Nyt fra din grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra din grundejerforening"

Transkript

1 Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - april/maj 2014

2 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath Forsidebillede : Daugaard Pedersen A/S Antal: Trykt i 370 ekspl. Ansvarshavende redaktør: Preben Sørensen Aabyhøj Grundejerforening Foreningen er en upolitisk grundejerforening, der er talerør for grundejere bosiddende i postdistrikt 8230 Åbyhøj. Etableringsår 1924 Kontakt: Personlig henvendelse: Hjemmeside: Artikler i bladet: Rettes til Formanden Aabyhøj Grundejerforenings bestyrelse: Formand/Redaktør Preben Sørensen J. L. Heibergs Vej 29 A Tlf Næstformand Kurt Dam Jensen Tousvej 8 A Kasserer Annette Boye J.L. Heibergs Vej 27 Sekretær Leif Gjerlev Pedersen Gammelgårdsvej 4 Bestyrelsesmedlem Christina Waldstrøm J. Skjoldborgs Vej 1 Bestyrelsessuppleant Birgit Thomsen Fenrisvej 21 Revisorer Niels Hansen Chr. Winthers Vej 39 Svend Molberg Chr. Winthers Vej 36 Revisorsuppleant Brit Degn Allégårdsvej 12. Formandens indlæg side 3 Generalforsamling 18. marts side 4 Arrangement: Et besøg på Godsbanen side 9 Tema: Enkeltmandsvirksomheder i Åbyhøj (2) side 10 Stort og småt side 14 Naturlig hjælp mod oversvømmelser side 19 2 Årets vigtigste begivenhed indtil nu har som sædvanlig været afholdelse af den årlige generalforsamling, som fandt sted tirsdag, den 18. marts Andetsteds i bladet er der en fyldig omtale af Generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev i år noget af et tilløbsstykke ca. 55 var mødt frem. Måske har det også haft en effekt, at Elværkets status og fremtid var kommet i fokus denne aften. Det er dejligt at kunne registrere, at der igennem de seneste 2-3 år har været et stadigt stigende fremmøde. Vi tolker det som en markant opbakning til de tiltag, bestyrelsen har stået bag igennem de seneste år, og på bestyrelsens vegne vil jeg takke for den store interesse for foreningens ve og vel. Der sker meget i Åbyhøj i denne tid: 1) Åby kroen (EL-KA) skal rives ned for at give plads til nyt byggeri (se forsidebilledet). 2) Området, der tidligere husede Fragtmandscentralen omdannes til en form for storbymiljø med flere højhuse, hvoraf enkelte er planlagt at nå op i 15 etaqers højde. 3) Elværket (den gamle elværksbygning) påtænkes at blive det nye samlingspunkt i Åbyhøj såvel hvad angår kulturelle aktiviteter som almindelige medborgertiltag. Restaureringen af Elværket forventes at gå igang umiddelbart efter sommerferien, og første fase forventes afsluttet inden jul i år. Første fase omfatter genopbygning af facade, nyt tag, og nye vinduer samt diverse reparationer af ødelagt murværk m.m. Der skal etableres et såkaldt klimaskjold. 4) Ny Netto butik. 5) Nyt projekt for blokkene mellem den gamle Nordea bygning og Odinsvej. 6) Åby Park: Forskønnelsen/renoveringen af Åby Park skrider godt frem. For enden af Parken i nord såvel som i syd er der opsat informationsplancher, hvor man kan se, hvad der kommer til at ske. Hvis man vil være opdateret på, hvad forskønnelsen/renoveringen indebærer vil det være en god idé at lægge vejen forbi parken i den nærmeste fremtid. Jeg vil opfordre alle til fortsat at engagere sig i byens udvikling, og give sin mening til kende uanset om man er positivt stemt over for de mange planer, eller har en mere kritisk holdning desangående. Lad os høre jeres mening! Såfremt der skulle være ønske om en mere detaljeret uddybning af ovennævnte projekter, ret da blot henvendelse til mig. Vores indkøb af en Radon måler har været en stor succes. I skrivende stund har 9 medlemmer lånt måleren, og 13 står på venteliste. Så snart jeg har et rimelig stort talmateriale, vil jeg offentligøre resultaterne af de foretagne målinger, såvel pr. mail som i en redaktionel omtale i vort næste medlemsblad. Artikelserien om enkeltmandsejede virksomheder, der drives fra bopælen fortsættes i dette nummer. Vi er åbne for forslag til næste nummer. Vort næste arrangement en rundvisning på Godsbanen løber af stablen allerede i slutningen af maj. Jeg ser frem til at møde mange af jer ved denne lejlighed. Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegn ønske alle vore medlemmer og annoncører en god sommerferie. Af Preben Sørensen, Formand 3

3 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 Uddrag af de væsentligste punkter på Aabyhøj Grundejerforenings ordinære generalforsamling, tirsdag den 18. marts 2014: FORMALIA Leif Gjerlev Pedersen blev valgt som dirigent, og kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. FORMANDSBERETNING 2013/2014 Som jeg plejer, vil jeg starte med at omtale de arrangementer, grundejerforeningen har tilbudt i det forløbne år. Blandt andet kan nævnes: 1) En aften på Besættelsesmuseet Arrangementet fandt sted den 15. maj Der var 16 deltagere i arrangementet, der startede med en guidet rundvisning på museet, og som afslutning blev der serveret kaffe & kage i Kvindemuseets café. Der blev fra flere sider givet udtryk for, at det havde været et meget interessant og oplysende arrangement, især fokuseringen på besættelsestidens indflydelse på lokalområdet var godt. 2) Virksomhedsbesøg hos MidtVask. Der blev ved dette besøg mulighed for at få en grundig introduktion til MidtVask, der ejes af Region Midtjylland. MidtVask fungerer som vaskeri for samtlige hospitaler i den østlige del af regionen. Arrangementet løb af stablen den 9. september 2013, og på dagsordenen var en guidet rundvisning, hvorefter MidtVask var vært ved et mindre traktement. På grund af det store fremmøde ca. 35 måtte rundvisningen foregå i hold. Også dette arrangement var en stor succes, og der blev fra adskillige af vore medlemmer udtrykt stor tilfredshed med arrangementet 4 3) Aarhus Teater Sæsonens sidste arrangement var en invitation til vore medlemmer, om at tage med på en spændende rundvisning bag kulisserne i AARHUS TEATER. På programmet for dette formiddags arrangement var en gennemgang af teatrets historie, arkitektur og opbygning. Vi fik en grundig, personlig, og professionel rundvisning af den dygtige guide Rikke Dueholm. Arrangementet fandt sted lørdag, den 22. februar 2014, og må uden at det skal lyde alt for pralende karakteriseres som endnu et pletskud fra bestyrelsen. Deltagerantallet var begrænset til 25, og det antal blev hurtigt overtegnet, således, at vi har et forholdsvis stort antal reservationer til et eventuelt nyt teaterbesøg senere på året. Vi påtænker allerede nu at gentage successen. I bestyrelsen er vi naturligvis glade for, at der er stor interesse for de af os afholdte arrangementer, og vil bestræbe os på at fortsætte i samme spor. Sideløbende med afholdelsen af disse arrangementer har vi været engageret i flere store sager. Der skal her gives en kort opdatering: ELVÆRKET I fortsættelse af beretningen fra sidste år, er status nu, at Elværkets Styringsgruppe er på plads og fungerer. I styringsgruppen sidder der repræsentanter fra de forskellige interesserede og/eller involverede parter - Århus Kommune. - Arkitektfirmaet Arkitema. - Repræsentanter for det lokale foreningsliv: Åbyhøj Fællesråd, Aabyhøj Grundejerforening, Aaby-Aabyhøj Lokahistoriske Forening, Åby Biblioteks Venner for nu at nævne nogle af de mest aktive interessenter. - Sifsgården. - Engagerede enkeltpersoner. Renoveringen af bygningen planlægges at gå i gang umiddelbart efter sommerferien i år, og 1. fase forventes afsluttet inden jul ligeledes i år. Med henblik på- i samarbejde med kommunen at varetage driften af Elværket vil der til dette formål blive stiftet en ny forening Åbyhøj Elværksforening. Denne forening holder stiftende generalforsamling, den 3. april 2014, og herfra skal der lyde en opfordring til, at så mange som muligt møder frem denne dag. FJERNVARMEGRUNDEN Slaget er ikke tabt endnu!! Bestræbelserne på at bevare og forbedre Åby Park som et velfungerende åndehul i hjertet af Åbyhøj har fået nyt liv. Vores ønske om, at der skal udfærdiges en lokalplan for området, vi i daglig tale kalder fjernvarmegrunden, bliver nu opfyldt. Dateret den 7. november 2013 måtte Bygningsinspektoratet krybe til korset, og udsende følgende skrivelse: Til orientering vedr. ejendommen, Thorsvej 6A Du har modtaget en orienteringsskrivelse fra Bygningsinspektoratet vedrørende et byggeri på Thorsvej 6A. Aarhus Byråd besluttede i forbindelse med salget af Thorsvej 6A, at der skal laves en lokalplan for området, inden der kan gives tilladelse til ønskede byggeri. Denne beslutning er beklageligvis blevet overset i sagsbehandlingen. Vi er i forbindelse med høringen blevet gjort opmærksom på byrådets beslutning. Beslutningen betyder, at der ikke kan gives tilladelse til ønskede byggeri. Ansøger vil derfor nu bliver henvist til Byplanafdelingen med henblik på opstart af en lokalplanproces. Jeg skal beklage den forvirring det udsendte høringsbrev, kan have givet anledning til. Åbyhøj Fællesråd vil naturligvis blive inddraget i det videre arbejde med lokalplanen. Med venlig hilsen Thomas Brun Bygningsinspektør Måske udvikler tingene sig alligevel til vores fordel. RENOVERING AF ÅBY PARK Arbejdet med at renovere/forskønne Åby Park er nu gået i gang. Som aktivt medlem af Åbyhøj Fællesråd har Aabyhøj Grundejerforening været stærkt involveret i beslutningerne om, hvordan parken skal se ud i fremntiden. Uden at gå for meget i detaljer kan følgende nyskabelser fremdrages: - Ny handicapvenlig indgang ud mod Thorsvej. - Opstilling af nye aktivitetsfremmende redskaber. - Oprensning af søerne. - Udtynding i træbeholdningen for at skabe mere lys i parken. - Nye beplantninger i form af staudebed. - Og meget mere. Vi ser frem til, at Åby Park efter dette ansigtsløft i endnu højere grad vil være et samlingssted for bydelens borgere. fortsættes på side 7 5

4 AABYHØJ AUTOSERVICE Brian Jensen Vibyvej 34 Tlf GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 fortsat fra side 5 DIVERSE I afdelingen for mindre konkrete sager kan nævnes, at vi er blevet gjort opmærksom på et større projekt på grunden, hvor Fragtmandscentralen tidligere havde til huse. Der er her tale om et større projekt, hvor der bl.a. planlægges opførelsen af adskillige højhusbygninger. Projektet har været sendt til høring. Blandt vore medlemmer har vi ikke registreret nogle indvendinger mod byggeriet. I bestyrelsen har vi fundet projektet acceptabelt. Ønskes yderligere oplysninger, ret da blot henvendelse til formanden. Radon stråling! På opfordring af et af vore medlemmer har vi købt en elektronisk Radon måler, der på en simpel måde kan fortælle om din bolig er i risikogruppen. Jeg vil opfordre alle vore medlemmer til at gøre brug af denne mulighed. Måleren kan lånes gratis. Vedrørende EL-KA bygningen, det kommende nye Netto, er de eneste nyheder, at der nu er udarbejdet reviderede forslag. Ved henvendelse til Bygningsinspektoratet kan man få yderlige oplysninger. Jeg vil som jeg plejer slutte af med en opfordring til at være mere aktiv i relation til jeres forening. Brug vores hjemmeside, svar på vore udsendte mails, hvis der er noget I ikke finder hensigtsmæssigt og/eller har forslag til en anden måde at gøre tingene på. Husk på, at Aabyhøj Grundejerforenings aktivitet og virke fastlægges af jer medlemmerne. Da vi er en frivillig grundejerforening har vi ingen fastlagte krav vi skal leve op til, og kan derfor i stor udstrækning foretage os det, medlemmerne ønsker. Brug denne mulighed!! Jeg ser frem til et for foreningen fremgangsrigt år med ny medlemsfremgang, og med en endnu stærkere opbakning bag vore arrangementer. FORENINGENS REGNSKAB FOR 2013 Foreningen har i 2013 haft et overskud på kr. 781,83. Der var ikke noget særligt at bemærke vedrørende regnskabets enkelte poster. Foreningens likvide midler var ved udgangen af 2013 på ,60. Der budgetteres med et overskud på kr ,00 for Regnskabet blev godkendt. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2015 Generalforsamlingen godkendte bestyrelsen forslag om, at kontingentet for 2015 fastsættes til kr. 100,00 pr. år. Uændret i forhold til 2011, 2012, 2013.og VALG TIL BESTYRELSE M.M. Leif Gjerlev Pedersen og Birgit Thomsen var på valg. Leif Gjerlev Pedersen blev genvalgt. Birgit Thomsen trådte ud af bestyrelsen, og blev valgt som suppleant. Christina Waldstrøm blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Revisor Niels Hansen blev genvalgt. Brit Degn blev genvalgt som revisorsuppleant. EVENTUELT Formanden orienterede her om de forsøg med vejbelysning, der er sat i værk i Åbyhøj. Der er tale om 3 forsøg, der er i gang på J.L. Heibergs Vej, Oehlenschlægersvej, og Ludvig fortsættes på side 17 7

5 Estate mæglerne Ole Rasmussen statsaut. ejendomsmægler & Valuar, MDE Silkeborgvej 230, 8230 Åbyhøj Tlf Fax ARRANGEMENT Malerfirmaet OVE LAURSEN & SØN Ydunsvej 16, 8230 Åbyhøj Tlf DELIZIOSO Italienske delikatesser Silkeborgvej 257, 8230 Åbyhøj Tlf Folkekirkens Nødhjælp Vi afhenter møbler, ting og sager, samt hele dødsboer. Silkeborgvej 285 Åbyhøj Mandag - fredag Lørdag Tlf AABYHØJ TØMRERFIRMA Alt tømrerarbejde udføres Gjellerupvej 85, 8230 Åbyhøj Tlf Haslevej 10, 8230 Åbyhøj Tlf Århus Nord afdeling Åbogade 1a 8200 Århus N tlf Vi inviterer vore medlemmer til at tilbringe en spændende eftermiddag på Godsbanen i Aarhus Godsbanen er Aarhus nye center for kunst- og kulturproduktion, der åbnede i marts Stedet er en ombygning af og tilbygning til byens gamle godsbanegård i Skovgaardsgade bag ARoS, Musikhuset Aarhus, Voxhall/Atlas og Scandinavian Congress Center. Der er arrangeret rundvisning, og som afslutning på dagen serveres der kaffe og dertil hørende kage i THORVALDS. Program: Tid og sted: Tirsdag, den 27. maj 2014, kl udenfor GODSBANEN Skovgaardsgade 3, indgang 3G 8000 Århus C. Kl : Velkomst ved Preben Sørensen, Formand for Aabyhøj Grundejerforening Kl : Guidet rundvisning Kl : Kaffe og kage på THORVALDS. Kl : Forventet sluttidspunkt home Åbyhøj/Århus V Silkeborgvej 253, 8230 Åbyhøj Tlf ÅBYHØJ AFDELING Silkeborgvej 228, 8230 Åbyhøj Tlf Pris: kr. 25,- for medlemmer, der betales ved tilmelding. (Beløbet refunderes ikke i tilfælde af afbud.) Deltagerantallet er begrænset, så hurtig tilmelding anbefales. Seneste tilmelding dog fredag, den 23. maj Velkommen til dette spændende arrangement! 9

6 ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER I ÅBYHØJ ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER I ÅBYHØJ I dette medlemsblad fortsætter vi artikelrækken om en bestemt slags virksomheder nemlig enkeltmandsejede virksomheder, der driver forretning fra egen bopæl. Denne gang har vi valgt firmaerne Historiske Glas og Wilson Pick-up Systems Historiske glas have suppleret, er det muligt at få det lavet på bestilling. Glasskærme til lamper laves også på bestilling. Da Moesgaard gravede ud på Bispetorv i 2009 fandt man et skår fra et Pasglas. Inge Houman har fået fremstillet et pasglas med omtalte skår og en tegning fra Moesgaard som udgangspunkt, og har døbt det Bispeglasset. Inge Houman har ligeledes fået lavet et glas ud fra et fund i forbindelse med udgravningen til Metroen på Kongens Nytorv. Glaspusteriet i Tjekkiet besøges ofte for at finde nye glas til forretningen. Glassene sælges fra kælderen i villaen, via hjemmesiden historiskeglas.dk, samt på markeder såsom: Julemarked i Åbyhøj, Hertug Hans festival i Haderslev, Kunsthåndværkermarked i Odder m.fl. Der er ingen fast forretningstid hos Inge Houman. Man ringer, mailer ellers sms er og så laver man en aftale. Efterhånden har Inge Houman flere og flere faste kunder, og har også et salg via hjemmesiden, og der sendes glas til både Sjælland og Bornholm. Inge Houman arbejder til daglig som pædagog i Børnehaven Åby, og har så sit lille firma ved siden af. Fremover vil Inge Houman bruge mere tid på virksomheden, og vil desuden rejse mere rundt på flere markeder, især i Tyskland, hvor der er stor interesse for historiske glas. KONTAKT: Inge Houman H.C. Andersens Vej Åbyhøj HISTORISKEGLAS V/INGE HOUMAN Det var et tilfældigt besøg i en glasbutik i Århus for 7 år siden, der satte gang i Inge Houmans interesse for kopier af gamle historiske glas. Interessen har nu udviklet sig til et lille hobbyfirma med egen import. Endnu syner forretningen ikke af mere, end at den kan rummes i kælderen i villaen på H.C. Andersens Vej, hvor Inge i et hyggeligt lille rum har udstillet omkring 70 forskellige glas og kander. Alle mærket med oprindelse, årstal og pris, trykt på små skilte af laminerede efeublade. Jeg har hentet glassene hjem fra Tjekkiet, fordi jeg synes, at de er så smukke. Jeg bliver glad hver dag, når jeg har dem i hånden, fortæller Inge, som har oplevet, at venner og bekendte får det på samme måde. Glassene bliver 10 lavet på glaspusteriet Ajeto i den tjekkiske by Novy Bor. De er alle lavet efter museernes originaler. De fleste fra Middelalderen, men også enkelte, der stammer helt tilbage fra det gamle Rom for små to tusinde år siden. Alle glassene er lyst grønne, fordi det var sådan de så ud, inden man senere fandt ud af at blege glas, som vi kender det i dag. Det er jernindholdet i sandet der giver den grønne farve, det ser man også i de gamle mundblæste vinduesglas. Der er tale om håndværk. Hvert glas er unikt og en lille smule forskelligt fra de andre. Og det er en glæde at omgive sig med noget smukt. Jeg er nok noget af en æstetiker, funderer Inge. Har man et gammelt glas som man gerne vil ÅBYHØJ FIRMA LEVERER LYD TIL VERDENSKENDTE MUSIKERE Musikere bag verdenskendte entertainere som bl.a. Prince, Liza Minelli, Nathalie Cole, Oscar Peterson, Mike Stern, Michel Camilo, Lee Ritenour og The Manhattan Transfers bruger mikrofoner fra Wilson Pickup Systems i Åbyhøj. Wilson Pickupperne er leveret til Det Hvide Hus i Washington, anvendt ved lydindspilninger i Universal Studierne i Los Angeles, Det Kongelige Teater i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Tyskland. I 1983 begyndte ingeniør Jørgen Wilson, der selv er jazzbassist, at eksperimentere med piezokeramiske krystaller, med det formål at udvikle et pickupsystem så hans egen bas fortsættes på side 13 11

7 DELACOUR DANIA Fast Ejendom Stefan von Fintel DELACOUR DANIA Lille Torv Aarhus C T Advokatpartnerselskab Arkitekt MAA/PAR BJARNE LUNDGAARD HUSEFTERSYN Tilstandsrapport Energimærke Arkitekt Hjælp v/anton Nygaard Silkeborgvej 329, 8230 Åbyhøj Tlf TØMRER OG SNEDKERFIRMA E. ANKER & SØN A/S Åby Bækgårdsvej Åbyhøj Tlf.: Mobiltlf.: www. e-anker.dk SINCE 1986 Silkeborgvej Åbyhøj ENKELTMANDSVIRKSOMHEDER I ÅBYHØJ fortsat fra side 11 kunne spille kraftigere. Den første prototype viste sig at gengive bassens akustiske lyd særdeles naturtro og blev derfor hurtigt godkendt af Aarhus-bassisten Jens Jefsen bosiddende i Åbyhøj, og tilhørende eliten af danske jazzbassister. Efterfølgende blev den legendariske danske bassist Niels Henning Ørsted-Pedersen ligeledes begejstret over egenskaberne ved den nye pickup og brugte den til studieindspilninger og koncerter igennem 20 år, frem til sin død i Wilson Pickupperne er håndlavede i Danmark og de unikke egenskaber samt den høje kvalitet sikrer, at det lydforstærkede strengeinstrument bevarer en naturlig varm klang og ren akustisk lyd. Når strengene slås an, omdanner piezokrystallerne vibrationerne til en elektrisk strøm, og tilsluttet en forstærker bliver lyd-output fra instrumentet kraftigere. Wilson pickuppen er det eneste system i verden der giver mulighed for at regulere outputtet fra hver enkelt streng på instrumentet. Wilson Pickup Systems, med adresse i Åbyhøj, har til dato solgt pickupper til mere end 65 lande fra New Zealand, Australien, Japan, Afrika til Chile, Argentina, Brasilien og USA, og en bred vifte af top-professionelle musikere bruger Wilson Pickuppen til at lydforstærke deres strengeinstrument. Pickupperne fremstilles i forskellige størrelser med piezo keramik som er optimeret til violin, cello og kontrabas. Pickupperne er desuden med stor succes, monteret på mange andre strengeinstrumenter, herunder græsk Bouzuki, russik balalajka, monochords, græsk Lira, afrikansk Kora med 21 strenge, fransk lira (hurdy gurdy), specielle stick-violiner, banjo, Norsk hardanger fel, Svensk nyckle harpe. Forretningen drives I dag af Ole Wilson. WILSON PICKUP SYSTEMS PICK UP THE SOUND ARKITEKT M.A.A og FOTOGRAF ANNETTE NIEMANN Restaurering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Fotografering on location: Portræt Bryllup Konfirmation Reportage Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob ELEKTRIKEREN I AABYHØJ ApS v/aut. EL-installatør Carsten Nielsen Silkeborgvej 314, 8230 Åbyhøj Tlf

8 STORT OG SMÅT STORT OG SMÅT RAPPORT FRA FORENINGSLIVET Torvedagen i Åbyhøj Som opfølgning på omtalen i vort seneste medlemsblad (oktober/november 2013), kan vi allerede nu afsløre, at der også bliver torvedag i Åbyhøj i år. Torveudvalgets sammensætning er dog ændret i forhold til tidligere, idet Kjeld Gissel og Frisør Jens har trukket sig ud af udvalget. Som nye medlemmer til at supplere Niels Jørgen Højsgaard træder Torben Haugaard og Ove Pedersen ind i udvalget. Kunstudstilling i Åbyhøj Åby Sogns Kunstforening har i samarbejde med Åby Biblioteks Venner netop afholdt kunstudstilling i Kulturhus 8230 (den tidligere Nordea bygning). Udstillingen varede fra den 6. til 13. april 2014, og der blev fremvist kunst fra 16 lokale kunstnere. Udstillingen må karakteriseres som en stor succes, idet mere end 100 mødte frem til ferniseringen. FJERNVARMEGRUNDEN TILBAGE TIL BORGERNE I ÅBYHØJ Siden vort seneste medlemsblad medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening november 2013 er der sket en del i denne sag. Det er nu kommet bygningsinspektoratet for øre, at politikerne rent faktisk har lovet, at der skal udarbejdes en lokalplan for området. Den 9. november 2013 modtog grundejerforeningen en skrivelse fra Bygningsinspektoratet, hvori man beklager, at man i sagsbehandlingen har overset, at Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, før der eventuelt kan gives tilladelse til byggeri på grunden. Skrivelsens fulde indhold kan ses på side 5 under Formandsberetning 2013/2014. Det er temmelig pinligt, at Bygningsinspektoratet ikke har bedre styr på sin egen sagsbehandling. Vi håber de gode kræfter vil sejre!! ÅBY KROEN/EL-KA/ÅBYHØJ FOR- SAMLINGSHUS/LANDSBYEN Det ser nu ud til, at der kommer gang i planerne for bygningen. På forsiden af dette medlemsblad vises arkitektfirmaet Daugaard Pedersens bud på, hvordan det nye bygningskompleks på hjørnet af Silkeborgvej og Odinsvej kommer til at se ud. Den 14. marts 2014 offentliggøres det i Århus Stiftstidende, at bygherren netop har fået byggetilladelse. Så snart byrådet har bekræftet tilladelsen vil nedrivningen af den gamle bygning gå i gang. ELVÆRKET Torsdag, den 3 april blev der afholdt stiftende generalforsamling i Åbyhøj Elværksforening. Det blev noget af et tilløbstykke. Ca. 175 Åbyhøj borgere mødte frem til generalforsamlingen, der fandt sted i den tidligere Nordea bygning. Dagsorden for generalforsamlingen var følgende : 1. Valg af dirigent 2. Velkomst 3. Restaureringen af Elværket v/arkitekt Steen Gissel 4. Hvad skal vi bruge Elværket til v/claus Rønlev 5. Åbyhøj Elværksforening formål og virke, v/preben Sørensen 7. Gasværket i Brabrand v/jens Rodevad 8. Afslutning Billederne ovenfor giver et indtryk af den tætte og intense stemning, der karakteriserede mødet. Interessen for at være med i bestyrelsesarbejdet i den nye forening var stor, og der blev valgt 11 bestyrelsesmedlemmer. Der var herudover også stor opbakning til 6. Valg til bestyrelsen, samt valg af revisor den nye forening generelt, hvilket resulte rede i, at mellem 70 og 100 tegnede sig for et medlemskab af foreningen. De, der på aftenen ikke nåede at få tegnet et medlemskab skal ikke fortvivle det kan nås endnu. Ret blot henvendelse herom enten pr mail: eller pr. telefon til ÅBY PARK I vort seneste medlemsblad blev forskønnelsen/renoveringen af Åby Park omtalt. Arbejdet hermed er nu gået i gang, og vi vil opfordre alle til at lægge vejen forbi parken, når man er ude at gå en tur i byen. FRA EGNE RÆKKER Grundejerforeningen havde inviteret medlemmer på en rundvisning bag kulisserne i Aarhus Teater den 22. februar En forholdsvis stor del af vore medlemmer fulgte denne opfordring faktisk i en sådan grad, at der hurtigt blev overtegnet. Vi planlægger at gentage arrangementet senere på året.

9 Malerfirmaet KNUD ANDREASEN Engparken 19, 8230 Åbyhøj Tlf Silkeborgvej 224 Åbyhøj Tlf Frisør Jens & Gitte Hos os ingen tidsbestilling Silkeborgvej 220, 8230 Åbyhøj Tlf TØMRER og ARKITEKTFIRMA M.A.A. PREBEN HANSEN Restaurering Renovering Om-og tilbygning Rådgivning Bevaringsvurdering (SAVE) Haslevej 49, 8230 Åbyhøj Tlf Mob Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Vi er din lokale mægler i Åbyhøj! Nybolig Århus Vest Nybolig Århus Vest Silkeborgvej Åbyhøj Silkeborgvej 244 Tlf Åbyhøj Tlf Nybolig Århus Vest GENERALFORSAMLING 18. MARTS 2014 fortsat fra side 7 Holbergs Vej. Hensigten med forsøgene er, at finde den bedste løsning, når samtlige belysningsarmaturer i Århus skal udskiftes over de næste 3-5 år. De forsøgsopstillinger, der er etableret, vil fortsætte som de er på ubestemt tid.. Efter den store succes med foreningens havebesøg sidste år, blev det foreslået, at foreningen fremover hvert år skulle afholde lignende arrangementer. Bestyrelsen noterede sig ønsket, og ville overveje forslaget. EFTER GENERALFORSAMLINGEN Efter generalforsamlingens formelle afslutning kom Kulturhusgruppen på besøg for at redegøre for, hvordan planerne for det gamle elværk skrider frem. DanBolig Åbyhøj-Hasle DANBOLIG ALLAN BANTE DanBolig Åbyhøj-Hasle SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ DANBOLIG ALLAN BANTE RING: FAX SILKEBORGVEJ ÅBYHØJ RING: FAX W W W.D A N B O L I G.D K Kulturhusgruppen består af: - Thorkild Ibsen (Åby Biblioteks Venner) - Kurt Dam Jensen - Gunner Nielsen (Aaby-Aabyhøj Lokalhistoriske Forening) - Poul Henning Olesen - Preben Sørensen (Aabyhøj Grundejerforening) Gruppen havde valgt Thorkild Ibsen som oplægsholder. Der var stor spørgelyst efter gennemgangen, og der var især stor interesse for at få at vide, hvornår Elværket står færdigt, og hvilke aktiviteter der ville foregå i bygningen. Der blev her henvist til en folder om Elværket, der var undervejs, og som ville blive husstandsomdelt. Denne folder skulle gerne besvare størsteparten af de stillede spørgsmål. Derudover opfordrede grundejerforeningens formand medlemmerne til at kontakt ham, såfremt de ønskede en yderligere uddybning. DanBolig DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA 17 SAMARBEJDER MED NORDEA

10 svaneglas Silkeborgvej Åbyhøj - tlf Elite svaneglas Park Park & & Have Have ApS ApS Finderupvej Århus C Tlf. 86 Finderupvej Fax Århus C Glarmester Glarmester Tlf Fax Når ruden er knust og skaden er Når ruden er knust og skaden sket. - Ellerer når den gamle termorude Tomsagervej sket. Eller når den gamle er punkteret. 14, 8230 termorude Åbyhøj er punkteret. Tlf sket. Når ruden Eller når er knust Når den gamle ruden og skaden termorude knust og skaden er Special glasløsninger til indendørs sket. er punkteret. Eller når den gamle termorude brug til indretning og design i pri- sket. Eller når den gamle termorude Special glasløsninger til indendørs er punkteret. vate boliger eller til erhvervsbyggeri. er punkteret. Interiørglas og spejle Glas og alufacader brug til indretning og design i Special glasløsninger til indendørs svaneglas Voldbjergvej Glas Egen 22 afdeling 8240 og Risskov alufacader med kompetencer Glas og alufacader svaneglas Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Egen indenfor afdeling fremstilling med kompetencer og brug montage til af indretning og design i pri- indenfor løsninger fremstilling inden for glas- og Egen afdeling vate montage og alufacader. boliger af med kompetencer eller til erhvervsbyggeri. løsninger inden for glas- og alufacader. indenfor fremstilling og montage af Interiørglas løsninger og spejle inden for glas- og alufacader. lakvarterer. Voldbjergvej Risskov Randers Interiørglas Special Tlf. glasløsninger og til Århus spejle indendørs Tlf Ebeltoft Tlf Voldbjergvej 22 Grenaa 8240 Tlf. 86 Risskov Bjerringbro Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Tlf Special brug til glasløsninger indretning og til indendørs design i pri- brug vate boliger til indretning eller til erhvervsbyggeri. Tlf Interiørglas og design i pri- og spejle Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf vate boliger eller til erhvervsbyggeri. Special glasløsninger til indendørs Voldbjergvej Risskov Randers Tlf Århus Tlf brug 00 Ebeltoft til Tlf. indretning og design i pri- Tlf. 86 Voldbjergvej Risskov Randers Tlf. Grenaa Tlf Århus Tlf. Bjerringbro vate 00 Tlf. Ebeltoft boliger Tlf eller til erhvervsbyggeri. Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Tlf Voldbjergvej Risskov Tlf svaneglas Glas og alufacader Egen afdeling med kompetencer Glas og alufacader indenfor fremstilling og montage af løsninger inden for glas- og alufacader. Egen afdeling med kompetencer Glarmester indenfor fremstilling og montage af Glarmester Når ruden er knust Glarmester og skaden løsninger inden for glas- Interiørglas og alufacader. og spejle AABYHØJ TAPET OG FARVE v/malermester HOLGER PEDERSEN Silkeborgvej 230 Kld Åbyhøj Tlf Randers Tlf Århus Tlf Ebeltoft Tlf Grenaa Tlf Bjerringbro Tlf Glarmester Når ruden er knust og skaden er sket. Eller når den gamle termorude er punkteret. NATURLIG HJÆLP MOD OVERSVØMMELSER Glas og alufacader Egen afdeling Voldsomme med kompetencer regnskyl kan give problemer. indenfor fremstilling I værste fald og kan montage det give af oversvømmede løsninger inden kældre, for og glas- høj vandstand og alufacader. i haven generelt. Igennem de seneste 3-5 år har der været Interiørglas flere eksempler og spejle på, at vejret tilsyneladende er blevet voldsommere end tidligere. Særdeles kraftige regnskyl pri- har i flere tilfælde vate boliger medført eller til oversvømmede erhvervsbyggeri. kældre, ja endog i ekstreme tilfælde oversvømmede vil- En del af problemerne kan dog afhjælpes ved at udnytte regnvandet, samt at tage nogle (få) relevante forholdsregler. Det gælder om, at opsamle og forsinke vandet, så kloaksystemerne ikke overbelastes. Samtidig vil man kunne udnytte vandet til at få en mere spændende have. Der er flere gode råd med henblik på at modvirke denne situation: 1) Bevar beplantning omkring huset i så stor udstrækning som muligt, og/eller plant tørstige træer og buske, 2) Etablering af et regnbed. Et regnbed er i princippet blot en lavning i haven, som kan opsamle regnvand, og langsomt lade det sive ned i jorden, 3) Etablering af en faskine. En faskine er et hulrum under jorden, hvor regnvandet opsamles for at sive ned i jorden, 4) Anvendelse af vandgennemtrængelige belægninger. Kloaksystemet kan skånes meget ved at man vælger belægninger, som lader regnvandet trænge igennem f.eks. grus, græsarealer, fliser med brede fuger. Hvis det drejer sig om en indkørsel kunne man nøjes med at lægge to rækker fliser til at køre på, i stedet for at lægge sten på hele arealet 5) Anskaffelse af en regnvandsbeholder. I den lidt mere eksotiske afdeling kunne et forslag være, at man anlagde et blomstrende tag på huset, garagen eller haveskuret. Der er dog visse forudsætninger, der skal være opfyldt for at man kan anlægge et sådan grønt tag: a) Tagets hældning skal være under 30 grader, b) Taget skal være fladt, c) En vandtæt membran skal spændes ud over taget. Ved at følge ovenstående retningslinjer vil man være i stand til at tøjre naturens værste udskejelser. Desværre ser tendens ud til at gå i den modsatte retning af det anbefalelsesværdige, nemlig at det fuldt dækkende flisebelagte areal vokser og vokser på bekostning af områder, hvor der er sået/plantet græs, træer og buske. En ændret indstilling vil være yderst velkommen. Afslutningsvis skal det nævnes, at inden man giver sig i kast med de anførte projekter skal man henvende sig til kommunen for at få undersøgt, om der kræves en officiel godkendelse af det, man har planlagt. Der kan være restriktioner på området, lokalplaner omfattende, hvor man bor, der kan stille sig i vejen for ens projekt. Kilde: Berlingske Tidende, diverse artikler, Politiken Tema tillæg, oktober 2010, Lilian Vangberg, Kamma Rahbeks vej 43, eget materiale 19

11 UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen, da der til tider kan være rift om dem. Aflevering altid senest 14 dage efter modtagelsen Depot A Depot B Depot A+B Kæmpe metalstige, hejsestige 13 m Kloakrenser, lille skovlskål Kæmpe metalstige, hejsestige 12 m Kloakrenser, stor skovlskål Stor letmetalstige, hejsestige, 10 m Lille letmetalstige, 6 m Tagstige m. hjul 6 m Kloakrensebånd, evt. med støtterør Pælebor, som håndsnegl, huldiameter 15 cm Redskaberne er opbevaret 2 steder, nemlig i depot A og B, se nedenfor, så forhør venligst pr. telefon, om der er et ledigt redskab til rådighed. Nordlige Bydel Depot A Sydlige bydel - Depot B Gert Krogsøe Henrik Rønbjerg Harald Kiddes Vej 51 H. C. Andersens Vej 2 Tlf Tlf Leje af vejskilte - henvendelse til formanden

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 19. årgang - april 2008 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel www.budi.dk Forsidebillede m. fl. :

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 25. årgang - november 2014 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Forsidebillede : Inge Nedergaard Sørensen Åbyhøj

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af bevis for indbetaling af kontingent. Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Foto: Inge Nedergaard Sørensen Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 20. årgang - nov / dec 2009 Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: Buddig & Jugel

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening UDLÅN AF REDSKABER OG STIGER Bemærk: Redskaberne kan kun lånes ved forevisning af gyldigt medlemsbevis (= girokortet). Redskaberne skal tilbageleveres snarest efter brugen,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Grundejerforeningen Ibsgården

Grundejerforeningen Ibsgården Generalforsamling torsdag d. 27. februar 2014 Festsalen, Himmelev Skole, Ollerupvej 5 Siddende bestyrelse Henrik Wissing (178) - formand Gitte Brødsgård (16) - næstformand Carsten Rygner (162) - kasserer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere