer inklusiv produktionskøkkenerne Kontraktens omfang, løbetid og option Omfanget er beskrevet i afsnit 2. Kontrakten er gældende fra 1. januar 2012 til og med den med option på 2 x 12 måneder. Optionsudnyttelsen aftales 9 måneder før aftalens udløb. Ordregiver ønsker en optionspris på yderligere lejemål, såfremt der indenfor kontraktperioden opstår behov. Der skal være option for administration af det kommende plejecenter ca. 65 nye boliger, og 10 separat liggende boliger Husvilde boliger. Høje- Taastrup Kommune varsler ordregiver 3 måneder inden i ibrugtagning af det nye plejecenter. Det forventes at ordregiver deltager i opstartsmøderne i forbindelse med det nye plejecenter Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige byggeog anlægskontrakter. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage Udbud nr. 2011/S Side 3 af 21

4 opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i afsnit I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier i afsnit 1.6 Udvælgelsen af egnede tilbudsgivere vil ske på baggrund af en konkret vurdering af tilbudsgiverens personlige forhold samt tilbudsgiverens økonomiske, finansielle, faglige og tekniske forhold. Manglende fremsendelse af nedenstående oplysninger og dokumentation vil medføre, at tilbuddet afvises som værende ikke-konditionsmæssigt Personlige forhold Tilbudsgiver skal vedlægge følgende oplysninger om tilbudsgivers personlige forhold: 1) En erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og i Danmark, jf. LBK nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Blanket vedlægges som bilag 1. 2) Tilbudsgivere, der er hjemmehørende i Danmark, skal vedlægge relevant serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en situation omfattet af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2. Serviceattesten skal være udstedt tidligst 6 måneder før tilbudsfristens udløb. Der kan være ekspeditionstid på serviceattester fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor bestilling af dette bør ske kort tid efter modtagelsen af udbudsmaterialet. 3) Tilbudsgivere, der ikke er hjemmehørende i Danmark, skal vedlægge straffeattest eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retlig eller administrativ myndighed i hjemlandet, hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en situation omfattet af artikel 45, stk. 2. Straffeattesten eller det tilsvarende dokument skal være udstedt tidligst 6 måneder før tilbudsfristens udløb. 3)4) Tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af leveringssikkerhed, kvalitetssikring og kundeservice. 4)5) Tilbudsgiver og dennes ansatte skal kunne kommunikere både i tale og skrift på dansk Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal vedlægge følgende oplysninger om tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: 1) Tilbudsgivers seneste revisorpåtegnede årsrapport. I koncernforhold/konsortier skal der fremsendes årsrapport for den virksomhed, der byder på kontrakten. 2) Erklæring om tilbudsgivers omsætning inden for det relevante område, som kontrakten vedrører, i de seneste tre disponible regnskabsår, afhængig af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed. 3) Soliditetserklæring fra tilbudsgivers pengeinstitut 4) Kopi af gyldig erhvervsforsikring Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal vedlægge følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen: 1) En liste med de betydeligste kontrakter der er indgået indenfor det udbudte tjenesteydelsesområde i løbet af de sidste tre år med angivelse af kontaktperson, telefonnummer og kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt samt eventuelt med angivelse af kontraktens omsætning. Formateret: Punktopstilling Formateret: Punktopstilling Formateret: Punktopstilling Formateret: Punktopstilling Udbud nr. 2011/S Side 4 af 21

5 1.4 Fremsendelse af tilbud Tilbud afgives skriftligt til Høje-Taastrup Kommune. Seneste frist for afgivelse af tilbud er tirsdag den 6. juni 2011, kl Tilbuddet fremsendes til følgende adresse: Høje-Taastrup Kommune Økonomi- og Digitaliseringscentret (ØDC) Indkøbsfunktionen Bygaden Taastrup Tilbuddet betragtes som afleveret når papirudgaven er os i hænde rettidigt Formkrav og indhold i tilbud Tilbud skal afgives i henhold til de betingelser, som fremgår af nedenstående bestemmelser. Tilbud skal fremsendes i 5 eksemplarer, heraf et mærket originalsæt samt et elektronisk eksemplar kompatibelt med Microsoft Office 2003 og Acrobat Reader 9 Tilbudsskema skal afleveres i Excel, åben for bearbejdning. Det elektroniske eksemplar skal sendes via mail. Tilbud indsendes/afleveres i mærket kuvert Tilbud på administration af plejecentre må kun åbnes af Indkøbsafdelingen. Der udstedes bekræftelse for modtagne tilbud. Tilbuddet skal være udarbejdet skriftligt, og hele tilbuddet inklusiv bilag skal være udarbejdet på dansk. Tilbudsgiverne afholder selv alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, og tilbuddet skal være gældende frem til Tilbuddene betragtes som ordregivers ejendom. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Efter åbning af tilbud forbeholder ordregiver sig ret til at rette henvendelse til tilbudsgiverne med henblik på afklarende spørgsmål i behandlingen af tilbuddene Spørgsmål til udbudsmaterialet Procedurer for håndtering af spørgsmål og svar: Spørgsmål sendes til SOUCs sekretariat Spørgsmål skal sendes per mail og må ikke drøftes over telefonen. Alle mails med spørgsmål arkiveres. Spørgsmål der er modtaget og det svar det gives, bliver samlet i ét dokument Alle spørgsmål anonymiseres Alle tilbudsgivere for tilsendt dokumentet med samtlige spørgsmål og svar på en mail Alle tilbudsgivere modtager mailen som Blind Carbon Copy modtager (BCC) Høje-Taastrup Kommune anvender den mailadresse som tilbudsgiveren har rekvireret udbudsmaterialet fra, med mindre andet er aftalt. Spørgsmålsfrist: , kl Svarfrist på spørgsmål: Kriterier for tildeling af kontrakt Valg af leverandør vil ske på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Udbud nr. 2011/S Side 5 af 21

6 1.6.1 Delkriterier Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående delkriterier: Vægtning Tildelingskriterier Hvad skal vedlægges 65 % Prisen og accept af kontrakten med ingen eller færrest forbehold Anfør årsprisen ex moms og evt. forbehold 25 % Kvalitet med følgende undervægtningsprocenter: 30 % Beskrivelsen af samarbejdet med HTK, data som skal afleveres o.l. 15 % Beskrivelse af de konkrete medarbejdere, der skal løse opgaven. Hvem er det, deres erfaring og hvordan er de tilgængelige og dækket ind ved sygdom, ferie o.l. og tilgængeligheden. 15 % Beskrivelse af hvordan der sikres den mest mulige effektive udnyttelse af midlerne til vedligehold 20 % Beskrivelse af samarbejdet med Høje- Taastrup kommunen om viceværtfunktionen og kvalitetssikring af opgaveudførslen 20 % Beskrivelse af håndtering af opstartsforløb i forbindelse med opstart af nyt plejecenter. I alt 100 % 10 % Bestillingsprocedure Beskrivelse af mulighed for substituering af ækvivalente medarbejdere Tildeling af kontrakten vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de ovennævnte kriterier Sammenslutning af tilbudsgivere Såfremt flere tilbudsgivere afgiver tilbud i forening, skal det af tilbuddet fremgå, hvilken tilbudsgiver der har mandat til at føre afklarende forhandlinger på vegne af sammenslutningen Forbehold Udbyders forbehold Ordregiver tager forbehold for politiske beslutninger, der kan få indflydelse på opfyldelse af en kontrakt, herunder ændringer i plejecenter- eller botilbudsporteføljen Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver skal anføre og begrunde samtlige forbehold vedrørende udbudsmaterialet. Forbehold som har indflydelse på tilbudsprisen skal kapitaliseres Alternativt tilbud Der kan ikke afgives alternativt tilbud. Udbud nr. 2011/S Side 6 af 21

7 1.10. Oplysninger vedrørende skat, miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø Relevante oplysninger om nationale eller regionale forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i henhold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt kan fås hos de på bilag 2 oplistede statslige tjenester. Tilbudsgiver skal ved sin underskrift på bilag 2 angive, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt, dvs. at tilbudsgiver skal tilkendegive, at virksomheden overholde de danske love og regler på disse områder. Hvis tilbudsgiver ikke angiver dette og vedlægger dette tilbuddet, er tilbuddet ikkekonditionsmæssigt og vil derfor ikke kunne tages i betragtning. Angivelse skal ske ved at udfylde og underskrive bilag 2 og vedlægge bilaget i tilbuddet Efterlevelse af internationale konventioner Tilbudsgiver og dennes eventuelle underleverandører skal efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt (oplistningen er ikke udtømmende): Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155). Udbud nr. 2011/S Side 7 af 21

8 2. Kravspecifikation til ydelsen I forbindelse med løsningen af nedenstående opgaver skal Høje-Taastrup Kommunes kasseog regnskabsregulativ, Indenrigsministeriets konteringsregler for kommuner samt alle regler for offentlig indkøb samt Høje-Taastrup Kommunes indkøbspolitik overholdes. Administration af lejemål Lejemål der indgår i den udbudte opgave LEJEMÅL ANTAL BOLIGER 2011 Henriksdal Plejecenter 43 Baldersbo Plejecenter 65 Lagunen (Beliggende på Baldersbo Plejecenter) 10 Sengeløse Plejecenter 57 Torstorp Plejecenter 50 Taxhuset 40 I alt Administrationsydelsen Huslejeopkrævning og administration Leverandøren skal foretage: Opkrævning af boligafgifter, varme-, vand- og antennebidrag samt andre ydelser for afdelingernes beboere. Herunder restancekontrol og korrespondance herom. Forelæggelse af drifts-, varme-, vand- og antennebudgetter for afdelingsbestyrelse/beboerrepræsentation og forhandlinger i forbindelse hermed. Styring af vedligeholdelseskonti. Leverandøren skal løbende og mindst én gang årligt over for lejerne beregne og varsle samtlige stigninger/nedsættelser i henhold til gældende lov. Leverandøren skal ved ændring af leje, uden ugrundet ophold, fremsende oversigter til Høje-Taastrup Kommune over ny leje pr. plejecenter og botilbud, hvor hvert lejemål er særskilt specificeret således, at både ny og gammel leje tydeligt fremgår. Oversigterne skal leveres elektronisk til Høje-Taastrup Kommune. Modtagelse af opsigelser og afregning med fraflyttede beboere. Udfærdigelse af kontrakter med de anviste lejere og korrespondance med disse ved ind- og udflytning. Høje Taastrup vil arbejde for, at genudlejning af boligerne kan ske hurtigst muligt men dog under hensyntagen til den eller de kommende lejere af boligen. I forbindelse med kontraktindgåelse udarbejdes i samarbejde mellem kontraktindehaver og Høje-Taastrup Kommune en skriftlig procedure for genudlejning. Sekretariatsvirksomhed og beboerkontakt. Forelæggelse af de reviderede årsregnskaber for plejecentrerne skal foregå på et beboermøde. Udbud nr. 2011/S Side 8 af 21

9 Ekspedition og åbningstid: Borgerne skal kunne komme i kontakt med kompetent medarbejder hos leverandøren, minimum 20 timer om ugen fordelt på alle ugens 5 hverdage mellem kl. 08:00-16:00. Bogføring og Økonomistyring Leverandøren regnskabsfører alle udgifter og indtægter vedrørende plejecentrenes drift og har ansvaret for budgetoverholdelsen i henhold til indgåede aftaler med Høje-Taastrup Kommune. Leverandøren fremsender budgetopfølgning til Høje-Taastrup Kommune Kvartalsvis. Plejecentrenes midler skal indestå på en eller flere særskilte pengeinstitutkonti, der oprettes af leverandøren. Det kan eventuelt forgå ved at der oprettes en særskilt konto for hvert enkelt plejecenter og botilbud. Indtægter går direkte til leverandøren, der foretager den nødvendige kontering. Leverandøren skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af Høje-Taastrup Kommunes midler med leverandørens egne midler. Hvert kvartal opgør leverandøren indtægter og udgifter og afregner med Høje-Taastrup Kommune. Herunder specificeres indbetalte og udbetalte beboerindskudslån og deposita. Denne specifikation skal indeholde lejerens cpr-nr. Samt lejemålets adresse for hver enkelt transaktion. Den nærmere forretningsgang for dette pengeflow aftales skriftligt mellem leverandøren og Høje-Taastrup Kommune og skal godkendes af Høje-Taastrup Kommunes revision. Al fremsendelse og registrering af persondata skal følge gældende regler. Budgettering Leverandøren udarbejder budgetforslag for det kommende år (budgetåret) samt de efterfølgende 3 år (overslagsårene). Budgettet udarbejdes pr. plejecenter / botilbud og detaljeringsniveauet skal som minimum svare til det niveau, som årsregnskabet skal aflægges i. Budgetforslaget fremsendes til Høje-Taastrup Kommune senest ved udgangen af april måned forud for budgetåret. Er der en afdelingsbestyrelse/beboerrepræsentation tilknyttet plejecentrene, skal leverandøren ligeledes indhente budgetgodkendelse hos denne, jf. lovgivningen på området. Budgettet fra leverandøren indgår i Høje-Taastrup Kommunes budgetproces på lige fod med budgetter for øvrige opgaveområder. Den endelige politiske godkendelse af Høje-Taastrup Kommunes budget foreligger medio oktober forud for budgetåret. Høje-Taastrup Kommune meddeler budgetgodkendelse til leverandøren umiddelbart efter den politiske godkendelse. Såfremt der bliver behov for budgettilpasninger i perioden fra aflevering af budgetforslag i april og til politisk godkendelse i oktober eller efter den politiske godkendelse af det kommende års budget foreligger, skal leverandøren straks fremsende nyt revideret budgetforslag til Høje-Taastrup Kommune. Budgettilpasninger kan f.eks. udløses af til- eller afgang af plejecentrene, større ombygninger eller lignende. Såfremt budgettilpasningerne også har effekt i overslagsårene, skal der ligeledes fremsendes revideret budgetforslag for disse år. Ønsker Høje-Taastrup Kommune budgetændringer indarbejdet i budgettet, meddeles dette hurtigst muligt til leverandøren, som herefter indarbejder ændringerne i budgettet og fremsender revideret budgetforslag til Høje-Taastrup Kommune. I forbindelse med kontraktopstart skal leverandøren og Høje-Taastrup Kommune etablere en egentlig forretningsgang for budgetprocessen. Desuden skal der årligt aftales forudsætningerne for den kommende budgetlægning. Udbud nr. 2011/S Side 9 af 21

10 Årsregnskabsaflæggelse Leverandøren udarbejder og opstiller årsregnskab med specifikation af årsregnskabet for det enkelte plejecenter / botilbud og efter aftalte retningslinjer. Regnskab skal tillige aflægges for porteføljen som helhed, og regnskabsaflæggelsen skal indeholde bemærkninger til regnskabet. Leverandøren skal endvidere levere al regnskabsmateriale i overensstemmelse med Høje-Taastrup Kommunes kontoplan. Regnskabsresultatet skal forklares i forhold til oprindeligt budget. Såfremt praksis herfor ændres, meddeler Høje-Taastrup Kommune dette til leverandøren. Høje-Taastrup Kommune skal senest ultimo januar modtage foreløbigt regnskab for det foregående år (Råbalancen). Regnskabet sendes elektronisk til Høje-Taastrup Kommunes Økonomi- og Digitaliseringscenter. Det konsoliderede regnskab forsynes med revisionspåtegning fra statsautoriseret revisor, registreret revisor eller Kommunernes Revision og fremsendes efter aftale til Høje-Taastrup Kommune. Udgiften til revisionspåtegningen afholdes af leverandøren. Det revisionspåtegnede regnskab skal senest være kommunen i hænde ultimo marts måned. Regnskabet sendes elektronisk til Høje-Taastrup Kommunes Økonomi- og Digitaliseringscenter. Høje-Taastrup Kommune og dennes revision kan til enhver tid og med en frist på 7 arbejdsdage indkalde bilagsmateriale fra leverandøren. Diverse statistik/økonomiudtræk Høje-Taastrup Kommune har behov for løbende afrapportering vedrørende botilbud og plejecentersdriftens økonomiske forhold. Desuden opstår der ad hoc behov for specifikke økonomiske data, f.eks. i forbindelse med ombygningsopgaver, som følge af politiske eller administrative forespørgsler. Leverandøren skal til enhver tid være behjælpelig med at fremskaffe de ønskede oplysninger. Oplysninger ad hoc skal kunne afgives inden for 7 arbejdsdage. Egentligt rapportlayout og endelig specifikationsgrad aftales mellem leverandøren og Høje- Taastrup Kommune. Regnskabsudtræk og acontoafregning Der skal udarbejdes halvårsregnskab og gennemføres acontoafregning. Budgetopfølgning pr. plejecenter / Botilbud og mellem boligdel og servicedel. Afvigelser i forhold til budget forklares - der afrapporteres i forhold til år til dato og forventet årsregnskab skønnes. Budgetopfølgning udarbejdes som udgangspunkt brutto. Opgørelse af lejerrestancer pr. plejecenter / botilbud. Oplysninger om ind- og udbetalinger af beboerindskud og deposita. For hver enkelt beboerindskud skal der angives beløb samt det cpr. nr. og adresse, der er knyttet til indskuddet. Alle månedsvise udtræk/opgørelser og leverandørens bemærkninger hertil leveres elektronisk til Høje-Taastrup Kommune, ØDC senest 15 hverdage efter månedsskifte Teknisk bistand Det påhviler leverandøren at varetage det udvendige vedligehold af plejecentrene, i overensstemmelse med en detaljeret vedligeholdelsesplan. Opgaven omfatter vedligehold af bygningernes klimaskærm, ud- og indvendige fællesarealer og anlæg samt installationer m.v. som beskrevet i lejelovgivningen og lejeaftalerne. Udbud nr. 2011/S Side 10 af 21

11 Der er forpligtelse til at benytte Høje-Taastrup Kommunes leverandør på området for tekniske installationer. Vedligeholdelsesplanen skal sikre, at den bygningsmæssige standard, som er registreret ved opgavens overdragelse fastholdes under hensyn til de enkelte bygningsdeles tilstand og levetid. Planen skal indeholde et specificeret budget på bygningsdelsniveau for den enkelte bygning fordelt på følgende typer vedligehold: Afhjælpende vedligehold, som omfatter afhjælpning af pludseligt opståede skader på grund af ælde, hærværk eller utilsigtet brug. Forebyggende vedligehold, som omfatter planlagt systematisk vedligehold med henblik på optimering af de enkelte bygningsdeles levetid. Genopretning, som omfatter udskiftning af nedslidte bygningsdele, som har udlevet deres levetid. Det påhviler leverandøren at gennemføre et bygningssyn hvert år. På baggrund heraf udarbejder leverandøren en rullende vedligeholdelsesplan for de kommende 10 år. Planen skal indeholde en beskrivelse af hvilke arbejder, der konkret ønskes udført i det efterfølgende år og hvilke arbejder, der i øvrigt planlægges gennemført i planperioden. Vedligeholdelsesplanen skal sammen med en rapport over det gennemførte bygningssyn fremsendes hvert år inden den 1. oktober til kommentar hos Høje-Taastrup Kommune, Center for Ejendomme og Intern Service (CEIS) og plejecenter- / botilbudlederen på det pågældende plejecenter / botilbud, som herefter inden 1. december skal have givet sine bemærkninger til planen, således at vedligeholdelsesarbejdet kan igangsættes den 1. januar i det efterfølgende år. Ændres vedligeholdelsesplanen i løbet af året skal Høje-Taastrup Kommune inden 1. september have oplysning om hvilke opgaver og prioriteringer, der er omfattet af ændringerne. Tilbudsgiver kan først indhente tilbud når vedligeholdelsesplan er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Projektering og udbud af håndværkerydelser skal ske i henhold til reglerne for offentliges indkøb. Høje-Taastrup Kommune har ret til ved stikprøvekontrol at lade sine byggetekniske rådgivere følge op på gennemførelsen af planlagt vedligehold. Serviceareal vedligeholdelse forestås af leverandøren. I forbindelse med budgetlægning af Høje-Taastrup Kommunes øvrige ejendomme udmeldes et årligt budget til vedligeholdelse. Vedligeholdelseskontoen ruller fra år til år med over og underskud., underskudte må højest udgøre 25 % af det årlige budget, uden særlig aftale Pasning af plejecentrenes bygninger, elektricitet, varme, vand og udearealer Risikostyring Risikostyring/vagtkorps kører i dag til alle plejehjem (alarmkørsel og almen hjælp til personalet og overfaldsalarmer). Det er derfor en forudsætning, at Risikostyringsafsnittet i kommunen rådgiver inden indkøb af alarmer af hensyn til risikostyringen og at alarmerne knyttes til kommunens leverandør. Kommunens leverandør er på nuværende tidspunkt Den Jyske Kontrolcentral A/S. Pasning af bygninger og udendørsarealer Udbud nr. 2011/S Side 11 af 21

12 Til at varetage de daglige tilsyns- og vedligeholdelsesopgaver på såvel bolig- som servicedelen samt de omkringliggende arealer er der ansat teknisk servicemedarbejdere tilknyttet boenhederne. Teknisk servicemedarbejder er ansat i og af Høje-Taastrup Kommune, der foretager lønudbetalingen som for kommunens øvrige ansatte. Det er samtidig Høje-Taastrup Kommune, der eventuelt afskediger en teknisk servicemedarbejder. Lønudgiften afholdes forholdsmæssigt af Høje-Taastrup Kommune og via driften af de almene boliger efter en nærmere aftalt fordelingsnøgle. I forbindelse med de månedlige afregninger overføres lønmidler til Høje-Taastrup kommune. Nærværende udbudsforretning omfatter et tæt samarbejde mellem Høje-Taastrup kommune og tilbudsgiver omkring de udlån af tekniske servicemedarbejdere til leverandøren. Idet medarbejderne er ansat af Høje-Taastrup kommune, men forventes at indgå i varetagelse af udbudte opgaver. En betingelse for samarbejdet er at i sådan en udlånsaftale vil være, at leverandøren er ansvarlig for den ansvarspådragende adfærd, som de udlånte tekniske servicemedarbejdere måtte udvise som led i løsningen af de omhandlede opgaver. I det omfang, hvori Høje- Taastrup Kommune på trods heraf måtte blive draget til ansvar for sådan ansvarspådragende adfærd, indestår leverandøren over for Høje-Taastrup Kommune for det økonomiske tab, som Høje-Taastrup Kommune derved måtte lide. Tilsvarende vil gælde for de evt. fleksjobbere, skånejobber eller lignende, som Høje-Taastrup Kommune løbende har haft og sandsynligvis får fremover til at hjælpe på dette område. Leverandøren er medansvarlig for den overordnede ledelse af de tekniske servicemedarbejderes virksomhed, herunder at arbejdet i afdelingen udføres forsvarligt og sker i samarbejde med plejecenterlederenansættende myndighed og botilbud- / plejecenterlederne. Det er væsentligt for Høje-Taastrup Kommune at leverandøren sikrer et tæt samarbejde med brugerne, repræsenteret ved plejecenterlederen. Herunder at plejecenterlederen er informeret omkring væsentligt arbejde og vedligeholdelse på ejendommen, samt ferie og sygdom hos den tekniske servicemedarbejder. En nærmere specifikation af den tekniske servicemedarbejders hovedopgaver aftales mellem leverandør og Høje-Taastrup Kommune. Leverandøren er ansvarlig for at der følges op på de daglige opgavers udførsel og kvalitet. Formateret: Linjeafstand: enkelt Høje-Taastrup Kommune ansætter og afskediger de tekniske servicemedarbejdere, Det sker efter indstilling fra leverandøren. Sammen med leverandøren udarbejdes en procedure for personaleforhold så som personalesamtaler mm. Høje-Taastrup Kommune aflønner de tekniske servicemedarbejdere, og leverandøren betaler efter påkrav månedsvis bagud til Høje-Taastrup Kommune dennes udlæg baseret på de aktuelle lønninger inkl. ATP, AER- og AKUT-bidrag, arbejdstidsbestemte tillæg, pensionsbidrag samt øvrige løn afhængige ydelser. Leverandøren er pligtig til at levere de oplysninger til Høje-Taastrup Kommune, der er nødvendige for at kunne administrere løn, ferie o. lign. Leverandøren indstiller til Høje-Taastrup Kommune, hvilke løntillæg leverandøren ønsker at give de udlånte tekniske servicemedarbejdere. De indstillinger som efter Høje-Taastrup Kommunes vurdering skal fremmes, sendes af kommunen til medarbejdernes faglige organisation. Udlånsaftalen vil i givet fald indgå som et bilag til kontrakten mellem leverandøren og Høje- Taastrup Kommune. Udbud nr. 2011/S Side 12 af 21

13 Der skal være mulighed for, at plejecenterlederen og lejerne kan træffe den tekniske servicemedarbejder både personligt, telefonisk og via . Leverandøren skal i tilbuddet beskrive træffetider. En nærmere specifikation af den tekniske servicemedarbejders hovedopgaver beskrives i aftale mellem leverandør og Høje-Taastrup Kommune. Leverandøren er forpligtiget til at indgå aftale om som større vedligeholdelsesopgaver omkring udendørsarealer med Høje-Taastrup Kommunes Driftsby. R Leverandøren er forpligtet til at indgå aftale om rengøring af fællesarealer og servicearealerne på plejecentrerne, med Høje-Taastrup Kommunes rengøringsafdeling. Leverandøren er forpligtet til at foretage snerydning på matriklen. :Jan På hverdage mellem kl. 08:00-15:00 foretager den tekniske servicemedarbejder mindre snerydning af stier, samt saltning, når dette er aktuelt. Øvrig snerydning foretages af tilbudsgiver. Formateret: Skrifttype: Verdana, 9,5 pkt Formateret: Skrifttype: Verdana, 9,5 pkt Formateret: Fremhævning Formateret: Normal, Linjeafstand: enkelt Leverandøren sikrer tilsyn med istandsættelse af fraflyttede lejligheder og afvikling af flyttesager i øvrigt. Herunder vurdering og rekvirering af istandsættelsesarbejde, samt deltagelse i fraflytningssyn. Høje-Taastrup Kommune forbeholder sig retten til at deltage i alle eller udvalgte tilsyn. Leverandøren foretager kontrol, i samarbejde med den tekniske servicemedarbejder, med hensyn til, at beboerne overholder deres forpligtelser til vedligeholdelse, renholdelse og lovligheden af det lejedes anvendelse m.v. Hovedopgaverne i forhold til drift af udendørsarealer skal udføres i henhold til opgavespecifikationen i bilag 3X, Det forudsættes i øvrigt at opgaverne er udført fagligt korrekt. Efter endt udbudsrunde inviteres tilbudsgiver til markvandring med repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune. Elektricitet, varme og vand Som udgangspunkt skal der i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune udarbejdes en fordelingsoversigt, så det klart fremgår hvor stor en andel af forbrugsudgifterne der er beboerareal som beboerne skal betale og hvor stor en del som er serviceareal, der betales af kommunen. Det skal formidles til borgerne på en let forståelig måde, hvilke fordelingsnøgler der bruges for elektricitet, varme og vand. Dette skal ske både ved indflytning, hvor det beskrives i lejekontrakten og ved fremsendelse af forbrugsopgørelser i forbindelse med fremsendelse af regninger. Administrationsselskabet skal aflæse målerne, evt. ved uddelegering til de tekniske servicemedarbejdere. Aflæsning indtastes via internettet efter nærmere anvisning Samarbejdsrelationer med Høje-Taastrup Kommune Leverandøren og Høje-Taastrup Kommune udarbejder ved kontraktstart oversigt over samarbejdsrelationer, herunder en oversigt med kontaktpersoner henholdsvis hos Høje- Taastrup Kommune og hos kontraktindehaveren Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal stille en anfordringsgaranti på kr. som sikkerhedsstillelse i forbindelse med at kontrakten underskrives. Beløbet stilles som sikkerhed for, at leverandøren præsterer samtlige ydelser i henhold til kontakten med Høje-Taastrup Udbud nr. 2011/S Side 13 af 21

14 Kommune. Beløbet udbetales til Høje-Taastrup Kommune på anfordring, uden rettergang, og uden forudgående henvendelse fra bankens side til leverandøren. Alle omkostninger hermed afholdes af leverandøren. Anfordringsgarantien skal gælde ind til 3 måneder efter kontraktens ophør inklusiv eventuel optionsudnyttelse Krav til elektronisk dokumenthåndtering Leverandøren skal oprette en sag i elektronisk format for hvert enkelt lejemål, som fra start skal indeholde de væsentligste dokumenter i sagen. Dog skal lejekontrakterne tillige foreligge i papirform. Leverandøren skal sørge for, at sagsforløb, herunder lejekontrakt, korrespondance og lignende vedrørende de enkelte lejemål nemt kan identificeres, og at hele sagen eller uddrag heraf hurtigt og nemt kan fremsendes elektronisk og/eller i papirform til Høje-Taastrup Kommune på dennes anmodning. Leverandøren skal sørge for, at hvert enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt kan tilbageføres til Høje-Taastrup Kommune eller en anden tjenesteyder, når kontrakt om botilbud- /plejecentersadministration udløber, såfremt opgaven hjemtages i kontraktperioden eller den videreoverdrages til ny leverandør ved fornyet udbud af opgaven. Udbud nr. 2011/S Side 14 af 21

15 3. Kontrakt om levering af administrationsydelse af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre Parterne er: Høje-Taastrup Kommune Sundheds- og Omsorgscentret Bygaden Taastrup (i det følgende kaldet ordregiver) og x (i det følgende kaldet kontrakthaver) 3.1. Kontrakt, type og formål Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt offentligt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler. Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af ordregiver udarbejdede udbudsmateriale med bilag, spørgsmål og svar til udbudsmaterialet og kontrakthavers tilbud af indsæt dato i prioriteret rækkefølge udgør det samlede kontraktmateriale Kontraktens type og formål Kontrakthaver er ansvarlig for, at alle opgaver omfattet af aftalen udføres fagmæssigt korrekt og fuldt ud i overensstemmelse med aftaleforholdets natur på baggrund af de krav, som er nævnt i punkt 2 Kravspecifikation Forbehold Ordregiver tager forbehold for politiske beslutninger, der kan få indflydelse på opfyldelse af denne kontrakt. Så snart der foreligger en politisk beslutning varsles konsekvensen for kontrakten. Tilbudsgivers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt Kontraktperiode og option Kontrakten er gældende fra 1. januar 2012 til og med den med option på 2 x 12 måneder. Optionsudnyttelsen aftales 9 måneder før udløb. Ordregiver ønsker en optionspris på yderligere lejemål, såfremt der indenfor kontraktperioden opstår behov Personalekrav og kvalitetssikring Kontrakthaver skal opfylde de krav, som er listet i punkt 2. Ordregiver har til hensigt at føre kontrol med kontrakthavers udførelse af opgaverne. Ordregiver er berettiget til at indhente oplysninger samt afholde brugerundersøgelser. Kopi af udfærdigede rapporter i den anledning af enten et kontrolbesøg eller en brugerundersøgelse tilsendes kontrakthaver enten til orientering eller til udtalelse. Ordregiver er berettiget til at foretage løbende evalueringer af den opgaveløsning, som kontrakthavers medarbejdere udfører, når ordregiver måtte ønske dette. Kontrakthaver er forpligtet til loyalt og konstruktivt at medvirke hertil. Udbud nr. 2011/S Side 15 af 21

16 3.4. Myndighedskrav / lovmæssige krav Kontrakthaver er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende myndighedskrav/lovmæssige krav forbundet med opgavens løsning på de konkrete institutioner, herunder krav, der måtte opstå i løbet af aftaleperioden, samt til at indhente eventuelt påkrævede offentlige tilladelser m.v. i forbindelse med aftalens opfyldelse. Manglende opfyldelse af myndighedskrav/lovmæssige krav betragtes som væsentlig misligholdelse. Alle persondata skal behandles efter gældende regler og forsendelse her af ved f.eks. mail skal krypteres. Kontrakthaver er forpligtiget til at overholde kommunens kasseregnskabsregulativ og regnskabet og den løbende postering skal foretages i overensstemmelse med indenrigsministeriets konteringsvejledning Priser Prisen, der skal anføres i danske kroner ekskl. moms er Prisregulering Prisregulering foretages én gang årligt på grundlag af den af Kommunernes Landsforening seneste udmeldte PL-reguleringssats på udgiftsart 4.9 (øvrige tjenesteydelser). Reguleringen kan tidligst foretages et år efter kontraktindgåelse Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Der afholdes møder halvårligt mellem kontrakthaver og Høje-Taastrup Kommune. Kontrakthaver har ansvaret for at indkalde til disse møder og efterfølgende udarbejde referat Data overlevering ved ny leverandør og statistik Leverandøren skal aflevere alle regnskabsdata/statistik til Høje-Taastrup Kommune i elektronisk form, dog skal de reviderede årsregnskaber pr. plejecenter / botilbud ligeledes afleveres i papirform. Høje-Taastrup Kommunes eksisterende løsninger er overvejende baseret på en Windows platform og som kontorautomatiseringssystem benyttes MS Office. Det forventes, at leverandøren afleverer uddata i sådan et elektronisk format, at Høje- Taastrup Kommune umiddelbart kan anvende og viderebearbejde oplysningerne elektronisk. Høje-Taastrup Kommune anvender Prisme fra Fujitsu som økonomistyringssystem. Ved kontraktens ophør overdrages opgaverne til Høje-Taastrup Kommune eller en af denne udpegede tredjemand. Leverandøren er således forpligtet til at overdrage Høje-Taastrup Kommune eller den udpegede tredjemand alt nødvendigt materiale, herunder informationer og data. Denne overdragelse er vederlagsfri for Høje-Taastrup Kommune og den af Høje-Taastrup Kommune eventuelt udpegede tredjemand og omfatter tillige alt udstyr, der ikke klart er markeret som Leverandørens ejendomplejecenter, eller som ikke kan dokumenteres at tilhøre leverandøren. Materialet skal foreligge i en sådan form, at det er anvendeligt for Høje- Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune kan kræve, at leverandøren i en overgangsperiode stiller ressourcer til rådighed for løsningen af opgaverne, indtil opgaverne med rimelighed kan overtages af Høje-Taastrup Kommune eller tredjemand. Ved ordinært udløb af kontrakten eller ved opsigelse af denne, uden at opsigelsen kan henregnes til en hæve begrundende Udbud nr. 2011/S Side 16 af 21

17 misligholdelse fra leverandørens side, refunderer Høje-Taastrup Kommune i overgangsperioden leverandørens udgifter, der beregnes på samme forretningsmæssige vilkår, som gælder for denne kontrakt. Ved ophævelse af kontrakten eller ved opsigelse af denne som følge af leverandørens misligholdelse afholder leverandøren udgifterne til de ressourcer, der skal stilles til rådighed for løsningen af opgaverne Legitimation og tavshedspligt Kontrakthavers medarbejdere skal ved henvendelse til borgerne bære et synligt legitimationskort udstedt af kontrakthaver med oplysning om kontrakthavers navn, medarbejderens navn samt foto og virksomhedens navn. Enhver medarbejder hos kontrakthaver eller dennes samarbejdspartnere har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om borgere, som medarbejderen kommer i besiddelse af eller iagttager, i henhold til forvaltnings- og straffelovens alm. bestemmelser om tavshedspligt. Denne tavshedspligt består også efter, at aftalen er ophørt, uanset årsagen hertil. Tilbudsgiver skal sikre, at tilbudsgiveren og dennes medarbejdere, som har direkte borgerkontakt, kan forevise en ren straffeattest, maksimalt et år gammel. Ordregiverne kan til enhver tid kræve at få dokumentation herfor Overdragelse af rettigheder og fordringer Rettigheder og forpligtelser efter kontrakten med tilhørende bilag vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af kontrakthaver, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages, sælges eller belånes af kontrakthaver. Ovenstående gælder ikke, såfremt kontrakthaver særskilt og skriftligt har aftalt dette med ordregiveren Høje-Taastrup Kommune Tilsyn og klager Leverandøren er forpligtet til at behandle eventuelle henvendelser og klager fra beboerne. Behandling af klager fra beboerne over andre beboere skal følge nedenstående procedure. Overordnet skal både mundtlige og skriftlige klager fra beboere modtaget enten af leverandøren eller af Høje-Taastrup Kommune gensidigt udveksles. Det vil sige, at klager modtaget mundtligt formidles videre pr. telefon. Skriftlige klager kopieres eller videresendes via . Både Leverandøren og Høje-Taastrup Kommune skal give beboeren svar senest 1 uge efter modtagelsen af klagen. Mundtlige klager kan besvares mundtligt. Skriftlige klager skal besvares skriftligt. Svarene skal på samme vis videresendes til Leverandøren eller Høje-Taastrup Kommune. Klager skal som hovedregel ske til Leverandøren, der har udpeget en kontaktperson. Ved uenighed mellem Leverandøren og borgeren kontaktes Sundheds- og Omsorgscentret. Sundheds- og Omsorgscentret har herefter ansvaret for at få behandlet klagen og informerer de involverede parter. Ved klager over manglende udførsel af en opgave, skal svarfristen overholdes, men det betyder ikke nødvendigvis, at den manglende udførsel udbedres indenfor 1 uge. Dette vil blive aftalt fra sag til sag. Udbud nr. 2011/S Side 17 af 21

18 3.12. Misligholdelse I tilfælde af kontrakthavers misligholdelse af denne kontrakt forbeholder ordregiver sig ret til med øjeblikkelig virkning at kunne ophæve denne, hvorved kontrakthaver kan holdes ansvarlig for tab, som en sådan ophævelse medfører Force majeure I tilfælde af force majeure, herunder strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang, og så længe force majeure er til stede. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part meddelelse herom skriftligt, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan kommunerne kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. Hvis force majeure er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at kontraktens endelige opfyldelse må anses for umulig, er begge parter berettiget til at hæve kontrakten, uden at der kan gøres krav gældende over for den anden part Erstatningsansvar og forsikring Ordregiver tegner ansvars- og arbejdsskadeforsikring jævnfør gældende lovgivning. Kontrakthaver skal i hele kontraktperioden have en gyldig erhvervsforsikring Tvister Eventuel tvivl om forståelse af eller anden tvist i forbindelse med en kontrakt søges afgjort ved forhandling. Fører forhandlingen ikke til enighed mellem parterne, indbringes sagen for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er København Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig og kan hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der skal offentliggøres. Kommunerne gør kun aftalen delvist tilgængelig i det omfang, det er nødvendigt for medarbejderne Offentliggørelse af og undtagelser vedrørende kontrakten Ved underskrift på tilbuddet tilkendegiver tilbudsgiver samtidig, at kontraktindgåelsen må offentliggøres i Supplement til EU-Tidende. Dato Dato Kontrakthaver Ordregiver Udbud nr. 2011/S Side 18 af 21

19 Bilag 1 Erklæring om ubetalt forfalden gæld ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lov nr af 21. december 1994 samt efterfølgende Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love, erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Virksomhedens navn og adresse: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr.. Dato og underskrift Udbud nr. 2011/S Side 19 af 21

20 Bilag 2 - Skat, miljøbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter Officielt navn: SKAT Adresse: Helgeshøj Allé 9 By: Taastrup Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2630 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 1401 Telefon: Fax: Land: Danmark Adresse, kontaktpersoner og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Kontaktperson(er): Att.: Internetadresse (URL): Postnummer: 2100 Telefon: Fax: Land: Danmark Virksomhedens navn: Adresse: CVR.nr: Det tilkendegives hermed, at er der taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Dato: Virksomhedens/Ledelsens underskrift: Udbud nr. 2011/S Side 20 af 21

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385 Udbudsmateriale Rengøring EU-udbud 2006/S 30-033175 info@serviceconsult-56822385 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler... 3 1.2 Inddeling

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere