Forslag. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 197 Folketinget Fremsat den 8. maj 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Rådet for Ungdomsuddannelser rådgiver undervisningsministeren i overordnede spørgsmål på ungdomsuddannelsesområdet, jf. stk. 2. Stk. 2. Rådet for Ungdomsuddannelser skal rådgive om tværgående og fælles emner og udfordringer for ungdomsuddannelsesområdet, herunder om 1) faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger, 2) sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål, herunder om elevernes udbytte af undervisning og læringsaktiviteter, 3) evaluering og kvalitetsudvikling, 4) elevernes trivsel, 5) at alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan 6) den samlet set bedst mulige mindskelse i ungdomsuddannelserne af betydningen af social baggrund i forhold til fagligt resultat, 7) institutionelle udviklingstendenser, herunder virkningen af fusions- og campusdannelser, og 8) overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og overgange mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Stk. 3. Rådet for Ungdomsuddannelser kan iværksætte forskning og inddrage forskningsresultater i sin rådgivning. Stk. 4. Undervisningsministeren kan forelægge spørgsmål om ungdomsuddannelser for rådet. 2. Rådet for Ungdomsuddannelser nedsættes af undervisningsministeren. Stk. 2. Rådet for Ungdomsuddannelser ledes af et formandskab bestående af 5-7 personer med særlig indsigt i forhold vedrørende ungdomsuddannelserne. Undervisningsministeren udpeger formandskabet og blandt formandskabets medlemmer rådets formand. Stk. 3. Undervisningsministeren udpeger rådets øvrige 17 medlemmer således: 1) 1 medlem efter indstilling fra KL. 2) 1 medlem efter indstilling fra Danske Regioner. 3) 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. 4) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. 5) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening. 6) 1 medlem efter indstilling fra Akademikerne. 7) 2 medlemmer efter fælles indstilling fra Gymnasieskolernes Lærerforening, Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening. 8) 4 medlemmer efter fælles indstilling fra Gymnasieskolernes Rektorforening, Lederforeningen for VUC, Danske Erhvervsskoler Lederne, SOSU-Lederforeningen, Danske Landbrugsskoler og Forstanderkredsen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler. 9) 1 medlem efter indstilling fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. 10) 1 medlem efter indstilling fra Erhvervsskolernes Elevorganisation. 11) 1 medlem efter indstilling fra Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. 12) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 13) 1 medlem efter indstilling fra Danske Universiteter. Stk. 4. Følgende personer deltager uden stemmeret i Rådet for Ungdomsuddannelser: 1) En repræsentant fra formandskabet for Rådet for Børns Læring udpeget af og blandt medlemmerne af formandskabet for Rådet for Børns Læring. 2) Formanden for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 3) Formanden for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Stk. 5. Formandskabet og øvrige medlemmer udpeges for en 3-årig periode. Dog udpeges de rådsmedlemmer, der er Undervisningsmin., j.nr R.391 AT004866

2 2 nævnt i stk. 3, nr. 9-11, kun for en 1-årig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges. Stk. 6. Der udpeges stedfortrædere for de rådsmedlemmer, der er nævnt i stk. 3. Udpegningen sker efter reglerne i stk. 3. Stk. 7. Indstilles der ikke medlemmer i henhold til stk. 3, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet fungerer uden de pågældende medlemmer. 3. Rådet for Ungdomsuddannelser fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsbetjeningen. Ikrafttræden m.v. 4. Loven træder i kraft den 1. august Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Konsekvensrettelser i anden lovgivning 6. I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: 1. Kapitel 10 ophæves. 7. I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 8. I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 9. I lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lov nr. 578 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 1. 7, stk. 4, ophæves. 10. I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved 3 i lov nr af 18. december 2012, 43 i lov nr af 26. december 2013, 7 i lov nr af 26. december 2013, 2 i lov nr. 22 af 14. januar 2014 og lov nr. 405 af 28. april 2014, foretages følgende ændring: 1. 5, stk. 2, nr. 2, affattes således:»2) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Ungdomsuddannelser.«11. I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, 1 i lov nr af 26. december 2013, lov nr af 26. december 2013 og 1 i lov nr. 406 af 28. april 2014, foretages følgende ændring: 1. I 57 a indsættes efter stk. 3 som nyt stk.:»stk. 4. Formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser udpeger en repræsentant blandt medlemmerne af formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, som deltager uden stemmeret i Rådet for Børns Læring.«Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger 1.1. Lovforslagets hovedindhold Med lovforslaget foreslås der som led i udviklingen og fremtidssikringen af de samlede ungdomsuddannelser etableret et uafhængigt råd for ungdomsuddannelser, der på et evidensbaseret grundlag kan bistå undervisningsministeren i spørgsmål af betydning for ungdomsuddannelserne på tværs med henblik på at styrke kvaliteten af ungdomsuddannelserne Lovforslagets baggrund Forslaget er led i implementeringen af Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 24. februar På folkeskoleområdet er der også sket en fornyelse med hensyn til rådgivning, idet der i forbindelse med folkeskolereformen er etableret et nyt råd, Rådet for Børns Læring, jf. 57 og 57a i lov om folkeskolen, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december Hermed sikres en styrket og målrettet rådgivning på folkeskoleområdet og området for ungdomsuddannelser, hvor fortsat indgår som et centralt led med en tæt og aktuel rådgivning fra arbejdsmarkedets parter til ministeren om emner vedrørende erhvervsuddannelserne. Etableringen af et nyt, stærkt og uafhængigt råd for ungdomsuddannelser vil sikre, at der etableres et nyt grundlag for rådgivning, herunder videns- og forskningsbaseret rådgivning, om ungdomsuddannelser på Undervisningsministeriets område. Rådet for Ungdomsuddannelser skal bidrage til at sikre et helhedssyn på den samfundsmæssige opgave, det er, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Rådet kan gennem rådgivning om tværgående og fælles udfordringer for ungdomsuddannelser kvalificere de politiske drøftelser og beslutninger på området, så initiativer på de enkelte ungdomsuddannelser hele tiden ses i sammenhæng med det øvrige område. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Etablering af Rådet for Ungdomsuddannelser Gældende ret Der er i gældende ret ingen bestemmelser om et tværgående råd for ungdomsuddannelser. Derimod eksisterer der i dag to råd på ungdomsuddannelsesområdet. Efter 47 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) er nedsat Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, der rådgiver undervisningsministeren i alle spørgsmål om gymnasieskolen. Efter i lov om erhvervsuddannelser er nedsat Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). REU rådgiver ministeren på overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på ministerens område og afgiver indstilling til ministeren om en lang række nærmere definerede emner på erhvervsuddannelsesområdet. Efter 5, stk. 2, nr. 2) i lov om Danmarks Evalueringsinstitut beskikkes to medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut af henholdsvis REU med en repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med en repræsentant Den foreslåede ordning Rådets opgaver Formålet med lovforslaget er at etablere et nyt grundlag for rådgivning, herunder videns- og forskningsbaseret rådgivning, om tværgående spørgsmål om ungdomsuddannelser på Undervisningsministeriets område i form af et nyt samlet råd for ungdomsuddannelser. Etablering af rådet er led i den samlede indsats for at styrke kvaliteten i ungdomsuddannelserne. Rådet for Ungdomsuddannelser skal rådgive om tværgående emner og udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet med det formål at styrke kvaliteten. Inden for dette område kan rådgivningen navnlig vedrøre tværgående og fælles udfordringer inden for følgende emneområder: faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger, sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål, herunder om elevernes udbytte af undervisning og læringsaktiviteter, evaluering og kvalitetsudvikling, elevernes trivsel, om alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan, hvordan ungdomsuddannelserne samlet set bedst mindsker betydningen af social baggrund i forhold til fagligt resultat, institutionelle udviklingstendenser, herunder om virkningen af, at flere ungdomsuddannelsesinstitutioner fusionerer til én institution, eller flere ungdomsuddannelsesinstitutioner indgår i en campusdannelse, hvor flere uddannelsesinstitutioner udbyder uddannelse på samme fysiske lokalitet og overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og overgange mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

4 4 Rådet vil herunder kunne berøre spørgsmål vedrørende arbejdsdelingen mellem ungdomsuddannelserne og vedrørende faglige, kompetencemæssige og pædagogiske problemstillinger af relevans for det samlede ungdomsuddannelsesområde. Rådet for Ungdomsuddannelsers rådgivning bør baseres på forskningsbaserede analyser og dokumentation om forholdene i ungdomsuddannelserne såvel som på internationale analyser og undersøgelser. Rådet kan derfor også iværksætte forskning og inddrage denne forskning eller andre relevante forskningsresultaterne i sin rådgivning. For at bidrage til at skabe mere viden i relation til ungdomsuddannelserne kan såvel formandskab som det samlede råd foreslå, at der iværksættes undersøgelser og evalueringer, der vedrører området. Rådet for Ungdomsuddannelser kan udmønte sine vurderinger og sin rådgivning i form af udtalelser og anbefalinger til ministeren. opretholdes uændret med de kompetencer, som dette råd har efter lovgivningen, fortrinsvis efter lov om erhvervsuddannelser, lov om erhvervsgrunduddannelser og lov om produktionsskoler, dog bortset fra lov om Danmarks Evalueringsinstitut. Undervisningsministeren kan endvidere inden for rådets opgaver forelægge spørgsmål til udtalelse i rådet. Det foreslås, at Rådet for Ungdomsuddannelser selv fastsætter sin forretningsorden, herunder tager stilling til mødekadence m.v. Det foreslås, at rådet sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet Rådets sammensætning Det foreslås, at Rådet for Ungdomsuddannelser består af medlemmer og tre tilforordnede. Rådet ledes af et formandskab på fem til syv medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formandskabet, og blandt disse udpeger ministeren formanden for rådet. Herudover vil rådet bestå af 17 medlemmer, som udpeges af ministeren efter indstilling fra en række organisationer m.fl., som har en særlig interesse for ungdomsuddannelserne. For at sikre sammenhæng til de øvrige relevante uddannelsesområder foreslås det endelig, at Rådet for Børns Læring repræsenteres af et medlem af rådets formandskab udpeget af formandskabet for Rådet for Børns Læring, og at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser repræsenteres i Rådet for Ungdomsuddannelser med formanden. Disse råd repræsenteres som tilforordnede med observatørstatus uden stemmeret, da formålet med repræsentationen alene er at formidle og indhente informationer om arbejdet i de respektive råd. De pågældende skal derfor ikke i øvrigt varetage opgaver i rådet. Formandskabet bør nedsættes med deltagelse af relevante danske eller udenlandske eksperter med viden om bl.a. evidens og effektmålinger på ungdomsuddannelsesområdet. Det er væsentligt, at de pågældende samlet set har erfaringer og kompetencer, der er repræsentative for hele viften af ungdomsuddannelser Konsekvenser i forhold til eksisterende råd Rådet for de Gymnasiale Uddannelser foreslås nedlagt. Rådgivning specifikt på det gymnasiale område vil i stedet ske gennem dialoggrupper, følgegrupper m.v. med repræsentanter for bl.a. de relevante organisationer på området. Der har de seneste år været gode erfaringer med en sådan mere situeret rådgivning og dialog på dette område. (REU) ønskes opretholdt. REU vil således fortsat skulle 1) rådgive ministeren på overordnet niveau om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på ministerens område og 2) afgive indstilling til ministeren om en lang række nærmere definerede emner på erhvervsuddannelsesområdet, jf. 34 i lov om erhvervsuddannelser. REU s grundlæggende kompetence til at behandle spørgsmål om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser tænkes ikke indskrænket ved oprettelsen af Rådet for Ungdomsuddannelser. Eventuelle konkrete tvivlsspørgsmål om grænsefladen mellem de to råd vil skulle vurderes af undervisningsministeren. Undervisningsministeren vil gå i dialog med de to formænd, hvis der opstår spørgsmål om, hvorvidt eller Rådet for Ungdomsuddannelser bør gennemføre en opgave med elementer på tværs af ungdomsuddannelsesområderne Konsekvenser i anden lovgivning Gældende ret Undervisningsministeren beskikker et antal medlemmer til Danmark Evalueringsinstituts bestyrelse, herunder 2 medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med en repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med en repræsentant. Rådet for de Gymnasiale Uddannelser rådgiver i dag på alle de gymnasiale områder Den foreslåede ordning Som en konsekvens af den foreslåede nye tværgående rådsstruktur foreslås det, at ungdomsuddannelserne repræsenteres i bestyrelsen for Danmark Evalueringsinstitut med ét bestyrelsesmedlem, der indstilles af Rådet for Ungdomsuddannelser.

5 5 For fortsat at sikre fokus på at skabe sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser foreslås det endvidere, at formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser udpeger en repræsentant blandt formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, som deltager uden stemmeret i Rådet for Børns Læring, der er nedsat i medfør af folkeskoleloven. Forslagene i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (hhx) og lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. om at ophæve bestemmelserne om, at Rådet for de Gymnasiale Uddannelser kan rådgive undervisningsministeren i spørgsmål om undervisning på gymnasialt niveau, er en konsekvens af, at Rådet for de Gymnasiale Uddannelser foreslås ophævet, jf. forslaget i Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Rådet sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet. Udgifterne hertil finansieres inden for de eksisterende rammer. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regioner og kommuner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag har fra den 19. marts 2014 til den 4. april 2014 været sendt i høring hos følgende: Akademikerne, Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskoler, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Danmarks Lærerforening, Danmarks Privatskoleforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Friskoleforening, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne, Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Danske Handicaporganisationer, Danske Landbrugsskoler, Danske Regioner, Danske Skoleelever, Danske SOSU-skoler, Danske Universiteter, Det Centrale Handicapråd, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Erhvervsskolelederne i Danmark, Efterskoleforeningen, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Foreningen af Katolsk Skoler I Danmark, Foreningen for Kristne Friskoler, Foreningsfællesskabet Ligeværd, Forstanderkredsen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler, Frie Fagskoler, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes Lærerforening, Kommunernes Landsforening, Landboungdom, Landselevbestyrelsen for social- og sundhedsområdet, Landsorganisationen i Danmark, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederforeningen for VUC, Lilleskolerne, Lærernes Centralorganisation, Private Gymnasier og Studenterkurser, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Pædagogiske Ledere for STX og HF, Rigsrevisionen, Rådet for Børns Læring, Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Rådet for Etniske Minoriteter, Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-Rådet), Skole og Forældre, Skolelederforeningen, SOSU-Lederforeningen, Uddannelsesforbundet, UU Danmark, VUC Bestyrelsesforening. 9. Sammenfattende skema Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Rådet sekretariatsbetjenes af Undervisningsministeriet. kommuner og regioner Udgifterne hertil fi- nansieres inden for de eksisterende rammer. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regioner og kommuner. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne

6 6 Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at undervisningsministeren nedsætter et uafhængigt råd for ungdomsuddannelser. Rådet skal følge udviklingen i ungdomsuddannelserne og rådgive ministeren om tværgående emner og udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet i Undervisningsministeriets regi. Rådet kan iværksætte forskning og inddrage denne forskning og andre forskningsresultater i sin rådgivning. Rådet skal i særlig grad have fokus på de områder, der er nævnt i forslaget til 1, stk. 2, men kan også inddrage andre forhold og aspekter, som skønnes af betydning for at sikre kvaliteten og udviklingen på tværs af ungdomsuddannelserne. Det henvises i øvrigt til lovforslagets 1 og lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit Til 2 Det foreslås, at rådet sammensættes med et formandskab på fem til syv medlemmer og 17 andre medlemmer. Formandskabet leder rådets arbejde. Undervisningsministeren udpeger formandskabet på fem til syv personer, og blandt disse udpeger ministeren formanden for rådet. De øvrige 17 medlemmer udpeges af ministeren efter indstilling fra en række organisationer m.fl., som har en særlig interesse for ungdomsuddannelserne. For at sikre sammenhæng til det øvrige relevante uddannelsesområde foreslås det endelig, at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsuddannelser og Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser repræsenteres i Rådet for Ungdomsuddannelser med formanden, og at Rådet for Børns Læring repræsenteres af et medlem af formandskabet, udpeget af og blandt medlemmerne af formandskabet for Rådet for Børns Læring. Disse råd repræsenteres som tilforordnede uden stemmeret, da deres opgave alene vil være af formidlende karakter, således at alle de nævnte råd har indsigt i de øvrige råds arbejde og konklusioner af fælles interesse. Formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser bør nedsættes med deltagelse af relevante danske og udenlandske eksperter bl.a. med viden om evidens og effektmålinger på ungdomsuddannelsesområdet. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 2 og lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit Såfremt de i stk. 3 nævnte medlemmer ikke indstilles i overensstemmelse med reglerne i stk. 3, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet, indtil indstillingen følger reglerne, fungerer uden dette eller disse medlemmer. Til 3 Rådet for Ungdomsuddannelser fastlægger sin forretningen efter egen beslutning. Forretningsordenen skal indeholde de overordnede regler om rådets arbejde, fx om mødeintervaller og mødeindkaldelser. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsopgaven for rådet. Til 4 Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. august 2014 med henblik på nedsættelse af Rådet for Ungdomsuddannelser hurtigst muligt herefter. Til 5 Det færøske og grønlandske hjemmestyre lovgiver om egne forhold i relation til skolevæsenet. Det foreslås derfor, at denne lov ikke skal omfatte Færøerne og Grønland. Til 6-9 Det foreslås, som en konsekvens af lovforslagets formål om at etablere Rådet for Ungdomsuddannelser, at kapitel 10 i lov om uddannelsen til studentereksamen, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, ophæves. Rådet for de Gymnasiale Uddannelser nedlægges herved. Som en konsekvens heraf skal bestemmelsen om Rådet for de Gymnasiale Uddannelser ligeledes ophæves i hf-loven, hhx- htx-loven samt i lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Der henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit Til 10 Undervisningsministeren beskikker et antal medlemmer til Danmarks Evalueringsinstituts bestyrelse, herunder to medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med 1 repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med 1 repræsentant. Som en konsekvens af den foreslåede nye tværgående rådsstruktur foreslås det, at ungdomsuddannelserne fremover repræsenteres i bestyrelsen for Danmark Evalueringsinstitut med ét bestyrelsesmedlem, der indstilles af Rådet for Ungdomsuddannelser. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit Til 11 Med den foreslåede ændring af folkeskoleloven repræsenteres Rådet for Ungdomsuddannelser i Rådet for Børns Læring med en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser. Den pågældende har taleret i Rådet for Børns Læring, men deltager uden stemmeret. Tilsvarende er det omvendt foreslået, at Rådet for Børns Læring repræsenteres i Rådet for Ungdomsuddannelser med en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Børns Læring ligeledes uden stemmeret. Forslagene skal sikre fokus på at skabe sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser. Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit

7 7 Gældende formulering Kapitel 10 Rådet for de Gymnasiale Uddannelser 47. Undervisningsministeren nedsætter et råd for de gymnasiale uddannelser. Rådet er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om gymnasieskolen. Stk. 2. Rådet består af en formand og 16 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde, jf. dog stk. 3: 1) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådene i forening. 2) 1 medlem efter indstilling fra Foreningen af Skoleledere ved de Tekniske Skoler. 3) 1 medlem efter indstilling fra Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening. 4) 1 medlem efter indstilling fra Gymnasieskolernes Rektorforenings bestyrelse. 5) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderforeningen for VUC s bestyrelse. 6) 3 medlemmer efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation. 7) 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd. 8) 2 medlemmer efter indstilling fra Erhvervsskolernes Elevorganisation, Sammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieelevernes Landsorganisation og Landssammenslutningen af Kursusstuderende i forening. 9) 1 medlem efter indstilling fra Grundskolerådet. 10) 2 medlemmer efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 11) 2 medlemmer efter indstilling fra de centrale råd for de videregående uddannelser i forening. Stk. 3. Hvis der af hensyn til rådets rådgivningsvirksomhed opstår behov for at udvide rådets sammensætning, kan undervisningsministeren udpege yderligere 1-2 medlemmer fra organisationer, som ikke har indstillingsret efter stk. 2. Stk. 4. Medlemmerne udpeges for en 3-årig periode. De efter stk. 2, nr. 8, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en 1- årig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges. Stk. 5. Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i lovgivningen om ligestilling mellem kønnene. Stk. 6. Indstiller de indstillingsberettigede ikke medlemmer i overensstemmelse med stk. 2, 4 og 5, kan undervisningsministeren beslutte, at rådet kan fungere uden de pågældende medlemmer. Stk. 7. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 8. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionerne. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget 6. I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: 1. Kapitel 10 ophæves

8 8 42. Undervisningsministeren nedsætter et Råd for de Gymnasiale Uddannelser, der er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om de gymnasiale uddannelser, herunder om uddannelsen til højere forberedelseseksamen. De nærmere regler herom fastsættes i henhold til 47 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). 47. Undervisningsministeren nedsætter et Råd for de Gymnasiale Uddannelser, der er rådgivende for ministeren i alle spørgsmål om de gymnasiale uddannelser, herunder om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx). De nærmere regler herom fastsættes i henhold til 47 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). 7. (...) Stk. 4. Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, jf. lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, jf. lov om erhvervsuddannelser, kan rådgive undervisningsministeren om den undervisning, der er nævnt i stk (...) Stk. 2. Bestyrelsen består af en formand, der udpeges af undervisningsministeren, og et antal medlemmer, der beskikkes af undervisningsministeren på følgende måde. 1) (...) 2) 2 medlemmer med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis med 1 repræsentant og Rådet for de Gymnasiale Uddannelser med 1 repræsentant. 3) (...) 57 a (...) Stk. 3. Rådets øvrige 21 medlemmer udpeges af børne- og undervisningsministeren på følgende måde: 1) 2 medlemmer efter indstilling fra KL. 2) 1 medlem efter indstilling fra regionsrådene i forening. 3) 2 medlemmer efter indstilling fra Skole og Samfund. 7. I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 8. I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr af 4. september 2013, foretages følgende ændring: ophæves. 9. I lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lov nr. 578 af 1. juni 2010, foretages følgende ændring: 1. 7, stk. 4, ophæves. 10. I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr af 15. september 2010, som ændret ved lov nr af 15. september 2012, foretages følgende ændring: 1. 5, stk. 2, nr. 2, affattes således:»2) 1 medlem med viden og erfaring inden for ungdomsuddannelserne, der beskikkes efter indstilling af Rådet for Ungdomsuddannelser.«11. I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, 1 i lov nr af 20. december 2013 og lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 57 a, stk. 3, indsættes:»stk. 4. Undervisningsministeren udpeger en repræsentant fra formandskabet for Rådet for Ungdomsuddannelser, som deltager uden stemmeret i Rådet for Børns Læring.«Stk. 4-5 bliver herefter stk. 5-6.

9 4) 2 medlemmer efter indstilling fra Danske Skoleelever og Danske Ungdomsskoleelevers Netværk i forening. 5) 1 medlem efter indstilling fra Skolelederne. 6) 1 medlem efter indstilling fra Landsforeningen for Ungdomsskoleledere. 7) 2 medlemmer efter indstilling fra Danmarks Lærerforening. 8) 1 medlem efter indstilling fra Uddannelsesforbundet. 9) 1 medlem efter indstilling fra Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund. 10) 1 medlem efter indstilling fra Børne- og Kulturchefforeningen. 11) 1 medlem efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 12) 1 medlem efter indstilling fra Rådet for de Gymnasiale Uddannelser. 13) 1 medlem efter indstilling fra Professionshøjskolernes Rektorkollegium. 14) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd og Idrættens Fællesråd i forening. 15) 1 medlem efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 16) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening. 17) 1 medlem efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. Stk. 4-5 (...) 9

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) Forslag til Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Interne prøver) 1 I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lov nr. 1716 af 27. december 2016, som ændret ved 17 i lov nr. 311 af 25. april

Læs mere

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018

Undervisningsministeriet Sag: 18/16099 Marts 2018 Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (Udskydelse af

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2010/1 LSF 64 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr, 153.92G.031 Fremsat den 17. november 2010 af Undervisningsministeren

Læs mere

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Høringsliste For 2, nr. 3, i lovforslag nr. L 202. modtaget ved fristen udløb. 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget, Undervisningsudvalget 2017-1 L 202 Bilag 2, L 201 Bilag 4, L 200 Bilag 4, L 199 Bilag 4 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsliste

Læs mere

Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år) 1 Advokatsamfundet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler)

Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) Undervisningsministeriet December 2017 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler) 1 I lov om friskoler

Læs mere

Undervisningsministeriet September 2018 Sagsnr.: 18/11665

Undervisningsministeriet September 2018 Sagsnr.: 18/11665 Høringsliste for udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Frit leverandørvalg på tegnsprogs-

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 2014 1. Indledning

Læs mere

modtaget ved fristen udløb 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

modtaget ved fristen udløb 5 Ankestyrelsen X X 6 AOF Danmark X X 7 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Oversigt over høringssvar for forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) 2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 128.92K.271

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2009/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 099.75E.251 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 26.04.2017 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter. udløb

Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter. udløb Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om et nationalt naturfagscenter Høringssvar modtaget ved fristens udløb BEMÆRKNINGER JA NEJ 1 Advokatsamfundet 2 Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

BEMÆRKNINGER JA NEJ 1. Advokatsamfundet 2. Akademikerne 3. AK-Samvirke 4. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger

BEMÆRKNINGER JA NEJ 1. Advokatsamfundet 2. Akademikerne 3. AK-Samvirke 4. Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger Oversigt over indkomne høringssvar Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Frit leverandørvalg

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2017-18 Fremsat den 9. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Lovforslag nr. L 163 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Lovforslag nr. L 163 Folketinget Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2018-19 Fremsat den 7. februar 2019 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning)

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 12.10.2018 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles Mål) I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 747 af 20. juni 2016, som ændret ved 13 i lov nr. 1746

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. januar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Effektivisering af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar.

Undervisningsministeriet har modtaget høringssvar fra 29 myndigheder og organisationer m.fl., heraf flere fællessvar. Undervisningsministeriet Den 17. september 2008 Notat om høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsskoler,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (Bestyrelsessammensætning) I lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse foretages

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 449 af 10/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/06259 Senere ændringer til forskriften LOV nr 745 af 08/06/2018

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af fællesfaglig naturfagsprøve) Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 273 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om folkeskolen. Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser og lov om

Læs mere

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative

Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Høring over udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 28.03.2018 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 49 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. 2017/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 17/10098 Fremsat den 9. november 2017 af undervisningsministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2017-18 Fremsat den 9. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med

Læs mere

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v.

Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til. (Elevråd o.l. og tilbud til børn i alderen 0-2½ år m.v. Fremsat [dato] af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler 2017/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 17/12153 Fremsat den 5. oktober 2017 af undervisningsministeren (Merete

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 43 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Lovforslag nr. L 160 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af undervisningsminister (Christine Antorini) Forslag til Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 1. Ungdomsuddannelsesinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 2014/1 LSF 160 (Gældende) Udskriftsdato: 22. april 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 061.09P.391 Fremsat den 11. marts 2015 af undervisningsminister

Læs mere

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 1. møde den 26. januar Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEU-rådet) 1. møde den 26. januar Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1. møde den 26. januar 2009 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Materiale: Dagsorden til mødet mandag den 26. januar 2009. Bemærkninger: Behandling: Ingen. Til godkendelse. Sekretariatet Rådet for Voksen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Godkendelse af specialundervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. Lovforslag nr. L 102 Folketinget Lovforslag nr. L 102 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2014/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.62S.541 Fremsat den 9. oktober 2014 af undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 425 Offentligt Undervisningsministeriet UDKAST af 10. september 2007 Fremsat den xx {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 1076 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt.

I notatet er alene medtaget de væsentligste punkter fra høringssvarene. En oversigt med angivelse af, hvem der har afgivet høringssvar, er vedlagt. Juni 2016 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser m.fl. 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Egu - Årsmøde januar 2016

Egu - Årsmøde januar 2016 Egu - Årsmøde 12. 13. januar 2016 Stig Nielsen Stig.Nielsen@uvm.dk Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Kontor for Forberedende Uddannelsestilbud og Almen Efteruddannelse Side 1 Nyt fra ministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

BEK nr 988 af 03/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010 BEK nr 988 af 03/10/2008 Udskriftsdato: 17. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 068.373.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 874 af 07/07/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af SU-loven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

November Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

November Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet November 2018 Høringsnotat vedrørende Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Høringsnotat om bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser Frederiksholms Kanal 26

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser i Grønland

Forslag. Lov om de gymnasiale uddannelser i Grønland 2008/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 114.00B.021 Fremsat den 5. november 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs

Forslag. Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2018-19 Fremsat den 19. december 2018 af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov) Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs (Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd)

Læs mere