Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale"

Transkript

1 Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser Udbudsform Ordregiver Oplysninger om Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Varighed af kapitalforvaltnings-aftalen Alternative tilbud Tilbudsgivers forbehold Fortrolighed og tavshedspligt Fondenes forbehold Kontraktvilkår Misligholdelse Tvister Opsigelse Overdragelse Sprog 8 3. Formkrav til indhold Konsortier Honorar i udbudsprocessen og ejendomsret til tilbudsmaterialet Evaluering af tilbuddene Tidsplan Investeringsrammer Udbuddets omfang og fordeling Investerings- og risikorammer Kapitalforvaltning Minimumskrav Generelt om udformning af tilbudsmaterialet De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- og handelsregister Kontantbeholdning Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Organisationen Teknisk og faglig formåen 17

3 Erklæring om, at tilbudsgiver lever op til GIPS Best Execution Tildelingskriterier Samlet omkostning (30 %) Kvalitet (60 %) Risikovurdering (10 %) Kontraktudkast Bilagsoversigt 20 Bilag 1: Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 21 Bilag 2: Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold 22 Bilag 3: Tro og love-erklæring om at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF: 23 Bilag 4: Omkostningsskema 24 Bilag 5: Afkast-rapporteringsskema 25

4 1. Indledning Landsbyggefonden og Byggeskadefonden, herefter kaldet Fondene, ønsker at indgå en aftale med to-fire kapitalforvaltere, fremover benævnt tilbudsgivere, for at håndtere diskretionær kapitalforvaltning på i alt ca mio.kr. Landsbyggefonden har mio. kr. under forvaltning og Byggeskadefonden har 800 mio. kr. under forvaltning Kapitalen er p.t. fordelt på 3 kapitalforvaltere med ca mio. kr. til hver. Kapitalen ventes at vokse i de kommende år, uden der dog kan sættes konkrete tal på. 4 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

5 2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform I medfør af tilbudsloven samt bekendtgørelse nr. 712 af fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter udbyder Fondene hermed kapitalforvaltning. Fondene har valgt at foretage udbuddet efter de retningslinjer, der er beskrevet i tilbudsloven og foretager dermed et offentligt udbud med annonceringspligt. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i 2 faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen vurderes den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Udvælgelsen sker på baggrund af minimumskriterierne. I tildelingsfasen vurderes de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakterne. Tildelingerne vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier. Hver delopgave vil blive tildelt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Ordregiver De ordregivende myndigheder er: Landsbyggefonden Studiestræde København V og Byggeskadefonden Studiestræde København V Udbuddet gennemføres i samarbejde med Fondenes rådgiver: Deloitte Financial Advisory Services A/S Weidekampsgade København S 5 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

6 2.3. Oplysninger om Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Landsbyggefonden Landsbyggefonden (LBF) er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden støtter og udvikler landets almene boligbyggeri. Fonden er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Ved boligforliget af 18. januar 1966 blev det bl.a. aftalt, at det ældre almene byggeri skulle betale bidrag til en landsbyggefond for det almene byggeri, og at fondens midler skulle anvendes til lån til nyt alment boligbyggeri. Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri og administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag samt opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden mv. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering mv. og en garantiordning mv. Byggeskadefonden Byggeskadefonden (BSF) er en selvejende institution, der har til formål at forestå og afholde udgifterne til eftersyn af byggeriet/renoveringen. Byggeskadefonden har pr fået renoveringer med i ordningen. Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle skader registreres. Fonden har også til formål at yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens udgifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. Fonden bidrager til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet med henblik på at begrænse byggeskader og medvirke til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. BSF er en selvejende institution, der omfatter samtlige almene boliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger, ældreboliger, nybyggede private andelsboliger og kollektive bofællesskaber mv., der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni I dette udbud vil LBF og BSF samlet blive refereret til som Fondene Varighed af kapitalforvaltningsaftalen Aftalen baseret på dette udbud indgås for en 1-årig periode. Aftalen træder i kraft 1. juni Det står Fondene frit at ændre kapitalfordelingen mellem de valgte kapitalforvaltere når som helst under kontraktforløbet, hvis LBF finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, herunder forhøje eller formindske den samlede forvaltede kapital. Etableringen og den eventuelle overflytning af værdipapirdepotet til en anden kapitalforvalter, aftales efter kontraktindgåelse. 6 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

7 2.5. Alternative tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Afgivelse af alternative tilbud vil medføre, at det afgivne tilbud i sin helhed må afvises som ikke konditionsmæssige Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver har ikke adgang til at tage forbehold over for udbudsmaterialet. Hvis tilbudsgiver tager forbehold over for hele eller dele af udbudsmaterialet, vil tilbudsgiverens tilbud ikke blive taget i betragtning Fortrolighed og tavshedspligt Fondene vil sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivning om aktindsigt forpligter Fondene til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers tilbud til Fondene er underlagt reglerne for aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven. I den udstrækning hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger. Det er et krav fra Fondene, at tilbudsgiver iagttager ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen Fondenes forbehold Fondene tager forbehold for ændringer i lovgivning samt administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale og/eller aftalen væsentligt Kontraktvilkår Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 kalenderdage at regne fra tilbudsfristen Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse, der eksempelvis kan omfatte men ikke er begrænset til overskridelse af tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler eller fejl ved tilbudsgivers telekommunikationssystem, skal Fondene kompenseres for direkte og indirekte tab, herunder kompensation til tredjemand baseret på dansk rets almindelige principper. Tilbudsgiver kan også ophæve aftalen ved misligholdelse uden varsel. Hvis Fondene ophæver aftalen som følge af tilbudsgivers misligholdelse, er tilbudsgiver forpligtet til at erstatte Fondene de med misligholdelsen forbundne udgifter, herunder bl.a. merudgifter eller manglende indtægter, der knytter sig til samarbejde med en anden kapitalforvalter i den resterende del af aftaleperioden. 7 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

8 Kravet afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Tvister Eventuelle tvister om forståelsen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse heraf skal, hvis enighed ikke opnås, afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift med senere ændringer Opsigelse Fondene kan under aftaleperioden for kapitalforvaltningen opsige engagementet med øjeblikkelig varsel. I relation til kapitalforvaltningen står det endvidere Fondene frit for at ændre i kapitalfordelingen mellem kapitalforvaltere. Den valgte tilbudsgiver kan skriftligt opsige aftalen med 6 måneders varsel til den 1. i en måned Overdragelse De udbudte opgaver kan ikke uden Fondenes skriftlige samtykke overdrages helt eller delvist til andre Sprog Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at tilbud afgives på dansk. Det er ligeledes en forudsætning, at al fremtidig kommunikation og rapportering foregår på dansk. 8 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

9 3. Formkrav til indhold Fondene har indgået aftale med Deloitte om assistance med at gennemføre dette tilbud. Tilbuddet skal derfor være Deloitte i hænde senest: Fredag den 24. april 2015, kl Tilbud, der kommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbuddet, mærket Fortroligt Udbud kapitalforvaltning LBF og BSF må ikke åbnes i posten, skal sendes eller afleveres til: Deloitte Financial Advisory Services Torben Dam Weidekampsgade København S Tilbuddet skal afleveres i 4 eksemplarer i hardcopy, hvoraf 1 originalt underskrevet eksempel med 3 kopier samt 1 elektronisk udgave (USB-stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbuddet kan ikke sendes elektronisk, men sendes eller afleveres til den ovenfor angivne adresse. Er der uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave (USB-stik), gælder det originale underskrevne eksemplar. Tilbud, der indleveres på andre af vores kontorer, anses ikke for rettidigt afleveret og vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet skal indeholde navn, adresse, kontaktperson og adresse på tilbudsgiver Rekvirering af udbudsmaterialet Udbudsmaterialet er uploadet på LBF s hjemmeside pa følgende hjemmesider: og Åbning af tilbud Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud. 9 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

10 3.3. Andre forhold omkring tilbuddet Fondene forventer, at kommunikation med kapitalforvalteren sker med en fast udpeget person hos kapitalforvalteren. Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformningen og afgivelse af tilbuddet, er Fondene uvedkommende Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle spørgsmål vedrørende dette udbud skal være pr. og rettes til: Deloitte Financial Advisory Services Torben Dam Overskriften i en skal være " Spørgsmål Kapitalforvaltning i Landsbyggefonden/Byggeskadefonden". Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere ens. Dette indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme oplysninger under udbudsforretningen. Spørgsmål, der fremsendes, vil blive besvaret løbende. Sidste frist for at stille spørgsmål er onsdag d. 15. april 2015 kl Spørgsmål modtaget efter udløbet af fristen vil ikke blive besvaret. Der opfordres til, at spørgsmål stilles så tidligt i udbudsprocessen som muligt, således at en besvarelse er mulig. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på følgende hjemmeside: Tilbudsgiver er selv ansvarlig for løbende at holde sig ajour med offentliggjorte ændringsdokumenter samt spørgsmål og svar. Tilbudsgiver opfordres til at afklare eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold og risikoen for at afgive et ikke-konditionsmæssigt tilbud i videst muligt omfang kan undgås Konsortier Der kan ikke afgives tilbud fra sammenslutning af tilbudsgivere og konsortier Honorar i udbudsprocessen og ejendomsret til tilbudsmaterialet Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformning af tilbud eller deltagelse i udbudsprocessen, er fondenes og disses rådgiver uvedkommende. Tilbud og alle tilhørende bilag betragtes som fondenes ejendom ved modtagelse af tilbud og returneres ikke. 10 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

11 4. Beslutningsprocedurer 4.1. Evaluering af tilbuddene Umiddelbart efter modtagelsen af tilbud foretages en vurdering af, om de modtagne tilbud er konditionsmæssige. Tilbud, der ikke er konditionsmæssige, vil blive afvist. Hvis et tilbud er ukonditionsmæssigt, orienteres tilbudsgiver snarest herom. Der foretages herefter en vurdering af de konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriterierne, jf. afsnit 6,3, med henblik på at identificere de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der vil herefter blive afholdt teknisk afklaring med udvalgte dvs. ikke nødvendigvis alle - tilbudsgivere af ca. 1 times varighed hos Deloitte. Ved disse møder vil tilbudsgiver få lejlighed til at præsentere den tilbudte løsning og serviceteamet. De udvalgte tilbudsgivere vil modtage en mødeindkaldelse med dato og klokkeslæt. Meddelelsen til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som de økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt eller løfte om kontrakt, før eventuel kontrakt er underskrevet af Fondene og den/de valgte tilbudsgiver(e). Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidigt og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Herefter vil Fondenes kommende samarbejdspartner blive indkaldt til møde hos Fondene for at gennemgå og planlægge det videre samarbejde Tidsplan Forventet tidsplan for gennemførelse af dette udbud: 27. marts 2015 Udsendelse af udbudsmateriale 15. april 2015 Sidste frist for spørgsmål 24. april 2015 Tilbudsfrist 11 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

12 8. maj 2015 Planlagt teknisk afklaring 15. maj 2015 Orientering af tilbudsgivere om udfaldet pr. Uge Planlagt kontraktindgåelse og møde mellem kapitalforvalterne og Fondene. 12 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

13 5. Investeringsrammer 5.1. Udbuddets omfang og fordeling LBF og BSF er to juridiske enheder, der ønsker at udbyde forvaltningen af deres overskudslikviditet med følgende fordeling: Navn Beløb mio. kr. Varighed LBF LBF BSF afd. A Nybyggeri BSF afd. A Nybyggeri BSF afd. B Renovering Den samlede overskudslikviditet udgør p.t. i alt ca mio.kr., fordelt med ca mio. kr. LBF og ca. 800 mio. kr. til BSF. Udbuddet omfatter kapitalforvaltning fordelt mellem 2-4 uafhængige kapitalforvaltere. De beløbsmæssige rammer for de enkelte kontrakter fastsættes i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud. De vindende tilbudsgivere skal tage udgangspunkt i, at der modtages midler fra begge fonde. Midlerne skal forvaltes ved investering i danske realkreditobligationer og danske statsobligationer, med en korrigeret varighed, som beskrevet ovenfor. Omkostningerne skal beregnes samlet for LBF og BSF og afregnes pro rata i forhold til andelen af det administrerede beløb. Tilbudsgivere bedes afgive et tilbud i henhold til fordelingen beskrevet i bilag 4 Omfanget og de konkrete krav til kapitalforvaltningsopgaven er beskrevet i dette udbudsmateriale og tilhørende bilag Investerings- og risikorammer I aftaleperioden må der, jf. Fondenes Finansielle Politiker, kun investeres i danske stats- og realkreditobligationer efter nedenstående fordeling: 0-100% danske statsobligationer 0-100% danske realkreditobligationer 0-5% kontanter Det enkelte udstedende realkreditinstitut må maksimalt udgøre 33% af puljen af realkreditobligationer. 13 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

14 Den modificerede varighed skal være i henhold til skemaet i afsnit 5,1. Tilbudsgiverens tilbud skal afspejle disse investerings- og risikorammer. Tilbudsgiver skal redegøre for, hvorledes forvaltningen vil bidrage til at sikre det højest mulige afkast ud fra den opstillede risikoramme. Tilbudsgiverne gøres udtrykkelig opmærksom på, at porteføljerne forventes forvaltet direkte, hvilket betyder, at tilbud, der omfatter investering i investeringsforeninger, ikke vil indgå i evalueringen. 14 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

15 6. Kapitalforvaltning 6.1. Minimumskrav Tilbud, der mangler dokumentation for de ønskede oplysninger, vil ikke blive betragtet som konditionsmæssige og derfor afvist, jf. praksis for Klagenævnet for Udbud. Fondene vil endvidere afvise tilbud, der ikke opfylder minimumskravene Generelt om udformning af tilbudsmaterialet Fondene skal gøre opmærksom på, at tilbudsgivers egne bilag kun tages i betragtning, hvis der er tydeligt henvist til disse i tilbuddet. Tilbud på årlige omkostninger for kapitalforvaltning skal angives i bilag 4, omkostningsskema. Der er krav om anvendelse af et af fondene fastlagt afkast-rapporteringsskema hvert kvartal, jf. bilag 5. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der i kontraktperioden ikke særskilt kan opkræves gebyr, kurtage og øvrige omkostninger for ydelser, der er en del af denne kontrakt. Alle tilbudsgivers omkostninger i kontraktperioden skal derfor indregnes i det faste honorar, jf. bilag 4, omkostningsskema. Der gøres opmærksom på, at samtlige mindstekrav skal være accepteret og opfyldt, for at tilbuddet kan accepteres som konditionsmæssigt De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- og handelsregister Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring Det seneste regnskab (må gerne vedlægges på USB-stik) På baggrund af tilbudsgivers seneste reviderede årsregnskab skal det være muligt at vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder kravet om, at tilbudsgivers basiskapital udgør minimum 100 mio.kr. Basiskapital er defineret i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed (lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 gældende). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, skal tilbudsgiver godtgøre, at denne råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende 15 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

16 Hvis tilbudsgiver er et datterselskab i en finanskoncern dags dato, skal moderselskabet/koncernhovedselskabet garantere for tilbudsgiver, herunder for eventuelle tab som følge af fejl begået af tilbudsgiver Erklæring på tro og love, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Bilag 1 Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF. Bilag 3 Erklæring på tro og love om, at tjenesteyderen har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger samt skatter og afgifter i Danmark. Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres, jf. bilag 2, Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold Kontantbeholdning Såfremt tilbudsgiver er en del af en bankkoncern, skal denne bekræfte, at den til enhver tid værende kontantbeholdning i forbindelse med kapitalforvaltningen ikke belastes af negative renter Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne er optaget på Finanstilsynets liste over fondsmæglere, der er godkendt til at udøve fondsmæglervirksomhed eller drive værdipapirhandel i Danmark Organisationen Tilbudsgiver skal dokumentere, at de involverede medarbejdere har en relevant økonomisk og finansiel uddannelsesmæssig baggrund, samt min. 3 års erfaring med kapitalforvaltning. 16 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

17 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har forvaltet en portefølje omfattende de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang. Dette skal dokumenteres i form af en vedlagt composite-rapport, inkl. noter. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har erfaring med kapitalforvaltning af et enkeltmandat på minimum mio.kr. Angiv benchmark for den pågældende portefølje. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne pr. den 31. december 2014 havde minimum 5 mia.kr. under forvaltning Erklæring om, at tilbudsgiver lever op til GIPS Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at denne lever op til samtlige 2010 GIPS (Global Investment Performance Standards) krav Best Execution Tilbudsgiver skal erklære, at reglerne for Best Execution overholdes og efterleves. Tilbudsgiver skal specifikt erklære, at denne ikke foretager nogen form for kursskæring på dennes diskretionære kapitalforvaltningsmandater Tildelingskriterier Tildeling af hver enkelt kontrakt vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Ved tildeling af hver kontrakt vedrørende forvaltning vil følgende underkriterier blive lagt til grund. 1. Samlet omkostning 30% 2. Kvalitet 60% 3. Risikovurdering 10% Kontrakterne tildeles den eller de tilbudsgivere, der ud fra en samlet vurdering har afgivet de(t) økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kriterierne er ikke angivet i prioriteret rækkefølge. Ved bedømmelsen vil kriterierne blive vægtet inden for de fastsatte rammer som anført ovenfor Samlet omkostning (30 %) Ved vurderingen af kriteriet vil der blive lagt vægt på den samlede omkostning forbundet med forvaltningen af Fondenes midler, jf. bilag 4. Der ønskes ikke tilbud med performance-afhængigt gebyr. 17 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

18 Kvalitet (60 %) Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på: 1. Den af tilbudsgiver anvendte investeringsproces og -strategi(er). Der vil her blive lagt vægt på argumentationen for anvendelsen af investeringsprocesser og -strategier i forhold til risiko-/afkastprofilen på den portefølje, som tilbudsgiver foreslår i sit tilbud. 2. Eventuelle ændringer i investeringsstrategi gennem de seneste 5 år bedes beskrevet. 3. Hvilken værdi forventes de valgte investeringsstrategier at skabe for Fondene, herunder tilbudsgivers forventninger til afkast på den af tilbudsgiver angivne portefølje på 1 og 2 års sigt. 4. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilke personalemæssige ændringer på ledelses-/beslutningsniveau, der er sket gennem de seneste 3 år. 5. Tilbudsgiver bedes dokumentere værdien af de anvendte investeringsprocesser og -strategier i form af dokumentation af historiske afkast, som en tilsvarende portefølje har genereret gennem de seneste 5 år. Med en tilsvarende portefølje forstås en portefølje, der anvender samme aktivklasse som Fondene. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver har håndteret perioder med eventuelle negative afkast. 6. Tilbudsgiver bedes dokumentere performance de seneste 5 år på danske stater/realer, i form af en composite-rapport. 7. Den af tilbudsgiver foreslåede porteføljesammensætning og relevante benchmark. Der vil her blive lagt vægt på argumentationen for den foreslåede porteføljesammensætning. Der lægges betydelig vægt på, at benchmark afspejler porteføljens sammensætning. 8. Ved vurderingen bliver der lagt vægt på det/den historiske årlige procentuelle handelsomfang/omsætning for en tilsvarende portefølje og en beskrivelse af de væsentligste bevæggrunde for denne omsætningshastighed. 9. Angiv Information Ratio (baseret på 36 observationer) på en portefølje, der indeholder de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang Risikovurdering (10 %) Tilbudsgiver bedes beskrive risk management- og compliance-procedurer for de områder, der er relevante for dette mandat. Der vil blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver ved brug af relevante metoder og modeller måler og styrer risiko i forbindelse med porteføljeplejen og de i forlængelse heraf anvendte backupprocedurer. 18 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

19 7. Kontraktudkast Tilbudsgiver anmodes om at vedlægge et kontraktudkast. Tilbudsgiverens kontraktudkast kan ikke betragtes som endeligt, førend hele indholdet i kontrakten er godkendt af Fondene. 19 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

20 8. Bilagsoversigt Bilag 1 Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige Bilag 2 Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold Bilag 3 Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF. Bilag 4 Omkostningsskema. Bilag 5 Afkast-rapporteringsskema 20 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

21 Bilag 1: Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige TRO OG LOVE-ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Tilbudsgiver skal underskrive dette bilag. Hvis en tilbudsgiver ikke angiver dette i sit tilbud ved underskrivelse af nedenstående, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. Dato Underskrift af tegningsberettiget samt stempel 21 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

22 Bilag 2: Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold Erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold I overensstemmelse med 4 i bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, at der i tilbuddet er taget hensyn til de forpligtigelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Tilbudsgiver skal derfor underskrive dette bilag. Hvis en tilbudsgiver ikke angiver dette i sit tilbud ved underskrivelse af nedenstående, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. Det tilkendegives hermed, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr.: Dato Underskrift af tegningsberettiget samt stempel 22 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

23 Bilag 3: Tro og love-erklæring om at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF: 1. som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. 2. som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. 3. som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger. Undertegnede virksomhed erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Dato Underskrift af tegningsberettiget samt stempel 23 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

24 Bilag 4: Omkostningsskema Tilbudsgiver skal specificere alle omkostninger, der er forbundet med forvaltningen, og de skal angives med såvel en procentsats og et kronebeløb. Tilbudsgiver skal specificere, på hvilken måde og hvor ofte omkostningerne beregnes og betales. Tilbudsgiver skal udfylde 3 omkostningsskemaer med følgende fordeling: 1. Omkostning ved en portefølje på mio.kr. 2. Omkostning ved en portefølje på mio.kr. 3. Omkostning ved en portefølje på mio.kr. Såfremt der er forskel på tilbudsgivers prisning i forhold til varighed, se punkt 5,1, skal dette fremgå af nedennævnte omkostningsskemaer Omkostning ved en portefølje på mio kr. Årlig omkostning Årlig omkostning Alle omkostninger bedes anført % kr. 1) Fast fee fordelt på obligationstype Fast fee struktur - Børsnoterede danske statsobligationer - Børsnoterede danske realkreditobligationer Maksimale årlige omkostninger (ved den dyreste allokering iht. investeringsrammer) Gennemsnitlige årlige omkostninger (ved den forventede allokering iht. investeringsrammer) 4) evt. andre omkostninger 5) Samlede forventede årlige omkostninger 24 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

25 Bilag 5: Afkast-rapporteringsskema Afkastrapportering Landsbyggefonden 1 januar 2015 til 31 marts 2015 Seneste kvartal : Nettoafkast i seneste kvartal af porteføljen % Referencerente i seneste kvartal % 1. 4 % Stat /3 % 2. 3,5 % Nykredit /3 % 3. 2 % RD /3 % 4. Gennemsnitlig rentesats på pengemarkedsindestående % År til dato: Nettoafkast år til dato af porteføljen % Referencerente år til dato % 1. 4 % Stat /3 % 2. 3,5 % Nykredit /3 % 3. 2 % RD /3 % 4. Gennemsnitlig rentesats på pengemarkedsindestående % Formuesammensætning (1.000 kr.) Obligationer Udtrukne obligationer Kontant indestående Optjente, ej tilskrevne obligationsrenter Ikke afviklede handler Samlet formue Aftalebeløb Beregnet gebyr i kvartalet Beregnet kurtage i kvartalet Beregnet gebyr år til dato Beregnet kurtage år til dato Seneste 12 måneder Nettoafkast seneste 12 måneder % Referencerente seneste 12 måneder % 1. 4 % Stat /3 % 2. 3,5 % Nykredit /3 % 3. 2 % RD /3 % 4. Gennemsnitlig rentesats på pengemarkedsindestående %

Januar 2015. Udbud af kapitalforvaltning for Hedensted Kommune

Januar 2015. Udbud af kapitalforvaltning for Hedensted Kommune Januar 2015 Udbud af kapitalforvaltning for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Oplysning om Hedensted Kommune 4 2.4. Aftaleperiode

Læs mere

Juli Udbud af kapitalforvaltning for Brøndby Kommune

Juli Udbud af kapitalforvaltning for Brøndby Kommune Juli 2016 Udbud af kapitalforvaltning for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver 4 2.3. Oplysning om Brøndby Kommune 4 2.4. Aftaleperiode

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning for Boligforeningen AAB

Udbud af kapitalforvaltning for Boligforeningen AAB www.pwc.dk Udbud af kapitalforvaltning for Boligforeningen AAB 24. marts 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Stifternes Kapitalforvaltning

Stifternes Kapitalforvaltning www.pwc.dk Stifternes Kapitalforvaltning Udbudsbetingelser for udbud af kapitalforvaltning og administration August 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Februar 2014. Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

Februar 2014. Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Februar 2014 Udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning for HAB I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kontrakt om om opsætning af vilreg-systemet på en ny procesplatform samt vedligeholdelse og udvikling af vilreg- og biotop systemerne Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Forbrugerprojekter 2014 Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG... 3 1.3 UDBUDSMATERIALETS

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere