Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold til bekendtgørelserne nr. 254 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne og nr. 255 af 31. marts 2009 om tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Se bagerst i ansøgningsskemaet for hvordan skemaet skal udfyldes. Ansøgningsskema version 4. A Projekttitel Projektets titel: Knebel Fremtidens Landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og sundhedsservice mv. for Mols og Helgenæs B CVR-nr. Anfør CVR-nr.: Foreninger SKAL have et CVR-nr. P-nr.: Benyttes af kommuner og lignende C Ansøgers navn og adresse m.v. Navn: Borgerforeningen Mols v/formand Jørgen Ørgård Født år: 1942 CPR-nr.: Udfyldes kun hvis ansøger er privatperson eller enkeltmandsvirksomhed Gade/vej og nr.: Gl. Kirkevej 7 Postnr.: 8420 By: Knebel Telefon: Mobil: Kommune: Syddjurs Tilskud udbetales til din NemKonto. Læs mere om NemKonto, herunder P-nr., CVR-nr m.v. på Vær opmærksom på, at nogle af de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive offentliggjort på internettet. D Kontaktperson Navn: Jørgen Ørgård Gade/vej og nr.: Gl. Kirkevej 7 Postnr.: 8420 By: Knebel Side 1/11 FødevareErhverv Nyropsgade 30 Tel DK-1780 København V Fax www. ferv.fvm.dk

2 Telefon: Mobil: E Kort resumé af projektet Hovedpunkter i projektet er: - at skabe fornyelse og sammenhængende udvikling af Knebel gennem ejendomsrenovering, sanering af åbne pladser, stianlæg, opkøb af ejendom til nedrivning, byfornyelse og trafikale forbedringer mellem øst og vestbyen og til den nyudnævnte nationalpark. - gennem rettidig omhu at fremme muligheder for ikke at miste offentlig og privat service. - at rekruttere nye praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, terapeuter, psykologer m.fl. gennem etablering af Sundhedshus til afløsning af enkeltmandspraksis rundt i de mindre landsbyer. Uden dette nye samarbejde om en samling af sundhedsservicefunktioner er der fare for, at alle landsbyer mister deres nuværende sundhedsservice. Ved sundhedshuset etableres et grønt område, som skal kunne rumme legeplads, markedsplads, hvileplads og information. I området er der et stort antal sommerhuse. Hver 4. arbejdsplads i området er skabt af turismen og områdets placering tæt på landets næststørste by betyder, at en stigende del af den bosatte befolkning er beskæftiget i Århus. (En mere fyldig beskrivelse findes i bilag 1) F Projektperioden Projektet påbegyndes dato: Projektet afsluttes dato: Der ønskes igangsættelsestilladelse fra dato: G Ansøgers branche, virksomhedstype og størrelse G1 Virksomhedstype Sæt ét kryds Mikrovirksomhed (under 10 ansatte) Lille virksomhed (under 50 ansatte) Mellemstor virksomhed (under 250 ansatte) Stor virksomhed Privatperson Brancheorganisation Offentlig institution Forening Selvejende institution Udfyldes kun hvis ansøger er en privat virksomhed G2 Nøgletal for virksomheden ved seneste regnskabsafslutning Antal medarbejdere Årets resultat før skat Samlet balance på regnskab Årsomsætning Ejer en større virksomhed mere end 25 procent af virksomheden (ja/nej) H Er ansøger økologisk producent Sæt kryds hvis det er relevant Nej Side 2/11

3 I Projekttype og indhold Projektet vedrører hovedsaglig Fødevarekvalitet Non-food Fødevaresikkerhed Arbejdsmiljø Dyrevelfærd Natur- og ressourcegrundlag Miljø- og ressourceudnyttelse Forbedring af konkurrenceevne Andet Sanering, byfornyelse og udvikling af landsby m. sammenhængende off. og privat service Sæt ét kryds J Indsatsområde Etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne Basale servicefaciliteter Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene i landdistrikterne. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi. Sæt kun ét kryds Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Etablering af netværk, der kan styrke samarbejde og sociale relationer i landdistrikterne. Fornyelse i landsbyer med højst 3000 indbyggere Renovering og sanering af bygningsmassen i landsbyerne, som indgår i en plan for det pågældende geografiske område. Små miljøprojekter, herunder i parker og ved veje. Natur- og kulturarv Bevarelse, genopretning og forbedring af natur- og kulturarven. Formidling af natur- og kulturarven. Rekreativ infrastruktur i forbindelse med naturarven. Diversificering på bedrifterne til ikke-jordbrugsaktiviteter (kun jordbrug med arbejdskrafts behov på mindst 415 timer om året): Udbud af kulturaktiviteter på bedrifterne. Udbud af fritidsaktiviteter på bedrifterne. Udbud af basale servicefaciliteter på bedrifterne. Små virksomheder uden for jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro Nyetablering eller udvikling af eksisterende mikrovirksomheder der udbyder: basale servicefaciliteter i landdistrikterne. kulturaktiviteter i landdistrikterne. fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Kompetenceudvikling og informationskampagne i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi Analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne. Formidling af analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at sikre attraktive levevilkår i landdistrikterne. Kompetenceudvikling af personer involveret i udviklingen af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Side 3/11

4 Etablering af nye arbejdspladser i landdistrikterne Sæt kun ét kryds Mikrovirksomheder udenfor jordbrugs- og fødevaresektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. euro: Nyetablering af mikrovirksomheder. Udvikling af eksisterende mikrovirksomheder. Turisme Udvikling af mindre turismeaktiviteter. Rekreativ infrastruktur og overnatningsmuligheder i mindre målestok. Markedsføring af turismeprodukter for området. Diversificering på jordbrugsbedrifterne til ikke jordbrugsaktiviteter (kun jordbrug med arbejdskrafts behov på mindst 415 timer om året): Nye aktiviteter på bedriften, der ikke er forbundet med egentlig jordbrugsvirksomhed. Basale servicefaciliteter: Etablering af nye eller bevarelse af lukningstruede servicefaciliteter af betydning for livet i landdistrikterne, herunder for erhvervs-, fritids- og kulturlivet i landdistrikterne. Etablering af adgang til ny informations- og kommunikationsteknologi for virksomheder i landdistrikterne. Små og mellemstore fødevarevirksomheder med op til 250 ansatte og omsætning på op til 50 mio. euro: Investeringstilskud til udvikling af forarbejdningsvirksomheder med henblik på at etablere flere arbejdspladser. Kompetenceudvikling og informationskampagne i forbindelse med gennemførelse af en lokal udviklingsstrategi og til analyser og undersøgelser af lokalområdet med henblik på at skabe flere arbejdspladser. K Beskriv kort hvordan projektet bidrager til at opfylde den lokale aktionsgruppes udviklingsstrategi og den lokal aktionsgruppes konkrete mål De mange forskellige enkeltmandspraksis i de forskellige landsbyer søges samlet under et tag i et Sundhedshus med de pt. planlagte funktioner: Lægepraksis, tandlægepraksis, speciallægekonsultation, fysioterapeuter, sygeplejersker, psykologer alle med fælles faciliteter. Uden dette nye samarbejde om en samling af sundhedsservicefunktioner er der fare for, at alle landsbyer mister deres nuværende sundhedsservice. Sundhedsserviceforringelser i landdistriktet påvirker også øvrige erhvervsgrupper bl.a. butikker til lokalservice, som nu kommer under pres, fordi mange vil planlægge indkøb uden for området, når de alligevel har ærinde i en større by. Hvorimod et samlet sundhedshus med en vifte af aktører vil betyde et øget kundegrundlag og dermed øge eller fastholde omsætningen i den lokale detailhandel. Et sundhedshus vil dermed skabe en synergi med betydning for indbyggerne på Mols og Helgenæs. Nationalparken ventes at løfte områdets erhvervsliv og allerede her ved indvielsen fremviste initiativrige mennesker de allerførste produkter, som følge af områdets ændrede status. Der vil opstå helt nye muligheder, som uden tvivl vil give området et løft i både turist og erhvervsmæssig henseende. Øget turisme, handel og håndværk vil være velkomne følgevirkninger. Andre erhverv vil kunne udnytte nationalparken i deres markedsføring og branding. Der er ingen indskrænkninger for virksomheder og erhverv, kun øgede muligheder. En færgeforbindelse mellem Århus og Mols (som kommunens Tænketank har i støbeskeen) vil kunne bidrage til at løse udfordringen i at håndtere de mange pendlere, der dagligt skal transporteres. Herunder måske især i forbindelse med spidsbelastninger i turisthøjsæsonen i og med, at den vandbaserede transport i sig selv kan blive en attraktion. Projektet udviser nytænkning ift. anvendelse af den eksisterende bygningsmasse, forskønner og fornyer landsbymiljøet, tiltrækker nye borgere, såvel ift. bosætning som arbejdspladser og bevarer eksisterende lukningstruede servicefaciliteter af betydning for levevilkårene og erhvervslivet på såvel Mols som Helgenæs. Side 4/11

5 L Forventet effekt af projektet (uddybes evt. i projektbeskrivelsen) Vær opmærksom på, at dit projekt sandsynligvis kun har en effekt på enkelte af nedenstående områder. Ved projektets afslutning To år efter afslutningen Antal skabte jobs Antal kvinder i skabte jobs 7 9 Antal skabte jobs besat af personer under 25 år Antal nye aktiviteter for børn og unge 5 7 Antal flere overnatninger Antal flere dagsturister Antal personer med adgang til bredbånd Antal personer med adgang til forbedrede eller nye servicefaciliteter Antal personer der har deltaget i kompetenceudvikling Antal informationskampagner Antal nye tilflyttede Antal nye kulturaktiviteter Antal formidlingsaktiviteter Antal nye naturprojekter Antal nye rekreative anlæg Antal kulturarvsprojekter Antal nye fritidsaktiviteter Andet Andet M Overordnet vurdering af projektet Har projektet en karakter, der rækker ud over hvad, der kan betragtes som en kommunal eller anden måde offentlig opgave? Begrund: Projektet kan ikke støttes af de ved finanslovsforliget aftalte 250 mio. kr., som skulle udmøntes gennem regionen til støtte for etablering af sundhedshuse i yderkommuner eller marginaliserede områder. Har projektet en karakter, der rækker ud over hvad, der kan betragtes som almindelig vedligeholdelse eller driftsudgifter? Begrund: Projektet er nyt, omhandler etablering og er således ikke vedligeholdelse eller drift. Er projektet (ved investeringer) økonomisk bæredygtigt over en 5 årig periode? Forklar hvordan: Patiengrundlaget er stort ikke mindst i sommersæsonen, hvor antallet af indbyggere mere end fordobles. Dertil er der fra regionens praksisudvalg tale om huslejegaranti i forbindelse med evt. periodevis praksisophør. Huslejen fastsættes på markedsvilkår. De nærmere driftsforhold og - konstruktion vil blive fastsat senere. Er projektet en forudsætning for gennemførslen af et efterfølgende projekt? Forklar hvordan: / nej Nej Er det realistisk, at projektet gennemføres og målene realiseres? Begrund: Bestemt - ikke mindst under hensyn til det store lokale engagement og hensyn til Side 5/11

6 altenativet, at projektet ikke blev gennemført. Et Mols og Helgenæs uden sundhedsservice vil besværliggøre livet ikke så lidt. Indgår projektet i en større sammenhæng? Hvis, hvilken: Nej N Finansiering af projektet Projektets samlede omkostninger 10 mio heraf godkendt Finansiering af samlede projektomkostninger Tilskud der søges fra den lokale aktionsgruppe 0.6 mill. Tilskud fra Velfærdsministeriet Tilskud fra andre offentlige myndigheder* 1.2 mill. Privat finansiering 8.2 mill. Frivilligt arbejde *Navn på andre offentlige myndigheder Regionen Komunen Bevilget beløb 0.6 mill. 0.6 mill. Dokumentation for de bevilgede offentlige tilskud skal vedlægges. O De minimis støtte /nej Har ansøger modtaget de minimis støtte for mere end nej euro inden for en periode på tre år? Hvis ja, angiv beløb og dato for udbetaling Beløb Dato P Budget (angiv kun støtteberettigede udgifter, der skal indgå i tilsagnsgrundlaget) Udgiftsarter Udspecificerede priser I alt (i hele 1000) Konsulenter timer à 0,00 Projektansættelser timer à 0,00 Frivilligt arbejde timer à 100 kr. 0,00 Anlægsarbejde ,00 Udvendige arealer ,00 Alarm, IT og Ventilation ,00 Klargøring af grunden ,00 Andre leverandørydelser ,00 Fællesrum og køkken mv ,00 Materialer, inventar, udstyr og maskiner ,00 Inventar øvrige rum ,00 Maskiner, udstyr ,00 Side 6/11

7

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til. Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper 2. april 2012 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud

Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem de lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om tilskud til Bæredygtig udvikling af fiskeriområder - søges gennem

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon investeringer i

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2015 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning

Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Guide til forretningsplan for erhvervsudlejning Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere