Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erik Werlauff. Selskabsret. 5. udgave. FORLAGET THOMSON * GadJura"

Transkript

1 Erik Werlauff Selskabsret 5. udgave FORLAGET THOMSON * GadJura

2 Indhold Forkortelser Den juridiske person Juridisk personlighed Kapitalselskaber og personselskaber Shareholder value, selskabets»stakeholders«og corporate governance Selskabsrettens udvikling og internationalisering Assyrerne, romerretten og selskabsretten Udviklingen i Europa fra og 1400-tallet De danske handelskompagnier i 1600-tallet Aktieselskabslovenaf Aktieselskabsloven af Krenchels udkast Betasnkninger 1964 og Aktieselskabsloven af Aktiereform Liberalisering af anpartsselskabsloven (deregulering) Lovom erhvervsdrivende virksomheder (1994) EU-forskrifter Primaer faellesskabsret (Traktaten) Sekundaer faellesskabsret (direktiver mv.) Selskabers nationalitet. International selskabsret Hvilken nationalitet har selskabet? Hvilket lands lovgivning anvendes? Forskellige retsformer Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab og andet ansvarligt selskab Interessentskab Joint venture Europaeisk firmagruppe Kommanditselskab, herunder partnerselskab Faelles principper for alle kommanditselskaber Partnerselskaber Andelsvirksomhed, A.m.b.a. 88

3 3.5. Selskab med begraenset ansvar, S.m.b.a Forening Fond Filial i Danmark af et udenlandsk selskab Beskatning af selskaber Kapitalselskaber mv Personselskaber mv Virksomheden og selskabet i Virksomhed og selskab er ikke identiske begreber Virksomhedens betydning for selskabsdeltagerne Virksomhedskob Materiel og skatteretlig succession ved virksomhedsoverdragelse mv Stiftelse af selskab Stiftelse Selskabets navn Manglende retssubjektivitet indtil registreringen Aktie-og anpartstegning On-line registrering af selskaber Kapitaltilforsel J Kapitaltilforsel ved stifteisen Tegningskurs, overkurs mv Apportindskud, gaeldskonvertering mv Stifterfordele, saerligt byrdefulde aftaler mv Vurdering, uafhaengige eksperter mv. i& Aktiver med tinglige haeftelser/byrder. Overforsel af gaelds- og kontraktforpligtelser til selskabet Specifikation, vaerdiansaettelsesmetode Äbningsbalance for indskudt virksomhed Hvis apportindskud fejlvurderes Modregningserklaering fra en aktie- eller anpartstegner Aktietegningens ugyldighed pga. vildledende oplysninger om selskabet Forbud mod tegning af egne aktier og anparter 203

4 7.2. Kapitalforhejelse og anden senere kapitaltilgang Grundlaeggende tilblivelseskrav til enhver forhojelsesbeslutning Grundlaeggende indholdskrav til enhver forhojelsesbeslutning Fortegningsret for de hidtidige aktionaerer eller anpartshavere Aktieselskaber Anpartsselskaber Konvertible obligationer og gaeldsbreve Aktietegningsoptioner (fritstäende tegningsretter,»warrants«) Bemyndigelse for bestyrelsen til at udstede nye aktier, konvertible obligationer eller aktietegningsoptioner Optioner til kob af aktier i selskabet (aktiebaserede optioner, call options) Kapitalafgang Udbytte Fondsaktier Egne aktier Selvfinansierende aktiekob Forbuddet og dets faellesskabsretlige baggrund Nogle eksempler pä ulovlig selvfinansiering 29J Selskabet som den erfaringsmaessigt ultimative finansieringskilde til sin egen overtagelse Efterfinansiering gennem udbytte mv Efterfinansiering i form af koncernlän Bankers refinansiering af en koncern og nyfinansiering af dens ejer Sammenfattende sondring mellem selvfinansiering og efterfinansiering Indlosning, tvangsindlosning og kapitalnedsaettelse Indlosning Tvangsindlosning Saerligt om indlesningskursens rimelighed Kapitalnedsaettelse Amortisation 314

5 8.6. Aktionaerlän Saedvanlige forretningsmellemvaerender er ikke aktionaerlän Sanktioner ved ulovlige udtraek Gaver fra et selskab Kapitaltab og reaktionspligt Aktieselskaber Anpartsselskaber Vaerdipapirer udstedt af selskabet, herunder ved bors- og AMP-notering Aktier og»anpartsbeviser« Aktieselskaber Anpartsselskaber Dematerialiserede aktier (VP-registreret) Omsaettelighedsindskraenkninger for aktier og anparter Generelt Fortolkning og gyldighed Forkobsret Koberet Samtykke til overdragelse eller overgang Medsalgsklausuler Aktiers bers- eller AMP-notering Offentligt udbud uden borsnotering Individuelle regelsst for selskabet Overblik over selskabets regelsaet 37J Vedtaegterne Aktie-og anpartsselskaber Saerlige reguleringsbehov i anpartsselskaber Forretningsorden for aktieselskabets bestyrelse Forretningsorden for direktionen Aktionaer- og anpartshaveroverenskomster Selskabsorganernes indbyrdes relationer 39J Generalforsamling og bestyrelse Repraesentantskab og bestyrelse Direktion og bestyrelse 402

6 11.4. Corporate governance og den retlige trinhojde af selskabets eventuelle beslutninger herom Aktionaererne og ledeisen Relationer til selskabets»stakeholders«(interessenter) Äbenhed og gennemsigtighed Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsens sammensxtning, moder mv Aflonning af bestyrelse og direktion Risikostyring Generalforsamlingen Definition og kompetence Dirigent Indkaldelse, tid og sted samt elektronisk kommunikation med aktionaererne Referat Adgangsret, stemmeret, inhabilitet og taleret Adgangsret for aktionaerer, bestyrelse, revisor mv Stemmeret Inhabilitet pä generalforsamlingen Taleret (ytringsret) Elektronisk generalforsamling Stemmefuldmagt, fuldmaegtig og rädgiver Dagsorden Ledeisens beretning Godkendelse af ärsrapport, eventuel decharge samt resultatdisponering Valg af bestyrelse, suppleanter, eventuelt repraesentantskab samt af revisorer Vedtaegtsaendringer Forslag fra selskabsdeltagere Sporgsmälsret over for bestyrelse, direktion og revisor Ugyldige generalforsamlingsbeslutninger Granskning af selskabets forhold Saerligt om beslutninger, der indebaerer forrykkelse eller forskydning: Raekkevidden af den selskabsretlige lighedsgrundsaetning 469

7 13. Bestyrelse og direktion internt Bestyrelsens valg og mandat Bestyrelsesformanden Anssettelse og afskedigelse af direktion samt tilsyn med denne Inhabilitet pä bestyrelses-og direktionsmoder Forhandlingsprotokol og kobs-og salgsbog Spekulation i selskabets aktier Tavshedspligt Vederlag Insiderpligter i bers- og AMP-noterede selskaber EU-forskrifter Spekulationsforbud Insiderhandel Videregivelse Selskabets interne regier og insiderregister (»directors' dealings«) Elektronisk bestyrelsesmode Bestyrelsens og direktionens eksterne relationer, herunder ansvar Repraesentationsmagt og tegningsregler Fuldmagts- og erstatningsprincipper som Supplement til tegningsreglerne 5J Egentlig fuldmagt fra den eller de tegningsberettigede Prokura Bestyrelses- og direktionsansvar Fremmed ret, internationalt Iowaig og faellesskabsret vedrorende bestyrelsesansvar Lovgrundlaget for ansvaret Skade tilfojet selskabet Skade tilfojet andre Hvem kan ifalde ansvar? Flere skadevoldere: solidaritet; regres Lempelse Sogsmälsretten, selskabsrets krav Sogsmälsretten, minoritetssogsmäl Sogsmälsretten, aktionaerers direkte tab Sogsmälsretten, kreditorers tab Tab og kausalitet skal pävises

8 Foraeldelse af erstatningskrav Naermere om ansvarsstandarden Skon og fejlskon Aktivitet og passivitet Detailviden eller overordnet tilsyn Budgettering: skal worst case forudses? Perioderegnskaber og rapporter som styrings- og kontrolinstrumenter Kredit- og läneoptagelse i et kriseramt selskab Ansvar for A-skat, moms og andre offentlige midier Udlän, udtrxk, bortgivelse mv. af selskabets midier; kraenkelse af loyalitetspligt Ansvarsforsikring for direktion og bestyrelse Danske og internationale koncernforhold Grundsporgsmäl: Flerhed eller enhed i koncernen? Entity law eller enterprise law? Koncernbegrebet Stemmeflertal ( 2, stk. 2, nr. 1) Bestyrelsesflertal ( 2, stk. 2, nr. 2) Bestemmende indflydelse med aktionaerstatus ( 2, stk. 2, nr. 3) Stemmeflertal og aktionarstatus ( 2, stk. 2, nr. 4) Bestemmende indflydelse samt aktie/anpartsbesiddelse ( 2, stk. 2, nr. 5) Definitionen af et datterselskab Bade moderselskabets og andre datterselskabers indflydelse medregnes Holdingselskaber Ret og pligt mellem koncernselskaber Underretnings- og horingspligter mellem moderselskabet og datterselskabet Transparens vedrorende ejerkredsen Medarbejderaktier pä koncernbasis Graensen for egne aktier Selskabsrepraesentation og koncernrepraesentation Spekulationsforbuddet

9 Overholdelse af formälsbestemmelsen Sporgsmälsretten Mä moderen forestä ledeisen af datteren? Koncernlän Internationale koncernforhold Hvornär skal udenlandske selskaber inddrages under dansk ret? Hvornär har udenlandske selskaber krav pä ligestilling med danske? Identifikation mellem koncernselskaber Generelt om identifikation Dommerskabt identifikation i Danmark Dommerskabt identifikation i EU-retten Medarbejderne og selskabet Indflydelse pä selskabsretlige forhold Selskabsrepraesentation Koncernrepraesentation Medarbejderrepraesentanternes retsstilling Andel i selskabets reservedannelse: Incitamentsbaseret afktnning (medarbejderaktier mv.) Indledning Selskabsretlige rammer for medarbejderordninger Aftaleretlige rammer, herunder ved virksomhedsoverdragelse Skatteretlige rammer Beskatning som Ion Skattefrihed, fordi medarbejderen betaler markedspris Ordninger efter LL 7 A: Favoraktier, gratisaktier og gratisobligationer Ordninger efter LL 7 H Virksomhedssalg og outsourcing Selskabsretlige myndigheder Erhvervs-og Selskabsstyrelsen Generelt om styrelsen og dens funktioner Dokumenter til og fra styrelsen Registrering i og brug af styrelsens edb-system

10 Gebyrer Anmeldelsespligt og frister Registreringsnaegtelse, berigtigelse, omgorelse og begrundelse Statslige selskaber Offentlighed, aktindsigt og tredjemands tillid til det registrerede Erhvervsankenaevnet Ärsrapport og revision Regnskabsrettens retskilder og baggrund Hvem omfattes af RL? De fire regnskabsklasser (byggeklodsmodellen) Dagsvaerdier Ärsrapporten som begreb »Retvisende billede«og kvalitetskrav til ärsrapporten Ärsrapportens ovrige grundprincipper:»regnskabsrettens lobud« Regnskabsäret og aendringer i dette Valuta Kravene inden for hver af de fire regnskabsklasser Regnskabsklasse A: Personlige virksomheder mv Regnskabsklasse B: Smä virksomheder Ärsrapportens bestanddele Skemaform Balancen Resultatopgorelsen Oplysninger og noter Regnskabsklasse C: Mellemstore og störe virksomheder Ärsrapportens bestanddele Skemaform Balancen Resultatopgorelsen Oplysninger og noter Regnskabsklasse D: Borsnoterede og statslige aktieselskaber Ärsrapportens bestanddele Skemaform

11 Oplysninger og noter Koncernregnskab Baggrunden for kravet om koncernregnskab (konsolideret regnskab) Det regnskabsretlige koncernbegreb Pligten til at aflaegge koncernregnskab og undtagelserne herfra Virksomheder, der helt eller delvis kan holdes ude af koncernregnskabet Dattervirksomheder uden aktivitet Koncernregnskabets indhold Regnskab ved koncernetablering, virksomhedssammenlaegning og fusion (»fusionsregnskaber«) Revision og revisorer Lovpligtig selskabsrevision, revisorvalg Revisionspätegningen Revisionsprotokollen Revisors tilstedevaerelse pä generalforsamling og bestyrelsesmoder Ärsrapportens indsendelse og offentliggorelse »Sociale regnskaber«, herunder»etiske regnskaber« Merger & acquisition: Fusion, spaltning mv Overtagelsesmetoder Begreber og metoder Universalsuccession og kravet om hjemmel hertil Fusion Spaltning Omdannelse A/S til ApS og omvendt A.m.b.a. til A/S A/S til P/S og omvendt Likvidation Oplosningsmäderne Beslutning om likvidation Likvidationens gennemforelse Haeftelse og ansvar for selskabets gaeld

12 21. Tvangsoplosning, konkurs og rekonstruktion Tvangsoplosning Konkurs Rekonstruktion Tvaergäende insolvens-og selskabsretlige tiltag En Newco-holdinglosning En Newco-datterlosning En Newco-sosterlosning Faelles krav til en Newcolosning: armslaengdevilkär 797 Litteratur 799 Domsregister 813 Stikord

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v.

Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Årsrapport, revision og granskning, ubytte og gave m.v. WWW.PLESNER.COM Dagens program Årsrapport, revision og granskning JSC kap. 19 Udbytte og

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit

Personselskaberne, samt valg af selskabsform. Selskabsformernes mulighed for kapitalfremskaffelse og adgang til kredit Motiver for valg: Kapitalfremskaffelse, medarbejderdeltagelse, regnskab og revision, forholdet til trejdemand, adgangen til udtræden og de irrationelle motiver Personselskaberne, samt valg af selskabsform

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere