Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale"

Transkript

1 Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser Udbudsform Ordregiver Oplysninger om Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Varighed af kapitalforvaltnings-aftalen Alternative tilbud Tilbudsgivers forbehold Fortrolighed og tavshedspligt Fondenes forbehold Kontraktvilkår Misligholdelse Tvister Opsigelse Overdragelse Sprog 8 3. Formkrav til indhold Konsortier Honorar i udbudsprocessen og ejendomsret til tilbudsmaterialet Evaluering af tilbuddene Tidsplan Investeringsrammer Udbuddets omfang og fordeling Investerings- og risikorammer Kapitalforvaltning Minimumskrav Generelt om udformning af tilbudsmaterialet De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- og handelsregister Kontantbeholdning Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Organisationen Teknisk og faglig formåen 17

3 Erklæring om, at tilbudsgiver lever op til GIPS Best Execution Tildelingskriterier Samlet omkostning (30 %) Kvalitet (60 %) Risikovurdering (10 %) Kontraktudkast Bilagsoversigt 20 Bilag 1: Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 21 Bilag 2: Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold 22 Bilag 3: Tro og love-erklæring om at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF: 23 Bilag 4: Omkostningsskema 24 Bilag 5: Afkast-rapporteringsskema 25

4 1. Indledning Landsbyggefonden og Byggeskadefonden, herefter kaldet Fondene, ønsker at indgå en aftale med to-fire kapitalforvaltere, fremover benævnt tilbudsgivere, for at håndtere diskretionær kapitalforvaltning på i alt ca mio.kr. Landsbyggefonden har mio. kr. under forvaltning og Byggeskadefonden har 800 mio. kr. under forvaltning Kapitalen er p.t. fordelt på 3 kapitalforvaltere med ca mio. kr. til hver. Kapitalen ventes at vokse i de kommende år, uden der dog kan sættes konkrete tal på. 4 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

5 2. Udbudsbetingelser 2.1. Udbudsform I medfør af tilbudsloven samt bekendtgørelse nr. 712 af fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter udbyder Fondene hermed kapitalforvaltning. Fondene har valgt at foretage udbuddet efter de retningslinjer, der er beskrevet i tilbudsloven og foretager dermed et offentligt udbud med annonceringspligt. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i 2 faser: Udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen vurderes den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Udvælgelsen sker på baggrund af minimumskriterierne. I tildelingsfasen vurderes de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakterne. Tildelingerne vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier. Hver delopgave vil blive tildelt ud fra kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Ordregiver De ordregivende myndigheder er: Landsbyggefonden Studiestræde København V og Byggeskadefonden Studiestræde København V Udbuddet gennemføres i samarbejde med Fondenes rådgiver: Deloitte Financial Advisory Services A/S Weidekampsgade København S 5 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

6 2.3. Oplysninger om Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Landsbyggefonden Landsbyggefonden (LBF) er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden støtter og udvikler landets almene boligbyggeri. Fonden er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. Ved boligforliget af 18. januar 1966 blev det bl.a. aftalt, at det ældre almene byggeri skulle betale bidrag til en landsbyggefond for det almene byggeri, og at fondens midler skulle anvendes til lån til nyt alment boligbyggeri. Fonden varetager blandt andet forvaltning af grundkapital til offentligt støttet boligbyggeri og administration for den almene boligsektor af pligtmæssige bidrag samt opkrævning af indbetalinger til landsdispositionsfonden mv. Desuden forestår fonden analyseopgaver, den særlige driftsstøtte, støtte til renovering mv. og en garantiordning mv. Byggeskadefonden Byggeskadefonden (BSF) er en selvejende institution, der har til formål at forestå og afholde udgifterne til eftersyn af byggeriet/renoveringen. Byggeskadefonden har pr fået renoveringer med i ordningen. Ved eftersynene vurderes bygningernes tilstand og eventuelle skader registreres. Fonden har også til formål at yde støtte til dækning af indtil 95 % af bygningsejerens udgifter til udbedring af skader, som har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Fonden yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. Fonden bidrager til erfaringer om byggeprocessen og byggeriet med henblik på at begrænse byggeskader og medvirke til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. BSF er en selvejende institution, der omfatter samtlige almene boliger, ungdomsboliger, lette kollektivboliger, ældreboliger, nybyggede private andelsboliger og kollektive bofællesskaber mv., der har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter den 30. juni I dette udbud vil LBF og BSF samlet blive refereret til som Fondene Varighed af kapitalforvaltningsaftalen Aftalen baseret på dette udbud indgås for en 1-årig periode. Aftalen træder i kraft 1. juni Det står Fondene frit at ændre kapitalfordelingen mellem de valgte kapitalforvaltere når som helst under kontraktforløbet, hvis LBF finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, herunder forhøje eller formindske den samlede forvaltede kapital. Etableringen og den eventuelle overflytning af værdipapirdepotet til en anden kapitalforvalter, aftales efter kontraktindgåelse. 6 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

7 2.5. Alternative tilbud Tilbudsgiver har ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Afgivelse af alternative tilbud vil medføre, at det afgivne tilbud i sin helhed må afvises som ikke konditionsmæssige Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver har ikke adgang til at tage forbehold over for udbudsmaterialet. Hvis tilbudsgiver tager forbehold over for hele eller dele af udbudsmaterialet, vil tilbudsgiverens tilbud ikke blive taget i betragtning Fortrolighed og tavshedspligt Fondene vil sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgivers tilbud, som angår tilbudsgivers fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivning om aktindsigt forpligter Fondene til at videregive oplysninger til tredjemand. Tilbudsgivers tilbud til Fondene er underlagt reglerne for aktindsigt efter offentlighedsloven og forvaltningsloven. I den udstrækning hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger. Det er et krav fra Fondene, at tilbudsgiver iagttager ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen Fondenes forbehold Fondene tager forbehold for ændringer i lovgivning samt administrative og politiske beslutninger, som kan ændre grundlaget for dette udbudsmateriale og/eller aftalen væsentligt Kontraktvilkår Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 90 kalenderdage at regne fra tilbudsfristen Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse, der eksempelvis kan omfatte men ikke er begrænset til overskridelse af tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler eller fejl ved tilbudsgivers telekommunikationssystem, skal Fondene kompenseres for direkte og indirekte tab, herunder kompensation til tredjemand baseret på dansk rets almindelige principper. Tilbudsgiver kan også ophæve aftalen ved misligholdelse uden varsel. Hvis Fondene ophæver aftalen som følge af tilbudsgivers misligholdelse, er tilbudsgiver forpligtet til at erstatte Fondene de med misligholdelsen forbundne udgifter, herunder bl.a. merudgifter eller manglende indtægter, der knytter sig til samarbejde med en anden kapitalforvalter i den resterende del af aftaleperioden. 7 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

8 Kravet afgøres i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Tvister Eventuelle tvister om forståelsen af aftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse heraf skal, hvis enighed ikke opnås, afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift med senere ændringer Opsigelse Fondene kan under aftaleperioden for kapitalforvaltningen opsige engagementet med øjeblikkelig varsel. I relation til kapitalforvaltningen står det endvidere Fondene frit for at ændre i kapitalfordelingen mellem kapitalforvaltere. Den valgte tilbudsgiver kan skriftligt opsige aftalen med 6 måneders varsel til den 1. i en måned Overdragelse De udbudte opgaver kan ikke uden Fondenes skriftlige samtykke overdrages helt eller delvist til andre Sprog Det er en forudsætning for deltagelse i udbuddet, at tilbud afgives på dansk. Det er ligeledes en forudsætning, at al fremtidig kommunikation og rapportering foregår på dansk. 8 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

9 3. Formkrav til indhold Fondene har indgået aftale med Deloitte om assistance med at gennemføre dette tilbud. Tilbuddet skal derfor være Deloitte i hænde senest: Fredag den 24. april 2015, kl Tilbud, der kommer senere end denne frist, vil blive afvist. Tilbuddet, mærket Fortroligt Udbud kapitalforvaltning LBF og BSF må ikke åbnes i posten, skal sendes eller afleveres til: Deloitte Financial Advisory Services Torben Dam Weidekampsgade København S Tilbuddet skal afleveres i 4 eksemplarer i hardcopy, hvoraf 1 originalt underskrevet eksempel med 3 kopier samt 1 elektronisk udgave (USB-stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbuddet kan ikke sendes elektronisk, men sendes eller afleveres til den ovenfor angivne adresse. Er der uoverensstemmelse mellem papirudgaven og den elektroniske udgave (USB-stik), gælder det originale underskrevne eksemplar. Tilbud, der indleveres på andre af vores kontorer, anses ikke for rettidigt afleveret og vil ikke komme i betragtning. Tilbuddet skal indeholde navn, adresse, kontaktperson og adresse på tilbudsgiver Rekvirering af udbudsmaterialet Udbudsmaterialet er uploadet på LBF s hjemmeside pa følgende hjemmesider: og Åbning af tilbud Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af de indkomne tilbud. 9 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

10 3.3. Andre forhold omkring tilbuddet Fondene forventer, at kommunikation med kapitalforvalteren sker med en fast udpeget person hos kapitalforvalteren. Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformningen og afgivelse af tilbuddet, er Fondene uvedkommende Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle spørgsmål vedrørende dette udbud skal være pr. og rettes til: Deloitte Financial Advisory Services Torben Dam Overskriften i en skal være " Spørgsmål Kapitalforvaltning i Landsbyggefonden/Byggeskadefonden". Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere ens. Dette indebærer bl.a., at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme oplysninger under udbudsforretningen. Spørgsmål, der fremsendes, vil blive besvaret løbende. Sidste frist for at stille spørgsmål er onsdag d. 15. april 2015 kl Spørgsmål modtaget efter udløbet af fristen vil ikke blive besvaret. Der opfordres til, at spørgsmål stilles så tidligt i udbudsprocessen som muligt, således at en besvarelse er mulig. Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på følgende hjemmeside: https://lbf.dk/forvaltningsudbud Tilbudsgiver er selv ansvarlig for løbende at holde sig ajour med offentliggjorte ændringsdokumenter samt spørgsmål og svar. Tilbudsgiver opfordres til at afklare eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold og risikoen for at afgive et ikke-konditionsmæssigt tilbud i videst muligt omfang kan undgås Konsortier Der kan ikke afgives tilbud fra sammenslutning af tilbudsgivere og konsortier Honorar i udbudsprocessen og ejendomsret til tilbudsmaterialet Alle omkostninger, som tilbudsgiver måtte have i forbindelse med udformning af tilbud eller deltagelse i udbudsprocessen, er fondenes og disses rådgiver uvedkommende. Tilbud og alle tilhørende bilag betragtes som fondenes ejendom ved modtagelse af tilbud og returneres ikke. 10 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

11 4. Beslutningsprocedurer 4.1. Evaluering af tilbuddene Umiddelbart efter modtagelsen af tilbud foretages en vurdering af, om de modtagne tilbud er konditionsmæssige. Tilbud, der ikke er konditionsmæssige, vil blive afvist. Hvis et tilbud er ukonditionsmæssigt, orienteres tilbudsgiver snarest herom. Der foretages herefter en vurdering af de konditionsmæssige tilbud i forhold til tildelingskriterierne, jf. afsnit 6,3, med henblik på at identificere de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der vil herefter blive afholdt teknisk afklaring med udvalgte dvs. ikke nødvendigvis alle - tilbudsgivere af ca. 1 times varighed hos Deloitte. Ved disse møder vil tilbudsgiver få lejlighed til at præsentere den tilbudte løsning og serviceteamet. De udvalgte tilbudsgivere vil modtage en mødeindkaldelse med dato og klokkeslæt. Meddelelsen til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgiverens tilbud er identificeret som de økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt eller løfte om kontrakt, før eventuel kontrakt er underskrevet af Fondene og den/de valgte tilbudsgiver(e). Alle deltagere i udbudsforretningen vil samtidigt og skriftligt blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Herefter vil Fondenes kommende samarbejdspartner blive indkaldt til møde hos Fondene for at gennemgå og planlægge det videre samarbejde Tidsplan Forventet tidsplan for gennemførelse af dette udbud: 27. marts 2015 Udsendelse af udbudsmateriale 15. april 2015 Sidste frist for spørgsmål 24. april 2015 Tilbudsfrist 11 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

12 8. maj 2015 Planlagt teknisk afklaring 15. maj 2015 Orientering af tilbudsgivere om udfaldet pr. Uge Planlagt kontraktindgåelse og møde mellem kapitalforvalterne og Fondene. 12 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

13 5. Investeringsrammer 5.1. Udbuddets omfang og fordeling LBF og BSF er to juridiske enheder, der ønsker at udbyde forvaltningen af deres overskudslikviditet med følgende fordeling: Navn Beløb mio. kr. Varighed LBF LBF BSF afd. A Nybyggeri BSF afd. A Nybyggeri BSF afd. B Renovering Den samlede overskudslikviditet udgør p.t. i alt ca mio.kr., fordelt med ca mio. kr. LBF og ca. 800 mio. kr. til BSF. Udbuddet omfatter kapitalforvaltning fordelt mellem 2-4 uafhængige kapitalforvaltere. De beløbsmæssige rammer for de enkelte kontrakter fastsættes i forbindelse med evalueringen af de indkomne tilbud. De vindende tilbudsgivere skal tage udgangspunkt i, at der modtages midler fra begge fonde. Midlerne skal forvaltes ved investering i danske realkreditobligationer og danske statsobligationer, med en korrigeret varighed, som beskrevet ovenfor. Omkostningerne skal beregnes samlet for LBF og BSF og afregnes pro rata i forhold til andelen af det administrerede beløb. Tilbudsgivere bedes afgive et tilbud i henhold til fordelingen beskrevet i bilag 4 Omfanget og de konkrete krav til kapitalforvaltningsopgaven er beskrevet i dette udbudsmateriale og tilhørende bilag Investerings- og risikorammer I aftaleperioden må der, jf. Fondenes Finansielle Politiker, kun investeres i danske stats- og realkreditobligationer efter nedenstående fordeling: 0-100% danske statsobligationer 0-100% danske realkreditobligationer 0-5% kontanter Det enkelte udstedende realkreditinstitut må maksimalt udgøre 33% af puljen af realkreditobligationer. 13 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

14 Den modificerede varighed skal være i henhold til skemaet i afsnit 5,1. Tilbudsgiverens tilbud skal afspejle disse investerings- og risikorammer. Tilbudsgiver skal redegøre for, hvorledes forvaltningen vil bidrage til at sikre det højest mulige afkast ud fra den opstillede risikoramme. Tilbudsgiverne gøres udtrykkelig opmærksom på, at porteføljerne forventes forvaltet direkte, hvilket betyder, at tilbud, der omfatter investering i investeringsforeninger, ikke vil indgå i evalueringen. 14 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

15 6. Kapitalforvaltning 6.1. Minimumskrav Tilbud, der mangler dokumentation for de ønskede oplysninger, vil ikke blive betragtet som konditionsmæssige og derfor afvist, jf. praksis for Klagenævnet for Udbud. Fondene vil endvidere afvise tilbud, der ikke opfylder minimumskravene Generelt om udformning af tilbudsmaterialet Fondene skal gøre opmærksom på, at tilbudsgivers egne bilag kun tages i betragtning, hvis der er tydeligt henvist til disse i tilbuddet. Tilbud på årlige omkostninger for kapitalforvaltning skal angives i bilag 4, omkostningsskema. Der er krav om anvendelse af et af fondene fastlagt afkast-rapporteringsskema hvert kvartal, jf. bilag 5. Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at der i kontraktperioden ikke særskilt kan opkræves gebyr, kurtage og øvrige omkostninger for ydelser, der er en del af denne kontrakt. Alle tilbudsgivers omkostninger i kontraktperioden skal derfor indregnes i det faste honorar, jf. bilag 4, omkostningsskema. Der gøres opmærksom på, at samtlige mindstekrav skal være accepteret og opfyldt, for at tilbuddet kan accepteres som konditionsmæssigt De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- og handelsregister Kopi af gyldig erhvervsansvarsforsikring Det seneste regnskab (må gerne vedlægges på USB-stik) På baggrund af tilbudsgivers seneste reviderede årsregnskab skal det være muligt at vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder kravet om, at tilbudsgivers basiskapital udgør minimum 100 mio.kr. Basiskapital er defineret i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed (lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 gældende). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 2, skal tilbudsgiver godtgøre, at denne råder over de nødvendige ressourcer, fx ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende 15 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

16 Hvis tilbudsgiver er et datterselskab i en finanskoncern dags dato, skal moderselskabet/koncernhovedselskabet garantere for tilbudsgiver, herunder for eventuelle tab som følge af fejl begået af tilbudsgiver Erklæring på tro og love, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Bilag 1 Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF. Bilag 3 Erklæring på tro og love om, at tjenesteyderen har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger samt skatter og afgifter i Danmark. Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af sit tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres, jf. bilag 2, Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold Kontantbeholdning Såfremt tilbudsgiver er en del af en bankkoncern, skal denne bekræfte, at den til enhver tid værende kontantbeholdning i forbindelse med kapitalforvaltningen ikke belastes af negative renter Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne er optaget på Finanstilsynets liste over fondsmæglere, der er godkendt til at udøve fondsmæglervirksomhed eller drive værdipapirhandel i Danmark Organisationen Tilbudsgiver skal dokumentere, at de involverede medarbejdere har en relevant økonomisk og finansiel uddannelsesmæssig baggrund, samt min. 3 års erfaring med kapitalforvaltning. 16 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

17 Teknisk og faglig formåen Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har forvaltet en portefølje omfattende de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang. Dette skal dokumenteres i form af en vedlagt composite-rapport, inkl. noter. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne gennem minimum de seneste 3 år har erfaring med kapitalforvaltning af et enkeltmandat på minimum mio.kr. Angiv benchmark for den pågældende portefølje. Tilbudsgiver skal dokumentere, at denne pr. den 31. december 2014 havde minimum 5 mia.kr. under forvaltning Erklæring om, at tilbudsgiver lever op til GIPS Tilbudsgiver skal vedlægge erklæring om, at denne lever op til samtlige 2010 GIPS (Global Investment Performance Standards) krav Best Execution Tilbudsgiver skal erklære, at reglerne for Best Execution overholdes og efterleves. Tilbudsgiver skal specifikt erklære, at denne ikke foretager nogen form for kursskæring på dennes diskretionære kapitalforvaltningsmandater Tildelingskriterier Tildeling af hver enkelt kontrakt vil ske på grundlag af tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Ved tildeling af hver kontrakt vedrørende forvaltning vil følgende underkriterier blive lagt til grund. 1. Samlet omkostning 30% 2. Kvalitet 60% 3. Risikovurdering 10% Kontrakterne tildeles den eller de tilbudsgivere, der ud fra en samlet vurdering har afgivet de(t) økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kriterierne er ikke angivet i prioriteret rækkefølge. Ved bedømmelsen vil kriterierne blive vægtet inden for de fastsatte rammer som anført ovenfor Samlet omkostning (30 %) Ved vurderingen af kriteriet vil der blive lagt vægt på den samlede omkostning forbundet med forvaltningen af Fondenes midler, jf. bilag 4. Der ønskes ikke tilbud med performance-afhængigt gebyr. 17 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

18 Kvalitet (60 %) Ved vurderingen af dette kriterium vil der blive lagt vægt på: 1. Den af tilbudsgiver anvendte investeringsproces og -strategi(er). Der vil her blive lagt vægt på argumentationen for anvendelsen af investeringsprocesser og -strategier i forhold til risiko-/afkastprofilen på den portefølje, som tilbudsgiver foreslår i sit tilbud. 2. Eventuelle ændringer i investeringsstrategi gennem de seneste 5 år bedes beskrevet. 3. Hvilken værdi forventes de valgte investeringsstrategier at skabe for Fondene, herunder tilbudsgivers forventninger til afkast på den af tilbudsgiver angivne portefølje på 1 og 2 års sigt. 4. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilke personalemæssige ændringer på ledelses-/beslutningsniveau, der er sket gennem de seneste 3 år. 5. Tilbudsgiver bedes dokumentere værdien af de anvendte investeringsprocesser og -strategier i form af dokumentation af historiske afkast, som en tilsvarende portefølje har genereret gennem de seneste 5 år. Med en tilsvarende portefølje forstås en portefølje, der anvender samme aktivklasse som Fondene. Der vil endvidere blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver har håndteret perioder med eventuelle negative afkast. 6. Tilbudsgiver bedes dokumentere performance de seneste 5 år på danske stater/realer, i form af en composite-rapport. 7. Den af tilbudsgiver foreslåede porteføljesammensætning og relevante benchmark. Der vil her blive lagt vægt på argumentationen for den foreslåede porteføljesammensætning. Der lægges betydelig vægt på, at benchmark afspejler porteføljens sammensætning. 8. Ved vurderingen bliver der lagt vægt på det/den historiske årlige procentuelle handelsomfang/omsætning for en tilsvarende portefølje og en beskrivelse af de væsentligste bevæggrunde for denne omsætningshastighed. 9. Angiv Information Ratio (baseret på 36 observationer) på en portefølje, der indeholder de i investeringspolitikken angivne typer af investeringsaktiver og rammer for investeringsomfang Risikovurdering (10 %) Tilbudsgiver bedes beskrive risk management- og compliance-procedurer for de områder, der er relevante for dette mandat. Der vil blive lagt vægt på, hvordan tilbudsgiver ved brug af relevante metoder og modeller måler og styrer risiko i forbindelse med porteføljeplejen og de i forlængelse heraf anvendte backupprocedurer. 18 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

19 7. Kontraktudkast Tilbudsgiver anmodes om at vedlægge et kontraktudkast. Tilbudsgiverens kontraktudkast kan ikke betragtes som endeligt, førend hele indholdet i kontrakten er godkendt af Fondene. 19 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

20 8. Bilagsoversigt Bilag 1 Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige Bilag 2 Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold Bilag 3 Tro og love-erklæring om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF. Bilag 4 Omkostningsskema. Bilag 5 Afkast-rapporteringsskema 20 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

21 Bilag 1: Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige TRO OG LOVE-ERKLÆRING om ubetalt forfalden gæld til det offentlige I henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love erklærer undertegnede hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr.: Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren ligeledes ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige overstigende kr. Tilbudsgiver skal underskrive dette bilag. Hvis en tilbudsgiver ikke angiver dette i sit tilbud ved underskrivelse af nedenstående, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. Dato Underskrift af tegningsberettiget samt stempel 21 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

22 Bilag 2: Tro og love-erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold Erklæring om hensyntagen til arbejdsforhold I overensstemmelse med 4 i bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, at der i tilbuddet er taget hensyn til de forpligtigelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Tilbudsgiver skal derfor underskrive dette bilag. Hvis en tilbudsgiver ikke angiver dette i sit tilbud ved underskrivelse af nedenstående, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt. Det tilkendegives hermed, at der er taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr.: Dato Underskrift af tegningsberettiget samt stempel 22 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

23 Bilag 3: Tro og love-erklæring om at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af nedenstående situationer, jf. art 45, stk. 2 i Rdir. 2004/18/EF: 1. som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. 2. som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. 3. som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger. Undertegnede virksomhed erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Dato Underskrift af tegningsberettiget samt stempel 23 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

24 Bilag 4: Omkostningsskema Tilbudsgiver skal specificere alle omkostninger, der er forbundet med forvaltningen, og de skal angives med såvel en procentsats og et kronebeløb. Tilbudsgiver skal specificere, på hvilken måde og hvor ofte omkostningerne beregnes og betales. Tilbudsgiver skal udfylde 3 omkostningsskemaer med følgende fordeling: 1. Omkostning ved en portefølje på mio.kr. 2. Omkostning ved en portefølje på mio.kr. 3. Omkostning ved en portefølje på mio.kr. Såfremt der er forskel på tilbudsgivers prisning i forhold til varighed, se punkt 5,1, skal dette fremgå af nedennævnte omkostningsskemaer Omkostning ved en portefølje på mio kr. Årlig omkostning Årlig omkostning Alle omkostninger bedes anført % kr. 1) Fast fee fordelt på obligationstype Fast fee struktur - Børsnoterede danske statsobligationer - Børsnoterede danske realkreditobligationer Maksimale årlige omkostninger (ved den dyreste allokering iht. investeringsrammer) Gennemsnitlige årlige omkostninger (ved den forventede allokering iht. investeringsrammer) 4) evt. andre omkostninger 5) Samlede forventede årlige omkostninger 24 Udbud af kapitalforvaltning for LBF og BSF

25 Bilag 5: Afkast-rapporteringsskema Afkastrapportering Landsbyggefonden 1 januar 2015 til 31 marts 2015 Seneste kvartal : Nettoafkast i seneste kvartal af porteføljen % Referencerente i seneste kvartal % 1. 4 % Stat /3 % 2. 3,5 % Nykredit /3 % 3. 2 % RD /3 % 4. Gennemsnitlig rentesats på pengemarkedsindestående % År til dato: Nettoafkast år til dato af porteføljen % Referencerente år til dato % 1. 4 % Stat /3 % 2. 3,5 % Nykredit /3 % 3. 2 % RD /3 % 4. Gennemsnitlig rentesats på pengemarkedsindestående % Formuesammensætning (1.000 kr.) Obligationer Udtrukne obligationer Kontant indestående Optjente, ej tilskrevne obligationsrenter Ikke afviklede handler Samlet formue Aftalebeløb Beregnet gebyr i kvartalet Beregnet kurtage i kvartalet Beregnet gebyr år til dato Beregnet kurtage år til dato Seneste 12 måneder Nettoafkast seneste 12 måneder % Referencerente seneste 12 måneder % 1. 4 % Stat /3 % 2. 3,5 % Nykredit /3 % 3. 2 % RD /3 % 4. Gennemsnitlig rentesats på pengemarkedsindestående %

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere