MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1831/2008 af Mustafa Irkan, britisk statsborger, om de svenske myndigheders indirekte forskelsbehandling Andrageren, som er britisk statsborger af tyrkisk oprindelse, mener, at han er offer for indirekte forskelsbehandling fra de svenske myndigheders side, eftersom han ikke ville være berettiget til at modtage sociale ydelser, hvis han flyttede til Sverige. Andrageren har overvejet at flytte til Sverige i henhold til bestemmelserne i direktiv 2004/38/EF, og han har undersøgt vilkårene for sociale ydelser. Ifølge andrageren fik han oplyst, at han ikke har adgang til sociale ydelser, medmindre han har arbejdet i Sverige. Andrageren hævder, at denne behandling er diskriminerende og i strid med EU-lovgivningen, da den ikke finder anvendelse på svenske statsborgere (svenske statsborgere, der aldrig har arbejdet eller betalt skat i Sverige, men i en anden medlemsstat, kan modtage sociale ydelser i Sverige, såfremt de bosætter sig i landet). Ifølge andrageren kan han ikke forudsige, hvor lang tid det vil tage at finde arbejde i Sverige. Han mener derfor, at EU-borgere, der aktivt søger job, bør have samme sociale rettigheder som svenske statsborgere. Andrageren anmoder Europa- Parlamentet om at undersøge sagen. 2. Opfyldelse af betingelserne for behandling Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6). 3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober "Andrageren, som er britisk statsborger af tyrkisk oprindelse, ønskede at flytte til Sverige med sin familie. Hans klage går ud på, at de svenske myndigheder har meddelt ham, at han i modsætning til svenske statsborgere i en tilsvarende situation ikke vil være berettiget til CM\ doc PE v04-00 Forenet i mangfoldighed

2 ydelser ved arbejdsløshed og selv vil skulle afholde sine lægeudgifter, indtil han har fundet beskæftigelse. Han klager også over, at han formentlig vil blive forskelsbehandlet på grund af sin etniske oprindelse, da den gennemsnitlige arbejdsløshedssats i Sverige udgør ca. 5 %, mens tallet for etniske tyrkeres vedkommende er så højt som 45 %. Han hævder, at kombinationen af en uforholdsmæssig høj arbejdsløshed og manglende sociale ydelser for jobsøgende har afholdt ham fra at migrere til Sverige. Kommissionen har også modtaget klagen direkte og fremsendt en analyse af sagen til andrageren med udgangspunkt i den gældende fællesskabslovgivning. Hvad angår adgangen til ydelser ved arbejdsløshed, vedrører dette samordningen af den sociale sikring i EU. EU's socialsikringslovgivning indebærer en samordning, men ikke en harmonisering, af de sociale sikringsordninger. Dette indebærer, at hver medlemsstat frit kan fastsætte de nærmere regler for sin egen sociale sikringsordning, herunder hvilke ydelser, der kan leveres og på hvilke betingelser, hvordan ydelserne skal beregnes, og hvor mange bidrag der skal betales. EU-lovgivningen, herunder forordning (EØF) nr. 1408/71, indeholder imidlertid fælles regler og principper, som skal overholdes af alle nationale myndigheder, når de anvender den nationale lovgivning. Disse regler kræver, at man ved anvendelsen af de forskellige nationale lovgivninger overholder de grundlæggende principper for ligebehandling og ikkediskrimination. Det sikres herved, at anvendelsen af forskellige nationale lovgivninger ikke har en negativ virkning på personer, der udøver deres ret til fri bevægelighed inden for EU. De regler, der samordner ydelserne ved arbejdsløshed, er nedfældet i kapitel 6 i forordning 1408/71. En arbejdstager har i princippet kun krav på arbejdsløshedsydelser i den medlemsstat, hvor vedkommende senest har været beskæftiget. Såfremt arbejdstageren ønsker at søge arbejde i en anden medlemsstat, har den pågældende i kraft af forordning 1408/71 mulighed for at få arbejdsløshedsydelser overført (artikel 69). En jobsøgende kan i henhold til disse bestemmelser i en begrænset periode bevare sin ret til arbejdsløshedsydelser, mens vedkommende opholder sig i en eller flere andre medlemsstater for at søge beskæftigelse der. Disse regler gælder for alle EU-borgere uden forskel. Den jobsøgende skal i den nævnte overførselsperiode være tilmeldt arbejdsformidlingen i den eller de medlemsstater, som vedkommende rejser til, og underkaste sig den derværende kontrol. Den jobsøgende skal kontakte den arbejdsformidling, hvor vedkommende er tilmeldt, for at få yderligere oplysninger. Det skal også fremhæves, at det i EF-traktatens artikel 18 fastsættes, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaten og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser er indeholdt i direktiv 2004/38/EF 1. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (EUT L 158 af , s. 77). PE v /7 CM\ doc

3 Ifølge EF-Domstolens retspraksis 1 kan en jobsøgende opholde sig i værtslandet i en periode, som er "tilstrækkelig til at give den pågældende mulighed for [ ] at få kendskab til beskæftigelsestilbud [ ] og [for] i givet fald at foretage det fornødne til at blive ansat". I dette tilfælde vurderede EU-Domstolen, at seks måneder udgjorde en sådan rimelig periode. Når perioden er udløbet, kan den jobsøgende ikke udvises, såfremt den pågældende beviser, at han fortsat søger beskæftigelse og har reelle chancer for at opnå ansættelse. Uanset ovenstående opholdsret kan medlemsstaterne ifølge direktivets artikel 24, stk. 2, vælge ikke at give jobsøgende ret til sociale ydelser. Formålet med denne regel er at undgå at pålægge de sociale sikringsordninger i værtsmedlemsstaterne en for stor byrde. Reglen gælder for alle EU-borgere uanset etnisk oprindelse. Ydelser af økonomisk art, der, uanset deres status i den nationale lovgivning, har til formål at lette adgangen til arbejdsmarkedet, kan imidlertid ikke anses for "sociale ydelser" i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 24, stk. 2, i nævnte direktiv 2. Den omtalte regel finder således ikke anvendelse på de ydelser, som har til formål at lette adgangen til en medlemsstats arbejdsmarked, såfremt jobsøgeren har en reel tilknytning til arbejdsmarkedet i denne medlemsstat. Hvorvidt der består en sådan tilknytning, afhænger bl.a. af, om det kan fastslås, at den omhandlede person i et rimeligt tidsrum rent faktisk har søgt arbejde i den pågældende medlemsstat 3." 4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 10. juni 2011 (REV). "Hvad angår de svenske myndigheders afgørelse om ikke at yde boligstøtte til andrageren, ønsker Kommissionen at slå følgende fast: Hvis andrageren har været tilmeldt den svenske arbejdsformidling siden juni 2009 og i den periode aktivt har søgt arbejde i Sverige, vil han blive betragtet som jobsøgende i henhold til EU-lovgivningen. I det tilfælde giver artikel 24, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes 4 område værtsmedlemsstaterne mulighed for ikke at udbetale sociale ydelser til jobsøgende. Den omstændighed, at de svenske myndigheder har givet andrageren afslag på boligstøtte, giver derfor ikke anledning til problemer med hensyn til EU-lovgivningen om fri bevægelighed. Hvad angår andragerens påstand om, at de svenske myndigheder har handlet i modstrid med Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse 5, skal det bemærkes, at Sverige har gennemført direktivets bestemmelser i sin lov om diskrimination (2008:567) og lov om diskriminationsombudsmanden (2008:568), som forbyder forskelsbehandling af forskellig art, herunder på grund af etnisk oprindelse. Andrageren bør derfor indbringe sin klage på nationalt niveau. 1 Domstolens dom af 26. februar 1991 i sag C-292/89 "Antonissen", saml. 1991, s. I Domstolens dom af 4. juni 2009 i de forenede sager C-22/08 og C-23/08 "Vatsouras og Koupatantze". 3 Domstolens dom af 23. marts 2004 i sag C-138/02 "Collins", saml. 2004, s. I EUT L 158, , s EFT L 180, , s. 22. CM\ doc 3/7 PE v04-00

4 Hvad angår de svenske myndigheders afgørelse om ikke at registrere andrageren i henhold til direktiv 2004/38/EF, skal det bemærkes, at en sådan afgørelse skal kunne påklages. Unionsborgere og deres familiemedlemmer skal i henhold til artikel 15, stk. 1, sammenholdt med artikel 31, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF, have adgang til retlige og, hvor det er relevant, administrative klageprocedurer i værtsmedlemsstaten med henblik på at anke enhver afgørelse, som er truffet i henhold til direktivet. Den 13. november 2009 blev andrageren underrettet om, at Kommissionen havde modtaget en klage over, at Sverige havde undladt at yde retssikkerhedsgarantier i henhold til artikel 15, stk. 1, sammenholdt med artikel 31, stk. 1, i direktiv 2004/38/EF, i forbindelse med sit afslag på en ansøgning om et registreringsbevis. Andrageren blev underrettet om, at Kommissionen ville rejse sagen i forbindelse med sine generelle drøftelser med de svenske myndigheder om overholdelsen af direktiv 2004/38/EF. Den 8. marts 2011 blev andrageren underrettet om, at Kommissionens tjenestegrene havde drøftet sagen med de svenske myndigheder. Han blev også underrettet om, at de svenske myndigheder havde givet et officielt skriftligt svar, som var ved at blive analyseret af Kommissionens tjenestegrene. Kommissionen overvejer for øjeblikket de mest hensigtsmæssige skridt, som eventuelt kan omfatte en traktatbrudsprocedure, hvis det viser sig nødvendigt." 5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. oktober 2013 (II). "Andrageren indgav en klage til den kompetente forvaltningsdomstol (Förvaltningsrätten) over det afslag, som den svenske sociale myndighed (Försäkringskassan) den 16. juni 2011 havde givet på hans ansøgning om bistandsydelser (til dækning af bl.a. hans lejeudgifter), og som angiveligt var en følge af samme myndigheds afslag på at registrere ham og hans familie i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2004/38/EF ("direktivet om fri bevægelighed") 1. Andragerens klage over afgørelsen byggede på en påstand om, at den dels var i strid med EU's regler om fri bevægelighed som fortolket af EU-Domstolen 2, dels var udtryk for indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, som er forbudt i medfør af Rådets direktiv 2000/43/EF om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse 3. Andragerens klage blev afvist den 22. maj 2012 med den begrundelse, at andrageren ikke havde kunnet fremlægge fyldestgørende dokumentation for, at han var aktivt jobsøgende i Sverige. Andrageren har givet udtryk for, at han agter at klage over den svenske forvaltningsdomstols afgørelse. Kommissionens bemærkninger Kommissionen skal for det første endnu engang erindre om, at Sverige har gennemført bestemmelserne i direktiv 2000/43/EF i sin lov om diskrimination (2008:567) og lov om diskriminationsombudsmanden (2008:568), som forbyder forskelsbehandling af forskellig art, herunder på grund af etnisk oprindelse. Andrageren bør derfor fortsætte med at gøre sit krav 1 EUT L 158 af , s Domstolens dom af 23. marts 2004 i sag C-138/02 "Collins", saml. 2004, s. I EFT L 180 af , s. 22. PE v /7 CM\ doc

5 gældende på nationalt niveau, herunder ved at klage til ombudsmanden i henhold til national ret. For det andet skal Kommissionen, hvad angår indholdet af den afgørelse fra den svenske forvaltningsdomstol, som andrageren anfægter, erindre om, at en jobsøgende ifølge EF- Domstolens retspraksis 1 kan opholde sig i værtslandet i en periode, som er "tilstrækkelig til at give den pågældende mulighed for [ ] at få kendskab til beskæftigelsestilbud [ ] og [for] i givet fald at foretage det fornødne til at blive ansat". Selv om Domstolen anså en periode på seks måneder for at være rimelig i denne henseende, fastslås det i artikel 14, stk. 4, litra b), i direktivet om fri bevægelighed, at den jobsøgende heller ikke efter udløbet af denne periode kan udvises, hvis han beviser, at han fortsat søger job og har en realistisk mulighed for at blive ansat. Imidlertid kan værtsmedlemsstaten, som Kommissionen allerede har præciseret over for andrageren, i medfør af artikel 24, stk. 4, i direktivet om fri bevægelighed, vælge ikke at give bl.a. jobsøgende ret til sociale ydelser i den periode, hvor de har ret til at opholde sig i medlemsstaten. Formålet med denne regel er at undgå at pålægge de sociale sikringsordninger i værtsmedlemsstaterne en for stor byrde. Den gælder for alle EU-borgere uanset etnisk oprindelse og er uafhængig af deres opholdsret. Imidlertid kan ydelser af økonomisk art, der, uanset deres status i den nationale lovgivning, har til formål at lette adgangen til beskæftigelse på værtsmedlemsstatens arbejdsmarked, ikke anses for "sociale ydelser" i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 24, stk. 2, i nævnte direktiv 2. Som Domstolen har haft anledning til at præcisere, kan unionsborgere, som er førstegangsjobsøgende (dvs. de har endnu ikke været i et ansættelsesforhold i den værtsmedlemsstat, hvor de opholder sig og søger arbejde), ikke gøre krav på de samme sociale og skattemæssige fordele som indenlandske arbejdstagere (i modsætning til unionsborgere, som allerede har haft beskæftigelse på værtsmedlemsstatens arbejdsmarked), selv om de stadig er omfattet af ligebehandlingsprincippet, for så vidt angår adgangen til beskæftigelse 3. Domstolens retspraksis vedrørende ydelser af økonomisk art, der har til formål at lette adgangen til beskæftigelse på værtsmedlemsstatens arbejdsmarked, viser, at de pågældende ydelser er beslægtede med arbejdsløshedsydelser og udbetales på den betingelse, at modtageren står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger beskæftigelse 4. Ifølge Kommissionens oplysninger er der i den konkrete sag tale om en generel bistandsydelse, som skal dække husleje, leveomkostninger og udgifter til buskort for modtageren og dennes familie. En sådan ydelse kan efter Kommissionens opfattelse ikke betegnes som en ydelse, der har til formål at lette adgangen til beskæftigelse på værtsmedlemsstatens arbejdsmarked. Selv i tilfælde af, at den pågældende bistandsydelse, som hævdet af andrageren, rent faktisk kan siges at være beregnet til at lette adgangen til arbejdsmarkedet i lyset af de forhold, der 1 Domstolens dom af 26. februar 1991, sag C-292/89 Antonissen, Sml. [1991], s. I Domstolens dom af 4. juni 2009 i de forenede sager C-22/08 og C-23/08 "Vatsouras og Koupatantze", Sml. [2009] s. I-04585, præmis Domstolens dom af 23. marts 2004 i sag C-138/02, Collins, op.cit., præmis 31, samt den citerede retspraksis. 4 Domstolens dom af 23. marts 2004 i sag C-138/02, Collins, op.cit., præmis 68. Forenede sager C-22/08 og C- 23/08, Vatsouras ogkoupatantze, op.cit., præmis CM\ doc 5/7 PE v04-00

6 ligger til grund for ydelsen, herunder navnlig dens formål og betingelserne for dens tildeling 1, er en medlemsstat stadig berettiget til kun at udbetale en sådan ydelse, hvis det kan fastslås, at den jobsøgende har reel tilknytning til arbejdsmarkedet i denne stat 2. Domstolen har fastslået, at spørgsmålet om, hvorvidt der består en sådan tilknytning, navnlig afhænger af, om den omhandlede person i et rimeligt tidsrum rent faktisk har søgt arbejde i den pågældende medlemsstat 3. Selv om andrageren har været tilmeldt den svenske arbejdsformidling siden juni 2009 og hævder at kunne bevise, at han siden da aktivt har søgt arbejde i Sverige, fremgår det af den dokumentation, som han har fremlagt, at den svenske forvaltningsdomstol netop afviste hans klage over de svenske myndigheders afslag på hans ansøgning om bistandsydelse med den begrundelse, at han ikke havde været i stand til at bevise, at han var aktivt jobsøgende i Sverige. Det skal i den forbindelse fastslås, at det alene tilkommer de kompetente nationale myndigheder og i givet fald de nationale retter at tage stilling til dette spørgsmål 4. Hvis andrageren mener, at den svenske forvaltningsdomstol set i lyset af hans forhold og den af ham fremlagte dokumentation har truffet en forkert afgørelse, bør han klage over den under anvendelse af de retsmidler, han har adgang til på nationalt plan. Endelig har Kommissionen, for så vidt angår de svenske myndigheders afvisning af at registrere andrageren i henhold til direktivet om fri bevægelighed, allerede fastslået, at en sådan afgørelse skal kunne påklages, jf. artikel 15, stk. 1, sammenholdt med artikel 31, stk. 1, i det nævnte direktiv. I den henseende blev andrageren allerede i 2009 og 2011 informeret om, at Kommissionen efter at have modtaget en klage havde taget spørgsmålet op med de svenske myndigheder som led i mere generelle diskussioner om den svenske gennemførelseslovs overensstemmelse med direktivet om fri bevægelighed. Kommissionen rejste igen sagen over for de svenske myndigheder i 2012 ved at sende dem en åbningsskrivelse og derefter en begrundet udtalelse. De svenske myndigheder lovede i deres svar at foretage de fornødne ændringer af loven. Den 1. august 2013 trådte en lov om ændring af fremmedloven i kraft som led i den igangværende revision af gennemførelsen af direktivet om fri bevægelighed Konklusion Kommissionen vil vurdere de vedtagne ændringer for at kontrollere, om de påpegede problemer er blevet løst på tilfredsstillende vis, og tage stilling til en passende opfølgning, 1 Se i den forbindelse Domstolens dom af 4. juni 2009 i de forenede sager C-22/08 og C-23/08, "Vatsouras og Koupatantze", op.cit., præmis 41, 42 og Se f.eks. Domstolens dom af 4. juni 2009 i de forenede sager C-22/08 og C-23/08, "Vatsouras og Koupatantze", op.cit., præmis 38, og den citerede retspraksis. 3 Domstolens dom af 23. marts 2004 i sag C-138/02, Collins, op.cit., præmis 70, og dom. af 4. juni 2009 i de forenede sager C-22/08 og C-23/08, "Vatsouras og Koupatantze", op.cit., præmis Domstolens dom af 4. juni 2009 i de forenede sager C-22/08 og C-23/08 "Vatsouras og Koupatantze", op.cit. præmis 41. PE v /7 CM\ doc

7 som om nødvendigt kan omfatte en traktatbrudssag ved Domstolen." 6. Kommissionens supplerende svar (III), modtaget den 29. august 2014 "Med hensyn til de svenske myndigheders afvisning af at registrere andrageren hos det svenske Migrationsverket havde Kommissionen bemærket, at en sådan afgørelse skal kunne påklages, i lyset af artikel 15, stk. 1, sammenholdt med artikel 31, stk. 1, i direktivet. Efter en brevveksling mellem Kommissionen og de svenske myndigheder og den traktatbrudsprocedure, som Kommissionen indledte i november 2009, har den svenske regering nu afskaffet de særlige krav om, at vandrende EU-borgere, der ønsker at blive længere end tre måneder i Sverige, skal lade sig registrere hos det svenske Migrationsverket. Endvidere kan Migrationsverkets afgørelser om opholdsret for EU-borgere nu påklages til Migrationsdomstolen. Dette blev gjort i forbindelse med revisionen af gennemførelsen af direktiv 2004/38/EF i svensk ret. Ændringsloven (2014:198) trådte i kraft den 1. maj Konklusion Det spørgsmål, som andrageren har rejst, anses for at være blevet løst ved de ovennævnte lovændringer." CM\ doc 7/7 PE v04-00

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0480/2005 af Eric Støttrup Thomsen, dansk statsborger, for Romanoforeningen, om påstået krænkelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1128/2012 af L. A., armensk/russisk statsborger, om påstået forskelsbehandling og anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 009-04 Udvalget for Andragender 30.7.04 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0098/03 af Ferran Rosa Gaspar, spansk statsborger, om fri bevægelighed i Europa og kravene til stipendier

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0966/2012 af Kent Cooper, amerikansk statsborger, om påstået forskelsbehandling fra de danske myndigheders

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.9.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1240/2013 af Rodica Ionela Bazgan, rumænsk statsborger, om fri bevægelighed i Den Europæiske Union

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 31.7.2017 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 2657/2013 af Denis Dugré, fransk statsborger, om den franske stats opkrævning af afgift på

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.08.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0363/2007 af Doris Mueller, tysk statsborger, om de græske myndigheders påståede krænkelser af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 29.11.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1087/2002 af Panagiotis Hatzis, græsk statsborger, for den græske forening for elektroniske spil,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 7.6.2019 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1315/2015 af Zoltan Lomnici, ungarsk statsborger, og 4 medunderskrivere, om den slovakiske lov

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 11.2.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1716/2012 af Maria Iancu, rumænsk statsborger, om hendes ansættelseskontrakt i Italien og påstået

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 2009/2016(INI) 10.3.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om særberetningen fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.6.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1253/2012 af F.T., italiensk statsborger, om overtrædelser af EU-lovgivningen på en række italienske

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.12.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige vanskeligheder med at få et visum

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.2.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0331/2010 af Ignacio Ruipérez Arregui, spansk statsborger, om flyveledernes situation i Spanien

Læs mere

ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED En af EU-borgernes fire frihedsrettigheder er arbejdskraftens frie bevægelighed. Den omfatter arbejdstagernes ret til bevægelighed og ophold, ret til indrejse og ophold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 20.9.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1577/2012 af J.C., britisk statsborger, om tandblegning udført af ikkedentale kosmetiske virksomheder

Læs mere

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C

6269/17 jn/ag/kf/sl 1 DG B 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0397 (COD) 6269/17 SOC 91 EMPL 61 CODEC 207 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.10.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0770/2004 af Frantisek Brychta, tjekkisk statsborger, om en utæt kloak i Moravské Budějovice i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0595/2010 af Henryka Magdalena Andersen, polsk statsborger, om de danske bestemmelser om brøkpension

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1223/2007 af Marc Wisbey, britisk statsborger, om skattemyndighedernes positive forskelsbehandling

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 12.7.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0986/2006 af Theodoros Dalmaris, græsk statsborger, om påstået overtrædelse i Grækenland af EU's

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA

16127/12 kf/bbi/gj/lao/top/mc 1 DG B 4A LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. november 2012 (22.11) (OR. en) 16127/12 Inte rinstitutionel sag: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til:

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0323/2011 af Alejandro Sanchez, spansk statsborger, for "Fundacion Equo" (Equo-stiftelsen),

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER FRI BEVÆGELIGHED FOR ARBEJDSTAGERE En af EU-borgernes fire frihedsrettigheder er fri bevægelighed for arbejdstagere. Den omfatter arbejdstagernes ret til bevægelighed og ophold, ret til indrejse og ophold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.2.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1484/2008 af Catherine Le Comte, fransk statsborger, om virkningen af støj- og luftforurening

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.8.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 15.5.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 284/2004 af Charles Winfield, britisk statsborger, om drikkevandskvaliteten i Alicante i Spanien

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.6.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0534/2005 af Bob Higgins (irsk statsborger), for Aghancon Concerned Residents Association, om et

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(CNS) 25.7.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED

ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED ARBEJDSKRAFTENS FRIE BEVÆGELIGHED En af EU-borgernes fire frihedsrettigheder er arbejdskraftens frie bevægelighed. Den betyder, at arbejdstagere har ret til bevægelighed og ophold, ret til indrejse og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 *

DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 * ANTONISSEN DOMSTOLENS DOM 26. februar 1991 * I sag C-292/89, angående en anmodning, som High Court of Justice, Queen's Bench Division, London, i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.8.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri af en nyfødt på et hospital i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del EU-note 51 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 51 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 4. juni 2009 *»Unionsborgerskab fri bevægelighed for personer artikel 12 EF og 39 EF direktiv 2004/38/EF artikel

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/0176(COD) 13.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 21.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om registreringsafgift i Ungarn på biler importeret

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 2484/2014 af L.A., ungarsk statsborger, om de ungarske myndigheders påståede manglende overholdelse

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 *

DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * DOMSTOLENS DOM 26. maj 1993 * I sag C-171/91, angående en anmodning, som Bundesverwaltungsgericht i medfør af EØFtraktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 154 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Ajourføring af meddelelsen om forbindelserne med klagere i sager om anvendelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0689/1998 af David Petrie, britisk statsborger, for "Associazione Lettori di Lingua Straniera in

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 3.3.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0301/2008 af Rosa Maria Fernandez Jiménez, spansk statsborger, for "Plataforma para la defensa del

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-513/12, Ayalti

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-513/12, Ayalti Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 74 Offentligt Dato: 18. februar 2013 Kontor: EU-ret Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2013-6140-0379 Dok.: 674475 Notat til Europaudvalget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.3.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0941/2008 af Nicolae Danut Ilea, rumænsk statsborger, om påstået overtrædelse af miljølovgivningen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0526/2008 af Vera Pentkantchin, bulgarsk statsborger, om manglende anvendelse af EU-bestemmelserne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.7.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1278/2013 af Ole Seelenmeyer, tysk statsborger, for den tyske forening af pop- og rockmusikere

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19

ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/0202(COD) 5.2.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 5-19 Udkast til betænkning Cecilia Wikström (PE544.476v01-00) om forslag

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 30.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Rumæniens deputeretkammer om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter

Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter Høring af de ordregivende myndigheder forud for ændringen af direktiverne om klageprocedurer i forbindelse med offentlige kontrakter Denne høring har til formål at indhente oplysninger om ordregivende

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 30.9.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om registreringsafgift i Ungarn på biler importeret

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.3.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0160/2014 af Ottó Hermann, ungarsk statsborger, om klassificering af et fuglepar avlet i fangeskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1012/2007 af Miguel Gersol Fernandez, spansk statsborger, for en faglig organisation i Banca Santander,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 16.11.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0752/2008 af Anneli Manner, finsk statsborger, og 1 medunderskriver, om hendes problemer med "Kela"

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.09.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0359/2012 af Maria Elena Solís Yánez, spansk statsborger, om tilladelse til olieefterforskning

Læs mere