Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans"

Transkript

1 Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den danske indsats indenfor mikrofinans. Dansk Forum for Mikrofinans delmål er: At opsamle og videreformidle faglige erfaringer inden for mikrofinans. At styrke de deltagende medlemmernes kapacitet i forhold til mikrofinansrelateret bistand i Syd. Herunder metodeudvikling og innovation. At muliggøre koordinering og samarbejde mellem medlemmerne og relevante aktører indenfor mikrofinans At styrke den bistandspolitiske debat, herunder fortalervirksomhed, i relation til mikrofinans, forskningsverdenen, Danida og offentligheden. 3 - Hjemsted Dansk Forum for Mikrofinans hjemsted er Københavns Kommune eller der, hvor et evt. sekretariatet er bosiddende. 4 - Medlemmer Stk. 1. Dansk Forum for Mikrofinans er åbent for alle danske organisationer og institutioner, der har en faglig interesse i foreningens formål. Stk. 2. Enkeltpersoner kan deltage i de åbne arrangementer, men kan ikke opnå formel medlemsstatus og dermed heller ikke stemmeret på de formelle netværksmøder samt valgbarhed til bestyrelsen. Stk 3. Medlemsorganisationer og institutioner optages løbende ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse af netværket sker ved at medlemsinstitutionen eller organisationen skriftligt meddeler sit ønske om udmeldelse til bestyrlesen. Stk.4. Forummet tilstræber at tiltrække resourcepersoner til aktiv deltagelse i forummets aktivititer. 5 - Ledelse Stk. 1. Dansk Forum for Mikrofinans øverste myndighed er Generalforsamlingen. Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse med minimum 6 og maksimum 8 medlemmer samt suppleanter. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatsleder.

2 Stk.3. Formanden indkalder, sammen med en evt. sekretariatsleder, til møder i Bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter Generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Stk. 4. Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst to gange om året. Det er bestyrelsens ansvar at informere Dansk Forum for Mikrofinans løbende via mailingliste fx ved udsendelse af referater mv. Dagsorden, tid og sted for bestyrelsens møder annonceres for Forummets medlemmer. Bestyrelsens møder er som udgangspunkt åbne for medlemmerne med mindre bestyrelsen vurderer, at der er behov for lukkede møder. Ordinære møder indkaldes senest en uge før. 6 - Generalforsamling Stk. 1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport og regnskab. Godkendelse af foreningens regnskab 4. Fremlæggelse af handlingsplan for Dansk Forum for Mikrofinans til godkendelse 5. Fastlæggelse af det årlige kontingent til godkendelse 6. Fremlæggelse af budget for indeværende år samt rammebudget for det kommende år til godkendelse 7. Valg af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer til Bestyrelsen 8. Valg af suppleanter til Bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Indkomne forslag 11. Eventuelt Stk. 2. Generalforsamling afholdes 1 gang årligt og indkaldes med mindst 3 ugers varsel pr. . Hvis medlemmer ønsker at modtage indkaldelse pr. brev skal dette meddeles sekretariatet ved indmeldelse. Stk. 3. Forslag til dagsordenen kan alene fremsættes af et medlem eller af Bestyrelsen. Forslag skal være sekretariatet i hænde senest 21 dage inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling. Stk. 4. Forslag til beslutning på den ordinære generalforsamling offentliggøres på Dansk Forum for Mikrofinans hjemmeside senest 8 dage inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

3 Stk. 5. Generalforsamlingen skal indkaldes ekstraordinært, hvis et flertal i Bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne begærer det. En anmodning om indkaldelse skal angive, hvilke punkter man ønsker behandlet på mødet. Stk. 6. En begæring om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling skal fremsendes til Bestyrelsen, der senest 14 dage efter begæringens modtagelse skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel. Stk. 7. Forslag til beslutning på den ekstraordinære generalforsamling skal foreligge til gennemsyn for medlemmerne, senest 3 dage inden afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 8. På Generalforsamlingen kan alene de punkter som er indsendt rettidigt komme til beslutning. Ændringsforslag kan altid fremsættes på Generalforsamlingen, hvis de kan indeholdes i hovedforslaget. Stk. 9. Generalforsamlingen ledes af en af Generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem. Dirigenten afgør alle spørgsmål i overensstemmelse med vedtægterne med hensyn til sagernes behandlingsmåde og procedure for stemmeafgivning, medmindre dirigenten henviser spørgsmålets afgørelse til Generalforsamlingen. Stk. 10. Ethvert kontingentbetalende og tilstedeværende medlem af Dansk Forum for Mikrofinans kan afgive en stemme på Generalforsamlingen. Stk. 11. På Generalforsamlingen afgøres alle anliggender, som ikke angår vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, ved simpelt stemmeflertal. Stk. 12. Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne eller ved opløsning af Dansk Forum for Mikrofinans kræves at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget. Stk. 13. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom. 7 - Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen. Stk. 2. Bestyrelsen består af minimum 6 og maksimum 8 medlemmer samt 3 suppleanter. Stk. 3. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for forvaltningen af eventuelt bevilgede midler og for at udmønte planlagte aktiviteter. Bestyrelsens opgaver indbefatter blandt andet: o o Fastlæggelse af den overordnede strategi for Dansk Forum for Mikrofinans inden for retningslinjer fastsat af Generalforsamlingen Udvikle samarbejde mellem Dansk Forum for Mikrofinans medlemmer, der fremmer samspil i overensstemmelse med Dansk Forum for Mikrofinans formål, gennem fælles aktiviteter og arbejdsmetoder Stk. 4. Bestyrelsen er sammensat, så der er to medlemmer og en suppleant fra hver af følgende grupper:

4 Gruppe 1: Store civilsamfundsorganisationer (CSOer). En stor CSO er en CSO, der har rammebevilling, programbevillinger eller andre store sammenhængende bevillinger fra internationale offentlige myndigheder som f.eks. det danske udenrigsministerium og EU. Gruppe 2: Mindre CSOer. En mindre CSO er en CSO, der ikke har store sammenhængende bevillinger som nævnt under Gruppe 1. Gruppe 3: Andre aktører. Aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber, private fonde, enkeltmandsvirksomheder, kommunerog universiteter tæller alle som andre aktører. Bestyrelsen kan desuden udnævne to ressource personer som medlemmer af bestyrelsen. Ressource personer har stemmeret og sidder for et år ad gangen. Deltager foreningen i aktiviteter, der formelt stiller krav om en større grad af NGO-repræsentation, udnævnes et yderligere antal NGO-medlemmer til bestyrelsen af den af generalforsamlingen siddende bestyrelse. Forvaltningspraksis: Hver gruppe stemmer for sig. De to i hver gruppe der får flest stemmer er valgt til bestyrelsen og nr. tre er valgt som suppleant. Første gang afgøres ved lodtrækning hvem der er valgt for henh. 1 år og 2 år. Stk. 5. Valget til Bestyrelsen gælder for 2 år og kun et medlem fra hver gruppe er på valg. Siddende medlemmer kan genvælges. Hvis et medlem af bestyrelsen trækker sig inden valgperiodens udløb træder en suppleant ind frem til næste Generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer repræsenterer deres organisation. En organisation kan derfor til enhver tid udpege en ny repræsentant til at sidde i bestyrelsen. Stk. 6. Hvis et medlem af Bestyrelsen udtræder, eller i længere tid er forhindret i at give møde på bestyrelsesmøderne, indkalder formanden suppleanten. Bestyrelsen afgør, om betingelserne for indkaldelse af en suppleant foreligger. Stk. 7. Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes, hvis 3 medlemmer eller formanden ønsker det. Anmodning om indkaldelse skal foreligge skriftligt og skal være ledsaget af en dagsorden. Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøder med mindst en uges varsel. Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 8 - Sekretariatsleder Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder og evt. andre medarbejdere i et sekretariat, såfremt der måtte være behov herfor, og at de nødvendige ressourcer er til stede. En evt. sekretariatsleder kan desuden være aflønnet af en medlemsorganisation. Sekretariatslederen er leder af et eventuelt sekretariat og rapporterer til bestyrelsen.

5 9 - Indmeldelse Medlemskontingentet fastsættes én gang årligt på den ordinære generalforsamling og betales ved kalenderårets begyndelse for et år ad gangen Udmeldelse Stk.1. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til Bestyrelsen. Udmeldelse træder i kraft ved udløbet at et kalenderår. Betalt kontingent tilbagebetales ikke. Medlemskab bortfalder hvis kontingent ikke er betalt ved afholdelsen af Generalforsamling. Stk. 2. Såfremt et medlem handler til skade for Dansk Forum for Mikrofinans eller på grov og gentagen vis modarbejder Dansk Forum for Mikrofinans formål kan eksklusion finde sted, når bestyrelsen foreslår det på den ordinære generalforsamling, og forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer Tegningsret og hæftelse Stk. 1. Dansk Forum for Mikrofinans forpligtes over for tredjemand enten ved underskrift af formand og næstformand i forening eller ved underskrift af formand eller næstformand med yderligere 2 ordinære medlemmer af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura. Stk. 2. Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse Regnskabet Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Regnskabet revideres af en af Generalforsamling valgt revisor. Stk. 3. Revisor vælges for 1 år ad gangen Opløsning Opløses Dansk Forum for Mikrofinans, fordeler Generalforsamlingen Dansk Forum for Mikrofinans formue mellem andre danske organisationer og foreninger, der varetager samme formål som Dansk Forum for Mikrofinans. Bestyrelsen foreslår en fordelingsnøgle som Generalforsamlingen stemmer om.i det omfang Dansk Forum for Mikrofinans formue skal anvendes til særlige formål, skal disse bånd respekteres af de organisationer, der modtager pengene Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder i kraft, når de er vedtaget af Generalforsamlingen. Vedtaget på ordinær generalforsamling den 31. januar 2011

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark

Vedtægter for foreningen. work-live-stay southern denmark Bilag til pkt. 6 Forslag fra bestyrelsen. Tilføjelser er vist med rødt. Forslag til tekst der ønskes fjernet er markeret med rødt og overstregning Vedtægtsændringer Vedtægter for foreningen work-live-stay

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere