Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling, er den aktuelle økonomiske situation i Affaldsområdet er et resultat af en kombination af flere forhold: Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Kim L. Røgen/ Mette Skovgaard Tab som følge af skiftende lovgivning for opkrævning af affaldsgebyrer fra erhverv Forvaltningen har siden 2011 skulle opkræve erhvervsvirksomheder ud fra det Centrale Virksomheds Registret (CVR). CVR har vist sig vanskeligt at anvende til opkrævning af gebyrer fra erhverv. Gebyrerne er fastsat efter at dække de budgetterede omkostninger, men indtægterne har været væsentlig mindre end forventet, da flere erhverv ikke betaler fuldt ud for de ydelser, som kommunen leverer. Det betød en samlet nedgang i indtægter fra 2011 til 2012 på ca. 55 mio. kr. Den nye lovgivning har medført store administrative omkostninger ved opkrævningen og sagsbehandlingen af affaldsgebyrerne på i alt 20 mio. kr. i perioden (inkl. vikarer). Mangelfuld økonomistyring Affaldsområdet er gået fra meget forudsigelige indtægter, da gebyrerne blev opkrævet over ejendomsskatten, til mere svingende indtægter fra erhverv opkrævet på faktura, hvor det har været meget vanskeligt at forudsige indtægterne. Hverken forvaltningens eller kommunens øvrige økonomisystemer har været tilstrækkeligt forberedt til at håndtere den nye situation. Transaktionsomkostninger i forbindelse med afviklingen af R98 I overgangsårene , hvor R98 blev afviklet var der ekstra driftsomkostninger til indsamling af affald, da R98 ikke kunne reducere sine faste omkostninger i takt med at opgaverne overgik til private renovatører. Der er tale om i alt 20 mio. kr. i 2010 og Øget betaling til drift af genbrugsstationer I 2011 omlagde Amager Ressourcecenter kommunernes betaling for driften af genbrugsstationer. Fra 2010 til 2011 steg kommunens betaling med 41 mio. kr. Affaldsområdet / Drift & Udbud Njalsgade 13 Postboks København S Telefon EAN nummer Få Nem affaldsservice på

2 Det takstfinansierede område adskiller sig fra kommunens drift ved at det gebyrfinansieres efter hvile i sig selv -princippet i stedet for at være finansieret over skatten. Hvile i sig selv -princippet betyder, at udgifterne og indtægterne skal balancere over et vist tidsrum, ofte anvendes 3-5 år. Princippet er gældende for hver især af de af de enkelte affaldsordninger, f.eks. Fælles formål, Dagrenovation osv. Nedenstående ses saldi på mellemregningskonti ( hvile i sig selv - regnskabet) for de enkelte ordninger ultimo Status på mellemregningskonti ultimo 2012 Fælles formål -21,8 Dagrenovation 11,4 Storskrald/haveaffald 109,6 Papir/pap/glas mv. 7,2 Farligt affald 12,9 Genbrugsstationer -4.3 Sum 114,9 Beløb i mio. kr. Det fremgår, at mellemregningskontoen, summen af de enkelte konti udviser et samlet underskud for affaldsområdet på knap 115 mio. kr. pr Hovedparten af underskuddet er bogført på storskrald- og haveaffaldsordningerne. Dette er ikke udtryk for, at omkostningerne for disse ordninger er steget, men at det har vist sig, at R98s opgørelse over omkostningerne til de forskellige ordninger ikke var korrekt. Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling, betyder det for lave skøn over udgifterne til storskrald/haveaffald, at storskrald og haveaffald oprindelig (ved overgangen fra R98) har været underbudgetteret med ca. 30 mio. kr. alene i 2009 (svarende til 9 % af 300 mio. kr.). Til gengæld er der blevet opkrævet for høje gebyrer for dagrenovation, hvor budgetandelen var skønnet for højt. At der de sidste år er oparbejdet et underskud for dagrenovation, skyldes at der ikke er opkrævet tilstrækkeligt i gebyr hos erhverv. Teknik- og Miljøforvaltningen har analyseret takstsammensætningen og Affaldsområdets økonomi ud fra et mål om, at affaldsområdets underskud på mellemregningskontoen, skal være afviklet i 2018 med balance i regnskaberne for de enkelte ordninger. Side 2 af 8

3 Budgetoplæg 2013 og 2014 Budget 2013 Gebyrgrundlaget for budget 2013 blev, i 2012, fastlagt på grundlag af en prognose, som inddrog overslagsårene ( ). Udgangspunktet var budget 2012 og erfaringerne fra regnskab Der blev bl.a. taget højde for: Eventuelle besparelser ved de kommende udbud (fald i de forventede indsamlingspriser i 2. udbudsgeneration), Omkostningerne til de nye indsamlingsordninger for plast, metal og småt elektronikaffald, Nedgang i indtægter fra erhverv på genbrugsstationerne. Balance i forhold til hvile i sig selv regnskabet ved udgangen af I indstillingen til TMU, på budgetseminaret i foråret 2012, blev orienteret om at underskuddet var på 60 mio. kr. Udvalget godkendte efterfølgende takststigninger og planen frem til Budgetoplæg 2014 I budget 2014 og prognosen for overslagsårene er erfaringer fra 2012-regnskab indarbejdet. Som basis for analysen er yderligere indarbejdet i forhold til 2013 budgettet: Hensættelser/reservationer til de forventede tab i erhvervsindtægterne Nettoomkostningerne til Ressource- og Affaldsplan 2018 jf. ovenstående fastholdes som det år, hvor affaldsområdets underskud skal være afviklet. Indtægtssiden på Affaldsområdet Ved Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet, godkendes taksterne i Københavns Kommune, herunder også affaldstaksterne. Borgrepræsentationen kan vælge at forhøje taksterne på de affaldsordninger, hvor disse ikke hviler i sig selv. For at få nedbragt det oparbejdede underskud skal der tages højde for, at gebyrerne for de enkelte ordninger på den ene side svarer nogenlunde til de faktiske omkostninger samt på den anden side, at gebyrerne skaber balance inden for den enkelte ordning. Hvis underskuddet alene skal sikres gennem øgede gebyrindtægter, vil gebyrstigningerne derfor skulle ske på de ordninger, hvor der i dag er størst ubalance. Fra 2012 til 2013 blev taksten for storskrald hævet fra 230 kr. til 315 kr. Med denne takststigning forventedes storskraldsområdet at ville balancere i 2013, men stigningen har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at afhjælpe underskuddet på saldoen. Side 3 af 8

4 Som alternativ til gebyrstigninger er effektiviseringer eller trimning af de enkelte ordninger, uden at det går væsentligt ud over serviceniveauet, samt bedre sikring af indtægter fra de erhverv, som i dag benytter de kommunale ordninger, men ikke betaler pga. af forkerte eller mangelfulde oplysninger i CVR, der ligger til grund for gebyrfastsættelsen. Indtægtssiden på Affaldsområdet kan opdeles i to hovedkategorier: indtægter fra husholdninger og indtægter fra erhverv. Indtægter fra husholdninger Den første hovedgruppe er indtægter fra husholdninger, som betales over ejendomsskatten. De er relativt forudsigelige, idet man kan beregne den samlede indtægt ud fra antallet af husstande og gebyrstørrelserne. Indtægter fra erhverv Den anden hovedgruppe er indtægter fra virksomheder, som er mere kompleks og langt sværere at forudsige. Kort opsummeret er udfordringen, at indtægterne fra gebyrer for erhvervsaffald de seneste år er faldet betragteligt grundet fritagelser, udtrædelse af dagrenovationsordningen, omlægningen i betalingen for genbrugsstationerne, samt udfordringen ved at anvende CVR til at udskrive fakturaer på baggrund af. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at ud af det totale antal P- numre 1 i kommunen på ca , så er: ca P-numre fritaget som følge af affaldsbekendtgørelsens bilag 8 (udvalgte branchekoder) og bilag 9 (udvalgte virksomhedsformer) ca P-numre fritaget på grund af omsætning under kr. jf. affaldsbekendtgørelsen. Det dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der er et stort overlap mellem de virksomheder, der fritages i affaldsbekendtgørelsen, og antallet af gebyrpligtige virksomheder i København. Det totale antal virksomheder er ca , hvoraf det skønnes, at ca er gebyrpligtige virksomheder. Forvaltningen vurderer, at de nye regler for erhverv fra , vil resultere i et betydeligt fald i antallet af fritagelser for betaling af administrationsgebyr. Desto flere virksomheder der fritages, desto højere bliver gebyret for de øvrige, betalende virksomheder. Med hensyn til 1 Ud over et CVR-nummer får en virksomhed også tildelt ét såkaldt P-nummer (Produktionsenhedsnummer) for hver fysisk beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. Der kan være flere P-numre tilknyttet til samme CVR-nummer. 2 Hvor virksomheder fritages, hvis deres omsætninger er under kr., og hvor de kun betaler for deres faktiske brug af genbrugsstationerne. Side 4 af 8

5 dagrenovationsgebyr betaler virksomhederne kun, såfremt de benytter ordningen. Et antal ejendomme, hvor der ikke er boliger, har de senere år valgt at træde ud af den kommunale dagrenovationsordning, hvorved indtægterne er faldet. Kommunens udgifter til tømning og behandling af dagrenovation er dog ligeledes faldet. Baseret på erhvervenes konkrete brug af genbrugsstationer i 2012, budgetterer forvaltningen fremadrettet med en indtægt på 2 mio. kr. mod tidligere 20 mio. kr. Budgettet vil løbende blive justeret, efterhånden som forvaltningen får mere præcise prognoser. Forvaltningen har gennemgået det grundlag, som kommunen opkræver gebyrerne på. Her har forvaltningen konstateret, at CVR og kommunens IT system har nogle udfordringer i at kommunikere optimalt, hvorfor et antal gebyrpligtige virksomheder ikke er blevet opkrævet, som de burde. Forvaltningen er i færd med at identificere disse virksomheder, så de kan blive opkrævet korrekt gebyr. Et antal virksomheder i ejendomme med både boliger og erhverv har vist sig at have en affaldsproduktion, der ligger væsentligt ud over den mængde, der oprindeligt var antaget, da dagrenovationsgebyrerne blev fastsat. Disse virksomheder vil gennemgå en konkret vurdering, så gebyret kan fastsættes efter den faktiske affaldsproduktion. Forvaltningen skønner, at man fra 2013 og frem kan opnå en merindtægt på ca. 2 mio. kr. fra virksomheder, der ikke tidligere er opkrævet, eller som ikke har været takseret korrekt ift. deres affaldsproduktion. Desuden viser det sig, at ca virksomheder er registreret som anpartsselskaber med 0 ansatte, der som udgangspunkt er fritaget jf. affaldsbekendtgørelsen af disse er imidlertid registreret med branchekoder som fx restauranter, cafeer, pizzeriaer, forretninger, fremstillingsvirksomheder m.v. For at oprette et anpartsselskab skal man have en selskabskapital svarende til mindst kr. 3, og der er derfor grund til at tro, at en meget stor del af disse virksomheder p.t. ikke betaler affaldsgebyr, selvom de reelt er aktive, affaldsproducerende virksomheder. Forvaltningen skønner, at en korrekt opkrævning af disse virksomheder vil give en merindtægt på ca. 5 mio. kr. om året. Forvaltningen agter, at opkræve disse virksomheder fra 2012 og frem. Den samlede effekt af initiativerne skønnes at give en merindtægt på 47 mio. kr. over hele perioden I modsætning hertil er enkeltmandsvirksomheder, der kan oprettes uden indskudskapital, som virksomhedsform ikke forhåndsfritaget i affaldsbekendtgørelsens bilag 9. Side 5 af 8

6 Hvad er mulighederne for at nedsætte udgifterne? Indsamling og behandling af affald er siden 2008 blevet udliciteret og varetages af eksterne leverandører (dog ikke forbrænding og deponering). Ca. 85 % af udgifterne på affaldsområdet er betaling til de eksterne leverandører og derfor kontraktuelt bundet i de udbudte kontraktperioder. Udgifterne til affaldshåndtering var i 2012 samlet på ca. 580 mio. kr. Leverandørerne er de private entreprenører, som varetager affaldsindsamlingen i kommunens ti bydele mm., de virksomheder, som behandler genanvendelige materialer, haveaffald og storskrald. De to interessentskaber Amager Ressourcecenter og Vestforbrænding, varetager forbrænding af dagrenovation/restaffald samt drift af genbrugspladser. Udgifter til affaldsområdet 2012 Adm. Bidrag; Øvrige omk. ; Lønomkostninger ; TMF, indirekte udgifter; Udbudt, indsamling, dagrenovation; TMF, Klinisk risikoaffald, indsamling; Forbrændingsanlæg, genbrug; Forbrændingsanlæg, dagrenovation; Udbudt, storskrald og haveaffald; Udbudt, beholderindkøb og service; Udbudt, glas, papir og pap, indsamling og behandling; Udbudt, farligt affald, indsamling og behandling; Da der er tale om en samlet opgave, hvor betingelser og rammer fastlægges af bl.a. mængden af kunder, af de ordninger der besluttes og mængden af det affald, der produceres, vil initiativer ofte have en forsinket virkning. Mulighederne for at foretage besparelser af omkostningerne er enten trimninger/omlægninger i driften uden ændringer i serviceniveau eller besparelser ved ændringer i serviceniveau og fjernelse af en service. Side 6 af 8

7 I et særskilt bilag (bilag 5, Scenarier) er udarbejdet besparelsesforslag for indsamlingen mv. og udformet scenarier, der belyser de taksmæssige konsekvenser. Omkostninger til fælles formål, herunder administration Omkostningerne til administration konteres primært under kontoen for Fælles Formål. Kontoen omfatter: Drift og udvikling, samlet ca. 5-6 mio. kr. i Omkostninger til andre for bl.a. opkrævning af gebyrer, administrationsbidrag til Vestforbrænding mm., samlet ca. 20 mio. kr. i Overheadomkostninger, samlet ca. 30 mio. kr. i Løn, personale og administration - samlet ca. 35 mio. kr. i 2012, hvoraf løn udgjorde ca. 26 mio. Udviklingen i omkostninger for for kontoen Fælles Formål ses nedenstående: Udviklingen i omkostninger til Fælles Formål (herunder administration) Regnskab , samt budget 2013 Omkostninger fælles formål Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Administrationsbidrag til TMF, CMI og KBS 32 25* Løn 19 22* Projekter og planlægning It Opkrævning mv. (omkostninger til andre) Information Udbud mv Øvrige I alt * Disse to beløb er i en tidligere opgørelse fejlagtigt blevet angivet til mio. kr. og med en samlet sum på 75 mio. Ud over Affaldsområdets egne administrationsomkostninger indgår der i kontoen Fælles Formål en række eksterne omkostninger som kan svinge meget fra år til år. Det er bidraget til CMI og TMF som blev reguleret i 2012, betaling til Vestforbrænding og betaling til Borgerservice og Koncernservice for opkrævning af gebyrer fra husholdninger og erhverv. Desuden medfører nye regler for opkrævning af gebyrer nødvendige omkostninger til ændringer af IT- og administrationssystemer. Disse omkostninger kan også svinge. Årsagen til stigningen i lønomkostningerne er dels ekstra ansættelser i forbindelse med administration af erhvervsaffaldsgebyrerne i 2011, dels ansættelser til et EU-finansieret projekt (Plastic Zero), hvor løn- Side 7 af 8

8 omkostningerne indgår som en omkostning i oversigten. De sidste lønomkostninger er tidsbegrænsede. Projektet udløber i Beløbet på 10 mio. kr. til projekter mv. i 2013 er et budgetbeløb, som dels dækker over omkostninger til projekter i forbindelse med Ressource- og Affaldsplan 18, dels driftsudviklingsprojekter (forsøg med gasbiler, tømningsregistrering mv.). Projektomkostningerne til Ressource- og Affaldsplan 18 er indregnet i de samlede omkostninger for planen. Endelig er der i de tidligere gennemførte udbud afsat et pulje til samarbejdsprojekter med leverandørerne. Ved fastsættelsen af omkostningerne på Fælles Formål i de fremtidige budgetter, er det nødvendigt, at tage hensyn til, at en stor del af omkostningerne er aktivitetsbaserede og derfor svinger meget fra år til år. Omkostningerne i 2011 var lavere end de var i Fremadrettet foreslås det (jf. bilag 4 scenarie 3), at foretage trimninger og konkrete initiativer: I 2014 er (jf. bilag 4) indregnet trimning af administrationen og serviceændringer, der medfører besparelser på ca. 2 mio. kr. Fra 2015 øges disse til besparelser på i alt 5 mio. kr. om året. Samlet indeholder scenarie 3 således besparelser i alt på ca. 22 mio. kr. i årene Hvis omkostningerne til Ressource- og Affaldsplanen 2018 for kontoen Fælles Formål ikke medregnes, bliver budgetbeløbet i 2014 i alt 88 mio. kr. For 2015 og fremefter falder omkostningerne (ekskl. RAP18) til ca. 85 mio. kr. (Regnskabstallet for 2011 var 82 mio. kr.) Desuden er der i budget indregnet en omkostningspost på 2,5 mio. årligt, hensættelser til tab på erhvervsaffaldsindtægterne. Dette beløb har ikke været inkluderet i budgetter og regnskaberne tidligere. Side 8 af 8

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER

REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Leasingarrangementer Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere