Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010."

Transkript

1 Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner Indsatsplanen er en integreret del af SKATs samlede produktionsplan 2010 fra 17. december De landsdækkende emner er udvalgt på baggrund af det fortsatte arbejde med den risikobaserede indsatsmodel. SKATs seks regioner og relevante afdelinger i Koncerncentret har bidraget til risikoanalysen. Emnerne i Indsatsplan 2010 er prioriteret af det centrale Indsats- henholdsvis kundeserviceudvalg, på baggrund af den forudgående risikoanalyse, samt drøftet i Produktionsdirektionen og i SKATs Direktion. Endvidere har indsatsemner været forelagt Departementet. Endelig har Indsatsplanen som en integreret del af produktionsplanen 2010 været igennem en hørings- og godkendelsesproces i Produktionsdirektionen, SKATs Direktion samt Skatterådet. Venlig hilsen Steffen Normann Hansen Side 1/42

2 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN LANDSDÆKKENDEKUNDESERVICEPROJEKTER TEMA:KUNDESERVICE Fokuspåmarkedsføring Kvalitetisagsafslutningen Lavkonjunktur(eftervirkning)...6 A.SKATsomfordringshaver...6 B.Bobehandling...6 C.Overvågningafforskudsregistreringogårsopgørelse LANDSDÆKKENDEINDSATSPROJEKTER BORGERE Tema:Aktier...8 A.Beskatningafaktieroginvesteringsforeningsbevisermv...8 B.Lagerbeskattedeinverteringsforeningsbeviseroghedgefonde Tema:Finansielleinstrumenter...9 A.Finansiellekontrakter Tema:Globalisering...9 A.Fraflytterbeskatningvedfraflytningtiludlandet Tema:Personerindland...10 A.Differenceriselvangivelsen Tema:Sortarbejde/Sortøkonomi...10 A. Skattesvig og socialt bedrageri særlige udenlandske indkomstforhold Virksomheder Tema:A-indkomst,personalegoder,godtgørelsermv...11 A.Personalegoder,frynsmv...11 B.Lønpakkerogskattefrigodtgørelse...11 C.Multimedieskat Tema:E-handel...12 A.Elektroniskemarkedspladseroginternetbetalinger...12 B.Webshops Tema:Fondeogforeninger...13 A.Udbetalingerfrafondshensættelserilandbruget Tema:Globalisering...13 A.Købafbyggeydelseriudlandet...13 B.Udenlandskevirksomheder Tema:Interesseforbundneparter...15 A. Interesseforbundne parter, transaktioner sker ikke på markedsvilkår Tema:Moms/lønsumsafgift...15 Side2/42

3 A.Privateaktører kommunaludlicitering...15 B.Udbetalingskontrol-moms...16 C.Virksomhedermeddelvisfradragsretpåmomsområdet...16 D.Alternativebehandlere Tema:Ophørafvirksomhed...18 A.Tvangsopløsningafselskaber...18 B.Afmeldtevirksomheder enkeltmandsvirksomhederogi/s Tema:Personindland...19 A.Indkomst-ogrentedifferencerforselvstændigeerhvervsdrivende Tema:Registrering...19 A. Nægtelse af registrering og tvangsafmeldelse, videreførelse som uregistreret virksomhed Tema:Selskaber...19 A.Skattemæssigeafskrivninger...19 B.Revisorforbehold Tema:Sortarbejde/Sortøkonomi...21 A.Fairplay...21 B.Sortarbejde/Sortøkonomi specifikkebrancher...21 C.Negativtprivatforbrug...23 D.Købersbrugafafregningsbilag Tema:Tredjemandsindberetning...24 A.Udgåendeindberetningsindsats Storeselskaber Tema:Selskaber...25 A.Pengeinstitutterstabpåudlånvedrørendeejendomsspekulanter...25 B.Sambeskatning(nationalogtilvalgtinternationalsambeskatning)...25 C.Udarbejdelseafregnskabiudenlandskvaluta...25 D.Kapitalfondesovertagelseafdanskevirksomheder...26 E.Omstruktureringeriselskaber...27 F.Tyndkapitaliseringogrentebegrænsning Tema:TransferPricing...27 A.Underskudselskaber/0-skatteselskaber...27 B.Immaterielleaktiver Punktafgifter Tema:Punktafgifter...28 A.Skattereformen...28 B.Tilbagebetalingafenergiafgift...29 C.Importafpunktafgiftspligtigevarer...29 D.Tinglysningsafgift korrektangivelse Tema:Biler...30 A.Registreringsafgift danskebiler...30 B.Registreringsafgift udenlandskebiler Spillemyndigheden Told Tema:Told finansiel...34 Side3/42

4 A. Illegal indførsel af højt beskattede varer herunder tobaksvarer fra 3. lande...34 B. Ulovlig indførsel af punktafgiftspligtige varer(fx øl, mineralvand, chokolade og sukkervarer)...34 C.Antidumpingtoldogtillægstoldsatser...34 D.ComplianceTold Tema:Told-sikkerhedogsundhed...35 A.Indsmuglingafnarkotika...35 B.Forfalsketogindførselsforbudtmedicin...35 C.Ulovligindførelseafvåben...36 D.Illegalevareriskibstrafikken...36 E.DualUse Eksportkontrol Økonomiskkriminalitet Tema:Økonomiskkriminalitet...37 A.CreditCards...37 B.Valutaudlændinge...37 C.MoneyTransfer...37 D.Organiseretsvig-Negativmoms...37 E.Kædesvig(Underentreprenører)...37 F.Svigunderdækkeafselskabskonstruktionermv...38 G.Pantebrevskarrusellerne...38 H.Momskarruselsvig...38 I.EU-køb...38 J.Bandekriminalitet...38 K.Prostitutionensbagmænd...39 L.WhiteCollarCrime...39 M.Intelligence-netværk...39 N.Økonomiskkriminalitet handelmedbiler...40 O.AngrebpåEU segneindtægterviatoldsvig...40 P. Internetrelateret skatte- og momssvig(økokrim på Internettet og Internetanalyse) Overvågning af borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse Compliance LANDSDÆKKENDEINDDRIVELSESPROJEKTER Implementeringafinddrivelsescentret...42 Side4/42

5 1.0 Landsdækkende kundeserviceprojekter 2010 De landsdækkende projekter til Produktionsplan 2010 er fremkommet ved hjælp af en systematisk risikoanalyse baseret på væsentlighed i forhold til skattegabet i bredeste forstand og barrierer for indsats som følge af lovgivning mv. På baggrund af risikoanalysen og øvrige kriterier er der prioriteret en række emner, som skal være landsdækkende projekter i Emnerne gennemgås ved hjælp af korte beskrivelser om projektets formål. Rækkefølgen vil i gennemgangen nedenfor være som følger: Fokus på markedsføring Kvalitet i sagsafslutningen Lavkonjunktur(eftervirkning) 1.1 Tema: kundeservice Fokus på markedsføring SKATs overordnede strategi er at få alle borgere og virksomheder til at være efterrettelige,dvs.angiveogbetalekorrektogtiltiden. De væsentligste udfordringer ved markedsføring vil dels være at arbejde for, at flest mulige borgere og virksomheder anvender SKATs digitale løsninger, dels at arbejde for øget regelefterlevelse blandt især medspillerne. Ifølge den gennemførte complianceundersøgelse repræsenterer medspillerne en ganske stordelafskattegabet,hvorforderergrundtilatgøreenindsatsoverfordennegruppe. Eftersom medspillerne som udgangspunkt ønsker at være efterrettelige, er SKATs opgaveathjælpedemmedatfådenviden,demangler,iformafvejledningoginformation. Udfordringeneratidentificeredemedspillere,derharbrugfordetteogatkommeidialogmeddem.Detteskyldes,atdeofteikkeerklarover,atdeharbrugforøgetvidenog derfor ikke selv henvender sig til SKAT Kvalitet i sagsafslutningen Kvalitet i sagsafslutningen er et intern SKAT-anliggende og tager sigte på, at alle konsekvensændringer bliver foretaget, samt at vi sikrer, at ændringerne indberettes/overføres til afregningssystemerne, fx i forbindelse med ændrede skatteansættelser eller ændringer i momsindberetninger. På skatteområdet er der er risiko for, at sagsbehandleren anser selve sagsbehandlingen for at være det fagligt mest udfordrende, mens selve skatteberegningen ikke har det samme fokus; formentlig fordi KMD-ligning klarer denne del. For at sikre korrekt overfør- Side5/42

6 sel af data og dermed korrekt afregning, er det vigtigt, at der er ledelsesmæssigt fokus på, at medarbejderne anvender KMD i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer. Når sagsbehandlere i SKAT foretager en ændring af en virksomheds momsindberetning, fordrer en korrekt afregning, at en række af manuelle processer gennemføres. Sagsbehandleren udfærdiger en efterangivelse, som sendes til Betalingscentret, der forestår indberetningen. De mange manuelle processer øger risikoen for fejl Lavkonjunktur(eftervirkning) A. SKAT som fordringshaver SKAT ønsker generelt i 2010 at sætte fokus på SKAT i rollen som fordringshaver. Målet er, at flere borgere og virksomheder bliver efterrettelige, og at deres mellemværender med SKAT ikke bliver til restancer. SKATs rolle som fordringshaver handler derfor om to forhold: dels at opnå en øget regelefterlevelse dels at påtage sig fordringshaverrollen, så de enheder i SKAT, der er beskæftiget med vejledning og afregning, tillægges fordringshaveropgaven, hvilket er i overensstemmelse med SKATs bærende strategi(indsatsstrategien). I2010vilSKAT pådeindrelinier-sætteledelsesmæssigtfokuspåskatsrollesom fordringshaver. Eksternt sætter SKAT fokus på den proaktive markedsføring over for SKATs kunder. Projektet skal medvirke til, at SKATs fordringer skubbes til venstre i forretningsmodellen og modvirke, at restancerne stiger. For at styrke SKAT i rollen som fordringshaver gennemføres bl.a. 6 aktiviteter: 1. Organisatorisk tilrettelæggelse af opgaven SKAT som fordringshaver 2. Forebyggelse og opfølgning på foreløbige fastsættelser(koordineres med eventuelle andre projekter på området) 3. Gennemførelse af informationsmøder for nystartede virksomheder og tæt opfølgning 4. Forbedring af registreringskontrol i forhold til kreditbegrænsning, nægtelse af registrering og sikker afmelding. 5. Tilgang af restanter inkl. vejlederordningen 6. Korrekt afregning af indeholdt moms og A-skat Opgaven fremgår delvis af Resultatkontrakten for 2010 og omfatter aktiviteter på både kundeserviceområdet og indsatsområdet(inkl. inddrivelse). B. Bobehandling Der forventes en stigning i antallet af betalingsstandsninger, konkurser, tvangsakkorder, tvangsafmelding af selskaber og lukning af virksomheder generelt. Side6/42

7 Forsåvidtangårkonkursermådetforventes,atSKATogsåihøjeregradvilværenødsaget til at erklære virksomheder konkurs for at undgå yderligere restancetilgang som konsekvens af, at SKAT som offentlig kreditor er tvangskreditor. SKAT vurderer derfor, at den aktuelle økonomiske krise vil medføre et øget pres på bobehandlingsopgaven, hvorfor det vil være nødvendigt at tilføre denne opgave yderligere ressourcer, således at opgaven kan varetages optimalt. Hertil kommer at bobehandlingsopgaven tillige omfatter personområdet, hvor der på sigt må forventes at ske en stigning i antallet af ansøgninger om gældssanering. C. Overvågning af forskudsregistrering og årsopgørelse Set i forhold til forskudsregistreringer for selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere kan det være fristende at nedsætte den indberettede indkomst med den konsekvens, at forskudsskatten bliver trukket med et for lavt beløb, og der oparbejdes en restskat hen over året. På fradragssiden kan der foretages en række indberetninger, der medfører restskatter. Der afsættes ekstra ressourcer i 2010 til øget overvågning af ændringer af forskudsregistreringer, så det i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem forskudsregistreringer og de aktuelle skattemæssige forhold Landsdækkende indsatsprojekter 2010 De landsdækkende projekter til Produktionsplan 2010 er fremkommet ved hjælp af en systematisk risikoanalyse baseret på væsentlighed i forhold til skattegabet i bredeste forstand og barrierer for indsats som følge af lovgivning mv. Efter en længere årrække med økonomisk fremgang og stigende beskæftigelse står Danmark nu midt i en finansiel krise med økonomiske konsekvenser for nogle virksomheder og borgere. Disse forhold er i muligt omfang indgået i risikovurderingen og udvælgelsen af indsatsprojekter. SKAT vil følge den videre udvikling og i nødvendigt omfang tilpasse aktiviteterne til ændrede behov. SKAT har gennemført en omfattende analyse af borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse(baseret på SKATs complianceprojekt). Resultaterne indgår som et plangrundlag for regionernes indsatsprojekter i På baggrund af risikoanalysen og øvrige kriterier er der prioriteret en række nye emner, som skal være landsdækkende projekter i Hertil kommer emner som er videreført fra Emnerne gennemgås ved hjælp af korte beskrivelser om projektets formål. Rækkefølgen vil i gennemgangen nedenfor være som følger: 2.1 Borger 2.2 Virksomhed 2.3 Store selskaber 2.4 Punktafgifter 2.5 Spillemyndigheden Side7/42

8 2.6 Told 2.7 Økonomisk kriminalitet 2.8 Compliance 2.1 Borgere Tema: Aktier A. Beskatning af aktier og investeringsforeningsbeviser mv. Inden for det finansielle område er der er tale om komplicerede regler, der hele tiden kræver opfølgning og vejledning. Dette fremgik af complianceundersøgelsen på borgerområdet og de allerede opnåede resultater på aktieområdet. Det er derfor aktieprojektets anbefaling, at hele området samles og vurderes løbende. Der bør skabes et samlet overblik, så indsatsen kan målrettes. Den finansielle krise har givet nogle aktieejere tab, hvilket giver anledning til en målrettet vejledningskampagne, da skatteyderne erfaringsmæssigt er mere modtagelige for vejledning i en tabssituation. Borgere og virksomheder vælger endvidere ofte finansielle produkter, der ikke bliver indberettet til SKAT(udland, indland), og hvor der hos borgere, virksomheder og rådgivere er et ringe kendskab til de skattemæssige regler på området. SKAT vil derfor videreføre nethandelsprojektet, der har særlig fokus på aktier mv. handlet på udenlandske netportaler. Mangfoldigheden af nye finansielle produkter behandles i projektet Finansielle kontrakter, se særskilt beskrivelse. Adfærden på området afspejler både manglende kendskab til regler, manglende evne til at overholde regler og manglende vilje til at overholde regler. Indsatsen vil være lige dele vejledning og kontrol. Der skal være en bred vejledning rettet mod borgerne, hvilket bl.a. sker ved at udsende en revideret pjece. Der skal også rettes en indsats mod udbydere og revisorer. Resultatet af indsatsen bruges i det videre forløb bl.a. i samarbejde med Sagscenter Person omkring borgerportal og intranet. B. Lagerbeskattede inverteringsforeningsbeviser og hedgefonde Der foregår en særlig landsdækkende indsats med at håndtere de specielle udfordringer forbundet med investeringsforeningsbeviser og hedgefonde. Pilotprojektet afsluttes i andet kvartal 2010, og projektet vil efter evaluering indgå i selve aktieprojektet. Side8/42

9 2.1.2 Tema: Finansielle instrumenter A. Finansielle kontrakter Handel med finansielle kontrakter og derivater er taget til i de senere år, og regionale projekterharvist,atderharværetbehovforenindsatspåområdet. Et igangværende pilotprojekt, hvis overordnede formål er at foretage en måling af henholdsvis en individuel og en generel vejledning, udvides til at blive et landsdækkende projekt. Formålet med projektet vil blandt andet være at undersøge adfærden hos de borgere, der har modtaget en vejledning, sammenholdt med en referencegruppe, der ikke har modtaget vejledning. Det kan foreløbig konkluderes, at ændringsprocenten er faldende i takt med, at vejledningsindsatsen øges. Den samlede ændringsprocent udgør dog stadig 65. Desuden har der i sager, hvor revisorer har været involveret på selvangivelsestidspunktet, været fejl i mere end halvdelen af sagerne. Der er tale om gennemsnitlige ændringer på over kr Pilotprojektet producerer en pjece, der skal anvendes i den fremtidige indsats til at opnå en større efterrettelighed. Pjecen vil blive udsendt til skatteydere inden tidspunktet for selvangivelsen, hvorefter der vil blive fulgt op med en kontrolindsats. Projektet videreføres i andet kvartal 2010 som et landsdækkende projekt baseret på erfaringerne fra pilotprojektet, der afsluttes i første kvartal Tema: Globalisering A. Fraflytterbeskatning ved fraflytning til udlandet Projektet er et pilotprojekt, som i første kvartal 2010 udvides til et egentligt landsdækkende projekt. Baggrunden for projekt er, at der fra indkomståret 2008 blev indført nye regler vedrørende beskatning af urealiserede gevinster på aktier ved fraflytning til udlandet. Samtidig blev det pligtigt at indsende en selvangivelse hvert år, såfremt skatten af disse gevinster ønskes udskudt til senere betaling. Personer, der flytter til udlandet, skal i visse situationer beskattes af urealiserede gevinster, pensioner, genvundne afskrivninger mv. Alene på aktieavancer er der i 2009, ifølge SKATs bogholderi, en latent skatteudskydelse på 2,3 milliarder kr. Et af hovedmålene med det omtalte igangværende pilotprojekt har bl.a. været at identificere hvilke fejl, der typisk opstår ved fraflytning. Med denne viden om fejltyper vurderes der fortsat at være behov for omfattende vejledningsindsats på området, både over for borgere og over for deres rådgivere. Vejledningen skal følges op med kontrol af bl.a. Side9/42

10 avancer og henstandssaldi for at afgøre, om disse opgøres korrekt. Desuden skal projektetsepå,omaktierfortsateribehold,daetsalgviludløsebetalingafskatten Tema: Personer indland A. Differencer i selvangivelsen Det landsdækkende projekt afsluttes i første kvartal 2010, og efter afsluttet evaluering påbegyndes et nyt landsdækkende projekt i tredje kvartal Mange skatteydere angiver forkerte beløb i selvangivelsesfelter, hvor SKAT har registreret kontroloplysninger. De forkerte angivelser kan skyldes alt fra manglende kendskab til reglerne eller til SKATs systemer, til manglende evne til at overholde reglerne og til bevidst angivelse af forkerte beløb for at betale mindre i skat. Projektet har til formål at regulere og forebygge reelle differencer ud fra modtagne kontroloplysninger vedrørende lønmodtagere. Complianceanalyserne har vist et betydeligt skattegab på dette område. Finanskrisen/lavkonjunkturen kan medføre, at flere bevidst angiver forkerte beløb for at betale mindre i skat. Derfor udføres en indsats med både vejledning og kontrol rettet mod fejl og fejlmuligheder i borgernes angivelser samt med synliggørelse af indsatsen for at medvirke til øget regelefterlevelse. Målet med projektet er at nedbringe antallet af differencer og at få rettet de væsentligste fejl. Projektet vil ligeledes afklare hvilke årsager, der er til de konstaterede fejl, så vejledninger og processer kan justeres for fremadrettet at forebygge, at fejl opstår Tema: Sort arbejde/sort økonomi A. Skattesvig og socialt bedrageri særlige udenlandske indkomstforhold Projektet, som blev påbegyndt i 2009 og afsluttes i andet kvartal 2010, fokuserer på det forhold, at et antal danske skatteydere oppebærer ikke selvangivne indtægter fra udlandet samtidig med, at de pågældende i visse tilfælde er på forskellige former for overførselsindkomst. Hovedformålet med projektet er at sikre, at reglerne bliver fulgt blandt fuldt indkomstskattepligtige borgere(skatteydere) på overførselsindkomst, der samtidig oppebærer udenlandske indkomster. Det skal sikres, at ikke selvangivne indtægter registreres, og at de heraf afledte skattekrav opkræves, samtidig med at det sikres, at tildelte sociale ydelser i kommunalt regi hviler på et korrekt grundlag. I projektet foretages en ligningsindsats af navngivne personers skattemæssige forhold for en årrække ved brug af indhentede oplysninger med henblik på at konstatere, om Side10/42

11 den skattemæssige ansættelse er korrekt. Verifikation af oplysninger foregår i samarbejde med de relevante kommunale myndigheder m.fl., der også orienteres om resultatet af ligningsindsatsen til brug for afgørelser i andet regi. 2.2 Virksomheder Tema: A-indkomst, personalegoder, godtgørelser mv. A. Personalegoder, fryns mv. Projektet afsluttes i første kvartal Efter en evaluering vil projektet indgå som en del af et større landsdækkende projekt, som planlægges påbegyndt i andet kvartal 2010 Lønpakker og skattefri godtgørelse. Virksomhederne konkurrerer i stigende grad for at rekruttere den bedste arbejdskraft. Én af måderne, hvorpå virksomhederne søger at differentiere sig fra hinanden, er gennem personalegoder. Som resultat af denne øgede konkurrence stiger risikoen samtidig for, at virksomhederne vil tilbyde de ansatte kreative aflønningsformer. Lønpakker er som sådan meget almindelige inden for liberale erhverv, eksempelvis er 48% af privatansatte HKere omfattede af lønpakker. Problemet består i om de ansatte bliver beskattet korrekt af de modtagne ydelser eller goder. Der er generelt risiko for, at lønmodtagerne modtager oplysningspligtige personalegoder, som ikke selvangives. Der kan således være risiko for, at virksomheden udbetaler ydelser/goder til den ansatte, der ikke kommer til beskatning. Herudover eksisterer der en risiko for, at arbejdsgiver foretager beskatning på grundlag af en forkert tolkning af reglerne på området. B. Lønpakker og skattefri godtgørelse Hovedformålet med projektet, som skal inddrage erfaringer fra projekt Personalegoder, fryns mv., er at skabe efterrettelighed på en mere effektiv måde ved at arbejde forebyggende og fremadrettet. Desuden udpeger complianceanalysen dette område til øget fokus for SKATs indsatser. En fremrykket ligning vil hjælpe virksomheder med at få kendskab til reglerne på en del områder inden for fx personalegoder/ydelser, godtgørelser og fortrykt befordring. Det vil også være formålet med indsatsen: Atsikre,atarbejdsgiverenanvenderkorrektlovgrundlag,ogatgiveenøget mulighed for samspil mellem SKAT og arbejdsgiveren. Atstyrkedenforbyggendeindsatspålønmodtagerområdet,hvorSKATønsker at løse tingene ved kilden(arbejdsgiveren), så der skal rettes færre årsopgørelser. Atopnå,atetstørreantalskatteyderemodtagerenendeligogkorrektårsopgørelse første gang. Side11/42

12 Atmålretteognedbrydeprojektetiyderligereenkeltdeleforatøgemuligheden for mere korrekt udsøgning af virksomhederne. Projektet vil indeholde en vejledningsdel og en kontroldel over for tilfældigt udvalgte virksomheder inden for byggebranchen og IT-branchen. Foreløbige resultater viser, at virksomhederne stadig ikke har tilstrækkelig viden og kendskab til reglerne, eksempler med fejl i indberetning angående rejser og befordringsgodtgørelser understøtter dette og viser, at dokumentationen og kontroldelen fra virksomhederne stadig er mangelfuld. C. Multimedieskat Nyt pilotprojekt som igangsættes i forbindelse med skattereformens indførsel af multimediebeskatning. Beskatningen forventes at omfatte en meget bred gruppe af lønmodtagere og virksomheder, hvorfor det vil være naturligt allerede fra lovens ikrafttræden at iværksætte først en vejledningsindsats og at følge denne op med en kontrolindsats. Samtidig bør der ske en indsats omkring multimediebeskatningen i forbindelse med SKATs lønmodtagerligning. Da beskatningen rammer bredt, er det vurderet praktisk, hvis vejledning og kontrol af multimedieskatten inkluderes i planlægning og eksekvering af de øvrige projekter Personalegoder, fryns mv. og Lønpakker og skattefri godtgørelse (se ovenfor). Samtidig vil Multimediebeskatning bevare sine selvstændige ressourcer og opgaver. Projektet vil blive igangsat tidligt på året og tilbyde forskellige former for vejledning; fra informationsmøder til forskellige former for vejledningsmateriale. Pilotprojektet sker i tæt koordination med de øvrige informationsinitiativer, der følger af skattereformen Tema: E-handel A. Elektroniske markedspladser og internetbetalinger Nyt projekt påbegyndes i andet kvartal 2010, omhandlende omsætningen på det danske Internet, som stadig er stigende og nu udgør langt over 100 milliarder kr. Complianceanalysen peger på dette område mht. moms, leveringssted. Manglende eller forkerte selvangivelser er fordelt på meget forskellige brancher og med store forskelle i efterrettelighed. Eksempelvis angiver flere pokerspillere nu deres indtægter, end det har været tilfældet tidligere. Mens optræden mod betaling på erotiske hjemmesider(web-cam) kun angives i 1 ud af 100 tilfælde. Endelig er virksomheder med betalingsløsning via PBS som udgangspunkt meget efterrettelige. I 2010 vil data fra en række online auktionshuse og digitale markedspladser blive behandlet, ligesom webshops vedrørende dating-sider, sider med erotisk indhold, webshops med medicin, nydelsesmidler og kosttilskud og sider med salg af varer eller ydelser på ikke-dansksprogede hjemmesider også vil komme i fokus. Side12/42

13 B. Webshops Projektet med særligt fokus på webshops afsluttes i første kvartal Hovedformålet med projektet er at øge regelefterlevelsen for personer, som sælger varer eller ydelser via webshops. Der fokuseres i særlig grad på følgende målgrupper: Webshops,derkanbetegnessommedspilleremedbegrænsetevne/kendskabtil at følge regelsættet. Webshops,derkanbetegnessommodspillereogikkeharviljentilatfølgeregelsættet Tema: Fonde og foreninger A. Udbetalinger fra fondshensættelser i landbruget Det tidligere ToldSkat Vestjylland har i 2004 lavet en undersøgelse af beskatning af udbetalinger fra personlige konti i et større andelsselskab. SKAT Nordjylland har i 2008 og 2009 gennemført en opfølgning på undersøgelsen, der viser betydelige regelefterlevelsesproblemer på området. Undersøgelsen viste, at der var grundlag for videre analyser, da der var procentuelt store forhøjelser for skatteydere, også skatteydere bosat i udlandet. I et mindre antal blev der udtaget sager til ansvarsbehandling. På baggrund af disse resultater valgte man at udvide analysen ved at indlede et samarbejde med Store Selskaber med henblik på at afdække hvor store beløb, der står hensat på personlige konti i de største andelsselskaber. For 2007 er det 2,5 milliarder kr. Hertil kommer beløb i et ukendt antal mindre andelsselskaber. Det er blandt andet projektets formål: Atsikresamarbejdeoginformationsudvekslingmedsamtligerelevanteandelsselskaber. Atanalyseredata,somalleredenuvideregivesfrastørstedelenafandelsselskaberne om udbetalinger fra relevante andelshaverkonti Tema: Globalisering A. Køb af byggeydelser i udlandet Projektet afsluttes i andet kvartal 2010, derpå evalueres resultaterne, og der træffes beslutning om eventuel videreførelse af projektet. Side13/42

14 Projektet arbejder med at håndtere den udfordring, SKAT står over for i forbindelse med udenlandske virksomheders udførelse af bygge- og anlægsopgaver på fast ejendom i Danmark. Efter en lovændring pr. 1. januar 2009 er det ikke længere den udenlandske virksomheds forpligtigelse at registrere sig for moms, men derimod den virksomhed, som modtager byggeydelsen, der skal betale momsen. Det er SKATs vurdering, at der er risiko for, at momspligtige virksomheder undlader at angivemomsafvarerogydelserkøbtiudlandet. Det er projektets formål at undersøge og analysere området med henblik på vurdering af yderligere vejlednings- og kontrolbehov. B. Udenlandske virksomheder Projektet er frem til andet kvartal 2010 et pilotprojekt, som derefter udvides til at være landsdækkende. Pilotprojektets fokus har været at opbygge kendskab til udenlandske virksomheder, og hvordan de er registreret i diverse datasystemer. På baggrund af gennemførte og igangværendeanalyserviserdetsig,atflereforholdkangøresiggældende.derkanværetale om ukendskab til reglerne, manglende vilje til at overholde gældende regler, og der kan være tale om svig. Der er mange uoverensstemmelser i de eksisterende data, som SKAT har omkring de pågældende virksomheder. Uoverensstemmelserne kan skyldes ukendskab til reglerne og/eller en manglende vilje til at overholde reglerne. Samtidig er det dog vigtigt, at være opmærksom på, at denne registreringsform er oplagt at bruge, hvis man bevidst ikke vil overholde reglerne. Dette skyldes, at landegrænserne på trods af diverse samarbejdsaftaler landene imellem fortsat gør tilgangen til disse virksomheder mere besværlig, ligesom eventuelle bagmændharletterevedatgemmesig. Pilotprojektet har allerede på nuværende tidspunkt vist, at det er vigtigt at se sammenhængende på både skat, moms og inddrivelse i forbindelse med de udenlandske virksomheder. Momsen er en naturlig del af projektet, idet udgangspunktet er virksomhedernes momsregistrering. Vedrørende statueringen af skattepligt samt inddrivelse vil begge elementer blive inkluderet i det landsdækkende indsatsprojekt. Det landsdækkende projekt vil således omfatte både vejledning og kontrol samt moms, skat og inddrivelse. En del af arbejdet i projektet vil skulle foregå på fremmedsprog(engelsk og tysk). Side14/42

15 2.2.5 Tema: Interesseforbundne parter A. Interesseforbundne parter, transaktioner sker ikke på markedsvilkår Projektet er påbegyndt i 2009 og afsluttes i andet kvartal Der tages først stilling til en eventuel videreførelse efter evaluering af det igangværende projekts resultater. Complianceanalyserne viser skattegab på private udgifter. Indsatsen har fokus på økonomiske transaktioner mellem selskaber og de hovedaktionærer, der har dominerende indflydelse på selskabernes drift. Mere specifikt omhandler det en undersøgelse af 500 hovedaktionærer med hovedvægt på følgende risici: Forhøj/lavværdiansættelseafanlægsaktiver(typiskejendom,bilogvirksomhed). Manglendelejeaftaleellerforhøj/lavlejevedudlejningafbygninger,bilermv. Manglendeellerforhøj/lavforrentningafmellemregningskontisamtmanglende beskatning af de tilhørende renteindtægter hos hovedaktionærer. Direkteudlodningafselskabersindtægterudenbeskatningihverkenselskabeller hos hovedaktionær. Fastsættelse af værdier/priser sker ofte til gunst for hovedaktionæren, der herved opnår en såkaldt skattebesparelse. Den finansielle krise kan øge denne risiko, hvorfor SKAT har særlig bevågenhed på dette område Tema: Moms/lønsumsafgift A. Private aktører kommunal udlicitering Der er tale om et pilotprojekt, som afsluttes i andet kvartal Fokus er at få private aktører, som udfører kommunale eller regionale udliciterede opgaver,tilatændrederesadfærd.måleter,atdeprivateaktørerihøjeregradendnuefterlever de gældende moms- og lønsumsafgiftsregler, både i forbindelse med registrering og angivelse, for både moms og lønsum. Der er tale om en bred målgruppe, som omfatter forskellige typer og størrelser af virksomheder fra selvejende institutioner til personligt ejede virksomheder. De private aktører kan omfatte læger, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere samt pædagoger og konsulenter med anden uddannelsesbaggrund. Projektet yder vejledning, som senere følges op med kontroller af effekt. Complianceresultaterne fra virksomhedsanalysen peger i øvrigt på sundheds- og omsorgsbranchen som et område med mange fejl. Side15/42

16 B. Udbetalingskontrol- moms SKAT gennemfører udbetalingskontrol i virksomheder med negative momsangivelser for at sikre, at der ikke sker uretmæssige udbetalinger. Den finansielle krise forstærker behovet for en særlig indsats på området. Udbetalingskontrollen foretages på baggrund af lister, som viser alle de virksomheder, som skal have penge udbetalt fra SKAT. Der foretages en risikovurdering ud fra: Størrelsenafdennegativemomsangivelse Antalletafnegativemomsangivelserfrasammevirksomhed Detsegmentvirksomhedenbefindersigi Eventuellekontroloplysninger Almindeligstikprøvekontrol Disse kontroller laves altid kun for den netop angivne periode og foretages via telefoniske henvendelser, indkaldelse af dokumentation eller besøg i virksomheden. Ved udvælgelsen af de virksomheder, der kontrolleres, tages der udgangspunkt i segmenteringen. Alle virksomheder i rødt segment kontrolleres alene grundet placeringen i dette segment og uanset, hvor stor den negative udbetaling er. For øvrige segmenter gradueres graden af kontrol i forhold til segment. Der laves også egentlige kontroller på virksomheder, hvor udbetalingen allerede er sket. Der kan i sådanne tilfælde laves en samlet kontrol for flere perioder. Disse foretages normalt ved indkaldelse af materialer eventuelt kombineret med besøg i virksomheden før eller efter kontrollen. Det nye landsdækkende projekt sætter endvidere mere fokus på følgende områder: Eksportvirksomhedermeddelregistrering EU-handel Virksomhederpåefterkant Yderligere laves kontroller i eksportvirksomheder med delregistrering og i virksomheder, somharhandelmedandreeulande. C. Virksomheder med delvis fradragsret på momsområdet Projektet afsluttes i 1. kvartal I 2008 og 2009 er gennemført henholdsvis pilot- og landsdækkende projekt med indsats rettet mod virksomheder med delvis fradragsret på momsområdet. Resultaterne fra disse toprojektervisersamstemmende,atdeteretområde,sompågrundafsinekomplekse regler har stor fejlhyppighed, såvel i relation til opgørelse af fradragsretten som til manglende viden om lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Complianceanalyserne har yderligere bekræftet dette. Herved er der åbenlys risiko for provenutab i forbindelse med fejlagtigt opgjorte tilsvar og manglende afgiftsberigtigelse. Side16/42

17 Det landsdækkende projekt har rettet sig mod 8 brancher: Bedemænd Turistkørsel Ejendomsmæglere TV-ogradioforretninger Campinghandeldetail Detailhandelhårdehvidevarer Detailhandelmedmøbler Detailhandelnyebiler Projektet har hidtil været gennemført ved en serviceindsats mod 70% af virksomhederne og herefter opfølgende stikprøvekontroller. Det har dog vist sig, at der ikke har været tilstrækkelig effekt af serviceindsatsen, hvorfor det påtænkes at målrette vejledningsindsatsen yderligere. Det er besluttet, at der i 2. kvartal 2010 iværksættes et nyt landsdækkende projekt med en anden målgruppe. Det drejer sig om alternative behandlere i relation til momsfritagelse/lønsumsafgift, jf. nærmere i særskilt beskrivelse nedenfor. D. Alternative behandlere Der er risiko for, at de alternative behandlere ikke opfylder betingelserne for at være momsfritaget. De alternative behandlere foretager sundhedsmæssige behandlinger uden for det offentlige system og der er derfor ingen lovgivning om den uddannelsesmæssige baggrund eller lovgivning om, hvilke behandlinger der må udføres. Ved vurderingen af om en alternativ behandler kan blive momsfritaget anvender SKAT retspraksis fra EU-domstolen, Landsskatteretten, momsvejledningen mv. I Danmark stiller vi nogle minimumskrav til den uddannelsesmæssige baggrund og krav om at behandlingerne skal have et terapeutisk formål, før man kan blive momsfritaget. Reglerne er svære at fortolke for de alternative behandlere, deres organisationer og deres skoler m.fl. Det medfører, at reglerne ikke altid bliver fortolket ens, hvilket skaber ulig konkurrence og manglende indtægter i form af moms, hvis betingelsen for momsfritagelse ikke er opfyldt. Hvis der er tale om momsfritagelse, skal der betales lønsumsafgift, som giver et mindre provenu. Projektet vil besøge nogle af de alternative behandlere for at undersøge, om de opfylder betingelserne for momsfritagelse. Der vil blive udarbejdet fortolkning af reglerne, så disse bliver nemmere at forstå og derefter iværksættes en informationskampagne over for de alternative behandlere, deres organisationer, uddannelsesstederne og rådgiverne m.fl. Side17/42

18 2.2.7 Tema: Ophør af virksomhed A. Tvangsopløsning af selskaber Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer, at der i efteråret 2009 skal tvangsopløses op mod selskaber, svarende til næsten en fordobling af antallet i forhold til det foregåendeår.setilysetafdenfinansiellekriseharskatderfornedsatenmidlertidigtask force, som i første omgang visiterer alle sager. Visiteringen omfatter møder i skifteretterne og Sø- og Handelsretten og medfører statuering af omstødelige dispositioner, konkursbegæringerne og giver i det hele et godt grundlag for den videre indsats. På baggrund af erfaringerne fra et tilsvarende midtjysk projekt forventes det, at mellem 10og20%afsagernevilværeindsatsrelevante. Indsatsen i projekt Konkurs og tvangsopløsninger vil erfaringsmæssigt bl.a. rette sig mod udtagning af aktiver, mellemregningstilgodehavender hos hovedaktionærer, selskaber med aktivitet og aktiver i ophørsåret, nystiftede selskaber, problematikker om rette indkomstmodtager mellem selskab og hovedaktionær og mod eventuelle konkursryttere. Det er særlig væsentligt at sikre, at der i selskaber, der begæres tvangsopløst, ikke forsvinder omsætning eller aktiver, der tilhører selskabet eller selskabets aktionærer. Derfor bør der etableres et samarbejde med inddrivelsen, der sikrer, at SKAT har etableret de fornødne sikkerhedsrettigheder, allerede når der er genereret væsentlig restance, der skal inddrives jf. SKATs inddrivelsespolitik. Projektet ser som udgangspunkt på historiske handlinger og er derfor i vid udstrækning bagudrettet. Dog forventes der samlet set også en ikke-målbar fremadrettet effekt som følge af den massive synliggørelse af SKAT i både skifteretterne og ved den efterfølgende indsats over for selskabsdeltagerne. Projektet er igangsat ultimo 2009 og videreføres i 2010 som et landsdækkende projekt. B. Afmeldte virksomheder enkeltmandsvirksomheder og I/S Pilotprojekt,somafsluttesiandetkvartal2010,derhartilformålatsættefokuspåde moms- og skattemæssige problemstillinger, fejl og faldgruber, der kan opstå, når en personlig ejet virksomhed ophører med sine aktiviteter. Erfaringer viser, at en stor andel af virksomhederne ikke efterlever gældende regler med op til 70% korrektioner efter udført kontrol. Projektet vil inddrage Inddrivelsen til at sikre, at relevante emner håndteres rettidigt; især i tvangsafmeldelsessituationer vil denne involvering være relevant. Der er i lovgivningen mulighed for, at SKAT under specifikke forhold kan tvangsafmelde en virksomhed. Afmeldelsen til trods er der risiko for, at en virksomhed fortsætter sin drift, hvorfor en kontrol som opfølgning har stor relevans. Side18/42

19 Projektet udfører en nulpunktsmåling på området og vil i øvrigt anvende vejledning og kontrol i tilgangen Tema: Person indland A. Indkomst- og rentedifferencer for selvstændige erhvervsdrivende Pilotprojekt der afsluttes i andet kvartal Projektets formål er at imødegå risikoen for fejl i indkomstopgørelsen vedrørende forhold, hvor SKAT automatisk har modtaget kontroloplysninger efter skattekontrolloven. Der udføres nulpunktsmåling for udsøgte differencer og foretages udsøgninger, hvorefter der udføres kontrol Tema: Registrering A. Nægtelse af registrering og tvangsafmeldelse, videreførelse som uregistreret virksomhed Projektet blev påbegyndt i 2008 med fokus på, at en del af virksomhederne fortsætter virksomhedsaktiviteten efter, at de er tvangsafmeldt eller har fået nægtet registrering. I 2009 har projektet derudover haft fokus på samarbejdet mellem Indsats og Inddrivelse, herunder på en restanceforebyggende indsats inden endelig tvangsafmeldelse. Der har vist sig positive effekter af samarbejdet, som derfor udbygges i Der er konstateret en betydelig stigning i antallet af tvangsafmeldelser og registreringsnægtelser fra 2008 til 2009, muligvis som følge af finanskrisen, der også kan være medvirkende til, at en stadig betydelig andel vælger at fortsætte aktiviteten uden registrering. Tidligere projekter har vist, at op mod 25-30% af virksomhederne fortsætter driften uregistreret i kortere eller længere perioder. I 2010 fortsætter projektet med intensiveret tværgående samarbejde og med prioriteret fokus på såvel den restanceforebyggende indsats som på en synligt konsekvent indsats over for uregistreret virksomhedsaktivitet Tema: Selskaber A. Skattemæssige afskrivninger Complianceprojektet har vist, at der på området for skattemæssige afskrivninger sker en del fejl, både i forhold til afskrivning på driftsmidler, immaterielle aktiver og afskrivning på ejendomme/installationer. Der er tale om et område, hvor der erfaringsmæssigt er foretaget mange reguleringer på grund af de mange forskelligartede aktiver, som området dækker over. Afskrivningsom- Side19/42

20 rådet dækker over et af de største beløbsmæssige fradragsområder i virksomheders regnskaber. Korrektioner på området bør ses over en årrække, idet der i væsentligt omfang vil være tale om periodeforskydninger. Virksomhederne skal på selvangivelsen oplyse om skattemæssige afskrivninger samt tilog afgange af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Her opstår der især fejl i følgende situationer: Aktiver,somafskrivesmedforkert%-sats. Aktiver,somikkekanstraksafskrives. Aktiver,sombenyttestilformål,hvorderskalskebeskatningafbruger. Aktiver,derikkeskattemæssigtkanafskrivespå. Opgørelseogfordelingafafskrivningsgrundlag. I forbindelse med korrektioner på området kan det konstateres, at der er tale om tilfælde, hvor virksomhederne i mange tilfælde ikke er bekendt med de skattemæssige regler på området. I andre situationer er virksomhedens skøn over den erhvervsmæssige benyttelse af et aktiv væsentligt forskelligt fra SKATs skøn. Der skal igangsættes tiltag, der afdækker og forbedrer områdets regelefterlevelse. Projektet etablerer et samspil med revisorer og andre rådgivere, som er involveret i opgørelse af virksomhedernes afskrivninger med henblik på at sikre medvirken til den langsigtede regelefterlevelse. B. Revisorforbehold Projektet påbegyndes på baggrund af erfaringer opbygget i forbindelse med et pilotprojekt. Revisorforbehold eller angivelse af supplerende oplysninger i en revisorerklæring i årsrapport for aktie- eller anpartsselskab skyldes oftest, at gældende lovgivning ikke er overholdt. I tilfælde af eksempelvis ulovlige aktionærlån, manglende intern kontrol i virksomhedens regnskabssystem eller manglende opfyldelse af bogføringslovens bestemmelser er der risiko for, at skatte- og/eller afgiftsgrundlag ikke er korrekt opgjort. Forbeholdet kan også direkte vedrøre rigtigheden af opgørelsen af skatte- og/eller afgiftstilsvaret. Der må således antages at foreligge en særlig risiko for fejl, når revisor angiver forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten. I pilotprojektet er det konstateret, at der er fejl i mange af disse selskaber, ligesom det er konstateret, at afkrydsning i selvangivelser i en del tilfælde ikke er sket korrekt. Indsatsprojektet vil indeholde undersøgelse og andre indsatsinitiativer i de selskaber, hvor der er sket afkrydsning i felt vedrørende overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Derudover indeholder projektet videre arbejde med at ændre de nuværen- Side20/42

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

Skat har en plan-2. del

Skat har en plan-2. del - 1 Skat har en plan-2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 181 Offentligt Indsatsplan 2011 Plan SKATs landsdækkende indsats- og inddrivelsesprojekter

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 181 Offentligt Indsatsplan 2011 Plan SKATs landsdækkende indsats- og inddrivelsesprojekter Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 181 Offentligt Indsatsplan 2011 SKATs landsdækkende indsats- og inddrivelsesprojekter Plan 1. januar 2011 INDSATSPLANENS FORMÅL OG OPBYGNING 5 Baggrund...5 Ekstra

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi. December 2008 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs indsatsstrategi December 2008 BERETNING OM SKATS INDSATSSTRATEGI i Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund og formål...

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007.

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt. Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning. 24. januar 2007. Indsatsplan 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 92 Offentligt Hovedcentret Indsats Indsatsplanlægning 24. januar 2007 Indsatsplan 2007 Side 1 / 43 Forord Med Indsatsstrategien tror SKAT på at vi kan få flere skatteydere

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 7:

Undervisningsnotat nr. 7: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 7: Kapitalgevinster og indkomstbeskatning Valdemar Nygaard Kapitalgevinster og indkomstbeskatning: Notatet bygger på afsnit XIII i Almen

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Ved Niels Anker Jørgensen SKATTEMINISTERIET, Koncerncentret Juni 2011 SKAT Hvorfor optræder SKAT her? Side 2 17. juni 2011 Indkøberens

Læs mere

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet

Kontrolaktiviteter 2015. Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Kontrolaktiviteter 2015 Styrket regelefterlevelse på skatteområdet Forord I 2015 forventer Skatteministeriet, at borgere og virksomheder betaler omkring 920 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told.

Læs mere

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

Indhold. Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde Indhold 1 Gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde 3 1.1 Hovedtræk af kontrollen i 2014 3 1.2 Organiseringen af SKATs kontrolindsats 4 1.3 Grundlaget for rapporten 5 1.4 Lovgivningen bag SKATs kontrol 5

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01)

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 112 Offentligt (01) Vi sætter målrettet ind over for manglende skattebetaling I 2014 forventes borgere og virksomheder at skulle betale omkring 946 mia. kr. i skatter,

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere