Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008"

Transkript

1 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Af Thomas Schøtt Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning & Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

2 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Lektor Thomas Schøtt, Ph.d. Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse & Center for Småvirksomhedsforskning Syddansk Universitet Thomas Schøtt & Center for Småvirksomhedsforskning, CESFO Syddansk Universitet, Kolding, 2007 CESFO Rapportserie nr. XVIII ISBN ISSN Trykkeri: Syddansk Universitet, Print & Sign Denne publikation kan også ses på: Kopiering fra denne rapport må kun finde sted i overensstemmelse med aftale mellem Copy-Dan og undervisningsministeriet Udgiver: Syddansk Universitet Center for Småvirksomhedsforskning Engstien Kolding Denmark Tlf: Fax:

3 Sammenfatning Rapporten gør rede for iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune, dvs. de områder, der ligger uden for centerbyerne Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling. Redegørelsen fokuserer på iværksætternes lokale forankring, f.eks. i medarbejderne, deres kompetencer og behov for kompetenceudvikling, specielt hvad angår innovation, eksport og vækst. Det videre erhvervsmæssige formål med undersøgelsen er at bidrage til udviklingen af flere nye og længerevarende arbejdspladser i nystartede små og mellemstore virksomheder i kommunens landdistrikter og styrke virksomhedens tilknytning til både lokalsamfund og kommune. Mere konkret ventes rapporten at bidrage til udviklingen af kursustilbud til iværksættere på landet med fokus på kvalificering af arbejdskraft, start og produktion og specielt vækst. Til udfærdigelse af undersøgelsen er der udtaget en stikprøve af 61 nyetablerede virksomheder i landområderne i Vejle Kommune, hvor iværksætteren i begyndelsen af 2008 blev interviewet ud fra et spørgeskema. Iværksætteri på landet sammenlignes også med iværksætteri i Vejle by. Analyserne viser, at nye virksomheder på landet ligner nye virksomheder i Vejle by, i de fleste henseender. Dog eksporterer færre på landet end i byen. De nye virksomheder på landet er socialt velforankrede i lokalsamfundet, men mindre forretningsmæssigt forankrede i lokalsamfundet. De rådfører sig både med lokale og fjernere rådgivere. Jo mere de rådfører sig, især lokalt, jo bedre er deres præstation. Iværksætterne på landet synes, de har et betydeligt behov for yderligere viden, især om kommunens erhvervsservice, muligheder for vækst, markedsføring og innovation. I langt de fleste virksomheder tager mange ansatte efteruddannelse. De ansatte er typisk interesserede i at tage efteruddannelse, men ikke for egen regning. Langt de fleste virksomheder betaler da også for ansattes videreuddannelse. I de fleste virksomheder har hovedparten af de ansatte behov for efteruddannelse. Det er planen, at første undersøgelse skal følges op af en undersøgelse på effekten af initiativer i kommunens landområder. Den efterfølgende undersøgelse planlægges publiceret på lignende vis.

4

5 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Indledning... 9 Stikprøve af virksomheder til interviews Landområdernes nye virksomheder Iværksætternes baggrund Virksomhedernes dannelse og ejerskab Innovation, eksport, vækst og overskud Iværksætternes rådførsel med forskellige slags rådgivere Deltagelse i lokalsamfundet på landet Fordele i lokalsamfundet og i storbyen Iværksætteres behov for yderligere viden Medarbejdernes kvalificering Konklusioner Bibliografi Appendiks 1: Appendiks 2:... 43

6

7 Forord Forord Her gøres rede for iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune, dvs. de områder, der ligger uden for centerbyerne Vejle, Børkop, Egtved, Give og Jelling. Redegørelsen fokuserer på iværksætternes lokale forankring, f.eks. i medarbejderne, deres kompetencer og behov for kompetenceudvikling, specielt hvad angår innovation, eksport og vækst. Det videre erhvervsmæssige formål med undersøgelsen er at bidrage til udviklingen af flere nye og længerevarende arbejdspladser i nystartede små og mellemstore virksomheder i kommunens landdistrikter og styrke virksomhedens tilknytning til både lokalsamfund og kommune. Mere konkret ventes rapporten at bidrage til udviklingen af kursustilbud til iværksættere på landet med fokus på kvalificering af arbejdskraft, start og produktion og specielt vækst. Til udfærdigelse af undersøgelsen er der udtaget en stikprøve af 61 nyetablerede virksomheder i landområderne i Vejle Kommune, hvori iværksætteren i begyndelsen af 2008 blev interviewet ud fra et spørgeskema. Iværksætteri på landet sammenlignes også med iværksætteri i Vejle by. Sammenligningen benytter data indsamlet via forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor og en undersøgelse foretaget af Thomas Schøtt i samarbejde med det tidligere Iværkcenter. Undersøgelsen er finansieret af Vejle Kommune, EUs Socialfond og Vejle Erhvervsudvikling, som hermed takkes. Det er planen, at første undersøgelse skal følges op af en undersøgelse på effekten af initiativer i kommunens landområder. Den efterfølgende undersøgelse planlægges publiceret på lignende vis. Undersøgelsen er blevet til i samarbejde med projektets følgegruppe: Simon Foldager, Kjeld Friedrichsen, Flemming Ipsen, Elisabeth Martens, Hanne Tanvig og især Katrine Holm Kanstrup der holdt styr på os. Jeg takker dem for input i alle faser af undersøgelsen. Samtidig rettes en tak til Vejle Handelsskole, som på kompetent vis har stået for interviewene. Og sidst men ikke mindst takkes iværksætterne for deltagelse i interviewene. 7

8 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune

9 Indledning Indledning Undersøgelsens fokus er iværksætteri på landet, i Vejle Kommunes landområder. For bedre at forstå iværksætteri på landet, skal det sammenlignes med iværksætteri i byen, her Vejle by. Hvor på landet findes de nye virksomheder og hvordan er de nye virksomheder spredt rundt i kommunens landområder? Hvordan er de nye virksomheder på landet fordelt på brancher, og er deres spredning den samme som spredningen af byens nye virksomheder? Hvilke virksomhedsformer benyttes i de nye virksomheder på landet, og er det de samme virksomhedsformer som i de nye virksomheder i byen? Hvad er iværksætternes baggrund i køn, uddannelse, alder, erhvervserfaring og brancheerfaring, og har iværksættere på landet anden baggrud end byens iværksættere? Er de nye virksomheder på landet oprettet på deres nuværende lokalisering, eller er de flyttet hertil? Er de nye virksomheder dannet uafhængigt af eksisterende virksomheder, eller er de udsprunget heraf, og er landet forskellig fra byen i forhold til spin-off? Er de nye virksomheder oprettet som eneejerskaber, eventuelt med familien, og er ejerskab på landet forskelligt fra ejerskab i byen? Er de nye virksomheder på landet innovative, eksporterende og orienteret mod vækst- og jobskabelse? Er vækstforventningerne på landet forskellige fra dem i byen? Er vækstforventningerne på landet koncentreret inden for visse brancher? Skaber de nye virksomheder overskud? Hvad er sammenhængene mellem innovation, eksport, vækst og overskud? Hvem rådfører iværksætterne sig med, og er deres rådgivere lokale eller fjerne? Er iværksætterne på landet forskellige fra dem i byen, hvad angår deres rådførsel? Hænger rådførslen sammen med præstation? Er iværksætteri på landet forankret i lokalsamfundet? Hvorfor er virksomhederne placeret på landet frem for i byen? Hvilke fordele ser iværksættere ved placering henholdsvis på landet og i byen? Hvad er iværksætteres behov for yderligere viden? Hvilke kompetencer ønsker de at udvikle hos sig selv? Hvad er medarbejdernes rekruttering, lokale forankring, og ønskelige kompetenceudvikling? Undersøgelsens design var at indhente oplysninger om de virksomheder, der var etableret i 2004, stadig eksisterer og har adresse i landområderne i Vejle Kommune i Landområderne i kommunen afgrænses som den del af kommunen, der er uden for Vejle by. 9

10 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune

11 Stikprøve af virksomheder til interviews Stikprøve af virksomheder til interviews Undersøgelsens design var at indhente oplysninger om de virksomheder, der var etableret i 2004, stadig eksisterer og har adresse i landområderne i Vejle Kommune i Landområderne i kommunen afgrænses som den del af kommunen, der er uden for Vejle by. For at undersøge de nye virksomheder i landområderne nærmere, søgtes det at interviewe ledere i de 338 virksomheder, som var identificeret som etableret i 2004, bestemt ved deres registrering i CVR det år. Det var ikke muligt at få kontakt med 129 af de 338 virksomheder, og 94 virksomheder var ikke interesserede i at deltage, 42 havde ikke tid, og 12 ledere aftalte et interview, som de derefter aflyste eller ignorerede. Vi opnåede interviews hos de resterende 61 virksomheder. Deltagelsen er dermed 61 af 338 virksomheder, eller 18 procent, der gav et interview under et personligt møde. Deltagelsesprocenten er lidt lavere end typisk, men det skyldes nok, at det blev forsøgt at aftale et personligt møde, der jo involverer et møde til aftalt tid. Den mere typiske fremgangsmåde er et kort telefoninterview, denne form giver oftest en højere deltagelsesprocent. De deltagende virksomheder er ikke signifikant forskellige fra de virksomheder, der ikke deltog, hvad angår landområde, branche og ejerform, som analyseret i appendiks 1. Det kunne indikere, at det er rimeligt at antage, at de deltagende virksomheder er ret repræsentative, og at stikprøvens resultater kan generaliseres til de nye virksomheder i landområderne. Dog er der én omstændighed, der gør, at stikprøven ikke kan antages at være helt tilfældig, men at den er selvselekteret med mulighed for nogen skævvridning. De først udvalgte virksomheder blev kontaktet over telefonen med oplysning om, at undersøgelsen foretages i et samarbejde mellem Vejle Handelsskole og Vejle Erhvervsudvikling og foretages ved et besøg på virksomheden, der forventes at vare en halv time (se appendiks 1). Et besøg og interview i virksomheden udgør en vis omkostning for virksomhedslederen, og er mere krævende end ellers. Fremgangsmåden i denne undersøgelse har som konsekvens, at deltagelsesprocenten er lavere end normalt, hvilket også giver mulighed for en skævvridning ved virksomhedsledernes beslutning om at deltage eller afslå. At erhvervsvejledning indgår i anmodningen om et interview gør formentlig, at iværksættere, der føler et behov for mere erhvervsvejledning, er mere tilbøjelige til at acceptere anmodningen om et interview end iværksættere, der ikke føler et behov for mere viden. Den første type virksomheder vil dermed være overrepræsenteret i forhold til den anden type virksomheder. Vi kan derfor ikke antage, at stikprøven er helt repræsentativ i den henseende og kan derfor ikke med stor tillid generalisere, især ikke om behov for viden. Det forbehold over for generalisering bliver af betydning for analysen af behovet for viden. Ledere i de 61 deltagende virksomheder blev interviewet i januar og februar Spørgeskemaet er gengivet i appendiks 2. På basis af interviewene kan der redegøres for iværksætterne i kommunens landområder. Land og by er forskellige i mange henseender, eksempelvis i brancherne, som ses oven for. Forskelle mellem land og by skal undersøges nærmere ved at bruge en stikprøve af iværksættere i selve Vejle, (der her afgrænses som de, der samtidig har adresse med postnummer 7100 i den gamle kommune). Denne stikprøve af nye virksomheder indgik 11

12 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 i en nylig spørgeskemaundersøgelse med et skema, der til dels er enslydende med det skema, der her bruges i landområderne (Schøtt, 2008). Antallet af interviewede iværksættere i byen var

13 Landområdernes nye virksomheder Landområdernes nye virksomheder Mange nye virksomheder ligger spredt vidt omkring i landområderne i Vejle Kommune. Til undersøgelsen blev der fremskaffet oplysninger om virksomheder, der havde registreret sig ved landets Centrale Virksomhedsregister, CVR, i 2004 og fortsat var registreret i slutningen af 2007 med adresse i kommunens landområder. Virksomheder, der var holdingselskaber, pro forma eller uden aktivitet blev ignoreret. Ved telefonopkald elimineredes flere virksomheder, der var holdingselskaber, pro forma eller uden aktivitet, og også nogle virksomheder, der var flyttet uden for landområderne, lukket eller havde fejlagtige eller misvisende oplysninger om registrering eller lignende (Præstegaard, 2008). De nye virksomheder omfattede derefter 338 nye virksomheder i landområderne. De nye virksomheders spredning over landområderne (uden for byerne Vejle, Børkop, Egtved, Give, Jelling og landområdet i Vejle Kommune, som ligger i nærheden af Fredericia) angives i tabel 1. Tabel 1:Landområder med nye virksomheder Bredsten-egnen 4 % Børkops omegn 16 % Egtveds omegn 14 % Fredericias omegn 4 % Gadbjerg-egnen 4 % Gives omegn 20 % Jellings omegn 10 % Randbøl-egnen 4 % Vandel-egnen 1 % Vejles omegn 18 % Vejle Østs omegn 4 % Vonge-egnen 2 % Sum 100 % N virksomheder 338 De nye virksomheder i landområderne er spredt over mange brancher. Det er her informativt at sammenligne landområderne i Vejle Kommune med selve byen Vejle. Data på nye virksomheder i byen stammer ligeledes fra CVR-registeret (brugt i et nyligt projekt, Schøtt 2007 og Byens virksomheder er her afgrænset som de, der har adresse med postnummer 7100 og ligger inden for den gamle kommune). Brancherne i land og by angives i tabel 2. På landet sker meget iværksætteri inden for landbrug, fiskeri og udvinding, langt mere end i byen. I byen er iværksætteri koncentreret inden for handel, privat service samt offentlig service, mere end på landet. 13

14 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 2: Brancher med nye virksomheder Landet Byen Landbrug, fiskeri og udvinding 18 % 2 % Fremstilling 5 % 3 % Handel og privat service 53 % 57 % Offentlig service 9 % 9 % Uoplyst 15 % 29 % Sum 100 % 100 % N virksomheder De nye virksomheder i landområderne er spredt over adskillige virksomhedsformer, tabel 3. De nye virksomheder ejes oftest af enkeltpersoner, som enkeltmandsvirksomheder. Anpartsselskaber forekommer også ofte blandt de nye virksomheder på landet. Byen har de samme ejerformer, og der er ikke væsentlig forskel mellem land og by. Tabel 3: Virksomhedsformer for nye virksomheder Landet Byen Enkeltmandsvirksomhed 50 % 48 % Anpartsselskab 35 % 39 % Aktieselskab 6 % 6 % Andre virksomhedsformer 9 % 6 % Sum 100 % 100 % N virksomheder % 14

15 Iværksætternes baggrund Iværksætternes baggrund Hvad er iværksætternes baggrund med hensyn til køn, uddannelse, alder, erhvervs- og brancheerfaring? Er iværksættere i landområderne i Vejle Kommune forskellige fra iværksætterne i byen. En persons køn påvirker karrieren. Mænd bliver oftere iværksættere end kvinder. Her er spørgsmålet om landområderne er forskellige fra byen i kønnenes repræsentation i iværksætterrollen, tabel 4. Vi ser ingen forskel mellem land og by, idet mænd er flertallige i samme grad på landet og i byen. Tabel 4: Iværksætternes køn på landet og i byen Landet Byen Mænd 70 % 71 % Kvinder 30 % 29 % Sum 100 % 100 % N iværksættere Uddannelse er af betydning for en iværksætterkarriere. De med studentereksamen eller lignende har større chance for at blive iværksættere end de uden. Her er spørgsmålet, hvorvidt iværksættere på landet er forskellige fra iværksættere i byen i forhold til skolegang. Iværksætteres skolegang angives i tabel 5. Det ser ud som om iværksættere i byen oftere har studentereksamen end iværksættere på landet, omend forskellen synes ret lille. Tabel 5: Iværksætteres skolegang på landet og i byen Landet Byen Studentereksamen 44 % 51 % 10 års skolegang 43 % 32 % 9 eller færre års 13 % 17 % Sum 100 % 100 % N iværksættere 100 Videreuddannelse ud over almindelig skolegang påvirker også karrierer i iværksætteri. Erhvervsuddannede og højtuddannede er mere tilbøjelige til at blive iværksættere end de, der hverken har erhvervsuddannelse eller højere uddannelse. Blandt de med højere uddannelse er de med en lang højere uddannelse mere tilbøjelige end de med kort højere uddannelse til at blive iværksættere (Schøtt, under forberedelse). Her er spørgsmålet, om iværksættere på landet er forskellige fra iværksættere i byen i forhold til videreuddannelse, tabel 6. 15

16 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 6: Iværksætteres videreuddannelse på landet og i byen Landet Byen Erhvervsuddannelse 28 % 41 % Kort højere uddannelse 15 % 13 % Mellemlang højere uddannelse 20 % 13 % Lang højere uddannelse 25 % 9 % Hverken erhvervsudd. eller højere udd. 13 % 23 % Sum 100 % 100 % N iværksættere Iværksætterne har forskellige former for erfaring, f.eks. erfaring fra livet, erfaring fra erhvervslivet og erfaring fra branchen. Her er spørgsmålet om iværksættere på landet er forskellige fra iværksættere i byen i forhold til erfaringer. Erfaring indikeres ved alder, års erhvervserfaring og års brancheerfaring ved opstart af virksomhed. Det antal år måles for de iværksættere, der deltog i opstarten (57 iværksættere på landet og 100 iværksættere i byen). Det måles ved opstarten (ca. fire år før interviewet), tabel 7. Iværksætteres alder, erhvervs- og brancheerfaring tenderer til at følges ad, som forskellige former for erfaring, og derfor kan de kombineres til et indeks for erfaring. Det kan så undersøges, hvordan erfaring f.eks. hænger sammen med rådførsel. Sådanne sammenhænge undersøges neden for. Tabel 7: Iværksætteres gennemsnitlige alder, erhvervs- og brancheerfaring på landet og i byen Landet Byen Alder 38,4 år 37,0 år Erhvervserfaring 19,7 år 16,6 år Brancheerfaring 10,2 år 7,0 år 16

17 Virksomhedernes dannelse og ejerskab Virksomhedernes dannelse og ejerskab Hensigten var, at undersøgelsen skulle omfatte virksomheder etableret omkring Stikprøven var derfor virksomheder, der havde udtaget CVR-nummer i 2004, om end nogle af virksomhederne kan være etableret før eller efter, de udtog CVR-nummer. Af de 61 virksomheder, var 77 % dannet i 2004, mens 15 % var etableret i et tidligere år, og 8% var etableret i et senere år, ifølge interviews med iværksætterne. Da virksomhederne blev dannet, blev 80 % etableret, hvor de er nu, i landområderne i Vejle Kommune. De resterende 20 % blev etableret andetsteds og flyttede så ret hurtigt til deres nuværende adresse i kommunens landområder. De fleste virksomheder dannes uafhængigt af nogen eksisterende virksomhed, mens andre udspringer af en eksisterende virksomhed ved spin-off. Spørgsmålet er her, om virksomheder på landet er forskellige fra virksomheder i byen i deres dannelse, tabel 8. Virksomheder på landet er, oftere end virksomheder i byen, dannet uafhængigt. Og omvendt, virksomheder i byen er, oftere end virksomheder på landet, udsprunget af eksisterende firmaer. Når en ny virksomhed uspringer af en eksisterende placeres den oftest i nærheden. Tabel 8: Selvstændig dannelse af nye virksomheder og udspring fra eksisterende virksomheder på landet og i byen Landet Byen Uafhængig dannelse 85 % 71 % Udspring fra eksisterende virksomheder 15 % 29 % Sum 100 % 100 % N virksomheder 100 De fleste nuværende ledere deltog i opstarten af virksomheden, tabel 9. Tabel 9: Nuværende lederes deltagelse i opstarten på landet og i byen Landet Byen Deltog i opstarten 93 % 94 % Kom senere 7 % 6 % Sum 100 % 100 % N iværksættere En ny virksomhed kan være eneejet eller delvist ejet af iværksætteren, eller lederen ejer måske intet af den nye virksomhed. Er ejerskab på landet forskelligt fra ejerskab i byen, tabel 10? Ja, på landet er virksomheder oftere eneejede end de er i byen. I byen er virksomheder oftere kun delvis ejet af iværksætteren. En virksomhed, der ikke kun ejes af iværksætteren, ejes dog typisk sammen med mindst halvdelen af familien. 17

18 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 10: Ejerskab i nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Eneejer 88 % 67 % Delvis ejer 9 % 30 % Ikke ejer 4 % 3 % Sum 100 % 100 % N iværksættere

19 Innovation, eksport, vækst og overskud Innovation, eksport, vækst og overskud Er virksomhederne i landområderne innovative, eksporterende, voksende, og skaber de overskud? Innovation måles ved produktets nyhedsværdi for kunderne. Kun 20 % af virksomhederne på landet producerer ting, som alle deres kunder betragter som nye og anderledes, mens 25 % af virksomhederne producerer ting, som nogle af kunder betragter som nye, og 54 % af virksomhederne producerer ting, som ingen af kunderne anser for nye og anderledes. Innovation måles også ved, om der er få konkurrenter. Kun 5 % af virksomhederne på landet har ingen konkurrenter, idet lederne fortæller, at ingen andre tilbyder de samme produkter til kunderne, mens 38 % af virksomhederne har få konkurrenter, og 57 % af virksomhederne har mange konkurrenter. De to mål for innovation tenderer til at følges ad (de korrelerer positivt), så deres gennemsnit er et indeks for virksomhedens innovation. Her kan vi blot skelne mellem virksomheder med høj innovation og de med lav innovation. Innovationen på landet sammenlignes med innovation i byen, tabel 11. Landet og byen er ikke signifikant forskellige i deres virksomheders innovation, tabel 11. Tabel 11: Innovation i nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Høj innovation 40 % 46 % Lav innovation 60 % 54 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Eksport måles ved kunder i udlandet. Her er det tilstrækkeligt at skelne mellem virksomheder, der eksporterer, og virksomheder, der har alle kunder i Danmark. Eksporten fra virksomheder på landet sammenlignes med eksport fra virksomheder i byen, tabel 12. Eksporten fra virksomheder på landet er væsentlig lavere end eksporten fra virksomheder i byen, tabel 12. Tabel 12: Eksport i nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Eksport 25 % 70 % Ingen eksport 75 % 30 % Sum 100 % 100 % N virksomheder

20 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Vækst kan dels angives som hidtil opnået størrelse og dels som forventet ændring i størrelsen i de næste fem år. Omkring halvdelen af virksomhederne forventer vækst i ansættelser, hvad enten de nu er ekstremt små eller allerede har nogen ansatte, tabel 13. Virksomhederne har nu, hvor de typisk er tre-fire år gamle, 2 ansatte i gennemsnit, og forventer i løbet af de næste fem år i gennemsnit at få 2 mere, så de forventer dermed at komme op på 4 ansatte i gennemsnit. Tabel 13: Virksomhedernes nuværende størrelse og deres forventning til jobskabelse på landet Vækstforventning Nuværende størrelse Ingen ansatte nu Har ansatte nu Færre ansatte ventes - 17 % Ingen ændring ventes 51 % 29 % Flere ansatte ventes 49 % 54 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Forventningen til jobskabelse på landet kan sammenlignes med forventningen i byen, tabel 14. Forventningerne til jobskabelse er ikke signifikant forskellige de to steder. Tabel 14: Forventning til jobskabelse i de nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Flere job forventes 51 % 58 % Ikke flere job forventes 49 % 42 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Hvilke brancher forventer vækst? Alle brancher forventer betydeligt flere jobs. Forskellene mellem brancherne er ikke statistisk signifikante (procenterne er baseret på ret få virksomheder, derfor kan forskellene ikke være signifikante). Tabel 15: Forventninger til jobskabelse i hver branche på landet Landbrug Fremstilling Handel Offentlig Uoplyst Flere job forventes 54 % 50 % 50 % 67 % 25 % Flere job forventes ikke 46 % 50 % 50 % 33 % 75 % Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % N virksomheder

21 Innovation, eksport, vækst og overskud Hvordan klarer virksomhederne sig økonomisk, når iværksætterens egen løn er betalt? Langt de fleste iværksættere på landet rapporterer et overskud, tabel 16. Det ser ud som om virksomheder på landet oftere giver overskud, (men det kan skyldes forskelle i stikprøverne, som anført i afsnittet om stikprøveudtagningen). Tabel 16: Økonomisk præstation i de nye virksomheder på landet og i byen Landet Byen Overskud 68 % 40 % Balance 20 % 43 % Underskud 12 % 16 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Innovation, eksport, størrelse, vækst-forventning og overskud hænger sammen på den måde, at de tenderer til at følges ad. De tenderer til at korrelere positivt, tabel 17. (Ingen af de positive korrelationer er statistisk signifikante, når der testes særskilt, for hver positive korrelation er lille og antallet af virksomheder er ret lille. Men her er 9 korrelationer, der er positive, som forventet). Tabel 17: Korrelationer mellem innovation, eksport, størrelse og vækstforventning for virksomheder på landet Eksport Størrelse Vækstforventning Overskud Innovation 0,1 0,1 0,1 0,1 Eksport 0,2 0,1 0,1 Størrelse 0,1-0,5 Vækstforventning 0,1 En negativ sammenhæng ses i tabel 17 mellem størrelse og overskud. Den sammenhæng er betydelig (og statistisk signifikant, selv om antallet af virksomheder er lille). Den negative sammenhæng mellem antal ansatte og overskud betyder, at vækstvirksomheder tenderer til at køre med underskud i en periode. Sammenhængen mellem størrelse og økonomisk præstation ses klarere ved en krydstabulering, tabel 18 (hvori den negative sammenhæng er statistisk signifikant). Virksomheder uden ansatte kører oftest med overskud, mens virksomheder med ansatte oftere kører med underskud eller balancerer. 21

22 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Tabel 18: Størrelse og overskud for virksomheder på landet Størrelse Virksomheder uden ansatte Virksomheder med ansatte Underskud 6 % 21 % Balancerer 14 % 29 % Overskud 81 % 50 % Sum 100 % 100 % N virksomheder Innovation, eksport, vækstforventning og overskud er fire aspekter af præstation, der tenderer til at følges ad. Disse fire spekter kan derfor kombineres til et indeks for præstation. 22

23 Iværksætternes rådførsel med forskellige slags rådgivere Iværksætternes rådførsel med forskellige slags rådgivere Hvem rådfører iværksætterne sig med? Iværksættere på landet rådfører sig dels med professionelle rådgivere, især revisorer og bankrådgivere, og dels med mere uformelle fortrolige, især familie og nære venner, tabel 19. Tabel 19: Iværksætteres rådførsel med andre på landet og i byen Landet Byen Bankrådgiver 70 % 56 % Advokat 39 % 41 % Revisor 89 % 70 % Mentor 60 % 46 % Starter 18 % 20 % Tidligere arbejdskollega 39 % Venner 52 % Familie 67 % Iværksættere på landet rådfører sig tilsyneladende oftere med bankrådgivere, revisorer og mentorer end iværksættere i byen gør. (I undersøgelsen i byen spurgtes ikke om rådførsel med tidligere arbejdskolleger, venner og familie). Dog skal det påpeges, at stikprøven af iværksættere på landet i særlig høj grad omfatter iværksættere med behov for viden, og denne skævhed i stikprøven kan forklare forskellen mellem de to stikprøver i tabellen. Iværksætternes rådgivere er oftest i lokalsamfundet, tabel 20. Tabel 20: Procentdel af iværksættere på landet, der rådfører sig med en lokal rådgiver og med en fjern rådgiver Rådførsel med lokale rådgivere Rådførsel med fjerne rådgivere Bankrådgiver 51 % 19 % Advokat 21 % 18 % Revisor 46 % 43 % Mentor 33 % 27 % Starter 11 % 7 % Tidligere arbejdskollega 15 % 24 % Venner 33 % 19 % Familie 46 % 21 % Rådførsel (gennemsnit over både rådgivere og iværksættere) 32 % 22 % Rådførsel er en kilde til viden, ligesom erfaring er en kilde til viden. De to kilder er komplementære eller alternative kilder, således at erfarne iværksættere bruger færre rådgivere end mindre erfarne iværksættere. 23

24 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune 2008 Er iværksætterens rådførsel relateret til præstationen, såsom innovation, eksport, størrelse, vækstforventning og overskud? Rådførslens sammenhæng med hvert aspekt af præstationen kan beregnes som en korrelation, tabel 21. Tabel 21 viser, at korrelationerne mellem rådførsel og aspekter af præstation tenderer til at være positive. Enkelte positive korrelationer er endda statistisk signifikante (ved individuel test). Tabel 21: Korrelationer mellem rådførsel og aspekter af præstation for iværksættere på landet Alle rådgivere Signifikans Lokale rådgivere Signifikans Fjerne rådgivere Signifikans Innovation 0,0 0,1 0,0 Eksport 0,2 marg.sig. 0,0 0,3 sig. Størrelse 0,1 0,0 0,1 Vækstforventning 0,2 0,2 sig. -0,1 Overskud 0,1 0,1 0,0 Præstationsindeks 0,2 sig. 0,2 marg.sig. 0,0 Rådførsel hænger således positivt sammen med præstationen på den måde, at iværksættere, der rådfører sig med et bredt spektrum af rådgivere, også har højere præstation. 24

25 Deltagelse i lokalsamfundet på landet Deltagelse i lokalsamfundet på landet Er iværksætteriet på landet forankret i lokalsamfundet? Vi spurgte om virksomheden eller iværksætteren deltog i lokalsamfundet i forskellige henseender, tabel 22. Tabel 22: Procentdel af iværksættere på landet, der er forankret i lokalsamfundet Virksomheden er afhængig af nuværende placering 38 % De fleste leverandører er tæt på 22 % De fleste kunder er tæt på 23 % Virksomheden sponsorer forening i lokalsamfundet 56 % Iværksætteren deltager i erhvervsforening i lokalsamfundet 23 % Iværksætteren deltager politisk i lokalsamfundet 11 % Iværksætteren bidrager til det sociale liv i lokalsamfundet 58 % Iværksætteren bor selv i lokalsamfundet 90 % Lokal forankring, gennemsnit (over aspekter og iværksættere) 40 % Den lokale forankring udtrykkes især ved bopæl i lokalsamfundet, ved deltagelse i lokalsamfundets sociale liv og sponsorering af foreninger i lokalsamfundet, så der er markant social forankring. Der er mindre forretningsmæssig forankring i form af lokale leverandører og kunder og deltagelse i lokal erhvervsforening. Iværksætterens bopæl er for 54 % af lederne en vigtig faktor for virksomhedens placering i lokalsamfundet. Nærliggende natur er for 46 % af iværksætterne en vigtig faktor for virksomhedens placering i lokalsamfundet. 25

26 Iværksætteri i landområderne i Vejle Kommune

Virksomheder i klynger

Virksomheder i klynger Virksomheder i klynger Deltagelse, organisering, udbytte og innovation Rapport 2010 Thomas Schøtt, Ph.d., Lektor Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000 Kolding Virksomheder

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret

Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Til brug for pressen: Økonomiske eksperter fra Syddansk Universitet. Listen, som er inddelt alfabetisk, vil løbende blive opdateret Boligøkonomi Morten Skak, Lektor, Institut for Virksomhedsledelse & Økonomi

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014

Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014 Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014 November 2014 Thomas Schøtt og Maryam Cheraghi Syddansk Universitet, Institut for

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende

Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om at starte som freelance / blive selvforsørgende Om registrering, virksomhedsform, regnskab, moms og forsikring og forretningsplan Mogens Thomsen, Iværksætterkonsulent mt@startvaekst-aarhus.dk www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere