Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner 2010."

Transkript

1 Notat Skatteministeriet Koncerncentret Borger og virksomhed Indsatsplanlægning og-analyse 24. marts 2010 J.nr Indsatsplan 2010 Indsatsplan 2010 med de videreførte og de nye udvalgte landsdækkende emner Indsatsplanen er en integreret del af SKATs samlede produktionsplan 2010 fra 17. december De landsdækkende emner er udvalgt på baggrund af det fortsatte arbejde med den risikobaserede indsatsmodel. SKATs seks regioner og relevante afdelinger i Koncerncentret har bidraget til risikoanalysen. Emnerne i Indsatsplan 2010 er prioriteret af det centrale Indsats- henholdsvis kundeserviceudvalg, på baggrund af den forudgående risikoanalyse, samt drøftet i Produktionsdirektionen og i SKATs Direktion. Endvidere har indsatsemner været forelagt Departementet. Endelig har Indsatsplanen som en integreret del af produktionsplanen 2010 været igennem en hørings- og godkendelsesproces i Produktionsdirektionen, SKATs Direktion samt Skatterådet. Venlig hilsen Steffen Normann Hansen Side 1/42

2 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN LANDSDÆKKENDEKUNDESERVICEPROJEKTER TEMA:KUNDESERVICE Fokuspåmarkedsføring Kvalitetisagsafslutningen Lavkonjunktur(eftervirkning)...6 A.SKATsomfordringshaver...6 B.Bobehandling...6 C.Overvågningafforskudsregistreringogårsopgørelse LANDSDÆKKENDEINDSATSPROJEKTER BORGERE Tema:Aktier...8 A.Beskatningafaktieroginvesteringsforeningsbevisermv...8 B.Lagerbeskattedeinverteringsforeningsbeviseroghedgefonde Tema:Finansielleinstrumenter...9 A.Finansiellekontrakter Tema:Globalisering...9 A.Fraflytterbeskatningvedfraflytningtiludlandet Tema:Personerindland...10 A.Differenceriselvangivelsen Tema:Sortarbejde/Sortøkonomi...10 A. Skattesvig og socialt bedrageri særlige udenlandske indkomstforhold Virksomheder Tema:A-indkomst,personalegoder,godtgørelsermv...11 A.Personalegoder,frynsmv...11 B.Lønpakkerogskattefrigodtgørelse...11 C.Multimedieskat Tema:E-handel...12 A.Elektroniskemarkedspladseroginternetbetalinger...12 B.Webshops Tema:Fondeogforeninger...13 A.Udbetalingerfrafondshensættelserilandbruget Tema:Globalisering...13 A.Købafbyggeydelseriudlandet...13 B.Udenlandskevirksomheder Tema:Interesseforbundneparter...15 A. Interesseforbundne parter, transaktioner sker ikke på markedsvilkår Tema:Moms/lønsumsafgift...15 Side2/42

3 A.Privateaktører kommunaludlicitering...15 B.Udbetalingskontrol-moms...16 C.Virksomhedermeddelvisfradragsretpåmomsområdet...16 D.Alternativebehandlere Tema:Ophørafvirksomhed...18 A.Tvangsopløsningafselskaber...18 B.Afmeldtevirksomheder enkeltmandsvirksomhederogi/s Tema:Personindland...19 A.Indkomst-ogrentedifferencerforselvstændigeerhvervsdrivende Tema:Registrering...19 A. Nægtelse af registrering og tvangsafmeldelse, videreførelse som uregistreret virksomhed Tema:Selskaber...19 A.Skattemæssigeafskrivninger...19 B.Revisorforbehold Tema:Sortarbejde/Sortøkonomi...21 A.Fairplay...21 B.Sortarbejde/Sortøkonomi specifikkebrancher...21 C.Negativtprivatforbrug...23 D.Købersbrugafafregningsbilag Tema:Tredjemandsindberetning...24 A.Udgåendeindberetningsindsats Storeselskaber Tema:Selskaber...25 A.Pengeinstitutterstabpåudlånvedrørendeejendomsspekulanter...25 B.Sambeskatning(nationalogtilvalgtinternationalsambeskatning)...25 C.Udarbejdelseafregnskabiudenlandskvaluta...25 D.Kapitalfondesovertagelseafdanskevirksomheder...26 E.Omstruktureringeriselskaber...27 F.Tyndkapitaliseringogrentebegrænsning Tema:TransferPricing...27 A.Underskudselskaber/0-skatteselskaber...27 B.Immaterielleaktiver Punktafgifter Tema:Punktafgifter...28 A.Skattereformen...28 B.Tilbagebetalingafenergiafgift...29 C.Importafpunktafgiftspligtigevarer...29 D.Tinglysningsafgift korrektangivelse Tema:Biler...30 A.Registreringsafgift danskebiler...30 B.Registreringsafgift udenlandskebiler Spillemyndigheden Told Tema:Told finansiel...34 Side3/42

4 A. Illegal indførsel af højt beskattede varer herunder tobaksvarer fra 3. lande...34 B. Ulovlig indførsel af punktafgiftspligtige varer(fx øl, mineralvand, chokolade og sukkervarer)...34 C.Antidumpingtoldogtillægstoldsatser...34 D.ComplianceTold Tema:Told-sikkerhedogsundhed...35 A.Indsmuglingafnarkotika...35 B.Forfalsketogindførselsforbudtmedicin...35 C.Ulovligindførelseafvåben...36 D.Illegalevareriskibstrafikken...36 E.DualUse Eksportkontrol Økonomiskkriminalitet Tema:Økonomiskkriminalitet...37 A.CreditCards...37 B.Valutaudlændinge...37 C.MoneyTransfer...37 D.Organiseretsvig-Negativmoms...37 E.Kædesvig(Underentreprenører)...37 F.Svigunderdækkeafselskabskonstruktionermv...38 G.Pantebrevskarrusellerne...38 H.Momskarruselsvig...38 I.EU-køb...38 J.Bandekriminalitet...38 K.Prostitutionensbagmænd...39 L.WhiteCollarCrime...39 M.Intelligence-netværk...39 N.Økonomiskkriminalitet handelmedbiler...40 O.AngrebpåEU segneindtægterviatoldsvig...40 P. Internetrelateret skatte- og momssvig(økokrim på Internettet og Internetanalyse) Overvågning af borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse Compliance LANDSDÆKKENDEINDDRIVELSESPROJEKTER Implementeringafinddrivelsescentret...42 Side4/42

5 1.0 Landsdækkende kundeserviceprojekter 2010 De landsdækkende projekter til Produktionsplan 2010 er fremkommet ved hjælp af en systematisk risikoanalyse baseret på væsentlighed i forhold til skattegabet i bredeste forstand og barrierer for indsats som følge af lovgivning mv. På baggrund af risikoanalysen og øvrige kriterier er der prioriteret en række emner, som skal være landsdækkende projekter i Emnerne gennemgås ved hjælp af korte beskrivelser om projektets formål. Rækkefølgen vil i gennemgangen nedenfor være som følger: Fokus på markedsføring Kvalitet i sagsafslutningen Lavkonjunktur(eftervirkning) 1.1 Tema: kundeservice Fokus på markedsføring SKATs overordnede strategi er at få alle borgere og virksomheder til at være efterrettelige,dvs.angiveogbetalekorrektogtiltiden. De væsentligste udfordringer ved markedsføring vil dels være at arbejde for, at flest mulige borgere og virksomheder anvender SKATs digitale løsninger, dels at arbejde for øget regelefterlevelse blandt især medspillerne. Ifølge den gennemførte complianceundersøgelse repræsenterer medspillerne en ganske stordelafskattegabet,hvorforderergrundtilatgøreenindsatsoverfordennegruppe. Eftersom medspillerne som udgangspunkt ønsker at være efterrettelige, er SKATs opgaveathjælpedemmedatfådenviden,demangler,iformafvejledningoginformation. Udfordringeneratidentificeredemedspillere,derharbrugfordetteogatkommeidialogmeddem.Detteskyldes,atdeofteikkeerklarover,atdeharbrugforøgetvidenog derfor ikke selv henvender sig til SKAT Kvalitet i sagsafslutningen Kvalitet i sagsafslutningen er et intern SKAT-anliggende og tager sigte på, at alle konsekvensændringer bliver foretaget, samt at vi sikrer, at ændringerne indberettes/overføres til afregningssystemerne, fx i forbindelse med ændrede skatteansættelser eller ændringer i momsindberetninger. På skatteområdet er der er risiko for, at sagsbehandleren anser selve sagsbehandlingen for at være det fagligt mest udfordrende, mens selve skatteberegningen ikke har det samme fokus; formentlig fordi KMD-ligning klarer denne del. For at sikre korrekt overfør- Side5/42

6 sel af data og dermed korrekt afregning, er det vigtigt, at der er ledelsesmæssigt fokus på, at medarbejderne anvender KMD i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer. Når sagsbehandlere i SKAT foretager en ændring af en virksomheds momsindberetning, fordrer en korrekt afregning, at en række af manuelle processer gennemføres. Sagsbehandleren udfærdiger en efterangivelse, som sendes til Betalingscentret, der forestår indberetningen. De mange manuelle processer øger risikoen for fejl Lavkonjunktur(eftervirkning) A. SKAT som fordringshaver SKAT ønsker generelt i 2010 at sætte fokus på SKAT i rollen som fordringshaver. Målet er, at flere borgere og virksomheder bliver efterrettelige, og at deres mellemværender med SKAT ikke bliver til restancer. SKATs rolle som fordringshaver handler derfor om to forhold: dels at opnå en øget regelefterlevelse dels at påtage sig fordringshaverrollen, så de enheder i SKAT, der er beskæftiget med vejledning og afregning, tillægges fordringshaveropgaven, hvilket er i overensstemmelse med SKATs bærende strategi(indsatsstrategien). I2010vilSKAT pådeindrelinier-sætteledelsesmæssigtfokuspåskatsrollesom fordringshaver. Eksternt sætter SKAT fokus på den proaktive markedsføring over for SKATs kunder. Projektet skal medvirke til, at SKATs fordringer skubbes til venstre i forretningsmodellen og modvirke, at restancerne stiger. For at styrke SKAT i rollen som fordringshaver gennemføres bl.a. 6 aktiviteter: 1. Organisatorisk tilrettelæggelse af opgaven SKAT som fordringshaver 2. Forebyggelse og opfølgning på foreløbige fastsættelser(koordineres med eventuelle andre projekter på området) 3. Gennemførelse af informationsmøder for nystartede virksomheder og tæt opfølgning 4. Forbedring af registreringskontrol i forhold til kreditbegrænsning, nægtelse af registrering og sikker afmelding. 5. Tilgang af restanter inkl. vejlederordningen 6. Korrekt afregning af indeholdt moms og A-skat Opgaven fremgår delvis af Resultatkontrakten for 2010 og omfatter aktiviteter på både kundeserviceområdet og indsatsområdet(inkl. inddrivelse). B. Bobehandling Der forventes en stigning i antallet af betalingsstandsninger, konkurser, tvangsakkorder, tvangsafmelding af selskaber og lukning af virksomheder generelt. Side6/42

7 Forsåvidtangårkonkursermådetforventes,atSKATogsåihøjeregradvilværenødsaget til at erklære virksomheder konkurs for at undgå yderligere restancetilgang som konsekvens af, at SKAT som offentlig kreditor er tvangskreditor. SKAT vurderer derfor, at den aktuelle økonomiske krise vil medføre et øget pres på bobehandlingsopgaven, hvorfor det vil være nødvendigt at tilføre denne opgave yderligere ressourcer, således at opgaven kan varetages optimalt. Hertil kommer at bobehandlingsopgaven tillige omfatter personområdet, hvor der på sigt må forventes at ske en stigning i antallet af ansøgninger om gældssanering. C. Overvågning af forskudsregistrering og årsopgørelse Set i forhold til forskudsregistreringer for selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere kan det være fristende at nedsætte den indberettede indkomst med den konsekvens, at forskudsskatten bliver trukket med et for lavt beløb, og der oparbejdes en restskat hen over året. På fradragssiden kan der foretages en række indberetninger, der medfører restskatter. Der afsættes ekstra ressourcer i 2010 til øget overvågning af ændringer af forskudsregistreringer, så det i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem forskudsregistreringer og de aktuelle skattemæssige forhold Landsdækkende indsatsprojekter 2010 De landsdækkende projekter til Produktionsplan 2010 er fremkommet ved hjælp af en systematisk risikoanalyse baseret på væsentlighed i forhold til skattegabet i bredeste forstand og barrierer for indsats som følge af lovgivning mv. Efter en længere årrække med økonomisk fremgang og stigende beskæftigelse står Danmark nu midt i en finansiel krise med økonomiske konsekvenser for nogle virksomheder og borgere. Disse forhold er i muligt omfang indgået i risikovurderingen og udvælgelsen af indsatsprojekter. SKAT vil følge den videre udvikling og i nødvendigt omfang tilpasse aktiviteterne til ændrede behov. SKAT har gennemført en omfattende analyse af borgernes og virksomhedernes regelefterlevelse(baseret på SKATs complianceprojekt). Resultaterne indgår som et plangrundlag for regionernes indsatsprojekter i På baggrund af risikoanalysen og øvrige kriterier er der prioriteret en række nye emner, som skal være landsdækkende projekter i Hertil kommer emner som er videreført fra Emnerne gennemgås ved hjælp af korte beskrivelser om projektets formål. Rækkefølgen vil i gennemgangen nedenfor være som følger: 2.1 Borger 2.2 Virksomhed 2.3 Store selskaber 2.4 Punktafgifter 2.5 Spillemyndigheden Side7/42

8 2.6 Told 2.7 Økonomisk kriminalitet 2.8 Compliance 2.1 Borgere Tema: Aktier A. Beskatning af aktier og investeringsforeningsbeviser mv. Inden for det finansielle område er der er tale om komplicerede regler, der hele tiden kræver opfølgning og vejledning. Dette fremgik af complianceundersøgelsen på borgerområdet og de allerede opnåede resultater på aktieområdet. Det er derfor aktieprojektets anbefaling, at hele området samles og vurderes løbende. Der bør skabes et samlet overblik, så indsatsen kan målrettes. Den finansielle krise har givet nogle aktieejere tab, hvilket giver anledning til en målrettet vejledningskampagne, da skatteyderne erfaringsmæssigt er mere modtagelige for vejledning i en tabssituation. Borgere og virksomheder vælger endvidere ofte finansielle produkter, der ikke bliver indberettet til SKAT(udland, indland), og hvor der hos borgere, virksomheder og rådgivere er et ringe kendskab til de skattemæssige regler på området. SKAT vil derfor videreføre nethandelsprojektet, der har særlig fokus på aktier mv. handlet på udenlandske netportaler. Mangfoldigheden af nye finansielle produkter behandles i projektet Finansielle kontrakter, se særskilt beskrivelse. Adfærden på området afspejler både manglende kendskab til regler, manglende evne til at overholde regler og manglende vilje til at overholde regler. Indsatsen vil være lige dele vejledning og kontrol. Der skal være en bred vejledning rettet mod borgerne, hvilket bl.a. sker ved at udsende en revideret pjece. Der skal også rettes en indsats mod udbydere og revisorer. Resultatet af indsatsen bruges i det videre forløb bl.a. i samarbejde med Sagscenter Person omkring borgerportal og intranet. B. Lagerbeskattede inverteringsforeningsbeviser og hedgefonde Der foregår en særlig landsdækkende indsats med at håndtere de specielle udfordringer forbundet med investeringsforeningsbeviser og hedgefonde. Pilotprojektet afsluttes i andet kvartal 2010, og projektet vil efter evaluering indgå i selve aktieprojektet. Side8/42

9 2.1.2 Tema: Finansielle instrumenter A. Finansielle kontrakter Handel med finansielle kontrakter og derivater er taget til i de senere år, og regionale projekterharvist,atderharværetbehovforenindsatspåområdet. Et igangværende pilotprojekt, hvis overordnede formål er at foretage en måling af henholdsvis en individuel og en generel vejledning, udvides til at blive et landsdækkende projekt. Formålet med projektet vil blandt andet være at undersøge adfærden hos de borgere, der har modtaget en vejledning, sammenholdt med en referencegruppe, der ikke har modtaget vejledning. Det kan foreløbig konkluderes, at ændringsprocenten er faldende i takt med, at vejledningsindsatsen øges. Den samlede ændringsprocent udgør dog stadig 65. Desuden har der i sager, hvor revisorer har været involveret på selvangivelsestidspunktet, været fejl i mere end halvdelen af sagerne. Der er tale om gennemsnitlige ændringer på over kr Pilotprojektet producerer en pjece, der skal anvendes i den fremtidige indsats til at opnå en større efterrettelighed. Pjecen vil blive udsendt til skatteydere inden tidspunktet for selvangivelsen, hvorefter der vil blive fulgt op med en kontrolindsats. Projektet videreføres i andet kvartal 2010 som et landsdækkende projekt baseret på erfaringerne fra pilotprojektet, der afsluttes i første kvartal Tema: Globalisering A. Fraflytterbeskatning ved fraflytning til udlandet Projektet er et pilotprojekt, som i første kvartal 2010 udvides til et egentligt landsdækkende projekt. Baggrunden for projekt er, at der fra indkomståret 2008 blev indført nye regler vedrørende beskatning af urealiserede gevinster på aktier ved fraflytning til udlandet. Samtidig blev det pligtigt at indsende en selvangivelse hvert år, såfremt skatten af disse gevinster ønskes udskudt til senere betaling. Personer, der flytter til udlandet, skal i visse situationer beskattes af urealiserede gevinster, pensioner, genvundne afskrivninger mv. Alene på aktieavancer er der i 2009, ifølge SKATs bogholderi, en latent skatteudskydelse på 2,3 milliarder kr. Et af hovedmålene med det omtalte igangværende pilotprojekt har bl.a. været at identificere hvilke fejl, der typisk opstår ved fraflytning. Med denne viden om fejltyper vurderes der fortsat at være behov for omfattende vejledningsindsats på området, både over for borgere og over for deres rådgivere. Vejledningen skal følges op med kontrol af bl.a. Side9/42

10 avancer og henstandssaldi for at afgøre, om disse opgøres korrekt. Desuden skal projektetsepå,omaktierfortsateribehold,daetsalgviludløsebetalingafskatten Tema: Personer indland A. Differencer i selvangivelsen Det landsdækkende projekt afsluttes i første kvartal 2010, og efter afsluttet evaluering påbegyndes et nyt landsdækkende projekt i tredje kvartal Mange skatteydere angiver forkerte beløb i selvangivelsesfelter, hvor SKAT har registreret kontroloplysninger. De forkerte angivelser kan skyldes alt fra manglende kendskab til reglerne eller til SKATs systemer, til manglende evne til at overholde reglerne og til bevidst angivelse af forkerte beløb for at betale mindre i skat. Projektet har til formål at regulere og forebygge reelle differencer ud fra modtagne kontroloplysninger vedrørende lønmodtagere. Complianceanalyserne har vist et betydeligt skattegab på dette område. Finanskrisen/lavkonjunkturen kan medføre, at flere bevidst angiver forkerte beløb for at betale mindre i skat. Derfor udføres en indsats med både vejledning og kontrol rettet mod fejl og fejlmuligheder i borgernes angivelser samt med synliggørelse af indsatsen for at medvirke til øget regelefterlevelse. Målet med projektet er at nedbringe antallet af differencer og at få rettet de væsentligste fejl. Projektet vil ligeledes afklare hvilke årsager, der er til de konstaterede fejl, så vejledninger og processer kan justeres for fremadrettet at forebygge, at fejl opstår Tema: Sort arbejde/sort økonomi A. Skattesvig og socialt bedrageri særlige udenlandske indkomstforhold Projektet, som blev påbegyndt i 2009 og afsluttes i andet kvartal 2010, fokuserer på det forhold, at et antal danske skatteydere oppebærer ikke selvangivne indtægter fra udlandet samtidig med, at de pågældende i visse tilfælde er på forskellige former for overførselsindkomst. Hovedformålet med projektet er at sikre, at reglerne bliver fulgt blandt fuldt indkomstskattepligtige borgere(skatteydere) på overførselsindkomst, der samtidig oppebærer udenlandske indkomster. Det skal sikres, at ikke selvangivne indtægter registreres, og at de heraf afledte skattekrav opkræves, samtidig med at det sikres, at tildelte sociale ydelser i kommunalt regi hviler på et korrekt grundlag. I projektet foretages en ligningsindsats af navngivne personers skattemæssige forhold for en årrække ved brug af indhentede oplysninger med henblik på at konstatere, om Side10/42

11 den skattemæssige ansættelse er korrekt. Verifikation af oplysninger foregår i samarbejde med de relevante kommunale myndigheder m.fl., der også orienteres om resultatet af ligningsindsatsen til brug for afgørelser i andet regi. 2.2 Virksomheder Tema: A-indkomst, personalegoder, godtgørelser mv. A. Personalegoder, fryns mv. Projektet afsluttes i første kvartal Efter en evaluering vil projektet indgå som en del af et større landsdækkende projekt, som planlægges påbegyndt i andet kvartal 2010 Lønpakker og skattefri godtgørelse. Virksomhederne konkurrerer i stigende grad for at rekruttere den bedste arbejdskraft. Én af måderne, hvorpå virksomhederne søger at differentiere sig fra hinanden, er gennem personalegoder. Som resultat af denne øgede konkurrence stiger risikoen samtidig for, at virksomhederne vil tilbyde de ansatte kreative aflønningsformer. Lønpakker er som sådan meget almindelige inden for liberale erhverv, eksempelvis er 48% af privatansatte HKere omfattede af lønpakker. Problemet består i om de ansatte bliver beskattet korrekt af de modtagne ydelser eller goder. Der er generelt risiko for, at lønmodtagerne modtager oplysningspligtige personalegoder, som ikke selvangives. Der kan således være risiko for, at virksomheden udbetaler ydelser/goder til den ansatte, der ikke kommer til beskatning. Herudover eksisterer der en risiko for, at arbejdsgiver foretager beskatning på grundlag af en forkert tolkning af reglerne på området. B. Lønpakker og skattefri godtgørelse Hovedformålet med projektet, som skal inddrage erfaringer fra projekt Personalegoder, fryns mv., er at skabe efterrettelighed på en mere effektiv måde ved at arbejde forebyggende og fremadrettet. Desuden udpeger complianceanalysen dette område til øget fokus for SKATs indsatser. En fremrykket ligning vil hjælpe virksomheder med at få kendskab til reglerne på en del områder inden for fx personalegoder/ydelser, godtgørelser og fortrykt befordring. Det vil også være formålet med indsatsen: Atsikre,atarbejdsgiverenanvenderkorrektlovgrundlag,ogatgiveenøget mulighed for samspil mellem SKAT og arbejdsgiveren. Atstyrkedenforbyggendeindsatspålønmodtagerområdet,hvorSKATønsker at løse tingene ved kilden(arbejdsgiveren), så der skal rettes færre årsopgørelser. Atopnå,atetstørreantalskatteyderemodtagerenendeligogkorrektårsopgørelse første gang. Side11/42

12 Atmålretteognedbrydeprojektetiyderligereenkeltdeleforatøgemuligheden for mere korrekt udsøgning af virksomhederne. Projektet vil indeholde en vejledningsdel og en kontroldel over for tilfældigt udvalgte virksomheder inden for byggebranchen og IT-branchen. Foreløbige resultater viser, at virksomhederne stadig ikke har tilstrækkelig viden og kendskab til reglerne, eksempler med fejl i indberetning angående rejser og befordringsgodtgørelser understøtter dette og viser, at dokumentationen og kontroldelen fra virksomhederne stadig er mangelfuld. C. Multimedieskat Nyt pilotprojekt som igangsættes i forbindelse med skattereformens indførsel af multimediebeskatning. Beskatningen forventes at omfatte en meget bred gruppe af lønmodtagere og virksomheder, hvorfor det vil være naturligt allerede fra lovens ikrafttræden at iværksætte først en vejledningsindsats og at følge denne op med en kontrolindsats. Samtidig bør der ske en indsats omkring multimediebeskatningen i forbindelse med SKATs lønmodtagerligning. Da beskatningen rammer bredt, er det vurderet praktisk, hvis vejledning og kontrol af multimedieskatten inkluderes i planlægning og eksekvering af de øvrige projekter Personalegoder, fryns mv. og Lønpakker og skattefri godtgørelse (se ovenfor). Samtidig vil Multimediebeskatning bevare sine selvstændige ressourcer og opgaver. Projektet vil blive igangsat tidligt på året og tilbyde forskellige former for vejledning; fra informationsmøder til forskellige former for vejledningsmateriale. Pilotprojektet sker i tæt koordination med de øvrige informationsinitiativer, der følger af skattereformen Tema: E-handel A. Elektroniske markedspladser og internetbetalinger Nyt projekt påbegyndes i andet kvartal 2010, omhandlende omsætningen på det danske Internet, som stadig er stigende og nu udgør langt over 100 milliarder kr. Complianceanalysen peger på dette område mht. moms, leveringssted. Manglende eller forkerte selvangivelser er fordelt på meget forskellige brancher og med store forskelle i efterrettelighed. Eksempelvis angiver flere pokerspillere nu deres indtægter, end det har været tilfældet tidligere. Mens optræden mod betaling på erotiske hjemmesider(web-cam) kun angives i 1 ud af 100 tilfælde. Endelig er virksomheder med betalingsløsning via PBS som udgangspunkt meget efterrettelige. I 2010 vil data fra en række online auktionshuse og digitale markedspladser blive behandlet, ligesom webshops vedrørende dating-sider, sider med erotisk indhold, webshops med medicin, nydelsesmidler og kosttilskud og sider med salg af varer eller ydelser på ikke-dansksprogede hjemmesider også vil komme i fokus. Side12/42

13 B. Webshops Projektet med særligt fokus på webshops afsluttes i første kvartal Hovedformålet med projektet er at øge regelefterlevelsen for personer, som sælger varer eller ydelser via webshops. Der fokuseres i særlig grad på følgende målgrupper: Webshops,derkanbetegnessommedspilleremedbegrænsetevne/kendskabtil at følge regelsættet. Webshops,derkanbetegnessommodspillereogikkeharviljentilatfølgeregelsættet Tema: Fonde og foreninger A. Udbetalinger fra fondshensættelser i landbruget Det tidligere ToldSkat Vestjylland har i 2004 lavet en undersøgelse af beskatning af udbetalinger fra personlige konti i et større andelsselskab. SKAT Nordjylland har i 2008 og 2009 gennemført en opfølgning på undersøgelsen, der viser betydelige regelefterlevelsesproblemer på området. Undersøgelsen viste, at der var grundlag for videre analyser, da der var procentuelt store forhøjelser for skatteydere, også skatteydere bosat i udlandet. I et mindre antal blev der udtaget sager til ansvarsbehandling. På baggrund af disse resultater valgte man at udvide analysen ved at indlede et samarbejde med Store Selskaber med henblik på at afdække hvor store beløb, der står hensat på personlige konti i de største andelsselskaber. For 2007 er det 2,5 milliarder kr. Hertil kommer beløb i et ukendt antal mindre andelsselskaber. Det er blandt andet projektets formål: Atsikresamarbejdeoginformationsudvekslingmedsamtligerelevanteandelsselskaber. Atanalyseredata,somalleredenuvideregivesfrastørstedelenafandelsselskaberne om udbetalinger fra relevante andelshaverkonti Tema: Globalisering A. Køb af byggeydelser i udlandet Projektet afsluttes i andet kvartal 2010, derpå evalueres resultaterne, og der træffes beslutning om eventuel videreførelse af projektet. Side13/42

14 Projektet arbejder med at håndtere den udfordring, SKAT står over for i forbindelse med udenlandske virksomheders udførelse af bygge- og anlægsopgaver på fast ejendom i Danmark. Efter en lovændring pr. 1. januar 2009 er det ikke længere den udenlandske virksomheds forpligtigelse at registrere sig for moms, men derimod den virksomhed, som modtager byggeydelsen, der skal betale momsen. Det er SKATs vurdering, at der er risiko for, at momspligtige virksomheder undlader at angivemomsafvarerogydelserkøbtiudlandet. Det er projektets formål at undersøge og analysere området med henblik på vurdering af yderligere vejlednings- og kontrolbehov. B. Udenlandske virksomheder Projektet er frem til andet kvartal 2010 et pilotprojekt, som derefter udvides til at være landsdækkende. Pilotprojektets fokus har været at opbygge kendskab til udenlandske virksomheder, og hvordan de er registreret i diverse datasystemer. På baggrund af gennemførte og igangværendeanalyserviserdetsig,atflereforholdkangøresiggældende.derkanværetale om ukendskab til reglerne, manglende vilje til at overholde gældende regler, og der kan være tale om svig. Der er mange uoverensstemmelser i de eksisterende data, som SKAT har omkring de pågældende virksomheder. Uoverensstemmelserne kan skyldes ukendskab til reglerne og/eller en manglende vilje til at overholde reglerne. Samtidig er det dog vigtigt, at være opmærksom på, at denne registreringsform er oplagt at bruge, hvis man bevidst ikke vil overholde reglerne. Dette skyldes, at landegrænserne på trods af diverse samarbejdsaftaler landene imellem fortsat gør tilgangen til disse virksomheder mere besværlig, ligesom eventuelle bagmændharletterevedatgemmesig. Pilotprojektet har allerede på nuværende tidspunkt vist, at det er vigtigt at se sammenhængende på både skat, moms og inddrivelse i forbindelse med de udenlandske virksomheder. Momsen er en naturlig del af projektet, idet udgangspunktet er virksomhedernes momsregistrering. Vedrørende statueringen af skattepligt samt inddrivelse vil begge elementer blive inkluderet i det landsdækkende indsatsprojekt. Det landsdækkende projekt vil således omfatte både vejledning og kontrol samt moms, skat og inddrivelse. En del af arbejdet i projektet vil skulle foregå på fremmedsprog(engelsk og tysk). Side14/42

15 2.2.5 Tema: Interesseforbundne parter A. Interesseforbundne parter, transaktioner sker ikke på markedsvilkår Projektet er påbegyndt i 2009 og afsluttes i andet kvartal Der tages først stilling til en eventuel videreførelse efter evaluering af det igangværende projekts resultater. Complianceanalyserne viser skattegab på private udgifter. Indsatsen har fokus på økonomiske transaktioner mellem selskaber og de hovedaktionærer, der har dominerende indflydelse på selskabernes drift. Mere specifikt omhandler det en undersøgelse af 500 hovedaktionærer med hovedvægt på følgende risici: Forhøj/lavværdiansættelseafanlægsaktiver(typiskejendom,bilogvirksomhed). Manglendelejeaftaleellerforhøj/lavlejevedudlejningafbygninger,bilermv. Manglendeellerforhøj/lavforrentningafmellemregningskontisamtmanglende beskatning af de tilhørende renteindtægter hos hovedaktionærer. Direkteudlodningafselskabersindtægterudenbeskatningihverkenselskabeller hos hovedaktionær. Fastsættelse af værdier/priser sker ofte til gunst for hovedaktionæren, der herved opnår en såkaldt skattebesparelse. Den finansielle krise kan øge denne risiko, hvorfor SKAT har særlig bevågenhed på dette område Tema: Moms/lønsumsafgift A. Private aktører kommunal udlicitering Der er tale om et pilotprojekt, som afsluttes i andet kvartal Fokus er at få private aktører, som udfører kommunale eller regionale udliciterede opgaver,tilatændrederesadfærd.måleter,atdeprivateaktørerihøjeregradendnuefterlever de gældende moms- og lønsumsafgiftsregler, både i forbindelse med registrering og angivelse, for både moms og lønsum. Der er tale om en bred målgruppe, som omfatter forskellige typer og størrelser af virksomheder fra selvejende institutioner til personligt ejede virksomheder. De private aktører kan omfatte læger, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere samt pædagoger og konsulenter med anden uddannelsesbaggrund. Projektet yder vejledning, som senere følges op med kontroller af effekt. Complianceresultaterne fra virksomhedsanalysen peger i øvrigt på sundheds- og omsorgsbranchen som et område med mange fejl. Side15/42

16 B. Udbetalingskontrol- moms SKAT gennemfører udbetalingskontrol i virksomheder med negative momsangivelser for at sikre, at der ikke sker uretmæssige udbetalinger. Den finansielle krise forstærker behovet for en særlig indsats på området. Udbetalingskontrollen foretages på baggrund af lister, som viser alle de virksomheder, som skal have penge udbetalt fra SKAT. Der foretages en risikovurdering ud fra: Størrelsenafdennegativemomsangivelse Antalletafnegativemomsangivelserfrasammevirksomhed Detsegmentvirksomhedenbefindersigi Eventuellekontroloplysninger Almindeligstikprøvekontrol Disse kontroller laves altid kun for den netop angivne periode og foretages via telefoniske henvendelser, indkaldelse af dokumentation eller besøg i virksomheden. Ved udvælgelsen af de virksomheder, der kontrolleres, tages der udgangspunkt i segmenteringen. Alle virksomheder i rødt segment kontrolleres alene grundet placeringen i dette segment og uanset, hvor stor den negative udbetaling er. For øvrige segmenter gradueres graden af kontrol i forhold til segment. Der laves også egentlige kontroller på virksomheder, hvor udbetalingen allerede er sket. Der kan i sådanne tilfælde laves en samlet kontrol for flere perioder. Disse foretages normalt ved indkaldelse af materialer eventuelt kombineret med besøg i virksomheden før eller efter kontrollen. Det nye landsdækkende projekt sætter endvidere mere fokus på følgende områder: Eksportvirksomhedermeddelregistrering EU-handel Virksomhederpåefterkant Yderligere laves kontroller i eksportvirksomheder med delregistrering og i virksomheder, somharhandelmedandreeulande. C. Virksomheder med delvis fradragsret på momsområdet Projektet afsluttes i 1. kvartal I 2008 og 2009 er gennemført henholdsvis pilot- og landsdækkende projekt med indsats rettet mod virksomheder med delvis fradragsret på momsområdet. Resultaterne fra disse toprojektervisersamstemmende,atdeteretområde,sompågrundafsinekomplekse regler har stor fejlhyppighed, såvel i relation til opgørelse af fradragsretten som til manglende viden om lønsumsafgiftspligtige aktiviteter. Complianceanalyserne har yderligere bekræftet dette. Herved er der åbenlys risiko for provenutab i forbindelse med fejlagtigt opgjorte tilsvar og manglende afgiftsberigtigelse. Side16/42

17 Det landsdækkende projekt har rettet sig mod 8 brancher: Bedemænd Turistkørsel Ejendomsmæglere TV-ogradioforretninger Campinghandeldetail Detailhandelhårdehvidevarer Detailhandelmedmøbler Detailhandelnyebiler Projektet har hidtil været gennemført ved en serviceindsats mod 70% af virksomhederne og herefter opfølgende stikprøvekontroller. Det har dog vist sig, at der ikke har været tilstrækkelig effekt af serviceindsatsen, hvorfor det påtænkes at målrette vejledningsindsatsen yderligere. Det er besluttet, at der i 2. kvartal 2010 iværksættes et nyt landsdækkende projekt med en anden målgruppe. Det drejer sig om alternative behandlere i relation til momsfritagelse/lønsumsafgift, jf. nærmere i særskilt beskrivelse nedenfor. D. Alternative behandlere Der er risiko for, at de alternative behandlere ikke opfylder betingelserne for at være momsfritaget. De alternative behandlere foretager sundhedsmæssige behandlinger uden for det offentlige system og der er derfor ingen lovgivning om den uddannelsesmæssige baggrund eller lovgivning om, hvilke behandlinger der må udføres. Ved vurderingen af om en alternativ behandler kan blive momsfritaget anvender SKAT retspraksis fra EU-domstolen, Landsskatteretten, momsvejledningen mv. I Danmark stiller vi nogle minimumskrav til den uddannelsesmæssige baggrund og krav om at behandlingerne skal have et terapeutisk formål, før man kan blive momsfritaget. Reglerne er svære at fortolke for de alternative behandlere, deres organisationer og deres skoler m.fl. Det medfører, at reglerne ikke altid bliver fortolket ens, hvilket skaber ulig konkurrence og manglende indtægter i form af moms, hvis betingelsen for momsfritagelse ikke er opfyldt. Hvis der er tale om momsfritagelse, skal der betales lønsumsafgift, som giver et mindre provenu. Projektet vil besøge nogle af de alternative behandlere for at undersøge, om de opfylder betingelserne for momsfritagelse. Der vil blive udarbejdet fortolkning af reglerne, så disse bliver nemmere at forstå og derefter iværksættes en informationskampagne over for de alternative behandlere, deres organisationer, uddannelsesstederne og rådgiverne m.fl. Side17/42

18 2.2.7 Tema: Ophør af virksomhed A. Tvangsopløsning af selskaber Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forventer, at der i efteråret 2009 skal tvangsopløses op mod selskaber, svarende til næsten en fordobling af antallet i forhold til det foregåendeår.setilysetafdenfinansiellekriseharskatderfornedsatenmidlertidigtask force, som i første omgang visiterer alle sager. Visiteringen omfatter møder i skifteretterne og Sø- og Handelsretten og medfører statuering af omstødelige dispositioner, konkursbegæringerne og giver i det hele et godt grundlag for den videre indsats. På baggrund af erfaringerne fra et tilsvarende midtjysk projekt forventes det, at mellem 10og20%afsagernevilværeindsatsrelevante. Indsatsen i projekt Konkurs og tvangsopløsninger vil erfaringsmæssigt bl.a. rette sig mod udtagning af aktiver, mellemregningstilgodehavender hos hovedaktionærer, selskaber med aktivitet og aktiver i ophørsåret, nystiftede selskaber, problematikker om rette indkomstmodtager mellem selskab og hovedaktionær og mod eventuelle konkursryttere. Det er særlig væsentligt at sikre, at der i selskaber, der begæres tvangsopløst, ikke forsvinder omsætning eller aktiver, der tilhører selskabet eller selskabets aktionærer. Derfor bør der etableres et samarbejde med inddrivelsen, der sikrer, at SKAT har etableret de fornødne sikkerhedsrettigheder, allerede når der er genereret væsentlig restance, der skal inddrives jf. SKATs inddrivelsespolitik. Projektet ser som udgangspunkt på historiske handlinger og er derfor i vid udstrækning bagudrettet. Dog forventes der samlet set også en ikke-målbar fremadrettet effekt som følge af den massive synliggørelse af SKAT i både skifteretterne og ved den efterfølgende indsats over for selskabsdeltagerne. Projektet er igangsat ultimo 2009 og videreføres i 2010 som et landsdækkende projekt. B. Afmeldte virksomheder enkeltmandsvirksomheder og I/S Pilotprojekt,somafsluttesiandetkvartal2010,derhartilformålatsættefokuspåde moms- og skattemæssige problemstillinger, fejl og faldgruber, der kan opstå, når en personlig ejet virksomhed ophører med sine aktiviteter. Erfaringer viser, at en stor andel af virksomhederne ikke efterlever gældende regler med op til 70% korrektioner efter udført kontrol. Projektet vil inddrage Inddrivelsen til at sikre, at relevante emner håndteres rettidigt; især i tvangsafmeldelsessituationer vil denne involvering være relevant. Der er i lovgivningen mulighed for, at SKAT under specifikke forhold kan tvangsafmelde en virksomhed. Afmeldelsen til trods er der risiko for, at en virksomhed fortsætter sin drift, hvorfor en kontrol som opfølgning har stor relevans. Side18/42

19 Projektet udfører en nulpunktsmåling på området og vil i øvrigt anvende vejledning og kontrol i tilgangen Tema: Person indland A. Indkomst- og rentedifferencer for selvstændige erhvervsdrivende Pilotprojekt der afsluttes i andet kvartal Projektets formål er at imødegå risikoen for fejl i indkomstopgørelsen vedrørende forhold, hvor SKAT automatisk har modtaget kontroloplysninger efter skattekontrolloven. Der udføres nulpunktsmåling for udsøgte differencer og foretages udsøgninger, hvorefter der udføres kontrol Tema: Registrering A. Nægtelse af registrering og tvangsafmeldelse, videreførelse som uregistreret virksomhed Projektet blev påbegyndt i 2008 med fokus på, at en del af virksomhederne fortsætter virksomhedsaktiviteten efter, at de er tvangsafmeldt eller har fået nægtet registrering. I 2009 har projektet derudover haft fokus på samarbejdet mellem Indsats og Inddrivelse, herunder på en restanceforebyggende indsats inden endelig tvangsafmeldelse. Der har vist sig positive effekter af samarbejdet, som derfor udbygges i Der er konstateret en betydelig stigning i antallet af tvangsafmeldelser og registreringsnægtelser fra 2008 til 2009, muligvis som følge af finanskrisen, der også kan være medvirkende til, at en stadig betydelig andel vælger at fortsætte aktiviteten uden registrering. Tidligere projekter har vist, at op mod 25-30% af virksomhederne fortsætter driften uregistreret i kortere eller længere perioder. I 2010 fortsætter projektet med intensiveret tværgående samarbejde og med prioriteret fokus på såvel den restanceforebyggende indsats som på en synligt konsekvent indsats over for uregistreret virksomhedsaktivitet Tema: Selskaber A. Skattemæssige afskrivninger Complianceprojektet har vist, at der på området for skattemæssige afskrivninger sker en del fejl, både i forhold til afskrivning på driftsmidler, immaterielle aktiver og afskrivning på ejendomme/installationer. Der er tale om et område, hvor der erfaringsmæssigt er foretaget mange reguleringer på grund af de mange forskelligartede aktiver, som området dækker over. Afskrivningsom- Side19/42

20 rådet dækker over et af de største beløbsmæssige fradragsområder i virksomheders regnskaber. Korrektioner på området bør ses over en årrække, idet der i væsentligt omfang vil være tale om periodeforskydninger. Virksomhederne skal på selvangivelsen oplyse om skattemæssige afskrivninger samt tilog afgange af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Her opstår der især fejl i følgende situationer: Aktiver,somafskrivesmedforkert%-sats. Aktiver,somikkekanstraksafskrives. Aktiver,sombenyttestilformål,hvorderskalskebeskatningafbruger. Aktiver,derikkeskattemæssigtkanafskrivespå. Opgørelseogfordelingafafskrivningsgrundlag. I forbindelse med korrektioner på området kan det konstateres, at der er tale om tilfælde, hvor virksomhederne i mange tilfælde ikke er bekendt med de skattemæssige regler på området. I andre situationer er virksomhedens skøn over den erhvervsmæssige benyttelse af et aktiv væsentligt forskelligt fra SKATs skøn. Der skal igangsættes tiltag, der afdækker og forbedrer områdets regelefterlevelse. Projektet etablerer et samspil med revisorer og andre rådgivere, som er involveret i opgørelse af virksomhedernes afskrivninger med henblik på at sikre medvirken til den langsigtede regelefterlevelse. B. Revisorforbehold Projektet påbegyndes på baggrund af erfaringer opbygget i forbindelse med et pilotprojekt. Revisorforbehold eller angivelse af supplerende oplysninger i en revisorerklæring i årsrapport for aktie- eller anpartsselskab skyldes oftest, at gældende lovgivning ikke er overholdt. I tilfælde af eksempelvis ulovlige aktionærlån, manglende intern kontrol i virksomhedens regnskabssystem eller manglende opfyldelse af bogføringslovens bestemmelser er der risiko for, at skatte- og/eller afgiftsgrundlag ikke er korrekt opgjort. Forbeholdet kan også direkte vedrøre rigtigheden af opgørelsen af skatte- og/eller afgiftstilsvaret. Der må således antages at foreligge en særlig risiko for fejl, når revisor angiver forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten. I pilotprojektet er det konstateret, at der er fejl i mange af disse selskaber, ligesom det er konstateret, at afkrydsning i selvangivelser i en del tilfælde ikke er sket korrekt. Indsatsprojektet vil indeholde undersøgelse og andre indsatsinitiativer i de selskaber, hvor der er sket afkrydsning i felt vedrørende overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Derudover indeholder projektet videre arbejde med at ændre de nuværen- Side20/42

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder

Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder - 1 - Skats Aktivitetsplan for 2014 virksomheder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere

Læs mere

SKATs nye Innovative indsatsstrategi

SKATs nye Innovative indsatsstrategi SKATs nye Innovative indsatsstrategi Direktør Steffen Normann Hansen SAS Institute seminar den 30-35 mia. 10 mia. Skattegab? Reguleringer Skat til indbetaling 765 mia. Skatteopkrævning Omkostninger til

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om SKATs anvendelse af bagatel- og beløbsgrænser på indsats- og inddrivelsesområdet Juni 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs anvendelse af bagatel-

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi. September 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ToldSkats indsats mod sort økonomi September 2009 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ToldSkats indsats mod sort økonomi

Læs mere

Skat har en plan 1. del

Skat har en plan 1. del - 1 Skat har en plan 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Indsatsstrategien i SKAT - Vi skal have den ind under huden

Indsatsstrategien i SKAT - Vi skal have den ind under huden - Vi skal have den ind under huden Steffen Normann Hansen SRF Landsmødet 2007 1. Hvordan bliver vi verdens bedste skattevæsen 2. Indsatsstrategi = større indsats overfor svig og svindel 3. Sådan ruller

Læs mere

Skats plan for kontrol i 2017

Skats plan for kontrol i 2017 - 1 Skats plan for kontrol i 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat udarbejder hvert år en oversigt over de kontrolaktiviteter, som Skat har planlagt at gennemføre i løbet af året. Aktivitetsplanen

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015

SKATs fokus i 2015. v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 SKATs fokus i 2015 v/thomas Frøbert Uddannelsesdagen 2015 2 Indledning En ikke særlig juridisk, men mere faktuel gennemgang af, hvad SKAT vil lave i 2015. Målrettet kontrol (122 navngivne og helt konkrete

Læs mere

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skats Aktivitetsplan for 2014. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skats Aktivitetsplan for 2014 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Hvert år udarbejder Skat en plan for årets aktiviteter. Her kan privatpersoner og virksomheder orientere sig om Skats planlagte

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 181 Offentligt Indsatsplan 2011 Plan SKATs landsdækkende indsats- og inddrivelsesprojekter

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 181 Offentligt Indsatsplan 2011 Plan SKATs landsdækkende indsats- og inddrivelsesprojekter Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 181 Offentligt Indsatsplan 2011 SKATs landsdækkende indsats- og inddrivelsesprojekter Plan 1. januar 2011 INDSATSPLANENS FORMÅL OG OPBYGNING 5 Baggrund...5 Ekstra

Læs mere

Skat har en plan-2. del

Skat har en plan-2. del - 1 Skat har en plan-2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggør hvert år en plan over, hvilke brancher eller skatteområder skattevæsenet det kommende år særligt vil interessere

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

SKATs indsatsplan 2011

SKATs indsatsplan 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms SKATs indsatsplan 2011 SKAT har udsendt en oversigt over deres indsatsområder i 2011. Det har naturligvis interesse for virksomheder

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Februar Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Statsrevisorerne 2010-11 (1. samling) Beretning nr. 13 Rigsrevisors notat af 31. januar 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Februar 2012 RIGSREVISORS NOTAT

Læs mere

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger

Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Møde i Kolding 25. maj 2012. SKAT s behandling af tvangsopløsninger Lidt om os Insolvensbehandlingens organisering INSOLVENS er en del af Sagscenter Erhverv, der er en landsdækkende enhed under SKAT Nordjylland.

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Skatteministeriets planer for fremtidige Intelligente alarmklokker. Andreas Berggreen, Afdelingschef 22. april 2013

Skatteministeriets planer for fremtidige Intelligente alarmklokker. Andreas Berggreen, Afdelingschef 22. april 2013 Skatteministeriets planer for fremtidige Intelligente alarmklokker Andreas Berggreen, Afdelingschef 22. april 2013 Agenda 1. Vækstpakken med nye mål 2. Skatteministeriets reorganisering 3. Realisering

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder

Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Effektmåling ændrer SKATs arbejdsmetoder Dansk EvalueringSelskab, Årskonference 2010 Parallelsession 1F Tom Axlev, Chefkonsulent - Skatteministeriets koncerncenter Agenda Hvorfor effektmåling i SKAT? Målebegreber

Læs mere

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015.

Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer i 2015. Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 186 Offentligt Transfer pricing- redegørelse 2015 2. maj 2016 J.nr. 16-0095380 Transfer pricing-redegørelse 2015 Denne redegørelse beskriver SKATs transfer pricing-reguleringer

Læs mere

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Skat har en plan. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skat har en plan Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skat har nu offentliggjort sin såkaldte Indsats- og Inddrivelsesplan for 2012. Har man lidt dårlig samvittighed vedrørende skattebetalingerne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt. Indsatsen mod sort arbejde

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt. Indsatsen mod sort arbejde Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 341 Offentligt Indsatsen mod sort arbejde Dagsorden 1. Indledning sort arbejde i dag Definition på sort arbejde Fakta om sort arbejde 2. Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Det nye Skatteministerium

Det nye Skatteministerium Det nye Skatteministerium April 2004 Man må ikke forlange, at borgerne skal betale skat med glæde. Men borgere og virksomheder bør kunne forlange, at skatten kan betales uden unødigt besvær. Derfor har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt jj.nr. 08-027542 Dato : 12. marts 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.119, 120, 121, 122, 123,

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk

SURVEY. Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen. www.fsr.dk Årsregnskaberne 2015 - Korrektioner af skattebetaling i forbindelse med revisionen SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende

Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende - 1 Fraflytningsbeskatning (Exitskat) af erhvervsdrivende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i februar 2015 nye regler om exitbeskatning, dvs. beskatning af erhvervsdrivende,

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Indsatsstrategi. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring. Seminar hos SAS Institute, København d. 24.

Indsatsstrategi. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring. Seminar hos SAS Institute, København d. 24. Steffen Normann Hansen, Direktør, Produktion og Styring Seminar hos SAS Institute, København d. 24. september 2009 Kort om SKAT og fusionen SKAT er resultatet af fusionen mellem Told-Skat og de kommunale

Læs mere

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af

Med henvisning til analysen Mistede oplysninger. i forbindelse med fravalg af revision Analyse af Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 528 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0688376 Indsats Samrådsspørgsmål AJ og AK - Tale til besvarelse af spørgsmål AJ og AK den 14. juni 2016

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 19 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 19. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 201 forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2016

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Fælles forståelse mellem Skatteministeriet og FSR danske revisorer om et nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore

Fælles forståelse mellem Skatteministeriet og FSR danske revisorer om et nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore Fælles forståelse mellem Skatteministeriet og FSR danske revisorer om et nyt moms- og skattetjek for små og mellemstore virksomheder Oktober 2017 I Danmark er der knap 600.000 små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Skattegab og indsatsstrategi

Skattegab og indsatsstrategi Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Skattegab og indsatsstrategi 17. januar 2012 Ved Niels Anker Jørgensen Side 1, februar 2012 Skattegabet

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Produktionsplan 2013 PLAN. Februar 2013. Projekter til reduktion af skattegabet. Version 1.

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt. Produktionsplan 2013 PLAN. Februar 2013. Projekter til reduktion af skattegabet. Version 1. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Produktionsplan 2013 Projekter til reduktion af skattegabet PLAN Februar 2013 Version 1.0 Forord SKAT har ansvaret for told- og skatteopkrævningen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 109 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber

Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber - 1 Forlænget ansættelsesfrist for SKAT for hovedaktionærer og selskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har særligt lange frister for at gennemgå og ændre beskatningen af transaktioner

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvalitet i selvangivelsen

Kvalitet i selvangivelsen Kvalitet i selvangivelsen Revisordøgnet - 2013 Niels Anker Jørgensen Kontorchef SKAT Indsatsanalyse 26. september 2013 Hvordan opgøres regelefterlevelsen? Side 2 Omfanget af undersøgelsen for 2010 I undersøgelsen

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Lovudkast om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. fradragsret for lønudgifter til egne medarbejdere vedrørende arbejdsopgaver knyttet til indkomstgrundlaget Af advokat (L)

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere